МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 2 – ARCHANGEL

March 31, 2021

МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 2

 Преди да започнем с изложението на основната част от материала, бихме искали да ви запознаем с вижданията на АПТА относно някои по- общи положения на противодействието на тероризма:

                                                                                                                                                                                              

 Обекти на тероризма в България

 На съвременният етап на развитие на тероризма в света, може да се направи извод, че кръгът на обектите на терористична дейност съществено се е разширил. С отчитане на съвременната практика на тероризма има основание да се обособят две основни групи такива обекти:

 общи обекти на посегателства по отношение на които се издигат цели за тяхното отслабване, подкопаване и дезорганизация. Към тях се отнасят Националната сигурност, международните връзки; основите на обществения строй; политическата организация на обществото, държавната власт и нейните институции, обществената сигурност.

 конкретни обекти на терористичната дейност са живота, здравето и свободата на определени лица; сигурността на болшинството от хора в различни обекти; средства за транспорт; промишлени производства; съществуването и нормалното функциониране на различни обекти. Всички те са обекти на непосредствено насилствено терористично въздействие. Прилагайки върху тях различни видове насилие или заплаха терористичните организации разчитат на сплашване на своите политически противници, като по този начин очакват да постигнат преследваните от тях цели. През последните години широко приложение в дейността на терористичните организации с различни идейно-политически направления получи практиката на шантаж на властите със заплахи от взривове на обществени места, на високорискови производства като АЕЦ, нефтопроводи и химически продукти. Всички тези обекти са високо рискови и при тяхното нападение биха пострадали хиляди. Като цяло може да се обобщи, че колкото е по- висока обществената опасност от нападението на стратегически важни обекти, толкова те са по- желани потенциални цели за субектите на тероризма.

                                                                                                                                                                                   

Методи на терористична дейност

 За постигане на целите си терористичните организации използват специфични методи. Класифицират се в следните групи:

 – Традиционни методи– свързани са с преки физически увреждания на здравето, отнемане на живот и ограничаване на личната свобода. Използват се предимно при държавни и обществени дейци, сътрудници на правоохранителни органи и техни близки, но могат да се прилагат и над случайни лица, оказали се на територията на извършваното терористично въздействие.

 – Технологични методи – насочени са срещу материални, енергийни и информационни обекти. Сега този вид методи се използва като възможност да се осъществяват посегателства върху големи компактни групи от хора, върху обекти, чието разрушаване може да предизвика мащабни екологични катастрофи. В тези случаи целта е обектите да не се разрушават, за да бъдат извадени от строя, а за да загинат колкото може повече хора.

 – Психологически методи – открити или анонимни заплахи срещу единични лица, групи от хора или цялото население. Психологическият терор приема особено широки мащаби като достатъчно ефективен метод за сплашване и принуждаване.

 – Организационни методи– за тях е характерно подготовка на акции, вербоване на сътрудници, осигуряване на средства, убежище, пропаганда, информация и анализ на дейността.

                                                                                                                                                                                      

Форми на тероризъм

 Формите на тероризма, техния характер и съдържание се обуславят от целите на тероризма и основните обекти на терористичните системи. Обуславят се в няколко групи:

 – Взривяване, подпалване, разрушаване и унищожаване на материални обекти. Особено опасна тенденция при това е стремежът на отделни терористични организации към използване на средства за масово поразяване и прилагане на високи технологии. Към момента има значително разширяване на използването на тази форма на терористична дейност.

 – Убийства и тежки телесни повреди на отделни лица. Мишени са държавни и политически дейци, предприемачи, журналисти, представители на законоприлагащи институции и обществено-политически организации. При осъществяването на този метод се използва предимно огнестрелно оръжие. В рамките на тази форма широко приложение получават така наречените поръчкови убийства.

 – Отвличане и вземане на заложници- това е една от най-разпространените форми на терористична дейност. Целта е принуждаване на държавни органи, обществени организации и отделни длъжностни лица да удовлетворят исканията на терористите.

 – Заплаха за разправа с държавни или обществени дейци. Прилага се към хора, чиято дейност застрашава терористичните организации и е несъвместима с техните идейно- политически позиции. Реално представлява публична или анонимна заплаха по адрес на определени лица. Конкретно може да бъде за убийство, ако не се промени държавната политика, отменяне на управленски решения, удовлетворяване на различни материални искания (откуп).

 – Пропагандата на тероризъм е свързана с опитите за публично оправдание на терористичната дейност като форма на политическата борба чрез преки призиви за извършване на терористични въздействия.

 – Създаване на терористични организации. Тази форма предполага вербуването на участници в терористичните организации, обучаване на състава, подготовка на конкретни терористични въздействия. Това много често е свързано с установяване на контакти с престъпници и групи на организираната престъпност.

 – Оказване помощ на терористични организации. Тази форма на терористична дейност придобива растящо значение в системата на тероризма в зависимост от създаването на крупни терористични структури, активизация на тяхната дейност, преминаването към използване на общи средства за терор. Основни нейни разновидности са финансирането на екстремистки структури, предоставяне на материални средства, пунктове за обучение и укриване. Може да се използва от отделни държави или социални групи, които симпатизират на терористичните организации.

АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА                                         

 Административни мерки за борба с тероризма:

Чрез административните мерки, специализираните държавни служби, профилирани за борба с тероризма, органите на МВР и компетентните неправителствени организации оказват контрол над дейността на юридическите и физическите лица, действащи по Закона за частна охранителна дейност. На база законовите си компетенции, граждански права и законови правомощия, службите за сигурност, МВР и НПО в сектор „Сигурност“ /НОСАД/ осъществяват периодичен контрол над изпълнението на определен вид режими, използвани за антитерористични цели, оказват въздействие върху конкретни представители на администрацията, лица или организации за изпълнение на тези режими, вземат непосредствено участие в установяването на определени режимни мероприятия от страна на администрацията на конкретни обекти. Конкретната система от мерки включва следните основни групи мерки:

 – контрол по изпълнението на пропускателния режим, плановете за охрана, плановете за действие при възникване на кризисни ситуации в резултат от терористични въздействия, гарантиращи сигурност на обектите под охрана.

– оказване на методическа помощ при изграждането на система за физическа защита на обекти, масови мероприятия и ВИП персони от евентуални терористични въздействия;

 – право на достъп до информация от други държавни органи, юридически или физически лица, отнасящи се към обезпечаване степента на сигурност на застрашени от терористични въздействия обекти и мероприятия, както и правомощие за сигнализиране на други държавни органи за вземане на отношение по компетентност;

 – самостоятелно или сезирайки други държавни органи, прилагане на принудителни административни мерки спрямо лица, извършили нарушения на административно правните режими в обектите под охрана;

– официално сигнализиране на ведомства, държавни органи от съществуваща заплаха за терористични въздействия срещу лица, мероприятия и обекти, за установени недостатъци в системата за охрана и сигурност.

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ /ПРЕВЕНЦИЯ/

Профилактика на тероризма

Основното и най- важно за дейността на НОСАД е пространството в общите мерки за борба с тероризма, предназначено за профилактика на терористичните въздействия. Точно профилактиката/ превенцията/ на тероризма е първата и най- важна крачка срещу това изключително опасно престъпно явление. Колкото по- качествена, пълномащабна и истинска е превенцията, толкова за явлението „тероризъм“ става по- трудно да пусне трайни корени и да подтикне обществото към извършване на желаното от терористите разпадане на обществената и политическата системи.

Трябва да се разбира, че терористичната дейност е насочена основно срещу хора. Имущество, комуникации, инфраструктура, мултимедии, интернет и др. обекти на терористични въздействия в крайна сметка отново са свързани с хора, като терористичните удари целят именно да убият, нанесат вреда на здравето, пречупят съзнанието, създадат страх и несигурност у хората или да им причинят дискомфорт и проблеми чрез унищожаване или нарушаване на средата им на живот /сгради, комуникации, инфраструктура и т.н./. Това означава, че в основната си част, профилактиката на тероризма трябва да е насочена именно към обществото, към всеки отделен индивид и към групите от  хора, обединени по определени трайни признаци:

-към населението;

-към ръководните органи във всички сфери от обществения живот;

-към провежданите охранителни мероприятия на обекти под охрана от частни охранителни дружества или звена за самоохрана;

-към провежданите масови мероприятия, охранявани от частни охранителни дружества или звена за самоохрана /а при поискване на мнение и от органи на МВР и МО/;

-към охраната на лица от частни охранителни дружества /а при поискване на мнение и от органи на МВР и МО/.

-към извършвано транспортиране на ценни или опасни товари и пратки, представляващи интерес за субекти на тероризма.

 Профилактиката на тероризма от НОСАД трябва да се извършва на оперативно, тактическо и стратегическо нива.

 Профилактика на стратегическо ниво– на това най- високо ниво.

Профилактиката се характеризира и определя като пълен обем от мерки, мероприятия, дейности и документооборот, съгласува се с профилактиката извършвана от компетентните държавни органи и заляга в стратегиите за борба с тероризма. При възможност, стратегията на НОСАД трябва да се координира със стратегията на определеното ниво на взаимодействие /държава, област, община, обществена организация, учреждение и т.н./. Стратегията, в готов вид, става основа за изработване на тактика и оперативни мероприятия за противодействие и борба с тероризма от съответното НОСАД. Препоръчваме стратегията да се изработва за срок не по- дълъг от 3 години, имайки предвид динамиката на промените в средата за антитерористична сигурност у нас, в региона и в света. Стратегията на НОСАД за борба с тероризма се изработва от подготвени експерти в областта на антитероризма и става неделима част от документооборота на организацията. Препоръчваме ежегодно изпълнението на стратегическия план да се отчита пред Общо събрание, като при необходимост се внасят корекции и се отстраняват слабостите.

 При изработване на Стратегията да се имат предвид следните особености:

 1. В „Общи положения“ да се отразят:

  1.1. Термини и определения;

  1.2. Принципи на политиките за противодействие на тероризма;

  1.3. Цели на Стратегията.

 1. В „Среда на сигурност“ да залегнат:

  2.1. Външна среда на сигурност;

  2.2. Вътрешна среда на сигурност;

  2.3. Среда на сигурност в региона на действие на НОСАД;

 1. В „Политика за превенция и противодействие на тероризма“ да намерят място:

  3.1. Същност и специфика на тероризма;

  3.2. Превенция и противодействие на тероризма:

   3.2.1. превенция на тероризма,

   3.2.2. противодействие на тероризма,

   3.2.3. преодоляване на последствията от пряка терористична дейност.

Профилактика на тактическо ниво– на това ниво, на база Стратегията за противодействие на тероризма на съответното НОСАД, се разработват редица документи, оформящи рамката на тактика на действие на организацията по направление антитероризъм. Основният документ, на който се базира дейността на НОСАД е Законът за противодействие на тероризма. Ръководството на НОСАД трябва да избере пътя, по който сдружението ще поеме: напълно самостоятелно или в обединение на други сродни организации; да избере основните направления на дейност, като се съобрази с кадровия потенциал на НОСАД, с интересите на неговите сътрудници и с нуждата от мерки в региона му на действие. На тактическо ниво се изготвят планове за взаимодействия, печатни и мултимедийни материали, касаещи направлението на действие на сдружението, насочват се усилия за привличане на подготвени кадри и експерти, подготвя се представяне на НОСАД и други присъщи за дейността мероприятия и дейности.

 Профилактика на оперативно ниво– Оперативното ниво определя ежедневните задачи, които организацията решава при изпълняване на своята дейност. Това са текущите обучения, провежданите лекции, семинари, действията на НОСАД по самообучение и трупане на оперативен опит. Това е събирането на разузнавателна информация, нейното текущо анализиране, провеждането на инструктажи на различни лица, групи лица, организации и други структури.

 Логическата верига на работата на НОСАД при профилактиката на терористични въздействия е следната:

 СТРАТЕГИЧЕСКО НИВО /определят се целите и задачите на организацията за период 3- 5 години. Маркират се приоритети, обозначава се мястото на НОСАД в системата за антитерористична сигурност. Изработва се стратегия на организацията за определения период/.

ТАКТИЧЕСКО НИВО /разработват се тактики на действие на екипите на НОСАД по осъществяване на стратегическите цели и задачи на организацията, разработват се планове, инструкции, инструктажи и други документи в общоприложим вид, удобен за прилагане при конкретни ситуации, издават се целеви брошури, паметки, пособия и други материали, описващи тактическите действия, мероприятия и мерки, които са обобщени в стратегията. Разработват се мултимедийни презентации, учебни планове и др./.

 ОПЕРАТИВНО НИВО /разработените на тактическо ниво документи се прилагат при конкретните антитерористични мероприятия от типа на семинари, обучения, инструктажи, лекции и др., извършват се антитерористични обследвания на обекти, инструктажи на частни охранители и звена за самоохрана, работи се по изпълнение на плановете за действие и взаимодействие с МВР и партньори, работи се в направление повишаване на квалификацията на сътрудниците на антитерористичен център, създава се логистика на центъра, изгражда се йерархична пирамида и се отработва взаимодействието в нея, работи се по сключени договори за антитерористична протекция.

                                                                                                                                                                                          

Уважаеми колеги искаме да обърнем вниманието ви на изведената от АПТА схема за противодействие на тероризма от НОСАД, наречена „ЧЕТИРИ „П“ или „“:

 1. ПРОФИЛАКТИКА;                                                                                                                                  
 2. ПРОТЕКЦИЯ;
 3. ПРЕСИЧАНЕ;                          
 4. ПРЕОДОЛЯВАНЕ.

ПРОФИЛАКТИКА– това е дейността на НОСАД по създаване на максимално възможни препятствия и контрапредпоставки на опитите за извършване на терористични въздействия, за създаване на терористични клетки и организации, за създаване на благоприятна среда за терористична и екстремистка дейност; в същото време работа по повишаване на нивото на антитерористичната среда на сигурност, по повишаване на антитерористичната грамотност на населението, служебните лица и ръководните кадри от всички сфери на обществения живот. Важни елементи на профилактиката са работата с населението, социалните групи, браншовите и обществените организации, с бизнеса и особено с частните охранителни дружества.

ПРОТЕКЦИЯ от терористични въздействия- дейност на НОСАД: в периода преди осъществяване на терористични въздействия- автономно, чрез изпълняване на договори за антитерористична протекция; при извършване на терористично въздействие- в ролята на съдействаща организация на компетентните държавни органи. Трябва да се отбележи, че в протекционните мерки влизат част от профилактичните, но протекцията е по- конкретна, обикновено се прилага над обекти под охрана, над масови мероприятия, при охраната на лица и имущество, както и при транспортиране на опасни товари. Антитерористичната протекция включва комплекс от мерки, дейности и действия, насочени както към сцените под антитерористична протекция, така и към лицата, които са отговорни за сигурността.

ПРЕСИЧАНЕ на терористичните въздействия- по характера си офанзивна дейност при проява на терористични въздействия /нападения, актове, атаки/. Проявява се под формата на организиране на незабавни евакуации, поемане на инициативата за антитерористични действия до пристигане на органите на МВР, МО и ДАНС, както и взаимодействие с тях по направление пресичане на терористичните въздействия. При пресичане на терористични въздействия трябва да се има предвид обема от компетенции, които антитерористичният център има. Да не се превишават правата!

ПРЕОДОЛЯВАНЕ и минимизиране на последствията от терористични актове, атаки, нападения и удари- действия съгласно плановете за противодействие на тероризма, изисквани от Закона за частната охранителна дейност. Действа се съвместно с органите на МВР и ПБЗН. Основната цел е минимизиране на последствията от терористичните нападения и съдействие за залавяне на извършителите.

 Специализираните държавни служби- МВР и ДАНС, както и НОСАД вземат активно участие за повишаване на подготовката и бдителността на служителите на обектите ,влизащи в обхвата на наредбата към Закона за противодействие на тероризма, към охраната в обектите под охрана и на работещите в рискови обекти, чрез провеждане на превантивна  дейност. В нея влизат както мерките от общ, така и от индивидуален характер за въздействие върху всички охранители, работещи и посетители в обекта, като по- специално внимание се обръща на работа с определени категории работници и служители или върху отделни лица, които поради своя статус в обекта могат да бъдат използвани от терористи при осъществяване на терористично въздействие. Профилактичните мероприятия могат да бъдат: устни беседи, печатни, видео и други мултимедийни материали, както и други форми на комуникация съобразно конкретните условия и задачи. В кръга на профилактичните мерки влиза и документооборотът, изискван от ЗПТ и наредбата към него, който ще бъде подробно изложен материала по- долу.

 Място на НОСАД при провеждане на общи антитерористични профилактични мерки:

 1. На база опита, компетентността и подготовката на своите членове, НОСАД могат активно да съдействат на частните охранителни дружества при изготвяне на пълна и правилна документация по линия на антитерора при охрана на лица, обекти и масови мероприятия. Това може да се осъществява под формата на издадени брошури, предписания и др. печатни, мултимедийни и други материали;

 1. Подготвени кадри на НОСАД могат да провеждат семинари, обучения и курсове на граждани, частни охранители, административни и търговски ръководители по въпросите на превенцията на терористични заплахи и нападения;

 1. НОСАД могат да изготвят планове за действия, планове и схеми за евакуация при кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия;

 1. НОСАД могат да взаимодействат с МВР и службите за сигурност на Република България по направление антитероризъм, чрез планове за взаимодействие;

 1. На база рамкови споразумения, НОСАД могат да осъществяват мониторинг по направление антитероризъм върху потенциални цели на терористично въздействие, сцени под антитерористична протекция, рискови обекти, масови мероприятия, охрана на лица и ВИП, а също така при транспортиране на ценни и опасни пратки/ товари;

 1. На база сключени договори за антитерористична протекция, НОСАД могат да извършват пълния комплекс от антитерористични мероприятия по протекция на съответната сцена за антитерористична протекция /САТП/;

 1. С помощта на свои сътрудници, специалисти в боравенето с интернет- пропагандни инструменти, да се насочи качествен по съдържание и въздействие антитерористичен масив от информация;

 1. Чрез обучени тактически екипи да извършва оперативно- тактически дейности при извършени терористични въздействия над протектирана по ДАТП сцена под антитерористична протекция.                                                                                                        

 При провеждане на предвидените в закона за противодействие на тероризма профилактични антитерористични мерки:

  Във връзка с изискванията и разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, НОСАД могат да оказват съдействие на заинтересованите страни при изработване на пълното антитерористично досие на обектите.

 Съдействието и помощта обхващат следните мерки за противодействие на тероризма:

 • Провеждане на обследване на наличните елементи от системата за физическа защита на обекта с изготвяне на съответния протокол;
 • Провеждане на антитерористично обследване, предназначено за база за изготвяне на план за сигурност;
 • Съдействие при изработване на план за сигурност на обекта;
 • Обучение на определения служител за връзка по сигурността на обекта;
 • Съдействие на служителя за връзка по сигурността при изработване на темите за начален и периодичен инструктаж по противодействие на тероризма;
 • Съдействие при изработване на уведомителните документи към съответното териториално ОДМВР по изпълнение разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма;
 • Поемане на обекта под антитерористична протекция;

8.Съдействие при избор на частно охранително дружество /ЧОД/ за обезпечаване сигурността на обекта или одит на дейността на вече наетото ЧОД или звено за самоохрана.

* * *