Представяне на АСА – ARCHANGEL

Агенция за сигурност – “Архангел” (АСА)

Представяне на АСА

Агенция за сигурност „Архангел“ ЕООД е частно охранително дружество, лицензирано за охранителна дейност, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност. АСА отговаря за охранителната дейност в групата за сигурност, като поема всички охранителни протекции. Служителите на дружеството са сертифицирани охранители, обучени за действия при различни ситуации, в това число и при кризи. Всеки служител на АСА преминава специално обучение по противодействие на тероризма, като надгражда и за обекта, в който е назначен. Служителите на АСА са снабдени с униформено облекло, идентификационен бадж на дружеството. Работното място се оборудва с помощни средства по закона за частната охранителна дейност, детектори за откриване на опасни предмети, средства за индивидуална защита, средства за радиовръзка.

Съгласно текстовете на Закона за частната охранителна дейност, в Раздел II. „Охрана на имуществото на физически или юридически лица“, в чл. 11, ал.1 е записано, че охраната на имущество на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта. Алинея 2 определя, че охраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на изискванията за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.

Цел на охраната:

Пълноценно и качествено изпълнение на възложените от договора за охрана и Закона за частната охранителна дейност, както и осъществяване на допълнителни адекватни дейности и мерки по обезпечаване на ред, сигурност и безопасност на територията на обекта, с цел трайно повишаване състоянието и степента на сигурност на търговския обект, едновременно с това защитавайки търговския интерес на собствениците на обекта, взаимодействайки с мениджмънта на обекта и оказвайки помощ и съдействие на клиентите, с цел повишаване на комфорта при пазаруване, респективно повишаване на оборотите от продажбите.

КАТО ОСНОВНА ЦЕЛ НА ОХРАНАТА, осъществявана от АСА се определя: „СИГУРНОСТ, СПОКОЙСТВИЕ, ДИСКРЕТНА, НО ДИНАМИЧНА ОХРАНА, СЪОБРАЗЕНА С ТЪРГОВСКИЯ ИНТЕРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА И НАСОЧЕНА КЪМ ОБЩАТА ЦЕЛ- ПОСТОЯННО ПОВИШАВАНЕ И ТРАЙНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКА СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ“.

Задачи на организираната охрана:

  1. извършване на адекватни действия по физическата защита на живота и здравето на намиращите се на територията на охранявания обект лица;
  2. трайно осигуряване на защитеността и неприкосновеността на обекта и намиращото се на територията му имущество от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане;
  3. адекватни действия при възникване на рискови и кризисни ситуации;
  4. създаване на добра работна среда за персонала на обекта /на база компетенциите и служебните задължения на охраната/;
  5. защитаване на интересите на възложителите на договорите за охрана, лоялност към тях;
  6. качествено изпълняване на охранителната задача, при спазване на принципите на частната охранителна дейност;
  7. гарантиране на възложителя по договора за охрана на своята правоспособност и трайно запазване на охранителните си правомощия;
  8. обезпечаване на спокойно пазаруване и удобство на клиентите;
  9. постоянен вътрешен контрол над охранителите и отстраняване на всички допуснати слабости.

При дейността на АСА се спазват установени стандарти, касаещи организирането на охраната, водения и съхраняван документооборот, материално- техническото оборудване на нашите служители, както и стриктното спазване на въведената задължителна йерархична структура. Дисциплината е водеща при работата на охранителите, изисква се високо качество на извършваната патрулно- постова и охранителна дейност.