МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 6 – ARCHANGEL

April 5, 2021

МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 6

АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ

 

Какво представлява антитерористичното обследване

 Както сме изяснявали и в други издания на АПТА, антитерористичното обследване представлява мероприятие по изследване, анализиране и даване на предписания на обект, зона или територия /Сцена под антитерористична протекция- САТП/, свързани с провеждане на мерки по противодействие на тероризма.

 Антитерористичното обследване има характерни черти и действия, които го отличават от охранителното обследване. Най- важната отлика е насочеността на обследването. Докато охранителното обследване се извършва в интерес на системата за сигурност, конкретно охранителната система и схемата за охрана, то антитерористичното обследване преследва основни цели, свързани с определяне на всички рискове за антитерористичната сигурност на САТП /по стъпки/, даване предписания за мерки, насочени към повишаване на степента на антитерористична сигурност за всяка стъпка, както и определяне на общи рискове за САТП и предписания за тяхното неутрализиране.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНОТО ОБСЛЕДВАНЕ

 1. Да се установят слабите места в антитерористичната защитеност на обследваната САТП;
 2. Да се опишат рисковете за антитерористичната сигурност във всички обследвани зони;
 3. Да се направят обосновани предписания за отстраняване на факторите, водещи към повишаване степента на рисковете за всеки риск конкретно;
 4. Да се изведат на вниманието на възложителя необходимите мероприятия за повишаване степента на антитерористична защитеност на САТП;
 5. Антитерористичното обследване да стане добра и достатъчна основа за последващо използване като база за изработване на план за сигурност и друга документация по Закона за противодействие на тероризма.

При провеждането на антитерористичното обследване задължително се спазват принципи, които са изведени от практиката и опита на АПТ- „АРХАНГЕЛ“.

ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ

 1. Принцип отвън- навътре и отдолу- нагоре при провеждане на обследването;
 2. Принцип на стъпково обследване;
 3. Принцип на стъпково анализиране на рисковете за антитерористичната сигурност на САТП;
 4. Принцип на стъпково предписание за неутрализиране на рисковете за антитерористичната сигурност /на всяка стъпка за всеки риск/;
 5. Принцип на опазване на добитата информация за САТП;
 6. Принцип на спазване на интересите и ненарушаване на работния процес на възложителя;
 7. Принцип на неразпространяване на материалите и документите по изготвените антитерористични обследвания;
 8. Принцип на контролиран допуск на сътрудници на НОСАД за и4звършване на антитерористични обследвания;
 9. Зачитане на правата и основните свободи на човека при извършване на антитерористичното обследване;
 10. Зачитане и спазване на законите и нормативните документи при извършване на антитерористично обследване;
 11. Предимство на спасяването на човешките здраве и живот при отчитане на рисковете за антитерористичната сигурност в антитерористичното обследване;
 12. Сътрудничество и взаимодействие със служителите и персонала на възложителя при извършване на антитерористичното обследване;
 13. Откритост и прозрачност пред възложителя и оправомощени негови представители, имащи достъп до информацията, предмет на антитерористичното обследване;
 14. Контрол и управление на сътрудниците на НОСАД, извършващи антитерористичното обследване от старшето служебно лице от НОСАД, отговарящо за съответното обследване;
 15. Своевременен и правдив обмен на информация по компетентност между Възложителя и НОСАД;
 16. Съгласувано провеждане на дейностите на антитерористичното обследване между възложителя и НОСАД.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ

 При извършване на антитерористично обследване се действа по определен протокол /технология/, които са различни за различните САТП, но имат някои основни общи черти, с които ще ви запознаем.

 Преди да се провежда антитерористично обследване е необходимо задължително между НОСАД и ръководството на САТП, която ще се обследва да бъде подписан договор за антитерористична протекция. В този договор трябва изрично да бъдат отразени мероприятията и действията, които НОСАД предстои да извърши на съответната поддоговорна САТП.

 След подписване на договора и определяне на удобните за страните дати и часове за извършване на антитерористична протекция, НОСАД трябва с вътрешна заповед да определи компетентните сътрудници, които ще извършат обследването.

 При провеждане на антитерористичното обследване се обособяват няколко основни етапа:

 1. Подробно обследване на прилежащата територия извън периметъра на обследваната САТП;
 2. Подробно обследване на периметъра на САТП;
 3. Подробно обследване на вътрешната прилежаща територия на САТП;
 4. Подробно обследване на подобектите и основните обекти в САТП;
 5. Изследване на информация, касаеща антитерористичната сигурност и защитеност на САТП.

 Качеството и пълнотата на събраната за анализ информация при обследването зависи от подготовката и обучеността на сътрудниците на НОСАД, които извършват обследването, от техния практически опит, но също така и от пълнотата на съдействието, оказвано им от възложителя по договора за антитерористична протекция.

 Център за изследвания и обучение в сигурността  към АПТА /ЦИОС АПТА/ провежда обучения на сътрудници на НОСАД за правилно и пълноценно провеждане на антитерористични обследвания, предназначени за различни цели.

 

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПО ЗПТ

 

 

Следващият документ, който ще разгледаме е план за сигурност.

В закона за противодействие на тероризма е разпоредено:

„Чл. 23. (1) Собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма.

(2) Видовете обекти по ал. 1, минималните изисквания към мерките и редът за упражняване на контрол се определят с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.“

Препратката на чл.23 (2) ни води към Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г.

за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол /на МВР и ДАНС/, в която е уточнено:

“Чл. 3. Всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2 разработва план за сигурност, който задължително включва:

 1. анализ на риска – степента на съществуващия риск (лесно- или трудноуязвими обекти и съоръжения) от извършване на посегателство се определя от функционалното предназначение и капацитета на обекта, неговото местоположение, транспортна достъпност, вид, количество и стойност на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в него, наличие на потенциална опасност за хората, намиращи се в обекта и/или в неговия териториален обхват;
 2. зони за сигурност в обекта с осигурен контрол на достъпа чрез технически и други средства;
 3. мерки и процедури за действие – технически мерки, инсталиране на детектори, уреди за контрол на достъпа, защитни и предпазни средства; организационни мерки, включително процедури за сигнализиране; мерки за контрол и проверка; комуникация; повишаване на осведомеността и обучение; сигурност на информационните системи;
 4. ред за оповестяване и информиране, мерки за реагиране и преодоляване на последиците при заплаха от терористичен акт или извършен такъв;
 5. наличие или не на физическа охрана, пропускателен режим, изграждане на временни пропускателни пунктове, временно ограничаване на достъпа до обекта чрез подвижен пост и поставяне на масивни заграждения, недопускащи преминаване на превозни средства;
 6. въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители;
 7. описание на елементите за физическа защита на обектите.“

С този текст законодателят определя примерното минимално съдържание на плановете за сигурност, но нашият съвет към НОСАД е при консултациите, които давате на служителя за връзка по сигурността да настоявате плановете да не се изработват по минималните изисквания, а водещ да е принципът на полезността.

Планът за сигурност е базов елемент от антитерористичната документация на обектите. Неговото изработване трябва да е прецизно и конкретно, съдържанието му- пълно и достатъчно за предназначението си.

 

Цел на Плана за сигурност

 1. Защита на правата на лицата, намиращи се, посещаващи или планиращи да посетят обект ………………………………………………… от тероризъм;
 2. Превенция на терористични въздействия на територията на обект……………………………… чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването им;
 3. Разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете и предотвратяване на вредните последици от тероризъм на територията на обект………………………………………………………….

 

  Задачи на Плана за сигурност

Да обезпечи адекватни състояние и степен на антитерористична сигурност на територията на обект……………………………………………………… при наличната система за защита и спазване на основните принципи при противодействието на тероризма.

 

 Особености при изработване и изпълняване на Плана за сигурност

 1. Всеки собственик/ ползвател на обект по чл. 2 от Наредбата към ЗПТ разработва план за сигурност;
 2. Всеки собственик/ ползвател на обект по чл. 2 от Наредбата определя служител за връзка по сигурността и информира писмено съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), на чиято територия се намира обектът, за лицето, определено за служител за връзка по сигурността;
 3. Служителят за връзка по сигурността се запознава детайлно с плана за сигурност, както и с реда за оповестяване и информиране при терористични въздействия;
 4. Служителят за връзка по сигурността информира незабавно съответната ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, при установяване на опасности и рискове за съответния обект;
 5. Собствениците/ ползвателите на обекти по чл. 2 от Наредбата или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително провеждат първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в съответния обект по въпроси, касаещи противодействие на тероризма;
 6. При извършване на проверка на обекта по линия на противодействие на тероризма, на проверяващите длъжностни лица се представят всички изискани документи, сведения и справки, свързани с изпълнение на задълженията за разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма;
 7. За всяка извършена проверка се съставя протокол съгласно приложението, екземпляр от който се предоставя на ръководителя на обекта или на негов представител.
 8. При констатиране на нарушения контролните органи дават разпореждания за преустановяването им и за предотвратяване и отстраняване на негативните последици от тях.

 

Необходими мероприятия за осигуряване на правилното изпълняване на Плана за сигурност

 1. Провеждане на специализирано теоретично обучение на лицата, изработващи плана за сигурност:

1.1 обучение могат да провеждат:

 • лица, притежаващи професионална квалификация по противодействие на тероризма, сигурност и военно дело,
 • неправителствени организации с антитерористична дейност,
 • оправомощени за целта центрове за професионално обучение,
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. време на обучение: теоретична част-……………………. учебни часа, практика „на терен“- ……………………………………….. учебни часа.

1.3. срок за обучение: до началото на изработване на плана;

 1. Собствениците/ ползвателите на обекти по чл. 2 от Наредбата или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително провеждат първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в съответния обект.