ДО ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА – ARCHANGEL

February 13, 2021

ДО ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА

АС „АРХАНГЕЛ“ ЕООД

 

                                                                                                                                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                                                                                                        Управител на АС „Архангел“ ЕООД

                                                                                                                                                                                     О.р. к-н Г. Алексиев

 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО Чл.5 ал.1 т.2 ОТ ЗЧОД

На АС „Архангел“ ЕООД

Отговарят определените отговорници за съхранение и водене на документооборота от наряда в съответните караулни помещения

 ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕЖУРНИТЕ СТАИ

Вид на документа Водене от охраната Съхранение от охраната Забележки
1 Протокол от извършената оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект Не се води Съхранява се от наряда  
2 План за охрана Не се води Съхранява се от наряда  
3 Правилник за пропускателния режим Не се води Съхранява се от наряда  
4 Списък на охранителния състав Не се води Съхранява се от наряда  
5 Седмичен или месечен график за работа на охраната Не се води Съхранява се от наряда  
6 Дневник за приемо- предаване на смените Води се Съхранява се от наряда  
7 Книга за ежедневен инструктаж Води се Съхранява се от наряда  
8 Копие от лиценза за извършваната ЧОД Не се води Съхранява се от наряда  
9 Книга за контрол и проверка на охраната от органите на МВР Не се води Съхранява се от наряда  
10 Правила и указания за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав Не се води Съхранява се от наряда  
11 Примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични въздействия, пожар, аварийни и кризисни ситуации Не се води Съхранява се от наряда  
12 Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД /физическа сила, помощни средства Не се води Съхранява се от наряда  
13 Бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД и заготовка на докладна до прекия началник Не се води, освен при ситуация Съхранява се от наряда  
14 Копие от договора за охрана със затъмнена финансова част Не се води Съхранява се от наряда  
15 Етичен кодекс Не се води Съхранява се от наряда  
16 Регистър за воденото видеонаблюдение Води се Съхранява се от наряда  
17 Служебна бележка и протокол за преминат инструктаж по спецификата на охранявания обект, действия с щатните средства за пожарогасене и използване на индивидуалните/ колективните средства за защита при кризисни ситуации, бедствия и аварии Води се за всеки новопостъпил на обекта Съхранява се от наряда  

ОПИСИ В ДЕЖУРНАТА СТАЯ

 

Имущество по ЗЧОД Брой Забележки
1 Гумена или пластмасова палка   Съхранява се от наряда
2 Щурмова палка   Съхранява се от наряда
3 Фабрично изработени белезници   Съхранява се от наряда
4 Електрошокови устройства   Съхранява се от наряда
5 Средства за свръзка-   Съхранява се от наряда
6 Средства за индивидуална защита   Съхранява се от наряда
7

 

Друго имущество на АС „Архангел“ ЕООД   Съхранява се от наряда

 ДОКУМЕНТИ В ОФИСА

 

Вид на документа Отговорник за водене Отговорник за съхранение Забележки
1 Правила и указания за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав      
2 Примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични въздействия, пожар, аварийни и кризисни ситуации      
3 Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД /физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие      
4 Бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД и заготовка на докладна до прекия началник      
5 Досиета на охранителите, съдържащи:

1. копие на лична карта с вписано „вярно с оригинала“ и подпис на притежателя;

 

2. копие на диплома за завършено средно образование;

 

3. свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

4. служебна бележка от окръжната прокуратура по постоянен адрес на лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, издадена не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

5. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, издадено след преглед от лекар-психиатър не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

6. медицинско удостоверение за физическото клинично здраве на лицето, издадено не по-рано от 6 месеца преди сключването на трудовия договор;

 

7. документ за притежание на професионална квалификация по професия “Охранител”, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение., издаден от институция от системата на професионалното образование и обучение;

 

8. собственоръчно попълнена декларация от лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

 

9. служебна бележка за проведен начален инструктаж и инструктаж на работното място /да отговаря на номера на вписване в Книга за начален инструктаж/.

 

10. трудов договор;

 

11. длъжностна характеристика;

 

12. заповед за назначаване;

 

13. приемо- предавателен протокол за получена идентификационна карта;

 

14. заповед за зачисляване на служебно оръжие и боеприпаси

 

15. копие от разрешителното за носене на огнестрелно оръжие

 

16. приемо- предавателен протокол за получено работно облекло

 

17. приемо- предавателен протокол за получени помощни средства

 

18. приемо- предавателен протокол за получени средства за свръзка

 

19. приемо- предавателен протокол за получени средства за индивидуална защита

 

20. декларация за съхраняване на лични данни

 

21. декларация на лицето, че е запознато с приетите вътрешни правила, действащи в „СОД БЕРКУТ“ ЕООД

     
6 Заготовка на докладна до прекия началник за използване на физическа сила, помощни средства или огнестрелно оръжие, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД      
7 Регистър на сключените договори за охрана по чл.5, ал.1, т.2 по ЗЧОД      
8 Документация по трудова медицина      
9 Дневник за получаване/ сдаване на огнестрелното оръжие и боеприпасите      
10 Заповед за определяне на отговорник и заместник- отговорник на оръжейната      
11 Заповед за провеждане на инструктаж по носене и използване на служебното огнестрелно оръжие      
12 Служебна бележка за преминат инструктаж по носене и използване на служебното огнестрелно оръжие      
13 Заповед за определяне на отговорни лица за управлението и експлоатацията на служебни МПС на охраната      
14 Заповеди за определяне на старши на смените на охраната, ако на смяна са повече от един служител