МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 1 – ARCHANGEL

March 30, 2021

МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 1

МЕТОДИКА                                                                                                          

 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНИ ДОСИЕТА НА ОБЕКТИ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ С АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ  /НОСАД/

 

 

Издава: НОСАД „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

България, гр. Варна, 2018 г.

 

ПРЕДГОВОР

  Уважаеми колеги,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Настоящият материал представлява събран, синтезиран и анализиран материал от дейността на АЛИАНС ЗА ПРОНИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/, по изпълнение на разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма /ЗПТ/  и норматнивните документи към него. Материалът е насочен към сдружения с нестопанска цел с основен предмет на дейност „противодействие на тероризма“, които ще работят активно по въпросите на мероприятията и мерките за противодействие на тероризма на територията на обектите, които попадат в обхвата на НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. на МВР и ДАНС за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контролборбата с тероризма на територията на Република България.

 В началото на Практиките ще уточним, ще изписваме АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ с неговото съкращение АПТА.

 Предлагаме на вниманието ви едно изведено от АПТА определение за дейността на антитерористичните сдружения с нестопанска цел /НОСАД/:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е неправителствена, нестопанска, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавна и местна власти, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния състав на сдруженията и специално създадените в състава им структурни подразделения, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на работата по:

 – провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;

 – оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действия от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, с частните охранителни дружества и с други неправителствени организации;

 – водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата

с тероризма чрез:

превенция / профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;

протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени за антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в

рамките на ЧАС,  антитерористични центрове;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените за антитерористична протекция;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,спазвайки разпоредбите на законите и действащата

нормативна уредба в Република България.

* * *