ЗАПОВЕД 01 2023 НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

January 25, 2023

ЗАПОВЕД 01 2023 НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА “АРХАНГЕЛ”

Във връзка с въвеждане на по- високи стандарти в работата на Агенция “Борба с тероризма” /АБТ/ към АПТА, Председателят на Управителния съвет на Алианса издаде заповед, в която се определят изискванията към кандидатите за оперативни сътрудници, полагащи безвъзмезден доброволен труд в АБТ:

ЗАПОВЕД

ПУС 01/2023

 

Съгласно разпоредбите на чл.22. (1), (2) т.4, (4), (5), (7), (12); чл.24 (3); чл.26 от Устава на АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“,

 

ЗАПОВЯДВАМ

 

Считано от 01.02.2023 г. членове на сдружението, които кандидатстват за дейност в Агенция „Борба с тероризма“/АБТ/ към АПТА да се приемат само след представяне пред Председателя на Управителния съвет на АПТА на следните документи:

  1. документ, удостоверяващ, че са граждани на Република България;
  2. документ за завършено средно или Висше образование;
  3. актуално, към момента на кандидатстване, свидетелство за съдимост;
  4. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;
  5. медицинско удостоверение, че лицето е психически здраво;

6.медицинско удостоверение за физически здравословен статус;

  1. военна книжка или документ, удостоверяващ присвоено военно звание /ако е налична такава/;
  2. собственоръчно подписана декларация, че срещу кандидата няма образувани досъдебни производства.

Документите по т. 3, 4, 5 и 6 трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за членство.

В случай, че кандидатът работи на длъжност „охранител“ и „организатор охрана“ към частно охранително дружество, гореописаните документи могат да бъдат заменени от справка, удостоверяваща, че лицето работи като такъв към момента на подаване на заявлението за членство. Справката трябва да е издадена от работодателя не по- рано от 7 дни преди подаване на заявлението за членство.

Членове- юридически лица се приемат на база предоставен документ за актуално състояние, както и документ, че срещу тях не са налице производства по несъстоятелност или за нарушения против финансовата и данъчната система на Република България.

Лицата, подали заявления за членство, ведно с всички необходими документи, получават отговор относно приемане или отказ /придружен с мотив за отказа/ от приемане, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Членството в „АРХАНГЕЛ“ е доброволно, лично и непрехвърляемо.

 

Заповедта влиза в сила от 01.02.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПТА  /К-н р. Георги Алексиев/