МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 3 – ARCHANGEL

April 1, 2021

МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 3

ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НОСАД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСЪЩАТА ИМ ДЕЙНОСТ

 Понятията в антитерористичната лексика на НОСАД са предназначени за обозначаване на дейностите, процесите, мероприятията и мерките, които организациите извършват при противодействие на тероризма.

Представяме ви терминологията, която сме публикували и в предни наши издания:

1.ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ- всяко въздействие на субекти на тероризма върху средата за  антитерористична сигурност в Сцена под антитерористична протекция или в близост до нея. Терористичното въздействие може да бъде:

1.терористична заплаха;

2.терористичен акт;

3.терористична атака;

4.терористично нападение;

5.терористичен удар;

6.терористична офанзива;

7.терористична операция;

8.война с терористични държави

9.комбинация от точки от 1 до 4.

2.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА– съвкупност от: превенция на терористични въздействия, протекция на населението от терористични въздействия, пресичане на терористични въздействия, преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия; /характерни черти- „ЧЕТИРИТЕ „П“- ПРЕВЕНЦИЯ, ПРОТЕКЦИЯ, ПРЕСИЧАНЕ, ПРЕОДОЛЯВАНЕ/.

3.НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЦАЗИЯ С АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ /НОСАД/- неправителствена организация с нестопанска цел, създадена и работеща за противодействие на тероризма. Тази дейност трябва да е вписана като основна в устава на съответната НПО.

4.СЪТРУДНИЦИ НА НОСАД– всички лица, пряко причастни към дейността на НОСАД, изпълняващи оперативни, анализаторски, мониторингови и командно- контролни функции.

5.КОМАНДИР НА ЕКИПИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПРОТЕКЦИЯ-  сътрудник на НОСАД, определен да командва екипите /когато са повече от един/, осъществяващи съответната антитерористична протекция над САТП.

6.СТАРШИ НА ЕКИП- длъжностно лице, ръководещо дейността на един екип, осъществяващ антитерористична протекция над САТП.

7.СЦЕНА ЗА АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПРОТЕКЦИЯ /САТП/- имущество на физически и юридически лица, мероприятия на физически или юридически лица, лична охрана на физически лица или превоз на товари, които са под антитерористична протекция.

8.СРЕДА ЗА АНТИТЕРОРИСТИЧНА СИГУРНОСТ /САТС/- дял от Средата за сигурност, отразяваща съвкупността от терористичната обстановка, състоянието и степента на антитерористичната сигурност, както и антитерористична защитеност в изследваната Сцена под антитерористична протекция, от гледна точка на състоянието им в момента и с отчитане на динамиката, степента на риска пот негативни промени и с отчитане на устойчивите тенденции в тях /на база начални и периодични изследвания и оценки на риска/.

9.АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ /АОбсл/- детайлно обследване на Сцена под  антитерористична протекция, извършено по определена методика, насочено към извеждане на рисковете за антитерористичната сигурност и предписания за тяхното минимизиране.

10.СЪСТОЯНИЕ И СТЕПЕН НА АНТИТЕРОРИСТИЧНА СИГУРНОСТ– изследване и анализ на съществуващата към момента защитеност на Сцена под антитерористична протекция. Изследването се извършва при поемане на сцената под антитерористична протекция и в последствие периодично, но не по- рядко от един път на шест месеца. При рязка негативна промяна в средата за сигурност в близост до сцената, изследването се извършва незабавно.

11.ТЕРОРИСТИЧНА ОБСТАНОВКА /ТО/- обстановката на Сцена под антитерористична протекция, от гледна точка на рискове за антитерористичната сигурност, към момента на оценката.

12.АНТИТЕРОРИСТИЧЕН МОНИТОРИНГ– кратко антитерористично обследване на Сцена под антитерористична протекция, извършвано от мониторингови екипи. Извършва се еднократно или периодично. При извършването се издава Протокол за извършен антитерористичен мониторинг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13.ПРЕТЪРСВАНЕ НА СЦЕНА ПОД АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПРОТЕКЦИЯ– подробно и детайлен оглед сцената, като се проверява методично отвън- навътре и отдолу- нагоре цялата прилежаща територия и абсолютно цялата територията на сцената. Провежда се при получен сигнал или при основателно съмнение за терористично въздействие. Извършва се в различни конфигурации. След приключването се изработва Протокол за проведено претърсване.

14.ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ– мероприятия по ограничаване достъпа на лица до територия, в която е извършено или е било извършено местопроизшествие, както и предприемане на мерки по запазване неприкосновеността и целостта на улики, следи и др., намиращи се в този район.

15.ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ– мероприятия по извеждане на лица и МПС от прилежащи територии или от територията на Сцена под антитерористична протекция, без висока степен на риск за здравето, живота и статуса им, до Район за безопасно пребиваване. Евакуацията се извършва по План за незабавна евакуация.

16.ПЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ–  предварително определена и обезопасена траектория за извеждане на лица и МПС от САТП под терористично въздействие.

17.МАРШРУТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ– предварително определена траектория за безопасно преминаване на евакуирани лица и МПС от САТП под терористично въздействие до Района за безопасно пребиваване /РБП/.

18.РАЙОН ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕБИВАВАНЕ /РБП/– предварително определена и подготвена територия за безопасно нахождение на евакуирани лица и МПС, намираща се на най- близкото удобно за целта място до САТП под евакуация.

19.ЕВАКУАЦИОННИ ИЗХОДИ– изходни врати и пространства в САТП, през които се извеждат лица и МПС при евакуация, предизвикана от терористично въздействие. Осигуряват преминаване само отвътре- навън, ако се касае за обекти.

20.СИГНАЛ ЗА ЕВАКУАЦИЯ– предварително определен звуков и/ или светлинен сигнал/ записан глас, оповестяващ за началото и условията на евакуация при терористично въздействие.

21.ЕВАКУИРАНИ ЛИЦА– всички лица, които подлежат на извеждане от САТП под терористично въздействие.

22.ЕВАКУИРАЩИ ЛИЦА/ ЕКИПИ– специално обучени лица/ екипи, провеждащи евакуация по предварително изготвен План за евакуация при терористично въздействие.

23.РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕВАКУАЦИЯТА– длъжностно лице, оправомощено да провежда, координира и ръководи евакуация при терористично въздействие.

24.ОТГОВОРНИК ПО ЕВАКУАЦИЯТА– длъжностно лице, подчинено на Ръководителя на евакуацията, провеждащо евакуация при терористично въздействие на определен район, територия, етаж и други подсцени на САТП.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗВЕДЕНИ ОТ НОСАД „АРХАНГЕЛ“

  В този раздел АПТА ще сподели някои определения, които са изведени вследствие на теоретичната и практическата дейност на алианса и по наше мнение, са достатъчно обхватни, удобни и точни за използване.

1.На първо място даваме определение на понятието ТЕРОРИЗЪМ:

 ТЕРОРИЗЪМобществено- политическо явление, представляващо осмислена и мотивирана човешка дейност за достигане на политически и политико- религиозни цели; чрез криминални престъпни деяния, изразяващи се в: подготвяне за извършване, подтикване към извършване, вербоване за целите на извършване, отправена заплаха за извършване, извършване, пропагандиране на извършено или готвено за извършване, прикриване или помагачество на насилствени действия или заплаха за извършване на такива; насочени против живота, здравето или личната неприкосновеност на личността, против духовни, материални или технологични културни, просветни, исторически, научни и други ценности и достижения на човешкото общество, против религиозни материални или духовни ценности, против имущество, интелектуална или друга собственост на физически или юридически лица; планирани, организирани, извършени или прикрити от лица и техни обединения.

 Извеждайки това определение, Центърът за изследвания и обучение в сигурността /ЦИОС АПТА/ към НОСАД АПТ- “АРХАНГЕЛ“ се е базирал на някои основни положения, които са безспорни. Първото положение е , че тероризмът е обществено- политическо явление, представляващо осмислена и мотивирана човешка дейност. Това твърдение няма нужда от обширно и подробно доказване на истинността му, тъй като е очевидно, че тероризмът се разпространява единствено сред човешки общности и е с явна политическа насоченост.  Какви са целите на тероризма? Очевидно основните цели са политически и политико- религиозни, тъй като тероризмът се стреми да промени съществуващата политическа система, да свали действащи политически режими и правителства, да завземе територии или да ги отцепи от съответната държава. Политико- религиозни- поради честото прикриване на чисто политическите цели с религиозна мотивация. Тероризмът достига целите си чрез извършване на криминални престъпни деяния, изразяващи се в: подготвяне за извършване на терористично въздействие, подтикване на хора към извършване на такива въздействия, вербоване на лица за целите на извършване на терористични действия, отправяне на заплахи /истинни или фалшиви/ за извършване на терористични въздействия, конкретно извършване на терористични въздействия, пропагандиране на резултатите от извършено терористично въздействие или на готвено такова, прикриване или помагачество на извършени насилствени действия или заплаха за извършване на такива. Чрез този спектър от терористични действия сме се опитали да обхванем всички възможности, които субектите на тероризма или мотивираните от тях странични лица да планират, извършат, прикрият или пропагандират. В следващия пасаж „… насочени против живота, здравето или личната неприкосновеност на личността, против духовни, материални или технологични културни, просветни, исторически, научни и други ценности и достижения на човешкото общество, против религиозни материални или духовни ценности, против имущество, интелектуална или друга собственост на физически или юридически лица…“ събираме всички обекти на тероризма. Обекти на терористични въздействия се явяват не само животът, здравето, личната неприкосновеност на хората и възможните материални щети. Под „обекти на тероризма трябва да се разбира много по- широк кръг от възможни потенциални цели на тероризма, някои от които са морални ценности, духовни достижения, технологии и др. Защо поставяме тези две категории за извършители на терористичните въздействия: „ …планирани, организирани, извършени или прикрити от лица и техни обединения…“? За да говорим конкретно за планиране, извършване и прикриване на терористична дейност, трябва да има ядро, което ръководи процесите чрез планиране, извършване и прикриване. За разлика от субектите на тероризма, част от които могат да бъдат външни за съответната терористична идеология, идея или мироглед, ядрото на процесите винаги е съставено от идейно убедени и мотивирани терористи.

2.Ще дадем и определение на понятието ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, тъй като то присъства постоянно в разглежданата в Практиките тематика на противодействие на тероризма:

ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕупражнени: насилие ,заплахи за прилагане на насилие или други криминални престъпни деяния, насочени против живота, здравето или личната неприкосновеност на личността, против духовни, материални или технологични културни, просветни, исторически, научни и други ценности и достижения на човешкото общество, против религиозни материални или духовни ценности, против имущество, интелектуална или друга собственост на физически или юридически лица; извършени от лица и техни организации в интерес на достигане на политически и политико- религиозни цели.

 Чрез това определение „АРХАНГЕЛ“ търси най- краткия, но подробен и точен израз на деянията и действията, които субектите на тероризма и мотивираните ат тях лица извършват за достигане на своите цели. В определението ясно е показано, че терористичните въздействия са реални и с конкретно измерение действия, категоризирани от законодателя като криминални престъпления. Тези действия са насочени против жизнения статус на хората, против тяхното имущество, против достижения на обществото и т.н. За извършители ние не конкретизираме единствено убедени терористи, а и обикновени граждани, тъй като от анализа на множество терористични въздействия в най- новата история, както в Европа, така и в  света, ясно се проследява и тенденция на мотивиране на лица, непричастни към терористична дейност, а по тази причина трудно проследими от службите за сигурност, за извършване на терористични въздействия. Терористичните въздействия могат да бъдат изразени като / в основната си част насилие и заплаха за извършване на насилие/, но с напредване на технологиите и науката терористични въздействия могат да се оказват и по направление кражба на интелектуална собственост, негативни въздействия върху софтуер, интернет- мрежи, програми и програмни продукти, нано- технологии, иновации и всичко производно или свързано с тях.

3.Определение на понятието СУБЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА:

СУБЕКТИ НА ТЕРОРИЗМАлица, обединения от лица, осмислено или мотивирано: подготвящи за извършване, подтикващи към извършване, вербоващи за целите на извършване, отправящи преки или косвени заплахи за извършване, извършващи, пропагандиращи извършване или извършено, прикриващи или помагащи на извършители на насилие, заплаха за насилие или други криминални престъпни деяния; насочени против живота, здравето или личната неприкосновеност на личността, против духовни, материални или технологични културни, просветни, исторически, научни и други ценности и достижения на човешкото общество; против религиозни материални или духовни ценности; против имущество, интелектуална и друга собственост на физически или юридически лица; в интерес на достигане на политически или политико- религиозни цели.

 Чрез извеждане на това определение НОСАД „АРХАНГЕЛ“ има задачата да обедини и „извади на светло“ всички лица, представляващи потенциални  извършители на терористични въздействия. Отново опирайки се на анализите, може да се направи логичен извод, че не всички извършители на терористични въздействия са членове на терористични организации; нещо повече: не всички извършители на терористични въздействия споделят идеологията, идеите и мирогледа на екстремизма, тероризма и радикализма. Това обстоятелство изисква едно по- обширно „осветяване“ на потенциалните извършители на терористични въздействия, водещо след себе си нов прочит на тяхното определяне, идентифициране и неутрализиране. В тази връзка, на преден план излизат разузнавателната антитерористична дейност, която трябва да напипа връзките, опитите за вербоване и пропагандиране на терористична дейност на самите терористични организации с населението и особено с податливите за обработка слоеве на обществото.

4.Последното важно определение, което НОСАД „АРХАНГЕЛ“ е извел, касае ОБЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА:

 

ОБЕКТИ НА ТЕРОРИЗМАживотът, здравето или личната неприкосновеност на личността; духовни, материални или технологични културни, просветни, исторически, научни и други ценности и достижения на човешкото общество; религиозни материални или духовни ценности; имущество, интелектуална или друга собственост на физически или юридически лица лица, представляващи потенциални цели, категоризирани по степента на риск от възможни терористични въздействия.

 Както се проследява от определението, обектите на тероризма представляват тези потенциални мишени на терористите, нанасяйки терористични въздействия над които, субектите на тероризма планират да решат поставените си задачи и да достигнат своите цели. За съжаление, в съвременния етап на развитие на тероризма, списъкът от потенциални цели или мишени на терористично въздействие е огромен и обхваща всички сфери на личния, обществения и политическия живот. Всеки индивид, всяка сграда, обект, обществено отношение, технологии и т.н. могат до бъдат подложени на терористични въздействия. По тази причина ЦИОС АПТА се е опитал да обхване тази огромна зона, обобщаваща всички потенциални цели за терористично въздействие, в почти пълния й обем. В това определение има щрих, който насочва вниманието към последващите мероприятия, касаещи определяне на степента на риск от терористични въздействия на различните обекти на тероризма.

 Базирайки се на гореизложеното, ясно се проследява взаимовръзката между определяемите съставляващи на тероризма. Тероризмът, като обществено- политическо явление се е зародил от хора или групи от хора, които споделят идеологии, оправдаващи достигане на целите чрез методи, които са предпочитани от тях, но категорично неприемливи за останалата част от обществото. Така например, желанието на определена терористична организация да наложи своите разбирания над другите субекти на обществото и в името на своята „свята цел“ е готова да извършва насилие или да заплашва с извършване на такова, неминуемо ще доведе до конфликт със съществуващата към този момент политическа система, наложена от мнозинството и силните на деня и защитавана от свой властови и силов ресурс. Т.е, за да бъдат осъществени и наложени идеите на тази радикална/ екстремистка/ сепаратистка/ терористична група, тя трябва да влезе в схватка, да пребори и свали съществуващата система, въпреки властовия ресурс и торсионният ефект на същата. Самото равновесие на политическата система трябва да бъде нарушено, за да бъде задействана определена вибрация в отношенията вътре в нацията, с цел разцепление, насаждане на несигурност и страх. Видно и ясно е, че с мирни средства тези цели не могат да бодат постигнати или ако могат, то това ще се случи за продължителен период от време, поради якостта и защитните механизми на мнозинството от обществото, представлявани он властта, която се стреми да запази статуквото. Оттук произтичат и методите на действие на субектите на съответната терористична организация- те стават насилствени и са насочени към обекти, ударите по които биха разтърсили устоите на съществуващата система. Освен това, тази терористична структура ще търси взаимодействие или обединяване по конкретни цели със сродни подобни структури, за да нанасят съвместно, с обединен ресурс и мощ по- силни и болезнени удари на съществуващата система. Тези удари не могат да бъдат малобройни и слаби, тъй като пропагандният и силовият апарати на властта ще ги неутрализира. Именно по тази логика субектите на тероризма нанасят максимално възможен брой и максимално болезнени терористични въздействия над статуквото, за съжаление, чрез причиняване на смърт, разрушения и болка, често на невинни хора и тяхното имущество. Този най- общо и стилизирано описан процес характеризира тероризма, лицата и техните обединения, които представляват частта от обществото, бореща се чрез неоправдано престъпно насилие за себеугодни политически промени се наричат субекти на тероризма, а потърпевшите от тази борба са обектите на тероризма.

 При анализиране на тези процеси ясно се проследява една основна тенденция: налице е тревожно обединяване между различни субекти на тероризма, както и все по- плътно взаимодействие на субектите на тероризма с тежката криминална организирана престъпност. Като резултат от това взаимодействие и сътрудничество финансовите ресурси и възможности на терористичните организации растат, което от своя страна води до реална възможност на субектите на тероризма да наемат бивши професионални военни за провеждане на терористични нападения, удари и офанзиви. Успешно проведените големи и масирани терористични въздействия /от типа на терористични удари и офанзиви/ водят до завладяване на складове за оръжие, заводи, произвеждащи продукция с двойно предназначение, различни лаборатории и институти, рафинерии, банкови и финансови институции, дори до цели икономически отрасли, което допълнително дава тласък на растежа, развитието, превъоръжаването и укрепването на терористичните структури. Към момента в Близкия изток се води пълномащабна война между обединените субекти на тероризма, достигнали почти държавна структурираност и мощ и силите на Русия, САЩ, антитерористични коалиции и националните армии на засегнатите държави /основно Сирия и Ирак и др. в Близкия Изток и Африка/.