МАТЕРИАЛ ЗА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА, издаден през 2016 г. – ARCHANGEL

April 29, 2021

МАТЕРИАЛ ЗА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА, издаден през 2016 г.

ПАМЕТКА

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И РЕД НА ДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ

 

Издава: АНТИТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР „АРХАНГЕЛ“

 

България, гр. Варна, 2016 г.                                                                                              

 

Паметката е разработена от екип на Антитерористичен център „АРХАНГЕЛ“ на основата на системно наблюдение и изучаване на човешкото поведение в кризисни ситуации, както и след разглеждане, систематизиране и анализиране на голям брой терористични заплахи.

 

ЦЕЛ НА ПАМЕТКАТА: да окаже помощ на училищните ръководства за правилно ориентиране и адекватни действия в кризисни ситуации, предизвикани от терористични заплахи.

Ред за приемане на телефонни съобщения, съдържащи заплахи за терористични атаки:                    

От направените анализи става ясно, че значителен процент от получените заплахи за терористични нападения се извършват по телефона. Такива обаждания дават информация за заложени взривни устройства, за вземане на заложници, за изнудване и шантаж. Като правило, внезапността и неизвестността, както и факторите шок и паника водят до уплаха, стрес и разконцентриране на получилия обаждането. Човек, получил сериозна телефонна заплаха не може правилно да реагира на обаждането, да оцени реалната заплаха и да извлече максимум полезна информация от звънящия, която в последствие да предаде на органите на МВР.

При наличие на възможности за запис на разговора във вашия телефон, трябва незабавно опцията да бъде активирана. Всяка дума на заплашващия е важна за компетентните органи. При отсъствие на подобна опция в телефона ви или при невъзможност или недосещане за нейното включване, предприемете следните действия: 

  1. постарайте се дословно да запомните провеждания разговор и да го запишете на хартия или на друг носител.

2. по време на разговора се старайте да забележите, запомните и запишете следното:

– пол на звънящия;

– примерна възраст на звънящия;

– глас /силен, тих, плътен, писклив и т.н./;

–  темпо на речта / бързо, бавно, с големи паузи, без паузи и т.н./;

– произношение /отчетливо, изкривено, с акцент, завалено, характерно и  т.н./;

– маниер на изказа /културно, с нецензурни изражения, пренебрежително, заплашително и т.н./;

– наличен звуков или шумов фон /транспорт, ремонти, камбани, музика, оживена улица и т.н./;

– характера на позвъняването /от скрит номер, оператор, интернет и т.н./;

– точно време на начало на разговора и неговата продължителност/;

– по време на разговора, по възможност да се установи: на кого звъни; на какъв номер звъни; какви са конкретните искания, мотиви; звънящия ли е движещата сила на събитията или е нечий посредник; ако да, то чий посредник е; при какви условия би се отказал от замисъла и изпълнението му; иска ли връзка с властите и ако да, то по какъв начин;

Не изпадайте в паника. По всякакъв начин се опитайте да спечелите време за реагиране на властите. След приключване или ако е възможно, по време на протичане на разговора, сигнализирайте на МВР. Ако се съмнявате, че номерът ви се прослушва от терористите, позвънете от друг номер. Следвайте точно инструкциите на служителите на МВР.

При предоставяне на информация за терористична заплаха по телефона на органите на МВР, предаващото лице назовава своите име и фамилия, изпълняваната длъжност, своето точно местонахождение, ако е разбрал от позвъняването-местонахождението на готвеното терористично въздействие, както и всички подробности, които е научил. Винаги се търси най- бързият и сигурен начин за уведомяване на органите на МВР.

Старайте се кръга от ваши колеги, които са в течение за получената заплаха да е максимално ограничен.

В течение на целия разговор запазете самообладание и търпение. Говорете спокойно и вежливо. Не прекъсвайте обаждащия се.

 

Получаване на заплахи в писмен вид:

Подобен вид терористични заплахи могат да бъдат получени както по пощата, от куриер, така и във вид на различни анонимни материали /бележки, надписи, графити, в електронен вид, на електронна поща, в комуникационни сайтове, социални мрежи и т.н./. При получаване на подобни заплахи на материален носител се постарайте да не оставяте излишни пръстови отпечатъци, както и да запазите съществуващите / не изтривайте, не мокрете, не мачкайте, не нагрявайте, не обработвайте с химикали и т.н./. Ако заплахата е изпратена в плик, то той се отваря внимателно от едната страна с помощта на ножици/не се разкъсва/. Носителят се поставя в плътно затворен полиетиленов плик за запазване на всички доказателства по него и не се отваря. Предава се в този вид на служителите на МВР. Запазва се цялата съдържаща се информация/листи, снимки, флашки, карти или друга памет, дискове и т.н./.

Не се разширява кръгът от лица, които са запознати със съдържанието на заплахата. Анонимните съобщения се предават на органите на МВР с придружаващо писмо, в което се указват конкретните признаци на анонимните материали /вид, количество, по какъв начин и на какви носители са изпълнени, с какви думи започват и с какви завършва текстът, наличието на подписи, особени белези и т.н./, а така също обстоятелствата, свързани с тяхното разпространение, откриване и получаване. Анонимните материали не се повреждат, пробиват, перфорират, драскат, мачкат или сгъват. На тях не се поставят подписи, резолюции, не се подчертават и не се променят по никакъв начин. Трябва да се следи придружителните писма да не оставят следи по материалите, затова получените материали се поставят в изолирани пликове, отделно от придружителните писма.

 

Препоръки при работа с пощенски пратки, будещи подозрение или съмнение за заразяване с биологически субстанции или химически вещества: ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ПИСМАТА И ПОЩЕНСКИТЕ ПРАТКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БУДЯТ СЪМНЕНИЕ:

1. Не сте очаквали получаване на писмо или пратка от подател, когото познавате и той не потвърждава да ви ги е изпращал;

2. Писмото или пратката идва от човек, който вече не преподава или не работи в учебното заведение;

3. Адресът на изпращача има неточности или не отговаря на истинския /ако ви е познат/;

4. Писмото или пратката нямат обратен адрес;

5. Писмото или пратката имат несъществуващ обратен адрес;

6. Писмото или пратката са необичайно тежки или с необичаен размер;

7. По писмото или пратката има надписи „лично“ или „да се предаде лично на ….“;

8. В писмото или пратката се напипват жици, части, елементи и др. нетипични подобни, от тях идва нетипични миризма, звуци или вибрации;

9. Пощенската марка или клеймата на плика не съответстват на града и държавата, указани на обратния адрес;

Ако получите подозрително писмо или пратка, не го отваряйте. Сложете го в полиетиленов плик заедно с предметите, които са се докосвали до него. Разберете кой от вашите колеги е докосвал писмото или пратката и съставете списък. Приложете го към писмото или пратката и ги предайте на органите на МВР. Веднага измийте ръцете си със сапун и сменете дрехите си. Съберете отделно всички предмети, дрехи и др, които са били в непосредствена близост до писмото или пакета и не ги използвайте докато не се убедите, че писмото или пратката са безопасни.

 

Действия при откриване на взривно устройство в пощенска пратка:

ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ:

– дебелина на пратката над 3 мм., като са налични отделни удебеления, изместване на центъра на тежестта;

– наличие в пакета на подвижни предмети или прах;

– наличие на метални, пластмасови и други твърди предмети от неустановен характер;

– наличие по опаковката на мазни петна от промишлен характер, пробивания, бутони, метални части, други предмети с неизвестно предназначение;

– наличие на необичайна миризма/бадеми, топена пластмаса и др./;

– шумове, цъкане, стържене или други звуци;

– вибрации.

Към допълнителните признаци се отнасят:

– особено опаковане, в т.ч. пълно омотаване с тиксо или изолента;

– наличие на надписи „лично“, „да се връчи лично“, „да се отвори лично от получателя“ и т.н.;

– отсъствие на обратен адрес, имена на отправителя или тяхното нечетливо изписване;

– наличие на промишлен адрес;

– нестандартна опаковка.

 

РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ:                   

1. При получаване на съобщение за поставено взривно устройство или откриване на такова, незабавно сигнализирайте на съответното РУ МВР, на охраната и свикайте щаба за действия при кризисни ситуации.При позвъняване в РУ МВР съобщете име и фамилия, от кое училище се обаждате, неговия точен адрес и своята длъжност.

2. До пристигане на органите на МВР изпълнявайте плана за действия при кризисни ситуации.

3. След пристигане на органите на МВР действайте съгласно техните указания.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО:                    

1. Да не се предприемат действия, нарушаващи състоянието на съмнителния предмет и други околни предмети, които са в контакт с него.

2. Не се допуска заливане с вода, засипване с материали, покриване с материали и други действия по отношения на съмнителния предмет.

3. Не се използват средства за комуникация в радиус от 50 м. Около подозрителния предмет.

4. Не се допуска въздействие на подозрителния предмет с топлина, звук, светлина, механически или по друг начин.

5. Районът около съмнителния предмет се отцепва на максимално възможно разстояние.

6. Не се допускат действия на учащи се, преподаватели и служители на учебното заведение по гореописаните точки.

 

В случай на потвърдена опасност от терористична атака чрез използване на взривно устройство, биологически субстанции или химически вещества, незабавно въведете в действие плана за действия при кризисни ситуации и плана за незабавна евакуация.

 

За консултации и въпроси:

АНТИТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР „АРХАНГЕЛ“