Антитерористична защита на мероприятие – ARCHANGEL

December 23, 2021

Антитерористична защита на мероприятие

 Антитерористичната протекция включва:

  1. Осъществяване на пропускателен режим във входната зона на мероприятието, съгласно правилник за пропускателния режим, съгласуван с организатора;

  2. Обезпечаване на антитерористична протекция на терен от оператори на АБТ/ АПТА с изпълнение на конкретни задачи със защитен характер;

Главни задачи:

  1. Защита на живота и здравето на лицата, намиращи се на територията на мероприятието от прояви на тероризъм и от такива, можещи да са пряко или косвено свързани с терористични въздействия;

  2. Опазване и защита на имуществото на организатора от терористични въздействия от всички типове и видове;

  3. Провеждане на постоянен мониторинг за поведението на лицата на територията на мероприятието, с оглед пресичане на прояви, можещи да бъдат отвличащи маньоври за прикриване на тероризъм и др.