ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА ОТ ОХРАНИТЕЛИ – ARCHANGEL

April 13, 2021

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА ОТ ОХРАНИТЕЛИ

ИНСТРУКЦИЯ

 

 

ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Варна, 2019 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази инструкция се урежда редът за осъществяване на задържанe на лица от изпълнители на частна охранителна дейност /ИЧОД/.

Чл.2. При задържане на лица, ИЧОД устно ги уведомяват относно основанието за тяхното задържане и относно срока на тяхното задържане- до предаването им на органите на МВР.

Чл.3. ИЧОД могат да задържат лица в случаите, определени в Чл. 58 от Закона за частната охранителна дейност:

(1) Охранителният състав на едноличния търговец или юридическото лице задържа лице в района на охранявания обект:

 1. при извършване на престъпление или непосредствено след извършването му в района на охранявания обект;
 2. когато с действията си лицето създава опасност за живота или здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или уврежда охраняваното имущество.

(2) След задържането на лице по ал. 1 незабавно се уведомяват полицейските органи по местонахождение на обекта и се изпълняват техните разпореждания. При охрана на обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се уведомяват и органите на служба “Военна полиция” към министъра на отбраната.

(3) За предаване на задържаното лице на полицейските органи от ИЧОД се съставя протокол, който съдържа:

 1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
 2. дата и час на съставяне на протокола;
 3. дата, час и място на задържането;
 4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
 5. собствено, бащино и фамилно име, ЕГН/ ЛНЧ, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване на задържаното лице, ако изпълнителят на охранителната дейност има възможност да установи тези данни след задържането;
 6. описание на видимото състояние на задържаното лице;
 7. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
 8. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН/ЛНЧ, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване, ако изпълнителят на охранителната дейност има възможност да установи тези данни.

(4) Протоколът се съставя в три екземпляра и се подписва от съставителя и от полицейски служител. Единият от екземплярите се предоставя на полицейските органи, вторият – на съставителя, а третият – на задържаното лице.

Чл.4. „Задържани лица“ по смисъла на тази инструкция са тези, на които е ограничено правото на свободно придвижване при условията и по реда на ЗЧОД.

Чл.5. (1) по възможност и по целесъобразност, в обектите под охрана се обособяват помещения за настаняване на задържани лица, които включват:

 1. помещения за задържане;
 2. специални помещения за задържане на непълнолетни лица;
 3. санитарно-хигиенни помещения.

(3) обекти под охрана, в които няма обособени помещения за настаняване на задържани лица, отговарящи на изискванията по ал. 1, настаняват задържаните от ИЧОД лица в най- подходящи за целта помещения, описани в плана за охрана.

Чл.6. Помещенията за настаняване на задържани лица се определят със заповед на ръководителя на частната охранителна дейност или на управителя на субекта, изпълняващ частна охранителна дейност.

Чл.7. В помещенията за настаняване на задържани лица се води регламентираната с тази инструкция документация.

Глава втора

ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I

Ред за задържане на лица

Чл.8. ИЧОД не допускат използването на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаните лица, освен в изрично предвидените от ЗЧОД случаи.

Чл.9. Действията на ИЧОД изключват извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение или наказание, както и прояви на дискриминация спрямо задържаните лица.

Чл.10. ИЧОД, който е станал свидетел на неправомерна употреба на физическа сила, извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение спрямо задържаните лица, е длъжен да се намеси с цел да го предотврати или спре, за което незабавно уведомява прекия си ръководител.

Чл.11. (1) За всяко задържано лице се води запис в книга за задържани лица /приложение 3/.

(2) Книгата за задържани лица се води от ръководителя на охранителната дейност или от оправомощено за това лице.

(3) При невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице в книгата за задържани лица на мястото, определено за вписване на данните, индивидуализиращи задържаното лице, се отразяват полът, видимата възраст, телосложението, характерните белези и други.

Чл.12. (1) Задържаното лице се охранява непрекъснато.

(2) Охраната на задържаното лице извън помещенията за задържане се осъществява по утвърден писмен ред от длъжностното лице, което отговаря за организацията на охраната на задържаните лица.

Чл.13. (1) При задържане, на задържаното лице може да се извърши претърсване /личен обиск/ от ИЧОД от същия пол, в случай на основателно съмнение за притежание на  опасни за живота или здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на задържаното лице или на ИЧОД вещи, материали или субстанции.

(2) Претърсването по ал. 1 се извършва в присъствието на свидетел от същия пол, от който е задържаното лице.

(3) Намерените при претърсването на задържания вещи, материали ибли субстанции се описват, изземват и съхраняват до предаването им на органите на МВР.

(4) За извършеното претърсване се съставя протокол в два екземпляра- „протокол за личен обиск“ /приложение 2/, в който се описват всички иззети вещи.

(5) Протоколът се подписва от задържаното лице, ИЧОД, извършил обиска, и свидетеля.

(6) Иззетите с протокола по ал. 4 вещи, материали и субстанции се предават на органите на МВР във вида, в който са иззети, ведно с един екземпляр от протокола за изземване.

(7) ИЧОД предприемат всички необходими мерки иззетите вещи да бъдат запазени и предадени на органите на МВР във вида, в който са иззети.

Чл.14. (1) На задържаното лице може да бъде извършен медицински преглед когато здравословното му състояние налага това, ако има такава възможност.

(2) За всеки медицински преглед се издава документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя на органите на МВР при предаване на задържаното лицезадържаното лице.

(3) ИЧОД, присъстващ на прегледа, трябва да е от същия пол, от който е задържаното лице.

(4) Ако при медицинския преглед има основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаното лице, ИЧОД, придружавал лицето по време на прегледа, писмено докладва на прекия си ръководител.

(5) На задържано лице, на което е извършен медицински преглед и е изписано вземането на медикаменти, свързани с негов здравословен проблем, лекарствените средства се раздават под контрола на ИЧОД, отговарящи за неговата охрана.

(6) В случаите, когато здравословното състояние на задържаното лице налага извършване на медицински преглед или когато то е отправило искане за извършване на такъв, но впоследствие отказва да му бъде извършен, то писмено декларира пред лекаря своя отказ, като удостоверява това с подпис върху медицинския документ.

Чл.15. Когато задържаното лице не е български гражданин, ИЧОД, уведомяващ органите на МВР за задържането изрично указва това обстоятелство.

Чл.16. Разговорите и беседите със задържани малолетни лица се провеждат в присъствието на родителя или настойника, освен в случаите когато трябва да се изясни самоличността на лицето и да се осъществи връзка с отговорни за него лица.

Чл. 17. (1) Задържаните лица се настаняват в определените помещения за задържане за изчакване пристигането на органите на МВР.

(2) Задържаните лица се настаняват в помещенията за задържане, както следва:

 1. лица от различен пол в различни помещения;
 2. непълнолетни отделно от пълнолетни в подходящи за целта помещения;
 3. изпаднали в криза, психично болни, заразно болни, буйстващи, рецидивисти и лица, за които има данни, че са извършители на тежко престъпление, отделно от други задържани лица.

(3) Преместване на задържано лице от едно помещение за задържане в друго може да се извършва само с разрешение на ръководителя на охранителната дейност.

Чл.18. ИЧОД, охраняващ задържаното лице не допуска осъществяване на контакт и разговор на задържания с други лица без изричното разрешение на ръководителя на охранителната дейност.

Чл.19.  Задържаното лице може да бъде предадено единствено на органите на МВР.

 

Раздел II.
Организация на охраната на задържаните лица

Чл. 20. (1) Охраната на задържаните лица /в помещения за настаняване и извън тях, при липса на такива/ се осъществява от състава на дежурните охранители, действащи по съответния договор за охрана.

(2) Охраната на задържано лице се определя със заповед на ръководителите на охранителната дейност или на управителя на ЧОД, издадени на база на действащата нормативна уредба за задържане на лица от ИЧОД.

Чл. 21. За всички длъжностни лица, които непосредствено организират и осъществяват дейността, свързана със задържаните лица, се изготвят подробни указания с общи, особени задължения и действия при кризи.

Чл. 22. За осигуряване охраната на задържано лице при придвижването му до предаването на органите на МВР се вземат всички необходими мерки за недопускане на бягство на лицето.

Чл. 23. За решаване на конкретни задачи по охраната на задържани лица могат да се включват служители, неопределени за тази дейност или временно отклонени от други задачи, но задължително действащи по съответния договор за охрана, след даване на конкретни разпореждания от ръководителя на охранителната дейност или от друго оправомощено от управителя на ЧОД лице.

Чл. 24. (1) За охраната на задържано лице, настанено в лечебно заведение, до предаването му на органите на МВР, се изготвят указания, които се съгласуват с административното ръководство на това заведение.

(2) При охрана на задържано лице в лечебно заведение, до предаването му на органите на МВР, се извършва следното:

 1. уточняват се служители на лечебното заведение, които ще имат достъп до лицето;
 2. установява се система за връзка за уведомяване на охраната, началника и административния директор на лечебното заведение;
 3. уведомява се съответното районно управление (РУ) и се установява системата за връзка и контрол;
 4. извършва се охранително обследване на помещението и се набелязват конкретни мерки за организиране на охраната;
 5. при необходимост се въвеждат режимни мероприятия в района около помещението и в непосредствена близост в сградата до мястото, където е настанено задържаното лице;
 6. задължително е през нощта служителят от охраната да е от същия пол, от който е задържаното лице, в случай че престоява в едно и също помещение с него;
 7. контролът на поста се осъществява непрекъснато до предаването на лицето на органите на МВР.

Чл. 25. (1) Смяна на охраната на задържани лица, се извършва със знанието и по възможност в присъствието на ръководителя на охранителната дейност или старшия на обекта /смяната/.

(2) Извеждането на задържани лица от помещенията за задържане до обслужващите помещения се извършва поотделно най-малко от двама ИЧОД, които придружават лицето.

Чл. 26. (1) В помещенията, предназначени за настаняване на задържани лица се изгражда система за физическа защита с цел своевременно предотвратяване на всеки опит за нападение, самонараняване, безконтролно отклонение по време на престой или придвижване, както и други случаи на осуетяване на изпълнението на служебни задължения от длъжностни лица, пряко или косвено свързани със задържаното лице.

(2) Лицата, настанени в помещенията за задържане, се наблюдават постоянно – непосредствено или чрез система за видеонаблюдение, за което предварително се информират съгласно правилника за вътрешния ред в помещенията за задържане.

(3) Системата за физическа защита на помещенията за задържане, както и местата, през които преминават и пребивават задържани лица, задължително се анализират при извършване на оценката на състоянието и степента на сигурност на обекта, както и след всяко възникнало бягство, нападение, самоубийство и други инциденти, свързани с действия по задържането на лица.

Чл. 27. (1) Анализът на системите за физическа защита се документира в протокола за извършеното охранително обследване и оценката на състоянието и степента на сигурност на обекта под охрана.

(2) Организацията и документирането на реда и действията, свързани със задържани лица, подлежи на ежегоден контрол и анализ от ръководителя на охранителната дейност.

Раздел III.
Режим на лицата

Чл. 28. (1) На всяко задържано лице се разясняват:

 1. причината за задържане;
 2. правата му до идване на органите на МВР- осигуряване на медицинско лице за негова сметка, осигуряване на лекарства, вода и храна;
 3. мястото за пребиваване до предаването му на органите на МВР;

(2) Ръководителят на охранителната дейност утвърждава Правилник за вътрешния ред в помещенията за настаняване на задържани лица, който се поставя на видно място в съответните помещения.

Чл. 29. (1) При невъзможност за предаване на задържаното лице на органите на МВР в рамките на шест астрономически часа от задържането му, на лицето се осигурява храна и вода за пиене съгласно норматив, определен със заповед на ръководителя на охранителната дейност. Храната се раздава съгласно определеното в Правилника за вътрешния ред в помещенията за настаняване на задържани лица.

(2) При осигуряване на храна се следи да не се увреди здравето на задържаното лице поради нарушаване на диета и други медицински предписания. При невъзможност да се достави храна по специфична диета, касаеща здравето на лицето, същата може да бъде предоставена от външно, посочено от задържания лице. Преди предаване на храната на задържания, същата щателно се проверява от ИЧОД за съдържание на забранени за внасяне в помещението за задържане предмети, субстанции и др.

(3) Осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на лицето, свързани със спазването на определени религиозни норми и такива които са във връзка със здравословното състояние на лицето, в случай че същото изрично ги е заявило.

(4) Не се допуска предоставяне на храна, донесена от външни лица, освен в случаите, посочени в ал.2.

Чл. 30. (1) Задържаното лице не може да бъде ограничавано от възможностите за ползване на тоалетна.

(2) Получаване на храна, дрехи и вещи от близки не се допуска.

Раздел IV.
Освобождаване на задържано лице

 

Чл. 31. (1) Задържаното лице се освобождава незабавно след получаване на съответното разпореждане от органите на МВР, оформено в писмен вид.

(2) В книгата за задържани лица се записва точният час на освобождаване на задържаното лице и причината за освобождаването му, както и името и длъжността на служителя на МВР издал разпореждането.

(3) При освобождаване на задържаното лице в книгата за задържани лица се отбелязва видимото му здравословно състояние, като при необходимост или по искане на лицето се извършва и медицински преглед, като при втората хипотеза разходите се поемат от лицето.

 

Раздел V.
Действия при криза

 

Чл. 32. В плана за охрана на обекта под охрана, в указанията на постовете и маршрутите на служителите по охрана на помещенията за настаняване на задържани лица се вписват правила за действия при криза, които се отнасят за усложнения, предизвикани от задържани лица (нападение, опит за бягство, самонаранявания и др.), тероризъм, природни бедствия, пожари, крупни промишлени аварии и др.

Чл. 33. Действията при криза в случай на външно нападение на местата за настаняване на задържани лица се определят от ръководителя на охранителната дейност и се оформят във вид на план, с който задължително се запознават всички длъжностни лица, задействани по съответния договор за охрана.

Чл. 34. За задържани лица, настанени в лечебни заведения, действията при криза се планират и съгласуват с ръководството на лечебното заведение.

Чл. 35. Служителите, осъществяващи охраната на задържани лица, не допускат нарушаването на системата за физическа защита на задържаните лица, придобиването от тях на вещи и осъществяването на нерегламентирани контакти, които са предпоставка за възникване на кризисни ситуации.

 

Раздел VI.
Ред за достъп до помещенията за настаняване на задържани лица и предоставяне на информация за задържаните лица

 

Чл. 36. За извършване на служебна проверка относно действия на задържано лице и/или на служители на ЧОД се предоставя за ползване цялата информация, свързана с неговото задържане и предаване на органите на МВР.

Чл. 37. (1) Право на достъп и осъществяване на контрол за спазване на човешките права, реда и режима в специално създадените помещенията за настаняване на задържани лица имат представители на международни и неправителствени организации, свързани с тази дейност и упълномощени съгласно международните ангажименти на Република България или от съответните компетентни национални институции.

(2) Достъпът до специално създадените помещенията за настаняване на задържани лица се осигурява на международни експерти, които могат да ги посещават по силата на международни договори и конвенции, ратифицирани от Република България. В тези случаи се спазват изискванията на съответния акт.

(3) Посещения и проверки, извършени по ал. 1 и 2, се отразяват в книгата за инспекции (приложение № 4).

Чл. 38. Информация за задържани лица се предоставя на средствата за масово осведомяване само след разпореждане на ръководителя на охранителната дейност или съгласуване с органите на МВР.

Чл.39. В изключителни случаи, при които е необходимо да се осигури анонимността на задържаното лице, при придвижване на публично място му се поставя временно маска или друго средство за гарантиране на анонимност. Поставянето на средство за гарантиране на анонимност се съгласува с органите на МВР.

 

Глава трета.
ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА

 

Раздел I.
Изисквания и оборудване на помещенията за задържане

 

Чл. 40. (1) Помещенията за задържане трябва да са с минимална квадратура 7 кв. м за самостоятелно помещение и 4 кв. м на човек в помещение за повече от едно лице и се оборудват по подходящ за категорията лица начин.

(2) В помещенията за задържане се осигурява място за сядане, а при възможност и за лягане.

(3) На задържаните лица може да се осигурява завивка, в зависимост от температурните условия.

(4) В помещенията за задържане не се допуска поставянето на белезници на задържаното лице освен в случаите, когато има опасност да нарани друго задържано лице или себе си.

Чл. 41. Помещенията за задържане се разполагат така, че да обезпечават удобна, къса и изолирана връзка с обслужващите помещения, при което да се изключи контакт с външни лица и по възможност – с други задържани.

Чл. 42. Помещенията за задържане се разполагат и устройват по начин, който не създава условия за увреждане здравето на задържаните лица и охраната.

Чл. 43. При преминаването на задържани лица през помещенията за задържане, не се допуска съхраняването на предмети, които могат да бъдат използвани за нападение срещу охраната, като средство за взломяване на прегради или за самонараняване на задържаното лице.

Чл. 44. След извършване на анализ и оценка на системата за физическа защита, в помещенията за настаняване на задържани лица, по маршрута на тяхното придвижване и на съответните входове се монтират камери за наблюдение и задължителен запис, сигнално-охранителна техника (СОТ), телефон за диспечерска връзка, охранително и аварийно осветление и други технически средства.

Чл. 45. Подовата настилка на помещенията за настаняване на задържани лица трябва да е от материал, позволяващ лесно почистване и дезинфекция.

Чл. 46. Не се допуска наличието на остри ръбове и детайли на конструкциите, инсталациите или обзавеждането, които биха дали възможност за умишлено самонараняване.

Чл. 47. Помещенията за задържане трябва да се оборудват с врати, надеждни срещу взломяване.

Чл. 48. За личните вещи на задържаните лица се обособяват обезопасени и осигурени места извън помещенията за задържане.

Чл. 49. В помещенията за задържане се осигурява възможност за постоянен приток на свеж въздух и достатъчно осветление.

Чл. 50. В помещенията за задържане се осигурява изкуствено осветление и слабо осветление (охранително) за наблюдаване на помещенията през времето, когато задържаните лица спят, като:

 1. не се допуска наличието на контакти или друг вид силнотокови инсталации;
 2. електрическото осветление е обезопасено и се включва от самостоятелен електрически ключ, изнесен извън помещенията за задържане;
 3. осветителните тела са защитени и монтирани в ниши.

Чл. 51. В помещенията за настаняване на задържани лица през отопляемия сезон се осигурява минималната температура 18° по Целзий. При липса на централно отопление в сградата се допуска и друг вид безопасно отопление, което се обслужва извън помещенията за настаняване на задържани лица.

Чл. 52. ИЧОД, охраняващи помещенията за настаняване на задържани лица изпълняват служебните си задължения без оръжие, задължително с помощни средства по ЗЧОД, като им се осигурява надеждна връзка с прекия им началник. Допуска се използването на индивидуални средства за защита на ИЧОД.

Чл. 53. (1) В помещенията за настаняване на задържани лица може да се осъществява постоянен мониторен контрол, който може да бъде непосредствен или да се реализира с помощта на съответните технически средства.

(2) Апаратурата, осигуряваща работата на техническите средства за наблюдение (аудио- и видеоапаратура) и електрическото захранване се монтира в отделно помещение, което няма пряка връзка с помещенията за настаняване на задържани лица.

(3) За задържане на лица с особено агресивно поведение някои от помещенията за задържане могат да бъдат с повишена звукоизолация и оборудвани по начин, непозволяващ на задържаното лице да се самонарани.

Чл. 54. Специалните помещения за задържане на непълнолетни лица отговарят на следните допълнителни условия:

 1. вътрешността е с приветлив и подходящ за възрастта вид;
 2. има обособени легла, окомплектовани с постелъчен инвентар (чаршафи, калъфки, одеяла, възглавници), маса, два стола, шкаф за лични вещи, сапун и кърпи;
 3. осигурено е постоянно наблюдение от страна на охраната – директно или чрез видеокамера на монитор;
 4. има монтирани сигнални бутони за реагиране от страна на задържаните при необходимост;
 5. стъклата на прозорците са обезопасени от вътрешната страна с метална мрежа, така че непълнолетните да не могат да ги достигнат;
 6. не се допуска наличието на открити електроизточници, остри, режещи, запалителни и други предмети, които биха застрашили здравето и живота на задържаните.

Чл.55. Помещенията за задържане създават възможност за пряко наблюдение от охраната на поведението на задържаните лица и ограничаване безконтролното влизане и излизане от стаята.

 

Раздел II.
Изисквания и оборудване на обслужващите помещения

Чл. 56. (1) В санитарно-хигиенните помещения не се допуска да има открити ел. инсталации, а тоалетните и мивките са изработени от нечуплив материал. Ако има бойлер, той се монтира така, че задържаните лица да нямат достъп до него.

(2) В частта от сградите, където са помещенията за задържане се осигурява тоалетна и по възможност умивалник/ баня, които се ползват само от задържаните лица. Ако няма възможност за използване на отделни санитарни помещения, за нуждите на задържаните лица се осигуряват общи такива, които са най- защитени, при усилена охрана от ИЧОД.

(3) В помещенията не се допуска наличието на метални тръби (релси) за закопчаване с белезници. В тях се монтират неподвижно закрепени за пода места за сядане (пейки) с възможност за закопчаване с белезници към тях.

(4) В помещенията се оборудва обезопасено работно място за оформяне на необходимата документация за задържането на лица.

Чл. 57. В зависимост от капацитета и служебната натовареност на помещенията за настаняване на задържани лица може да има и други спомагателни помещения, като складове, медицински кабинет, лаборатории, помещения за приготвяне и/или подготовка на храна и др.

Чл. 58. Местата извън помещенията за настаняване на задържани лица, през които преминават или пребивават задържани лица – коридори, тоалетни, гаражи и други, се обезопасяват със средства за физическа защита.

 

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

 

Раздел I.
Контрол

Чл. 59. Ръководителят на охранителната дейност системно контролира и анализира дейността по задържане на лица, като предприема своевременни мерки за отстраняване на слабостите и предпоставките за нарушения на правата на задържаните лица, както и процедурите, свързани с пребиваването им в помещенията за настаняване на задържаните лица.

Чл. 60. (1) Ръководителят на охранителната дейност организира проверки по график или при конкретен повод.

(2) Ръководителят на охранителната дейност организира контролни проверки най-малко един път на шестмесечие или при конкретен повод.

(3) Старшите на обекти и старшите на смени контролират организацията на дейностите, свързани със задържане на лица постоянно.

(4) При установяване на нарушения незабавно се предприемат мерки за тяхното отстраняване.

 

Раздел II.
Отчетност

 

Чл. 61. (1) В охраняваните обекти, в които са обособени помещения за настаняване на задържани лица, се издава и води следната документация:

 1. заповед за задържане /приложение 1/;
 2. протокол за личен обиск /приложение 2/;
 3. книга за задържани лица /приложение 3/;
 4. книга за инспекции от ръководството на ЧОД /приложение 4/.

* * *

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНСТРУКЦИЯТА

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ЗАПОВЕД

за задържане №…………………

  Днес, ………………………., в ………….. часа, на база чл. 58, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност,

издавам настоящата заповед за задържане на лицето:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/Име, презиме, фамилия на задържаното лице, ЕГН/ЛНЧ, месторождение/

Постоянен и настоящ адрес на задържаното лице:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Основанието за задържане е:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/описва се подробно основанието за задържане на лицето/

Лицето да бъде задържано от служителите:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………

/Длъжност, име и фамилия на служителите, определени да задържат лицето/

При извършен личен обиск да се изготви протокол за личен обиск.

Лицето да бъде / да не бъде настанено в помещение за настаняване на задържани лица до предаването им на органите на МВР /нужното се подчертава/.

                                                    Издал заповедта:       ……………………………

                                                                                      /подпис/

                                                        …………………………………………………………….

                                                                                                                /Длъжност, име, фамилия/

 

* * *

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ПРОТОКОЛ

за личен обиск

  Днес, ………………………., в ………….. часа, на база Заповед за задържане №………………….,

е извършен личен обиск на лицето:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/Име, презиме, фамилия на задържаното лице, ЕГН/ЛНЧ, месторождение/

Постоянен и настоящ адрес на задържаното лице:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Основанието за личния обиск е:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/описва се подробно основанието за личен обиск на лицето/

Обискът бе извършен от служителите:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………

/Длъжност, име и фамилия на служителите, извършили обиск на лицето/

При извършеният личен обиск бяха намерени следните вещи:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/описва се качеството и количеството на всяка вещ, намерена при обиска/

Забележки:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                    Извършили обиска:

1……………………………………………………………………………………………………………………………….

/Длъжност, име, фамилия, подпис/

 2………………………………………………………………………………………………………………………………./Длъжност, име, фамилия, подпис/                                                                                                                                

3………………………………………………………………………………………………………………………………../Длъжност, име, фамилия, подпис/                                                                                                                               

 

* * *

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

КНИГА

 за задържани лица

 

№ по ред

 

Дата и час на заповедта за задържане

 

Основание за задържане

Име, презиме, фамилия на задържаното лице, ЕГН/ЛНЧ, месторождение Постоянен и настоящ адрес на задържаното лице Длъжност, име и фамилия на служителя, задържал лицето Дата и час на

настаняване на задържаното лице в помещението за настаняване на задържани лица

1 2 3 4 5 6 7
             
             

* * *

 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КНИГА

за инспекции

по

ред

Дата и час на инспекцията По силата на какъв документ е инспекцията Име, презиме и фамилия на инспектиращия и от коя организация е  

Констатации и препоръки

 

Забележки

1 2 3 4 5 6
           
           

* * *