Регистър на членовете и сътрудниците – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Регистър на членовете и сътрудниците

В деловодството на Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ се води и съхранява Регистър на членовете и сътрудниците на АПТА, като към него са приложени и екземпляри от служебната карта на всяко лице от организацията. Достъп до регистъра имат само лицата, оправомощени от нормативната уредба, свързана с личните данни и действаща на територията на Република България.

Галерия