ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА                                                                             – ARCHANGEL

March 12, 2021

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА                                                                            

ИНСТРУКЦИЯ

 

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА

ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                             

Издава: АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- “АРХАНГЕЛ”


 

       България, гр. Варна, 2017 г.                                                                                                

 

 

У В О Д

 

Уважаеми колеги,

С настоящият материал “АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС“ цели да систематизира и компресира информация, която да бъде полезна за ръководителите на охранителна дейност и за охранителите при запазване /осигуряване/ на местопроизшествие и претърсване на обекти под охрана.

Носейки охранителна служба на обекти под охрана, на частните охранители често се случва да бъдат първите служебни лица, оказали се на място, на което се е случило произшествие или е извършено престъпление. Това обстоятелство, както компетенциите и задълженията на служебни лица, действащи по договор за охрана, налага частните охранители да знаят как да запазят/осигурят/ местопроизшествието до пристигане на органите на МВР, като сумеят да го направят правилно, качествено и в необходимия времеви интервал.

Запазването /осигуряването/ на местопроизшествие е от изключителна важност за последващите следствени действия от страна на органите на МВР. Ясно е, че основната насока на действие на частните охранители при тази им дейност е запазване на улики, следи и веществени доказателства, както и своевременно събиране на информация от всякакъв характер, която впоследствие би могла да бъде полезна на разследващите органи.

Относно извършване на претърсване на обект под охрана, в настоящия материал ще обърнем внимание на начина на извършване на претърсване, „запечатване“ на претърсените периметри, райони и територии и на още ред необходими мероприятия, провеждани от частните охранители при отсъствие на компетентни държавни органи.

 

Целта на материала е да даде примерни стъпки и процедури по запазване на местопроизшествие и извършване на претърсване, с оглед цялостното им и своевременно осъществяване от страна на частните охранители.

 

Задачата на материала е да подготви охранителите и ръководителите на охранителна дейност за правилно извършване на процедурите по запазване на местопроизшествие и извършване на претърсване, като част от взаимодействието на частните охранителни дружества и МВР.                                                                                                                                                                             

 ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ

 

 В началото на този раздел трябва да се определят  основните условия, при наличието на които частните охранители имат право и са длъжни да запазят местопроизшествие:

 1. Произшествието/ престъплението/ събитието да са протекли в рамките на обхвата на правомощията на частните охранители, произтичащи от действието на договора за охрана на територията на обекта под охрана.
 2. Запазването на местопроизшествие не трябва да снижава качеството на охранителната протекция над съответния обект под охрана.
 3. При запазване на местопроизшествие частните охранители трябва да имат съответните компетенции, базирани на знания и умения, придобити на база успешно преминат курс за начално обучение по програми на МВР.
 4. Запазване на местопроизшествие се извършва под прякото ръководство на старшите служебни лица на съответното частно охранително дружество /ръководител охранителна дейност, старши на обект, старши на смяна/.
 5. Запазване на местопроизшествие се извършва веднага след установяване на произшествие/ престъпление/ събитие, изискващо такова мероприятие и продължава до приемане на местопроизшествието от органите на МВР, пристигнали на местопроизшествието. Местопроизшествие се запазва дори и ако то се е случило преди време, но още не са пристигнали органите на МВР.
 6. Има реална обективна възможност територията на отцепения район да бъде поставена под охрана от съответното частно охранително дружество, като в нея да не се допускат абсолютно никакви странични лица и МПС до пристигане на органите на МВР.
 7. Местопроизшествието да не е обект на текущо нападение и не създава риск за живота и здравето на граждани и охранителния състав.

                                                                                                                                                                                         

Местопроизшествие е място /периметър/ район/ територия, в границите на които се е случило произшествие, извършено е престъпление или са открити следи от тези събития.

Без значение е дали произшествието се е случило или престъплението е извършено на конкретните място/ периметър/ район/ територия. Самото откриване на следи и веществени доказателства, свързани с разследвано от компетентните органи събитие, също така се приема за местопроизшествие.

 

Обстановката на територията на местопроизшествието се нарича „сцена на местопроизшествието /СМп/“. Сцената обхваща не само територията и границите на местопроизшествието, но и съседните елементи от околната среда, ландшафта и инфраструктурата. Характерно за СМп е, че тя е динамична и непостоянна, поради външните влияния от различен вид, но задачата на частните охранители, отговарящи за запазване на местопроизшествието е да се стремят максимално да я съхранят в положение, близко до началното, ограничавайки опитите за външно въздействие над нея. Дори на СМп да е констатирано и локализирано външно въздействие, то действията на частните охранители трябва да са насочени към внимателно рамкиране и изолиране на това въздействие /без да се променя каквото и да било на СМп/, като след пристигане на компетентните разследващи органи вниманието им се насочи към него.

 

Кога възниква необходимост от запазване на местопроизшествие от частни охранители?

Основният мотив, за стартиране процедура по запазване на местопроизшествие със силите на частната охрана на обект под охрана е наличие на територията на действие на договора за охрана на определено събитие /произшествие/ престъпление, което е предмет на последващо разследване. Разследването може да бъде извършвано от органите на МВР, от други компетентни органи, имащи касателство към обекта под охрана, от възложителя по договор за охрана или от ръководството на частното охранително дружество. Видът на разследващият орган не е от значение за качеството и интензивността на провежданите на мероприятия по запазване на местопроизшествие.

 

Основната цел на запазване на местопроизшествие е съхраняването в началния им вид, състояние, местоположение и качество на улики, веществени доказателства и следи на територията на местопроизшествието, както и на максимално опазване на СМп от външни въздействия.

 

Задачи при достигане на основната цел:

 1. Бързо и точно определяне на периметъра на територията на местопроизшествието. При изпълняване на тази задача частните охранители трябва да се ориентират правилно относно възможните граници на територията на местопроизшествието. При изпълняване на тази задача винаги трябва да се изхожда от принципа „презастраховане“, т.е. по- добре да се отбележи, отцепи и осигури по- обширна територия, отколкото да се изпуснат част от уликите. Територията на местопроизшествието се обозначава по периметъра с ограничителна лента, а при отсъствие на такава- с подръчни материали, осигуряващи задоволителен заградителен ефект. Целта на обозначаването на територията с ограничителна лента е да се ограничи и забрани достъпът на неоторизирани лица на територията на местопроизшествието с оглед опазване „чистота“ и съхраняване на уликите и следите в първоначалния им вид, местоположение и състояние.
 2. Осигуряване на територията на местопроизшествието от външни влияния- има се предвид опазване на територията на местопроизшествието от метеорологични влияния /дъжд, сняг, вятър, висока и ниска температура/, а така същи и от умишлени и неумишлени човешки влияния /влизане; отнемане, местене, подхвърляне или други въздействия върху уликите, следите и веществените доказателства на сцената на местопроизшествието /СМп/.

 

При запазване на местопроизшествието се извършват следните стъпки:

2.1. Определяне на територията на местопроизшествието;

2.2. Незабавно извеждане на всички лица от територията на местопроизшествието

/освен загиналите, тежкоранените пострадали- лежащи и такива, които не трябва да се местят до пристигане на спешна медицинска помощ/;

2.3. Обозначаване на територията на местопроизшествието по целия периметър с ограничителна лента или други подръчни материали;

2.4. Осигуряване на постоянна охрана на територията на местопроизшествието до пристигане на органите на МВР;

2.5. Предаване на местопроизшествието на органите на МВР- става с доклад относно фактическата обстановка и обстоятелствата по установяване на произшествието/ престъплението/ събитието, както и за организираното запазване на местопроизшествието.

 1. Своевременно, пълно и качествено събиране на пряка и косвена информация относно СМП от свидетели, очевидци; записване на номерата на намиращите в СМП и около нея МПС; локализиране на налични средства за видеонаблюдение на територията на местопроизшествието и в близост до нея; записване на лични данни на преки участници, пострадали и свидетели на произшествието/ престъплението/ събитието, които да бъдат предадени на компетентните органи веднага след пристигането им на СМп.
 2. Изготвяне на подробна докладна до управителя на частното охранително дружество, в която да се опише подробно как е било установено произшествието/ престъплението/ събитието, какви мерки са взети по запазване на местопроизшествието, как е охранявано то, както и резултатите от предаване на местопроизшествието на органите на МВР.

 

 

ПЕРИМЕТЪР И ТЕРИТОРИЯ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕТО. ОХРАНА

Територия на местопроизшествието представлява площ, на която със сигурност има, предположително може да има и е възможно да има наличие на улики, веществени доказателства и следи, можещи да бъдат важни за разследването. При определяне на територията на местопроизшествието се препоръчва винаги да се прибавят 10- 30% над предвидимото. При този разчет трябва да се имат предвид следните обстоятелства:

 1. Характер на произшествието/ престъплението/ събитието;
 2. Динамиката и диаграмата на разположение на елементите- последствия от случилото се, с отчитане на други външни фактори;
 3. Природно- метеорологичните условия;
 4. Времето от момента на събитието до началото на мероприятията по запазване на местопроизшествието;
 5. Възможното увеличаване на отцепената територия- зоната за допустимо разширение.
 6. Други фактори- по обстановката.

 

Територията на местопроизшествието трябва да бъде запазена чрез:

 1. Ограничаване или забрана на достъпа на неоторизирани лица;
 2. Опазване на уликите и следите срещу външни условия /природна и човешка дейност/;
 3. Събиране на информация за случилото се събитие;
 4. Локализиране на намиращите се на СМп средства за видеонаблюдение и други технически средства за сигурност.

За качественото запазване на територията на местопроизшествие трябва да бъде създадена съответната организация. В следващия абзац ще поясним организиране на осигуряване на периметъра, като част от осигуряване на територията на местопроизшествието. Ясно е, че един от начините да се влияе на СМп е чрез преминаване през ограничителната линия, по периметъра на територията на местопроизшествието. Други начини за влияние са:

 • въздействие над СМп от въздуха- възможностите са доста на брой, но най- вероятните са подхвърляне на предмети с цел объркване на следствените действия, разливане на течности или други вещества и субстанции, с цел въздействие върху СМп, други въздействия извършвани по въздушен път;
 • въздействия над СМп от източници под земята- възможни са въздействия над комуникации, минаващи под СМп и важни за следствието, възможни са въздействия над СМп от шахти, канали и др., имащи изходи на СМп и др.;
 • въздействие над СМп по електронен път- има се предвид въздействие над определени електронни устройства на СМп, имащи отношение към следствените действия;
 • въздействие над СМп чрез оказване на давление върху свидетели и очевидци;
 • заснемане на подробности от СМп от неоторизирани лица, с цел предоставяне на евентуалните извършители на информация относно оставените улики, веществени доказателства и следи;
 • манипулиране на видеоизточници и други технически средства за сигурност;
 • високотехнологични въздействия над СМп;
 • други въздействия над СМп.

 Видно е,че начините за въздействие над територията на местопроизшествието /СМп са много и разнообразни. Това обстоятелство определя необходимостта от добра теоретична и практическа подготовка на частните охранители с оглед приемане на адекватни и компетентни решения за запазване на местопроизшествие.

Някои от основните изисквания при запазване на територията на местопроизшествие са:

 1. Да не се разрешава достъп на служебни лица /медицински лица, служители на ПБЗН/ без осигуряване на уликите и следите от страна на частните охранители;
 2. Да не се разрешава заснемане на територията на местопроизшествието от близък план от неоторизирани лица;
 3. При опасност от въздействие върху СМп, охраната да нареди изключване на системите за климатизация, вентилация, газоподаване, водоподаване, електроподаване, интернет и др.
 4. При наличие на киберпрестъпления охраната трябва да забрани достъпа на всички лица до сървърите, компютрите и другите поддържащи системи до пристигане органите на МВР. Сървърите не се манипулират по никакъв начин.
 5. При наличие на система за видеонаблюдение, охраната извежда всички лица от контролната зала, забранява достъпа до пристигане на органите на МВР.
 6. При запазване на местопроизшествие да се спазват гражданските права, да не се нарушават законите и по възможност да не се нарушава организацията на движението.

 

 ОСОБЕНОСТИ НА ЗАПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

Особеността на запазване на местопроизшествие в търговски обекти се обуславя от противоречието, възникващо от необходимостта за спазване правата на търговците да продължат да извършват търговска дейност от една страна и необходимостта от ограничаване на определени територии от търговския обект в интерес на следствените действия. При тази дилема частните охранители са поставени в деликатно положение, тъй като те са длъжни да изпълняват договора за охрана с възложителя, опазвайки неговите интереси и в същото време имат задължение да съдействат на органите на МВР по провеждане на необходимите следствени мероприятия. Ако територията на местопроизшествието се намира в общи зони /в големи търговски центрове, базари, пазари и др./, процедурата е ясна- действа се по общите правила. Друг е въпросът, обаче, ако местопроизшествието е на територията на търговския обект /магазин, заведение, кино и др./. В този случай ръководните лица на ЧОД трябва да подходят по- деликатно и с отчитане на търговските интереси на възложителя по договора за охрана. Как да стане това?

Събитията, изискващи запазване на местопроизшествие на територията на търговски обект, най- вероятно ще са следните:

 1. Престъпно посегателство над клиент- кражба, хулигански прояви или физическа саморазправа- при тези деяния охраната на търговския обект трябва да прецени на лице ли е обективна необходимост от отцепване и запазване на местопроизшествието. Трябва да се направи бърза оценка на ситуацията, като за база се използва тежестта на извършеното деяние, времето на извършването му и налице ли е установяване на извършителите. Ако става въпрос за кражба и извършителят е задържан от охраната, то препоръчваме да не се спира работния процес на търговския обект. Достатъчно е извършителят, пострадалият и свидетелите да се позиционират в определено пространство, контролирано от охраната до пристигане на органите на МВР. Ако предметът на престъплението /портмоне, документи или други лични вещи/ са хвърлени от извършителя, те не трябва да се пипат или да се местят, а зоната около тях трябва да се запази от достъп на лица чрез определени заграждения/допуска се и импровизиране/. Ако предметът на престъплението е у извършителя, то охраната не предприема ограничаване на територии и зони в търговския обект, но следи откраднатото да остане у извършителя и той да не предприеме унищожаване на следи, с оглед опазване наличните такива върху предметите.

При хулигански прояви, свързани с грубо нарушаване на обществения ред, физическа саморазправа и други противозаконни действия над и между клиенти/ персонал, охраната трябва да прецени тежестта на извършеното и последствията от него. При всички положения, при по- сериозни прояви от този род съветът ни е охраната да вземе мерки по прекратяване на конфликта и да запази местопроизшествието по общия ред до пристигане на екип на МВР. Това се налага поради възможността от наличие на оръжие /хладно или огнестрелно, на боеприпаси, опасни предмети и др., към които разследващите органи биха имали интерес.

 1. Престъпно посегателство над имущество на възложителя по договора за охрана- това са основно кражби на стока, инвентар от търговски площи, складови бази и др. При всички положения се извършва запазване на местопроизшествието по общия ред.
 2. Вандализъм- основно се касае за повреждане на имуществото на възложителя по договора за охрана. Местопроизшествието се запазва до пристигане на представител на възложителя. По негова преценка запазването на местопроизшествието може да бъде продължено до идването на екип на МВР или да бъде прекратено.
 3. Терористични въздействия- незабавно се предприема запазване на местопроизшествието по общия ред.
 4. Природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи- действа се съобразно плановете за действие при кризи.

 

 

Ясно е,че при различните видове произшествия, престъпления и събития мерките, предприемани от частните охранители ще са различни. Възможно е да се налага или да не се налага запазване на местопроизшествие. Важно е да се помни, че запазването на местопроизшествие е рестриктивна мярка, която в определена степен ограничава някои от правата на гражданите. За да избегнете обяснения след евентуално подадена жалба срещу вашето частно охранително дружество, предприело мерки по запазване на местопроизшествие трябва да сте напълно наясно относно своите права, задължения и компетенции. Подробно инструктирайте охранителите как да действат при изпълнвяване на гореописаните процедури и особено когато осъществяват охрана на периметъра и територията на СМп. Обучавайте старшите служебни лица правилно, грамотно и в правна норма да организират запазването на местопроизшествия. Изисквайте оформянето на пълни и адекватни докладни записки относно случилото се и предприетите мерки и не забравяйте своевременно да уведомявате възложителя по договора за охрана.

 

Периметър на местопроизшествието- представлява линията, определяща границата между територията на местопроизшествието и зоната с ниска или нулева допустимост за наличие на улики, веществени доказателства и следи, имащи отношение към произшествието/ престъплението/ събитието.

Периметърът /ограничителната линия/ се изгражда от частните охранители непосредствено след определяне територията на местопроизшествието. Желателно е ограничителната линия да се обозначава с лента в ярки цветове, по възможност с указателни и забранителни надписи на нея. При отсъствие на такава лента могат да се използват подръчни материали- въже с разположени на интервали цветни елементи от хартия, плат, найлон или друго. Ограничителните ленти трябва да са добре опънати, да не лежат на земята. Поставят се на ниво около 50- 60 см. от земята, като опорите им трябва да са достатъчно близо една от друга, за да осигурят трайно състояние на достатъчна натегнатост. Допуска се използване за опори на елементи от ландшафта и инфраструктурата- дървета, храсти, пейки, пътни знаци, лампи и др. Ефективността на ограничителните ленти почти винаги се осигурява от охранители, които следят никой да не влиза в ограничената територия на местопроизшествието.

 Периметърът на територията на местопроизшествието може да бъде различен по дължина, форма, характер и др. Основните видове периметър са:

 1. Материален;
 2. Мислен.

 Материалният периметър ограничава определена територия чрез материални ограничителни линии. По- горе изяснихме този вид, като може да се добави, че ограничителните ленти могат да бъдат прекъснати и непрекъснати. При затворени пространства за ограничителни линии могат да се използват стени, врати, коридори, мебели и др. В повечето случаи, при пристигане на екипите на МВР, техните служители поставят свои ограничителни ленти и могат да променят периметъра, в зависимост от поставените им задачи. Ролята на частните охранители е именно да запазят местопроизшествието до пристигане на първия екип на МВР.

Мисленият периметър се определя в случаите, при които не е възможно или не е целесъобразно поставяне на материални ограничителни линии. Причините за това могат да са различни. В случаи на определяне на мислен периметър, неговите ориентировки се свеждат до охранителите, които физически отговарят за съхраняване на СМп, като в задължението им влиза да осъществяват постоянно наблюдение на този мислен периметър, извършвайки същите дейност като при материалния такъв.

 

Охрана на местопроизшествието- осигурява се от охранителите на съответното частно охранително дружество. Изхожда се от основния принцип, че охраната на местопроизшествието не трябва да влияе на качеството на извършваната охранителна протекция по договора за охрана. Ако това е сложно за изпълнение с наличния охранителен състав, то от частното охранително дружество се привличат допълнителни сили за осигуряване на периметъра на местопроизшествието.

Охраната се разполага на интервали по периметъра на местопроизшествието, като се прецени дистанцията между охранителите да е такава, че те да могат качествено да изпълняват задачата по недопускане на лица, МПС и едри животни на територията на местопроизшествието.

Служителите на частното охранително дружество, осигуряващи запазването на местопроизшествието трябва да са облечени със съответната униформа на ЧОД, да имат поставен на видно място идентификационен бадж, както и да разполагат с помощни средства, предписани от Закона за частната охранителна дейност.

Непосредствено преди разставяне на охранителите, старшето служебно лице провежда инструктаж, в който разяснява целите и задачите на охраната по запазване на местопроизшествието, както и правата и задълженията на длъжностните охранителни лица.

 

Задачата на охранителите, задействани по запазване на местопроизшествието е:

 1. Да не допускат навлизане на лица, МПС и едри животни на територията на местопроизшествието;
 2. Да проведат необходимите мероприятия по оказване на първа помощ на пострадали лица, като се стремят да оставят минимални следи и да не нарушават началния статус на намиращите се на СМп следи, предмети, вещества, субстанции и т.н. При навлизане в СМп, охранителите са длъжни да обозначат оставените от тях следи по начин, който ги прави лесно разпознаваеми за следствените органи, като в последствие докладват и ги укажат на компетентните органи. Следите на охранителите не трябва да пресичат или да бъдат оставени над други следи;
 3. Да предприемат съответните адекватни мерки за опазване на уликите, веществените доказателства и следите при влошени метеорологични условия /покриване с подръчни или специално подготвени за целта материали, които не биха променили началното състояние на СМп /найлон, платнище, картон и др.
 4. Да съберат максимална информация и данни относно свидетели, очевидци, пострадали, регистрационни номера и характеристики на МПС находящи се в района или намирали се в зоната на местопроизшествието и потеглили след събитието, средства за видеонаблюдение на СМп и др., които биха били в помощ на разследващите;
 5. При пристигане на Спешна медицинска помощ да съпровождат медиците по определен трасиран маршрут, възможно най- малко влияещ на местопроизшествието и по възможност да се стараят да не се внасят тпромени в СМп.
 6. При пристигане на органите на МВР- да предадат местопроизшествието с подробен доклад, да окажат на оставените от тях, от медици, пожарникари и др. служебни лица следи, както и да оказват последващо съдействие на органите на МВР;
 7. След предаване на местопроизшествието на органите на МВР незабавно да изготвят докладна записка до прекия си началник с подробно описание на случилото се и предприетите от охраната мерки.

 

 

СЛЕДИ

 

Следите /в контекста на разглежданата тематика/ представляват материални и нематериални отражения на определена директна, индиректна или косвена човешка дейност, проектирани върху околната среда, информационни пространства, съзнанието на определена група хора /свидетели/, свързани пряко или косвено с произшествието/ престъплението/ събитието или имащи някакво друго отношение към местопроизшествието. В резултат на различните видове произшествия, престъпления или събития на територията на местопроизшествието могат да бъдат оставени следи от най- различен характер.

Някои от следите са:

 1. Материални следи от пряка и косвена човешка дейност на местопроизшествието:
 • преки следи от въздействие на лица на територията или предмета на местопроизшествието: следи от допир /отпечатъци от пръсти или други части от човешкото тяло, носещи конкретна информация за лицето/; следи от стъпки; генетичен материал; миризми, носещи конкретна идентификационна информация за много тесен кръг лица;
 • косвени следи от въздействие на лица на територията или предмета на местопроизшествието: предмети на лицата, дрехи, лични вещи, багаж, документи с различно съдържание, следи от въздействие на определени предмети, носещи конкретна идентификационна информация за лица; следи от МПС; следи от използвани химични, биологични, бактериологични и други вещества, субстанции и щамове; следи от използвано огнестрелно, биологично, радиоактивно и химическо оръжие; определен почерк на действие, даващ характеристика за определени личности; части от устройства, апаратура и оборудване, които дават насока към търсене на определени източници за въздействие на обекта на местопроизшествието;
 • хипотетични следи от въздействие на лица на територията или предмета на местопроизшествието: имат се предвид всички улики, за които няма данни за пряка или косвена причастност към субектите и обектите на произшествието/ престъплението/ събитието, но може да се предполага, че могат да представляват интерес за разследващите органи. Това могат да са предмети , вещи, елементи и части от оборудване, апаратура или устройства, разливи от течности, угарки от цигари, бутилки, парчета хартия, найлон и др.

Най-често срещаните следи са тези от пръсти, от длани, от ходила. Характерното за тези следи е, че те носят уникална структура /дактилоскопични отпечатъци/, която позволява по тези отпечатъци да бъде категорично разпознат човекът, който ги е оставил /ако следите са достатъчно отчетливи и лицето има регистрация/. Отпечатъците най- лесто могат да бъдат открити на гладки и сухи повърхности. Оставянето на отпечатъци се обуславя от наличието на дактилоскопичните линии и от характерът на човешката кожа. Откриването на отпечатъци от пръсти дава голям процент вероятност за идентифициране на извършителя. По тази причина служителите на частното охранително дружество, които отговарят за запазване на местопроизшествието трябва да проведат всички необходими мероприятия и да вземат необходимите мерки наличните отпечатъци или местата, на които се предполага, че те биха могли да са оставени, да бъдат надеждно охранявани и запазени от външни въздействия.

Следите от обувки по податлива и гладка повърхност също могат да бъдат богат източник на информация. По номера на обувките, по вида на оставения отпечатък от подметка, по широчината, интензивността и характера на походката специалистите от криминологията могат да извлекат много полезни изводи в интерес на следствието.

На територията на местопроизшествието могат да бъдат намерени и други предмети, важни за разследването, например угарки от цигари, лични предмети, остатъци от храна и напитки и т.н.

Важен подвид следи представляват и оставените генетични такива, по ДНК от които може да се извлече важна информация. Такива следи са пръски от кръв, косми, слюнка, нокти и др.

Всички тези следи  трябва да бъдат запазени в първоначалния им вид, да не се променя тяхното местоположение, начин на позициониране на СМп до идването на компетентните полицейски органи за извършване на съответните процесуално-следствени действия.

 

ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНАТА ПО ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ

 

В този раздел ще предложим систематизирани стъпки за действие на служителите на частно охранително дружество, определени за запазване на местопроизшествие. Обръщаме вниманието ви, че описаните стъпки са примерни и носят общ характер. При организиране запазване на местопроизшествие трябва да се подхожда творчески, да се отчитат всички външни фактори и на база на бърз и професионален анализ да се построи охранителната схема.

 

При запазване на местопроизшествие охранителите:

 1. Уведомяват незабавно дежурния на РУ МВР за характера и последствията от възникналото местопроизшествие и изпълняват дадените от него указания; 2. Определят приблизителните граници на местопроизшествието по възможност с по-голям периметър; 3. Ограждат местопроизшествието по възможност с лента, въже или с други средства,а ако е наложително- правят жив кордон;
 2. При данни за извършено престъпление/ произшествие на открито пространство силите на охраната се разполагат по възможност по-далече от центъра на местопроизшествието. Ако територията е по- голяма, като средства за отцепване и прекратяване на достъпа до местопроизшествието се използват налични средства- въжета, парапети, платна и др.
 3.  Извършват проверка за укриващи се извършители на престъпление в района и при откриване на такива ги задържат;
 4.  Спират или отбиват движението на превозни средства и минувачи;
 5.  Не допускат навлизането на лица и превозни средства нямащи отношение към предстоящия оглед и разследване в границите на местопроизшествието;
 6.  Съдействат на провежданите евакуационни действия;
 7.  Оказват помощ на пострадали, на медицинските екипи и действат за предотвратяване на вредните последствия от събитието, като при това осигуряват пълна охрана на територията на запазеното местопроизшествие;
 8.  По възможност установяват самоличността и адресите на пострадалите чрез проверка на документите за самоличност или беседи и ги записват. Записват регистрационните номера и характеристиките на намиращите се на СМп МПС;
 9.  Запазват мястото във вида, в който е намерено, без да променят нищо от обстановката, като не допускат промени на мястото и положението на предметите, намиращи се на местопроизшествието;
 10.  При преместване, транспортиране на пострадали по възможност обозначават точно мястото, където са били заварени, както и положението на тялото /допуска се и изработване на рисунка, чертеж или скица, а така също снимки и видеоматериал;
 11.  При опасност от унищожаване на следи под въздействието на природни сили- дъжд, вятър, снеговалеж или други причини, вземат мерки за тяхното запазване в съответствие с дадените указания от дежурния от РУ МВР или от друг компетентен орган, както и на база вътрешнофирмените инструкции и нструктажи;
 12.  Обозначават следите си, ако по неотложни причини се е наложило влизане в зоната на местопроизшествието, а така също обозначават следите на служители на Спешна помощ, ПБЗН и др. компетентни органи, влизали на територията на местопроизшествието до пристигане на екипите на МВР;
 13.  Не допускат в територията на местопроизшествието консумирането на храни, напитки или пушене, както и образуването на нови следи;
 14.  Отстраняват от местопроизшествието всички лица,като им обясняват, че присъствието им може да навреди на разследването;
 15.  Когато районът на местопроизшествието е сграда или помещение, охранителните постове се разполагат така, че да се гарантира контрол на входно-изходните места и прилежащата територия, тротоари, прозорци и др. около сградата по такъв начин, че наличните следи от транспортни средства, от стъпки, предмети или други следи да останат в зоната на отцеплението, за да се запазят;
 16.  При опасност да бъдат унищожени видимите следи, оставени на местопроизшествието под въздействието на атмосферни явления, до пристигането на служители на МВР вземат мерки за запазването им. За тази цел могат да ги покрият с незамърсени материали без особена миризма, за да се запази възможността за използване на следово куче, като например: картон, фазер, полиетилен, хартия и др. Използваният за целта материал трябва да е с достатъчен размер, за да запази цялата следа;
 17.  При необходимост запазват различните следи, които могат да бъдат унищожени;
 18.  Допускат движение в района на местопроизшествието само в краен случай, за оказване на помощ на пострадал, за задържане на лица, откриване на труп и др., като при това запомнят и трасират пътя на придвижването и се оставят възможно най- малко следи;
 19.  Не разрешават пипане, преместване или вземане на предмети;
 20.  Дадените от полицията конкретни разпореждания по отношение запазване местопроизшествието се спазват стриктно, а при смяна на охранителния наряд с тях задължително се запознава застъпващата смяна;
 21.  Не допускат преместването и почистването на кошчета и контейнери за смет в района на местопроизшествието и в близост до него преди приключване на огледа;
 22.  Въздържат се от коментари, изказване на предположения и не дават мнения на лица, нямащи отношение към разследването;
 23.  Не дават информация на журналисти и други лица извън установения за това ред;
 24.  Поддържат постоянна връзка с прекия си началник, като при всяко изменение на обстановката се уведомява и дежурния в РУ МВР.

 

Препоръчваме на ръководителите на охранителна дейност, както и на старшите служебни лица, които ръководят запазването на местопроизшествие, да направят по възможност подробни снимки на СМп, а така също и видеоматериал, обхващащ основните детайли на СМп. Този похват дава изключително ценна информация на разследващите органи, още повече, ако материалите са направени в кратък срок след извършване на престъпление. Добре е материалите да се заснемат както панорамно /изберете подходяща позиция/, така и в детайли, като записът се придружава от гласов информационен коментар /относно звуци, миризми и обстоятелства, които видеокамерата не може да отрази/.

 

 

ПРОВЕРКА НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ПРИ ПОДАДЕН СИГНАЛ ИЛИ ПРИ ОСНОВАТЕЛНО СЪМНЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

В случаите на получено съобщение за терористично въздействие на територията на охраняван от ЧОД обект, сигналът незабавно се предава на тел. 112 и на дежурния на съответното РУ МВР. Изчакват се специализираните служби на МВР, които извършват проверка за наличието на средство за терористично въздействие. В случаите, когато по определени причини проверка не може да бъде извършена от специализирани служби на МВР или МО, тя може да се осъществи от служители на МВР или МО, с помощта на частните охранители, даващи дежурство към момента. В случай, че по обективни причини органи на МВР и МО не могат да осъществят проверката, тя се извършва от частните охранители, под контрола на ръководителя на охранителна дейност или под ръководството на старшия на обекта/ старшия на смяната.

В този раздел ще обърнем вниманието ви на случаите, в които по определени обективни причини, органите на МВР и МО не могат физически да извършат проверка /претърсване/ на обект под охрана от ЧОД в началния момент на събитието. Както и по- горе отбелязахме, в тези случаи претърсването се извършва от служители на частното охранително дружество под прякото ръководство на ръководител на охранителната дейност/ старши на обекта/ старши на смяната или от атгаварник за претърсването и старши на претърсващите екипи.

Етапите, които трябва да се спазват при претърсване на обект под охрана от ЧОД, предизвикано от терористично въздействие са следните:

 1. Определяне на личния състав, който ще участва в претърсването- издава се заповед на управителя на ЧОД, в която се определят лицата- служители на ЧОД, които ще участват в претърсването. В заповедта се отразяват и отговорника за претърсването, както и старшите на екипи за съответните зони за претърсване. Заповедта трябва да се издаде в спешен режим, за да не се губи време. За критерий за запознаване със съдържанието на заповедта се приемат подписите на заповедта „запознат“ на задействания в претърсването личен състав.
 2. Определяне на зоните за претърсване- извършва се „на терен“ от отговорника за претърсването. За всяка зона се определя старши на екипа, отговарящ за съответната зона за претърсване. По практиката зоните обикновено са разпределени по обособени райони и територии на обекта под охрана /мази, етажи, тавански помещения, външни периметри, складови и спомагателни помещение, паркинги т.н.
 3. Обявява се начален час за започване на претърсването, както и ориентировъчен час за доклад по приключването му. Определят се начините за връзка между екипите, позивните и кодовите думи за открити средства за терористични въздействия.
 4. Провеждат се два инструктажа от отговорника за претърсването: – инструктаж на ръководителите на екипи- инструктаж на целия личен състав, задействан в претърсването. По продължителност инструктажите трябва да са кратки, ясни и конкретни, с оглед ограниченото време.
 5. Определят се времевите моменти за задължителна свръзка на старшите на екипи с отговорника за претърсването, както и точното съдържание на докладите /има се предвид определено изречение или вмъкната дума, при произнасянето на които за отговорника за претърсването да стане ясно, че старшият на екип, подава сигнал за извънредна/ кризисна ситуация/. Проверяват се всички средства за радиовръзка. Да се има предвид, че при наличие на средство за терористично въздействие от вида взривно устройство или сходен тип, използването на устройства, използващи радиочестоти е забранено. Такива трябва да бъдат изключени и с извадени захранващи батерии. При този случай се използват гласови доклади, кратки писмени доклади или подаване на знаци по определен начин /наличие на визуална връзка или използване на вестови/.
 6. При пристигане на органи на МВР или МО отговорника за претърсването докладва подробно обстановката, предприетите мерки и изпълнява техните разпореждания, които свежда до старшите на претърсващите екипи.
 7. При завършване на претърсването на определена зона или подзона, същата трябва да се осигури по начин изключващ проникване на нарушители след преминалата проверка. От практиката това се извършва чрез оставяне на охрана или при липса на човешки ресурс- чрез затваряне на зоните и поставяне на слепки на ЧОД. Допуска се и използване на подръчни средства, гарантиращи качествено изпълняване на задачата по отцепване на прочистените зони.
 8. Винаги при извършване на претърсване всички лица от обекта се евакуират!

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ОТ ЧОД:

 

Проверката на сграда започва от общодостъпните места- такива със свободен достъп на посетители и прилежащите им части. След огледа се проверява етаж по етаж, помещение по помещение, като не се пропуска нито едно, като се спазва принципът отдолу нагоре или конкретно позициониране, при получаване на конкретното местоположение на опасния предмет или устройство. Подземните части на сградите се проверяват първи. Обръща се внимание на мази, подземни гаражи и паркинги, служебни помещения, асансьори. Търсят се нетипични за местата си предмети в непосредствена близост до носещите елементи на сградата или до други жизненоважни възли, агрегати, помещения; както и на товарни и лекотоварни закрити МПС. При наличие на детектор за откриване на опасни вещества- да се използва. Проверяват се паркираните транспортни средства с помощта на огледала за преглед на трансмисията и ходовата част. Да се има предвид, че при сериозно терористично  въздействие ще се цели нанасяне на максимални материални щети и човешки жертви. При цел- унищожаване или нанасяне на тотални щети на цялата сграда, много вероятно е субектите на тероризма да предприемат действия за миниране или вече да са минирали /чрез залагане на взривни устройства или подвеждане, поставяне и паркиране на заредени предмети и МПС в близаст до носещи конструкции в подземията и долните етажи, с цел при поразяването им сградата да загуби устойчивост и да понесе големи щети. Другият вид средства за терористични въздействия, които трябва да се търсят, са предмети с относително малки размери: куфари, чанти, раници, кутии, термоси, пожарогасители, предмети от интериора и др., които са изоставени или се намират на нетипични за характера им места. Такива предмети могат да бъдат използвани като средства за терористично въздействие. Целта на субектите на тероризма при използване на подобни предмети е да нанесат максимални щети на хората, намиращи се в зоната на поражение. От практиката побни средства за терористични въздействия се зареждат с определено количество взривно вещество /с тротилов еквивалент от 200 грама до няколко килограма/ и допълнително в тях се поставят поразяващи елементи /сачми, осколки, гвоздеи, болтове и др./. Подобни средства за терористично въздействие могат да бъдат задействани от часовников механизъм, дистанционно или от терористи- смъртници. Това обстоятелство да се има предвид. При проверка на обект под охрана задължително всички, освен задействаните в претърсването екипи се евакуират! Проверката да се извършва обстоятелствено. Да се има предвид, че съвременните взривни устройства могат да бъдат малки по размер, но с голяма мощност. Взривните вещества могат да бъдат изработени на база прахови, пластични или течни основи. Взривателите също могат да работят на различни принципи- радио- сигнал, часовников механизъм, механичен удар или преместване и др. На всеки етаж се проверяват ниши, кошчета за смет, пожарни кранове, килери, помещения, таванни пространства, тоалетни и т.н. След приключване на проверката на всеки етаж, се докладва на ръководителя на охраната за приключилата проверка и се оставя охрана с цел да се пресече повторен опит за проникване от страна на терористи. При намиране на съмнителни предмети незебавно се докладва на ръководителя на охраната и точно се изпълняват инструкциите му.

                                                                                                                                              

Прилагаме примерен инструктаж на охранителите за действия при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия:

 

ИНСТРУКТАЖ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ НА „………..“ Е/ООД гр. …… ПРИ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ИЛИ ОСНОВАТЕЛНО СЪМНЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

От първостепенна важност е да се определят мерките за лична и колективна безопасност на претърсващите екипи:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Сигналът се предава незабавно на старшия на смяната и на управителя на фирмата;
 2. Сигналът и фактическата обстановка към момента на получаването му се докладват незабавно на дежурния на съответното РУ МВР;
 3. За получения сигнал се докладва незабавно на Директора на търговския център;
 4. До пристигане на управителя на охранителното дружество, старшият на групата изпълнява точно дадените му указания от дежурния на съответното РУ МВР и от управителя на фирмата;
 5. Дежурният в залата за видеонаблюдение води точни и подробни записи в дневника за дежурствата и прави видео- записи на предполагаемите зони обект на терористичната заплаха, както и на действията на охраната;
 6. Старшият на смяната посреща в указаното му място екипите на полицията, ДАНС и съответните служби;
 7. Веднага след получаване на сигнала и до идването на екипите на МВР, ДАНС и др., старшият на смяната предприема пълна проверка на търговския обект със силите на служителите на охранителната фирма на смяна, както следва:

 

ПРОВЕРКА НА ОБЕКТА

Обектът се проверява съгласно определената от ръководителя на охранителната дейност схема, обикновено поетажно от дежурните на съответния етаж охранители. Назначават се старши на екипите. Проверяват се всички помещения, пространства с ограничена видимост, кошчета за смет, противопожарни шкафове, рекламни щендери, евакуационни коридори и стълбища, търговски площи, шкафове и мебелировка, предполагаща възможност за скрито поставяне на предмети, тоалетни, служебни помещения и др.

Търсят се предмети: чанти, раници, куфари, кутии, пакети, бутилки, други; вещества- разливи, нетипични миризми; нетипични вибрации, специфични шумове, симптоми на масово главоболие, повръщане, болки в областта на стомаха, виене на свят, силен и упорит сърбеж, видими следи по кожата, кихане, кашляне, сълзене на очите; изоставени автомобили, съмнителни такива, разтяжки, нетипични предмети на нетипични места (да се търси на принципа горе- среда- долу).

При търсенето старшият на екипа събира всички мобилни телефони и други източници на електрически, магнитни и радио- вълни и полета от служителите, като ги предава на отговорника за претърсването, който от своя страна ги поставя на отдалечено (минимално отдалечение 50 м.) място от предполагаемата зона на терористичното въздействие. Връзка между служителите се поддържа визуално през цялото време на претърсването. Претърсва се методично и не се пропуска нито едно помещение, ниша, открито или затворено пространство.

При намиране на съмнителни предмети или признаци за възможно средство за терористично въздействие мястото се отцепва и се осигурява, спазвайки инструкциите от предната глава на материала /запазване на местопроизшествие/ от служители на ЧОД пост до пристигане на ръководител на охранителната дейност и екипите на МВР, ДАНС и съответните служби. До мястото не се допуска абсолютно никой, вкл. и служители на охраната и търговския обект. Служителите на пост се разполагат зад надеждно прикритие, на достатъчно разстояние от съмнителния предмет или заплаха. Не се допускат телефонни и радио- комуникации, силни шумове, вибрации, докосване на предмета и друг контакт с него. Използват се подръчни материали за прикритие- пейки, масивни плоскости, стени и т.н.

След пристигане на екипите на МВР отговорникът за претарсването и старшите на екипите по претърсването изпълняват стриктно техните разпореждания и указания. Забранява се „самодейност“ и вземане на самостоятелни решения, както и поставяне на задачи на служителите различни от тези, издадени изрично от органите на МВР, ДАНС и други компетентни държавни органи.

Постоянно се докладва  за текущото състояние на обстановката на ръководството на частното охранително дружество и на възложителя по договора за охрана. Поставя се охрана на офисите на мениджмънта, на възловите места, на гише „Информация“ или други пунктове за управление на обекта под охрана, на зала „Видеоконтрол“ и се осигурява персонална охрана на ръководния персонал на обекта под охрана.

Ако по време на претърсването от екипи на ЧОД пристигнат компетентните държавни органи, се предприема следното: СЪЗДАВАТ СЕ И СЕ УКОМПЛЕКТОВАТ СМЕСЕНИ ЕКИПИ ЗА ПЪЛНО ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТА В СЪСТАВ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОХРАНАТА, МВР, ДАНС И ДР. СЛУЖБИ, се предприема пълно претърсване на търговския комплекс по принципа:

 1. Създават се групи (в зависимост от числения състав на претърсващите) за съответните пространства:

–  съответните нивав търговска част и паркинги;

– аварийни коридори и стълбища;

– покрив, паркинги със съответните  нива, външни територии и прилежащи зони;

– външен периметър, фасада, външно заведение, градинки, аварийни пътни подстъпи, пилони, реклами, алеи с декоративни храсти, канали, силови агрегати, външни входови и изходи, заградително- пропускателни елементи;

– други помещения.

 1. Необходимо е да се извикат управителите на всички търговски обекти- собственици и наематели, както и поддръжката, външни фирми по договори, ведомствена пожарна служба /ако има такава/ и др. с цел обезпечаване на достъп до 100% от помещенията и терените на обекта под охрана.
 2. След приключване на претърсването се оформят съответните документи, протоколи и докладни за извършените действия и техния резултат. Видео- доказателства се предават на органите на МВР след попълване на съответните протоколи.
 3. След претърсването се осигурява охрана на проверените места с цел недопускане на вторично евентуално „замърсяване“ на претърсения периметър.
 4. Не се допуска паника и хаос на територия на обекта под охрана, в случай че претърсването се налага в работно време на обекта.
 5. В случай на установена реална заплаха, по указания на МВР и ДАНС, обектът под охрана се евакуира /ако вече не е евакуиран от охраната/, като всички лица се извеждат през указаните евакуационни коридори и евакуационни изходи. Хората се извеждат в Райони за безопасно пребиваване. Спира се ел. захранването и другите системи за жизнеосигуряване и поддръжка- климатизация, газоподаване, водоподаване /освен крановете за противопожарна дейност/, незабавно се спират ескалатори, асансьори и други механични подвижни средства и системи. Използва се системата за евакуация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

СПИСЪК НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „………..“ Е/ООД, ЗАПОЗНАТИ С ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИНСТРУКТАЖА КЪМ НЕГО:                                                                                                                                                                                                         

 

 1. ………………………………………………………………………….. ……………………
 2. …………………………………………………………………………… ……………………
 3. …………………………………………………………………………… ……………………

/Длъжност, име, презиме, фамилия/                                    / подпис/

 

 

…………….                                          Управител на „…………….“: Е/ООД

гр. ………..

                                                                                  ……………………/             /

 

 В края на инструктажа сме предвидили място за добавяне на специфични задачи по провеждане на претърсване, тъй като обектът под охрана не е конкретизиран.

 Трябва да се има предвид, че когато се претърсват обекти под охрана от типа „вредни и опасни за живота и здравето на човека“, то отговорника за претърсването трябва да се разпореди на претърсващите екипи да се раздаде защитно облекло, както и средства за лична защита- противогази, плащ- наметала, каски и др., в зависимост от характера на рисковете.

 При провеждане на инструктажите особено внимание да се отдели на мерките за лична и колективна безопасност!

 

 След приключване на претърсването, без значение какъв е изходът и реална ли е била опасността от терористично въздействие, ВИНАГИ се изготвя докладна записка до управителя на частното охранително дружество и до възложителя по договора за охрана. В докладната подробно се описват:

 1. Източник на сигнала или основателното съмнение за терористично въздействие;
 2. Време на получаване на сигнала или на окончателното приемане на решение за провеждане на претърсване;
 3. Лице, което е взело решение за евакуация на обекта под охрана и започване на процедура по претърсване;
 4. Организиране на претърсването, длъжностни лица, отговорник за претърсването, старши на претърсващите екипи;
 5. Пълнота на претърсването, времеви интервал от началото до клая на претърсването;
 6. Участие в претърсването на органи на МВР, МО и други, на кой етап са се включили, роля на претърсващите към момента екипи на ЧОД;
 7. Подробни резултати от претърсването;
 8. Предприети мерки за запазване на местопроизшествие, ако е налично такова.

 

 Съдържанието на докладните е в свободен текст, като целта е ръководството на частното охранително дружество и възложителят по договора за охрана да придобият пълна представа за случилото се, както и за адекватността на предприетите от охраната мерки.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Тази инструкция е предназначена да подпомогне професионалните действия и самообучението на частните охранители, насочени към правилно и незабавно реагиране при попадане в някоя от описаните в материала ситуации- запазване на местопроизшествие или претърсване на обект под охрана при сигнал или основателно съмнение за терористично въздействие.

Материалът трябва да се възприема кото общ и примерен и да се използва като основа за надграждане на първоначалната подготовка на охранители, ръководители на охранителната дейност и други служители, ангажирани с гарантиране на сигурността и охраната.

Съдържанието на инструкцията е съобразено с теорията и практиката на частната охранителна дейност, както и с учебната програма минимум на МВР, насочена към подготовка на частни охранители.

 

Препоръчваме настоящата Инструкция да се добави към задължителния пакет документи, намиращ се на охранявания обект.