МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- последна част /със съкращения/ – ARCHANGEL

April 7, 2021

МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- последна част /със съкращения/

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Чл.49. Пожароизвестяване и пожарогасене

49.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожароизвестяване и пожарогасене

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

49.2. Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние, срокове на годност

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

49.3.Отговорни лица, начин на известяване и посрещане на екипите на ПБЗП при пожар

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

49.4.Размери на подходите, влизане на територията на обекта от специализирани пожарни машини

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

49.5.Начин на пожарогасене

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

49.6.Взаимодействие на служебните лица на обекта с екипите на ПБЗН при крупни произшествия и опасни пожари

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Чл.50. Спешна медицинска помощ, долекарска помощ до пристигане на екипите на СМП

50.1.Наличие, техническо състояние и местоположение на средства за долекарска помощ /аптечки и медицински шкафове за първа помощ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

50.2.Отговорни лица, начин на известяване и посрещане на екипите на СМП

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

50.3.Размери на подходите, влизане на територията на обекта от специализирани машини на СМП, маршрути на екипите на СМП до местопроизшествието, разположение на специализираните автомобили на СПМ, изнасяне на пострадал

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

50.4.Взаимодействие на служебните лица на обекта с екипите на СМП

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………………….

СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА

Чл.51. Избор на служител за връзка по сигурността

 Служителят за връзка по сигурността /СВС/ се определя от Директора/ Управителя на обекта с писмена заповед. При неговия избор се има предвид характера на дейността, която трябва да извършва.

Чл.52. Определяне на служител за връзка по сигурността

 Директорът/ Управителят определя служител за връзка по сигурността със заповед и информира писмено съответната Областна дирекция на МВР за лицето, определено за служител за връзка по сигурността. Информирането става чрез входиране на уведомително писмо в приемната на ОД МВР или чрез териториалното РУ МВР.

Чл.53. Подготовка на служителя за връзка по сигурността

Служителят за връзка по сигурността се запознава детайлно с плана за сигурност, както и с реда за оповестяване и информиране при терористични въздействия. Препоръчително е служителят за връзка по сигурността да премине специализирано обучение по адекватна изпълнение на мерките по противодействие на тероризма на територията на обекта.

Чл.54. Задължение за информиране на органите на МВР

Служителят за връзка по сигурността информира незабавно Областна дирекция на МВР при установяване на опасности и рискове за обекта. Това му задължение не обхваща само категория „терористични въздействия“, а също рискове от престъпен характер, застрашаващи общата сигурност на обекта.

Чл.55. Инструктажи

Служителят за връзка по сигурността задължително провежда първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в обекта по въпроси, касаещи противодействие на тероризма

Чл.56. Насоки за подготвяне на темите за обучение на служителя за връзка по сигурността

56.1. Служителят за връзка по сигурността отговаря за:

– реда за оповестяване и информиране при заплаха от терористично въздействие или извършено такова;

– информиране незабавно ОД МВР при установяване на опасности и рискове за обекта;

– задължително провеждане на първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в обекта.

56.2. Темите за обучение на СВС са:

– Ред за оповестяване и информиране ОД МВР за заплаха от терористично въздействие или извършено такова;

– Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;

– Действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;

– Действия по недопускане на събирането на голям брой посетители в ограничени пространства;

– Действия при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;

– Начини за оповестяване, информиране и реагиране при основателно съмнение за готвено терористично въздействие или при извършено такова;

– Ред за организиране и провеждане на симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма.

Чл.57. Насоки за подготвяне на темите на инструктажите, които ще бъдат провеждани от служителя за връзка по сигурността

57.1. Препоръчителни теми на инструктажите:

 1. Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
 2. Действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;
 3. Недопускане на събирането на голям брой посетители в малки помещения;
 4. Повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
 5. Начините за оповестяване, информиране и реагиране при основателно съмнение за готвено терористично въздействие или при извършено такова;
 6. Провеждане на симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма.

НЕОБХОДИМИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПЛАНА ЗА СИГУРНОСТ

Чл.58. Необходими мероприятия за осигуряване на правилното изпълняване на Плана за сигурност

58.1. Провеждане на специализирано теоретично и практическо обучение на лицата, имащи право да изработват и актуализират Плана за сигурност:

обучение могат да провеждат:

 1. лица, притежаващи професионална квалификация по противодействие на тероризма, сигурност и военно дело;
 2. неправителствени организации с антитерористична дейност,
 3. оправомощени за целта центрове за професионално обучение.

време на обучение:

– теоретична част- в зависимост от размера, капацитета на обекта и степента на риска,

– практика „на терен“- в зависимост от размера, капацитета на обекта и степента на риска.

срок за обучение:

до началото на започване на дейност по изработване и актуализиране на Плана за сигурност;

58.2. Определеният служител за връзка по сигурността е длъжен задължително да провежда първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите на обекта. Инструктажите на служителите на наемателите, стопанисващи обекти влизащи в обхвата на наредбата, определят свои служители за връзка по сигурността, които изпълняват своите задължения в координация със служителя за връзка по сигурността на обекта. Същото важи и при провеждане на симулативни тренировки.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Чл.59. Сигурност на информационните системи

* Пример:

 Сигурността на информационните и комуникационните системи е от изключителна важност за дейността на киното. Голяма част от документооборота се обработва, съхранява и редактира на компютърни устройства, данни се поместват и на USB устройства, и на дискове.

 Сигурността на автоматизираните информационни системи (АИС) или мрежи представлява система от принципи и мерки за защита от нерегламентиран достъп до класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в АИС или мрежи. Сигурността представлява комплекс от хардуер, софтуер, услуги и процедури, проектиран да защити информационните системи и мрежите на обекта, както и приложенията и наборите данни, поддържани и функциониращи в тях. Обект на мероприятията, обезпечаващи сигурността на информационните системи е обезпечаване сигурността на информацията в компютърните системи и мрежи на обекта. Част от информацията не бива да става обществено достояние. Опазването на служебната информация на обекта е част от опазването на информацията и в частност данните. Сигурността на информационните системи гарантира пълноценно, равномерно, стабилно и възходящо съществуване и развитие на обекта или системата, като своевременно открива и неутрализира всички възможни опасности, заплахи и посегателства върху нея. Частен случай на информация са компютърните данни. Информацията може да се защитава на различни носители: хартия, магнитна лента, магнитни и оптични дискове и много други. Тя се защитава през време на целия цикъл на своето съществуване: зараждане, предаване, съхраняване, обработване и унищожаване. Данните се защитават при комуникация с глас, с факс, и с компютърни данни и при съхраняване и ползване на носители, програми и данни. Защитават се от информационно излъчване. Защитават се и от ”поглеждане през рамото”, например при въвеждане на пароли. Има два съществено различни аспекта на защита на данните:

1.Първият аспект е Защита от разрушаване в това число антивирусна защита, контрол за автентичност на данните и програмите, защита от хардуерни и софтуерни грешки, защита от грешки на персонала.

2.Вторият аспект е Защита от нерегламентирано ползване.

 В мероприятията по противодействие на тероризма на територията на обекта се разглеждат само проблемите, свързани със защитата и сигурността на компютрите, мрежите и използваната в тях информация, и по-конкретно служебната информация. Компютърната сигурност защитава компютъра и всичко, свързано с него – помещението, стаите, терминалите, принтерите, кабелите, дисковете и лентите. Най-важното е, че компютърната сигурност защитава информацията, съхранявана в компютъра. Същото понятие се използва и за защита на информацията в компютърните системи Компютърната сигурност има три разграничени аспекта:

1.тайна ( конфиденциалност);

2.цялостност;

3.наличност.

 В различните системи или приложни среди един аспект на сигурността може да бъде по-важен от другите. Собственикът на компютърната система прави преценка за изискванията на организацията за типа на сигурност, която влияе на избора на специални технически средства и продукти за удовлетворяването на тези изисквания.

 Компютърната система на обекта:

1.не трябва да допуска разкриването на информация от някого, който не е оторизиран да има достъп до нея. В защитените системи тайната гарантира, че потребителите имат достъп само до информацията, която им е позволена от системата за защита. Точност, цялостност и автентичност.

2.трябва да поддържа целостта на информацията, съхранявана в нея,

3.трябва да осигури наличност на информацията за своите потребители. Наличност означава, че хардуерът и софтуерът на компютърната система работят ефикасно и че системата има възможност да се възстанови бързо и цялостно, ако възникне някое бедствие.

 Противоположност на наличността е отказът от обслужване. Отказ от обслужване означава, че системните потребители нямат възможност да получат ресурсите, от които се нуждаят. Поддържането на работата на системата е също тип сигурност. Компютърната сигурност се интересува от идентифициране на уязвимостите в системите и от защитата срещу заплахите за тези системи.

 Уязвимостта е точка (място), където дадена система е податлива на атака. Всяка компютърна система е уязвима от атака. Политиката и продуктите на сигурността могат да намалят вероятността дадена атака да бъде в състояние да разбие защитите на системата, като накарат евентуални злонамерени лица да вложат толкова много време и ресурси, че това да не бъде рентабилно.

 Трябва да се обърне сериозно внимание на мерките по защита от разрушаване в това число антивирусна защита, на контрола за автентичност на данните и програмите, защита от хардуерни и софтуерни грешки, защита от грешки на персонала. Особено трябва да се контролира и обезопаси възможното нерегламентирано ползване на информационната система на обекта, като се въведе адекватна защита от нерегламентирано ползване. Не трябва да се допуска разкриването на информация от лица, които не са оторизирани за достъп до нея. В защитените системи трябва да се гарантира, че потребителите имат достъп само до информацията, която им е позволена от системата за защита. Задължително да се гарантира точност, цялостност и автентичност. Трябва да се поддържа целостта на информацията, съхранявана в информационната система на обекта, трябва да се осигури наличност на информацията за оторизираните й потребители. Хардуерът и софтуерът на компютърната система трябва да работят ефикасно и  системата трябва да има възможност да се възстанови бързо и цялостно при възникване на кризисна ситуация.

ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЛУЖИТЕЛ ИЛИ ОХРАНИТЕЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕМОНТНИ И СНАБДИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 Чл.60. Въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители

 Правилникът за пропускателния режим определя изискване на територията на обекта да бъде въведен регистрационен режим при извършване на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители.

 Тези дейности започват след получаване на разрешителен документ от Директора/ Управителя/ Отговорника на обекта, в който е описан вида на предстоящите работи, състава на лицата, които ще ги извършват и срока на дейността. Документите се предоставят на оправомощени служители на обекта, които на база на тези разрешителни допускат лицата на територията на обекта.

 При извършването на гореописаните дейности е задължително присъствието на определен служител на обекта. Контролиращите лица трябва да следят за съответствие на дейностите, записани в представеното разрешително и реално извършваните на територията на обекта, както и за недопускане на престъпни посегателства, и нерегламентирани действия по време на работа на външните лица. Особено внимателно трябва да се следи за прояви, свързани с тероризъм. При откриване на такива, незабавно се сигнализира и докладва на служителя по сигурността.

 В разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него изрично е отделено място за условието външните за обекта изпълнители да бъдат придружавани от служители на собственика или ползвателя на съответния обект или от охраната при извършване на дейности на негова територия.

60.1. Необходими документи за допуск:

 Става въпрос за определени образци документи, при издаването на които външни организации и физически лица получават достъп за извършване на дейности на територията на обекта.

 Препоръка: бланките на тези разрешения за достъп трябва да са достатъчно защитени, с оглед недопускане на тяхното фалшифициране или подправяне. Съдържанието им трябва да отразява личните данни на лицата, които ще извършват дейностите, точния характер и периметър на дейностите, отговорниците на лицата, времето за работа, подпис на издалия разрешителното и др. данни, които да дадат точна представа на контролиращите органи относно дейността на външните лица на територията на обекта.

60.2. Списък на допуснатите лица:

Към издаваните документи за допуск за дейности на територията на обекта на външни организации и лица се прилага поименен списък на лицата, които ще упражняват дейностите. Добре е да се вписват данните по лична карта, за да могат да се проверяват от служебните лица на обекта, оправомощени за такива действия.

60.3. Пред кого се представят разрешителните за допуск и документите на лицата:

Документите трябва да се представят пред оправомощени служители на обекта, които са длъжни внимателно да проверят данните на лицата и да локализират дейностите по периметър и време, като предупредят външните лица да не напускат територията на своята дейност. Отговорните лица от обекта много внимателно трябва да преглеждат всяко разрешително, като следят за истинността на бланката, подписите на разрешилите допуска, печата на разрешилите допуска, да сравняват данните по личните карти на лицата с тези, вписани в разрешителните. Да не се бърза при проверката, за да не се допуснат на територията неоторизирани лица.

60.4.Кой пропуска лицата:

 Външните лица за дейности на територията на обекта се пропускат от оправомощени служители на обекта, на база представените разрешителни за допуск и личните карти на работниците. Да не се правят компромиси с пропускането на външни лица. При несъответствия в разрешителните за допуск и личните документи на вписани в тях лица, същите да не се пропускат. Всеки компромис със сигурността може да се окаже фатален. При необходимост да се приложи двоен контрол. Външните лица се допускат на територията организирано, в група, по определен предварително поставен под контрол маршрут. Лицата задължително се съпровождат през целия маршрут от служебно лице на обекта или от охраната, като се следи броя и състава им през време на цялото движение и престой.

60.5.Кой проверява внасяните материали, оборудване и др.;

Външните лица и организации, които ще действат на територията на обекта почти винаги ще носят със себе си инструменти, материали и др. принадлежности.

 При пропускане на външни лица по този член, ВИНАГИ трябва да проверява щателно внасяното оборудване, инструменти и материали. При съмнение за двойно предназначение или опасни за хората предмети, същите се пропускат само с изричното разрешение на мениджмънта на обекта. Същото важи и при изнасяне на оборудването на външните лица- пълна проверка. Основание за законността на проверките се явява правилника за пропускателния режим.

60.6.Кой присъства физически по време на извършваните дейности;

 Съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него, при извършване на дейности от външни лица на територията на обекта, през цялото време на тяхната дейност е задължително присъствие с контролна функция на представител на обекта. Такива представители могат да бъдат служители, хора от поддръжката или специално определени за целта лица.

 Целта на присъствието на служебни лица е ограничаване на възможността за извършване на нерегламентирани дейности на територията на обекта, както и водене на постоянен контрол за съответствие на извършваните дейности с тези, описани в разрешителното за допуск.

 При контрол на работата на външните лица трябва да се отчита постоянно присъствие на служебни лица на обекта по начин, който да не нарушава работата на звената. Контролирайки работата на външните лица да се следи:

– да не се допуска внасяне на оборудване, материали, инструменти и др., освен проверените от служители на обекта, а при такава необходимост допълнителното оборудване да бъде щателно проверявано;

– да не се допуска напускане на външните лица на зоната на извършваните дейности, освен до тоалетна или за други неотложни нужди, като отлъчилите се лица се контролират от служители на обекта;

– да не се оставят външните лица без контрол през цялото време на извършваните дейности- от влизане до напускане на територията на обекта;

– при наличие на общоопасни средства, външните лица се допускат на територията на обекта с изрично разрешение на Директора/ Управителя. При приключване на дейността и напускане на територията на обекта, контролиращите лица оформят докладна записка до мениджмънта на обекта с описание на процеса на работа, извършените проверки и резултатите, както и с точно вписване на времевия интервал на присъствие на външните лица, разрешителното за допуск и характера на дейностите.

60.7.Ред за напускане на обекта след приключване на дейностите, проверка на изнасяното- след приключване на дейностите на външните физически или юридически лица, същите напускат обекта. При напускане определените служители на обекта проверяват изнасяното оборудвани и материали, които трябва да отговарят на условията на допуска.

ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЕКТА

Чл.61. Провеждане на начален и периодичен инструктаж по противодействие на тероризма

61.1. Начален инструктаж се провежда на всички служители на обекта при влизане на плана за сигурност в действие, както и при постъпване на работа на всеки нов служител.

61.2. Периодичен инструктаж на служителите се провежда не по- рядко от веднъж годишно.

61.3. Теми на инструктажите:

 1. Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
 2. Действия при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;
 3. Действия за недопускане на събирането на голям брой лица в малки по обем помещения;
 4. Повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
 5. Начини за оповестяване, информиране и реагиране при извършено терористично въздействие;

61.4. Отчетност:

Проведените инструктажи се вписват в съответните инструктажни книги. При провеждане на начален инструктаж на всеки инструктиран служител се издава удостоверение за преминат начален инструктаж.

61.5. Отговорник за провеждане на инструктажите е служителят за връзка по сигурността.

КОНТРОЛ НА ПЛАНА ЗА СИГУРНОСТ

Чл.62. Контрол на плана за сигурност

62.1 Контрол на плана за сигурност се осъществява чрез извършване на проверки в обекта  от органите на ОД МВР, РУ МВР и ОД ДАНС- определени от министъра на вътрешните работи и от председателя на ДАНС, след писмено уведомяване на ръководителя на съответния обект.

62.2. Ръководителите на обектите, подлежащи на проверка, са длъжни да осигурят достъп на проверяващите органи и да им оказват съдействие при изпълнение на служебните им задължения.

62.3. При извършване на проверка проверяващите органи са длъжни да:

 1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
 2. отразяват точно резултатите от проверката;
 3. не разпространяват информация, станала им известна при или по повод извършване на проверката.

62.4. При извършване на проверката длъжностните лица имат право да изискват само документи, сведения и справки, свързани с изпълнение на задълженията по чл. 23. от Закона за противодействие на тероризма.

62.5. За извършената проверка се съставя протокол.

62.6. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, както и за предотвратяване и отстраняване на негативните последици от тях, проверяващите  органи могат да дават задължителни разпореждания, като разпорежданията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Разпорежданията подлежат на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЪКОВОДНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ОБЕКТА С ОРГАНИТЕ НА ДАНС И МВР

Чл.63. Взаимодействие на ръководния персонал на обекта и охраната с органите на ДАНС и МВР по линия на противодействие на тероризма

Осъществява се от страните, на база плана за сигурност и осъществяваните мерки за противодействие на тероризма на територията на обекта.

Чл.64. Контакт с ОД МВР по изпълнението на плана за сигурност

Осъществява се от служителя за връзка по сигурността.

Чл.65. Взаимодействие по превенция на терористични въздействия

 Взаимодействието с органите на ТД ДАНС и ОД МВР по превенция на терористични въздействия над територията на обекта следва да се осъществява от Управителя на обекта и от служителя за връзка по сигурността. Потока на обмена на информация е двустранен. Препоръчва се въвеждане на постоянен график на съвместни съвещания и оперативки, които да се провеждат поне един път в месеца.

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Чл.66. Управление при кризи, предизвикани от терористични въздействия

 При възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия на територията на обекта, тяхното управление се извършва от Кризисен щаб. Кризисният щаб на обекта е съставен от представители на ръководния персонал на обекта, от служител по поддръжката и представители на компетентните държавни органи. Като допълнителни лица могат да бъдат привлечени медицински лица и психолози.

 Кризисният щаб се позиционира в специално изградена зона за дейност на кризисния щаб. Зоната е с контрол на достъпа, трябва да е надеждно оградена и обезопасена по направление проникване на неоторизирани лица. Кризисния щаб е под охрана.

 Пълната дейност, мерките и дейността на Кризисния щаб се описват в План за управление на кризисни ситуации, възникнали от терористични въздействия.

 Този план трябва да бъде съгласуван с общинския план.

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЕКТА

Чл.67. Обучение на персонала по противодействие на тероризма на територията на обекта

 Обучението на персонала на обекта се извършва по категории и по конкретни теми. Темите са насочени по няколко направления:

 1. Разпознаване на вероятни субекти на тероризма по външни признаци;
 2. Разпознаване и определяне на средства на тероризма по външни признаци и местонахождение;
 3. Начин на действие при основателно съмнение за открито средство на тероризма;
 4. Начин на действие при протичащо терористично въздействие;
 5. Информиране при терористично въздействие;
 6. Действия на категориите персонал при оповестяване на терористично въздействие;
 7. Действия на длъжностните лица при обявена незабавна евакуация;
 8. Евакуация на обекта;
 9. Район за безопасно пребиваване- маршрути на евакуация;
 10. Мерки за безопасност при евакуация;
 11. Оказване на първа помощ на пострадало лице при терористично въздействие от различни видове;
 12. Запознаване на персонала с плана за сигурност;
 13. Взаимодействие на персонала с частното охранително дружество по линия на превенция и противодействие на тероризма;
 14. Служител за връзка по сигурността- запознаване, пълномощия, взаимодействие, инструктажи;
 15. Претърсване на обекта;
 16. запазване на местопроизшествие;
 17. Други актуални теми по противодействие на тероризма на територията на обекта.

Чл.68. Начини на провеждане на обучението

Обучението се провежда на две части:

 1. теоретична част /лекции, семинари, беседи, инструктажи/- провежда се в закрито помещение със създадени условия за водене на записки, използване на мултимедия, наличие на табло за писане/класна дъска, материали по темата. Препоръчително е да се покани лектор по темите. На обученията задължително присъства служителят за връзка по сигурността, а когато той има необходимите компетенции, обученията се провеждат от него. Допуска се смесено водене на занятията- от външен лектор и от служителя за връзка по сигурността.
 2. практическа част- провежда се на терен. Води се от служителя за връзка по сигурността поради необходимостта да се укажат рисковите места в обекта. Спазва се принципа на ниво на допуск, т.е. обучението се провежда по категории персонал с определените нива на достъп.

 За провежданите обучения трябва да бъдат изготвени учебни планове, които да се утвърдят от Директора/ Управителя на обекта. След преминаване на обученията се допуска провеждане на изпит по наученото. Възможно е издаване на документ за преминатото обучение.

 При изготвяне на учебните планове се допуска привличане на външен консултант, като се отчита нивото на допуск и опазване на информацията по рисковите участъци и зони на обекта.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СТЕПЕНТА НА АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА

Чл.69. Плана за сигурност маркира за изпълнение следните мерки за повишаване степента на антитерористична сигурност на територията на обекта

* Пример:

 1. Актуализиране на Правилника за пропускателния режим;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Изработване на План за незабавна евакуация;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Определяне на адекватни райони за безопасно пребиваване;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Изработване на План- схема за претърсване на обекта или зони от него;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Изработване на План за запазване на местопроизшествие на територията на обекта;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Изработване на План за сигурност;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Определяне на служител за връзка по сигурността;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Обучаване на служителя за връзка по сигурността;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Изработване на теми за инструктажите на служителите на обекта във връзка с изискванията на Закон за противодействие на тероризма;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Привеждане и поддържане в адекватно състояние на всички евакуационни изходи;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Определяне и създаване на кризисен щаб за действие при възникване на кризи, предизвикани от терористични въздействия;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Обезпечаване на „комплекти на евакуиращо лице“;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Подобряване защитеността на кабинетите на ръководството;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Осигуряване на видеонаблюдение над кабинетите на ръководството;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Цялостна проверка на системата за видеонаблюдение /камера по камера/, всички камери да се почистят и настроят така, че да не оставят мъртви пространства. Извършва се практически „на терен“;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Монтиране и активиране на паникбутони в зоните с повишен риск;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Проверяване на дежурното осветление и привеждане в отличен вид;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Щателно и постоянно поддържане на основното осветление;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Правилен подбор и обезопасяване на наличните временни и постоянни щендери, шкафове и стелажи;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. При извършване на дейности от външни фирми, същите да се проверяват и записват на КПП и да се придружават от служебно лице на обекта;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Привеждане в адекватно състояние на маркировката за евакуация;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………

 1. Ограничаване на внасянето на личен багаж /по категории/ на територията на обекта /Правилник за пропускателния режим/.

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………………………………………