ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ – ARCHANGEL

April 5, 2021

ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ

ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

 

Евакуация при терористични въздействия

Евакуация на обекта се обявява при следните случаи:

 1. При мащабен пожар, който застрашава живота на хора и не може да се овладее за кратко време от служители на обекта и охраната;
 2. При терористично въздействие, освен от вид терористична атака и терористично нападение с вземане на заложници /според обстановката/;
 3. При обявяване на евакуация от властите;
 4. При други обстоятелства, налагащи евакуация.

 Незабавна евакуация на обекта се обявява при създала се кризисна ситуация, налагаща незабавно напускане на сградата.

(1) Евакуационни изходи от обекта- при извършеното антитерористично обследване се установи, че евакуация на обекта се извършва през:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(2) Пътища за евакуация- на цялата територия на обекта пътищата за евакуация са/ не са отбелязани със стрелки и светещи табели.

Пътища за евакуация…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(3) Евакуационни коридори

 Евакуационните коридори осигуряват връзка между евакуационните изходи и пътищата за евакуация до изхода от сградата или до съответните евакуационни стълбища. Особеност при евакуационните коридори е, че те трябва да са абсолютно проходими и осветени по надлежащия начин при всякакви условия. Евакуационните коридори при никакви обстоятелства не трябва да се използват за складиране на инвентар, материали и др. предмети и обемни вещи.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(4) Евакуационни стълбища;

Част от пътя за евакуация, свързващи евакуационните коридори със следващите елементи от пътя за евакуация.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(5) Евакуационни изходни врати и портали- предназначени са за преминаване в посока към напускане на територията от лица при евакуация. Представляват специално изработени врати или брави/ дръжки на обикновени врати /съответстващи на класа на сигурност/, които осигуряват пропускане на лица само в едно направление, достатъчно категорично ограничавайки обратното преминаване, дори и при натиск и саботаж. Евакуационните изходи са изградени на еднотипен принцип, имат активно и пасивно крила. Снабдени са със специални, лесни за натискане брави, осигуряващи лесно отваряне дори и от деца. Евакуационните изходи са обозначени със съответните табели, указващи предназначението им.

 Ролята на евакуационните изходи е:

 1. да изведат хората от застрашената територия или към евакуационните коридори;
 2. да ограничават достъпа на територията на обекта отвън навътре /периметрови евакуационни изходни врати/;
 3. да ограничават достъпа до обекта обратно на пътя на евакуация.

 Трябва да се извърши пълна инспекция на всички евакуационни врати. Да се състави списък врата по врата относно техническото й състояние по следните критерии:

 1. техническа изправност на възвръщащия механизъм /вратата трябва самостоятелно да се затваря/;
 2. техническо състояние на ограничителната брава /вратата трябва да се отваря само отвътре- навън/;
 3. наличие на средства за пожарогасене в непосредствена близост до всяка евакуационна врата;
 4. данни за експлоатация на вратата не по предназначение.

След инспекцията трябва да се предприемат необходимите мерки по привеждане на евакуационните врати в изправно и работещо състояние. Следва постоянен контрол и поддръжка.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(6) Пространства и зони около евакуационните изходи- пространствата и зоните около евакуационните изходи са от особена важност, тъй като в тях ще са налични големи струпвания на хора при евакуация. Да се има предвид възможна проява на паника, блъскане и пререждане. Особено напрегната ситуацията може да стане при липса на основно ел. захранване. В тази връзка:

В зоните около евакуационните изходи да не се разполагат обемни предмети, предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на хората. Не се препоръчва в тези зони да се разполагат стелажи, витрини, щендери от тежки материали, стъкло или остри и режещи предмети. Да се избягва поставяне на пейки, саксии и т.н. Препоръчваме да се определят точно границите на тези зони и да се нанесат с ярка неизтриваема боя на пода на нивото, като вътре в границите да не се разрешава поставяне на гореописаните предмети. Ръководството на обекта да следи за спазване на тези граници.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(7) Пътища за евакуация- пътищата за евакуация представляват маршрутите във вътрешната територия на обекта- от зоните на евакуационните врати, през евакуационните коридори, през евакуационните стълбища, до евакуационните изходи на фасадата на обекта. Тези пътища на евакуация към момента не са обозначени достатъчно видимо и нееднозначно. При напускане на класните стаи евакуационните коридори се разделят и за евакуиращите се е трудно да се ориентират относно най- близко намиращия се евакуационен изход поради липса на точно и ярко обозначени пътища за евакуация.

 Пътищата на евакуация трябва да се обозначат с непрекъснат ред от стрелки, изрисувани с ярка светлоотразяваща боя и да водят от зоната на евакуационните врати до евакуационните стълбища, след което да укажат посоката на движение по евакуационните стълбища, като преди достигане на евакуационните изходи от стълбищата отново да „поемат“ евакуиращите се и да ги изведат извън сградата на обекта. Т.е. стрелките /изрисувани в голям размер, с ярка светлоотразяваща боя/ трябва да поведат, водят и изведат евакуиращите се лица от територията на обекта по принципа „и слепият да ги види“, също така да са изпълнени еднозначно и да не оставят място за гадаене относно правилния път за евакуация. Човек трябва при машинално следване на стрелките да напусне обекта по най- краткия възможен път на евакуация.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(8) Маршрути за евакуация- маршрутите за евакуация представляват траектории за движение, водещи от евакуационните изходи на фасадата на обекта до съответните Райони за безопасно пребиваване. Тези маршрути трябва да са максимално защитени, от гледна точка на антитерористичната сигурност, да са възможно най- кратки и безопасни за евакуиращите се лица.

 Трябва да се изработи карта на маршрутите на евакуация от всеки евакуационен изход на фасадата на обекта до съответния Район за безопасно пребиваване. При съставяне на маршрутите трябва да се избират безопасни траектории, защитени от гледна точка извършване на терористични атаки над евакуиращите се лица. При пресичане на улици и паркинги трябва да се предвидят служебни лица, които ще отцепят движението докато евакуиращите се преминават.

Евакуационните маршрути не се бележат с видими знаци от съображения за сигурност. Да се има предвид групиране на евакуиращите се при начало на придвижването. При високорискови ситуации придвижването по маршрутите за евакуация може да се извършва с прибежки, на бегом, а при пряк обстрел- пълзешком. Да се предвидят укрития, резервни маршрути и зони за възможни засади от страна на субекти на тероризма. Да се предвидят възможни терористични актове, целящи нанасяне на поражения над евакуиращите се лица. Постоянно трябва да се проверяват маршрутите, като при наличие на съмнителни обстоятелства, незабавно да се известят Директора на обекта и служителя за връзка по сигурността.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(9) Райони за безопасно пребиваване- районите за безопасно пребиваване са зони за събиране на евакуираните лица, с цел оказване на спешна медицинска помощ, психологична помощ, провеждане на мероприятия по групиране и изготвяне на списъци с наличните евакуирани хора. При тежки терористични въздействия в районите за безопасно пребиваване се организира и разполага кризисен щаб. Другата задача на района за безопасно пребиваване е да обезпечи възможност на органите на ДАНС и МВР да филтрират евакуираните лица. Районът за безопасно пребиваване трябва да е оборудван по съответния ред и начин, за да изпълнява функциите си по предназначение.

При избор на райони за безопасно пребиваване да се има предвид следното:

 1. достатъчно пространство за побиране на евакуираните лица;
 2. наличие на заграждения, годни да задържат евакуираните лица от напускане на района преди проверка от полицията и ДАНС;
 3. удобен подход на автомобили на СМП, полиция и ДАНС;
 4. условия за разгръщане на кризисен щаб;
 5. достатъчна отдалеченост от опасните зони, предпазващи от първични и вторични поразяващи фактори;
 6. създаващи условия за предпазване на евакуираните лица от влияние на метеорологичните условия;
 7. създаване на временно КПП и други оперативни зони;
 8. други.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(10) Роли на отговорните лица при евакуация;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(11) Оповестяване при евакуация /системно и принудително оповестяване/;

Оповестяване на евакуация може да се извърши централно чрез звукови сигнали или ръчно- чрез мегафони. Централно оповестяване става при задействане на предвидения програмиран протокол. В случаи на диверсия, саботаж, крупно терористично въздействие, при които централната оповестителна система е изведена от строя, оповестяването се извършва чрез мегафони, от отговорните лица на обекта.

 След изработване на план за незабавна евакуация и разпределяне на ролите на евакуиращите лица, при извършване на симулативната тренировка трябва да се проиграят и двата варианта на евакуиране. За целта обекта трябва да се снабди с необходимия брой мегафони и батерии към тях, като същите се съхраняват правилно. Трябва да се изготви „комплект на евакуиращите лица“, в който влизат:

 1. мегафон с батерии /батериите се съхраняват заредени извън мегафоните/;
 2. силен влагозащитен диоден фенер с батерии и калъф за носене на врата /батериите се съхраняват заредени извън фенера/;
 3. бяло и червено флагче с дълги дръжки, осигуряващи виждането им от дистанция над 50- 60 метра.;
 4. комплект обикновени портативни радиостанции със заредени батерии /батериите се съхраняват заредени извън радиостанцията/.

 Да се предвидят няколко резервни комплекта.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

(12) Подробно описание на действие на системата за евакуация.

Системата за евакуация представлява всички планове, мероприятия, дейности, схема за евакуация, средства за оповестяване и евакуация, длъжностни лица и др.

 Основен стълб на системата за евакуация е планът за незабавна евакуация. В него подробно е описана системата за евакуация, схемата за евакуация, разписани са ролите на евакуиращите, средствата за евакуация, пътищата за евакуация, маршрутите за евакуация, районите за безопасно пребиваване и т.н.