ИЗГОТВЯНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНО ДОСИЕ /АНТЕРДО/ НА ОБЕКТ ОТ ВИД „УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ“ – ARCHANGEL

February 18, 2021

ИЗГОТВЯНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНО ДОСИЕ /АНТЕРДО/ НА ОБЕКТ ОТ ВИД „УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ“

Уважаеми колеги,

 

С това издание сме си поставили цел да ви запознаем с изготвяне на подробно антитерористично досие на обект от вид „учебно заведение“, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него.

АНТЕРДО съдържа определен комплект от документи, които се изготвят на база проведени на терен антитерористично обследване и обследване на системата за физическа защита.

 

Редът за изготвяне на АНТЕРДО от неправителствени организации с антитерористична дейност /НПО НОСАД/ е следният:

 1. Получаване на искане за изготвяне на АНТЕРДО от съответния обект- учебно заведение;
 2. Среща на оправомощени представители на НПО НОСАД с ръководството на учебното заведение и достигане на конкретни договорености;
 3. Подписване на договор за антитерористична протекция между НПО НОСАД и съответното учебно заведение;
 4. Определяне на датите и часовете за провеждане на необходимите обследвания, определяне на отговорните лица от учебното заведение, които ще съпровождат обследващите и ще дават необходимата информация;
 5. Определяне на служител за връзка по сигурността от директора на учебното заведение и разпореждане към него за активно участие в провежданите обследвания;
 6. Провеждане на антитерористично обследване и изготвяне на съответния протокол;
 7. Провеждане на обследване на наличните елементи от съществуващата система за физическа защита в учебното заведение и на прилежащите територии с изготвяне на съответния протокол;
 8. Съгласуване на протоколите от проведените обследвания с директора на учебното заведение;
 9. Водене на активна комуникация с определения служител за връзка по сигурността при съгласуване на протоколите;
 10. Подготвяне на заповед за определяне на служител за връзка по сигурността от директора;
 11. След подписване на заповедта за определяне на служителя за връзка по сигурността, изготвяне на уведомително писмо до Директора на съответната Областна дирекция на МВР, подадено чрез Началника на съответното РУ МВР;
 12. Изготвяне на План за сигурност на учебното заведение;
 13. Утвърждаване на плана за сигурност от директора на учебното заведение;
 14. Съгласуване на плана за сигурност с началника на съответното РУ МВР;
 15. Изготвяне на План- програма за провеждане на начален инструктаж и обучение на целия наличен персонал в учебното заведение по изискванията на Закон за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол,издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.- утвърждава се от директора на учебното заведение;
 16. Изготвяне на образец на служебните бележки за проведения начален инструктаж по т.15;
 17. Изготвяне на План- програма за проведено обучение и начален инструктаж на служителя за връзка по сигурността- утвърждава се от Председателя на НПО НОСАД и се провежда от оправомощени представители на организацията;
 18. Изготвяне на план за провеждане на симулативни тренировки по противодействие на тероризма на персонала на учебното заведение- утвърждава се от директора на учебното заведение;
 19. Изготвяне на план за провеждане на учения на персонала на учебното заведение по противодействие на тероризма- утвърждава се от директора на учебното заведение;
 20. Подготвя се двустранен приемо- предавателен протокол между страните по договора за антитерористична протекция за приетите от възложителя документи.

 

Трябва да се има предвид, че документите по т.18 и 19 /планове за провеждане на симулативни тренировки и учения по Закона за противодействие на тероризма/ са образци, на базата на които се изготвят конкретни планове за отиграваните ситуации в учебното заведение.

 

В настоящото пособие няма да разглеждаме начините и реда за получаване на искане за изготвяне на АНТЕРДО. Искането може да бъде извършено по най- различни начини, канали и възможни сценарии, като важното за НПО НОСАД е полученото искане да е изпратено от директора на учебното заведение и да не е за формално „отбиване на номера“ при изготвяне на АНТЕРДО. Обемът на документацията в АНТЕРДО е голям, изисква усилена работа както на терен, така и в офиса на НПО НОСАД, като резултатът трябва да е достоен, конкретен и да отговаря на реалните условия в учебното заведение.

Първоначално, при срещата с училищното ръководство, представителите на НПО НОСАД трябва да обяснят съдържанието на понятието „антитерористична протекция“, като запознаят насрещната страна с особеностите на приемане на обект под такава протекция. Ако е необходимо, колегите могат да се запознаят със съдържанието на тези понятия в изданията на АПТА от по- ранни периоди. На училищното ръководство трябва да се поясни, че АНТЕРДО включва набор от конкретни и действащи документи, които се изготвят за конкретния обект и не могат да бъдат прилагани за други обекти, макар и със сходна дейност. Може да се акцентира на обстоятелството, че АНТЕРДО, в неговия състав, съдържание и форма е съгласувано с органите на ДАНС и МВР.

 

При необходимост от запознаване на училищните ръководства с основните понятия, определения, тълкования и др. с антитерористична насоченост и при липса на опит у колегите, които ще извършват процедурата по изготвяне на АНТЕРДО, съветваме да се запознаете с предни издания на АПТА с такава насоченост, в които тези понятия, определения и др. са подробно разписани и обяснени.

В случай, че искате просто да изготвите АНТЕРДО, без да навлизате в дебрите на теорията в областта на антитероризма, то просто следвайте образците от документи, които ще публикуваме в този материал.

Препоръчваме да изисквате от своите контрагенти АНТЕРДО да се изготви във вид на класьор, в който да се съхранява цялата документация по Закона за противодействие на тероризма. Отговорник за документацията е служителят за връзка по сигурността.

Изданието можете да получите в офисите на АПТА, ако сте представители на неправителствени организации с антитерористични организации или член на ръководството на учебно заведение.