Партньори и клиенти – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Партньори и клиенти

Делови отношения с АПТА се осъществяват на база подписани договори за антитерористична протекция над съответния обект или мероприятие, както и с договори за съвместна дейност с частни охранителни дружества. В договора се описват границите на протекцията, правата и задълженията на страните и други условия, влияещи върху качественото изпълняване на договора.

Изпълнители на протекцията са обучени и подготвени сътрудници на „АРХАНГЕЛ“, притежаващи опит в съответния вид протекция. Алиансът разполага с богат арсенал от технически средства за сигурност. Сътрудниците на „АРХАНГЕЛ“ са формирани в мониторингови или тактически екипи, формирани са лекторски екипи и самостоятелни лектори. Всички сътрудници на АПТА носят отличителни знаци на Алианса, разполагат с идентификационни баджове. МПС на „АРХАНГЕЛ“ са обозначени и брандирани със съответните опознавателни знаци.

 

В спектъра от услуги, които „АРХАНГЕЛ“ предлага на своите партньори и клиенти влизат:

 1. извършване на антитерористична протекция над Сцени под антитерористична протекция /под охрана на частни охранителни дружества или звена за самоохрана/, обхващащи пълния спектър от мерки за противодействие на тероризма;
 2. осигуряване на антитерористична протекция над организирани групи лица, ескорт на туристически и други трансфери;
 3. осигуряване на антитерористична протекция над масови мероприятия, охранявани от частни охранителни дружества, обхващаща пълния спектър от мерки за противодействие на тероризма;
 4. осигуряване на антитерористична протекция над ВИП, охранявани от частни охранителни дружества, обхващаща пълния спектър от мерки за противодействие на тероризма;
 5. осигуряване на антитерористична протекция при превоз на опасни товари под охрана от частни охранителни дружества, обхващаща пълния спектър от мерки за противодействие на тероризма;
 6. осигуряване на антитерористична протекция над рискови територии, зони и обекти /пристанища, летища, автогари, гари, обекти на градския транспорт, метрополитени, пазари, базари, болнични заведения, учебни заведения, детски градини и ясли/ и др., обхващаща пълния спектър от мерки за противодействие на тероризма;
 7. извършване на антитерористични мониторинги на обекти, територии и зони;
 8. извършване на оценки на защитеността на обекти;
 9. извършване на одити на частни охранителни дружества и звена за самоохрана /по писмена заявка от клиенти- възложители по договори за охрана/;
 10. изготвяне на охранителни схеми и планове за охрана;
 11. изготвяне на правилници и планове за пропускателни режими;
 12. идейно проектиране на охранителни системи и системи за физическа защита;
 13. консултантски услуги в сферата на сигурността;
 14. предоставяне на подготвени ръководни кадри в сферата на сигурността за обекти;
 15. изготвяне на рекламни материали в сферата на противодействие на тероризма за

клиенти /брошури, диплянки и др./;

 1. организиране и провеждане на семинари, лекции, обучения и практически занятия по противодействие на тероризма, по заявка на клиенти или по своя инициатива.

 

Във връзка с изискванията на Закона за противодействие на тероризма, АПТА изготвя следните документи:

 1. Антитерористични обследвания, предназначени за база за изготвяне на планове за сигурност;
 2. Протоколи за обследване на елементите на наличните Системи за физическа защита /СФЗ/;
 3. Предписания за подобряване състоянието и повишаване на степента на сигурност на обектите;
 4. Оценка на състоянието и степента на сигурност на обектите;
 5. Изготвяне на теми за начални и периодични инструктажи по прилагане на мерки за противодействие на тероризма;
 6. Обучения на Служители за връзка по сигурността /издават се съответните сертификати/;
 7. Оценка на защитеността на обектите,
 8. Изработване на други планове, необходими за попълване на Антитерористичните досиета /АНТЕРДО/ на обектите под антитерористична протекция.

Галерия