АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА „ НАРЕДБА ЗА ОБЕКТИТЕ, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ“ – ARCHANGEL

February 16, 2021

АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА „ НАРЕДБА ЗА ОБЕКТИТЕ, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ“

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е

неправителствена, нестопанска, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавна и местна власти, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния състав на сдруженията и специално създадените в състава им структурни подразделения, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на работата по:                                                                                                              

 – провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;                                                        

 – оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действия от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, с частните охранителни дружества и с други неправителствени организации;                                                                                                                              

 – водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата

с тероризма чрез:                                                                                                                                                

превенция /профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;                                                                                         


протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени за антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в

рамките на ЧАС,  антитерористични центрове;                                                                                                                                                                                                                                                             

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените за антитерористична протекция;                                                                                                                                                                                                                                                     

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,спазвайки разпоредбите на законите и действащата

нормативна уредба в Република България.

 

АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА-“АРХАНГЕЛ“

 

* * *

 

Уважаеми колеги,

Настоящият материал представлява интерес за неправителствените организации с антитерористична дейност /НОСАД/ поради ред причини, най- важните от които са:

 1. Пряко участие при изработване на План за сигурност;
 2. Изготвяне на методически указания за прилагане на изискванията на наредбата от наши контрагенти;
 3. Обезпечаване на безпроблемно и без санкции от страна на компетентните държавни органи изпълняване на наредбата.

 

За достигане целите по успешно решаване на описаните по- горе задачи, НОСАД трябва да е напълно наясно и детайлно запознат с изискванията на наредбата, да може правилно, пълно и подробно да съставя план за сигурност, както и да консултира своите контрагенти относно лицата, пригодни за длъжността служител за връзка по сигурността.

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ОБЕКТИТЕ, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. С наредбата се определят:

 1. видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма;
 2. минималните изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в обектите по т. 1;
 3. редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките в обектите по т. 1.

 

Раздел II

Обекти, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма

 

Чл. 2. Мерки за противодействие на тероризма се разработват и прилагат в следните обекти по чл. 1, т. 1 :

 1. железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях, с изключение на включените в списъка на стратегическите обекти;
 2. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители, както следва:

а) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала;

б) лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;

в)  сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките;

г)  сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата – музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.;

д) сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение – храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др.;

е) сгради за административно обслужване – административни сгради, банкови и небанкови финансови институции, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториални администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.;

ж) сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта – търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на оръжие;

з) сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения – приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи;

и) сгради и съоръжения за спорт – всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия;

 1. сгради и съоръжения за обществено обслужване по т. 2 с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
 2. институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория.

 

Раздел III

Мерки за противодействие на тероризма

 

Чл. 3. Всеки собственик/ползвател на обект/ подобект по чл. 2, разработва план за сигурност, който задължително включва:

 1. установяване, анализ и оценка на риска за сигурността и безопасността /ОРСБ/ – оценката на степента на съществуващия риск (лесно или трудно уязвими обекти и съоръжения) от извършване на посегателство се извършва на база функционалното предназначение и капацитета на обекта, средното количество и категорията на хората, намиращи се едновременно в обекта /подобектите и/или в техния териториален обхват, неговото местоположение, вид, количество и стойност на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в него, наличие на потенциална опасност за хората, намиращи се в обекта /подобектите и/или в техния териториален обхват;
 2. зони за сигурност в обекта/ подобектите, с осигурен контрол на достъпа, чрез технически и други средства;
 3. зони за гарантирана сигурност на територията на обекта/ подобектите и/или в техния териториален обхват, начини за гарантиране на сигурността;
 4. мерки и процедури за действие – технически мерки, инсталиране на детектори, уреди за контрол на достъпа, защитни и предпазни средства; организационни мерки, включително процедури за сигнализиране; мерки за контрол и проверка; комуникация; повишаване на осведомеността и обучение; сигурност на информационните системи;
 5. начините за оповестяване и информиране, начините за противодействие- превенция, протекция, пресичане на терористични въздействия, преодоляване и минимизиране на последиците при извършени такива;
 6. наличие, вид и подвид на физическа охрана, наименование на охранителния субект, наличие и тип на пропускателен режим, изграждане на временни пропускателни пунктове, временно ограничаване на достъпа до обекта, чрез подвижен пост и поставяне на масивни заграждения, недопускащи преминаване на превозни средства;
 7. въвеждане на разрешителен и регистрационен режим, осигуряване на присъствие на служител на съответния обект при извършване на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта/ подобектите изпълнители;
 8. описание на елементите за физическа защита на обектите, оценка на тяхната годност, техническо състояние и адекватност на степента на сигурност.

 

Чл. 4. (1) Всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2 определя служител за връзка по сигурността и информира с уведомително писмо по установен образец съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) на чиято територия се намира обектът за лицето, определено за служител за връзка по сигурността.

(2) Служителят за връзка по сигурността преминава специализирано обучение по теми, касаещи противодействие на тероризма и е длъжен да познава детайлно плана за сигурността, както и правените изменения в него.

(3) Служителят по ал. 1, на база придобити от обученията компетенции и опит, информира незабавно дежурния на съответната ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, при възникване на обосновани подозрения за опасности и рискове от терористични въздействия над съответния обект.

 

Чл. 5. (1) В обектите по чл. 2 се изграждат елементи за физическа защита така, че да осигуряват физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите, живота и здравето на гражданите, без да се нарушават условията на предвиденото за тях функционално предназначение, като се спазват изискванията, регламентирани в ЗУТ.

(2) Елементите за физическа защита могат да са:

 1. персонал за физическа защита;
 2. физически бариери;
 3. охранително осветление;
 4. компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп;
 5. алармени системи за сигурност и системи за видео-наблюдение;
 6. служебни помещения и оборудване.

(3) Елементите за физическа защита по ал. 2, т. 2 – 6 се изграждат в съответствие с техническите изисквания към тях по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (обн., ДВ, бр. 1 от 2017 г.).

 

Чл. 6. Обектите по чл. 2 следва да отговарят на минималните изисквания за физическа сигурност на строежите по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите, съобразно техния клас на физическа сигурност.

 

Чл. 7. Собствениците/ползвателите на обекти по чл. 2 или определеният от тях служител за връзка по сигурността, задължително провеждат първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в съответния обект, като при инструктажа:

 1. ги запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
 2. ги инструктират за действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и други;
 3. ги инструктират за избягване на събирането на голям брой посетители в трудни за евакуиране на хората зони, територии и помещения;
 4. ги инструктират за повишено внимание и поведение съгласно инструкциите, при получаване на пратки от неизвестни податели или известни такива с изненадващ характер;
 5. ги запознават с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен терористичен акт, както и за сигналите, начините, пътищата, изходите и маршрутите за евакуация; районите за безопасно пребиваване;
 6. при наличие на необходимата за целта компетентност и документирана правоспособност, провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма, не по-малко от веднъж на шест месеца.

 

Раздел IV

Контрол

 

Чл. 8. (1) Контролът по тази наредба се осъществява чрез извършване на проверки в обектите по чл. 2 от органите по чл. 44, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма.

(2) При извършване на проверката на длъжностните лица се представят всички изискани документи, сведения и справки, свързани с изпълнение на задълженията за разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма.

(3) За всяка извършена проверка се съставя протокол, съгласно приложението, екземпляр от който се предоставя на ръководителя на обекта или на негов представител.

Чл. 9. (1) При констатиране на нарушения контролните органи дават разпореждания за преустановяването им и за предотвратяване и отстраняване на негативните последици от тях.

(2) Разпорежданията по ал. 1 се отразяват в ГИС „Управление при кризи“, като в случай че са издадени от ДАНС, копие от разпореждането се изпраща до МВР.

(3) За неизпълнение на разпорежданията по ал. 1 се налагат глоби по чл. 47 от Закона за противодействие на тероризма.

 

Допълнителна разпоредба

 

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Лесно уязвими строежи и обекти“ са туристически обекти, исторически сгради и музеи, места за спорт и отдих, търговски средища и ресторанти, образователни институции, религиозни средища, многоетажни офисни сгради, банки и финансови институции, транспортна инфраструктура, хотели и места за тържества и събития.
 2. „Трудно уязвими строежи и обекти“ са сгради и обекти характеризиращи се с ограничен достъп до тях и сгради и обекти защитени с достатъчно ресурси за сигурност.
 3. „Зона за сигурност“ е съответната територия и/или прилежащата инфраструктура на обекта или сградата, в която се осъществява контрол или пропускателен режим.