ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ – ARCHANGEL

April 12, 2021

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“

 

 

 

Частната охранителна дейност /ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълния спектър от мероприятия, мерки, действия/ противодействия, водене, отчетност и съхраняване на документооборот,  обхващащи /отделно или в пълен обем/ превантивния, текущия и последователния етапи при изпълняване на задълженията и упражняване на компетенциите на частните охранители и ръководителите на охранителна дейност, насочени към превенция, противодействие, протекция и ликвидиране на последствия от: противоправни прояви (престъпления и нарушаване на обществения ред), стихийни бедствия, аварии и катастрофи, пожари, терористични въздействия пряко или косвено влияещи негативно на състоянието и степента на сигурност и повишаващи степента на риска от пробиви в сигурността в поетите /на база сключени договори за охрана/ охранителни протекции и   защита на: физически лица, имущество на физически или юридически лица, мероприятия, ценни пратки и товари от регистрирани по Търговския закон и лицензирани по изискванията на Закона за частната охранителна дейност физически или юридически лица- частни охранителни дружества или звена за самоохрана.

 

 

 “Алианс за противодействие на тероризма- АРХАНГЕЛ“

* * *

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. Тази инструкция определя реда за организация и управление на силите и средствата на частните охранителни дружества, действащи въз основа договор за охрана на мероприятие, за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия.

Чл. 2. (1) По смисъла на тази инструкция под мероприятия се разбира провеждането на масови прояви на група от граждани за постигане на конкретни цели, които могат да бъдат:

 1. организирани и провеждани съгласно законоустановения в страната ред;
 2. организирани при и по повод на международна дейност с участие на високопоставени лица.

(2) В зависимост от мащаба и оценката на риска мероприятията могат да бъдат с висока или ниска степен на опасност.

(3) В зависимост от характера и съдържанието си мероприятията могат да бъдат: обществено-политически, културно-просветни, спортни, религиозни и др.

(4) В зависимост от мащаба на мероприятието и състава на участниците мероприятията са международни, национални, областни и местни.

Чл. 3. (1) Дейността по опазване на обществения ред при провеждане на мероприятия се организира от частните охранителни дружества, притежаващи лиценз за този вид частна охранителна дейност по писмено искане на организатора на мероприятието и след подписване на договор за охрана на мероприятие.

(2) Дейността по ал. 1 може да се подпомага от допълнителни сили на задействаното частно охранително дружество, други частни охранителни дружества или неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/, с цел предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения, свързани с осигуряване на обществения ред и противодействието на тероризма.

(3) При необходимост действията на частните охранителни дружества се подпомагат от сили на МВР.

Чл. 4. (1) Групово нарушаване на обществения ред при провеждане на мероприятия е налице при извършване на правонарушения от група граждани за кратък период от време.

(2) В случаите по ал. 1 се предприемат съответни действия за възстановяване на обществения ред.

Чл. 5. При възстановяване на обществения ред може да се използват физическа сила и помощни средства съгласно нормативно установения ред от Закона за частната охранителна дейност.

Чл. 6. За опазване на обществения ред при мероприятия с висока степен на опасност се мобилизират допълнителни сили и средства, както и резерви на частното охранително дружество. Допуска се искане за съдействие от органите на МВР.

Чл. 6а. При сключване на договор за охрана на мероприятие, ръководството на частното охранително дружество предприема необходимите действия за уточняване на всички организационни въпроси, имащи отношение към проявата.

Чл. 6б. (1) При провеждане на масово мероприятие, за което има риск от правонарушения, се извършва обмен на информация между частното охранително дружество и органите на МВР, имащи отношение към сигурността на проявата.

(2) Придобитата от частното охранителна дружество информация по ал. 1 се предоставя незабавно на териториалното РУ МВР.

(3) При задействане на органите на МВР, частното охранително дружество им оказва пълно съдействие, като паралелно изпълнява задълженията си по договора за охрана.

Чл. 7. (1) След пълното приключване на мероприятието, ръководителят на охраната  на мероприятието прави анализ за резултатите.

(2) При поискване анализът се предоставя на началника на териториалното РУ МВР или на директора на Областната дирекция на МВР.

Чл. 8. В случаите, когато при охрана на мероприятие или овладяване на групово нарушаване на обществения ред настъпят обстоятелства за възникване на криза, за характера им незабавно се уведомява териториалното РУ на МВР и се предприемат необходимите действия за овладяване на кризата съгласно инструкциите, инструктажите и съответните планове за действие. При пристигане на органите на МВР частните охранители им оказват пълно съдействие.

 

Раздел I “а”.

Оценка на риска

Чл. 8а. (1) Процесът по оценка на риска включва комплекс от мероприятия по набиране, обобщаване и анализиране на информацията, имаща отношение към провеждането на масовото мероприятие.

(2 )Анализът на информацията по ал. 1 се извършва от ръководителите на охранителната дейност.

(3)На база на направения анализ, ръководителят на охранителната дейност определя степента на опасност за съответното мероприятие.

Чл. 8б. Мероприятия с висока степен на опасност са тези, при които:

 1. съществува опасност от възникване на групово нарушаване на обществения ред;
 2. има участие на официални лица, за сигурността на които съществува повишен риск;
 3. има информация за повишен риск за сигурността на участниците или други граждани;
 4. се осъществява взаимодействие и координация със структури на Европейския съюз, НАТО и/или други държави и международни организации и са с международно значение.

Чл. 8в. Мероприятия с ниска степен на опасност са тези, при които не са налице изброените условия по чл. 8б.

Чл. 8г. Степента на опасност се отразява в плана за конкретното мероприятие.

 

Раздел II.

Ръководство и управление

Чл. 9. (1) Ръководството на силите и средствата, участващи в дейността по осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия се осъществява от: старши на охранителния екип, старши на допълнителните сили, старши на специализираните екипи, ръководител на охраната на мероприятието и ръководител на охранителна дейност на частното охранително дружество, действащо по съответния договор за охрана на мероприятието.

(2) Общото ръководство, координация и контрол на мероприятието се осъществяват от ръководителя на охраната на мероприятието или от друго служебно лице от частното охранително дружество, на когото са делегирани правомощия за това от управителя на дружеството.

Чл. 10. (1) При мероприятия с висока степен на опасност непосредственото общо управление на силите и средствата на частното охранително дружество, участващи в охраната, се осъществява от ръководителя на охранителна дейност или от писмено оправомощено от управителя на дружеството висшестоящо служебно лице, изпълняващи функциите на ръководител на охраната на мероприятието.

(2) За координиране на действията на всички участници в охраната и подпомагане дейността на ръководителя на охраната може да се формира Временен оперативен щаб (ВОЩ), ако такъв не е формиран от държавен орган.

(3) В състава на ВОЩ се включват ръководители на всички участващи в охраната и антитерористичните протекции частни охранителни дружества, НОСАД, а при необходимост и представители на други ведомства, органи и организации, физически и юридически лица, които могат да допринесат за успешното изпълнение на задачите.

(4) Съставът, задачите, ръководителят на охраната, мястото и редът за работа на ВОЩ се определят със заповед на управителя на частното охранително дружество, действащо по договор за охрана на мероприятието и се съгласуват с ръководствата на другите преки участници във ВОЩ.

Чл. 11. (1) При необходимост за управление на силите на място се сформира Група за оперативно управление (ГОУ).

(2) В състава на ГОУ се включват старшите на охранителни екипи, старшите на допълнителните сили и старшите на специализирани екипи, изпълняващи задачи в конкретната зона за сигурност.

(3) В случаите, когато обстановката налага това, могат да се създадат повече от една ГОУ.

(4) Съставът, задачите, ръководителят, мястото и редът за работа на ГОУ се определят от ръководителя на охраната.

Чл. 12. Ръководителят на ВОЩ:

 1. организира дейността на щаба;
 2. поддържа непрекъсната връзка с висшестоящия орган за управление;
 3. организира взаимодействието между силите на частното охранително дружество и другите участници във ВОЩ по райони и сектори за отговорност;
 4. при необходимост сформира ГОУ на силите в отделните оперативни райони и сектори;
 5. координира действията на частното охранителна дружество със силите на МВР, на НОСАД и с други органи на централната и местната изпълнителна власт, органи на местно самоуправление, съдебната власт, служби за сигурност и охрана извън МВР, физически и юридически лица;
 6. осигурява спазването на дисциплината и мерките за безопасност;
 7. оценява заплахата и организира разработване на план за охраната на мероприятието;
 8. съгласува информацията, предоставяна на средствата за масово осведомяване;
 9. организира набирането на информация, подпомагаща действията на охранителите;
 10. привлича лица и специалисти по проблеми, които не са от компетенцията на ВОЩ и които могат да бъдат в помощ за изпълнение на поставените задачи;
 11. в случаи на инциденти създава организация за набиране на информация от свидетели, в т.ч. очевидци, която незабавно се предава на органите на МВР;
 12. при пристигане на служители на МВР, на които са делегирани правомощия по провеждане на полицейски действия, се уверява в тяхната самоличност и правомощия, докладва обстановката и предприетите до момента действия.

 

Раздел III.

Сили и средства

Чл. 13. (1) Силите и средствата за осъществяване охраната на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред са:

 1. собствени сили,
 2. допълнителни сили от състава на частното охранително дружество, специализирани екипи от състава на частното охранително дружество,
 3. сили за сигурност и охрана извън състава на частното охранително дружество.

(2) Собствени сили и средства са тези, които непосредствено са заети по изпълняване на конкретния договор за охрана на мероприятието.

(3) Допълнителни сили и средства, както и специализирани екипи са силите, предвидени от състава на частното охранително дружество за подпомагане работата на основния охранителен състав.

(4) Допълнителни сили извън състава на частното охранително дружество се привличат за изпълнение на задачи по:

 1. опазване на обществения ред;
 2. пожарогасителни и спасителни дейности, замерване за химически, биологически и радиоактивни вещества;
 3. търсене и обезвреждане на взривни устройства;
 4. осигуряване на средствата за връзка;
 5. връзки с обществеността;
 6. медицинско осигуряване;
 7. психологическо осигуряване;
 8. осъществяване на други специфични дейности.

(5) Сили за сигурност и охрана извън частното охранително дружество могат да бъдат служители и лица от:

 1. МВР;
 2. Национална служба за охрана (НСО);
 3. Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС);
 4. Служба “Военна полиция” към министъра на отбраната;
 5. Главна дирекция “Охрана” към министъра на правосъдието;
 6. други частни охранителни дружества;
 7. НОСАД;
 8. други институции.

Чл. 14. (1) Допълнителните сили и специализирани екипи от състава на частното охранително дружество се придават с писмена заповед на управителя на дружеството, съгласно плана за охрана на мероприятието.

(2) Заповедта на управителя съдържа:

 1. брой и специфични изисквания към необходимите сили;
 2. екипировка и оборудване;
 3. време и място за явяване и инструктаж;
 4. други организационни мероприятия.

(3) В неотложни случаи заповедта за придаване на допълнителни сили и средства може да бъде отправено устно от управителя на частното охранително дружество.

Чл. 15. Храненето, настаняването и материално-техническото осигуряване на силите по чл. 14 се организира от частното охранително дружество или от организаторите на мероприятието- в зависимост от клаузите на конкретния договор за охрана.

Чл. 16. За осигуряване на управлението и сигурността на силите се планират и използват:

 1. транспортни средства;
 2. средства за свръзка и комуникация;
 3. подвижни пунктове за управление;
 4. въоръжение, защитни и помощни средства, съгласно ЗЧОД;
 5. съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа;
 6. мегафони, средства за заснемане, видеофилмиране и наблюдение, стационарни и преносими металдетектори и др.

 

Раздел IV.

Дейност за опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия с висока степен на опасност

Чл. 17. За организиране на опазването на обществения ред и сигурността при провеждане на мероприятия с висока степен на опасност се изготвя план за охрана на мероприятието, който се утвърждава от управителя на частното охранително дружество и при необходимост, може да се съгласува с директора на ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятието, както и с ръководствата на други структури, задействани по обезпечаване сигурността и безопасността на мероприятието.

Чл. 18. (1) Планът по чл. 17 съобразно конкретната обстановка следва да съдържа:

 1. информация за характера и мащаба на проявата: време и място за провеждане, програма на официалните лица и др.;
 2. подготвителни мероприятия със съответните срокове и отговорници;
 3. организация на управлението – ръководители, помощници, ВОЩ и ГОУ;
 4. определяне на зони за сигурност, маршрути за придвижване на официалните лица (основен и резервни), оперативните райони, сектори и техните отговорници;
 5. разчет и разстановка на силите и средствата;
 6. определяне на резерв от сили и средства – определят се местата, където ще се установи, задачите, които ще изпълнява, и редът за включването му в разстановката;
 7. ред и последователност за изпълнение на задачите;
 8. организиране на взаимодействието между различните оперативни райони и сектори по време и място;
 9. ред за действие при усложнена обстановка вследствие на групово нарушаване на обществения ред, предполагаемо наличие на взривни устройства, други общоопасни средства и др.;
 10. осигуряване на взаимодействие с групите за работа с евентуално задържани лица, определяне на служебни лица за заснемане на мероприятието, взаимодействие с екипите на МВР, НОСАД, ПБЗН , ДАНС, НСО и др., взаимодействие с медицинските и психологическите екипи, осигуряване на материално-техническото обезпечаване и комуникациите на охранителите, определяне и инструктиране на охранителите относно маршрутите за извеждане на пострадали граждани и служители на частното охранително дружество и др.;
 11. частни разпореждания – определя се времето за заемане на охраната, вид на униформено облекло, оборудване на служителите, мерки за безопасност и др.

(2) Зоните за сигурност по ал. 1, т. 4 може да се обозначават с разположени по периметъра им охранителни сили, средства, съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа.

(3) При необходимост по периметъра на зоните за сигурност се изграждат контролно-пропускателни пунктове (КПП), на които може да се извършват проверки на лица и пътни превозни средства (ППС) при условията и по реда на ЗЧОД.

Чл. 19. (1) При събития от международно значение може да се създават звено/звена за контакт със структури на Европейския съюз, организации и страни-партньори, в които да са поканени представители на частното охранително дружество.

(2) Съставът, структурата и задачите на звеното/звената по ал. 1 са определени със заповед на главния секретар на МВР.

 

Раздел V.

Дейност за опазване на обществения ред при провеждане на мероприятия с ниска степен на опасност

Чл. 20. (1) Охраната на мероприятия с ниска степен на опасност се организира от ръководител на охранителната дейност или от служител на частното охранително дружество, на който са делегирани правомощия за от управителя на дружеството.

(2) За управление на силите и средствата на място се определят: ръководител на охраната на мероприятието, старши на охранителни екипи и старши на допълнителните сили и специализираните екипи.

Чл. 21. (1) Служителят по чл. 20, ал. 1 организира охраната на мероприятието, като изготвя план съобразно конкретната обстановка и изискванията на чл. 18, ал. 1.

(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от ръководител на охранителната дейност или от оправомощен от управителя на дружеството служител.

(3) При провеждане на мероприятия с ниска степен на опасност, при които не се очаква масово участие на граждани и охраната не изисква концентрирано охранително присъствие, план може да не се изготвя.

(4) В случаите по ал. 3 ангажираните служители на частното охранително дружество  се инструктират писмено срещу техен подпис за приетия инструктаж.

Чл. 22. (1) При необходимост, по предложение на ръководителя на охраната, управителят на частното охранително дружество разпорежда придаването на допълнителни сили и средства от състава на дружеството.

(2) Допълнителни сили и средства за охрана на мероприятието по ал. 1 се придават със заповед на управителя на дружеството или от оправомощено от него служебно лице.

(3) Планът за охрана на мероприятието при участие на допълнителните сили и средства от състава на частното охранително дружество извън тези, които охраняват територията, където следва да се проведе мероприятието, се извършва само от управителя на дружеството.

 

Раздел VI.

Дейност за възстановяване на реда при групови нарушения на обществения ред

Чл. 23. При действията за възстановяване на реда при групово нарушение на обществения ред се прилагат общи процедури за: информиране, реагиране, провеждане на операция за възстановяване на реда и последващи действия.

Чл. 24. При информирането по чл. 23:

 1. информацията за възникване на групово нарушение на обществения ред се предава незабавно на дежурния на съответното териториално РУ на МВР;
 2. когато информацията се получава от източник извън служителите на частното охранително дружество, ръководителят на охраната организира проверка на сигнала;
 3. информирането на структурите на МВР, НОСАД, органи на държавната власт и местното самоуправление се извършва по съществуващата система за оповестяване и информиране;
 4. ръководството на частното охранително дружество се информира по установения в дружеството ред.

Чл. 25. (1) В случаите, когато възниква групово нарушение на обществения ред при провеждане на мероприятие, първоначалните действия по възстановяване на реда се извършват от служителите на частното охранително дружество, осъществяващи охраната на същото.

(2) За овладяване на груповото нарушение по заповед на ръководителя на охраната могат да се въвеждат резерви от сили и средства съгласно плана за охрана на мероприятието.

Чл. 26. (1) При възникване на групово нарушаване на обществения ред първоначалните действия по възстановяване на реда се осъществяват от охранителните екипи на частното охранително дружество, до пристигане на първите компетентни органи на МВР.

(2) Последващите действия по възстановяване на обществения ред се извършват в съответствие с плановете за действие при извънредни ситуации и защита при бедствия в частта “Действие при групово нарушаване на обществения ред”, в пълно взаимодействие с органите на МВР, като:

 1. по възможност се предприемат незабавни действия за извеждане на гражданите и пътните превозни средства (ППС) от района на груповото нарушаване на обществения ред;
 2. изграждат се зони за сигурност;
 3. в съответните зони за сигурност не се допуска влизането на граждани и ППС, нямащи отношение към възстановяването на обществения ред;
 4. гражданите се извеждат на безопасно разстояние от зоната на възникналото групово нарушение на обществения ред и по възможност се установява тяхната самоличност;
 5. по отношение на лицата, за които има съмнение за участие или съучастие в групово нарушение на обществения ред, се извършват допълнителни действия за установяване на тяхната съпричастност.

(3) Плановете по ал. 2 се въвеждат в действие по установения в частното охранително дружество ред.

Чл. 27. (1) Екипите от служители на частното охранително дружество, осъществяващи контрол на пътното движение до пристигане на органите на МВР, въвеждат допълнителна организация на движението, като отклоняват по безопасни маршрути личните ППС и тези за обществен превоз.

(2) В случаите, когато е невъзможно отклоняването по безопасни маршрути, движението се преустановява.

Чл. 28. (1) При възстановяване на обществения ред представителите на средствата за масово осведомяване се допускат до най-външната обозначена зона за сигурност.

(2) Предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване по отношение действията на частното охранително дружество се организира от служители на дружеството, изрично писмено оправомощени за тези действия от управителя на дружеството.

Чл. 29. Старшите на охранителни екипи, намиращи се най- близо до мястото на нарушаване на обществения ред наблюдават непрекъснато развитието на обстановката, като:

 1. незабавно информират ръководителя на охраната за развитието на обстановката;
 2. при пристигане на ръководителя на охраната го информират за обстановката и за предприетите до момента действия.

Чл. 30. При групово нарушаване на обществения ред, вследствие на което възниква риск за живота и здравето на гражданите, движимо и недвижимо имущество, се провеждат необходимите мероприятия за възстановяване на реда до пристигане на органите на МВР.

Чл. 31. Ръководителят на охраната организира мероприятията по чл.30 на място, съгласно обстановката.

Чл. 32. (1) При необходимост, ръководителят на охраната отправя искане до ръководителя на охранителната дейност или до управителя на частното охранително дружество за придаване на допълнителни сили и средства и/ или за специализирани екипи.

(2) При поискване на допълнителните сили и средства, както и на специализирани екипи, ръководителят на охраната организира и осигурява маршрути за тяхното придвижване.

Чл. 33. (1) В зоната/ зоните за сигурност охранителните сили и специализираните екипи се съсредоточават в определен от ръководителя на охраната пункт/ пунктове за явяване.

(2) На пункта/ пунктовете служебната техника престоява без включени звукови и светлинни сигнали, освен ако ръководителят на охраната не е разпоредил друго.

Чл. 34. При пристигане на мястото старшите на допълнителните сили и специализирани екипи се представят на ръководителя на охраната и се включват в работата на основните охранителни екипи, като си осигуряват надеждна и скрита връзка с ръководените от тях сили.

Чл. 35. (1) Със свои сили и средства, а при възможност със сили и средства на медицински и психологични екипи се организира работата на пункт за оказване на първа медицинска и психологична помощ на пострадали служители на частното охранително дружество, а при необходимост – и на граждани.

(2) По искане на ръководителя на охраната могат да се привличат психолози за извършване на оценка относно психологическото състояние и поведение на участниците в масовото мероприятие.

Чл. 36. Определените със заповед на управителя на частното охранително дружество служители, създават и организират работата на пресцентър, от който, съгласно указанията на ръководителя на охраната, предоставят информация на представителите на средствата за масово осведомяване.

Чл. 37. (1) По разпореждане на ръководителя на охраната, екип от опитни охранители провежда обследване за взривни устройства.

(2) При провеждане на обследването строго се спазват правилата за лична безопасност, получените инструкции и инструктажи.

(3) При откриване на предмети, основателно будещи съмнение да са взривни устройства, старшият на екипа за обследване незабавно уведомява ръководителя на охраната и сигнализира на тел. 112.

Чл. 38. Преди, по време и след приключване на операцията по възстановяване на обществения ред от органите на МВР, по разпореждане на ръководителя на охраната, служителите на частното охранително дружество оказват съдействие на компетентните органи при провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия и действия по разследване за установяване на правонарушителите и подвеждането им под отговорност.

 

Раздел VII.

Отчетност на дейността

Чл. 39. Организацията, планирането и провеждането на масови мероприятия се анализира и отчита при общия анализ на дейността на частното охранително дружество.

Чл. 40. В анализите по чл. 39 се включват кратка анотация на проведените по-значими масови мероприятия, използвани охранителни сили и средства, статистически и други данни, като се правят изводи и се набелязват мерки за подобряване на дейността.

Чл. 41. При поискване анализите по чл. 39 се предоставят на директора на съответната Областна дирекция на МВР.

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на тази инструкция:

 1. Необходими мероприятия за овладяване на груповото нарушение на обществения ред” е съвкупност от съгласувани по цел, място, време и задачи действия, извършвани от силите на частното охранително дружество, задействано по договор за охрана на мероприятието, провеждани по единен план и под единно ръководство.
 2. Риск” е вероятността за настъпване в определен период от време на събитие, оказващо негативно въздействие върху оперативната обстановка, свързано с нарушаването на законоустановения в страната ред.
 3. Оценка на риска” е процес за определяне на степента на заплаха чрез оценяване и сравняване на нивото на риска спрямо общоприетите правила и норми на поведение и законоустановения в страната ред.
 4. Зона за сигурност” е определена по служебен ред територия с определен периметър, по който се осъществява контрол на достъпа, към охраняван обект, място на провеждане на мероприятие или възникнало групово нарушение на обществения ред.
 5. Служители за заснемане на мероприятия” са служители на частното охранително дружество, които извършват дейност по заснемане на мероприятието, участниците и охранителните органи, както и за подпомагане дейността за предотвратяване, разкриване и документиране на престъпления при опазване на обществения ред при спазване на установения в ЗЧОД ред за използване на технически средства за явно наблюдение.
 6. Охранителни съоръжения” са подвижни и неподвижни ограничаващи или спиращи достъпа и движението на пътни превозни средства или на лица съоръжения, по периметъра на зоната за сигурност, които могат да бъдат различни видове ленти, въжета, бариери, парапети, бетонни блокове, огради и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Настоящата инструкция за охрана на масови мероприятия от частни охранителни дружества е базирана на основните положения в наредбата за обслужване на мероприятия от силите на МВР, като е съобразена с изискванията на Закона за частната охранителна дейност и с последните изменения в нормативните документи по темата.

 Целта на изработване на инструкцията е да се уеднаквят действията по организиране и извършване на охранителна дейност по ЗЧОД на мероприятия с висока и ниска степен на риск, а освен това действията на частните охранителни да се съгласуват с работата на МВР, НОСАД и другите структури, които могат да бъдат задействани за обезпечаване сигурността и безопасното протичане на мероприятието.

 Екипът на ЦИОС АПТА се надява, че инструкцията ще е от полза на всички колеги.

Септември 2017 г.

 Варна.