Условия и необходими документи за членство – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

Условия и необходими документи за членство

Членове на „АРХАНГЕЛ“ могат да бъдат физически или юридически лица. Членове физически лица могат да бъдат само пълнолетни и дееспособни лица, с не по-ниско от средно образование, приемащи напълно основните цели и задачи на сдружението, Устава му, решенията на ръководните органи, заплащащи редовно членски внос и които:

 1. са граждани на Република България;
 2. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 3. не са обект на започнато срещу тях досъдебно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 4. са психически здрави.

При кандидатстване за членство в „АРХАНГЕЛ“, лицата по ал. 2 представят следните документи:

 1. документ, удостоверяващ, че са граждани на Република България;
 2. документ за завършено средно или Висше образование;
 3. актуално, към момента на кандидатстване, свидетелство за съдимост;
 4. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;
 5. медицинско удостоверение, че лицето е психически здраво;
 6. военна книжка или документ, удостоверяващ присвоено военно звание /ако е налична такава/;
 7. собственоръчно написана подробна автобиография;

(4) Документите по ал. 2 и 3 трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за членство, с изключение на документите по ал. 3, т. 1 и 2.

(5) Членове юридически лица се приемат на база предоставен документ за актуално състояние, както и документ, че срещу тях не са налице производства по несъстоятелност или за нарушения против финансовата и данъчната система на Република България.

(6) лицата, подали заявления за членство, ведно с всички необходими документи, получават отговор относно приемане или отказ /придружен с мотив за отказа/ от приемане, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Членството в „АРХАНГЕЛ“ е доброволно, лично и непрехвърляемо.

Членове се приемат от Председателя на АПТА.

 Данните за новоприетия член се отразяват в регистъра на членовете и се съхраняват съобразно изискванията за Администратор на данни. На новоприетия член се издава членска/служебна карта с уникален номер и реверна значка.

Галерия