Представяне на АПТА – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ С АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ /НОСАД/ „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ” /АПТА/

Сдружение АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/ с ЕИК: 176477400 е автономна, неправителствена и доброволна организация, обединяваща физически и юридически лица, на основата на техен обществен и професионален интерес, за противодействие на тероризма на територията на Република България. Организацията е създадена на 21 март 2013 г.

Сдружението включва и обединява в своите редици пълнолетни физически и юридически лица, имащи най- ниско средно образование, с постоянен адрес на местоживеене/ регистрация и управление на територията на Република България.

Сдружението осъществява дейността си самостоятелно, както и взаимодейства със службите за сигурност на Република България и с органите на МВР.

Сдружението може да взаимодейства и с международни организации, занимаващи се с проблематиката на борбата с тероризма, ако дейността им не противоречи на действащото в Република България законодателство.

 

Алиансът е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за извършване на доброволна дейност в частна полза, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на работата му по:

а/ провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;

б/ оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действия от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция,

в/ водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата с тероризма чрез:

– превенция / профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;

– протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени под антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в рамките на Сдружението,  антитерористични центрове;

– взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените под антитерористична протекция;

– взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,

спазвайки разпоредбите на законите и действащата нормативна уредба в Република България.

„АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” /АПТА/ е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с дейност „противодействие на тероризма“.

Страницата на сдружението във Фейсбук и е с наименование: „Неправителствена организация с антитерористична дейност „Архангел“.

Галерия