УСТАВ – ARCHANGEL

Алианс за противодействие на тероризма – “Архангел” (АПТА)

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ НОСАД „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ” /АПТА/

 

ГЛАВА I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“ е автономна, неправителствена и доброволна организация, обединяваща физически и юридически лица на основата на техен обществен и професионален интерес, за противодействие на тероризма на територията на Република България.

(2) Сдружението включва и обединява в своите редици пълнолетни физически лица и юридически лица, с постоянен адрес на местоживеене/ регистрация и управление на територията на Република България.

(3) Сдружението осъществява дейността си самостоятелно, както и взаимодейства със службите за сигурност на Република България, с органите на МВР, ПБЗН, МО, с органи на държавната и местната власт на Република България; с частни дружества и с физически лица, занимаващи се с проблематиката на противодействието на тероризма.

(4) Сдружението може да взаимодейства и с международни организации, занимаващи се с проблематиката на борбата с тероризма, ако дейността им не противоречи на действащото в Република България законодателство.

(5) Сдружението е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за извършване на доброволна дейност в частна полза, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на работата му по:

-провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;

-оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действия от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция,

-водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата с тероризма чрез:

-превенция / профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;

-протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени за антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в рамките на Сдружението,  антитерористични центрове;

-взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените за антитерористична протекция;

-взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,

спазвайки разпоредбите на законите и действащата нормативна уредба в Република България.

 

Чл.2. (1) Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” осъществява своята дейност на база Конституцията на Република България, действащото законодателство, този Устав и приетите решения на ръководните си органи.

(2) Сдружението е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

 

Чл.3. Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” може да участва в създаването, както и да членува в български и международни организации и сдружения, осъществяващи дейност по противодействие на тероризма.

 

Чл.4. (1) Пълното наименование на сдружението е: „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” , което се изписва на български език. При съкращаване се изписва като „АРХАНГЕЛ“, „АНТИТЕРОР- АРХАНГЕЛ”, „АПТ- АРХАНГЕЛ“ или „АПТА“.  Наименованието на сдружението може да се изписва и на английски език.

(2) Кореспонденция и документи от името на сдружението съдържат пълното наименование на български или английски език, данни за седалище и адрес, както и логото на сдружението.

(3) Седалището и адресът на Сдружението е в гр.Каварна – 9650, ул.”Георги Кирков“ №10, тел. за връзка: 0884 253 038.

(4) Електронната поща на Дружеството е:

antiterror_archangel@abv.bg

(5) Страницата на сдружениеЛ“, техните координати и адреси се изписват на страницата във Фейсбук: „Неправителствена организация с антитерористична дейност то във Фейсбук и е с наименование: „Неправителствена организация с антитерористична дейност „Архангел“. В случай на създаване на други ресурси на „АРХАНГЕ„Архангел“;

(6) Сдружението е без ограничение в срока за своето съществуване.

 

ГЛАВА II

ОСНОВНИ ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА

Чл.5. Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” има следните основни цели и задачи:

 1. Да привлича и обединява в своите структури физически и юридически лица, приемащи Устава на сдружението;
 2. Да създава подходящи условия и среда за реализация и развитие на способностите на своите членове;
 3. Да съдейства за използване и разпространяване опита на своите членове в помощ на държавни органи, органи на местната власт, на физически и юридически лица при решаване на задачи в сферата на интересите и действието на „АРХАНГЕЛ“.
 4. Да оказва съдействие и да взаимодейства със службите за сигурност на Република България, с органите на МВР, МО, ПБЗН, както и с органите на държавна и местна власт; с юридически и физически лица в областта на противодействие на тероризма.
 5. Да обучава подрастващото поколение, всички желаещи граждани, ръководни и служебни лица в организации и търговски дружества, административни, обществени и други ръководства, по въпросите на противодействие на тероризма.
 6. Да обучава и усъвършенства служители и ръководен персонал на частни охранителни дружества.
 7. Да участва и самостоятелно да разработва документация по противодействие на тероризма.
 8. Да разработва, изпълнява и движи дейности и проекти, свързани с противодействие на тероризма и повишаване на състоянието и степента на сигурност при охраната на физически лица, при охраната на имущество на физически или юридически лица, при охраната на мероприятия и при охраната при превозване на ценни или опасни пратки и товари чрез извършване на антитерористична дейност- антитерористичен мониторинг и антитерористични протекции.

 

Чл.6. За постигане на целите си „АРХАНГЕЛ“ прилага следните основни методи и средства:

1.Разработва проекти, планове и дългосрочни програми за популяризиране, разпространяване, развиване и усъвършенстване на дейността на сдружението;

2.Изготвя, утвърждава и разпространява  обучаваща, организационна, методическа и друга документация, свързана с дейността (програми, правилници, наредби, инструкции, учебни пособия, бюлетини, рекламни материали и др.);

3.Съдейства, подпомага и организира развиването на приложна научна и образователна дейност, като провеждане на специализирани обучения, изследвания, обмен на научна и образователна информация, издаване на образователна и научна литература, периодичен печат и други подобни, във връзка с достигане на основните си цели;

4.Експериментира, организира и въвежда модели за прилагане на специализирани умения и знания в областта на противодействие на тероризма на територията на Република България;

5.Провежда курсове за квалификация и преквалификация на своите членове, на желаещи физически и юридически лица, в областта на сигурността, частната охранителна дейност и противодействие на тероризма;

 1. Организира и осъществява прояви като: семинари, лекции, обучения, курсове, празници, прегледи, конкурси, спортно-приложни състезания, турнири и др;

7.Осъществява местни, регионални, национални и международни прояви, образователни, научни и практически дискусии, обучения, семинари, конференции и конгреси по различни проблеми, свързани с всички аспекти на видовете сигурност, в това число чрез мултимедийни изяви;

 1. Активно работи за максимално приближаване на услугите по сигурността до всеки отделен човек;

 

ГЛАВА III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” е сдружение за осъществяване на дейности за развитие на теорията и практиката в областта на противодействие на тероризма, за повишаване състоянието и степента на сигурност, безопасност и защитеност при охраната на физически лица, при охраната на имуществото на физически или юридически лица, при охраната на мероприятия и при охрана при превозване на ценни или опасна пратки и товари. „АРХАНГЕЛ“ може да участва и в различни дейности, разрешени от законите на Република България. Резултатите от своята дейност „АРХАНГЕЛ“ споделя съобразно нуждите на обществото и потребностите на държавните и общинските органи.

 

Чл.8. (1) За достигане на целите си „АРХАНГЕЛ“ извършва следната стопанска дейност:

– Учебни курсове;

– Консултантска, издателска, разпространителска и рекламна дейност;

– Дейности насочени към младежта;

– Агентство и мениджмънт на кариерата;

-Експертни оценки и консултантска дейност по въпроси, свързани с планиране, организиране, анализ и усъвършестване на частната охранителна дейност на частни охранителни дружества и при самоохрана;

– Отдаване на вещи, движимо и недвижимо имущество под наем;

– Оперативно- тактическа дейност по антитерористичен мониторинг и антитерористична протекция;

– Реализация на стоки и услуги.

(2) Приходите от дейностите по предходната алинея се използват само за финансиране на дейности за осъществяване на основните цели на „АРХАНГЕЛ“.

(3) За  извършване на дейностите по предходните алинеи, Председателят и Управителният съвет осигуряват законосъобразни условия, като:

 1. Съобразяват дейността на сдружението с действащото законодателство и актуалната нормативна база;
 2. Изискват спазването на законите от всички членове на Сдружението;
 3. Утвърждават правилници, инструкции, ръководства, кодекси и други, регламентиращи

дейността на сдружението.

 

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ                                             

 

Чл.9. (1) Органите на управление на „АРХАНГЕЛ“ са:

а) Общо събрание;

б) Председател;

в) Управителен съвет (УС).

г) Контролно-ревизионна комисия (КРК).

(2) До избора на нов Председател и нов състав на Управителния съвет, както и на Контролно-ревизионната комисия, Председателят, и старият състав на УС и КРК продължават да упражняват правомощията си.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.10. Общото събрание е върховен орган на „АРХАНГЕЛ“ и състои от членовете на Сдружението.

 

Свикване на Общото събрание

Чл.11. (1) Общото събрание се свиква редовно и извънредно.

(2) Общото събрание се свиква редовно през три години, считано от момента на регистрацията на Сдружението. При свикване на извънредно Общо събрание, тригодишният срок следва да се отчита от датата на неговото провеждане.

(3) Общото събрание се свиква на редовна сесия от Председателя, с решение на Управителния съвет.

(4) Свикването се извършва чрез обявяване на страницата на сдружението в Интернет, намираща се на платформата „Фейсбук“ под наименование: „Неправителствена организация с атнтитерористична дейност „Архангел“, 30 календарни дни преди насрочената дата.

(5) Обявяването трябва да съдържа: дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, както и по чия инициатива се свиква то.

(6) При свикване на Общо събрание се поставя писмена покана на хартиен носител на видно място в офиса на сдружението. Времето от поставяне на поканата до провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от седем дни.

(7) Общото събрание се свиква извънредно по инициатива на Председателя или по искане на една трета от действителните членове на сдружението. Ако в тези случаи Управителният съвет в едномесечен срок не отправи покана за свикване на Общото събрание чрез страницата на сдружението в Интернет, намираща се на платформата „Фейсбук“ под наименование: „Неправителствена организация с атнтитерористична дейност „Архангел“, то Общо събрание се свиква от съда по седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или от официално упълномощено от тях лице.

 

Кворум

Чл.12. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Гласуване

Чл.13. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

– Него, негов съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен, включително;

– Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Необходимото мнозинство за вземане на решения е:

а) квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на членовете на сдружението за решения относно:

– приемане, изменение и допълнение на Устава;

– прекратяване   на   Сдружението   или преобразуването му;

б) обикновено мнозинство – 50% +1 от гласовете на присъстващите, за всички случаи извън посочените в буква „а”.

 

Чл.14. Компетентност на Общото събрание:

 1. Приема нов Устав или изменя/ допълва стар Устав;
 2. Избира Председателя на сдружението;
 3. Избира и освобождава членове на Управителния съвет;
 4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 6. Приема финансовия отчет на сдружението;
 7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 8. Взема и други решения, предвидени в Устава;
 9. Приема отчета на Контролно-ревизионната комисия.

 

Чл.15. (1) Общото събрание избира нов Председател на Сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ” в случай, че действащият председател подаде оставка или изпадне в състояние /доказва се със съответния документ/, в което не може да управлява сдружението. При смяна на председателя на „АРХАНГЕЛ“, при подадена оставка в писмен вид или в случай, че действащият член на Управителния съвет изпадне в състояние /доказва се със съответния документ/, в което не може да изпълнява функциите си, Общото събрание избира нов или нови членове на Управителния съвет. Общото събрание избира членове на Контролно-ревизионната комисия.

(2) Избраният Председател предлага състава на Управителния съвет и на Контролно-ревизионната комисия. Така предложеният състав се избира с обикновено мнозинство при явно гласуване. При неизбиране на предложения състав, Председателят предлага нов, който се подлага на гласуване по настоящата алинея.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.16. Управителният съвет (УС) се избира от Общото събрание по реда на този Устав в състав от три члена, в това число и Председателят.

 

Чл.17. На първото си заседание, по предложение на Председателя, Управителният съвет разпределя между членовете си длъжностите, функциите, правомощията и отговорностите по направленията на дейността на сдружението.

 

Чл.18. Председателят и Управителният съвет осъществяват оперативно- изпълнителни, методически и координационни функции, ръководят дейността на „АРХАНГЕЛ“ за периода до смяната на Председателя или на поне един от членовете на Управителния съвет.

 

Чл.19. Управителният съвет:

 1. Приема правилник за своята дейност;
 2. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

3.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 1. Разработва и предлага за утвърждаване решения, наредби, правилници и инструкции от компетенцията на Общото събрание;
 2. Взема решения относно размера, начините и сроковете за заплащане на членския внос за стари и нови членове по предложение на Председателя на „АРХАНГЕЛ“;

6.По предложение на Председателя на сдружението, утвърждава изключване на членове на сдружението;

7.Взема решения за създаване на отдели и други формирования в „АРХАНГЕЛ“;

 1. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава, не могат да бъдат решени от друг орган;
 2. При прекратяване на сдружението, извършва ликвидацията му.

 

Заседания на Управителния съвет

Чл.20. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на „АРХАНГЕЛ“. При отсъствието му, заседанието се ръководи от друг член на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват всички негови членове.

(3) Председателят на „АРХАНГЕЛ“ има право на един глас при вземане на решения от Управителния съвет.

(4) За присъстващ се счита член, който лично се намира на заседанието и притежава валидна членска карта.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(6) Член на Управителния съвет няма право да упълномощава друг член да гласува от негово име.

 

Задължение за водене на документооборот

Чл.21. За Председател на Сдружението се избира физическо лице- член на Общото събрание, който се е доказал със своята дейност, лоялност и способност да работи за постигане на целите на сдружение „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“.

 

Чл.22. (1) Председателят представлява „АРХАНГЕЛ“ пред всички международни, европейски, държавни, областни и общински органи, обществени организации, юридически и физически лица в страната и чужбина. Всички официални документи, подписани от него, носят правни последствия и не подлежат на утвърждаване от Управителния съвет, освен в случаите на разпореждане с недвижими имоти на сдружението и вещни права върху тях. При необходимост, Председателят регистрира сдружението като Администратор на данни.

Председателят издава заповеди, свързани с дейността на „АРХАНГЕЛ“.

(2) Председателят, а в негово отсъствие посочен от него член на УС:

 1. Ръководи заседанията на Общото събрание на „АРХАНГЕЛ“;
 2. Ръководи заседанията на Управителния съвет;
 3. Организира и планира дейността на Управителния съвет;
 4. Подготвя проекти за решения и контролира изпълнението им.

(3) Председателят, при необходимост и по конкретен повод, може да упълномощава с нотариално заверено пълномощно други длъжностни лица в Сдружението, както и членове на Управителния съвет, да представляват „АРХАНГЕЛ“.

(4) Председателят утвърждава административни и други структури, определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(5) Председателят утвърждава вътрешно нормативните документи на „АРХАНГЕЛ“.

(6) Прави предложения до Управителния съвет относно размера, начините и сроковете за заплащане на членския внос за членовете.

(7) Определя обема на компетенции на членовете.

(8) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава.

(9) Председателят на сдружението предлага организиране и провеждане на дейности от местен, национален и международен мащаб за утвърждаване от Управителния съвет.

(10) Председателят изготвя всички необходими отчети, предвидени в Устава, за внасяне в Общото събрание на сдружението.

(11) Отговаря пред Общото събрание за за изпълнението на взетите от Общото събрание решения и за наличието на следната документация:

 1. Регистър на членовете и структурите;
 2. Протоколи от провежданите заседания и решения на Управителния съвет;
 3. Входящ и изходящ дневник;
 4. Счетоводна документация.

(12)Председателят отговаря за цялостната система за сигурност на „АРХАНГЕЛ“.

 

КОНТРОЛНО- РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ                                 

Чл.23. (1) Контролно-ревизионната комисия се състои от трима члена;

(2) Целите и задачите на Комисията са:

– Да упражнява ефективен контрол и одит върху дейността на сдружението.

– Да подпомага Председателя с писмени мнения, предложения и препоръки.

– Да съдейства на държавните органи и институции.

– Да изготвя годишни отчети за дейността си.

 

ГЛАВА V

ЧЛЕНСТВО

 

Чл.24. (1) Членове на „АРХАНГЕЛ“ могат да бъдат физически или юридически лица.

(2) Членове физически лица могат да бъдат само пълнолетни и дееспособни лица, с не по-ниско от средно образование, приемащи напълно основните цели и задачи на сдружението, Устава му, решенията на ръководните органи, заплащащи редовно членски внос и които:

 1. са граждани на Република България;
 2. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 3. не са обект на започнато срещу тях досъдебно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 4. са психически здрави.

(3) При кандидатстване за членство в „АРХАНГЕЛ“, лицата по ал. 2 представят следните документи:

 1. документ, удостоверяващ, че са граждани на Република България;
 2. документ за завършено средно или Висше образование;
 3. актуално, към момента на кандидатстване, свидетелство за съдимост;
 4. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;
 5. медицинско удостоверение, че лицето е психически здраво;
 6. военна книжка или документ, удостоверяващ присвоено военно звание /ако е налична такава/;
 7. собственоръчно написана подробна автобиография;

(4) Документите по ал. 2 и 3 трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за членство, с изключение на документите по ал. 3, т. 1 и 2.

(5) Членове юридически лица се приемат на база предоставен документ за актуално състояние, както и документ, че срещу тях не са налице производства по несъстоятелност или за нарушения против финансовата и данъчната система на Република България.

(6) лицата, подали заявления за членство, ведно с всички необходими документи, получават отговор относно приемане или отказ /придружен с мотив за отказа/ от приемане, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

(5) Членството в „АРХАНГЕЛ“ е доброволно, лично и непрехвърляемо.

 

Чл.25. (1) Членовете на „АРХАНГЕЛ“ могат да бъдат редовни и почетни.

(2) Редовни членове са тези, които ефективно членуват в сдружението и участват активно в дейността му.

(3) Почетни членове са физически лица с особен принос към дейността на „АРХАНГЕЛ“. Почетните членове могат да участват в работата на Общото събрание на сдружението с право на съвещателен глас.

 

Чл.26. Членове се приемат от Председателя на сдружението.

 

Чл.27. (1) Данните за новоприетия член се отразяват в регистъра на членовете и се съхраняват съобразно изискванията за Администратор на данни. На новоприетия член се издава членска карта с уникален номер и реверна значка.

(2) Почетни членове се удостояват с този статут по ред, определен от Управителния съвет на „АРХАНГЕЛ“. Получават почетна членска карта с отделна номерация и реверна значка на почетния член.

 

Чл.28. (1) Членството в „АРХАНГЕЛ“ се прекратява при напускане, изключване, смърт, влязла в сила присъда за умишлени престъпления, съдебно прекратяване на юридическото лице, както и при прекратяване на сдружението.

(2) Напускането на „АРХАНГЕЛ“ става с писмена молба, подадена един месец предварително, адресирана до Председателя на Управителния съвет на сдружението. Ако за този един месец молбата не бъде оттеглена, напускането се счита за окончателно.

(3) Изключването от „АРХАНГЕЛ“ се прилага в следните случаи:

 1. При нарушаване на Устава, правилниците и констатиране на действия в ущърб на интересите и уронване на престижа на сдружението;
 2. При неплащане на членския внос по установения начин, размер и срок от Устава;

(4) Решение за изключване на даден член се взема от Управителния съвет по предложение на Председателя, а при влязла в сила присъда за умишлени престъпления- изключването става автоматично.

(5) Отнемането на статут „Почетен член” на „АРХАНГЕЛ“ става с решение на Общото събрание. След отнемането на това звание, членската карта се обявява за невалидна.

 

Чл.29. (1) Редовните членове на „АРХАНГЕЛ“ заплащат членски внос. Размерът, начините и сроковете за заплащането му се определят в този Устав.

(2) Почетните членове не заплащат членски внос.

(3) Заявлението за членство в „АРХАНГЕЛ“ се подава собственоръчно, като кандидатът за член попълва собственоръчно данните си и прилага към заявлението необходимите документи по чл.24 ал.3.

(4) Приетият член заплаща членския внос за оставащите месеци до края на текущата календарна година, като сумата се изчислява на база членския внос за 12 месеца, като се отчита включително месеца, в който се подава заявлението, както и стойността за членска карта и реверна значка.

(5) След  одобряването  на заявлението за членство, новоприетият член получава писмено уведомление за приемането си в редовете на „АРХАНГЕЛ“. Членската карта и реверната значка се връчват на новоприетия член лично от Председателя на сдружението или от негов представител. В случай,че членът живее далече от центрaлата на сдружението, се допуска членската карта и реверната значка да му бъдат изпратени по пощата по надлежащ начин, осигуряващ надеждността на получаването им.

(6) Членският внос в „АРХАНГЕЛ“ е годишен и се заплаща еднократно до края на месец декември на изтичащата календарна година. Размерът на годишния членски внос е: за физически лица 64 ( шестдесет и четири) лева, за юридически лица 240 (двеста и четиридесет) лева.

(7) За  заплатения  членски  внос  се  води „ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТЕНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС”.

(8) От заплащане на членски внос са освободени единствено почетните членове на „АРХАНГЕЛ“.

(9) При незаплащане в срок на дължимия членски внос, на съответните членове се изпраща писмена покана за заплащане на дължимия членски внос, като им се предоставя едномесечен срок.

(10) След изтичане на предупредителния срок и в случай на незаплащане на членския внос, Председателят има право да прекрати членството на съответното лице.

(11) Размерът и начинът на заплащане на членския внос може да бъде променян с решение на Общото събрание.

 

ГЛАВА VI

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл.30. Всеки редовен член /физическо лице/ на „АРХАНГЕЛ“ има следните права:

 1. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;
 2. Да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на „АРХАНГЕЛ“ и неговите членове;
 3. Да бъде изслушван лично при вземане на решения за налагане на дисциплинарни наказания;
 4. Да бъде удостояван с награди и други отличия за активна и ползотворна дейност;
 5. Да притежава идентификационна членска карта и реверна значка, удостоверяващи членството му в „АРХАНГЕЛ“;
 6. Да привлича нови членове.

 

Чл.31. Всеки редовен член на „АРХАНГЕЛ“ има следните задължения:

1. Да спазва Устава на сдружението, другите нормативни документи и да изпълнява решенията на ръководните органи;

 1. Да заплаща редовно и в срок членския си внос, определен в този Устав;
 2. Да участва активно във всички мероприятия на „АРХАНГЕЛ“;
 3. Да оказва пълно съдействие на службите за сигурност на Република България;
 4. Да работи активно за развитието на „АРХАНГЕЛ“, съгласно поставените от Председателя и Управителния съвет задачи.

 

Чл.32. (1) Председателят и Управителният съвет на „АРХАНГЕЛ“ са длъжни да вземат отношение относно поведение на член на сдружението, накърняващо авторитета на „АРХАНГЕЛ“ или увреждащо неговите интереси. Предложения за вземане на отношение от Председателя и Управителния съвет на „АРХАНГЕЛ“ могат да се правят от всички членове на сдружението. Предложенията се отправят в писмен вид до Председателя на сдружението. Не се приемат анонимни сигнали.

(2) С решението си по предходната алинея, Председателят и Управителният съвет могат да обърнат внимание на члена на сдружението, да му отправят забележка, да го отстранят временно от извършване на определени дейности или да го изключат от „АРХАНГЕЛ“.

 

ГЛАВА VII                                                         

ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФОНДОВЕ

 

Чл.33. (1) Имуществото на „АРХАНГЕЛ“ състои от парични средства, недвижими и движими имоти, ценни книжа и други имуществени и неимуществени права.

(2) Имуществото на сдружението се набира от:

 1. Членски внос;
 2. Приходи от участия в прояви, свързани с прилагане на средствата за достигане на основните цели на Сдружението;
 3. Приходи от консултантски и маркетингови дейности, издателска и разпространителска дейност, реклама, телевизионни и други права за разпространение, както и от абонаментни вноски за печатни органи на „АРХАНГЕЛ“;
 4. Приходи от учебна дейност;
 5. Управлението на собственото имущество;
 6. Предоставени средства от държавата, общините и други дарители;
 7. Дарения и завещания в полза на Сдружението;
 8. Договори за спонсорство;
 9. Средства по Европейски,национални и регионални програми;
 10. Средства и хонорари от оперативно- тактическа и логистична антитерористична дейност;
 11. Чрез други дейности, свързани с целите и задачите на „АРХАНГЕЛ“.

 

Чл.34. (1) „АРХАНГЕЛ“ може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от „АРХАНГЕЛ“ се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на „АРХАНГЕЛ“ при осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. Лица от състава на Управителния съвет и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Лица, били в състава на Управителния съвет до две години преди датата на вземане на решението;
 3. Юридически лица, финансирали „АРХАНГЕЛ“ до три години преди датата на вземане на решение;
 4. Юридически лица, в които посочените лица в т.1 и т.2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) „АРХАНГЕЛ“ не може да сключва сделки с лицата по алинея 3, т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат, или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза за „АРХАНГЕЛ“ или са сключени при общи условия, обявени публично.

 

Чл.35. „АРХАНГЕЛ“ притежава собствени банкови сметки за опериране с паричните си средства.

 

Чл.36. Средствата на сдружението могат да се използват само за постигане на целите и задачите, предвидени в този Устав и за издръжката на „АРХАНГЕЛ“, като изразходването им става по реда, определен в Устава.

 

ГЛАВА VIII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Преобразуване

Чл.37. (1) „АРХАНГЕЛ“ може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя с решение на Общото събрание.

(2) След отделяне или разделяне на „АРХАНГЕЛ“, новосъздадените юридически лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор, с писмена декларация за приобщаване.

 

Прекратяване

Чл.38. (1) „АРХАНГЕЛ“ се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание на членовете, прието по реда на този Устав;
 2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е в противоречие с обществения ред, или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по т.2 на предходната алинея се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокуратурата.

 

Ликвидация

Чл.39. (1) При прекратяване на „АРХАНГЕЛ“ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лица.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на чл.13,ал.1,т.2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

(4)Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съобразно разпоредбите на Търговския закон.

 

Имущество след ликвидация

Чл.40. (1) Имуществото на сдружението се дарява на частно охранително дружество „Агенция за сигурност „АТЛАС““ с ЕИК : 203030278.

 

Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел

Чл.41. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска от съда заличаване вписването на „АРХАНГЕЛ“ като юридическо лице с нестопанска цел.

 

ГЛАВА IX

ВЪТРЕШНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И АКТОВЕ

 

Чл.42. (1) Оперативната работа на Сдружението се осъществява от Председателя с помощта на Управителния съвет.

(2) По решение на Управителния съвет, се създават отдели в „АРХАНГЕЛ“.

(3) За осъществяване на определените им компетенции, Общото събрание на членовете, Председателят и Управителният съвет, приемат решения, а Председателят на „АРХАНГЕЛ“ издава съответните писмени разпореждания и заповеди.

(4)Оперативно- тактическата и логистичната антитерористична дейност на сдружението се извършва от сътрудници на сдружението или на негови формирования, на базата на сключени между „АРХАНГЕЛ“ и сътрудниците договори за доброволен труд.

 

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.43. (1) „АРХАНГЕЛ“ притежава следните атрибути и символика:

 1. Лого на организацията- предвиждат се две лога, които са еднотипни, с разлика в надписите на щита:

– лого с надпис на щита „АПТА“ се използва за всички официални документи, за бланки, за реверни значки, членски и служебни карти и др.;

– лого с надпис на щита „АНТИТЕРОР“ се използва за брандиране на автомобили и за униформени облекла.

 1. Членска карта на член на организацията;

3.Служебни идентификационни карти на сътрудници и команден състав на антитерористични центрове;

 1. Служебни идентификационни карти на сътрудници и ръководен състав на отдели в организацията;
 2. Униформи на сътрудниците и командния състав на структурите на „АРХАНГЕЛ“;
 3. Стикери за вътрешно и външно поставяне;
 4. Брандиране на МПС на организацията;
 5. Реверна значка на членовете и сътрудниците на „АРХАНГЕЛ“.

Печат на Сдружението: Върху кръгла основа- логото на „АРХАНГЕЛ“.

 

Чл.44. За всички неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Чл.45. Този Устав е приет от Общото събрание, проведено на 03.05.2017 г. в гр.Каварна, Република България.

 

Уставът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра:

 1. За Окръжен съд гр. Добрич- 1 бр.;
 2. За Агенция по вписванията- 1 бр.;
 3. За сдружението- 1 бр..

 

Дата: 03.05.2017 г.

гр. Каварна

Галерия