Условия и необходими документи за кандидатстване за работа в АСА – ARCHANGEL

Агенция за сигурност – “Архангел” (АСА)

Условия и необходими документи за кандидатстване за работа в АСА

Стандартните изисквания за кандидатстване за работа на длъжност „охранител“ са следните:

  1. 1.Документ, удостоверяващ гражданство- копие от лична карта;
  2. 2.Документ за завършено СРЕДНО образование- копие от диплом;
  3. 3.Свидетелство за съдимост- за професия „охранител“, издадено не по- рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване;
  4. 4.Служебна бележка от окръжната прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер- за професия „охранител“, издадена не по- рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване;
  5. 5.Медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване- след преглед от лекар-психиатър- за професия „охранител“, издадено не по- рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване;
  6. 6.Медицинско удостоверение за физическото му клинично здраве- за професия „охранител“, издадено не по- рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване;
  7. 7.Документ за професионална квалификация по професия “Охранител” или за успешно преминат курс – в случаите по ал. 4, издаден от институция от системата на професионалното образование и обучение;
  8. 8.Декларация за отсъствие на привличане като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
  9. 9.Декларация за конфиденциалност;
  10. 10.Декларация за предоставяне на лични данни.

 

При провеждане на събеседване на кандидата се разясняват основните положения в работата на АСА, като се обръща внимание на дисциплината, действащата йерархична структура, носенето на униформено облекло и служебна идентификационна карта, адекватното и бодро носене на охранителната служба и другите изисквания към служителите на Агенцията.

Разясняват се правата и задълженията на длъжността „охранител“ и специфичните изисквания на ръководството към всеки член на екипа на АСА.

Галерия