ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧОД /старото издание от 2016 г./ – ARCHANGEL

April 9, 2021

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧОД /старото издание от 2016 г./

ВЪТРЕШНОФИРМЕНА ИНСТРУКЦИЯ

 

 

ПРИ  ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Издава: АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС

 

България, гр. Варна, 2016 г.

 

 

У В О Д

 Уважаеми колеги,

  С настоящата Инструкция за действие “АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС“ цели да подпомогне и улесни подготовката на служителите на частните охранителни дружества при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност, както и да създаде един компактен документ, оформен във вид на брошура, който да се прилага към комплекта документи при охрана на ценни пратки и товари, охрана на обекти, лица и мероприятия.

Постарали сме се да съберем, систематизираме и подготвим за употреба най- необходимите и полезни препоръки и инструкции за действие в компактен и удобен за използване вид.

Пълният набор от документи, инструкции и инструктажи, необходими за извършване на частна охранителна дейност са събрани и издадени в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС през 2016 г.                                                                                                                                                                           

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Частната охранителна дейност на територията на Република България се урежда и регулира от ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ЗЧОД), обнародван в ДВ от м. февруари 2004 г., с последни изменения и допълнения от 27 Юни 2014г.

 По смисъла на ЗЧОД частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти, на мероприятия и на лица, на техните права и законни интереси от противоправни посегателства.

  Частната охранителна дейност се осъществява при спазване на следните принципи:

1. Зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите;

 1. Взаимодействие с органите на МВР в борбата с престъпността и опазването на обществения ред;
 2. Гарантиране на сигурност и безопасност в охраняваните обекти;
 3. Осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията за правонарушения в охраняваните обекти.

Обектите на защита, предмет на частна охранителна дейност практически са неограничени. Те са структурирани в три основни групи:

 1. Обекти;
 2. Мероприятия;
 3. Лица и техните законни интереси.

 Най-често обектите за защита и охрана са стопански обекти, складове, магазини, търговски обекти и комплекси, жилищни домове, административни сгради, социални и здравни заведения, офиси на фирми, сгради и други обособени територии, в района на които е разположено различно по вид, естество и стойност имущество, които са предмет на охрана.

  Мероприятията могат да са от най-различен характер като делови срещи от всякакъв вид- презентации, конференции, конгреси, шоу програми и други от подобен характер, мероприятия от семеен и светски характер, спортни мероприятия, религиозни събирания, концерти, събрания, митинги и др.

  Защитата на лицата и техните законни интереси е насочена срещу опасностите и заплахите за гарантираните от Конституцията законни права и интереси на гражданите: личните им права и свободи, както и правото на неприкосновеност на личността и лична сигурност; неприкосновеността на жилището; правото на свободно придвижване; правото на частна собственост; правото на свободна стопанска инициатива и т.н.

 Осъществяваната охранителна дейност е насочена срещу противоправните посегателства, т.е. Тези, които противоречат на закона, при това не на всеки закон, а на наказателния. С този термин в наказателното право се обозначава нарушаването на определено наказателноправна забрана.

 Видове частна охранителна дейност:

Според чл.5 от ЗЧОД се разграничават следните видове охранителна дейност:

1. Лична охрана на физически лица- защита на телесната неприкосновеност (пълна защита) на физически лица от противоправни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане;

 1. Охрана на имуществото на физически и юридически лица- физическа защита на имуществото от противоправни посегателства;
 2. Охрана на мероприятия- комплекс от действия, насочени към осигуряване спокойствието и

безпрепятственото протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер;

 1. Охрана на ценни пратки и товари- дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности;
 2. Самоохрана- дейност, осъществявана от служителите на самите търговци, обособени в самостоятелни структури, изградени за охраната на техни служители, обекти, мероприятия, имущество, ценни пратки и товари.

Охранителната дейност, съгласно ЗЧОД се осъществява както от невъоръжена, така и от въоръжена охрана. Придобиването, съхраняването, употребата и носенето на огнестрелно оръжие и боеприпаси се определят и контролират от ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

 Огнестрелно оръжие за служебни цели може да се предостави на юридически лица за охрана на собствеността, защита на живота и здравето на личността, както и за други разрешени дейности.

 За служебни цели се разрешава придобиване на пистолети и револвери с дължина на цевта до 300 мм, гладкоцевни пушки с дължина на цевта от 300 до 510 мм и до 50 бр. боеприпаси за всеки калибър и модел огнестрелно оръжие.

Придобиването, съхраняването, носенето и употребата на огнестрелно оръжие с автоматична стрелба е забранено.

Охранителните фирми са длъжни да водят необходимите отчетни документи:                                                                                                                            

1. Дневник за раздаване на огнестрелното оръжие и боеприпасите(отчита видът, количеството на раздаденото/върнатото оръжие и боеприпасите към него и лицето, което ги е получило и съответно върнало;

 1. Опис на огнестрелното оръжие в конкретен охраняван обект.
 2. Опис на съхраняваното огнестрелно оръжие и боеприпаси в офиса на охранителното дружество.

Съхраняването на огнестрелното оръжие и боеприпасите се извършва в метални каси, неподвижно закрепени и снабдени със секретни заключващи устройства и осигурена физическа охрана или СОД. По отношение на лицата, придобили огнестрелно оръжие и боеприпаси, е в сила общото задължение да ги пазят от кражби, изгубване и достъп до тях на други лица, а при боравене с тях да вземат необходимите мерки за недопускане на злополуки или наранявания.

Забранено е преотстъпването или предоставянето на огнестрелното оръжие и боеприпасите на други лица.

  Оръжието се носи от охранителя само при осъществяване на охранителна дейност. През останалото време оръжието и боеприпасите се съхраняват в касата на фирмата.

При осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие охранителите трябва да са застраховани със застраховка „Гражданска отговорност“ за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Забранено е наличието на боеприпаси във вид и количество различни от описаното в разрешителното на охранителя.

Забранено е съхраняването, носенето и пренасянето на огнестрелно оръжие с патрон в цевта.

Забранено е носене на огнестрелно оръжие при или след скорошна употреба на алкохол.

КРАТКА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ПОДГОТОВКА:

Според законодателството на Република България единственото основание за търсенето на наказателна отговорност е извършването на престъпление. Определението за понятието „престъпление“ е дадено от Наказателния кодекс: „Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо“. Включването в Наказателния кодекс на обстоятелства, изключващи обществената опасност на определени деяния, представлява правна възможност за активно включване на фирмите, извършващи частна охранителна дейност за обезпечаване сигурността.

 Неизбежна отбрана: В Наказателния кодекс е определено, че „Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана, за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване на вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

 Неизбежната отбрана се състои от два взаимосвързани елемента: нападение и защита.

 1. Нападение при неизбежна отбрана: обект на нападение- животът на гражданите, държавни, обществени и лични правно защитени интереси, в това число здравето, свободата, честта, половата неприкосновеност, личните имуществени права, общественият ред и спокойствие, външната и вътрешната сигурност и т.н. Практически това са всички възможни обекти и правно защитени отношения, които могат да бъдат предмет на частна охранителна дейност. Нападението е противоправно, когато увреждането, към което е насочено, е правно недопустимо. То е такова в случаите, когато представлява необосновано засягане на защитени от правото интереси.

 1. Защитата при неизбежна отбрана: причиняване на вреди на нападателя в рамките на необходимите предели. Чрез увреждането на нападателя и неговите права и интереси се създава фактическа невъзможност той да продължи нападението си или да се аргументира мотивът да го преустанови.

 Превишаване на пределите на неизбежната отбрана:

 Неизбежната отбрана изключва обществената опасност на извършено при условията й деяние и дава възможност за защита чрез причиняване на вреди на нападателя.  Защитата не дава право на неограничено причиняване на такава вреда. В Наказателния кодекс е установено изискване, според което не трябва да има несъответствие между характера и опасността на нападението и тези на защитата. В противен случай е налице превишаване пределите на неизбежната отбрана, при което отбраняващият носи наказателна отговорност и е длъжен да възстанови причинените с деянието си вреди.

  Крайна необходимост:

 Крайната необходимост е следващото обстоятелство, което изключва обществената опасност и противоправността на деянието.  То е също един от тези случаи, които възникват в процеса на осъществяване охраната на различни категории обекти, лица, мероприятия и имущество.

 В текста на чл.13, ал.1 от НК е посочено, че „Не е общественоопасно деянието, което е извършено от някого при крайна необходимост- за да спаси държавни или обществени интереси, както и свои или на другиго лични или имотни блага от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин, ако причинените от деянието вреди са по- малко значителни от предотвратените“. За разлика от неизбежната отбрана, тук не става въпрос за увреждане на нападател, за да се отблъсне нападението му, а до състояние на непосредствена опасност, за избягването на която се увреждат определени правно защитени интереси, затова тяхното увреждане е обществено оправдано само при условие, че се предотвратяват по-съществени вреди.

 При крайна необходимост защитното деяние е позволено при наличието на две предпоставки:

 1. Непосредствена опасност за правно охраняем интерес;
 2. Липса на друга възможност за избягването на тази опасност.

 Наличието на тези две предпоставки формира състоянието на  крайна необходимост.

 Опасността е обективно съществуващо състояние. Тя трябва да е непосредствена, което се изразява в това, че с наличието й се създава висока степен на вероятност за предстоящо в близко време засягане на правно защитени интереси. Такива опасности е възможно да възникнат вследствие на различни причини, като: различни случаи на кризи, предизвикани от човешка дейност, събития или природни явления, пожари, наводнения, земетресения, бури и т.н. Възникналата опасност трябва да е  налична и съществуваща, т.е. в момента на осъществяване на защитното деяние трябва да е възникнала и да не е отминала.

 Опасността възниква от момента, в който обществените отношения са застрашени и продължава, докато се осъществи или  не бъде отклонена от лицето, действащо в състояние на крайна необходимост, например охранителя.

 Освен създадената непосредствена опасност е необходимо да липсва друга възможност за избягване преодоляването й.

 Изискването за липсата на друг начин за избягване на опасността трябва да се разбира в смисъл, че липсва както изобщо безвреден начин, така и друг начин, който  би причинил по-малки вреди. Оправдани са само такива вреди, които са били необходими и достатъчни за преодоляване на опасността, но не и излишните или съпътстващите вреди.

 Защитното деяние при разгледаните предпоставки за допустимост е общественополезно при съответствието на две изисквания:

 1. Защитното деяние да предотвратява определена вреда.
 2. Причинените от деянието вреди да са по-малко значителни от предотвратените. Субект при крайна необходимост може да бъде всяко лице, независимо от това, чии са застрашените интереси- държавни, обществени или лични.

III. ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ

                                                                                                                                                                                              

Местопроизшествието е мястото, в границите на което е извършено престъпление или са открити следи от него. Без значение е дали престъплението е извършено на това място.Самото откриване на следи и веществени доказателства, свързани с разследвано от компетентните органи събитие, също така е местопроизшествие.

 В резултат на различните видове престъпления или събития на територията на местопроизшествието могат да бъдат оставени следи от най- различен характер. Най-често срещаните следи са тези от ръце. Те могат да бъдат открити на гладки повърхности. Откриването на отпечатъци от пръсти дава голям процент вероятност за идентифициране на извършителя. Следите от обувки по гладка или мека повърхност също могат да бъдат богат източник на информация. На територията на местопроизшествието могат да бъдат намерени и други предмети, важни за разследването. Всички тези следи и улики  трябва да бъдат запазени в първоначалния си вид до идването на компетентните полицейски органи за извършване на съответните процесуално-следствени действия.

ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНАТА ПО ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ:

 1. Уведомяват дежурния на РУ МВР и изпълняват дадените от него указания;
 2. 2. Определят приблизителните граници на местопроизшествието по възможност с по-голям периметър;
 3. Ограждат местопроизшествието по възможност с лента, въже или с други средства, а ако е наложително- правят жив кордон;
 4. При данни за извършено престъпление/произшествие на открито пространство силите на охраната се разполагат по възможност по-далече от центъра на местопроизшествието. Ако територията е по- голяма, като средства за отцепване и прекратяване на достъпа до местопроизшествието се използват налични средства- въжета, парапети, платна и др.
 5. Извършват проверка за укриващи се извършители на престъпление в района и при откриване на такива ги задържат;
 6. Спират или отбиват движението на превозни средства и минувачи;
 7. Не допускат навлизането на лица и превозни средства в границите на местопроизшествието, нямащи отношение към предстоящия оглед и разследване;
 8. Съдействат на провежданите евакуационни действия;
 9. Оказват помощ на пострадали, на медицинските екипи и действат за предотвратяване на вредните последици от събитието;
 10. По възможност установяват самоличността и адресите на пострадалите чрез проверка на документите за самоличност или беседи и ги записват;
 11. Запазват мястото във вида, в който е намерено, без да променят нищо от обстановката, като не допускат промени на мястото и положението на предметите, намиращи се на местопроизшествието;
 12. При преместване, транспортиране на пострадали по възможност обозначават мястото, където са били заварени;
 13. При опасност от унищожаване на следи под въздействието на природни сили- дъжд, вятър, снеговалеж или други причини, вземат мерки за тяхното запазване в съответствие с дадените указания от дежурния от РУП или от друг компетентен орган;
 14. Обозначават следите си, ако по неотложни причини се е наложило влизане в зоната на местопроизшествието;
 15. Не допускат в територията на местопроизшествието консумирането на храни, напитки или пушене, както и образуването на нови следи;
 16. Отстраняват от местопроизшествието всички лица, като им обясняват, че присъствието им може да навреди на разследването;
 17. Когато районът на местопроизшествието е сграда или помещение, охранителните постове се разполагат така, че да се гарантира контрол на входно-изходните места и прилежащата територия, тротоари, прозорци и др. около сградата по такъв начин, че наличните следи от транспортни средства, от стъпки, предмети или други следи да останат в зоната на отцеплението, за да се запазят;
 18. При опасност да бъдат унищожени видимите следи, оставени на местопроизшествието под въздействието на атмосферни явления, до пристигането на служители на МВР вземат мерки за запазването им. За тази цел могат да ги покрият с незамърсени материали без особена миризма, за да се запази възможността за използване на следово куче, като например: картон, фазер, полиетилен, хартия и др. Използваният за целта материал трябва да е с достатъчен размер, за да запази цялата следа;
 19. При необходимост запазват различните следи, които могат да бъдат унищожени;
 20. Допускат движение в района на местопроизшествието само в краен случай, за оказване на помощ на пострадал, за задържане на лица, откриване на труп и др., като при това запомнят пътя на придвижването и се оставят възможно най- малко следи;
 21. Не разрешават пипане, преместване или вземане на предмети;
 22. Дадените от полицията конкретни разпореждания по отношение запазване местопроизшествието се спазват стриктно, а при смяна на охранителния наряд с тях задължително се запознава застъпващата смяна;
 23. Не допускат преместването и почистването на кошчета и контейнери за смет в района на местопроизшествието и в близост до него преди приключване на огледа;
 24. Въздържат се от коментари, изказване на предположения и не дават мнения на лица, нямащи отношение към разследването;
 25. Не дават информация на журналисти и други лица извън установения за това ред;
 26. Поддържат постоянна връзка с прекия си началник, като при всяко изменение на обстановката се уведомява и дежурния в РУ МВР.

ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ДЕЙСТВИЯ НА ЧАСТНИТЕ ОХРАНИТЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Личната охрана на физически лица  е дейност по защитата на телесната неприкосновеност на физически лица от противоправни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане.

 Обект на този вид охранителна дейност са личността на охраняваните лица и защитата на техните лични права.  Смисълът на използвания от закона термин телесна неприкосновеност е постигането на такова състояние на охранявания, при което той е напълно защитен.

 Телесната неприкосновеност на охраняваното лице предполага обезпечаване неговата цялостна защитеност чрез прилагане необходимите мероприятия и създаване на организация за охрана, насочена към откриване, отстраняване и недопускане на противоправни посегателства.

 Личната охрана, както и останалите видове охранителна дейност е превантивна дейност. Превантивният характер на личната охрана е подчертано изразен, като се вземат предвид сравнително по-ограничените възможности за ефективно противодействие на престъпни посегателства.

 Осъществяваната лична охрана, в зависимост от изискванията на заинтересованите лица, може да бъде диференцирана при сключването на договора за охрана по отношение на времето и мястото- непрекъснато (денонощно) или за определен период от време.

1. Състав на личната охрана на физически лица:

  В зависимост от необходимостта, степента на риска и желанието на възложителя, личната охрана може да включва различен брой охранители, а така също да се извършва за различен период от време. При изпълнението на охранителни задачи по осигуряване на лична охрана без повишена степен на риск, състава на охраната се формира от по- малък брой охранители (от 1 до 4) на смяна. Длъжностите им са, както следва:

 • Старши на екипа;
 • Шофьор(ако личната охрана предвижда използване на служебен автомобил);
 • Охранители.

 При 24- часова охрана екипите се сменят на 12 часа, като се следи да са равномерно и справедливо разпределени. При такава денонощна охрана екипите трябва да са минимално три на брой, за да осигури почиваща смяна.

 При дневна или нощна охрана, екипите може да бъдат два и да се сменят равномерно.

Задължения на охраната( вариант 4 човека, без повишена степен на риск) при излизане на възложителя от дома/офиса му :

На старшия на екипа :                                                                                                                                                                          

 1. Организира разположението на служебната машина, инструктира шофьора относно задачите му, комуникациите и използването на огнестрелното оръжие;
 2. Поставя охранител 1 на входната врата на външния периметър със задача да следи промяната в обстановката в района на жилището/офиса, без да напуска поста си. Определя укритие за охранител 1 в случай на нападение на поста при липса на възложителя. Инструктира го относно воденето на комуникациите и относно използването на огнестрелното оръжие;
 3. Поставя охранител 2 на площадката над апартамента на възложителя, а ако е къща, му поставя задача да охранява периметъра на дворното пространство. Инструктира го относно укритията в случай на нападение на поста, относно използването на комуникациите и относно използването на огнестрелно оръжие;
 4. Влиза във входа на жилищната сграда/къщата, като систематично, детайлно и творчески лично проверява главния вход, задните входове, входове към мази, други помещения, пощенските кутии, кошчета за смет, саксии, асансьор, прозорци и т.н. за съмнителни предмети и лица;
 5. Позвънява или почуква на възложителя с условен сигнал, удостоверяващ разпознаването му от същия и поема охрана над него;
 6. Извежда охраняемия от дома му по схема: охранител 2 слиза и тръгва пред охраняемия, старшия на екипа върви след него, като и двамата са в готовност за реагиране на нападение или външно въздействие от разстояние. Възложителят се води откъм вътрешната страна на стълбището, по максимално защитена траектория или съответно по предварително уточнена схема през двора. Дистанцията между охраната и охраняемия трябва да е оптимална за осигуряване на бърза прикриваща реакция от тяхна страна;
 7. Преди отваряне на входната врата към външния периметър, старшият на екипа оповестява охранител 1 за готовност за извеждане на възложителя от вътрешния периметър и отваря входната врата (ако тя се отваря навътре). Охранител 1 отваря входната врата (ако се отваря навън) и с контролира сектор от периметър 9:00 часа до 12:00 часа или до стената на сградата, като е в готовност за стрелба и отразяване на нападение и води детайлно наблюдение на обстановката. Охранител 2 излиза и застава пред охраняемия, като покрива сектор от 12:00 до 3:00 часа или до стената на сградата, намира се в готовност за стрелба и наблюдава детайлно обстановката. Старшият на екипа стои плътно зад охраняемия в готовност да го издърпа рязко обратно във вътрешния периметър, в случай на нападение. Тази сцена трябва да е кратковременна(няколко секунди), за да не се даде възможност за външна намеса или изстрел от разстояние, но достатъчна, за да се огледа детайлно обстановката и да се преценят рисковете. Тук е изключително важен опита на охранителите;
 8. При движението към автомобила старшият на екипа върви на 5:00 часа вдясно и зад охраняемия, на дистанция „една ръка разстояние“, като осигурява максимално възможен периметър за наблюдение и е в готовност да прикрие охраняемия на земята в случай на нападение;
 9. При достигане автомобила, старшият на екипа максимално бързо преминава пред затворената задна лява врата и с тялото си покрива стъклото й, предотвратявайки възможност за изстрел и попадение в охраняемия през него. В същото време води наблюдение на периметър, с гръб към автомобила, в сектор 9:00 – 12:00 – 2:00 часа.
 10. След като охраняемият седне в автомобила старшият сяда до него от лявата му страна и продължава да води наблюдение, като дава команда на шофьора да потегли бързо.

На охранител 1:

1. Поема по заповед на старшия на екипа охраната на външния периметър пред входа, като запомня наличието на хора, автомобили и предмети, които могат да представляват евентуална опасност за охраняемия;

2. По указания на старшия на екипа проверява и обезопасява маршрута за придвижване от входа до автомобила, както и указаните му укрития в случай на нападение;

3. Постоянно контролира за новопоявили се хора, коли и предмети, които могат да бъдат опасни за охраняемия, като при основателно съмнение за такива, докладва незабавно на старшия на екипа;

4. Оглежда съседните сгради за възможни позиции на снайперисти;

5. Очаква сигнала на старшия на екипа за подхождане на охраняемия към входа към външния периметър;

6. Държи оръжието си в готовност за стрелба;

7. Поддържа постоянна връзка със старшия на екипа и с шофьора;

8. При сигнал на старшия на екипа, че охраняемия е готов за извеждане, прави последен детайлен оглед на обстановката и отваря входната врата, като с тялото си покрива сектор 9:00-12:00 часа.Ръката, с която стреля трябва да е свободна и в готовност;

9. По сигнал на старшия на екипа повежда охраняемия към колата, като върви пред него и контролира сектор 10:00-12:00- 2:00 часа.Придвижването става бързо, но не на бегом. Дистанцията между него и охраняемия трябва да е в рамките на 1-3 метра и да позволява прикриване с тяло при евентуално нападение;

 1. При достигане на автомобила охранител 1 отваря предната дясна врата и с тялото си прави заслон на охраняемия с цел изключване на възможност за попадение при стрелба в него. Контролира сектор12:00-2:00- 4:00 часа и е с гръб към автомобила;
 2. По команда на старшия на екипа сяда на предното дясно място и продължава да води наблюдение на сектора си;
 3. Изпълнява командите на старшия на екипа.

На охранител 2:

 1. Влиза пръв във вътрешния периметър на охраняваната зона, прави бърз оглед за опасни лица и предмети, оглежда няколко етажа над поста си и се позиционира на един етаж над жилището(офиса) на охраняемия, като е в постоянна връзка със старшия на екипа и в готовност за отразяване на нападение. След заемане на поста и ако няма опасност, докладва на старшия на екипа за готовност;
 2. След извеждане на охраняемия от жилището(офиса), по заповед на старшия на екипа, слиза и върви пред охраняемия, като се придържа към максимално безопасна траектория. При достигане на изхода от външния периметър застава пред вратата и чака команда от старшия на екипа за излизане;
 3. При отваряне на входната врата от охранител 1, охранител 2 застава плътно пред охраняемия, като го покрива с тялото си и води наблюдение на сектор10:00-12:00- 3:00 часа, като е в готовност за отразяване на евентуално нападение;
 4. По команда на старшия на екипа тръгва към автомобила, като върви откъм 10:00(2:00) часа на охраняемия, от външната страна, спрямо сградата. Дистанцията е 1- 3 м., даваща възможност за покриване на охраняемия, в случай на нападение;
 5. При достигане на автомобила, отваря задната дясна врата пред охраняемия, като с тялото си му прави заслон, като води наблюдение с лице към автомобила в сектора 9:00- 12:00- 6:00 часа и е в готовност за отразяване на нападение;
 6. По команда на старшия на екипа сяда до охраняемия, от дясната му страна и продължава да води наблюдение в сектор 12:00- 2:00- 4:00 часа;
 7. Изпълнява командите на старшия на екипа.

На шофьора :

 1. Разполага автомобила максимално близко до входа към външния периметър с отчитане на използването му и като защита от евентуален изстрел от снайперист. Двигателят на автомобила работи, но колата не се форсира;
 2. Води наблюдение за автомобили или предмети, които биха попречили на

бързото напускане на района, поне по два маршрута. При наличие на такива предупреждава да бъдат отместени и докладва на старшия на екипа;

 1. Държи визуален контакт с охранител 1 и постоянна връзка със старшия на

екипа. Оръжието му е в готовност;

 1. В случай на нападение над охранител 1 без наличие на охраняем, му оказва съдействие и извежда автомобила на безопасно място, като незабавно уведомява старшия на екипа и изпълнява неговите команди;
 2. При подхождане на охранителите и охранявания към автомобила, води наблюдение на сектор 9:00 – 12:00 – 2:00 часа, както и следи на огледалата за обратно виждане движението на групата;
 3. След влизането на групата в автомобила, по команда на старшия на екипа, потегля рязко, но без излишен шум, по безопасен маршрут, като наблюдава за евентуални преследвачи;
 4. Изпълнява командите на старшия на екипа.

 Действията на охранителния екип са почти същите и при обстановка с повишен риск за охраняемия, с изключение на следното:

 1. При придвижване към автомобила дистанцията между охранителите и охраняемия е минимална, с цел да се получи щит от телата на охранителите около него, максимално ограничаващ попадение на снайперист;
 2. При придвижването и пътуване в автомобила охраняемия и охранителите са облечени с бронежилетки, такива при нужда се поставят и на страничните стъкла на автомобила, в случай, че не притежава бронировка;
 3. В случай на висок риск съставът на охранителите и броят на автомобилите се увеличава по решение на ръководителя на охраната.

 

 Примерни задължения при излизане на охраняемия от автомобила :

 На старшия на екипа:

– Излиза от задна лява врата на автомобила, затваря я и прави заслон за излизане на охраняемия. Води наблюдение на сектор 9:00- 12:00- 6:00 (с гръб към автомобила), в активна позиция;

– Изчаква излизането на охранявания от автомобила и на бегом заема позиция 5:00 часа спрямо него на дистанция „една ръка разстояние“;

– Води наблюдение върху цялата обстановка и дава команди на останалите охранители.

На охранител 1:

– Излиза от предна дясна врата без да я затваря и застава с гръб към автомобила. Води наблюдение на сектор 12:00- 3:00- 6:00 часа, като е в готовност за отразяване на нападение. С тялото си прикрива траектория за изстрел в охраняемия през предната дясна врата;

– Изчаква излизането на охранявания от автомобила и тръгва в ,,охранителния ромб” в позиция 12:00 часа, на дистанция 1 – 3 метра спрямо охранявания, като води наблюдение за евентуално нападение;

– Изпълнява командите на старшия на екипа.

На охранител 2:

– Излиза от задната дясна врата на автомобила без да я затваря, прикрива с

тялото си излизането на охраняемия (помага му) и с гръб към автомобила води наблюдение на сектор 9:00- 12:00- 6:00 часа, като е в готовност за отразяване на нападение;

– Изчаква излизането на охранявания и тръгва в позиция 10:00 (2:00) часа ( в зависимост от позицията на автомобила спрямо входа на сградата- винаги откъм външната страна) на дистанция от 1 – 3 метра;

– Наблюдава сектор  9:00- 12:00- 3:00 часа и е в готовност за отразяване на нападение;

– Изпълнява командите на старшия на екипа.

На шофьора:

– Спира автомобила на указаното от старшия място, като се съобразява с възможност за екстремно напускане на района при опит за блокиране;

– Изчаква със запален двигател слизането на екипа от автомобила, като води

наблюдение на сектор 10:00- 12:00- 3:00 часа в готовност за реагиране при необходимост;

– Изпълнява командите на старшия на екипа.

Примерни задължения при влизане на охранявания в сградата

На старшия:

– Влиза след охранявания в сградата и върви след него, като го води откъм максимално защитената част на стълбището или двора;

– Оглежда се за съмнителни предмети и лица, като при съмнение ги проверява, след като е осигурил безопасно място за охранявания;

– Отдава необходимите команди на охранители 1 и 2 чрез постоянна радиовръзка с тях. Оръжието му е в готовност за стрелба

На охранител 1:

– Влиза преди охранявания в сградата, прави бърз оглед на входове, пощенски кутии, саксии, др. предмети и лица, можещи да представляват опасност за охранявания. След огледа докладва на старшия на екипа и тръгва пред охранявания;

– Постоянно води наблюдение за съмнителни предмети и лица, както и за промени в обстановката;

– Качва се на един етаж над локацията на охранявания, като води постоянно наблюдение на периметъра;

– Оръжието му е в готовност за стрелба;

– Поддържа радиовръзка с екипа и изпълнява командите на старшия.

На охранител 2:

– Остава да охранява външния периметър, като пази тила на придвижващата се група;

– Води постоянно наблюдение за промяна в обстановката, можеща да е рискова за охранявания;

– Осигурява входа на сградата, като е подготвен за екстрено извеждане на охранявания. Оценя обстановката и определя укрития при нападение;

– Поддържа постоянна радиовръзка с екипа и изпълнява командите на старшия на екипа.

На шофьора:

– Стои в автомобила със запален двигател и в готовност за екстрено потегляне при нападение над охранявания във вътрешния периметър или на подходите към него;

– Води кръгово наблюдение, като не допуска блокиране на маршрутите за напускане на периметъра от лица, предмети, МПС и др.;

– Поддържа радиовръзка с екипа и изпълнява командите на старшия на екипа;

– Охранява автомобила. При явни признаци за опасност или съмнение за такива докладва на старшия на екипа и действа по негови указания.

ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

По смисъла на закона охраната на имуществото на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства.

 Наред с това трябва да се добави, че към обхвата на охранителната дейност се отнася и дейността по защитата, предпазването  на охраняваното имущество от въздействието на неблагоприятни фактори, свързани с настъпването на бедствия, предизвикани от природни явления, аварии или други извънредни обстоятелства.

 Охраната на имущество е неразривно свързана с гарантираното право на собственост. Националното законодателство гарантира на всички български граждани и юридически лица еднакви правни условия за развитието и защитата на собствеността.

 Обект на охрана на имущество могат да бъдат ценности, материали, стоки, готова продукция, селскостопанско и домашно имущество, технически съоръжения и системи. Обектите на охрана могат да бъдат както стационарни, така и подвижни. В повечето случаи се касае за охрана на обекти, в които се намира определен вид имущество.

Осъществяването на този вид частна охранителна дейност е свързано със съчетанието на отделните елементи, чрез които се постига защита срещу противоправни посегателства и противозаконни намеси в дейността на обектите. Това е СИСТЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА. Такава система се изгражда в комбинация от следните елементи:

 1. Персонал за физическа защита;
 2. Физически бариери;
 3. Сигнално-охранителни известителни системи;
 4. Телевизионна техника и видеосистеми за наблюдение и охрана;
 5. Охранително осветление;
 6. Комуникационни средства;
 7. Транспортни средства;
 8. Служебни животни;
 9. Служебни помещения и тяхното оборудване.

 За постигането на физическата защита на обектите от съществено значение е и осигуряването на пропускателния режим чрез осъществяване на влизащите лица и превозни средства.

ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТ, СЛУЖЕБНИТЕ ПРОПУСКИ НА РАБОТЕЩИТЕ В ОХРАНЯВАН ОБЕКТ.ПРОВЕРКА НА БАГАЖА,ТОВАРА НА МПС И СЪПРОВОДИТЕЛНИТЕ ИМ ДОКУМЕНТИ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ.ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ                                                                                                                

 1.  Проверка на документите за самоличност на външни лица, служебните пропуски на работещите в обекта и техния багаж

 Съгласно чл.30,ал.1 от ЗЧОД при извършване на дейността си охранителите изискват спазването на установения от Възложителя по договора пропускателен режим при влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него, вкл. с даване и спазване на задължителни указания при: проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите; проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните документи.

 1. Проверка на документи за самоличност на външни лица:

 Документите на българските граждани, с които те удостоверяват своята самоличност са:

– Лична карта – издава се на лица навършили 14- годишна възраст;

– Паспорт – документ, предназначен за преминаване на държавната граница на България и за пребиваване извън страната в държави, които не са членки на ЕС;

– Свидетелство за управление на МПС;

– Заместващи ги документи, издадени от държавни институции.

 На чужденците с разрешено пребиваване в страната се издават следните основни видове български документи за самоличност:

– карта за продължително пребиваващ чужденец – издава се от МВР със срок на валидност до 1 година;

– карта на постоянно пребиваващ чужденец – издава се от МВР със срок на валидност в зависимост от тази на националния паспорт, с който лицето е влязло в страната;

– временно удостоверение на бежанец – издава се от Държавната агенция за бежанците на чужденци в производство за придобиване на статут на бежанец;

– карта на бежанец – издава се на лица със статут на бежанец или убежище със срок на валидност до 5 години;

– временна карта на чужденец – издава се от МВР на чужденци, чиито национални документи за самоличност са отнети в случаите, предвидени със закон;

– карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо или консулско представителство или международна организация със седалище в Република България издава се от МвнР със срок на валидност в съответствие със срока на акредитацията.

1.2. Проверка на служебните пропуски на работещите в обекта:

 Извършването на проверка на служебните пропуски на работещите обекта лица е изискване, предвидено с Правилника за пропускателния режим и вътрешния ред. При влизане и излизане от обекта работещите в него са задължени да показват пропуските си,  което е основание за пропускането.

 По време на престоя си в обекта служителите са длъжни да носят пропуските си по определения от правилника начин. Препоръчително е пропуските да се носят на видно място върху дрехите или работното облекло.

1.3. Тактически действия при проверка на документите за самоличност на външни лица и пропуските на служителите в обекта:

 Извършването на проверка на документите за самоличност на външни лица се извършва от охранителите на пропускателните пунктове при влизане/излизане от обектите. Проверката може да се извърши и навсякъде на територията на обекта по преценка на охранителя.

 Проверка на документите се извършва при:

– осъществяване на пропускателен режим в обекта;

– нарушение на пропускателния режим и вътрешния ред;

– наличие на данни, от които може да се предположи причастност на дадено лице към извършено престъпление в охранявания обект;

– провеждане на засилени мерки за сигурност и охрана на обекта;

– сигнал за извършено престъпление или нарушение в охранявания обект.

 Проверка на документите за самоличност се извършва задължително в случаите на задържане (залавяне) на лица в района на обекта, когато са налице данни за извършено престъпление или са осъществени действия, с които е създадена опасност за живота и здравето на намиращите се в района лица при условията на чл.32 от ЗЧОД.

 В зависимост от обстановката и случая охраната преценява възможните варианти на поведение на проверяваното лице и произтичащите от тях опасности, например: противодействие, агресивно поведение, предизвикване на скандал или опит да се избегне проверката.

 В момента на извършване на проверката на документите за самоличност охранителят трябва да бъде много внимателен, тъй като бдителността в такива случаи може да помогне за бързото разпознаване на правонарушителя (например изваждане на няколко еднакви документа за самоличност или други предмети, които предполагат участие в правонарушение). При извършване на проверката се препоръчва да се взима с ръце само документа за самоличност. Ако той се намира в портфейл или в друга опаковка, се препоръчва изваждането му. Проверяваните документи не трябва да се цапат, мачкат или по тях да се пише. По време на проверката могат да се задават контролни въпроси, свързани с данните, съдържащи се в документите.

 Охранителят може да изясни повода за посещението на лицето или службата, която иска да посети. В случай, че са налице основания посетителят да бъде пропуснат в обекта, му се посочва установения за това ред, а когато за това е необходимо издаването на пропуск, се посочват реда и мястото на издаването му.

 ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРИ УСЛОЖНЕНА ОБСТАНОВКА:

  Обстановката може да се усложни от ред причини: получени заплахи за сигурността на охранявания обект, извършване на нарушения или престъпления, получаване на достоверни данни за причастност на конкретно лице към противоправни деяния или при проверка на съмнителни лица. При такава обстановка се препоръчва проверките да се извършват от двама охранители. Единият от тях извършва непосредствено проверката (проверяващ), а другият наблюдава поведението на проверяваното лице и охранява първия (подсигуряващ). В случаите когато има основателни предположения, че проверяваното лице е правонарушител, се прилага „правилото на триъгълника“ – В него проверяваният и охранителите заемат трите върха на въображаем триъгълник, като се контролират възможните посоки за бягство.

 При поискване на документите за самоличност проверяващият застава от страната, от която лицето ги изважда, за да е в състояние да парира евентуално изваждане на нож или оръжие.

 При проверка на документите в тъмната част от денонощието, към проверка се пристъпва на добре осветено място или при помощта на фенерче или друго осветително средство, като осветлението се насочва към документа и проверявания, така че да се следи неговото поведение и да не се затруднява наблюдението на подсигуряващия.

 При подаден сигнал „аларма“ за проникване в охраняван обект проверката на всяко установено в обекта лице се извършва с повишено внимание и предварително уведомяване на дежурния център.

При проверка на документите за самоличност се обръща внимание на:

– Съответствие между образа от снимката на представения документ и този на проверяваното лице;

– Налице ли е съответствие между данните от лицевата страна на проверявания документ и тези на гърба му;

– Налице ли са съществуващите защитни елементи – стикери с вариращи оптически елементи, защитни мрежи от фини линии в различна цветова гама и т.н.

 В случаите, когато проверяваното лице дава противоречиви или неточни отговори на задаваните контролни въпроси, ако в представения за проверка документ има поправки, повреди или други нарушения на целостта му, текста или снимката, което създава впечатление за невалидност, трябва незабавно да се уведоми териториалното полицейско звено.

 1. Проверка на багажа:

При осъществяване на пропускателен режим охранителят е в правото си, съгласно чл.31, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗЧОД да извършва проверка и на багажа, товара и/или товара на МПС и съпроводителните им документи.

 Проверките на пропускателните пунктове в обектите на охрана се извършват в съответствие с изискванията на Правилника за пропускателния режим и вътрешния ред, както и по преценка на охранителя.

 Извършване на проверка на багажа или товара е допустимо както на пропускателния пункт, така и на територията на охранявания район, в т.ч. И при реагиране на сигнали от обекти, поети на охрана и оборудвани с технически системи за сигурност. Като правило такива проверки са придружени с проверка на документите за самоличност.

 При охраната на определена категория обекти се използват и технически средства за контрол за внасянето на опасни предмети, чрез които се повишава ефективността на проверката. Такива технически средства са металдетекторите, огледала за проверка на дъната на МПС, скенери и т.н.

 Проверка на багажа се извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при:

– Преминаване през пропускателните пунктове на обекта, когато са въведени забрани за внасяне на определени предмети;

– Съмнително поведение на външни лица;

– Нарушения на пропускателния режим и вътрешния ред;

– Задържане (залавяне) на лица в района на охранявания обект.

 При всеки от тези случаи проверката на багажа/товара трябва да се съпровожда с проверка на документите за самоличност, като охранителите вземат необходимите мерки за сигурност.

 2.1. Тактически действия на охранителя при проверка на багажа:

  При проверка на багажа/товара трябва да се следват следните препоръки:

– В случай,  установи лице, което с поведението си предизвиква съмнение за извършено правонарушение, желателно е да се извърши проверка на лицето и на носения от него багаж;

– Преди да се започне проверката, да се вземат необходимите мерки за лична безопасност на охранителите, като се поддържа подходяща дистанция от лицето и се следи внимателно поведението му;

– Изискването към лицето за извършване проверка на багажа трябва да се отправя кратко, ясно и убедително;

– Трябва да се изиска от проверяваното лице да отвори носения багаж и да покаже съдържанието му или да представи необходимите документи, като се поддържа готовност за противодействие при евентуално нападение;

– Да се следят внимателно действията на проверяваното лице, за да не изхвърли предмети, които биха го уличили в извършването на правонарушение по отношение на охранявания обект;

– При констатиране на забранени за внасяне в обекта предмети, вещества и т.н., да се разяснят на лицето въведените забрани, а в случай че за това е предвиден ред за съхранение, той трябва да му се посочи.

– В случай, че установените вещи и предмети са забранени за притежание или може да се направи обосновано предположение, че имат отношение към извършено в обекта престъпление, следва да се уведоми най-близкото РУП.

 1. Проверка на товари, МПС и съпроводителните им документи:

3.1. Същност на проверката на товара, МПС и съпроводителните им  документи.

Проверката на товара, МПС и съпроводителните им документи е право на охранителите, предоставено им от чл.30, ал.1, точка 1, буква „б“ на ЗЧОД. Този текст дава възможност на охранителите при осигуряване на контрол по спазването на пропускателния режим да извършват проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните им документи.

 Охранителят има право да провери както самия товар, така и използваното за неговото пренасяне МПС. Немоторните превозни средства, както и други подобни, използвани за пренасяне на товари, са също обект на проверка.

 Проверката на товара се извършва пропускателните пунктове на обекта, както и на цялата територия на охранявания обект.

  ПРОВЕРКАТА ВКЛЮЧВА превозвания товар, превозното средство, използвано за пренасянето му и съпроводителните документи на товара.

  ПРЕВОЗВАН ТОВАР по смисъла на използвания от законодателя израз са материали, суровини, готова продукция, машини, съоръжения и инвентар и други, свързани с осъществяваната в обекта дейност. Това могат да бъдат и вторични суровини, други отпадъчни материали, транспортирането на които е разрешено с издадените за това съпроводителни документи.

  СЪПРОВОДИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ са тези, които дават право за внасяне или изнасяне на определен вид и количество „товар“ в обекта. Те се определят с Правилника за пропускателния режим и вътрешния ред, който регламентира цялостната дейност по изнасяне/ внасяне, постоянно или временно на различни категории „товар“, като определя задълженията на длъжностните лица, реда за издаване, отчитане и архивиране на издаваните съпроводителни и други документи.

 Освен проверката на съпроводителните документи охранителят може да извърши и проверка на документите за самоличност на намиращите се в превозното средство лица.

3.2. Тактически действия на охраната при проверка на товара, на МПС и съпроводителните им документи

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА:

– Преди да се пристъпи към извършване на проверката на транспортното средство, охраната трябва да прецени опасностите, които могат да възникнат при извършването във всеки конкретен случай, като се вземат предвид обстановката в момента, поведението на водача и съпътстващите го лица;

– Извършването на проверката на превозното средство се провежда при неработещ двигател, при спуснати бариери или затворена врата на пропускателния пункт, така че да се избегне предварително фактическо допускане/напускане на превозното средство територията на обекта.

– При проверка на определена категория превозни средства, например товарни тип бордови, самосвал, цистерна и техния товар, трябва да се използват необходимите допълнителни съоръжения – подвижни стълби, платформи, площадки и т.н., осигуряващи възможност за пълна проверка на товара и транспортното средство.

– Извършването на проверката на превозното средство трябва да се провежда при подходящи за това условия, като за това:

. се осигури подходящо място, гарантиращо личната сигурност на извършващите проверката и по възможност видеонаблюдение;

. се осигури необходимото допълнително стационарно осветление през тъмната част на денонощието и електрически фенер от всеки охранител, извършващ проверката;

. се осигурят необходимите технически средства за проверка на превозното средство като например подвижни огледала за оглед на ходовата част на транспортното средство и др. подходящи за извършването на проверката средства.

 ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕРКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:

– Допускането на превозното средство в обекта трябва да се извърши, след като охранителят извърши необходимите проверки за причастността му към извършваната дейност. За това е необходимо да се направи справка в наличните служебни документи на пропускателния пункт- писма, заповеди, графици и други или като се извърши проверка на представените от водача съпроводителни документи и писма.

– В процеса на проверката охранителят да изиска за проверка документите за самоличност на водача и намиращите се в превозното средство лица, като в дневника на пропускателния пункт се отбелязват следните данни: регистрационният номер и марката на МПС, фирмата собственик или възложител на извършваната дейност, времето на влизане и излизане на МПС, името на водача и съпровождащите го лица, основанието за пропускането.

– При внасяне/изнасяне на материали и имущество охранителят извършва внимателна проверка, като сравнява фактическата наличност на товара по вид, количество и тонаж с данните, посочени в съпроводителните документи.

– В случаите, когато в съпроводителните документи са посочени инвентарни или други идентифициращи номера и данни, те задължително се сравняват с данните на превозвания товар.

– Особено внимание охранителят трябва да обърне на проверката на представените съпроводителни документи от гледна точка на тяхната автентичност и неподправеност. Задължително трябва да се сравнят спесимените-(образците) от подписите на упълномощените да подписват такива документи длъжностни лица с подписите и печатите положени върху представения при проверката съпроводителен документ.

– В случай на съмнение или констатирани неточности в представените за проверка документи охранителят задължително трябва да направи необходимите справки, като използва за това телефона или другите налични средства за комуникация.

– Когато това е предвидено с Правилника за пропускателния режим и вътрешния ред, охранителят събира, съхранява и отчита екземплярите от представените съпроводителни документи, даващи основание за внасяне /изнасяне на материали и имущество.

– Добра практика при осъществяване на пропускателния режим във всеки обект е да не се допуска изнасяне/внасяне на товар извън определените за това пунктове и време. Опитите за подобно внасяне/изнасяне обикновено свидетелстват за намерение да се заобиколят въведените процедури за контрол и отчетност. От тази гледна точка охранителят трябва да се придържа стриктно към установения с Правилника ред и да не допуска изключения по никакъв повод, освен с изричното нареждане на прекия си ръководител. Разпореденото се отразява в служебната документация.

– При извършването на проверка на МПС и техния товар охранителят трябва да вземе мерки за личната си безопасност. Колкото и обстановката да изглежда спокойна, трябва да се поддържа готовност за адекватна реакция и да се проявява бдителност. За това е необходимо да се запазва готовност за прилагане на предварително обмислена и оттренирана схема за поведение и реакция в случай на рискова ситуация.

– За всеки случай на констатирано нарушение охранителят незабавно уведомява прекия си началник.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА АЛАРМЕН СИГНАЛ ОТ СОТ                                                                     

Проверка на сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически  системи за сигурност. Тактически действия и мерки за лична безопасност. Видеозаписи

 1. Охрана на обекти с помощта на технически системи за сигурност

 Охраната с помощта на технически системи за сигурност представлява дейност по наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените от тях сигнали. Основно предназначение на техническите системи за сигурност, използвани в частната охранителна дейност, е подпомагане мероприятията за физическата защита и постигане на по-високо ниво на сигурност в охраняваните обекти, мероприятия и лица. С приложението на техническите системи за сигурност се цели повишаване на ефективността и надеждността им.

 1. Алармени системи:

 От гледна точка на вида и начина, по който се осъществява регистриращата им функция, се използват различни видове алармени системи, основните от които са следните:

1. Периметърна (периферна)охрана – сигнализира при нападение в периметъра на обекта;

 1. Обемна охрана- сигнализира при движение в охраняваните помещения;
 2. Системи за контрол на достъпа;
 3. Системи срещу проникване;
 4. Телевизионни системи за наблюдение и контрол;
 5. Пожароизвестителни системи;
 6. Алармени системи за автомобили;
 7. Интегрирана система за сигурност.

 Реагирането на алармените сигнали от наблюдавани обекти на централизирана охрана се извършва от подвижни наряди в състав от двама или трима охранители, снабдени с необходимите технически средства, огнестрелно оръжие, помощни средства и оборудване. За бързото придвижване на нарядите се използват оборудвани за целта автомобили или мотоциклети.

 Нарядите, обслужващи обекти, поети от централизирана охрана, отговарят за определена група обекти, концентрирани на конкретна територия и обособени в оперативни райони или участъци. В такива случаи подвижните наряди се разполагат в установъчни пунктове в обслужваните райони така, че при получаване в центъра на алармен сигнал подвижните наряди да са в състояние да посетят всеки от обектите в рамките на определеното за реагиране време до 3-4 минути.

 При охрана на обекти с помощта на локални(местни, обектови) системи за наблюдение и контрол аларменият сигнал се извежда в самия обект, а реагирането се осъществява от охранителите, отговарящи за обекта или подобекта. В зависимост от важността на обекта на охранителя може да се предостави достъп до кода за включване/изключване на системата. В този случай контролният панел се монтира в помещение, използвано от охраната. При необходимост дублиращ сигнал може да бъде изведен и в специализирания център за реагиране. Практикува се дублиране на сигнала със звуков от сирена.

 При предаването на алармените сигнали от охраняваните обекти при настъпване на нежелани събития се използват три основни способа:

– Безжичен- алармените сигнали се предават в централата с помощта на радиосигнали, работещи на определена честота и/или вграден GSM модул в контролния панел.

– Жичен- предаване на сигнала по телефонен кабел(почти не се използва).

– Комбиниран- съчетава жичен и безжичен способ.

 ПАНИК-БУТОНИ:  Технически средства, чрез които се задейства алармена система за изпращане на съобщение до съответния център за реагиране.

 Аларменото съобщение е „тиха аларма“ в случай на заплаха или непосредствено нападение. Паник- бутоните, използващи електрическа енергия от батерии трябва да бъдат периодично обслужвани и проверявани.

 1. Телевизионни системи за наблюдение и контрол. Видеозаписи

 Предназначението на тези системи е постигането на две основни цели:

1. Осъществяване на наблюдение на охраняваните помещения, без за това да се налага напускането на центъра за охрана;

 1. Определяне на причината за получения алармен сигнал и оценка на достоверността му.

 Конфигурацията на телевизионната система за наблюдение и контрол включва следните елементи: една или няколко камери, предавателни кабели, превключващи апарати и един или повече монитори. Такава конфигурация може да бъде допълнена със серии от паралелни алармени входове от охранителната система на обекта, необходими за извършване на запис на картина, ръчно или автоматично дистанционно управление на камерите, както и за управление на обектива.

ВИДЕОЗАПИСИ:

 В чл.30, ал.5 ЗЧОД е формулирал конкретни изисквания, отнасящи се до използването на телевизионни системи за видеонаблюдение и контрол и получените в резултат на това видеозаписи. Според тези изисквания видеозаписите от използваните системи за видеонаблюдение и контрол трябва да се унищожават не по- рано от три месеца от деня на извършването им, след което те могат да се унищожат. За целта е предвидена законова процедура, която изисква ръководителят на охранителната дейност да състави протокол за това. Протоколът трябва да съдържа личните данни  и длъжността на ръководителя на охранителната дейност  и констатацията, че при прегледа на записа не са регистрирани данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление. В случай, че такива са констатирани, записите се предават на органите на МВР, като при предаването на записа се съставя протокол, екземпляр от който остава при ръководителя на охраната.

 1. Тактически действия на нарядите при проверка на алармен сигнал от охраняван обект:

 Охранителните екипи(в състав- шофьор, охрана), осъществяващи реагирането на алармените

сигнали от обектите, при изпълнение на функциите са длъжни да:

 1. Носят със себе си необходимите лични и служебни документи;
 2. Познават обстановката в обслужвания оперативен район;
 3. Знаят актуалния списък на обектите от района, за който отговарят;
 4. Познават особеностите на охраняваните обекти- места за подхождане към тях, уязвимите за проникване места, охранителния режим, основните изисквания на възложителите или ползвателите, очаквано присъствие на хора, превозни средства или групи хора, както и други обстоятелства от значение за охраната и сигурността;
 5. Познават плановете за охрана на обектите, схемите за блокиране и тактическите варианти за действие, реда за взаимозаменяемост;
 6. Познават основните способи за извършване на нападения над охраняваните обекти и начините за противодействие;
 7. Знаят изискванията и правилата за работа със зачислената техника;
 8. Знаят реда за връзка и взаимодействие с другите подвижни наряди, както и тези на полицията;
 9. Познават и прилагат в дейността си правилата за лична безопасност.

 Освен общите задължения, всеки член на охранителния наряд има свои специфични задължения, в зависимост от изпълняваните функции при реагирането на сигнали:

 Шофьорът на специализирания автомобил за реагиране:

– да получи необходимите материали и оборудване- пътен лист, ключове и документи за служебния автомобил, радиостанция, електрическо фенерче, бронежилетка, ключове за обектите, служебна документация за обектите, друго снаряжение;

– да извърши проверка относно готовността на служебния автомобил за изпълнение на дейността- изпробване функционирането и готовността на системите(спирачна, стъклоочистителна, охладителна, смазваща, електрическа, осветителна);

– да знае пътя за най-бързо придвижване до всеки от охраняваните обекти и начините на скрито подхождане към тях;

– да спазва правилата за безопасно движение в населеното място;

– да спазва установените маршрути и графици при извършване на задължителните обходи на обектите;

– непрекъснато да изучава обстановката.

 Анализите показват, че нападенията над охранявани обекти се извършват, в повечето случаи, след внимателно проучване от страна на нападателите.  Не са редки случаите, в които се симулират нападения над обекти, за да се проучат действията на охраната и нарядите, времето за пристигане и тактиката на действие. Ето защо при реагиране и проверка на всеки получен сигнал от охраняван обект той винаги трябва да се приема за действителен до окончателната му проверка. Стриктно трябва да се спазват предвидените процедури, варианти за блокиране и проверка, като извършването им се изпълнява по определения за това ред и обем.

 Реагирането на сигналите, като един от компонентите на охраната на обекти, включени в централизирана алармена система, включва:

– получаване и оценка на алармения сигнал в центъра;

– време за придвижване на подвижния наряд до обекта;

– блокиране и проверка на обекта.

  ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ СИГНАЛ „АЛАРМА“ ОТ ОХРАНЯВАН ОБЕКТ:

 При получаване на сигнал „аларма“ от охраняван обект центърът за реагиране извършва необходимите действия по оценка на сигнала, след което незабавно подава сигнала на подвижния охранителен наряд.

 Охранителите от наряда предприемат следните действия:

 1. Потвърждават приемането на сигнала, изясняват/уточняват съдържанието на задачата, за

това, коя точно зона от обекта е задействана;

 1. При необходимост изясняват месторазположението или други данни за обекта;
 2. Според мястото на получаване на сигнала се определя най-краткият маршрут за придвижване до обекта;
 3. В съответствие с характеристиката на обекта избират начина за подхождане и тактиката за проверка;
 4. С приближаване към обекта вземат мерки да се намали силата на звука на използваните средства за комуникация до минимум, за да не бъдат чувани от други лица.

  Придвижването до обекта се извършва скрито, а в тъмната част от денонощието и в непосредствена близост до обекта- с изключени светлини на превозното средство.

 При движение по маршрута и особено в непосредствена близост до обекта с повишено внимание се наблюдава обстановката, като се обръща внимание на всички необичайни обстоятелства, които могат да имат отношение към получения сигнал, като например: наличието на лица с подозрително поведение, бързо изтеглящи се от мястото превозни средства, такива в престой с работещ двигател и намиращи се в тях хора и т.н.

 При подхождане в непосредствена близост до обекта се обръща внимание и на други съмнителни обстоятелства, като например: смущения в нормалния шум в средствата за свръзка, който може да се дължи на действието на технически средства, насочени към заглушаване на охранителната техника; отсъствието на осветление, поставени препятствия при подхода към обекта и други необичайни обстоятелства. Ако е необходимо, забелязаните факти и обстоятелства се записват и се докладват в централата, в това число регистрационните номера и марките на МПС, описание на забелязаните лица и т.н.

 БЛОКИРАНЕ И ПРОВЕРКА:

 С пристигането си на обекта отговорникът на подвижния охранителен наряд:

– уведомява за това дежурния център и предприема предвидените съгласно разработената схема за блокиране и проверка действия;

– ако е необходимо, изисква изпращането на допълнителни сили за извършване на блокиране на обекта.

 Блокирането на обекта има за цел да изолира района в непосредствена близост с оглед да не се допусне изтеглянето на нападателите и да се пристъпи към незабавното им залавяне при наличие на законовите изисквания. То се извършва по най-бързия начин след получаване на алармен сигнал. Като правило, блокирането трябва да е извършено в рамките на 3-5 минути от получаването на сигнала. Шофьорът трябва да разположи автомобила по такъв начин, че при необходимост да може да освети с фаровете района на охранявания обект.О свен това трябва да вземе мерки дежурния автомобил да не бъде овладян от нарушителите.

 За блокиране и проверка на обекти, разположени във вътрешността на сгради, в търговски центрове, предназначени за общо ползване, в които се намират охранявани магазини, офиси и др., на подвижните наряди задължително се осигурява достъп до охранявания обект. За тази цел нарядът трябва да е запознат с реда за влизане и да е снабден с ключове или други средства- магнитни карти, цифрови комбинации и т.н.

 При блокирането се извършва проверка на уязвимите за проникване в обекта места. За такива се считат: врати, прозорци, витрини, вентилационни отвори, шахти и др. възможни места, през които може да се осъществи проникване в обекта. Към тях трябва да се отнесат и други възможности за проникване, като например съседно разположени сгради, съоръжения и системи, дървета и т.н.

 При извършването на проверка на обекта внимателно се оглеждат и проверяват състоянието и действителната здравина чрез проверка с ръка на оградните съоръжения, решетки на врати, витрини, вентилационни и други отвори, монтираните механични заключващи механизми и устройства, укрепващите устройства на врати и прозорци, с цел да се установят опити за взлом и проникване.

 Целта на проверката е да се установи нерегламентирано проникване, укриване на лица, превозни средства и др., за маскиране на извършено взломяване, за да се отложи моментът на откриване на извършеното проникване и да се продължи впоследствие криминалната дейност по отношение на обекта.

 Обикновено се практикува повторно проверяване на обекта с цел изключване на възможни пропуски.

 Ако след новото поемане „под охрана“ отново постъпи алармен сигнал, обектът се поставя под физическо наблюдение до идването на техник.

 В случай, че при проверката има констатиран взлом или проникване, охранителите предприемат следното:

 1. Уведомяват централата за констатираното нарушение, която незабавно уведомява отговорника на обекта за извършване на проверка на място;
 2. При необходимост се иска от дежурната централа изпращане на допълнителни сили за блокиране и проверка на обекта;
 3. Запазва се местопроизшествието до пристигането на отговорника на обекта и органите на МВР;
 4. Проверката на самия обект за установяване и задържане на извършителите се извършва само след разпореждане на дежурния в центъра и присъствието на отговорника на обекта.
 5. Извършват допълнителна проверка за установяване на очевидци или лица, имащи отношение към нарушението;
 6. При опит за бягство на нападателите от охранявания обект след разпореждане от центъра част от силите предприемат действия по залавянето или преследването им, а останалите продължават дейността си по наблюдение на обекта.

 Задължение на центъра е незабавно да уведоми РУП, като съобщи наличните данни, в т.ч. Описанието на нападателите и посоката на оттегляне.

 При констатация, че в охранявания обект се намира лице, за което се предполага, че е предизвикало алармения сигнал, се предприема следното:

 1. Блокира се обектът с привличането на допълнителни сили;
 2. Уведомява се централата, като се изисква уведомяването на РУП за извършване на полицейска проверка на обекта;
 3. При опит на завареното в обекта лице да го напусне се предприемат действия за залавянето му и предаване на органите на МВР по реда на чл.32 от ЗЧОД.

 Осигурява се присъствието на отговорника на охранявания обект и дежурен техник за извършване на проверка и възстановяване функционирането на системата за охрана.

 В случаите, когато е извършено нападение на охранявания обект и извършителите са се укрили до идването на подвижния наряд:

 1. Отговорникът на наряда организира охраната на обекта и взема мерки за запазване на местопроизшествието;
 2. Уведомява дежурния център за извършеното и изчаква идването на отговорника на охранявания обект и съгласувано с него се уведомява РУП.

 При установено проникване в обекта проверката, така нареченото претърсване, се извършва задължително само след разпореждане на центъра в присъствие на отговорника на обекта.

 При идването на служителите на МВР охранителите ги информират за обстановката, предприетите действия и предоставят придобитата информация за установените свидетели, лица и събития, имащи отношение към нарушението.

 Като правило в такива случаи за резултатите от констатираното при проверката на обекта се изготвя доклад или констативен протокол, екземпляр от който се предава на МВР.                                                                                           

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕРКА НА СИГНАЛ ОТ ПАНИК-БУТОН:

  При проверка на сигнали от паник-бутон подвижният наряд изпълнява следните основни стъпки:

 1. Придвижва се по най-краткия маршрут до обекта;
 2. Докладва на центъра за пристигането си на обекта;
 3. Подхожда към обекта по незабележим начин, като се стреми да събере максимално количество информация, характеризираща обстановката в обекта и около него. Това е необходимо, за да се изясни в достатъчна степен обстановката, предизвикала подадения алармен сигнал.

 Влизането на наряда в непозната обстановка, без предварителна информация, крие множество опасности в това число- попадане в грабежна обстановка, нападение на въоръжени с огнестрелно оръжие лица, вземане на заложници и др., с което да се създаде непосредствена опасност както за намиращите се в обекта лица, така и за множество други хора.

 Заема се разработваната за такива случаи схема за блокиране и се изясняват причините за задействане на паник- бутона, като се вземат мерки за лична безопасност.За тази цел е добре да се съберат сведения от всички възможни източници (наблюдение, сведения от граждани и т.н.).За това е необходимо непрекъснато да се изучава обстановката и възможностите за проникване в тях.

 В случай, че се касае за въоръжено нападение, се привличат допълнителни сили и незабавно се уведомява МВР.

 При използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие за задържане на нападателите, стриктно си спазват редът, изискванията и забраните, предвидени с чл.32,33,34,35 и 36 от ЗЧОД.

 ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В РАЙОНА НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Основания и ред за задържане на лица от охранителите:                                                           

Правото на охранителите да задържат лица е уредено в чл.32 от ЗЧОД. Според неговия текст: „охранителите задържат лице в района на охранявания обект, когато: 1. е извършило престъпление в района на охранявания обект; 2. с действията си създава опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или уврежда имуществото му.

 Задържането е допустимо тогава, когато са налице данни, обстоятелства или конкретна информация, че задържаното лице е участвало или е причастно към извършването на престъпно деяние, а не на друго правонарушение, като например административно нарушение. Според чл.12 а на Наказателния кодекс „не е общественоопасно причиняването на вреди на лице, извършило престъпление, при неговото задържане за предаване на предаване на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако при това няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки“.Необходимите мерки за задържането на лице, извършило престъпление, се превишават тогава, когато има явно несъответствие между характера и степента на обществената опасност на извършеното от лицето престъпление и обстоятелствата по задържането, както и когато на лицето без необходимост се причинява явно прекомерна вреда.

 1. Действия на охраната по предаване на задържано лице на полицията:

 ЗЧОД регламентира конкретна процедура за уведомяване и предаване на задържаното (заловеното ) лице на полицейските органи. Охранителят е длъжен незабавно да уведоми РУП по местоизвършването му и да изпълни получените разпореждания.

 Действията на охранителите по задържането на лице, извършило престъпление, като правило са съпроводени с оказване на активна съпротива, което  често пъти налага използването на физическа сила и помощни средства от извършващите задържането охранители. Освен това охранителите трябва да вземат необходимите мерки за лична сигурност и охрана на задържаното лице до идването на органите на МВР.

 Задържаното лице се предава на органите на МВР, като за това се съставя протокол. Той съдържа следните задължителни реквизити: собствено, бащино, фамилно име на съставителя и неговата длъжност; обстоятелствата, при които е било задържано лицето; собствено, бащино , фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес. В случаите, когато у него не се намерят документи, удостоверяващи самоличността му, се записват съобщените от него данни, като това се отбелязва изрично „по негови данни“; обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива; собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

 Протоколът за предаване на задържаното лице се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи. При това не е задължително протоколът да се състави от охранителя, задържал лично лицето. Това може да се извърши и от друг охранител, ако участващия в задържането е възпрепятстван по някакви причини да го състави. Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра-един за полицейския орган и един за охранителя. Освен протокола охранителят, задържал лицето прави писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който незабавно се предава на МВР. Целесъобразно е да се изготвят едновременно протокол и доклад.

 1.                                                              3. ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ:

Охраната на ценни пратки и товари е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности и се осъществява от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или от звена за самоохрана в структурите на юридически лица.

 Ценни пратки и товари се транспортират с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита. Транспортирането се осъществява с моторни превозни средства, собственост или наети от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или от юридически лица, създали звена за самоохрана.

  Транспортирането на ценни пратки и товари по железопътния транспорт се осъществява с включени в състава на влак вагон/вагони за охранителите и/или товара.

  В случаите, когато транспортирането се осъществява с друг вид превозни средства, охраната на ценните пратки и товари се организира в съответствие с изискванията на тази наредба и на нормативните актове, регламентиращи съответния вид транспорт.

 Създават се звена за охрана на ценни пратки и товари и се определят ръководител на звеното.

 За организиране дейността на звената се изготвят инструкции, които съдържат правила за:

 1. ръководство на звеното;
 2. формиране на екипи за осъществяване на транспортирането;
 3. осигуряване на правилно разположение и използване на силите и средствата;
 4. организиране на взаимодействието и координацията между екипите;
 5. изготвянето и воденето на маршрутни книжки, в които се отразяват особеностите на маршрутите – начален и краен пункт, общите и особените задължения на служителите, както и друга информация, касаеща осъществяването на охраната при транспортирането на ценни пратки и товари;
 6. тактиката на действие в извънредни ситуации, като нападение, поставено самоделно взривно устройство, пътнотранспортно произшествие (ПТП), пожар и др.

  За всеки конкретен случай на транспортиране на ценни пратки и товари ръководителят на звеното предварително утвърждава план в съответствие с инструкциите по чл. 5.

    Планът съдържа:

 1. Транспортна характеристика на маршрутите на движение, опасните участъци от пътя, създаващи предпоставки за нападение на транспорта (свлачища, наводнения, други природни бедствия, места без покритие на мобилен оператор и с радиосянка, възлови пътни участъци с концентрация на ПТП и други рискови зони);
 2. Информация за състоянието на обществения ред в районите, където ще се транспортират ценни пратки и товари, и проучване на възможните събития, които могат да забавят превоза (задръстване, ПТП, блокиране на пътя и др.);
 3. Разположението на екипа и конкретните задачи при осъществяване на транспортирането;
 4. Отговорник на екипа, съответното материалноотговорно лице (когато има такова) и реда за провеждане на инструктаж и контрол;
 5. Посочване на превозното средство, с което ще се извършва превозът;
 6. Маршрутите – основен и резервни, по които ще се движи товарът, както и местата, където се допуска спиране;
 7. Часови график за движението;
 8. Реда за връзка между екипа и дежурните части и други патрули на фирмата;
 9. Реда за взаимодействие с полицейските органи;
 10. В случаите на транспортиране с железопътен транспорт – указания за специфичните изисквания за транспортиране с железопътен транспорт (сигналите между екипа и машиниста и влаковата бригада за потегляне и спиране на влака, слизане и качване от него, взаимодействие при извънредни ситуации и др.);

реда за действие при извънредни ситуации.

  Ръководителите на звената заедно с екипите организират проучване на маршрутите, по които ще се извършва транспортирането, и обектите, където ще се товарят и разтоварват ценни пратки и товари.                                                                    В случаите на превоз на ценни пратки и товари с железопътен транспорт един час преди потеглянето на влака ръководителят на звеното уведомява оперативната дежурна част на съответното районно управление на Транспортна полиция за вида и собствеността на товара и неговия получател, маршрута на движение, влака, с който ще се превозва, и броя и имената на охранителите.

Звената за охрана се осигуряват с необходимото оборудване, въоръжение и технически средства и необходимата актуална информация относно превозвания товар и подробности по изпълнението на превоза. На охранителите от екипите, извършващи транспортирането, се осигуряват:

 1. лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло;
 2. огнестрелно оръжие с необходимите боеприпаси;
 3. балистични противокуршумни жилетки;
 4. носима радиостанция и мобилен телефон;
 5. противогаз;
 6. белезници и помощни средства съгласно чл. 34 от Закона за частната охранителна дейност;
 7. сигнално електрическо фенерче без зелена светлина в случаите, когато охраната се осъществява по железопътния транспорт.

Организира се задължително обучение на охранителите за осъществяване на дейността по охрана.

Преди извършването на всеки превоз на ценни пратки и товари ръководителят на звеното организира провеждането на инструктаж, който включва:

 1. Запознаване с плановете, маршрутите и обектите, по които ще се извършва транспортирането;
 2. Тактиката на действие;
 3. Задачите на всеки охранител от екипа;
 4. Други въпроси от организационен и тактически характер.

При подготовката за превоз отговорникът на екипа:

 1. Извършва проверка и подготовка на оборудването, въоръжението си и техническите средства;
 2. В случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил, извършва проверка на техническото му състояние;
 3. Получава необходимите документи за осъществяване на превоза. При извършване на превоза на ценни пратки и товари охранителите от екипите не допускат:
 4. Предоставяне и преотстъпване на оръжието си и управлението на служебните автомобили на други лица;
 5. Други лица, нямащи отношение към извършваната дейност, в автомобилите или във вагона, в случаите на транспортиране със средства на железопътния транспорт;
 6. Предоставяне на средствата за сигнализация и радиовръзка за ползване извън тяхното предназначение и без реална необходимост;
 7. Приемане и превозване на други вещи и предмети;
 8. Употреба на алкохол и други упойващи вещества;
 9. Спиране в извън посочените в плана за транспортиране места без извънредна необходимост;
 10. Промяна на определените им с плана за транспортиране задължения в екипа без изрично разрешение от ръководителя на звеното;
 11. Разгласяване на маршрутите и графиците за извършване на превоза. При извършване на превоза на ценни пратки и товари охранителите от екипите:
 12. спазват зададените им графици и маршрути за движение;
 13. поддържат връзка по установения ред;
 14. товарят и разтоварват ценните пратки и товари с предпазни жилетки и огнестрелно оръжие. При приключване на работата отговорникът на екипа представя необходимите документи на ръководителя на звеното и докладва за изпълнение на задачите.
 15. Ценните пратки и товари на стойност до 10 000 лв. се транспортират с автомобил, снабден с трайно прикрепена към конструкцията му метална каса или шкаф и въоръжена охрана.

 Ценните пратки и товари на стойност от 10 000 до 30 000 лв. се транспортират с автомобили, които отговарят на следните технически изисквания:

 1. в автомобила са обособени зони за шофьора и охраната, за материалноотговорните лица и сейф (товарно помещение);
 2. вратите за шофьора, охраната и материалноотговорните лица са оборудвани с допълнителни устройства, изключващи възможността за отварянето им отвън;
 3. автомобилът е снабден със специални отвори за стрелба;
 4. стъклата на автомобилите са куршумоустойчиви без отделяне на отломки;
 5. подът на автомобила, двигателят, охладителната система, резервоарът за горивото и акумулаторите са бронирани;
 6. гумите на автомобила имат възможност за пробег минимум 30 км след пробиване;
 7. в автомобила има средства за радиовръзка, разговорна уредба и климатична инсталация; пожарогасител, подвижна лампа или прожектор;
 8. резервната гума е монтирана извън товарното помещение;
 9. автомобилът е оборудван с допълнителни фарове за мъгла, огледала за обратно виждане, осигуряващи достатъчна видимост при движение на заден ход, и триточкови предпазни колани за всички седалки.

Ценните пратки и товари на стойност над 30 000 лв. задължително се транспортират със специализирани бронирани автомобили.

Особености при осъществяване на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари в нормални условия и при възникване на извънредни ситуации                                                                                                                         

При придвижване до мястото за извършване на товаренето и разтоварването екипът от охранители стриктно спазва разпоредения маршрут, като се движи с повишено внимание и бдителност.

При наближаване на пункта за товарене и разтоварване отговорникът на екипа установява връзка с охраната на обекта, с оглед осигуряване на безопасен и сигурен подход и готовност на служителите да приемат или предадат пратката.

Служителите от охраната на обекта осигуряват зона за безопасност, в която се извършва товаренето и разтоварването на ценни пратки и товари. Те водят непрекъснато наблюдение на лицата, намиращи се в обкръжението, и при съмнение за застрашаване сигурността на работата предприемат действия за защита на персонала и ценностите. При спиране на превозното средство за разтоварване първо излиза охраната, а след нея лицето, носещо ценната пратка. След приключване на натоварването и оформяне на документите охранителите от екипа затварят и блокират вратите на превозното средство и продължават движение по маршрута, като докладват за потеглянето си в дежурната част. При непредвидено отклоняване на движението от предварителния маршрут се докладва по установения ред и се изпълняват получените указания. В случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил, екипът от охранители наблюдава поведението на другите участници в движението, като се избягват конфликтни ситуации, които биха застрашили сигурността на товара, и се движи безопасно със съобразена с пътните условия скорост.

Когато товаренето и разтоварването се извършват в общодостъпни зони, водачът оставя автомобила с работещ двигател и не напуска мястото си. При забелязани по време на движение обстоятелства, застрашаващи сигурността на транспортирането, екипът докладва по установения ред и предприема мерки за усилване на вниманието и бдителността. При нападение екипът предприема действия за защита, като незабавно докладва за нападението и създалата се обстановка на оперативния дежурен в съответната териториална структура на МВР и на ръководителя на звеното. При пътнотранспортно произшествие екипът незабавно уведомява съответната териториална структура на МВР и ръководителя на звеното, като съобщава за пострадали и щети по автомобила.

Когато възникне необходимост от оказване на спешна медицинска помощ и при липса на друга възможност за транспортиране на пострадалите, те се откарват до най-близкия медицински пункт, като се предприемат засилени мерки за охрана на товара.

 При възникване на извънредни ситуации в случаите, когато транспортирането се осъществява със средства на железопътния транспорт, ръководителят на екипа незабавно уведомява оперативната дежурна част на съответната териториална структура на МВР. 
Контрол и проверки                                                                                                                                              

Ръководителят на звеното или упълномощено от него лице осъществяват контрол върху дейността на екипите от охранители при транспортиране на ценни пратки и товари.

При осъществяването на контрол се забранява инсценирането на правонарушения и/или симулиране на извънредни ситуации.

При извършване на проверка от полицейски органи отговорникът на екипа:

1. изисква от полицейските служители да удостоверят легитимността си със служебна карта или с личен знак;

 1. докладва в дежурната част или на ръководителя на звеното, че е спрян за проверка от полицейски орган, като уточнява часа и мястото.

В случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил:

 1. Екипът влиза във връзка с проверяващите по разговорна уредба или друго свързочно средство, без да отваря вратите на автомобила;
 2. Необходимите документи се показват през стъклото, без да се напуска автомобилът. Проверката на автомобила от полицейските органи се извършва само в съответното структурно звено на МВР.

При разпореждане от полицейските органи за промяна на маршрута или за проверка на товара отговорникът на екипа докладва на дежурния или на ръководителя на звеното.

Преди изпълнение на полицейското разпореждане от екипа ръководителят на звеното се свързва с дежурната част на съответното структурно звено на МВР за потвърждаване на разпореждането.

 1. ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ:

Съгласно Чл.8 на ЗЧОД, дейността по охрана на мероприятия е комплекс от действия, насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер. В този смисъл, задачата на охранителните дружества при този вид ЧОД е опазване и възстановяване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия. По смисъла на ЗЧОД, под мероприятия се разбира провеждането на масови прояви на групи от граждани, за постигане на конкретни цели, които могат да бъдат:

1. Организирани и провеждани съгласно законоустановения в страната ред;

2. Възникнали спонтанно или организирано и провеждани без спазване на изискванията на закона;

3. Организирани при и по повод на международна дейност с участие на високопоставени личности.

В зависимост от мащаба и оценката на риска, мероприятията могат да бъдат:

1. С висока степен на опасност:

а) свързани със струпване на граждани, които при определени обстоятелства могат

да прераснат в групово нарушаване на обществения ред;

б) с участието на официални лица, за сигурността на които съществува повишен риск;

в) за които има информация за повишен риск за сигурността на участниците или   други граждани;

г) събития с международно значение (олимпийски игри или други големи спортни събития, големи социални събития или политически срещи на високо ниво и др.), при които се осъществява взаимодействие и координация със структури на други държави.

Дейност за опазване на обществения ред при охрана на масови мероприятия с висока степен на опасност:

 1. За организиране опазването на обществения ред и сигурността при провеждане на мероприятия с висока степен на опасност се изготвя план. Планът, съобразно конкретната обстановка, следва да съдържа:

– информация за характера и мащаба на проявата: време и място за провеждане, програма на официалните лица и други;

– подготвителни мероприятия със съответните срокове и отговорници;

– организация на управлението;

– определяне на зони за сигурност, маршрути за придвижване на официалните лица (основен и резервни), оперативните райони, сектори и техните отговорници. Зоните за сигурност може да се обозначават със съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа, като при необходимост по периметъра им се изграждат временни КПП или постови помещения (може и със служебни МПС).;

– разстановка на силите и средствата;

– определяне на резерв от сили и средства – определят се местата, където ще се установи, задачите, които ще изпълнява и реда за включването му в разстановка;

– ред и последователност за изпълнение на задачите;

– организиране на взаимодействието между различните оперативни райони и сектори по време и място;

– ред за действие при усложнена обстановка, вследствие на групово нарушаване на обществения ред, предполагаемо наличие на взривни устройства, други общоопасни средства и др.;

– осигуряване на групи за работа с евентуално задържани лица, екипи за филмиране, медицинско, психологическо, противопожарно, материално-техническо, финансово и комуникационно осигуряване, маршрути за извеждане на пострадали граждани и служители на МВР и др.;

– частни разпореждания – определя се времето за заемане на охраната, вид на униформено облекло, оборудване на служителите, мерки за безопасност и др.

При значими международни събития се създава звено/звена за контакт със структури на Европейския съюз, организации и страни – партньори, ако има такова изискване от страна на МВР. Данните за звеното/звената (имена и информация необходима за оперативна връзка) се предоставят на Генералния секретариат на Съвета на Европа, както и на аналогичните звена на други организации и страни-партньори.

 1. С ниска степен на опасност – мероприятия, за които оценката на риска не предполага групово нарушаване на обществения ред. Охраната на мероприятия с ниска степен на опасност се организира от директора на ОДМВР или началника на районното управление (РУ), на чиято територия се провеждат. В тази връзка трябва се да влезе във връзка с тях и да се уточни взаимодействието.
 2. Организацията на охраната на масови мероприятия изисква действия по анализиране на степента на риск, подробна информация за събитието и установяване на съдействие и контакт с органите на Министерство на Вътрешните работи. Организацията на охраната на събрания, митинги и манифестации се извършва при взаимодействие на органите на МВР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Правен ред за провеждане на събрания, митинги, манифестации

За осъществяване на масово мероприятие- събрание на открито или митинг, организаторите му най-малко 48 часа преди началото трябва да уведомят писмено кмета на общината или на кметството, на чиято територия ще се провежда. Те са задължени да посочат съдебната регистрация на организацията която представляват. В молбата се посочва организатора, целта, мястото и времето, в неотложни случаи уведомяването може да се направи в еднодневен срок. Организаторите вземат необходимите мерки за осигуряването на реда при провеждането. Събранието на открито или митинга се ръководят от председател, участниците са длъжни да спазват указанията за опазване на ОР. Нарушителите се отстраняват.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ – извършва се при строго спазване на Закона за частната охранителна дейност.

ЕТАПИ:
1. Подготвителен– от момента на получаването на задачата, момента на получаване на документите от общинските власт.

Извършва се :

– определяне и инструктиране на длъжностните лица, които са определени да отговарят за организацията, дейността на служителите по охраната на мероприятието. За ръководител се назначава опитен охранител. Съвместно с него се разработват тактиката по охраната, организирате служебната подготовка, разработвате казуси за обучение, подготвят се служителите, поддържа се връзка с организаторите, планира се и се ръководи цялостната дейност на охраната.
– разработване на план– уточнява се:

– кои са организаторите и целите им,

– времето , мястото и вида на програмата която ще се провежда,

– какви мерки ще са нужни при провеждане, начини на взаимодействие.

– внимателно изучаване на обстановката, подготовка на действията на охраната.

– целите и задачите на охраната;

– оценка на оперативната обстановка;

– обявяване на ръководството на охраната ( назначават се старши и заместници);

– определят се силите и средствата на охраната и тяхната разстановка;

– подробно изучаване на предохранителни мерки в района на мероприятието, организация на връзките, управлението и взаимодействието на силите и средствата;

– запознаване на охраната с разпорежданията относно мястото на разполагане на телефоните, ръководителя на охраната, пункта за свръзка, инструктажа, състава и др.
– указват се допълнителните мероприятия- за усилване на борбата с престъпността, недопускане на просяци, скитници, душевно болни, проверки на рискови места, др.

 1. Изпълнителен

Отнася се за действията на охраната по време на провеждане на мероприятието.

Извършва се по възможност на терена на мероприятието. Включва: инструктаж на личния състав, тренировки.

При поемане на охраната на мероприятието:

– мястото се заема няколко часа преди започването;

– още веднъж се разясняват задачите на всички охранители, старши и заместници, както и на резерва;

– резервът от служители /ако има такъв/ се разполага се в места където най-бързо може да бъде въведен в действие;

– подробни указания относно действия при нарушаване на реда- разпръскване на тълпата, задържане на участниците в безредиците, не се използва физическа сила.
3. Заключителен

– осигуряване свободното изтегляне на участниците към спирките и местата за паркиране,

– охрана на маршрутите за придвижване, отцепване на движението.

След приключване се прави отвод на силите на охраната и се отчитат резултатите. Събиране на всички сили и средствата на фирмата и се съсредоточават в предварително набелязани пунктове.

 

Действие на охраната при Групово нарушаване на обществения ред /ГНОР/ при провеждане на мероприятия:                                                                                                                                                                              

Групово нарушаване на обществения ред е налице при спонтанно струпване на група граждани, за кратко време, в нарушение на законоустановения в страната ред.

При ГНОР се предприемат съответните необходими действия за възстановяване на обществения ред. При възстановяване на обществения ред може да се използват физическа сила и помощни средства, съгласно нормативно установения ред в ЗЧОД.

Собствени сили и средства са тези, с които разполага вашата фирма и са задействани пряко в изпълнението на договора за масово мероприятие;

Резервни са силите и средствата, които сте привлекли за съответното мероприятие, но са дислоциран извън периметъра на мероприятието, в готовност за действие.

При охрана на масови мероприятия се изпълняват следните дейности:

 1. Опазване на обществения ред;
 2. Пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности;
 3. Търсене и обезвреждане на взривни устройства;
 4. Осигуряване на средствата за връзка;
 5. Осъществяване на други специфични дейности.

Храненето, настаняването и материално-техническата база на охранителите се поема от вашата фирма, освен ако изрично не е предвидено друго.

За осигуряване на управлението и сигурността на силите се планират и подготвят:

 1. Транспортни средства;
 2. Средства за свръзка и комуникация;
 3. Подвижни пунктове за управление;
 4. Въоръжение, защитни и помощни средства;
 5. Съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа;
 6. Мегафони, средства за заснемане, видео филмиране и наблюдение, стационарни и преносими метал детектори и др.

Възстановяване на реда при групови нарушения на обществения ред:                                                                              

При действията за възстановяване на реда при групово нарушение на обществения ред се прилагат общи процедури за: информиране, реагиране, провеждане на операция за възстановяване на реда и последващи действия.

Информирането се осъществява, като:

 1. Информацията за възникване на групово нарушение на обществения ред се предава незабавно на съответния старши на групата;
 2. В случаите, когато информацията се получава от източник, извън охранителната фирма, се организира проверка на сигнала; Когато възниква групово нарушение на обществения ред при провеждане на мероприятие, първоначалните действия по възстановяване на реда се извършват от служителите, осъществяващи охраната на същото.

При необходимост за овладяване на груповото нарушение, по заповед на старшия на групата се въвеждат резерви от сили и средства, съгласно плана за организиране охраната на мероприятието. При възникване на групово нарушаване на обществения ред първоначалните действия по възстановяване на реда се осъществяват от първите пристигнали на мястото служители с правомощия по договора за охрана. Последващите действия по възстановяване на обществения ред се извършват в съответствие с предварителните планове за действие при кризи в частта “Действие при групово нарушаване на обществения ред”, като:

 1. Се предприемат незабавни действия за извеждане на гражданите и пътните превозни средства (ППС) от района на груповото нарушаване на обществения ред;
 2. Изграждат се зони за сигурност;
 3. В съответните зони за сигурност не се допуска влизането на граждани и пътни превозни средства, нямащи отношение към възстановяването на обществения ред;
 4. Гражданите се извеждат на безопасно разстояние от зоната на възникналото групово нарушение на обществения ред и по възможност се установява тяхната самоличност;
 5. По отношение на лицата, за които има съмнение за участие или съучастие в групово нарушение на обществения ред, се извършват допълнителни действия за установяване на тяхната съпричастност.

– Екипите от служители, осъществяващи контрол на пътното движение въвеждат допълнителна организация на движението, като отклоняват по безопасни маршрути личните пътни превозни средства и тези за обществен превоз.

– В случаите когато е невъзможно отклоняването по безопасни маршрути, движението се преустановява.                                                                                                                                          Представителите на средствата за масова информация се допускат до най-външната обозначена зона за сигурност, като се пресичат възможностите за нерегламентиран контакт с участниците в груповото нарушение на обществения ред.

Предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване по отношение действията на фирмата, се организира от ръководството на фирмата.

Старшият на групата, намиращ се по компетентност на мястото, наблюдава непрекъснато развитието на обстановката като:

 1. Незабавно информира ръководството на фирмата и МВР за развитието на обстановката;
 1. При пристигане на ръководителя на операцията го информира за обстановката и за предприетите до момента действия.

При групово нарушаване на обществения ред, вследствие на което възниква риск за живота и здравето на гражданите, движимо и недвижимо имущество, се провежда операция за възстановяване на реда, след разрешение от органите на МВР и във взаимодействие с тях. На пункта/пунктовете за съсредоточаване на резервите, специалната техниката на фирмата престоява без светлинни сигнали, освен ако ръководителят на операцията не е разпоредил друго.

При пристигане на мястото ръководителите на полицейски сили и специализирани екипи, старшите на групи им се представят и се включват в работата под тяхно командване, като периодично държат в течение ръководството на фирмата. По разпореждане на ръководителя на операцията, охранителните екипи помагат на специалните сили за търсене и обезвреждане на взривни устройства, като изпълняват указанията им.

Преди, по време и след приключване на операцията по възстановяване на обществения ред, по разпореждане на ръководителят на операцията, старшите на групи оказват    съдействие на органите на МВР при провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия и действия по разследване за установяване на правонарушителите.                                                                                                                                                        

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА ПРИ МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Действия преди започване на мероприятието /провеждат се няколко часа преди началото/:

– посещава се лично мястото на провеждане на мероприятието в присъствието на охранителите, които ще бъдат старши на групите. Както по- горе писахме, тези служители трябва да са опитни, умни, наблюдателни и инициативни.

– начертава се схема на територията, на която ще се проведе мероприятието. Нанасят се всички особености на периметъра и терена, местата на служителите, разстановката на основната охрана;

– избира се най- доброто място за дислоциране на резервните сили, ако ще бъдат разполагани такива;

– указва се на старшите на групи начините и редът за извършване на оглед на охраняемите зони за всяка от групите (проверява се всичко, в-, около-, под-, над- което могат да се скрият, поставят или монтират опасни предмети, вещества или механизми). Предупреждават се, че след извършването на съответните огледи периметрите трябва да бъдат под постоянно наблюдение и контрол;

– издават се разпореждания относно облеклото и материално- техническото осигуряване на охранителите;

– определя се времето, начините и местата за почивка, хранене и инструктаж на охранителите. Изготвят се графици за почивките;

– определят се позивните, начините на свръзка и комуникация между охраната, както и с органите на МВР и другите организатори;

– провежда се лична среща с ръководещия охраната от страна на МВР, както и с организаторите на мероприятието. Уточняват се взаимодействията;

– детайлно се разясняват на охранителите правата и задълженията им, както и специфичните изисквания на възложителя по договора за охрана;

– при нужда се изгражда охранителната система, договорена с организаторите и възложителя.

Действия по време на мероприятието:

– осъществява се контрол и помощ на охраната и старшите на групи при изпълнение на задълженията им;

 – осъществява се постоянен контакт с организаторите, възложителя и органите на МВР;

– следи се за позицията на охранителите/ да бъдат постоянно с лице към участниците в мероприятието/и на оптимално разстояние от рисковите огнища;

– не се разрешава на охранителите да стоят с ръце в джобовете, да се хранят, дъвчат дъвка, чоплят семки и др., да бъдат неопрятни, както и да имат поведение, уронващо престижа на фирмата;

– абсолютно е забранено носене на охранителната служба без униформено облекло, бадж на видно място и определената за съответното мероприятие допълнителна маркировка;

– разговорите между охранителите да са строго служебни, съгласно инструктажа;

– изисква се от старшите на групи постоянно да поддържат визуален контакт с ръководителя охранителна дейност и да реагират моментално на всяка команда;

– при опити за нарушаване на обществения ред, да се направят максимални усилия за потушаването им без използване на физическа сила и помощни средства;

– при по- сериозни индикации за създаване на безпорядък и групово нарушаване на обществения ред, незабавно се уведомяват органите на МВР и им се оказва пълно съдействие;

– при заплаха от терористичен акт незабавно се уведомяват органите на МВР и им се оказва пълно съдействие;

– при използване на МПС на фирмата в охраната на мероприятието, точно се изпълнява организацията на движението, като тясно се взаимодейства с органите на МВР;

– не се позволява на охранителите да превишават правата и компетенциите си, предписани им от ЗЧОД;

– проследява се всички служители да носят по определения начин помощните средства;

– следи се за спазване на графика за почивки и хранене на служителите;

– контролират се здравословното състояние и жизнения тонус на охранителите. При поява на сериозно неразположение, незабавно се подменя служителя с друг;

– периодично се събират старшите на групи и се координират общите действия;

– изискват се подробни устни отчети относно текущото изпълнение на задачата;

– следи се внимателно за промяна в средата за сигурност и се реагира адекватно.

Действия след приключване на мероприятието:

– осигурява се безпрепятствено оттегляне на участниците в мероприятието; запазва се бдителност до пълното изтегляне на хората от периметъра на провеждане на мероприятието. Нерядко проблемите възникват в края на събитията;

– оттеглянето на охранителите става съгласно кривата на изтегляне на участниците в мероприятието, като охраната се явява ариегард; при готовност за сваляне на охраната, се докладва на ръководителя на силите на МВР, на организаторите и на възложителя. Окончателно се напуска периметъра само след тяхното разрешение;

– прави се отчет на изпълнението на договора и се представя на възложителя. Изчаква се той писмено да го приеме/може с резолюция или с друг потвърждаващ документ/;

– събират се всички охранители и се прави кратък разбор на действията им.

 

ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА В ГОЛЕМИ ЗРИТЕЛНИ ЗАЛИ:                                              

Големите зрителни зали са обект на допълнително разглеждане в настоящия материал, защото представляват територия с повишена степен на риск. Това се обуславя от голямото струпване и концентрация на хора в сравнително тясно и затворено пространство, което от своя страна създава благоприятни предпоставки за извършване на терористични нападения.

Компоненти на стандартната зрителна зала(киносалон, театрален салон, зала за конференции и др.):

– паркинг и пешеходни подстъпи към зрителната зала;

– външни входове и рампи;

– фоайе, обособени места за гардероб, заведения, тоалетни и търговски обекти;

– избени помещения,  служебни помещения под ниво нула;

– входове към зрителната зала;

– балкони;

– сцена, задсценово пространство, пространства под  и над сцената;

– помещения за гримьорни, тоалетни, служебни помещения;

– зрителна зала с места;

– помещения над нивото на залата за оператори, прожектори и друго оборудване;

– тавански и покривни помещения;

– асансьори, стълбища, ниши по тях;

– допълнителни зали и помещения.

В зависимост от поставената охранителна задача, нивото на сигурност при провеждане на различните мероприятия е различно. В настоящата Инструкция ще разгледаме охранителен режим от най- висок клас, който се използва при посещения на ВИП- персони, политически мероприятия, срещи на високо равнище с чуждестранни гости и други.

Уважаеми колеги, при осъществяване на охраната на такива мероприятия охраната трябва да си кореспондира и партнира с гардовете от съответните държавни и частни служби, осъществяващи лична охрана на ВИП- персоните. При това партниране, на вашата компания ще се падне „черната работа“, т.е. пълното гарантиране на безопасността и сигурността на мероприятието извън личния охранителен периметър на ВИП-овете. Организирането на охраната трябва да се извърши в следните етапи:

 

Предварителна проверка/ оглед:                                                                                                                                       

Извършва се няколко часа преди началния час за пускане на хората през вътрешните входове на залата за заемане на местата си. Основните задачи на охраната през този етап са:

– проверка на охраняваната територия и прилежащите участъци- започва се от най- отдалечените терени по посока на залата. Това става по следния начин: проверява се паркингът за съмнителни МПС, можещи да представляват импровизирани взривни устройства(шаси, ходова част, вътрешни пространства) и пешеходните подстъпи към външните входове на залата (удобни ниши, предмети от инфраструктурата и подходящи места за залагане на взривни устройства). Обръща се внимание на околните сгради, обекти и съоръжения, представляващи удобно прикритие за изстрел от снайперисти, като при основателно съмнение за възможно приготовление за нападение се проверяват на място, чрез пряко посещение и щателен оглед. Следи се за отворени прозорци, покривни конструкции, движение на лица в нетипични пространства, лица със съмнителен външен вид и подозрително поведение. След направените пълни проверки се оставят дежурни охранители за неотлъчно наблюдение на проверените територии, с цел да не се допусне използването им за нападение след проверката.

– проверка на пространствата около външните входове на залата- проверяват се основно кошчета за смет, противопожарни шкафове, мебели, допълнително оборудване, таванни конструкции и ниши от външната страна на входовете, както и всички места и обекти, даващи възможност за скрито и открито поставяне на взривни механизми и други опасни предмети. Проверяват се функционирането на входните врати, наличието и работоспособно стта на детекторите за откриване на метални предмети(ако има такива).Проверените периметри се поставят под  постоянен контрол от охранителите, които са определени да поемат външните входове под охрана. Охранителите на външните входни врати се инструктират относно разпоредения от възложителя пропускателен режим.

– проверка на фоайе, обособени места за гардероб, заведения, тоалетни и търговски обекти- проверката се извършва с цел да се извърши пълен контрол на тези пространства за заложени взривни устройства, скрити огнестрелни, хладни оръжия или опасни предмети и вещества.Проверените участъци се поставят под постоянен контрол.

– избени помещения, служебни помещения под ниво нула- проверяват се много внимателно, особено в обсега на носещите елементи.  Търсят се заложени взривни устройства, скрити оръжия или опасни предмети.Съветът ни е след пълната проверка всички врати, осигуряващи достъп до тези помещения да се заключат и да се поставят хартиени слепки. Така за обходните екипи ще е по- лесно да откриват нарушения.

– входове към зрителната зала- съгласно изискванията на възложителя по договора за охрана достъпът в залата и от нея ще се осъществява през определен брой врати. Входовете, които няма да се използват трябва да се заключат, като ключовете не се оставят в ключалките. За всеки пропускателен вход трябва да се предвиди поне по един охранител. Всеки от тях трябва да провери внимателно охранявания периметър, за който отговаря и да е точно инструктиран относно пропускателния режим. Ако мероприятието е продължително предвидете смяна на хората, за да могат да излизат в почивка. По време на протичане на мероприятието всички пропускателни входове в залата са в положение затворено, като на всеки има постоянен пост от охраната.

– балкони- рисково съоръжение поради удобството за извършване на евентуални нападения от дистанция .Определените за охраната на балкона служители са разполагат на входовете към балконите и на самите балкони от разчета за достигане до всяка точка от него за не повече от 3-5- секунди. Проверяват се всички възможни пространства за наличие на съмнителни и опасни предмети, вещества и материали. Да се има предвид скритото използване на някои атрибути (дръжки на знамена, тръби  и др.)Охраната да се инструктира за пропускателния режим, както за постоянно наблюдение на зрителите и постоянен контакт с ръководителя на охранителната дейност.

 – сцена, задсценово пространство, пространства под и над сцената- проверката започва от пространството под сцената.  Търсят се съмнителни предмети. Обикновено под сцената има конструкции и механизми. Обърнете им специално внимание. Помагайте си с мощно фенерче. Проверката на сцената включва проверка за съмнителни и нетипични предмети в, над и около озвучителните и осветителните елементи, проверка на странични ниши, помещения, стълбища, входове и т.н. Входове, които няма да се ползват се заключват и им се поставят слепки. Обърнете внимание на конструкциите над сцената, както и на приспособленията и апаратурата около нея.

– помещения за гримьорни, тоалетни, служебни помещения- обикновено зад сцената са служебните помещения.  Проверете ги едно по едно, подробно и детайлно. След проверката оставете охранител да контролира.Неизползваемите входове, помещения и др. се заключват и им се поставят слепки.

– помещения над нивото на залата-обикновено се използва за контролни стаи на оператори, места за прожектори и друго оборудване. В тези пространства се намира изцяло служебен, технически и инженерен персонал. Проверете помещенията и задължително поставете охранители в и пред тези помещения. Добре е да се контролират и подстъпите по стълбища и асансьори. Дръжте под контрол движението и действията на персонала. Проверете дали всички намиращи се в помещенията лица са свързани с мероприятието. При необходимост или съмнение проверете личните им документи.

– тавански и покривни помещения- проверете внимателно и ограничете достъпа до тях. Не допускайте лица на позиции, удобни за извършване на нападение.  Нищо наложително няма да се случи докато трае мероприятието, за да протестират служителите на възложителя за ограничаване на достъпа. Добре е той да се ограничи напълно чрез заключване на вратите и постоянни постове.                                                                                                                                                                               – зрителна зала с места- проверява се седалка по седалка цялата зала. Не се пропускат пространствата около сцената, скритите и удобни за разполагане на опасни предмети  ниши. След приключване оставете контрольори.

– асансьори, стълбища, ниши по тях- проверяват се детайлно, особено асансьорните кабини и стълбищните клетки. Отварят се всички шкафове, щитове, табла и т.н. След приключване на проверката се оставят контрольори.

Разполагане на охраната:                                                                                                                                                       

Охраната (количеството е според поръчката на възложителя по договора за охрана) се разполага както следва:  неподвижни постоянни постове- на външните паркинги и пешеходните подстъпи, на всеки външен вход, на всеки пропускателен вътрешен вход, на балкона, зад сцената, на подстъпите към сцената, в операторската, на стълбищата;  подвижни- обходни екипи- във фоайето, в подземните помещения, зад сцената и допълнително според конструкцията на залата; резервни екипи- позиционирани в определено място със задача- оказване на помощ и съдействие при критични ситуации по команда на ръководителя на охранителната дейност.

Погрижете се за хората ви да има осигурена вода и топла закуска. Проверете средствата за връзка в различните места на залата. Осигурете визуален контакт между постовете и ги инструктирайте да изпълняват стриктно подадените им разпореждания. Срещнете се с шефовете на охраната на другите организации, както и с представителите на държавните силови структури, задействани в мероприятието и уточнете взаимодействието и начините на съвместно действие. Уточнете същите въпроси и с организаторите на мероприятието.

 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Задължения на собствениците, ползвателите на спортни обекти и организаторите на спортни мероприятия:                                                                                                        

Собствениците и ползвателите на спортни обекти, както и лицата, които организират провеждането на спортни мероприятия, предприемат всички необходими мерки за гарантиране на реда и сигурността при провеждане на спортни мероприятия.

Лицата взаимодействат със съответните държавни и общински органи за предотвратяване на противообществени прояви при провеждане на спортни мероприятия.

При непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, когато не може да се предприемат действия по предотвратяването или отстраняването й, организаторите отлагат спортното мероприятие.                                                                                                                           

Собствениците или ползвателите на спортни обекти назначават отговорник по сигурността на спортния обект. Отговорникът по сигурността предприема всички необходими действия за гарантиране на сигурността при провеждането на спортни мероприятия и осигуряване на охрана в спортната зона, като уведомява органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за мястото, датата и точния час на провеждане на спортното мероприятие, както и за начина за неговата охрана.

При установяване на извършено нарушение отговорникът по сигурността е длъжен незабавно, но не по-късно от 24 часа да уведоми полицейските органи.

При изпълнение на своите задължения отговорникът по сигурността си взаимодейства с полицейските органи.

Отговорникът по сигурността организира обучение на подпомагащите го лица по опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия по реда на чл. 28 от Закона за частната охранителна дейност.                                                       

Професионалните спортни клубове определят координатор по сигурността на клуба с подготовка в областта на опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, който:

1. Осъществява взаимодействие между организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;

 1. Поддържа постоянен контакт с клубовете на привържениците на спортния клуб, с отговорника на привържениците, с придружителите на привържениците, както и с координаторите по сигурността в други спортни клубове;
 2. Събира и предоставя на органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи:

а) информация за лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие;

б) информация за лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия;

в) друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие.                                                                                                                                                                                                    

За времето на провеждане на спортното мероприятие ръководител на спортното мероприятие е координаторът по сигурността на клуба домакин.

Ръководителят на спортното мероприятие изпълнява разпорежданията на отговорника по сигурността и поддържа постоянна връзка с него.                                                                                                                                                                                    

До територията на спортната зона в дните на спортни мероприятия се допускат само лица и превозни средства, които притежават право на достъп. Правото на достъп се удостоверява със:

 1. Входен билет;
 2. Служебен пропуск;
 3. Покана.

 Във входния билет, служебния пропуск и поканата се отбелязват секторът, блокът и мястото, както и датата и часът на провеждане на спортното мероприятие. На входния билет се изписват забраните към посетителите на спортни мероприятия съгласно закона. Организаторите на спортни мероприятия вземат мерки за осигуряване защитата на удостоверителните знаци за право на достъп срещу подправяне или повторно ползване.                                                                                                                                                                             

Продажбата на входни билети за привържениците на различните отбори се организира на отделни каси. Организираните привърженици на различни отбори се настаняват в отделни сектори или блокове, като между тях се оставят свободни буферни зони, които се определят от организаторите на спортни мероприятия след съгласуване с органите, осигуряващи охраната.

По съображения за сигурност организаторите на спортното мероприятие след съгласуване с органите, осигуряващи охраната, могат да насочват посетителите към сектори или блокове, различни от посочените в билетите им. Отговорникът по сигурността организира пропускането на привържениците на различните отбори през различни входове на спортното съоръжение, като осъществява контрол за:

 1. Правото на достъп;
 2. Носенето на предмети, чието внасяне е забранено;
 3. Внасянето на алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества.

На територията на спортната зона не се допускат:

 1. Лица, които отказват да бъдат проверени;
 2. Лица, в които се открият предмети, чието внасяне на територията на спортната зона е забранено;
 3. Лица в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични или други упойващи вещества;
 4. Малолетни лица без пълнолетен придружител;
 5. Лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина.

Когато при проверката се открият оръжия, взривни вещества или други общоопасни средства, или наркотични вещества или други упойващи вещества, се вземат мерки по реда, установен в съответния нормативен акт.

При установяване на обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – 3 могат да се използват технически средства, за което се съставя протокол.                                                                                                                                                                                                   

Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на спортното мероприятие и до три часа след неговото приключване.

Организаторите на спортни мероприятия уведомяват гражданите чрез информационни табла, поставени на видно място, или чрез озвучителни уредби за ползването на видеотехника при охраната на обекта, без да се уточнява нейното местоположение.                                                                                                                                                                              

Организаторите на спортни мероприятия и представители на привържениците на спортния отбор определят за придружители на привържениците и техен отговорник лица, които се ползват с авторитет сред тях.

Придружителите предприемат мерки за:

 1. Възпиране на привържениците от действия, които застрашават реда и сигурността в съответния сектор;
 2. Своевременно разпознаване и сигнализиране за лица, които подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия.

При изпълнение на задълженията си придружителите:

 1. Запознават привържениците с правилата относно реда в спортния обект и в спортната зона;
 2. Се грижат за реда в съответния сектор и при необходимост сигнализират полицейските органи;
 3. Придружават привържениците по време на спортни мероприятия в страната и в чужбина;
 4. Популяризират сред привържениците спортните идеали и идеята за честна игра.

Отговорникът на привържениците контролира и координира действията на придружителите. В случаите на организирани пътувания на привърженици до мястото на спортното мероприятие отговорникът на привържениците уведомява органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за мястото, датата и точния час на отпътуване, начина на придвижване и броя на привържениците, които ще пътуват организирано. Преди провеждането на спортното мероприятие организаторите на спортни мероприятия провеждат среща с представители на привържениците на спортните отбори.                                                                                                                             

Ръководителите на клубовете на привържениците определят лице за контакт, което:

 1. Осъществява взаимодействие между организаторите на спортни мероприятия, ръководителя на спортното мероприятие, отговорника по сигурността на спортния обект, координатора по сигурността на клуба и органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;
 2. Събира и предоставя на органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи:

а) информация за предстоящи пътувания на привърженици до местата на провеждане на спортни мероприятия;

б) информация за лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие;

в) информация за лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия;

г) друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие;

 1. Насърчава привържениците към спазване на установените стандарти за добро поведение при провеждане на спортно мероприятие.                                                                                                                                

 

ЗАБРАНИ:                                                                                                                                                                                       

На посетителите на спортни мероприятия се забранява внасянето на:

 1. Оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие;
 2. Спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества;
 3. Бутилки, включително пластмасови над 500 мл, или предмети, произведени от чуплив или от особено твърд материал;
 4. Обемисти предмети като стълби, сандъци, куфари, столове и други;
 5. Сигнални ракети, светещи тела или пиротехнически изделия;
 6. Знамена и плакати с дръжки по-дълги от 1 м и с диаметър по-голям от 1 см, с изключение на олекотени ПВЦ-тръби с размер до 2,5 см;
 7. Механично задвижвани предмети и съоръжения, които предизвикват шум;
 8. Алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;
 9. Животни.

На посетителите се забранява:                                                                                                                                                     

 1. Преодоляването на конструкции, съоръжения или преградни приспособления, намиращи се в спортния обект или в спортната зона;
 2. Влизането в места, забранени за посетители;
 3. Паленето на огън, запалването и изстрелването на сигнални ракети;
 4. Писането, облепянето или рисуването по спортните обекти и конструкции или по сградите и пътищата, които водят към тях;
 5. Употребата на алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;
 6. Замърсяването на спортната зона;
 7. Маскиране, което затруднява тяхното разпознаване;
 8. Внасяне на оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие;
 9. Внасяне на спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества;
 10. Внасяне на бутилки, включително пластмасови над 500 мл., или предмети, произведени от чуплив или от особено твърд материал;
 11. Внасяне на обемисти предмети като стълби, сандъци, куфари, столове и други; 12. Внасяне на сигнални ракети, светещи тела или пиротехнически изделия;
 12. Внасяне на механично задвижвани предмети и съоръжения, които предизвикват шум;
 13. внасяне на алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;
 14. Влизане с животни.

При установяване на нарушения по лицата се отстраняват от територията на спортната зона. 

      

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА                                                                                                                                                               
 2. Същност, правна регламентация, условия и ред за използване на физическа сила и помощни средства

 Правото на охранителите да използват физическа сила и помощни средства е уредено с чл.34 от ЗЧОД. Той определя, че охранителите „имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълняват служебните си задължения по друг начин“.

 Най- често използването на физическа сила и помощни средства от охранителите е приложимо при наличието на следните фактически обстоятелства:

 1. За прекратяване на нарушения на обществения и вътрешния ред в охраняваните обекти;
 2. За задържане на лица, извършили престъпление в района на обекта на охрана;
 3. За предотвратяване на действия, създаващи опасност за живота и здравето на намиращите се в охраняваните обекти лица, персонално охраняваните лица или увреждане на тяхното имущество;
 4. За прекратяване на противодействието на законните изисквания на охранителя при осъществяване на пропускателния режим, проверката на документи за самоличност, пропуските на работещите, багажа, товара и МПС и съпроводителните им документи;
 5. При защита от нападения срещу охраняваните обекти, срещу охранителя или други лица.

 Целта на използването на физическа сила и помощни средства е предотвратяване или прекратяване на извършването на правонарушения, задържането на извършител на престъпление в района на охранявания обект или преодоляване противодействие на отправените от охранителя изисквания във връзка с възложените му функции. Използването на физическа сила е необходимо за целите на самозащитата, защитата на други лица и за изпълнение на функциите, възложени на охранителя за опазване на правно защитените обекти. Освен притежаваната от всеки индивид енергия към физическата сила трябва да се причислят и придобитите вследствие на обучение технически умения за прилагане на елементи от бойно- приложните видове спорт, предназначени за самозащита, предотвратяване на нападения на охранявани обекти, граждани, длъжностни и персонално охранявани лица от противоправни посегателства.

 В непосредствената си дейност охранителят може да използва и предвидените от закона

помощни средства, които са изчерпателно изброени:

 1. Белезници;
 2. Каучукови и пластмасови палки.

Тези помощни средства спадат към категорията на активните средства за защита.

 Използването на физическа сила и помощни средства е допустимо когато не е възможно да се изпълнят служебните задължения по друг начин. Това означава, че прилагането на физическа сила и помощни средства  е допустимо единствено за постигане целите на закона- отблъскване на налично нападение, залавяне на правонарушител и т.н. Използването на тези две категории трябва задължително да се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.

 Към обстоятелствата, характеризиращи обстановката при извършване на дадено правонарушение се отнасят условията, съпътстващи извършването му. Към тях спадат: мястото на извършване (публично, жилищно, изолиран район и т.н.); времето и часът- светлата или тъмната част от денонощието; сезонът, през който се извършва; наличието или отсъствието на хора, тяхното поведение и отношение към извършеното правонарушение и т.н. Характерът на нарушението се определя от неговата социална значимост (административно, престъпление и др.).

 Оценката на личността на нарушителя се определя от това доколко той представлява опасност, какви са силата и активността на оказваното от него противодействие, неговата възраст и физически качества, психологическото му състояние, вероятността от притежавано оръжие и използването му и т.н.

 Категорично изискване на закона е, че физическа сила и помощни средства се използват след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

 При използване на физическа сила и помощни средства охранителят трябва да пази живота и здравето на лицето, срещу когото са насочени. Прилагането им се преустановява веднага незабавно след постигане на целите на приложената мярка.

 Забранено е използването на физическа сила и помощни средства срещу малолетни лица и бременни жени.

 Белезниците са предназначени, за да се ограничи движението на крайниците на правонарушител с цел да не се допусне да нарани себе си или други лица.

 Гумените и пластмасовите палки са предназначени за пресичането на груби нарушения на обществения ред и по отношение на нарушители, които със своето агресивно поведение застрашават охранителя или други лица, както и за отблъскване на нападения срещу тях. Използването на палки от друг материал, освен гума и пластмаса, е недопустимо.

 За всеки случай на използване на физическа сила и помощни средства охранителят изготвя писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

 При изпълнение на функциите си охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства(специални обувки, средства за защита на ръце, лакътни и коленни стави, средства за защита на очите, главата, тялото и т.н.).

 1. Тактически действия и мерки за безопасност при използване на помощни средства:

 При използване на белезници:

– Основното предназначение на поставянето на белезници е единствено ограничаване възможностите за движение на крайниците на нарушителя;

– Недопустимо е използването на белезниците за причиняване на болка на нарушителя или нарушаване на нормалното кръвообращение на крайниците;

– Поставянето на белезници на опасни правонарушители трябва да се извършва от най- малко двама охранители, като единият ги поставя, а другият осигурява неговата безопасност.

 При поставяне на белезници:

– Не се допуска нанасяне на удар с белезниците по китката на ръката;

– Не се допуска поставяне на белезниците едновременно на ръката на охранителя и нарушителя, което ще доведе до невъзможност последният да бъде контролиран;

– Не се допуска поставянето на белезниците отпред, с изключение на пасивно поведение на нарушителя или очевидна физическа невъзможност за нападение;

– В случаите когато охранителят е въоръжен с огнестрелно оръжие, то кобурът с оръжието трябва да бъде разположен откъм далечната страна по отношение на лицето, на което се поставят белезниците;

– При закрепване на белезниците на задържано лице към неподвижни предмети в служебните помещения, това трябва да се предхожда от проверка на здравината им.

 Предварителна подготовка за използване на белезници от охранителя:

– Белезниците винаги да се носят в специално определен за целта калъф, надеждно закопчан;

– Калъфът с белезниците се поставя на постоянно място на колана, откъм силната ръка;

– Изваждането на белезниците трябва да бъде бързо и лесно;

– При поставянето им в калъфа трябва да се внимава съединителните халки да са откъм горната част, а подвижната им част надолу;

– Белезниците трябва да са разположени винаги с подвижната им част към пръстите на ръката;

 При поставянето на белезниците да се имат в предвид следните мерки за безопасност:

– При поставяне на белезници оръжието на охранителя, който ги поставя трябва да е в кобура;

– Подхождането към нарушителя е странично и откъм гърба;

– При придвижване трябва да се запази готовност за защита и отблъскване на нападение;

– През цялото време трябва да се осъществява контрол върху белезниците;

– При поставянето на белезници трябва да се дават кратки и ясни разпореждания, след които се пристъпва към поставянето им в зависимост от поведението на нарушителя (изправен и без опора- когато лицето не е агресивно, с лице към земята- лица, които оказват съпротива);

– След поставяне на белезниците незабавно се прави външна проверка на лицето в областта на кръста чрез опипване за опасни предмети и оръжие. Същото се прави в областта на подмишниците, гърба, шията, бедрата и глезените;

– На лице с поставени белезници задължително се организира наблюдение, в това число и когато се намира в служебно помещение;

– Заловеното лице не се държи с белезници повече от един час без задължителна проверка за наличие на нормално кръвообращение в крайниците;

– Да се има предвид, че надеждността на белезниците не може да е гарантирана, тъй като някои опитни нарушители се освобождават чрез заучени трикове.

 1. Използване на гумени и пластмасови палки:

 Палките се носят на подходящо постоянно място и по начин, осигуряващ удобен достъп за използване, като се вземат мерки за контрол над тях, за да не бъдат отнети от други лица.

 Ударите с палка се нанасят по възможност върху мускулите на крайниците, за да се неутрализира действието на агресивните нарушители. Ударите не трябва да се насочват към главата, лицето или друго уязвимо място на нарушителя.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
 2. Правна регламентация:                                                                                                                                

Използването на огнестрелно оръжие от охранителите може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени с Наказателния кодекс.

 РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОО:

 За да бъде правомерно използването на ОО, трябва да са изчерпани всички други възможности за неутрализиране на нападателя. Ето защо използването му за постигане на законосъобразните цели се определя като „крайна мярка“.

 От организационна и тактическа гледна точка при използването на ОО охранителите трябва да се ръководят от някои основни правила.

 Подготовка на ОО за употреба:

– Откопчаване на кобура;

– Поставяне на ръка върху оръжието;

– Зареждане и поставяне оръжието на предпазител;

– Взимане в ръка с готовност за правомерно използване (без поставяне на пръста върху спусъка).

 При използване на ОО охранителят трябва да се ръководи от няколко основни правила и препоръки:

– Оръжието се използва само след идентификация като охранител (с лична идентификационна карта, значка и др.);

– Отправя се ясно и разбираемо устно предупреждение за намерението да се използва ОО (например: „Стой! Охрана! Ще стрелям!“).Предупреждението може да бъде последвано от предупредителен изстрел във въздуха, който се определя като последно предупреждение.

– Изключение от горното правило са случаите, в които има внезапно нападение с ОО или заплаха с такова от страна на нарушителя;

– При използването на ОО по възможност трябва да се пази живота на лицето, срещу което се използва;

– Недопустимо е при използването на ОО да бъдат нанесени вреди на трети лица, които нямат отношение към извършеното деяние;

– След използването на ОО се оказва първа медицинска помощ на пострадалите. В случай на настъпила смърт незабавно се уведомяват органите на МВР и се осигурява охрана на местопроизшествието до пристигането на полицейските служители;

– За всеки случай на използване на ОО се изготвя писмен доклад до ръководителя на охраната, като екземпляр незабавно се предава на органите на МВР.В доклада се посочват обстоятелствата, свързани с използването на ОО; кога, къде, при наличието на каква фактическа обстановка е възникнала необходимостта; срещу кого е използвано; какви действия са предприети; какви вреди са настъпили; колко изстрела са дадени; има ли пострадали други лица и какви мерки са предприети по-нататък; ако лицето е заловено, използвани ли са физическа сила и помощни средства и какво е било поведението на лицето- оказало ли е съпротива и в какво се изразява тя (например: ако е било въоръжено, с какво оръжие и какви действия е предприело по отношения на кого); има ли установени свидетели, кои са те и какви са показанията им; кой и кога е бил уведомен за инцидента и т.н.

– Не се използва ОО в случаите, когато могат да пострадат други(трети) лица, работещи в обекта или граждани. Това е особено актуално при осъществяване на охрана в затворени помещения, както и в случай на вземане на заложници;

– Недопустимо е използването на ОО срещу видимо малолетни и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение срещу охранявани лица и обекти, което не може да се предотврати по друг начин.

VII. СЛУЖЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ОТ ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПО: ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

                                                                                                                                                                                                

При извършване на дейност по охрана, служителите, които са задействани в съответната охранителна мисия са длъжни да съхраняват, изучават и попълват следната служебна документация:

 1. Договор за охрана с приложения (ксерокопие);
 2. Копие от лиценза за извършваната охранителна дейност;
 3. План за охрана;
 4. План за пропускателния режим;
 5. План за действия при кризисни ситуации;
 6. Инструкция за действията на служителите на охранителите при изпълнение на различни охранителни задачи;
 7. Инструктаж за спецификата на извършваната охранителната дейност, подписан от охранителите;
 8. Списък на охранителите, задействани по договора за охрана;
 9. Опис с данни на оръжието, ако охраната е въоръжена;
 10. Копия на разрешителните на охранителите;
 11. Данни за МПС на фирмата, ако са задействани в изпълнението на охранителната задача;
 12. График за смените на охранителите;
 13. Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 14. Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;
 15. Доклад за използване на огнестрелно оръжие;
 16. Отчет за изпълнението на охранителната задача;
 17. Тетрадки за вписване на резултатите от проверките на МВР и КОС;
 18. Копия от трудовите договори на служителите;
 19. Оценка на риска;
 20. Протокол от извършени охранителни обследвания, съгласуван с Възложителя;
 21. Друга, специфична за вида на охранителната протекция, документация.

 Документацията се представя, при поискване на органите на МВР, извършващи проверка.

                                             VIII. ЗАБРАНИ ПО ЧЛ.36 ОТ ЗЧОД                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Законови забрани при осъществяването на охранителната дейност:

  ЗЧОД формулира пет забрани, които са недопустими при осъществяване на охранителна дейност. В чл.36 се посочва, че “при осъществяването на охранителната дейност на охранителите и техните ръководители се забранява:                                                                                                                                                                                                   

 1. Провокиране към извършване на правонарушение (провокирането може да се извършва чрез действие или бездействие, като целта е подтикване, подбуждане на някого към неправомерно поведение. Има се предвид такова провокативно поведение от страна на длъжностните лица, извършващи охранителната дейност, чрез които може да се създадат предпоставки и да се подтикне определено лице към извършването на правонарушение, имащо характер на административно нарушение или престъпление);
 2. Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти (Решаването на колективни трудови спорове е уредено с Кодекса на труда и Закон за уреждане на колективните трудови спорове. При колективните спорове са налице две страни: работодатели, представлявани от съответните ръководители и работници(служители), представлявани от органите на своите професионални организации по спорове за трудови, осигурителни отношения и такива, които засягат жизненото им равнище. В някои случаи страните упълномощават и трети лица. Възможни са протестни действия или стачки. Законодателството регламентира сроковете и начините за взаимоотношенията работодатели-работници,неспазването на които представлява нарушение. Ето защо е недопустимо охранителите и ръководителите на дейността като длъжностни лица, изпълняващи задължения по осигуряване на реда и сигурността, регламентирани със ЗЧОД, да вземат страна по какъвто и да е начин в полза или вреда на страните по спора, или да предприемат действия, насочени към намеса или влияние при решаване на колективния спор в охранявания обект); Възпрепятстване на държавни органи при изпълнение на законовите им функции (под държавен орган се има предвид държавна институция с определен личен състав, формирана по установен от закона ред, на която се предоставени властнически правомощия във връзка със задачите, които решава, тя действа по поръчение на държавата и се намира в различни по характер и взаимоотношения с други държавни органи. Държавните органи действат по поръчение на държавата, от нейно име и в неин интерес. Ето защо всички други лица, органи и организации са длъжни да оказват съдействие на държавните органи при изпълнение на поставените им задачи и да не им препятстват. Наказателният кодекс в чл.270, ал.1 определя като престъпление противозаконното пречене на орган на властта да изпълни задълженията си);
 3. Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите (основен принцип на частната охранителна дейност е зачитането на правата, свободите и достойнството на гражданите. Въвеждането на забраната за извършване на действия, ограничаващи тези права и свободи, е още едно средство те да бъдат гарантирани. Наказателният кодекс определя съставите, които представляват престъпления срещу правата на гражданите и предвижда съответните санкции за извършителите. Санкциите за посегателство срещу правата на гражданите са уредени в глава втора „Престъпления против личността“, в която е предвидена отговорност за извършването на убийство, телесна повреда, злепоставяне, противозаконно лишаване от свобода, принуда и т.н.);
 4. Предоставяне или преотстъпване на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица (осъществяването на охранителната дейност е обвързано с едно основно изискване към охранителите- да носят лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло. Поради това предоставянето на тези легитимиращи охранителя атрибути на други лица, които нямат правомощия по осъществяване на дейността, е недопустимо).

Изисквания към извършването на охранителна дейност

 Освен разгледаните до тук забрани законодателят е формулирал и няколко изисквания, които задължително трябва да се спазват при осъществяване на частна охранителна дейност.

 Те са насочени към това да се гарантира спазването на основни права и свободи на всички граждани, намиращи се на територията на охраняваните обекти. Със спазването им се гарантира естественото право на посетителите на охраняваните обекти да са запознати по разбираем и достъпен начин с приложените мерки и процедури за охрана и гарантиране на сигурността им. Воден от тези съображения, законодателят е определил изискването посетителите и работещите в обектите да се информират по подходящ за това начин за правата на охранителите по защита на обектите. За тази цел на видно място задължително се поставят информационни табла, за това че при влизане, пребиваване и напускане на охраняваните обекти посетителите и работещите в обектите:

– подлежат на проверка, включваща: документите за самоличност за външните лица, служебните пропуски на работещите в обекта, личния багаж, МПС и транспортните средства, товара и съпроводителните документи;

– са задължени да спазват даваните от охранителите указания по време на посещението си в обекта, насочени към спазването  на пропускателния режим и вътрешния ред;

– се намират под наблюдение и контрол чрез използването на технически средства за обезпечаване на сигурността, като тяхното местонахождение не се уточнява.

  Охранителите, непосредствено осъществяващи дейността, имат задължението да:

– осъществяват функциите си по начин, който да не уронва честта и достойнството на гражданите;

– удостоверяват качеството си на длъжностно лице с функции по осъществяване на охраната на обекта, като носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло;

– уведомяват ръководителя си незабавно в случаите на констатиране нарушение на установения пропускателен режим или правилата на вътрешния ред в охранявания обект;

– уведомяват РУП по местонахождение на обекта при установяване на данни или признаци на извършено престъпление;

– уведомяват незабавно служба „Сигурност- военна полиция и Военно контраразузнаване“ при установяване на данни или признаци за извършено престъпление в охранявани обекти от системата на Министерство на отбраната и Българската армия.

 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТНИТЕ ОХРАНИТЕЛИ С ОРГАНИТЕ НА МВР

Целта на взаимодействието и сътрудничеството между МВР и лицата, осъществяващи частна охранителна дейност е противодействие на престъпността, защита правата и свободите на гражданите, гарантиране сигурността, обществения и вътрешния ред на територията на охраняваните обекти, при провеждане на мероприятия и при охрана на лица.

 Основните форми на взаимодействие между частните охранители и органите на МВР включват приемане на планове за организация на взаимодействието по ограничаване на престъпността и обезпечаване обществения ред в населените места, обмен на информация, провеждане на съвместна превантивна дейност, съвместно обследване на обществено значими обекти, охрана на мероприятия, лица и имущество, оказване съдействие на звената за самоохрана при организиране на дейността им.

 Взаимодействието между органите на МВР и осъществяващите частна охранителна дейност обхваща провеждането на мероприятия и обмен на информация за:

– извършените правонарушения и белезите на техните извършители;

– лицата и предметите, свързани с конкретни правонарушения;

– извършените нарушения на обществения ред или престъпления, съдържащи се във видеозаписи от охранявани лица, мероприятия и обекти;

– състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението в районите на осъществяваната охранителна дейност;

– задържаните (заловените) от частните охранители лица, заподозрени в извършване на престъпление в охранявания обект;

– случаите на използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие от охранителите, основанията и лицата, по отношение на които са използвани;

– дейността по охраната на отделни масови мероприятия и обекти;

– състоянието на съществуващите и новопоявилите се сборища и уязвими места за нарушение на обществения ред;

– мероприятия за превенция на хулигански прояви на обществени места и противообществени прояви (спортно хулиганство) във връзка с провеждане на спортни, културни и други прояви;

– оказване съдействие и помощ при опазване на местопроизшествия, установяване на свидетели, веществени доказателства и др.;

– взаимодействие при провеждане на специализирани и други полицейски операции и заградителни мероприятия във връзка с извършени правонарушения.

 За решаване въпросите на взаимодействието и координацията между лицата, осъществяващи частна охранителна дейност и областните дирекции „Полиция“ се провеждат работни срещи, съвместни инструктажи на полицейски служители и охранители при съвместна охрана на обекти, мероприятия и лица, при провеждане на дейности по превенция за недопускане на престъпления и нарушения в съвместно охранявани обекти.

 1. ОТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

Препоръки за етично поведение на охранителя при извършване на частна охранителна дейност:

 1. Действията на охранителя трябва да са подчинени на спазване на Конституцията и законите на Република България;
 2. Винаги трябва да се проверява законността на действията, които ще се предприемат;
 3. Да се зачитат правата, свободите и достойнството на гражданите;
 4. Да не се предприемат каквито и да са действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 5. да не се приемат и изпълняват задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;
 6. Да не се използват методи или средства за осъществяване на охранителна дейност, които излагат на опасност живота или здравето на други лица;
 7. Да се пази доброто име на възложителя по договора за охрана;
 8. Да се пази доброто име на фирмата;
 9. Да не се използва в дейността провокиране към извършване на правонарушения;
 10. Да се поддържа униформеното облекло винаги чисто и в изряден вид, така че да не уронва престижа на охранителната организация;
 11. да се изпълняват само онези охранителни дейности, за които е в сила надлежно издаден лиценз или за които е извършена регистрация, като спазвате стриктно произтичащите от това ограничения;
 12. Изключително важна е лоялността към работодателя или възложителя по договора за охрана.

 Препоръки за етично поведение при осъществяване на охранителната дейност:

 1. Да се насочат усилията за гарантиране на сигурността на обектите на охрана, материалните ценности и имущество, намиращите се в тях лица и техните прав, като се предпазват от противоправни посегателства;

 1. Да се извършва само от ЗЧОД проверки на документи за самоличност, пропуски, багаж, товари и съпроводителни документи по начин, който да не уронва честта и достойнството на проверяваните;
 2. Да легитимира качеството си на длъжностно лице чрез съответните атрибути (карта, знак и униформа);
 3. При задържане на лица, за които се предполага, че са извършили престъпление в района на охрана, да прилага само необходимата за това физическа сила, помощни средства по реда и условията, определени от закона;
 4. Да не се намесва и да не взема страна при уреждането на колективни спорове и конфликти в обектите на охрана;
 5. Да не бъде в нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества и медикаменти, оказващи влияние на способността му да изпълнява служебните си задължения;
 6. Да оказва професионална помощ и да подпомага колегите си при изпълнение на възложените им служебни задачи;
 7. Да не се поставя в материална или друга зависимост от отделни лица и организации;
 8. Да се противопоставя на всяка форма на корупция при осъществяване на дейността, като при констатиране на такива случаи да информира незабавно своя ръководител;
 9. Да не злоупотребява с дадените му от закона правомощия, като използва физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие единствено в случаите, предвидени от закона и Наказателния кодекс, при неизбежна отбрана, крайна необходимост, пропорционално на опасността и в степен, необходима за постигане на законова цел;
 10. Да използва физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие само в краен случай и да прекрати използването им веднага след постигане целта на приложеното правомощие;
 11. Когато се намира на мястото на инцидента, да направи преценка дали да използва физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие и в каква степен;
 12. Да оказва помощ на лицата, по отношение на които е използвал физическа сила, помощни средства или оръжие, веднага след отпадане на основанията и постигане целта за използването им;
 13. Да не предоставя и да не преотстъпва оръжието си, личната си идентификационна карта, униформеното си облекло, както и управлението на служебните автомобили на други лица;
 14. Да не допуска разгласяване на поверителни сведения, като производствена, служебна тайна или информация за използваните технически системи за сигурност, свързочни и други средства и процедури, предназначени за осигуряване на защита на обектите;
 15. Да осъществява добронамерено взаимодействие и сътрудничество с органите на МВР за противодействие на престъпността и опазването на обществения ред;
 16. Да не възпрепятства държавните органи при изпълнение на законовите им функции;
 17. Да не ползва правомощията си за лично облагодетелстване или за други користни цели.

 С изброените етични норми на поведение частното охранително дружество се включва в общоприетите за всички охранителни организации правила за етично поведение, като по този начин се вписва в общата етична рамка, към която се придържат всички частни охранители, за да не се уреждат тези отношения в обхвата на отделните търговски дружества, фирми и организации, прилагащи охранителна дейност.

 1. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Готовността да се окаже първа помощ е от изключителна важност при спасяването на живота, облекчаване на болката и предотвратяване на допълнителни наранявания или инфекции.

Оказването на първа помощ е задължение на всеки охранител. Тя може да бъде оказана както на пострадал колега охранител или друго лице- взаимопомощ, така и всеки сам да си помогне в случай на необходимост – самопомощ.

ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:

Личен превързочен пакет (ЛПП) –Предназначен е за налагане на стерилна превръзка с цел предпазване на рана или обгорена повърхност на тялото от вторична инфекция, както и да предотврати кръвозагуба. Пакетът се състои от подвижна и неподвижна марлени възглавнички. Опакован е в пергаментова хартия, а най-отгоре във водонепромокаема обвивка от гумирана тъкан.

Внимание: Да не се пипат с ръце вътрешните страни на възглавничките при поставяне на превръзката.

 Индивидуална аптечна -Предназначена е за само помощ и взаимопомощ. Върху опаковката са указани правилата за използване на отделните средства.

ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСТРАДАЛ                                                                                                               

 1. Не изпадайте в паника.
 2. Проверете АБВ на поддържането на живота:
 3. Проходимост на дихателни пътища – освобождавайте винаги дихателните пътища на пострадалия.

Б. Нормализиране на дишането -ако пострадалият не диша, започнете веднага дихателни движения.

 1. Нормализиране на кръвообращението – ако няма пулс, потърсете помощ от специалист. Запомнете, за да възстановите сърдечно-съдовата дейност, трябва да имате съответна подготовка. При нужда помагайте на човека, който извършва манипулацията, като вдишвате в устата на пострадалия на всяка пета компресия.
 2. Проверете за кървене.
 3. Притиснете мястото на кървене.

Б. Повдигнете наранения крайник, само ако това не причинява допълнителни травми.

 1. Притиснете захранващата артерия.

Г. Използвайте турникет само при тежки живото застрашаващи кръвотечения, като последна мярка.

 1. Проверете дали няма признаци на шок и счупени кости.
 2. Потърсете информация за пострадалия от личния му жетон/медальон или други идентификационни документи.
 3. Разхлабете дрехите на пострадалия.
 4. Не давайте на човек в безсъзнание нищо през устата.
 5. Не местете пострадалия, освен ако няма опасност за живота му. Оставете пострадалия в покой, на топло и тихо място, освен ако не става въпрос за слънчев удар. Пострадали със счупвания (фрактури) не бива да се местят, докато не се постави шина.

Проверка на жизнените показатели                                                                                                                               

(Как да чуем сърцето)

При мъж и дете сложете ухо в лявата половина на гърдите, при жена сложете ухо точно под лявата гърда. Нормалният пулс за възрастен човек е между 70 и 80 удара в минута, при децата

е леко ускорен. Възбудата, умората и температурата могат да ускорят пулса.

(Как да чуем дишането)

 1. Сложете ухо в дясната половина на гърдите. Честотата на вдишване/издишване в минута нормално е 16-20 пъти. Възбудата, умората и температурата могат да ускорят дишането. 2. Ако не чувате дишане проследете движението на гръдния кош и корема или поставете огледалце/друг лъскав предмет пред устата/носа на пострадалия и проверете за изпотяване.                              
 2.  (Как да напипаме пулса)
 1. 1. Сложете върховете на показалеца и средния пръст под палеца на китката на пострадалия, за да усетите пулса. Не слагайте вашия палец, тъй като собственият ви пулс маже да ви обърка.
 2. Ако не можете да го усетите на китката, проверете каротидната артерия (отстрани на шията) или феморалната артерия (в слабините).
 3. След като откриете пулса, пребройте ударите за 15 секунди и умножете по 4 или ако пулсът е много бавен и неравномерен, бройте в продължение на 60 сек. Пулсът може да варира съобразно положението на пострадалия. Нормалният пулс за възрастен мъж е около 54 – 70 удара в мин. За жена – 75 – 80. При малко дете пулсът може да варира от 82 до 180 удара в мин. Освен това обърнете внимание дали пулсът е напълнен или мек, ритмичен или не.                                                          

ШОК (Нарушение на кръвообращението, което може да доведе до нарушение на всички функции на тялото)

Внимание: Шокът е опасно състояние и може да се окаже фатално. Очаквайте шок в различни ситуации на спешни случаи. Не давайте нищо през устата.

Симптоми: Необикновена слабост или прималяване: хладна, бледа, лепкава кожа, ускорен или забавен пулс, плитко, неравномерно дишане, втрисане, гадене, загуба на съзнание.

Лечение:                                                                                                                                                                 

 1. Възможно най-бързо отстранете причината за шока.

 1. Проверете дали дихателните пътища са проходими. При повръщане внимателно обърнете главата настрани.
 2. Сложете пострадалия на топло и в легнало положение. При наранявания на главата и гръдния кош повдигнете главата и раменете на около 20 см над нивото на краката.
 3. Незабавно потърсете професионална медицинска помощ.
 4. Не давайте нищо през устата.

БЕЗСЪЗНАНИЕ (Пострадалият не реагира на докосване, звук и светлина)

 Лечение:

 1. Не премествайте пострадалия и не му давайте нищо през устата.
 2. Поставете пострадалия на топло и разхлабете дрехите му.
 3. Ако възникнат затруднения в дишането започнете веднага прилагането на техники за възстановяване на дишането.
 4. Потърсете причината за загуба на съзнание.
 5. Потърсете професионална медицинска помощ.

ПРИПАДЪК (Внезапна загуба на съзнание)

Симптоми: слабост, сънливост, отпуснатост, ускорен или забавен пулс, студена и бледа кожа.

Лечение:                                                                                                                                                                                 1. Ако пострадалият се чувства зле (има вероятност от припадане), накарайте го да седне и да наведе главата си на нивото на коленете или да легне и да повдигне краката си 20 на см височина.

 1. Ако пострадалият е припаднал:

– поставете го по гръб, разхлабете дрехите;

– отворете прозорците на стаята;

– ако пострадалият е повърнал, обърнете главата му настрани и почистете устата му;

– не му давайте нищо през устата;

– потърсете медицинска помощ.

ТОПЛИНЕН УДАР (излагане на топлина или слънце)

Симптоми: отпадналост, раздразнителност, главоболие, виене на свят, забавен или ускорен пулс, ускорено дишане, студена кожа, обилно потене.

Лечение:

 1. Поставете пострадалия да легне на хладно, сенчесто място.
 2. Повдигнете краката на високо. Масажирайте ги по посока към сърцето.
 3. Давайте на пострадалия студена подсолена вода на всеки 15 минути, докато се възстанови.
 4. Не оставяйте пострадалия да сяда, дори след като се е възстановил.

ОБЕЗВОДНЯВАНЕ                                                                                                                                              

Причини: повръщане, диария, прекомерно изпотяване, висока температура.

Симптоми: суха кожа и лигавици, загуба на еластичността на кожата, липса или намалено

отделяне на урина, мек и учестен пулс и ниско артериално налягане.

Лечение:                                                                                                                                                                      

Дайте течности през устата, най-добре е топла подсладена вода или 5 % р-р на глюкоза. Да не се дават студени течности!

ПРОБЛЕМИ С ДИШАНЕТО                                                                                                                         

Симптоми: Недостиг на въздух, замаяност, болка в областта на гърдите, ускорен пулс, синкавочервен цвят на кожата, разширени зеници, загуба на съзнание.

Лечение на пострадал, който не диша:

 1. Сложете пострадалия да легне на гръб. Викнете и го разтресете, за да проверите дали е в безсъзнание. Сложете едната си ръка под врата му и повдигайте, така че да отворите широко дихателните пътища и с другата ръка притискайте главата надолу. При бебета и малки деца, при рани на врата и гърба избягвайте прекаленото извиване на главата.                                          
 2. Проверете дали има дихателна дейност. Ако няма дишане, хванете с пръсти носа на пострадалия, поемете дълбоко дъх, плътно покрийте устата на пострадалия и вдъхнете четири пъти бързо и дълбоко. Ако гръдният кош не се повдигне, проверете дали няма нещо, което пречи на дишането.
 3. Почистете устата и носа, като използвате пръста си във форма на кука.
 4. Проверете пулса на шията и вижте дали има сърдечна дейност.
 5. Ако има пулс – продължете спасителното дишане с по едно силно вдъхване на всеки 5 мин. или 12 вдъхвания в минута.                                                       

Частично или пълно запушване на горните дихателни пътища                                                            

Симптомите включват: слаба кашлица, пискливи шумове при вдишване, неспособност за дишане, кашлица, жест на притискане на гърлото с показалеца и палеца, затруднено дишане, посиняване на кожата.                                                                                                                                                                       

Лечение:

Ако пострадалият стои или седи:                                                                                                                           

 1. Застанете встрани и малко зад него.
 2. Ако е възможно наведете главата на пострадалия към гърдите му и го ударете 4 пъти с дланта си силно по гърба. Поставете другата си ръка на гърдите му за подпомагане.
 3. Ако пострадалият продължава да се задушава – застанете зад него и го обгърнете с ръце през кръста. Хванете ръцете си и поставете палеца си върху корема му, следва 4 пъти рязко дръпване назад.                                                                           

Ако пострадалият е в легнало положение:                                                                                                        

– клекнете до него, завъртете го на една страна с лице срещу него (гръдният му кош трябва да бъде срещу коляното ви). С дланта на ръката си го ударете 4 пъти между раменете. Завъртете пострадалия по гръб. Поставете ръцете си една върху друга под ребрената област. Натиснете по посока на диафрагмата с бързо движение. Ако е необходимо направете го 4 пъти в бърза последователност.                                                    

Пълна въздушна обструкция при пострадали в безсъзнание:                                                                          

– Поддържайте въздушен достъп, като поставите едната си ръка под врата на пострадалия и я повдигнете, с другата ръка, наклонете максимално назад главата. Повторете поредицата от вдишване и 4 удара по гърба, ако е необходимо.

РАНИ(Нарушаване целостта на кожата)

Внимание: Преди лечение на по-сериозни рани, направете всичко възможно за кръвоспиране и потърсете медицинска помощ.

Всяка рана може да се замърси и инфектира.

Нараняване на повърхностния слой на кожата.                                                                                        

Симптоми: червенина, ограничено кървене.

Лечение: Ако нараняването е малко, лекувайте като при порязано, ако е с по-голям участък, покрийте със стерилна марля. Потърсете медицинска помощ.

Ампутация (Тъкан отстранена частично или изцяло от тялото.)

Внимание: Завийте откъснатата част от тялото в чиста кърпа и незабавно потърсете компетентна медицинска помощ. В болнично заведение може да се направи опит за възстановяването й. Може да поставите лед, но директно върху ампутираното място.

Лечение:

 1. Спрете веднага кръвотечението.
 2. Лекувайте за шок. Ако е необходимо приложете техниките за възстановяване на дишането.
 3. Ако раната не е дълбока, внимателно почистете около нея със сапун и вода. Покрийте със стерилна кърпа и бинт.
 4. Потърсете медицинска помощ.

Мехур (тънък сак от кожа, съдържащ течност)

Внимание: Не пукайте мехура причинен от изгаряния, ако е спукан, лекувайте като при рана. Проверете за признаци на инфекция.

Симптоми: налягане, болка, зачервяване.

Лечение:

Не пукайте мехура. Ако течността от мехура е изтекла, покрийте със стерилна марля, предпазвайте от по-нататъшно дразнене и потърсете медицинска помощ.

МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА РАНИ – „СТЪПКА ПО СТЪПКА”:                                                                     

Когато е възможно, измийте внимателно ръцете си с вода и сапун, преди да започнете да оказвате първа помощ. Дори и при леки порязвания и одрасквания, може да се получи замърсяване и инфектиране. Спазването на изредените по-долу техники може да предотврати или намали възможността от инфекции!

 1. Когато има възможност, измийте внимателно ръцете си с вода и сапун, преди да започнете оказването на първа помощ при рани.
 2. Подгответе чисто място, където да разположите необходимите ви неща.Старайте се да не докосвате раната без причина, да не дишате и кашляте върху нея.
 3. Пазете колкото е възможно по-голяма стерилност. Когато отваряте стерилни марли и превръзки, хващайте ги само за краищата. Не пипайте частите, които ще са в контакт с раната.

ПОВЪРХНОСТНИ РАНИ                                                                                                                                                            

 1. Почистете раната и околната повърхност внимателно с мек сапун и изплакнете. Попийте със стерилна марля или с чист бинт.
 2. Третирайте с антисептици, за да предотвратите заразяване.
 3. Покрийте раната, за да абсорбирате течностите и да предпазите от допълнително замърсяване, чрез:

– стерилни презързочни материали за големи рани, за порязвания, одрасквания и други;

– незалепващи стерилни превързочни материали при кървящи рани и дренаж, при изгаряния и инфекции;

– руло бинт за закрепване на стерилни превръзки.

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕВЪРЗВАНЕ                                                                                                                          

Внимание: Следете за признаци на инфекция, като: затопляне, болезненост, зачервяване около раната, оток, треска и температура.

При всяка рана има опасност от тетанус: консултирайте се с лекар.

Бинтоване                                                                                                                                                              

 Спешни превръзки може да се направят от чисти носни кърпи, шалове, чаршафи, колани, чорапи.

Бинтоването трябва да бъде стегнато, но не и толкова, че да спира кръвообращението:

а. Винаги оставяйте пръстите на ръцете и на краката извън бинта, при бинтоване на ръце или крака.

б. Разхлабете бинта, ако има оток, промяна на цвета, или ако крайниците изстинат или изтръпнат.

в. Никога не бинтовайте врата на пострадалия с ластичен бинт.

Методи на превързване:                                                                                                                                        

Поддържаща превръзка                                                                                                                                                         

 1. Слагате единия край на голяма триъгълна кърпа върху здравото рамо на пострадалия; другият край виси пред тялото. Вземате третия край зад лакътя на наранената ръка.
 2. Завързвате двата края отстрани на врата, но не на гръбначния стълб. Закопчавате върха на триъгълника с безопасна игла отпред или го завързвате на единичен възел. Проверете дали пръстите са извън кърпата, така че да можете да проверявате циркулацията. Нагласявате превръзката така, че пръстите да са с около 10 см над нивото на лакътя.

Превързване на главата и челото                                                                                                                         

 1. Сложете стерилна превръзка на раната преди бинтоването. Сгънете края на триъгълна кърпа с 5 см. Сложете кърпата с подгъва навън, така че средата й да е върху челото на пострадалия, близо до веждите, върхът й да сочи към тила.
 2. Опънете краищата покрай главата и ги кръстосайте отзад. (Ако раната е в задната част на главата, кръстосайте ги под нея.) Изтеглете краищата отпред и ги вържете в средата на челото.
 3. Подпъхнете края на кърпата под превръзката.

Хванете края на руло бинт и притиснете превръзката върху раната. Омотайте няколко пъти главата, така че здраво да закрепите превръзката върху раната. Срежете бинта и залепете с пластир.

Превързване на ухо и буза                                                                                                                            

Сложете средата на дълга, широка превръзка върху стерилната превръзка, покриваща раната.

Хванете краищата и ги кръстосайте от обратната страна на главата.

Завържете краищата в изходната позиция и ги закрепете с пластир. Сложете средата на дълъг, широк бинт, шал или парче плат, върху раната или компреса, покриващ бузата или ухото.

Слепете единия край отгоре на главата, а другия под брадата.

Кръстосайте краищата от противоположната страна, като върнете по-късия край напред към челото, а по-дългия – назад към тила.

Завържете ги върху мястото на раната или компреса.

Никога не използвайте този метод при счупена челюст, при кървене в устата или ако има вероятност от повръщане.

Бинтоване на стави                                                                                                                                                            

 1. Сгънете ставата под прав ъгъл, ако това не причинява болка. Сложете средата на марлен бинт, шал или парче плат върху превръзката на ставата.
 2. Омотайте краищата в противоположни страни, единият край нагоре, другият надолу, като ги прекръстосате на сгъвката.
 3. Продължете, като накрая ги завържете отстрани.
 4. Затегнете бинта с пластир, безопасни игли или щипка, или го завържете. Проверете дали стерилната превръзка стои на мястото си.                                                

СПЕЦИАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕВЪРЗВАНЕ                                                                                                      

Кръгово превързване на части от тялото с еднаква ширина                                                                        

Кръговото превързване е най-лесно. Ограничете употребата му до превързване на пръстите и главата. Просто омотайте раната с бинта, така че всеки следващ слой да е върху предишния.

Отворено и затворено спирално бинтоване на ръката или крака                                                                                                                

Бинтоване във вид на котва. Продължавате да омотавате наранената област посредством спирални намотки, така че да не се застъпват. Довършете като завържете. Тази превръзка може да е полезна като временна, за гипсиране или за закрепване на превръзка при голямо изгаряне. Може да се затвори спиралата, като намотаването продължава, докато се затворят процепите.

Осмоъгълно бинтоване на ръката и китката                                                                                              

Закрепете превръзката с една или две намотки около дланта. След това прекарайте диагонално от предната страна на китката и около нея. Повтаряйте, докато е необходимо. Закрепете с пластир или завържете от другата страна, или подпъхнете под палеца.

Превръзка на пръст                                                                                                                                                             

Няколко намотки по протежението на пръста, които се закрепят от кръгови и спираловидни намотки. Закрепете над раната, с гореописаните методи.

За допълнителна сигурност, вземете края на бинта, прекарайте го диагонално през гората страна на ръката, продължете до пръста и го преметнете. Повторете няколко пъти. Закрепете над ръката.

Осмоъгълно бинтоване на глезен                                                                                                                     

Захванете бинта на вътрешния свод на крака; омотайте два-три пъти около стъпалото. Прекарайте бинта диагонално нагоре в предната част на крака и около глезена, после диагонално надолу през стъпалото и под свода. Повторете няколко пъти, като отмествате всяка намотка с по няколко сантиметра. Завъртете около глезена. Закрепете над раната.

ВЪНШНО КЪРВЕНЕ                                                                                                                                      

Симптоми: Обилно кръвотечение от наранения кръвоносен съд, ускорен пулс, замаяност, студ, лепкава кожа, жажда, неспокойствие и загуба на съзнание.

Лечение:

 1. Действайте бързо. Сложете пострадалия да легне. Повдигнете наранения крайник над нивото на сърцето, освен ако не предполагате счупване (фрактура).
 2. Контролирайте кървенето, като директно притиснете раната.
 3. Ако контролирате кървенето чрез директно притискане на раната, превържете я здраво с чисти парчета плат или бинт, за да я предпазите от замърсяване и инфекция. Проверете пулса, да не би да е много стегната превръзката.
 4. Ако директното притискане не е ефективно, кървенето обикновено се спира като се натисне силно с пръст върху най-близката артерия, снабдяваща мястото с кръв. Първо открийте пулсиране в артерията, снабдяваща с кръв засегнатото място, където минава върху кост, в близост до кожата и след това следвайте инструкциите, за да направите компрес.         

За главата – натиснете палеца към костта пред ухото. Поради повишената циркулация, може да се наложи да натиснете и от двете страни.

За лицето – притиснете с пръсти в хлътналата част на челюстта. Може да се наложи да се притисне и от двете страни.

За шията – сложете палец на врата върху прешлените, плъзнете трите си пръста отстрани на дихателния път там, където се намира раната, открийте пулсираща артерия. След това притиснете. (Не натискайте и двете страни едновременно)

За гърдите и горната част на ръката -притиснете с палец надолу върху хлътналата част зад ключицата.

За горната част на ръката – сложете плоската страна на пръста си в хлътнатината между мускулите на вътрешната страна на ръката. С палец от външната страна на ръката, притиснете към костта на средата между рамото и лакътя.

За долната част на ръката – сложете палец от вътрешната страна на китката, притиснете към костта.                                                                                                                                                                  

За крака – в областта на слабините, там, където се срещат тялото и трупа, натиснете от вътрешната страна на бедрото, към костта с длан или юмрук. Ако кървенето не спре след съответното притискане, следете за признаци на шок. Турникет сложете само в краен случай.

Как да направим турникет                                                                                                                                     

Завържете 5 см плат малко над раната или ставата. Омотайте го два пъти здраво. Завържете с обикновен възел. Сложете здрава пръчка върху възела и я завържете. Въртете пръчката докато кръвта спре да тече. Не затягайте много силно. Със свободните краища завържете пръчката, за да не се отвърти. Не разхлабвайте турникета, освен по указание на лекар. Запишете времето, когато слагате турникета и когато кръвта спира. Съобщете ги на медицинския персонал. На челото на пострадалия отбележете буквата Т – турникет, както и мястото и времето на слагане на турникета, ако няма кой да придружи пострадалия до болничното заведение. Покрийте пострадалия с одеяло. Незабавно намерете лекарска помощ. Ако самият вие кървите, повикайте професионална помощ. Легнете, така че тежестта на тялото да не пада върху мястото на кървене.

Кървене от носа                                                                                                                                               

Лечение:

 1. Разхлабете дрехата около врата.Сложете пострадалия да седне и да наведе глава назад с рамене повдигнати нагоре.
 2. Накарайте пострадалия да диша през устата.
 3. Ако кървенето е от предния край на носа:

а. Хванете носа с палец и показалец и го притискайте около 5 мин.

б. Сложете студени, влажни кърпи върху носа и лицето.

в. Ако кървенето продължава, сложете малко стерилно тампонче в едната или двете ноздри (не използвайте памук или нещо със свободни влакънца).Внимавайте тампона да стърчи от

ноздрата. Стиснете носа. Ако кървенето продължава, потърсете медицинска помощ.

 1. Ако кървенето е от задната част на носа, спешно потърсете медицинска помощ.
 2. ВЪТРЕШНО КЪРВЕНЕ                                                                                                                                       

Симптоми: Бледа, хладна, лепкава кожа, особено на ръцете и краката; разширени зеници; слаб, ускорен, неравномерен пулс; оток на крайника; посиняване или почерняване на мястото около травмата.

Внимание: Първата помощ не може да спре вътрешното кървене.

Лечение:

 1. Не давайте на пострадалия нищо през устата, ако предполагате кървене в стомаха.
 2. Лекувайте за шок.
 3. Незабавно откарайте пострадалия в болница. Транспортирайте в хоризонтално положение. В случай на гръдна рана, придвижете пострадалия в седнало или полуседнало положение.

СЧУПЕНА КОСТ                                                                                                                                              

Симптоми: Пострадалият е чул или усетил как костта му се чупи, при допир, мястото е меко и има болка в една точка, подуване около предполагаемото място на счупването, крайникът може да е в неестествено положение, болка при движение, ненормално движение, невъзможност за функциониране, усещане за стържене, промяна на цвета на засегнатото място.

Лечение:

 1. Дръжте пострадалия в покой и затоплен, лекувайте за шок, ако има нужда. Не местете пострадалия, докато не сложите шина, освен ако има опасност за живота.

 1. Ако предполагате счупване и няма разкъсване на тъканта (затворена фрактура), шинирайте крайника без пострадалият да се мърда. Обездвижете ставите над и под предполагаемото място на счупването.                                                                                                                                         
 2. Ако костта е пробола кожата (отворена или сложна фрактура), натиснете на съответното място за да преустановите кървенето. Не се опитвайте да изправите крайника, да го поставите в нормално положение. Не пипайте и не почиствайте раната. Поставете стерилната превръзка или чиста кърпа върху раната, завържете здраво с бинт или парчета плат.
 3. Ако трябва да се премести пострадалия, сложете шина за да предотвратите допълнителни увреждания. Използвайте всичко, което би предпазило счупените кости от разместване (клечки, дъски, ламарина).Сложете върху шината памук или парче плат и завържете. Ако пострадалия се оплаква от изтръпване, разхлабете малко.
 4. Незабавно повикайте медицинска помощ.

Счупване или нараняване на гръбначния стълб                                                                                                     

Симптоми: Невъзможност за движение на краката, стъпалата или пръстите, изтръпване в крайниците, болка в гърба или врата.

Лечение:

Виж счупване на врата.

Счупване на врата                                                                                                                                    

Симптоми: Невъзможност за движение на пръстите; изтръпване или вдървяване в областта на раменете; невъзможност за движение на крайниците. При тежка травма на врата или главата винаги трябва да се мисли за възможността от фрактура на врата.                                                                                                            Лечение:                                                                                                                                                                              

 1. Не позволявайте на пострадалия да мърда главата си. Сложете одеала нагънати на руло около главата, врата и раменете, за да обездвижите. Отстрани можете да подпрете с камъни и тухли, за да не мърдат. Разхлабете дрехите около врата и кръста.
 2. Дръжте пострадалия на топло и в покой.
 3. Ако има затруднения с дишането, освободете дихателните пътища с минимално движение на главата. Незабавно намерете лекарска помощ. Започнете изкуствено дишане.

Счупване на  черепа                                                                                                                                      

Симптоми: пострадалият е в състояние на безсъзнание или със замъглено съзнание, сънливост, гадене, повръщане, главоболие и шок.

Внимание: Всяка травма на главата изисква внимателно наблюдение най-малко в продължение на 24 часа за установяване на възможно мозъчно увреждане. Задължително се търси лекарска помощ.

Лечение:

 1. Пострадалият се поставя в легнало положение, като движенията на главата се ограничават до минимум.
 2. Ако пострадалият повръща или кърви от устата, главата се обръща на една страна.
 3. Пострадалият трябва да се държи в топло и проветриво помещение, разхлабете стегнатите дрехи.
 4. Контролирайте кървенето, като внимателно притискате с пръст.
 5. При необходимост, започнете изкуствено дишане. Лекувайте за шок.
 6. Потърсете незабавно лекарска помощ.

Натъртване (контузия)(Затворена рана, при която вътрешното кървене се разпространява в меките тъкани)                                                                                                                                      

Симптоми: подутина, болка, промяна на цвета в района на нараняването.

Лечение:

 1. Сложете много студен влажен компрес върху наранената повърхност.
 2. Ако болката не престане, потърсете лекарска помощ.

ИЗКЪЛЧВАНЕ НА СТАВИ (Изместване на кост от става)                                                                     

Симптоми: болка, загуба на контрол, неподвижност на засегнатата става, оток, посиняване.

Лечение:

 1. Лечение както при фрактура.
 2. Не се опитвайте да наместите ставата.
 3. Сложете лед на засегнатото място.
 4. Не премествайте пострадалия с луксация на хълбока, докато не бъде наместена (виж начин

на транспортиране).

 1. Потърсете веднага медицинска помощ.

НАРАНЯВАНЕ НА ГЛАВАТА                                                                                                                            

Сътресение, нараняване на меката структура особено на мозъка, вследствие падане, силен

удар по главата.

Симптоми: Кратки периоди на безсъзнание или полусъзнание, когато пострадалият губи пълна представа за действителността.

Внимание: Всяко нараняване на главата изисква поне 24-часово наблюдение за евентуални мозъчни наранявания. (Симптомите включват: гадене, повръщане, силно главоболие, загуба на съзнание, шок).Ако има причина за съмнение за мозъчно нараняване е необходима рентгенова снимка.

Лечение:                                                                                                                                                       

незабавна консултация с лекар.

Черепно нараняване, нараняване на кожата на главата.                                                                              

Симптоми: обилно кървене.

Внимание: Тежки рани може да бъдат скрити от косата.

Лечение:

 1. Не почиствайте дълбока рана.
 2. Контролирайте кървенето, изправяйки главата на пострадалия.
 3. Използвайте стерилна марля върху раната (без да натискате много силно).
 4. Потърсете медицинска помощ.

Чуждо тяло в окото                                                                                                                                    

Лечение:

 1. Ако окото е порязано, поставете стерилна марля, без да отстранявате заседнали предмети.

Потърсете лекарска помощ.

 1. Ако предмета е попаднал под горния клепач, хванете миглите на горния клепач и го раздвижете нагоре и надолу, така че предметът да се залепи за него. Ако тази техника не успее, нека пострадалият да погледне надолу, после обърнете горния клепач, внимателно с навлажнена стерилна марля махнете предмета. Ако предметът е под долния клепач, дръпнете надолу клепача и внимателно с навлажнена марля отстранете предмета.

Чуждо тяло в ухото                                                                                                                                                                             

Лечение:

 1. Не използвайте пръсти или други инструменти за изваждане на чуждото тяло от ухото, може

да нараните тъпанчето.

 1. Налейте мазнина в ухото – обърнете главата, така че олиото и предмета да излязат.
 2. Ако предмета не излезе потърсете медицинска помощ.

Чуждо тяло в носа                                                                                                                                                                                 

Внимание:Не се опитвайте с друг предмет да го извадите, защото може да ги вкарате още по-навътре.

Лечение:

 1. Не позволявайте на пострадалия да се издухва силно,
 2. Потърсете компетентна медицинска помощ.

НАРАНЯВАНЕ НА ГЪРДИТЕ                                                                                                                          

Симптоми: обилно кървене, зачервяване на тъканите, затруднено дишане.

Внимание: Не използвайте стегната превръзка, за да може болният да диша.

Лечение:

 1. А. Ако предметът е закрепен, отрежете го на безопасно разстояние от кожата. Обездвижете предмета с дебели превръзки и закрепете с пластир.

Б. Ако предметът е проникнал в пострадалия, не го вадете. Обездвижете с дебели превръзки от стерилна марля, закрепете с пластир (не много стегнато).

 1. Ако предметът проникне в гръдния кош и пострадалият се оплаче от напрежение в тази област, бързо разхлабете превръзката.
 2. Ако има затруднения в дишането, започнете изкуствено дишане.
 3. Третирайте за шок.
 4. Незабавно потърсете медицинска помощ.

Пробождане                                                                                                                                             

Симптоми: оток, болка, ограничено вътрешно кървене, възможно обилно външно кървене.

Лечение:

 1. Измийте ръцете си, почистете раната с мек сапун и вода.
 2. Внимателно покрийте раната със стерилна марля.
 3. Сложете студен компрес на засегнатата област.
 4. Повикайте медицинска помощ за допълнителна обработка на раната и евентуално за противотетанусна инжекция.

КОРЕМНИ НАРАНЯВАНИЯ (Разкъсване на коремната стена)

Симптоми: обилно кървене.

Внимание: Задължително потърсете лекарска помощ.

Лечение:

 1. Не се опитвайте да поставите излезлите навън органи отново в коремната кухина.
 2. Ако не може да се осигури спешна медицинска помощ, покрийте органите с чиста, навлажнена кърпа, бинтовайте леко.
 3. Не давайте на пострадалия нищо през устата.

УХАПВАНИЯ                                                                                                                                                         

Всяка рана от животно или човек може да доведе до сериозни усложнения. Особено внимание следва да се отделя на заболяването бяс. Всяко ухапване носи голяма опасност от инфекции.

Животно и човек                                                                                                                                     

Симптоми: кожа, която е прободена, разкъсана или липсва участък от нея, разкъсани тъкани.

Лечение:

 1. Контрол на кървене.
 2. Незабавно изплакнете раната със студена вода, за да отстраните слюнката.
 3. Почистете внимателно с мек сапун и студена вода в продължение на 5 мин. изплакнете със студена, течаща вода.
 4. Покрийте със стерилна превръзка или чиста кърпа.
 5. Кажете на пострадалия да не мърда, докато не дойде лекар.
 6. Консултирайте лекар за по-подробна инструкция, против бяс и тетанус.
 7. Ако пострадалият е ухапан от животно, то трябва да се хване и да се провери за бяс.

Комар, мравка                                                                                                                                                

Симптоми: зачервяване и подуване на засегнатото място, сърбеж и/или пареща болка.

Лечение:

 1. Измийте внимателно със сапун и студена вода.
 2. Сложете паста, приготвена от сода бикарбонат и вода.
 3. При оток, покрийте мястото с много студена, влажна кърпа.

Змия                                                                                                                                                                           

Симптоми:                                                                                                                                                                  

а. Леки до средни: лек оток или промяна на цвета, лека болка и изтръпване на мястото на ухапването, ускорен пулс, слабост, замъглено зрение, гадене, повръщане, недостиг на въздух.

б. Тежки: бързо развитие на отока, силно изтръпване, силна болка на мястото на ухапването, малки зеници, провлачен говор, шок, конвулсии, парализиране, загуба на съзнание, спиране на дишането и на пулса.

Внимание: Пострадалият трябва незабавно да се отведе в болница, дори и само да се предполага ухапване от змия. Не давайте алкохол, успокоителни, аспирин или медикаменти, съдържащи аспирин за облекчаване на болката. Не слагайте студен компрес, лед под каквато и да е форма.

Лечение:

 1. Незабавно намерете лекарска помощ.
 2. Сложете пострадалия да легне и да не мърда. Нагласете тялото му, така че ухапаното да е под нивото на сърцето.
 3. Следете дихателната дейност. При нужда започнете обдишване и третиране за шок.
 4. При леки и средни симптоми, пристегнете (но не с турникет) между мястото на ухапаното и сърцето. Проверете за пулс, да не би да е твърде стегната превръзката. Нагласете превръзката, така че течността да се стича от раната.
 5. При тежки симптоми и отсъствие на лекарска помощ:

– Стерилизирайте нож или бръснач върху пламък. Направете вертикален разрез в кожата, дълъг около 1 см над всяка дупчица. Не режете на кръст и надълбоко. Изстискайте прорезите със смукателна помпичка в продължение на 30 мин. Ако не разполагате с такава изсмуквайте с уста и изплакнете отровата, като внимавате да не преглътнете(въпреки че змийската отрова не е отровна при поглъщане); изплакнете устата си.

 1. Измийте внимателно раната със сапун и студена вода, попийте и сложете стерилна превръзка или чиста кърпа за кратко време.
 2. Ако змията е убита, вземете я за идентификация.

Паяк                                                                                                                                                                     

Черна вдовица – лъскав черен паяк с дълги крака, с размер около 1.5 см, от долната страна има червен белег с форма на пясъчен часовник.

Симптоми: силна болка, гадене, мускулни спазми, треска, обилно потене и затруднения в дишането. По тялото може да се усети изтръпване или пареща болка.

Кафяв отшелник – кафяв паяк, 1.5 – 2 см с дълги крака и тъмно кафяв белег с форма на цигулка на гърба.

Симптоми: силна болка, последвана от втрисания, температура, болки в ставите, гадене и повръщане.                                                                                                                                            

Лечение:

 1. Поставете пострадалия в покой и на топло.
 2. Ухапаното да е под нивото на сърцето.
 3. Следете внимателно за затруднения в дишането. При нужда започнете изкуствено дишане.
 1. Поставете стегната превръзка (не турникет) 3-10 см над раната. Проверете дали не е много стегната. Проверете пулса, ако не се усеща, разхлабете.
 2. Сложете много студена, влажна кърпа на засегнатото място.
 3. Възможно най-бързо намерете лекарска помощ.

Кърлеж – малко, кожесто черно или тъмно кафяво насекомо.

Симптоми: Закачва се за кожата на главата и тялото, често се вижда като черна точка.

Внимание: Ако няколко дни след намирането на кърлежа, усетите главоболие или втрисания, консултирайте се с лекар.

Лечение:

 1. Не дърпайте, не късайте и не мачкайте кърлежа.
 2. Сложете терпентин, вазелин, алкохол или мазна течност на кърлежа. Не дърпайте, не късайте и не мачкайте кърлежа.
 3. Ако до 30 мин. кърлежа не се е махнал, внимателно извадете всички части с пинсета, като въртите в посока обратна на часовниковата стрелка. Не хващайте с пръсти.
 4. Добре натъркайте мястото със сапун и вода в продължение на 5 мин.
 5. Прегледайте цялото тяло за други кърлежи.

Скорпион                                                                                                                                                       

Симптоми: Много силна болка на мястото на ужилването, оток, повръщане, стомашни спазми, завалена реч, кома.

Лечение:                                                                                                                                                                       

 както при паяк.

ТОПЛИННИ ИЗГАРЯНИЯ                                                                                                                             

Причиняват се от горещи течности, предмети, гореща пара и др.

Симптоми:                                                                                                                                                                  

а. Първа степен- засегнати са горните слоеве на кожата, характеризира се със зачервяване, промяна на цвета, леко подуване и болка.

б. Втора степен: дълбоко изгаряне със зачервяване и повърхност на петна, мехури, значителна болка и оток, повърхността на кожата изглежда влажна.

в. Трета степен: дълбоко тъканно увреждане, изглежда бяло или овъглено, пълна загуба, на всички слоеве на кожата, отсъствие на болка.

Внимание: Не почиствайте и не пукайте мехурите. Не махайте дрехите, които са залепнали на изгореното. Не слагайте мазнина или медицинско мазило на тежки изгаряния. Не използвайте памук или друг материал с влакна при покриване на раната.

Лечение:

– За първа степен:                                                                                                                                                   

А. Сложете хладно, влажно парче плат или потопете във вода. Не използвайте лед.

Б. Леко попийте, сложете суха, не залепваща превръзка или чиста кърпа, ако има нужда.

В. Обикновено не се налага лечение, но при наличие на по-тежко изразени симптоми,

консултирайте се с лекар. Внимавайте за признаци на шок.

– За втора степен:                                                                                                                                                       

като при първа степен. Ако са засегнати ръцете или краката, дръжте ги над нивото на сърцето. Може да се наложи лечение в зависимост от мястото и степента на изгарянето. Изгарянето втора степен може да се окаже дълбоко и потенциално сериозно. Следете за признаци на шок и инфекции.

– За трета степен:

 1. При необходимост третирайте за шок
 2. Не пипайте и не кашляйте върху изгорената повърхност. Пострадали с изгаряния по лицето трябва да стоят седна-ли и да се следи за затруднения в дишането. Проверете дали дихателните пътища са свободни
 3. Ако са засегнати ръцете или краката, те трябва да бъдат над нивото на сърцето.
 4. Сложете охладителен компрес само на лицето, ръцете или стъпалата.
 5. Покрийте изгореното с не залепваща превръзка или чиста кърпа.
 6. Отведете пострадалия възможно най-бързо в болница.

ХИМИЧЕСКИ ИЗГАРЯНИЯ                                                                                                                                                  

Сериозни изгаряния, причинени от груби химикали или корозивни отрови, попаднали върху кожата или окото.

Симптоми: както при топлинните изгаряния, според степента и мястото.

Внимание: Ако на очите има контактни лещи, преместете ги в бялата част на очите.

Лечение:

 1. Махнете замърсените дрехи от поразената зона.
 2. Промийте изгореното място със студена вода в продължение на 5 мин.
 3. Третирайте като изгаряне.
 4. Ако окото е изгорено от химикал, киселина, газ или спрей:

А. Незабавно полейте лицето, клепачите и очите със студена, течаща вода, в продължение поне на 15 мин., като поставите лицето така, че да не попада вода в другото око. Повдигнете клепача така, че да промиете и от вътрешната страна на окото.

Б. Покрийте и двете очи със сухи стерилни марли, забинтовайте. Консултирайте се с лекар незабавно.

 1. Ако окото е било изгорено от основи, като например препарати за почистване:
 2. Незабавно изплакнете лицето, клепачите и окото със студена, течаща вода в продължение поне на 15 мин., като внимавате водата да не попадне в другото око. Повдигнете клепача, за да изплакнете и отвътре.

Б. Внимателно извадете някои чужди частици с края на кърпа.

 1. Покрийте и двете очи със суха стерилна кърпа; бинтовайте.

Г. Незабавно консултирайте с лекар.

Изгаряния с електрически ток                                                                                                                                           

Симптоми: Малки, обезцветени части на мястото на токовия удар.

Внимание: Може да има значително увреждане на тъканите в дълбочина.

Лечение:

 1. Не пипайте пострадалия, ако все още е в контакт с електрическата мрежа. Първо трябва да го отделите от електрическия източник. Използвайте суха, неметална пръчка за целта. Ръцете ви трябва да са чисти. Ако е възможно изключете електрическото захранване.
 2. Проверете дали няма затруднения в дишането и при нужда започнете изкуствено дишане.
 3. Незабавно повикайте медицинска помощ.

Слънчеви изгаряния                                                                                                                              

Симптоми: Зачервяване или промяна на цвета на кожата при първа степен, леко подуване, мехури, болка, слабост, замаяност, гадене при втора-трета степен.

Лечение:

 1. Като при първа и втора степен изгаряне.
 2. При нужда третирайте за шок.              
 3. Охладете пострадалия възможно най-бързо с влажни кърпи или го потопете в хладка вода.
 4. Дайте на пострадалия да пие течности.
 5. При тежки случаи намерете медицинска помощ.

ИЗМРЪЗВАНЕ                                                                                                                                         

Симптоми: поява на кристалчета върху кожата, бледа, побеляла или със сив оттенък кожа, чувство за пробождане, силен студ. Пострадалият може да чувства болка и да се появят мехури.

Внимание: Не пукайте мехурите, не търкайте, не затопляйте премръзналата кожа.

Лечение:

 1. Затоплете премръзналата кожа, колкото е възможно по-бързо, като я покриете с одеало или потопите в топла, не гореща вода.
 2. Прекратете със затоплящите техники веднага, след като измръзналата повърхност се зачерви. Пострадалият може да има нужда от обезболяване при силна болка.
 3. Манипулации могат да се извършват върху поразената повърхност, след като тя се затопли.
 4. Ако са засегнати пръстите на ръцете или краката, увийте ги поотделно с чист плат.
 5. Потърсете компетентна медицинска помощ.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА РАНЕН                                                                                                                             

Ако травмата включва нараняване на врата и гърба – не премествайте пострадалия, ако не е наложително. Потърсете медицинска помощ.

 1. Ако пострадалият трябва да бъде преместен, поставете го по гръб. Ако е възможно, пъхнете под него одеало;
 2. Внимателно обърнете пострадалия към вас, подпъхнете под него одеало, навито до средата.

Б. Обърнете го върху одеалото, размотайте и го поставете по гръб.

B. Влачете го с главата напред, като държите гърба по възможност изправен.

 1. Ако пострадалият трябва да се пренесе:

А. Крепете всяка част от тялото. Нека има човек и при главата за допълнителна опора.

Използвайте дъска, маса, или друга плоскост, за да държите тялото максимално изправено.

Б. Можете да импровизирате носилка, като използвате пръти и одеало.

ГЪРЧОВЕ (неконтролирани спазми на тялото)

Симптоми: мускулите се сковават и следват спазми, очите се обръщат нагоре, лицето и устните посиняват, пострадалият може да спре да диша, прехапва си езика, излиза пяна от устата.                    Лечение:

 1. Не се опитвайте да спрете действията на пострадалия.
 2. Предпазвайте го от нараняване от околни предмети.
 3. Разхлабете дрехите му.
 4. Когато пристъпът свърши, осведомете се първо за състоянието на дишането му.

Ако конвулсиите се повторят и причината е неизвестна, потърсете професионална медицинска помощ.

ДАВЕНЕ                                                                                                                                                                             

В ЗАМРЪЗНАЛ ВОДОЕМ                                                                                                                         

Симптоми: пострадалият се бори с водата, крещи за помощ, от устата и носа му водата изтича, поглъщането й може да причини задавяне и затруднения в дишането.

Лечение:

 1. Не стъпвайте на леда. Помогнете на пострадалия, като му подадете ръка или пръчка, стълба, клон, при необходимост образувайте човешка верига.
 2. Плъзгайте пострадалия внимателно по леда, не го носете.
 3. Затоплете пострадалия възможно най-бързо, като свалите мокрите дрехи и го увиете в одеала.
 4. При нужда започнете изкуствено дишане.
 5. Лекувайте за шок, ако е нужно.
 6. Ако пострадалият е в съзнание, давайте му да пие топли, сладки напитки.
 7. Продължете като при измръзване.
 8. Консултирайте се с лекар.

ВЪВ ВОДА                                                                                                                                                    

Симптоми: пострадалият се бори с водата, крещи за помощ, от устата и носа му водата изтича, поглъщането й може да причини задавяне и затруднения в дишането.

Внимание: Препоръчва се на спасителя да бъде придружен от друг спасител.

Лечение:

 1. Опитайте се да стигнете до пострадалия от суша с помощта на ръце, крака, дрехи, въже. Винаги се дръжте за нещо стабилно с другата ръка.
 2. Ако не можете да стигнете до пострадалия, преплувайте до него, вземете със себе си някакъв предмет, за който да се хване. Ако пострадалият се бори не му позволявайте да ви сграбчи.
 3. Ако е необходимо, започнете изкуствено дишане още във водата. Обърнете главата му настрани, за да изтича водата. Започнете дишане уста в уста или уста в нос.
 4. Закарайте го в болница, колкото е възможно по-бързо.

СЪРДЕЧНА АТАКА (Прекъсване на кръвообращението в една част на сърдечния мускул)

Симптоми: Недостиг на въздух, пареща болка по средата на гръдния кош, която се разпростира към ръцете, врата и горната част на стомаха, потене, загуба на съзнание.

Лечение:

 1. Потърсете веднага компетентна медицинска помощ.
 2. Пациентът да остане в най-удобното за него положение, разхлабете дрехите му, осигурете му покой.
 3. Ако възникнат затруднения в дишането, веднага започнете да прилагате техниките за възстановяване на дишането.
 4. Лечението да се извършва от лекар.

МОЗЪЧЕН УДАР                                                                                                                                               

Симптоми: главоболие, замаяност, объркване, затруднения в дишането, загуба на речта, безсъзнание, парализа, зачервено лице.

Лечение:

 1. Не изпадайте в паника. Потърсете лекар.
 2. Проверете проходимостта на дихателните пътища. При нужда започнете изкуствено дишане.
 3. Сложете удобно пострадалия в полулегнало положение.
 4. Разхлабете дрехите му, сложете студен компрес на челото и лицето му.
 5. Ако пострадалият повръща, обърнете главата му настрани.
 6. Лекувайте за шок.
 7. Ако пострадалият има конвулсии, пазете го от допълнително нараняване.

ОТРАВЯНЕ                                                                                                                                                         

 Телесна повреда или евентуална смърт, причинена от вещества, попаднали в тялото чрез вдишване, проникване през кожата или по инжекционен път, така също и при случайно или съзнателно погълнати отрови. Симптомите варират в значителна степен. Постарайте се да разберете от пострадалия или от наблюдатели причинителя на отравянето. Потърсете опаковката, която съдържа отровното вещество. Симптомите могат да включват изгаряния на устните или около устата, внезапна болка, миризма или дъх на химически вещества.

Лечение:

 1. Ако подозирате отравяне, накарайте пострадалия да приеме вода или мляко за незабавно разреждане на отровата. Ако пострадалият е в безсъзнание, може да има гърчове или повръщане; не го насилвайте с течности. В същото време веднага извикайте спешна медицинска помощ. Опишете отровното вещество и състоянието на пострадалия.
 2. Не давайте друга първа помощ, ако пострадалият е в безсъзнание или има гърчове. Потърсете компетентна медицинска помощ. Приложете техниките за възстановяване на дишането, ако е необходимо. Разхлабете дрехите му. Ако пострадалият има гърчове, предпазвайте го от нараняване.
 3. Приложете антидот предписан от токсиколог.
 4. Ако не можете да осигурите медицинска помощ:

– не предизвиквайте повръщане, ако естеството на отровата е неизвестно вещество или петролен продукт;                                                                                                                                                                       

предизвикайте повръщане, ако естеството на отровата е известно (ако не е петролен продукт).

Отравяне с газове, съдържащи въглероден окис                                                                               

Симптоми: ярко зачервени устни и кожа, лека сънливост, слабост, главоболие чувство за недостиг на въздух.

Внимание: Пострадалият може да загуби съзнание без никакви други симптоми.

Лечение:

 1. Преместете пострадалия на чист въздух, разхлабете дрехите му.
 2. Приложете, ако е необходимо техниките за изкуствено дишане.
 3. Потърсете медицинска помощ.

Отравяния от храни, включително стафилококови инфекции, ботулизъм и салмонела            

Симптоми: възникват от няколко часа до един-два дни след ядене и включват: болка в стомаха, гадене, повръщане, спазми, диария, отпадналост, подути клепачи, замъглен поглед, затруднен говор и дишане.

Лечение:                                                                                                                                                                             

Потърсете веднага професионална медицинска помощ.

Отравяне от гъби                                                                                                                                       

Симптоми: премрежване на погледа, замаяно състояние, болки в стомаха, гадене, повръщане, диария.

Лечение:

1.Предизвикайте повръщане, след 20 мин. процедурата се повтаря.

2.Потърсете медицинска помощ.

Контакт с растения                                                                                                                                             

Реакция на кожата в резултат от контакт с отровни растения може да се появи в продължение на 48 часа след контакта.

Симптоми: Изразяват се в зачервяване, мехури, отичане, изгаряне, сърбеж и висока температура.

Лечение:                                                                                                                                                                    

 1. Внимателно отстранете заразените дрехи.
 2. Промийте внимателно контактните части със сапун и вода.

3.Промийте със спирт или дезинфекционен разтвор.

4.При проява на тежки реакции, консултирайте се с лекар.

СОРТИРОВКА                                                                                                                                            

Сортировката е процес на оценка състоянието на пострадалите и разпределението им на групи в зависимост от тежестта на поразяване и спешността от оказване на медицинска помощ. При нея се спазва определена последователност от действие с цел установяване на всички поражения.

Когато преглеждате пострадал по-търсете по най-бърз начин квалифицирано медицинско лице, без да спирате оказването на първа помощ. Ако условията позволяват, изпратете друг за помощ.

Оценката на състоянието на пострадалия при провеждане на сортировка се извършва в

следната последователност:

1.Оценка на реакциите.

2.Оценка на дишането.

3.Откриване на кървене.

4.Оценка на шок.

5.Откриване на фрактури.

6.Откриване на изгаряния.                                                                                                                                             

7.Откриване на травми на главата. На база на оценката на състоянието пострадалите следва

да бъдат разпределени на групи в зависимост от необходимостта от спешно лечение.

Внимание: Задушаването и кръвозагубата са непосредствена заплаха за живота на пострадалия! Тези състояния са извънредно спешни и се нуждаят от незабавна евакуация.

Групи пострадали                                                                                                                                                            

При оказване на първа помощ пострадалите се разпределят на следните групи:

1.Леки – такива, които не се нуждаят от лекарска помощ.

2.Тежки – след оказване на първа помощ задължително се евакуират за оказване на лекарска помощ. Според тежестта на поразяването те са:

а) спешни – при тях има засягане на жизнено важни функции и органи, което заплашва живота им. Тези пострадали се евакуират незабавно,

б) неотложни – при тях рискът от забавяне на лечението не води до застрашаване на живота им, евакуират се втори поред.

 1. Пострадали, на които медицинската помощ може да се окаже в рамките на часове (отложена медицинска помощ), евакуират се трети поред.
 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази инструкция е предназначена да подпомогне професионалните действия и самообучението на охранителите от всяко частно охранително дружество. Тя може да се използва за първоначална подготовка на охранители, ръководители на охранителната дейност и други служители, ангажирани с гарантиране на сигурността и охраната.

 Съдържанието на ръководството е съобразено с теорията и практиката на охранителната дейност, както и с учебната програма минимум на МВР.

 Препоръчваме настоящата Инструкция да се добави към задължителния пакет документи, намиращ се на охранявания обект.