Представяне на АБТ – ARCHANGEL

АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА”

Представяне на АБТ

Агенция „Борба с тероризма“ е специално подразделение в състава на Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“. Агенцията е създадена след съгласуване с компетентен държавен орган, като дейността й е насочена изцяло към осъществяване на мерки за противодействие на тероризма, предвидени в Закона за противодействие на тероризма и на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”.

След определени процедурни мероприятия агенцията може да осъществява и контратерористични действия, съвместно и под контрола на компетентните държавни органи, създадени за борба с тероризма.

Галерия