ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

October 15, 2022

ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”

ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ „АРХАНГЕЛ“/ SECURITY GROUP ARCHANGEL“ /SGA/ е дружество с ограничена отговорност, създадено за управление на дейността на останалите юридически лица и техни подразделения при действия по договори за защита на:

1.физически лица от категория ВИП, ВПЛ и рискови групи /от гледна точка на противодействие на тероризма/;

2.имущество на физически и юридически лица, намиращо се в обекти, попадащи в обхвата на НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.;

3.мероприятия с брой участници и зрители над 200 човека;

4.транспортиране на стоки и товари, попадащи в категория рискови от гледна точка на противодействие на тероризма;

5.други обекти, попадащи в обхвата на цитираната в т.2 наредба.

SGA се задейства и при извършване на обучения на различни категории лица и организации по теми, касаещи противодействие на тероризма и осъществявани от Центъра за изследвания и обучение в сигурността ЦИОС АПТА.

Следващият сектор, по който работи групата е изготвяне на АНТЕРДО- антитерористични досиета на обекти по изискванията на Закона за противодействие на тероризма. Тези досиета включват в себе си първични и периодични документи, насочени към организиране и прилагане на мерки за противодействие на тероризма, подробно описани в НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ.

Освен изброените дейности на SGA, групата осъществява и други специални дейности, които не могат да бъдат публикувани.