ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ „АРХАНГЕЛ“ – ARCHANGEL

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ „АРХАНГЕЛ“

На база достигане на висока степен на сигурност над протектираните от SGA обекти /имущество, лична протекция и мероприятия/- отговорности поети по договори за охрана и по договори за антитерористична протекция, SGA извършва:
1. протекции на: имуществото на физически или юридически лица, физически лица и мероприятия;
2. осигуряване на безопасно пребиваване на лицата на цялата територия на протектираните обекти и мероприятия, както и на прилежащите им територии,
3. обезпечаване на висока степен на сигурност в подконтролните на охраната или на антитерористичните сътрудници на SGA зони и части на обектите,
4. гарантиране на протичането на нормален работен процес на територията на всички подконтролни на нашите служители/ сътрудници зони,
5. превенция и пресичане на загубите на имущество, стока и материали от обектите,
6. прилагане на адекватни мерки, предписани от здравните власти,
7. осъществяване на строг пропускателен режим, на база съгласуван с мениджмънта на всеки конкретен обект Правилник за пропускателния режим /ППР/, изработен от нашите специалисти и съгласуван със съответните управители на обектите,
8. контрол на пропускане на персонала на обекта при застъпване и при завършване на работната смяна, съгласно указанията на мениджмънта на обекта относно степента на контрол над персонала и приетата технология за проверки,
9. повишен контрол над определените рискови зони, след съгласуване със съответните управители,
10. провеждане на обходи по територията на търговската част на обектите по изготвен и вписан в План за охрана график,
11. при възникване на усложнена обстановка или кризисни/ рискови ситуации, въвеждане на входно- изходен контрол над влизащите на/ напускащите територията на обекта лица и МПС,
12. контрол по спазване на работното време, вътрешния ред и въведените временни времеви ограничения по възраст от здравните власти в обекта,
13. контрол над достъпа към служебните зони и зоните за сигурност в обектите,
14. видеоконтрол над системата за видеонаблюдение /пост за мониторинг/,
15. реагиране при тревожен сигнал от паник- бутон, подаден от дежурните охранители на смяна чрез групи за реагиране,
16. антитерористична протекция над конкретния търговски обект, включваща мерки по противодействие на тероризма, задължителни по Закона за противодействие на тероризма и Наредбата на МВР и ДАНС към него, в т.ч. привеждане в адекватен вид на антитерористичната документация на обектите по най- високите стандарти в страната, създадени от АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“- член на SGA и съгласувани със съответните дирекции на МВР и ДАНС.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС:

ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ „АРХАНГЕЛ“ /SGA/ представлява тясно взаимодействащи юридически лица, действащи в сектор „Сигурност“, с единен ръководен команден център и с обща цел- обезпечаване на висока степен на сигурност над обектите под протекция на групата. Основните организации в групата са следните:
1. АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/-алиансът е неправителствена организация с антитерористична дейност, регистрирана с ЕИК 176477400, действаща по направление противодействие на тероризма. АПТА съдържа различни отдели, сектори и екипи, изпълняващи различни задачи, насочени към превенция на тероризма на територията на обектите под антитерористична протекция, като тясно взаимодейства с другия основен член на групата- Агенция за сигурност „Архангел“ ЕООД /АСА/. АПТА има дългогодишен опит /от 2013 г./ по противодействие на тероризма. Сътрудниците на организацията са сертифицирани за борба с тероризма, преминали са обучения и постоянно повишават своята квалификация. АПТА разполага с богат набор от специализирана техника, както и притежава СНИФЕКС- уникално техническо средство, откриващо безпогрешно наличие на взривни вещества и устройство. За работата със СНИФЕКС отговаря специално обучен за целта наш сътрудник.
2. АС „Архангел“ ЕООД, ЕИК 205684045 е частно охранително дружество, лицензирано за охранителна дейност съгласно изискванията на действащия на територията на Република България Закон за частната охранителна дейност /ЗЧОД/. АСА отговаря за охранителната дейност в групата за сигурност, като поема всички охранителни протекции. Служителите на дружеството са сертифицирани охранители, обучени за действия при различни ситуации, в това число и при кризи. Всеки служител на АСА преминава специално обучение по противодействие на тероризма, като надгражда и за обекта, в който е назначен. Служителите на АСА са снабдени с униформено облекло, идентификационен бадж на дружеството. Работното място се оборудва с помощни средства по закона за частната охранителна дейност, детектори за откриване на опасни предмети, средства за индивидуална защита, средства за радиовръзка.
3. Допълнителни сили– при охраната на обекти ASG организира група за реагиране, в състав от 2 до 5 души, обезпечени със служебен автомобил. Целта на тези екипи е да реагират при повикване от охраната или при сработване на паник- бутон, задействан от наш охранител.

ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ГРУПАТА ПРОТЕКЦИЯ:

Предлаганият от SGA вид протекция над имуществото на физически или юридически лица е от следните типове:
1. „комбинирана“, т.е. пакет от мерки и дейности, съдържащи антитерористична и охранителна дейност, приложими за обезпечаване на сигурността и защитеността на всеки конкретен протектиран обект и съобразени с неговите особености;
2. „охранителна дейност“- охрана на обектите с физическа охрана /охранители/, охрана на провеждани на територията на обекта мероприятия, при необходимост лична охрана;
3. „антитерористични протекции“- дейности по Закона за противодействие на тероризма, изготвяне на Антитерористични досиета на обектите, инструктиране и обучение на персонала и определените служители за връзка по сигурността /задължение по закона за противодействие на тероризма/.

Основните направления на пакетната протекция са следните:
1. охрана на имуществото на възложителя по договора за охрана чрез физическа охрана и охрана с технически системи за сигурност /видеосистеми и сигнално- охранителни известителни системи- паник- бутони/;
2. изпълняване на изискванията на утвърдения пропускателен режим;
3. мерки по превенция и пресичане на евентуални кражби и злоупотреби против интересите на възложителя по договора за охрана,
4. мониторинг на системата за видеонаблюдение, по допълнително договаряне, ремонт, поддръжка и профилактика от с технически персонал на SGА;
5. по допълнително договаряне, профилактика, поддръжка и ремонт на сигнално- охранителна известителна система /СОИС/ на обекта от технически персонал на SGА;
6. провеждане на предписаните от Закона за противодействие мерки за борба с тероризма от екипи на SGА;
7. постоянно усъвършенстване на пакетната услуга, вътрешен контрол над охранителите и сътрудниците, както и тесен контакт с мениджмънта на обекта;
8. предложения за подобряване на системата за физическа защита на обекта и др.,
9. по желание на възложителя по договора за охрана, действия на охранителите по определяне, задържане, претърсване на нарушители или крадци на територията на търговските обекти, в т.ч. изземване на противозаконно отнето имущество и стока, със съставяне на съответните протоколи, при спазване на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

СТОЙНОСТ НА ПРОТЕКЦИЯТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Стойността за извършване на охранителната услуга от пакета се формира на база заетия брой охранители и сътрудници.
При калкулация на стойността на комбинираната протекция се отчитат следните съставляващи:
1. Заплаща се само стойността на охраната;
2. Стойността на антитерористичните мероприятия са безплатни, ако обектът е под охрана от АС „Архангел“ ЕООД .
Калкулацията се извършва на база необходим брой задействани по договора за охрана служители.

ОПИСАНИЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНИТЕ МЕРКИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

Дейностите и мерките, задължителни по изискванията на Закона за противодействие на тероризма и наредбата на МВР и ДАНС към него се извършват от обучени и сертифицирани сътрудници на АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“. Отново подчертаваме, че те са безплатни, но само ако са в пакет с охранителна услуга. Ако са предвидени само действия по изготвяне на мерките по Закона за противодействие на тероризма, стойността на работата се договаря допълнително.
Мерките включват:
1. Провеждане на антитерористично обследване на обекта и прилежащите територии;
2. Провеждане на обследване на системата за физическа защита на обекта;
3. Изготвяне на План за сигурност, а при неговото наличие, привеждане в адекватен вид по стандартите на SGA;
4. Изготвяне на задължителните теми за начален и периодичен инструктаж по Закона за противодействие на тероризма, предназначени за персонала на търговския обект;
5. Съдействие при оформяне и попълване на инструктажните книги по Закона за противодействие на тероризма;
6. Начално и периодично обучение на служителя за връзка по сигурността, след което се издава сертификат от ЦИОС АПТА /Център за изследвания и обучение в сигурността към „Архангел“;
7. Участие при провежданите задължителни симулативни тренировки по евакуация на обекта при тероризъм и провежданите учения;
8. Други мероприятия, съгласно задължителния минимум на ЗПТ.

Освен еднократните дейности по изготвянето на пълно и адекватно АНТИТЕРОРИСТИЧНО ДОСИЕ НА ОБЕКТА /АНТЕРДО/, мониторингови екипи на „Архангел“ ще извършват периодичен антитерористичен мониторинг на територията на обекта, като също за тези дейности няма да се заплаща нищо.

При възникване на рискови ситуации, предизвикани от сериозни съмнения за тероризъм на територията на обекта или на паркингите, SGA ще задейства специални тактически екипи, оборудвани с техника за определяне от дистанция на наличие на взривни вещества в МПС или в предмети. При необходимост тактическите екипи ще се свържат със специализираните полицейски сили и ще предприемат действия по отцепване на застрашените зони, след съгласуване с управителя на обекта- по евакуация на търговския обект и други задължителни мерки до пристигане на полицейските сили.