ЕВАКУАЦИЯ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ – ARCHANGEL

May 1, 2021

ЕВАКУАЦИЯ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

МАТЕРИАЛ ОТ 2016 г.

 

 

Издава: АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА” /АБТ/

 

                                                                                                  

ВЪВЕДЕНИЕ

 Уважаеми колеги,

 АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС е неправителствена организация, създадена и действаща в публичния сектор „Сигурност“. Алиансът се специализира в направление превенция и обучение на граждани и служебни лица, извън сектор „Сигурност“, за планиране, организиране, провеждане и анализиране на мероприятия, действия и обстановка по/ при превенция на терористични заплахи и кризи, свързани с тях.

 Настоящата брошура е насочена към ръководствата на учебните заведения на територията на страната и е методическо помагало при изготвяне на:

1. План за незабавна евакуация на учащите се, преподавателите, персонала и гражданите, намиращи се на територията на учебно заведение в момента на получаване на заплаха за терористично нападение или при осъществено такова.

2. Провеждане на действия и мероприятия в началните етапи на възникнала кризисна ситуация, породена от терористично нападение.

Поради необходимостта от изработване на оптимален вариант на плановете и действията, под учебно заведение ще подразбираме такова от стандартен тип / учебен корпус на няколко етажа, физкултурен салон, столова, избени помещения/.

ЦЕЛ НА БРОШУРАТА:

да предостави на отговорните за евакуацията лица /директор, зам.- директори, преподаватели, помощен и поддържащ персонал/ унифициран и работещ примерен план за евакуация на учениците при най- разпространените видове терористични заплахи, както и да предложи практически мерки при осъществяване на евакуацията.

                                                                                                                                               

ЗАДАЧА НА БРОШУРАТА:

 1. Да подготви лицата, управляващи евакуацията за вземане на най- правилни и адекватни решения в обстановка на повишен риск и колеблива степен на сигурност или пробив в сигурността, в началните етапи на зараждащата се криза, преди намесата на органите на МВР, МО, ПБЗН, ДАНС и др. контратерористични подразделения.
 2. Да определи и степенува основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени в началните етапи на кризата, като насочи вниманието на отговорните лица за управление на евакуацията към тях;
 3. Да предложи примерни планове на допустима евакуация при най- разпространените видове терористични атаки;
 4. Да насочи вниманието на управляващите евакуация към особеностите и специфичните моменти при извеждане на лицата от застрашения обект.

 При прилагане на материалите, представени в настоящата брошура, трябва да се има предвид спецификата на всяко учебно заведение, броя на учениците, преподавателите, обслужващия и поддържащия персонал, разположението на класните стаи и кабинетите, броя и разположението на евакуационните изходи и стълбища, да се определят отговорни лица за различните видове дейности при евакуацията.

ОБЩА ЧАСТ

Евакуацията при терористично въздействие /ЕТВ/ е специфична дейност, насочена към безопасно извеждане на всички или максимално възможен брой лица, намиращи се на територията на заплашения обект, зад пределите на линията на пряка и косвена опасност, в ЗОНА ЗА ЕВАКУАЦИЯ /ЗЕ/.

 При ЕТВ всички сили и средства са насочени ЕДИНСТВЕНО и ИЗЦЯЛО към спасяване на живота и здравето на всички или максимално възможен брой лица, намиращи се в заплашения обект.

 Способите за евакуация на лицата, намиращи се в застрашените обекти са различни, но подчинени на един общ принцип:

 Максимално бързо, организирано, контролирано и безопасно извеждане на лицата извън застрашения обект, на достатъчно разстояние, гарантиращо опазване на живота и здравето им.

 Трябва да се има предвид, че при кризисни ситуации, при които са взети заложници или има въоръжени терористи на територията на учебното заведение, евакуация се предприема само в присъствие на служители на МВР, ПБЗН, МО и службите за сигурност, диференцирано, с отчитане на особеностите на конкретната обстановка. При някои случаи евакуация не се извършва или се извършва чaстична, при други е строго забранена.

 При терористична криза с проникване на въоръжени лица на територията на учебното заведение или при вземане на заложници, действията на училищните ръководство трябва да са насочени към пълно изключване на каквото и да било провокиране на терористите към проява на насилие. Трябва да се помни, че най- важно в такава ситуация е опазването на живота и здравето на учащите се.

НАЙ- ВЕРОЯТНИ ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ СРЕЩУ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

 В съвременния динамичен свят, белязан от критични промени в статуквото и преместване на големи потоци хора от Африка, Близкия изток и Азия към Европа, тероризмът търпи също изменения и, за жалост, усъвършенстване на методите и средствата за извършването му. Не е тайна, че част от бежанците, навлизащи в Европа, в това число и в България, са с радикални ислямистки убеждения, като някои от тях са участвали в бойни действия и в терористични групировки. Това трябва да ни подскаже, че те са готови да решават своите проблеми не само по мирен начин, а и с помощта на средствата на тероризма.

 Другият фактор, който трябва да се отчита при определяне на най- вероятните видове терористични нападения над учебните заведения, е разпространението на идеите на екстремизма и насилието сред маси от местното население, които, при определени обстоятелства, биха били готови да съдействат на терористите по направление осигуряване на средства за терористични удари и дори с пряко участие в тях.

При това положение, съществува реална заплаха от осъществяване на различни по своята тежест терористични удари, използващи самоделни, с военно приложение, с приложение в индустрията и строителството остарели и съвременни взривни вещества, автоматично огнестрелно оръжие, химически отрови, а не е изключено и бактериологически зарази, както и токсични субстанции.

 Като най- вероятни видове терористични заплахи и нападения срещу учебни заведения се определят *:

 1. Заплаха за бомбен атентат;
 2. Заплаха за атака с химически отрови;
 3. Заплаха за атака с биологически зарази;
 4. Заплаха за атака с радиоактивни материали и токсични материали;
 5. Заплаха за компютърни атаки;
 6. Подлагане на взривни устройства на територията на учебното заведение;
 7. Поставяне на химически отрови на територията на учебното заведение;
 8. Разпространение на биологически зарази на територията на учебното заведение;
 9. Облъчване с радиоактивни материали или токсични вещества;
 10. Въоръжено нападение над учебното заведение от един или група терористи с използване на хладно или огнестрелно оръжие;
 11. Нападение над учебното заведение от терорист или група терористи, при което са взети заложници;
 12. Превземане на учебното заведение или на чести от него от терористи;
 13. Терористични атаки над учебното заведение чрез водене на стрелба от дистанция със снайпер или автоматично оръжие, както и използване на управляеми снаряди или портативни ракетни установки;
 14. Контролирани терористични нападения с дронове или други високотехнологични устройства;
 15. Самоубийствени атентати от камикадзе;
 16. Нападения от тип „таран“ с помощта на МПС;
 17. Нападения със средствата на авиация, артилерия и обучени подразделения тип „командос“;
 18. Комбинирани терористични атаки.

* КЪМ МОМЕНТА НА ИЗДАВАНЕ НА БРОШУРАТА АПТА ОЩЕ НЕ Е ВЪВЕЛ СВОИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТИПОВЕТЕ И ВИДОВЕТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ.

 При разглеждане на възможните видове терористични атаки над учебни заведения трябва да се отбележи, че нападенията могат да са от три типа:

Първи тип– целенасочено самостоятелно нападение над конкретния обект;

Втори тип– нападение над учебното заведение, като част от по- мащабна атака;

Трети тип– нападение над учебното заведение, като част от военна операция на крупни терористични групировки.

 Анализирайки последните и най- скорошни терористични атаки, стигаме до извода, че в преобладаващото си число те са извършвани на базата и използвайки основно детонации на различни взривни вещества. Нараства броят на терористичните нападения извършвани от терористи- смъртници, по- известни като „камикадзе“.

Пределно ясно е на специалистите, а и не само на тях, че терористичните актове са изключително сложни за прогнозиране, респективно за предотвратяване .Необходим е огромен кадрови, финансов, разузнавателен и контратерористичен потенциал, за да бъдат разгадани, предсказани и неутрализирани част от атаките. Дори държави, в които антитерористичната дейност е на много високо ниво /Русия, Израел и САЩ/ не винаги успяват да предотвратят терористичните атаки. В светлината на всички тези обстоятелства, АТЛАС вижда перспектива и насока в борбата срещу тероризма в следните аспекти:

 1. Развиване и използване на обширна и функционална мрежа от хора, които са готови да съдействат в борбата срещу тероризма, като събират и предават информация за подозрителни лица, групи и действия;
 2. Изготвяне на серия от печатни материали, с цел подготовка на ръководните кадри в публичния сектор /учебни заведения, болници, администрации и т.н./за адекватни, бързи и преценени действия в контранаправление на терористичните заплахи;
 3. Обучение на ръководните кадри за практическо применение на теорията в сферата на антитероризма.

 В настоящата брошура ще се занимаем с по- опасните и неизискващи специална организация, подготовка, и умения терористични заплахи, като най- разпространени и вероятни за осъществяване.

 Това са:

 1. Заплаха за бомбен атентат;
 2. Заплаха за атака с химически отрови;
 3. Заплаха за атака с биологически зарази;
 4. Заплаха за атака с радиоактивни и токсични материали;
 5. Подлагане на взривни устройства на територията на учебното заведение;
 6. Поставяне на химически отрови на територията на учебното заведение;
 7. Разпространение на биологически зарази на територията на учебното заведение;
 8. Въоръжено нападение над учебното заведение от един или група терористи с използване на хладно или огнестрелно оръжие;
 9. Нападение над учебното заведение от терорист или група терористи, при което са взети заложници;
 10. Превземане на учебното заведение или на чести от него от терористи;
 11. Терористични атаки над учебното заведение чрез водене на стрелба от дистанция и използване на управляеми снаряди или портативни ракетни установки;
 12. Самоубийствени атентати от камикадзе;
 13. Нападения от тип „таран“ с помощта на МПС;
 14. Комбинирани терористични атаки.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ КРИЗИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ИЗИСКВАЩИ НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ

  Управлението на процесите, породени от терористични заплахи или нападения в началния им етап е изключително важно по своя характер, пълнота, организация и ефективност, като трябва кристално ясно да се разбира, че именно правилното му провеждане е залогът за спасяване на живота и опазване здравето на учащите се или обратното- за допускане на грешки, можещи да доведат до трагедии.

 Спектърът от управленчески решения и действия е много разнообразен, в зависимост от конкретната обстановка и варира от активни и динамични мерки /при обявена бомбена заплаха/ до пълно бездействие и пасивно поведение /при ситуации с въоръжени нападения и вземане на заложници/. Именно първите минути или часове са най- важни за овладяване на кризисната ситуация и нашата задача е да в рамките на настоящия материал да помогнем в тази насока.

Трябва да се разбира и правилно оценява следното обстоятелство:

В първите минути, а може би десетки минути, училищното ръководство трябва да реагира на възникналата криза САМОСТОЯТЕЛНО.

В периода до пристигане на органите на МВР, ПБЗН или МО, които да поемат контрола на ситуацията в свои ръце, отговорни за случващото се са ИЗЦЯЛО училищните ръководства. Точно по тази причина, задачата на това издание е да предложи ефективни, адекватни и решителни мерки за правилното управление на незабавна евакуация, като в същото време предпази от прибързани , неорганизирани или хаотични действия, граничещи с паника. Терминът „НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ“ означава следното:

 При получаване на сигнал за терористична заплаха, свързана с поставяне на технически или други средства, материали, устройства, вещества или субстанции, целящи масово поражение на хора и имущество и изключваща физическо проникване към момента на получаване на сигнала на въоръжени лица на територията на учебното заведение, училищното ръководство трябва да осигури запазване на здравето и живота на намиращите се в заплашения обект лица чрез предприемане на спешни и адекватни мерки. Най- сигурното и доказало ефективността си мероприятие в подобни случаи е незабавното извеждане на личния състав извън пределите на заплахата, в определен и обозначена ЗОНА ЗА ЕВАКУАЦИЯ. Пълният набор от действия по планиране, организиране и провеждане на подобно мероприятие се нарича незабавна евакуация.

 Искаме да направим още едно уточнение:

 Указанията, които предлагаме обхващат мероприятия и действия, които се извършват при необходимост от НЕЗАБАВНА евакуация на учебното заведение. Такава евакуация се извършва изцяло от училищните ръководства, при отсъствие на служебни лица от МВР, ПБЗН и МО.

В този раздел предлагаме схема на управление на незабавна евакуация, наложила се в следствие терористична заплаха.

Незабавна евакуация се извършва САМО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 1. Заплаха за бомбен атентат;
 2. Заплаха за атака с химически отрови;
 3. Заплаха за атака с биологически зарази;
 4. Заплаха за атака с радиоактивни материали и токсични материали;
 5. Откриване на незадействани взривни устройства на територията на учебното заведение;
 6. Откриване на химически отрови на територията на учебното заведение;
 7. Разпространение на биологически зарази на територията на учебното заведение;
 8. при очаквани самоубийствени атентати от камикадзе;
 9. при очаквани нападения от тип „таран“ с помощта на МПС;
 10. Комбинирани терористични атаки без наличие на въоръжени нападения над учебното заведение.

 Трябва да се знае и помни, че при наличие на въоръжени терористи на територията на учебното заведение не се предприема евакуация, докато не се осигури безопасен маршрут за напускане! Безопасен маршрут при въоръжено нападение от терористи се осигурява ЕДИНСТВЕНО ОТ СИЛИТЕ НА МВР И СПЕЦИАЛНИТЕ КОНТРАТЕРОРИСТИЧНИ ЧАСТИ НА МВР, ПБЗН или МО.

Помнете, че ако предприемете евакуация при необезопасен маршрут и при липса на адекватни мерки за сигурност и безопасност, гарантирани от силите на МВР, ПБЗН или МО, вие ще бъдете отговорни за последствията, а те могат да са трагични.

 Предлагаме следната схема на работа, насочена към подготовка на преподавателския състав, поддържащия персонал и учащите се за действия при незабавна евакуация, наложила се от настъпила кризисна ситуация, вследствие на терористична заплаха:

 СЪЗДАВАНЕ НА КРИЗИСЕН ЩАБ:

 За правилното, адекватно и своевременно евакуиране на личния състав, намиращ се в заплашеното учебно заведение, е необходима предварителна подготовка и създаване на определена административна организация и ръководен контролно- изпълнителен орган. Наложително е създаването на оперативно звено, което да управлява процеса на незабавна евакуация, който е дастатъчно динамичен и сложен. По тази причина, предлагаме към съответното учебно заведение да се създаде Щаб за действие в кризисни ситуации /ЩДКС/.

Функции на ЩДКС:

1. Планиране на мероприятията по незабавна евакуация на личния състав на съответното учебно заведение;

2. Подготовка на материалната част, необходима за изпълнение на плана за незабавна евакуация;

3. Провеждане на обучения, учебни тренировки и тренировъчни евакуации на личния състав на съответното учебно заведение;

4. Изработване на план за взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН / МО при управление на кризисни ситуации;

5. Прилагане на плана за действие при незабавна евакуация, в случай на необходимост;                                                                                                                      

6. Анализ на проведените мероприятия по незабавна евакуация, определяне на задачи за отстраняване на слабостите;                                                                                          

7. Усъвършенстване и актуализиране на плана за незабавна евакуация;

8. Други специфични функции.

Състав на ЩДКС:

 1. Ръководител на Кризисния щаб /РКЩ/;
 2. Заместник- ръководители на Кризисния щаб /ЗРКЩ/;
 3. Отговорници за Безопасния периметър или зона за евакуация /ЗЕ/ /ОБП, ОЗЕ/;
 4. Отговорници за евакуационните изходи и прилежащи пространства /ОЕИПП/;
 5. Отговорници за съответните етажи /ОЕ…/;
 6. Отговорници за конкретните допълнителни зони /ОЗ…/;
 7. Отговорници за комуникациите и поддържащите агрегати и системи /ОКПАС/;
 8. Отговорници за оповестяването /ОО/;
 9. Други лица, по преценка на Ръководителя на Кризисния щаб.

При управлението на незабавна евакуация при кризисните ситуации, предизвикани от терористични заплахи в учебното заведение, главното действащо лице е Ръководителят на кризисния щаб /РКЩ/.

Негова е основната задача Щабът за действие в кризисни ситуации /ЩДКС/ да бъде създаден и обучен своевременно, като основните му задачи са следните:

 1. Оперативна оценка на кризисната ситуация;
 2. Действие съгласно утвърдения План за действия при терористични заплахи и План за евакуация;
 3. След пристигане на органите на МВР и ПБЗН- взаимодействие с тях.

 Практиката показва, че ръководител на кризисния щаб на съответното учебно заведение почти винаги е директорът. Нашият съвет е задължително тази длъжност да се дублира с пълноправни заместници / обикновено заместник- директорите/, които в случай на необходимост, да поемат функциите на РКЩ.

 Функции на РКЩ:

1. Получава постъпилия сигнал за терористична заплаха или нападение;

2. Незабавно свиква ЩДКС;

3. Съвместно със заместниците си анализира сигнала и оперативната обстановка и взема решение за последващите действия на ЩДКС.

4. Незабавно сигнализира на съответното РУ МВР за обстановката /звъни се директно на дежурния/ и на ръководството на охранителното дружество, охраняващо учебното заведение, ако има такова.

5. Контролира действията на ЩДКС, оказва съдействие и помощ при необходимост, като не напуска територията на учебното заведение;

6. При пристигане на органите на МВР, ПБЗН/ МО, влиза във взаимодействие с тях и им оказва съдействие;

7. След извеждане на всички лица от застрашения обект, напуска последен и прави пълна проверка на личния състав.При установено отсъствие на някого незабавно уведомява органите на МВР.

Задачи на ЩДКС:

 1. Отговорници за зоната за евакуация /ОЗЕ/– в състав от няколко преподаватели, в зависимост от възможностите, по решение на РКЩ: /зоната за евакуация е ограничен от линия за безопасност. Линията за безопасност е линия, зад която, в случай на евакуация, личният състав е в състояние на безопасност. Тя се маркира с ярка светлоотразителна лента/.В случай на евакуация, личният състав се извежда зад тази линия. За това отговарят пряко ОЗЕ. Препоръчваме за ОЗЕ да се назначават преподаватели по физическо възпитание. Ограничителните ленти трябва да се съхраняват в подходящи места/ физкултурен салон/ и да са в готовност за използване, което означава да не са занемарени, захвърлени и затрупани от друг инвентар, което да ги прави неизползваеми или труднодостъпни.

Задачи на ОЗЕ: При получаване на условен сигнал от РКЩ, незабавно предприемат отцепване на безопасния периметър /предполага се предварително уточняване на ориентирите и местата за трайно закрепване на лентата/. След разпъване на лентата активно участват в организираното придвижване и разполагане на личния състав в безопасния периметър. Следят никой от учащите се да не пресича линията за безопасност.

 1. Отговорници за евакуационните изходи /ОЕИПП/– в състав от преподаватели или поддържащ персонал, по решение на РКЩ.

Задачи: Следят евакуационните изходи да са в техническа изправност и да отговарят на предназначението си. Не се допуска в пространствата, и по маршрутите, предназначени за евакуация да се разполагат предмети, пречещи на придвижването на евакуиращите се лица. Да се има предвид и евакуация при липса на видимост!

При настъпване на кризисна ситуация, по условен сигнал от РКЩ, ОЕИПП незабавно осигуряват пълна проходимост на личния състав през евакуационните пространства и изходи. Насочват ги по установените маршрути за разполагане в безопасния периметър. След сигнала „ОТБОЙ“ привеждат евакуационните изходи в начално състояние по предназначение.

 1. Отговорници на съответния етаж/вкл. Покриви, тавански и избени помещения/- в състав от преподаватели с кабинети на етажа и отговорници за избените помещения, по решение на РКЩ.

Задачи: В случай на евакуация следят за правилното придвижване на личния състав по коридорите и включване на етажния поток в общия поток от евакуиращи се по стълбищата към евакуационните изходи. След напускане на етажа от целия личен състав, проверяват ВСИЧКИ помещения /вкл. кабинети, лаборатории, тоалетни, ниши, сервизни помещения и т.н./, за да се убедят, че няма останали лица на етажа. При наличие на самостоятелни лица, ги присъединяват към най- близкия клас, като предупреждават извеждащия преподавател. Всички врати на етажа се оставят в положение „затворено“. След изпълнение на задачите докладват на РКЩ и се евакуират по утвърдените маршрути. Остават в разпореждане на РКЩ и изпълняват неговите указания.

 1. Отговорници на допълнителните зони, зали и помещения /физк. салон, столова и др./, извън етажите- изпълняват аналогични задачи като отговорниците на етажи с цел да не остане неевакуирано лице.
 2. Отговорници за комуникациите и поддържащите агрегати и системи препоръчваме да се назначават технически грамотни лица и хора от поддръжката, преподаватели по технически дисциплини.

Задачи: по условен сигнал от РКЩ изключват системи, възли, агрегати и устройства, съгласно разпореждане на РКЩ. Намират се в непосредствена близост до оборудването и след изключването му се евакуират по общите правила.

 1. Отговорници оповестяване- назначават се от поддържащия персонал или преподаватели, по решение на РКЩ.

Задачи:  по условен сигнал от РКЩ привеждат в действие установените средства за оповестяване на сигнал „ТРЕВОГА“ и „ЕВАКУАЦИЯ“. Сигналите се повтарят в течение на цялата евакуация. След изтегляне на личния състав, оповестителите се евакуират по общия ред.

 1. Заместник- ръководители на кризисния щаб- по практиката са зам.- директорите на учебното заведение. Оказват съдействие на РКЩ съгласно възложените им задачи. Контролират работата на ЩДКС и докладват на РКЩ.

За координиране на действията на щаба е необходимо РКЩ да провежда периодични срещи, заседания и оперативки с членовете на щаба, на които да се обсъждат и усъвършенстват мероприятията, както и да се търсят начини за съкращаване на времето за евакуация.

 Евакуацията на класовете се извършва от преподавателя, който в момента на оповестяване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ е със съответния клас. След получаване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ преподавателят става „ИЗВЕЖДАЩ ПРЕПОДАВАТЕЛ“.

РЕД ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА КЛАСА:

След оповестяване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ преподавателят известява кратко и ясно класа за предстоящата евакуация. Целта е да не се допуска паника и хаотични действия от страна на учащите се. Преподавателят разпорежда спазване на тишина и приканва учащите се незабавно да изключат всички устройства, използващи радио- честоти /мобилни телефони, таблети, компютри, преносими такива и др. След това учащите се стават, като остават до местата си. Придвижването от чиновете към вратата за излизане в коридора се извършва по двама или в съответствие с броя на учебните места, като се започва от редицата, която е най- близо до прозорците. Учащите се излизат строго по принципа: съседи по чин, редица след редица, отпред- назад, т.е. първи предприемат движение най- близките до дъската места от страната на прозорците. След тях следващите и т.н., в последствие по същата схема учащите се от следващата редица и така до излизане на всички деца. Времето за напускане на класната стая трябва да е в рамките на 1-2 минути. Обемистите вещи остават в класната стая. Децата вземат само връхните си дрехи и изключените средства за комуникация /включват ги в Зоната за евакуация, но не по- рано!/. След напускане на кабинета учениците се строяват в коридора в близост до стената, на която няма прозорци. Подреждането е в редица по двама или трима, с лице към маршрута за придвижване. Отговорният преподавателят проверява кабинета, за да се убеди ЛИЧНО, че всички ученици са го напуснали, след което затваря вратата, застава ЗАД учениците и сигнализира на отговорник на етажа за готовност за евакуация. Движение към стълбищата и евакуационните изходи започва след пълното построяване в коридора на целия клас и проверка на наличността на децата от извеждащия преподавател, водил занятието.

След получаване на разрешение за евакуация от отговорника на етажа, преподавателят приканва учащите се да тръгнат по маршрута за евакуация. Върви се бързо, БЕЗ ТИЧАНЕ, като се спазва ПЪЛНА ТИШИНА. Извеждащият преподавател върви най- отзад и издава разпореждания на колоната. При необходимост, а в началните класове /1-4/ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО децата да вървят ръка за ръка и задните да положат лява/дясна ръка на рамото на предния. По време на движение извеждащият преподавател следи класа и поддържа контакт с отговорниците на етажите и другите длъжностни лица. Децата се извеждат по установените маршрути до Зоната за евакуация. След изцяло влизане в нея, децата се групират по класове и се поемат от класните си ръководители, които ги проверяват поименно. През останалите етапи класовете остават ГРУПИРАНИ и под надзора на класните си ръководители.

 

ЕТАПИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

 

 Етапите при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични заплахи или удари са най- общо следните:

 1. Получаване и разчитане на сигнала за терористична заплаха или нападение- сигнал за терористична заплаха или нападение над учебното заведение може да бъде получен по различни начини и от различни източници. Това са:

– гласово обаждане или писмено съобщение на телефон на учебното заведение,

– писмено съобщение чрез интернет /имейл, съобщение на сайта, социални мрежи, вайбър или други мобилни системи и т.н.,

– получаване на известие по пощата или чрез куриер,

– известие чрез ученик, преподавател или служител на учебното заведение, – изписано на видно място съобщение,

– заплаха чрез средства за масово осведомяване,

– други начини.

 1. Анализ на истинността и сериозността на заплахата- Чрез съобщението/съдържание, степен на агресия, послания и т.н./ могат да се направят начални изводи относно сериозността му и нивото на заплаха. В практиката се оказва, че голям брой от получаваните заплахи за терористични атаки са неистински и отправени от лица, които нямат общо с терористични организации или каузи. Това могат да са ученици, родители и други лица, по някакви причини желаещи да попречат на нормалното водене на учебния процес. За съжаление, подобни заплахи не могат да бъдат разпознати веднага и да се игнорират. В повечето случаи се налага да се предприемат мерки като при истинска терористична заплаха. По- подробно реагирането при получаване на телефонен сигнал за терористична заплаха сме представили в „ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ ПРИ ОХРАНА НА СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА СЪС СИЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“, издадени от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И ТЕРИТОРИАЛНА СИГУРНОСТ- АТЛАС през тази година. Практиката показва, че сигналите за готвено терористично нападение почти винаги са свързани с поставено взривно устройство. Това е така по причина на относително най- лесното добиване, приготвяне /дори и самоделно/ и подлагане на взривни устройства. Днес, дори и в интернет свободно циркулира информация относно начините на приготвяне, детониране и подлагане на взривни устройства. Самият взрив може да бъде изработен дори в домашни условия, което прави този вид терористични атаки най- достъпен и опасен по отношение на начина на използване.
 2. Сигнализиране на органите на МВР- препоръчваме сигнализирането на органите на МВР да става пряко чрез обаждане до дежурния на съответното РУ МВР. По този начин ще се спести време и ще се въведат полицейските служители в същността на проблема без преразказ и предаване на информацията.
 3. Свикване на ЩДКС и разпореждане на задействане на Плана за незабавна евакуация /ПНЕ/-  след бързия анализ на сигнала и по преценка на ръководството на учебното заведение, че е необходима незабавна евакуация, РКЩ веднага пристъпва към уведомяване на членовете на ЩДКС. Уведомяването става съгласно Плана за незабавна евакуация.
 4. Сигнализиране на охранителното дружество/ ако има охрана/- в случай, че учебното заведение се охранява от частно охранително дружество, директорът уведомява дежурните охранители и ръководството на фирмата за ситуацията, като им съобщава, че е в ход незабавна евакуация на личния състав.
 5. Изпълнение на Плана за незабавна евакуация и прадписанията- стриктно и точно се действа съгласно предписанията на ПНЕ и на база провежданите учебни тревоги и евакуации.
 6. Взаимодействие с охранителното дружество, с пристигналите органи на МВР и другите контратерористични структури- след пристигане на органите на МВР, ПБЗН/ МО техните служители се заемат пряко с присъщите си функции, като оказват съдействие на ЩДКС по пълното изпълнение на Плана за незабавна евакуация и контролират кризата до приключването й. Ръководството на учебното заведение, охранителното дружество и останалите длъжностни лица стриктно изпълняват разпорежданията на служителите на МВР, ПБЗН и МО.

  При възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични заплахи, първите до 30 минути са най- важни за овладяване на ситуацията. Естествено, неизбежните и важни въпроси, които отговорните лица в учебното заведение си задават през тези първи минути са на тема истинност на заплахата, доколко тя е сериозна, има ли обоснована необходимост от незабавна евакуация, ще се справят ли без помощ от МВР и други подобни.

 Съветът ни по този повод е следният:

При получаване на сигнал за терористична заплаха от вида, предполагащ незабавна евакуация /описани са по- горе в текста/ не губете време в подробно обсъждане. Всяка минута е ценна и степента на риск се увеличава пропорционално на изминаващото време. При постъпил реален сигнал, незабавно анализирайте и звънете на органите на МВР. Уведомете и охранителното дружество. Паралелно свикайте ЩДКС и нататък действайте съгласно плана. По- добре излишна предпазливост, отколкото подценена опасност, трагедии и разрушени човешки съдби! Никой няма да ви упрекне за презастраховане при получената заплаха от терористична атака. Точно обратното- родителите ще са ви благодарни.

 

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ

 

 Предлагаме вариант на План за провеждане на незабавна евакуация /ПНЕ/, като предварително уточняваме, че поради спецификата на всяко учебно заведение, предлаганият план  е рамков и примерен. Освен това планът, предлаган в настоящия материал е базиран на организиране на евакуацията от ЩДКС и в случай, че такъв щаб не бъде създаден и обучен, планът става неприложим, но дори и при този казус, части от него могат да ви бъдат полезни и приложими.

 Предлагаме преди окончателното оформяне на Плана за незабавна евакуация, той да бъде обсъден с преподавателския състав, да бъдат разпределени щабните длъжности и да бъдат събрани полезни мнения и препоръки от всички служебни лица в съответното учебно заведение. 

 

 

ПЛАН ЗА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Настоящият план за незабавна евакуация /по- нататък в текста ПНЕ/, е изработен за действие при терористични заплахи или нападения, изключващи физическо присъствие на въоръжени лица на територията на учебното заведение.
 2. Настоящият ПНЕ се актуализира при необходимост, като всички изменения към него са в сила единствено приложени в писмен вид и подписани от Директора на учебното заведение.
 3. Настоящият ПНЕ се съгласува с органите на МВР, като при поискване от тяхна страна, могат да се добавят или променят условия, мероприятия и действия. 4. Настоящият ПНЕ е изработен на база създаване на ЩАБ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ /ЩДКС/ в съответното учебно заведение.
 4. Видове терористични заплахи или нападения, при които се провежда незабавна евакуация:

  5.1. Заплаха за бомбен атентат;

  5.2. Заплаха за атака с химически отрови;

  5.3. Заплаха за атака с биологически зарази;

  5.4. Заплаха за атака с радиоактивни материали и токсични материали;

  5.5. Откриване на незадействани взривни устройства на територията на учебното заведение;

  5.6. Откриване на химически отрови на територията на учебното заведение;

  5.7. Разпространение на биологически зарази на територията на учебното заведение;

  5.8. при основателни съмнения за самоубийствени атентати от камикадзе;

  5.9. при сигнал за нападения от тип „таран“ с помощта на МПС;

  5.10. Комбинирани терористични атаки без наличие на въоръжени нападения над учебното заведение.

 

ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

 1. Граници на територията на учебното заведение:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Оградни, защитни и пропускателни съоръжения:

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Дворни пространства:

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Учебен корпус /етажи, стълбища, площадки, покрив, избени помещения, кабинети, прозорци, общи пространства, санитарни и служебни помещения, специални помещения и лаборатории и др.- пълно описание на учебния корпус, вкл. структура на класните стаи/:

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Допълнителни корпуси /физкултурен салон, столова, лавки и др.- пълно описание/:

………………………………………………………………………………………………………………..

6. Допълнителни и спомагателни помещения и постройки /вкл. временни/ на територията на учебното заведение:

………………………………………………………………………………………………………………..

7. Комуникации, силови установки, системи за снабдяване с топла вода, електроенергия, вода, газ и др. /подробно описание/:

………………………………………………………………………………………………………………..

8. Гаражи, паркинги, временни стоянки, складове, рампи и др., за товарно- разтоварни дейности и др.:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

СИСТЕМИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА /СФЗ/

 

 1. Състояние на системата за физическа защита на учебното заведение:

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Необходими промени, усъвършенстване и подобряване на СФЗ:

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Оценка на ефективността на СФЗ:

………………………………………………………………………………………………………………..

ОХРАНИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

 

 1. Оценка на дейността на охранителното дружество, отговарящо за сигурността на учебното заведение:

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Оценка на Правилника за пропускателния режим и спазването на вътрешния ред в учебното заведение:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

ЗОНА ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ЛИНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТ

 

 1. Зона за евакуация /ЗЕ/- маркирана площ, предназначена за престой и изчакване при провеждане на контратерористични мероприятия на територията на учебното заведение. Намира се на разстояние, осигуряващо безопасност на евакуираните лица при сработване на мощни взривни устройства в учебното заведение или в близост до него.
 2. Граници на ЗЕ: ……………………………………………………..
 3. Разположение на ЗЕ: …………………………………………….
 4. Описание на ЗЕ: ……………………………………………………
 5. Линия на безопасност- маркирана със специално изработена за целта светлоотразяваща цветна лента линия, очертаваща границите на ЗЕ.
 6. Точки на изграждане на Линията на безопасност: ……………………………….
 7. Маркировъчната лента се съхранява в …………………………………………..
 8. Отговорник за съхранението: ………………………………..
 9. Отговорници за подготовка на ЗЕ: …………………………….

Време за подготовка на Зоната за евакуация от момента на получаване на разпореждане от Ръководителя на Кризисния щаб: ……………………… мин.

 

ЕВАКУАЦИОННИ ИЗХОДИ И ПРОСТРАНСТВА

 

 1. Аварийни изходи за евакуация /брой, вид, състояние/:

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Пространства около аварийните изходи /състояние, обезопасеност/:

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Периодични мероприятия за проверка и поддържане в добро и годно по предназначение състояние на аварийните изходи и прилежащите пространства:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

МАРШРУТИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

 

Маршрути на територията на учебното заведение/ до евакуационните изходи/:

 1. Маршрут за евакуация на етаж … :

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Маршрут за евакуация на избени помещения:

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Маршрут за евакуация на физкултурен салон:

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Маршрут на евакуация на работилници, столова и други помещения и кабинети извън учебния корпус /описват се подробно/:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Маршрути от евакуационните изходи до Зоната за евакуация:

 1. От Евакуационен изход № 1 :

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. От Евакуационен изход № 2 :

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. От Евакуационен изход № …:

………………………………………………………………………………………………………………..

ЩАБ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ /ЩДКС/, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

 1. Същност на ЩДКС на съответното учебно заведение

ЩДКС е административно звено от преподавателския състав и другия помощен и поддържащ персонал, създадено да управлява протичането на незабавна евакуация, вследствие на възникнали кризисни ситуации, предизвикани от терористични заплахи и нападения.

 1. Функции на ЩДКС:

  2.1. Планиране на мероприятията по незабавна евакуация на личния състав на съответното учебно заведение;

  2.2. Подготовка на материалната част, необходима за изпълнение на плана за незабавна евакуация;

  2.3. Провеждане на обучения, учебни тренировки и тренировъчни евакуации на личния състав на съответното учебно заведение;

  2.4. Изработване на план за взаимодействие с органите на МВР / МО при управление на кризисни ситуации;                                                                                           

  2.5. Други специфични функции.

 1. Състав на ЩДКС:

  3.1. Ръководител на Кризисния щаб /РКЩ/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.2. Заместник- ръководители на Кризисния щаб /ЗРКЩ/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.3. Отговорници за Безопасния периметър /ОБП/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.4. Отговорници за евакуационните изходи и прилежащи пространства  /ОЕИПП/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.5. Отговорници за съответните етажи /ОЕ…/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.6. Отговорници за конкретните допълнителни зони /ОЗ…/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.7. Отговорници за комуникациите и поддържащите агрегати и системи /ОКПАС/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.8. Отговорници за оповестяването /ОО/:

………………………………………………………………………………………………………………..

  3.9. Други лица, по преценка на Ръководителя на Кризисния щаб:

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Задачи на членовете на ЩДКС

  4.1.Задачи на Ръководителя на ЩДКС:

– Получава постъпилия сигнал за терористична заплаха или нападение;

– Незабавно свиква ЩДКС;

– Съвместно със заместниците си анализира сигнала и оперативната обстановка и взема решение за последващите действия на ЩДКС.

– Незабавно сигнализира на съответното РУ МВР за обстановката /звъни се директно на дежурния/ и на ръководството на охранителното дружество, охраняващо учебното заведение, ако има такова.

– Контролира действията на ЩДКС, оказва съдействие и помощ при необходимост, като не напуска територията на учебното заведение;

– При пристигане на органите на МВР, влиза във взаимодействие с тях и им оказва съдействие;

–  След извеждане на всички лица от застрашения обект, напуска последен и  прави пълна проверка на личния състав. При установено отсъствие на някого незабавно уведомява органите на МВР;

– след сигнал „ОТБОЙ“ се грижи за привеждане на учебното заведения в обичайното му състояние за нормално протичане на учебния процес;

– събира ЩДКС и провежда анализ на действията на членовете му и на целия личен състав;

– определя мерки за подобряване на протичане на незабавната евакуация;

– възлага задачи на членовете на ЩДКС в тази връзка;

– проверява и контролира изпълнението на поставените задачи;

– поддържа в постоянна готовност ЩДКС за изпълнение на незабавна евакуация.

  4.2.Задачи на Отговорниците за Безопасния периметър:

– отговарят за наличността и съхраняването на маркиращата лента;

– определят местата за трайно закрепване на маркиращата лента;

– определят границите на Линията на безопасност;

– при получаване на условен сигнал от РКЩ, незабавно предприемат маркиране на Безопасния периметър;

– след маркирането активно участват в организираното придвижване и разполагане на личния състав в безопасния периметър;

– следят никой от учащите се да не пресича линията за безопасност;

– при пристигане на органите на МВР, ПБЗН/ МО им оказват пълно съдействие;

– след сигнал „ОТБОЙ“ прибират маркиращите ленти и ги съхраняват.

4.3. Задачи на Отговорниците за евакуационните изходи /ОЕИПП/:

– следят евакуационните изходи да са в техническа изправност и да отговарят на предназначението си;

– не допускат в пространствата и по маршрутите, предназначени за евакуация да се разполагат предмети, пречещи на придвижването на евакуиращите се лица;

– при настъпване на кризисна ситуация, по условен сигнал от РКЩ,  незабавно осигуряват пълна проходимост на личния състав през евакуационните пространства и изходи;

– насочват личния състав по установените маршрути за разполагане в безопасния периметър;

– след сигнала „ОТБОЙ“ привеждат евакуационните изходи в начално състояние по предназначение.

4.4. Задачи на Отговорниците на съответния етаж/вкл. избени помещения/

в случай на евакуация следят за правилното придвижване на личния състав по коридорите и включване на етажния поток в общия поток от евакуиращи се по стълбищата към аварийните изходи;

– след напускане на етажа от целия личен състав, проверяват ВСИЧКИ помещения /вкл. кабинети, лаборатории, тоалетни, ниши, сервизни помещения и т.н./, за да се убедят, че няма останали лица на етажа;

– при наличие на самостоятелни лица, ги присъединяват към най- близкия клас, като предупреждават извеждащия преподавател;

– преди да се евакуират, затварят всички врати на етажа;

– след изпълнение на задачите си докладват на РКЩ и се евакуират по утвърдените маршрути;

– остават в разпореждане на РКЩ и изпълняват неговите указания.

4.5. Задачи на Отговорниците на допълнителните зони, зали и помещения /физк. салон, столова и др./, извън етажите:

– изпълняват аналогични задачи като отговорниците на етажи с цел да не остане неевакуирано лице.

4.6. Задачи на Отговорниците за комуникациите и поддържащите агрегати и системи:

– по условен сигнал от РКЩ изключват системи, възли, агрегати и устройства, свързани с доставка на топла вода, електроенергия, вода, газ и др.;

– намират се в непосредствена близост до оборудването и след изключването му се евакуират по общите правила;

– след получаване на сигнал „ОТБОЙ“ привеждат всички системи в нормално работно състояние,а в случай на повреди, щети и аварии докладват на РКЩ.

4.7. Задачи на Отговорниците за оповестяване:

– по условен сигнал от РКЩ привеждат в действие установените средства за оповестяване на сигнал „ТРЕВОГА“ и „ЕВАКУАЦИЯ“. Сигналите се повтарят в течение на цялата евакуация;

– след изтегляне на личния състав се евакуират по общия ред.

4.8. Задачи на Заместник- ръководителите на кризисния щаб:

– оказват съдействие на РКЩ, съгласно възложените им задачи;

– контролират работата на ЩДКС и докладват на РКЩ.

За координиране на действията на щаба е необходимо РКЩ да провежда периодични срещи, заседания и оперативки с членовете на щаба, на които да се обсъждат и усъвършенстват мероприятията, както и да се търсят начини за съкращаване на времето за евакуация.

  4.9. Задачи на допълнително привлечените лица в ЩДКС: ………………………………………………………………………………………………………………..

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЗАБАВНАТА ЕВАКУАЦИЯ /НЕ/

 1. Управлението на НЕ се извършва непосредствено от ЩДКС, под прякото ръководство на РКЩ и неговите заместници.
 2. Управлението на НЕ се извършва на база ПНЕ.
 3. Не се допуска вмешателство на неоторизирани лица в управлението на НЕ.
 4. При започване на НЕ, тя се провежда до пълното й приключване. Не се допуска прекратяване на НЕ в други етапи от нейното осъществяване.
 5. Управлението на НЕ е насочено към запазване здравето и живота на личния състав, намиращ се в заплашеното или атакуваното учебно заведение.
 6. По време на протичане на НЕ всички разпореждания и заповеди на РКЩ се изпълняват безпрекословно, точно и максимално бързо.
 7. По време на протичане на НЕ разпорежданията и заповедите на РКЩ не се обсъждат, оспорват или игнорират.
 8. Управлението на НЕ се извършва по начин, изключващ създаването на паника сред личния състав.
 9. Известяването на членовете на ЩДКС се извършва чрез мобилна връзка или чрез викачи, в случай на отсъствие на друга възможност.

ЕВАКУАЦИЯ НА КЛАСОВЕТЕ

 След оповестяване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ преподаващият учител се конституира като „ИЗВЕЖДАЩ ПРЕПОДАВАТЕЛ“.

Неговите действия са следните:

– известява със спокоен глас кратко и ясно класа за предстоящата евакуация. Целта е да не се допуска паника и хаотични действия от страна на учащите се.

– разпорежда спазване на тишина и приканва учащите се незабавно да изключат всички устройства, използващи радио- честоти /мобилни телефони, таблети, компютри, преносими такива и др.

– разпорежда учащите се да станат, като остават плътно до местата си.

– организира придвижване от чиновете към вратата за излизане в коридора  по двама или в съответствие с броя на учебните места, като се започва от редицата, която е най- близо до прозорците. Учащите се излизат строго по принципа: съседи по чин, редица след редица, отпред- назад, т.е. първи предприемат движение най- близките до дъската места от страната на прозорците. След тях следващите и т.н., в последствие по същата схема учащите се от следващата редица и така до излизане на всички деца.

– вписва се във време за напускане на класната стая в рамките на 1-2 минути.

– следи обемистите вещи да остават в стаята. Децата вземат само връхните си дрехи и изключените си средства за комуникация.

 – след напускане на кабинета строява учениците в коридора в близост до стената, на която няма прозорци. Подреждането е в редица по двама или трима, с лице към маршрута за придвижване.

– проверява кабинета, за да се увери ЛИЧНО, че всички ученици са го напуснали, след което затваря вратата;

– застава ЗАД колоната ученици и сигнализира на Отговорник на етажа за готовност за евакуация.

– разрешава движение към стълбищата и евакуационните изходи след пълното построяване в коридора на целия клас и проверка на наличността на децата.

– след получаване на разрешение за евакуация от Отговорник на етажа, повежда учащите се да тръгнат по маршрута за евакуация. Върви се бързо, БЕЗ ТИЧАНЕ, като се спазва ПЪЛНА ТИШИНА. Извеждащият преподавател върви най- отзад и издава разпореждания на колоната. При необходимост, а в началните класове /1-4/ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО децата да вървят ръка за ръка и задните да положат лява/дясна ръка на рамото на предния.

– По време на движение следи класа и поддържа контакт с Отговорниците на етажите и другите длъжностни лица;

– извежда класа по установените маршрути до безопасния периметър.

– след влизане в безопасния периметър предава децата на класния им ръководител ЛИЧНО, ОЧИ В ОЧИ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МВР, ПБЗН и МО

 

 1. При пристигане на силите на МВР, ПБЗН/ МО, пряко задействани за процедури против терористичната заплаха, РКЩ докладва обстановката и взетите към момента мерки, както и проведените мероприятия.
 2. От момента на поемане на оперативната обстановка под контрол на МВР, ПБЗН/ МО, РКЩ и ЩДКС им оказват пълно съдействие, като основната задача на преподавателския състав е насочен към учащите се.
 3. Провежда се разяснителна дейност с учащите се, при необходимост се включват екипи от психолози.
 4. При подаване на сигнал „ОТБОЙ“ от страна на МВР или Мо, се предприемат действия по привеждане на учебното заведение в работно състояние за нормално протичане на учебния процес.
 5. В случай на терористична атака, довела до щети, разрушения и жертви, учебният процес се прекратява и стриктно се изпълняват разпорежданията на служебните лица от МВР, ПБЗН и МО.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящият ПНЕ е в сила от момента на обявяване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ до получаване на сигнал „ОТБОЙ“.
 2. Допуска се настоящият ПНЕ да се присъедини към други планове с подобна насоченост или за действия при природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, пожари и др.
 3. Допуска се ПНЕ да се прилага към Плана за охрана на частното охранително дружество, охраняващо учебното заведение, части от ПНЕ да залегнат в Правилника за пропускателния режим и опазване на вътрешния ред.
 4. ПНЕ е за служебно ползване и не се препоръчва неговото разгласяване, предоставяне на трети лица или изнасяне извън пределите на определените за целта служебни помещения в учебното заведение, с цел предотвратяване на запознаване с него от страна на терористични елементи или техни поддръжници.

* * *

 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЗАБАВНАТА ЕВАКУАЦИЯ

 

 Обърнете внимание на отговорниците за комуникациите- тяхната роля е изключително важна, тъй като снабдяването с електричество, вода, газ и др. са жизненоважни, но и най- опасната съставляваща при терористичен удар, тъй като пренебрегването на прекратяване на тяхното подаване може да доведе до вторичен взрив и рязко увеличаване на щетите.

Следете подаването на налягане в противопожарните системи да е в указаните норми, датчиците да са почистени и готови за функциониране по предназначение.

 Следете евакуационните изходи и пространствата около тях да са в готовност за преминаване и извеждане на личния състав. Евакуационните изходи да са готови за бързо отваряне и застопоряване в положение „ОТВОРЕНО“. Пътищата за евакуация на територията на учебното заведения трябва да са свободни за бързо преминаване /включително и без видимост/, да не са препречени или преградени, да няма наличие на препятстващи движението предмети и вещи. Не забравяйте да се погрижите за автономно светещи указателни табели, посочващи пътя на евакуация. Предварително уточнете и запознайте целия личен състав на учебното заведение с маршрутите за евакуация / от вратите на класните стаи до влизане в безопасния периметър/.

Предвидете маршрутите да са защитени при евентуален взрив и разпръскване на осколки от стъкла и други материали. Старайте се да проведете маршрутите по максимално възможни мъртви зони по отношение на ударната вълна и другите поразяващи фактори.

Добре преценете отдалечеността на безопасния периметър от сградата на учебното заведение, като се съобразите с осигуряването на пълна безопасност на личния състав, намиращ се в този периметър по отношение не само на заплахата от поразяващите фактори на терористичното нападение, но и от трафика на МПС, възможностите за въоръжено нападение над евакуираните и т.н. По тези показатели безопасният периметър трябва да предлага максимална защита на личния състав и да е удобен за охрана от органите на МВР и охранителните дружества.

 Оповестяването на личния състав за незабавна евакуация трябва да бъде провеждан по начин, който да не предизвиква паника и хаос. Препоръчваме приемане на условни сигнали. При спиране на електрозахранването е задължително да има предвидени механични източници за оповестяване /звънци и др./Оповестяването се води до приключване на евакуацията. При наличие на селекторна мрежа е добре да има записано гласово съобщение, което да се пуска. Гласът трябва да е спокоен и да не плаши децата. Указанията да са кратки, точни и категорични. При наличие е препоръчително да се използва и светлинна сигнализация.

 Отговорниците на съответните етажи не трябва да са класни ръководители. Препоръчваме това да са преподаватели, които имат кабинети на съответния етаж.При получаване на сигнала за незабавна евакуация те веднага излизат в общите части и следват предварително отработените си задължения. Да се обърне внимание на вливането на потоците евакуиращи се от съответния етаж в общите потоци. Да не се допуска блъскане, пререждане, разкъсване на строя и хаос. Много е важна координацията между отговорниците на етажите и извеждащите преподаватели. Основна задача: да не се допусне оставане на лице в заплашения обект след приключване на евакуацията.

 Отговорниците за безопасния периметър препоръчваме да са от състава на преподавателите по физическо възпитание. Това се налага от факта, че физкултурните салони са най- близо до ниво „нула“ и съответно тези преподаватели най- бързо могат да осигурят маркировката на безопасния периметър с обезопасителни ленти, след което да се включат в извеждането на личния състав зад тези линии. Препоръчваме лентите за маркировка да са светоотразителни, изработени в ярки цветове.

 Препоръчваме своевременно и справедливо оценяване на системата за физическа защита на учебното заведение. Оценката трябва да се проведе от гледна точка на предоставени възможности за скрито проникване на територията на учебното заведение от страна на неоторизирани лица.  Подключете в оценката и охранителното дружество.                                     Старателно и детайлно проверете още един път Правилника за пропускателния режим. Често слабата и недобре организирана охрана предоставя свободен достъп на странични лица в охранявания обект. Настоявайте пред ръководството на охранителното дружество да обучава своите служители.

При възможност, монтирайте видеокамери в местата на достъп към учебното заведение. Организирайте правилен и качествен мониторинг. Вариант е и въвеждането на контрол на достъпа, като елемент на СФЗ.

Обучавайте и изисквайте от учащите се, от преподавателите и от останалия персонал да реагират адекватно при следните случаи:

 1. Забелязване на непознати лица на територията на учебното заведение;
 2. Забелязване на вещи и предмети на несвойствени места или изоставени такива;
 3. Наличие на технически средства с неизяснен и непознат характер;
 4. Наличие на течности, прахообразни или твърди субстанции от неустановен характер на несвойствени места;
 5. Несвойствени шумове, миризми, вибрации или звуци;
 6. Наличие на съмнителни предмети, чанти, раници, куфари, кутии, пакети, бутилки, вещества, разливи, нетипични миризми, нетипични вибрации, специфични шумове, симптоми на масово главоболие, повръщане, болки в областта на стомаха, виене на свят, силен и упорит сърбеж, видими следи по кожата, кихане, кашляне, сълзене на очите.

При намиране на съмнителни предмети или признаци за възможна терористична заплаха мястото се отцепва и се осигурява от служител на охраната или преподавател до пристигане на РКЩ и екипите на МВР, ДАНС и съответните служби. До мястото не се допуска абсолютно никой. Служителят на пост или определеният преподавател се разполага зад надеждно прикритие, на достатъчно разстояние от съмнителния предмет или заплаха. Не се допускат телефонни и радио- комуникации, силни шумове, вибрации, докосване на предмета и друг контакт с него. Използват се подръчни материали за прикритие- пейки, масивни плоскости, стени и т.н. Препоръчва се незабавна евакуация на учебното заведение.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


 В материала по- горе ви представихме виждането на АТЛАС за реагиране на училищните ръководства при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични заплахи, в първите няколко десетки минути след получаване на сигнал за заплаха.

Указанията са препоръчителни, не носят задължителен характер и е въпрос на решение на съответните училищни ръководства дали ще ги приемат или не. Примерният рамков проект за изработване на План за незабавна евакуация е базиран на опита на екипа на АТЛАС при изготвяне и прилагане на документооборот, касаещ превантивната дейност по направление „антитероризъм“ в публичния и частния сектор „Сигурност“. Ние считаме, че учебните заведения в целия свят, респективно и в България, са евентуална мишена на възможни терористични атаки поради уязвимостта и болезнената реакция на обществото при нападения над най- ценното за една нация- децата.

В този ход на мисли, препоръките, които сме представили по- горе, въпреки че са съобразени със сложната икономическа и финансова обстановка в страната, могат да донесат реално и съществено повишаване на нивото на сигурност на учебните заведения, а при пробив в сигурността да допринесат за спасяването на много човешки животи.

Макар на пръв поглед организирането и създаването на Щаб за действие при кризисни ситуации в учебното заведение да изглежда сложно и отнемащо време, нашето категорично мнение е, че създаването, обучението и прилагането на този модел определено и еднозначно ще донесе успех при противодействието на евентуални терористични заплахи.

 

Сигурни сме, че усилията си струват.                                                                         

 

Пожелаваме ви успех!