МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ 2020 г. – ARCHANGEL

May 3, 2021

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ 2020 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАТИВНИ ТРЕНИРОВКИ И УЧЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА. ПЛАН ЗА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ

 

 

 

Издава: АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА”

 

Варна, 2020 г.

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Уважаеми колеги,

 

С влизане в сила на Закона за противодействие на тероризма и НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност” са определени:

 1. видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма;
 2. минималните изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в обектите по т. 1;
 3. редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките в обектите по т. 1.

 Мерките за противодействие на тероризма по ЗПТ и наредбата са разработени за  прилагане в обекти, които са описани в списък, като изключение правят включените в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност:

 1. железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;
 2. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м, както следва:

а) хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, туристически хижи;

б) лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за продължително лечение и рехабилитация;

в) сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките;

г) сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата – музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.;

д) сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение – храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, обредни домове и др.;

е) сгради за административно обслужване – административни сгради, банкови и небанкови финансови институции, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.;

ж) сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта – търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на оръжие;

з) сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения – приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи;

и) сгради и съоръжения за спорт – всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия;

 1. всички институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория.

 

Обектите, които попадат в изброения списък са длъжни да разработят и прилагат мерки за противодействие на тероризма. по- долу ще спрем вниманието ви на тези мерки.

 

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ– всеки собственик/ползвател на обект, попадащ в списъка на наредбата разработва план за сигурност, който задължително включва:

 1. оценка на риска – степента на съществуващия риск (лесно- или трудноуязвими обекти и съоръжения) от извършване на посегателство се определя от:
 • функционалното предназначение и капацитета на обекта,
 • неговото местоположение,
 • транспортната му достъпност,
 • видът, количеството и стойността на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в него,
 • наличието на потенциална опасност за хората, намиращи се в обекта и/или в неговия териториален обхват;
 1. зони за сигурност в обекта с осигурен контрол на достъпа чрез технически и други средства;
 2. мерки и процедури за действие – технически мерки, инсталиране на детектори, уреди за контрол на достъпа, защитни и предпазни средства; организационни мерки, включително процедури за сигнализиране; мерки за контрол и проверка; комуникация; повишаване на осведомеността и обучение; сигурност на информационните системи;
 3. ред за оповестяване и информиране, мерки за реагиране и преодоляване на последиците при заплаха от терористичен акт или извършен такъв;
 4. наличие или не на физическа охрана, пропускателен режим, изграждане на временни пропускателни пунктове, временно ограничаване на достъпа до обекта чрез подвижен пост и поставяне на масивни заграждения, недопускащи преминаване на превозни средства;
 5. въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители;
 6. описание на елементите за физическа защита на обектите.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА– всеки собственик/ползвател на обект, попадащ в обхвата на наредбата е длъжен да определи служител за връзка по сигурността и да информира писмено съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), на чиято територия се намира обектът, за лицето, определено за служител за връзка по сигурността.

Служителят за връзка по сигурността се запознава с реда за оповестяване и информиране.

Служителят за връзка по сигурността информира незабавно съответната ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, при установяване на опасности и рискове за съответния обект.

 

ИЗГРАЖДА СЕ АДЕКВАТНА СИСТЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА- в обектите от обхвата на наредбата се изграждат елементи за физическа защита така, че да осигуряват физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите, живота и здравето на гражданите, без да се нарушават условията на предвиденото за тях функционално предназначение, като се спазват изискванията, регламентирани в ЗУТ.

Елементите за физическа защита могат да са:

 1. персонал за физическа защита;
 2. физически бариери;
 3. охранително осветление;
 4. компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп;
 5. алармени системи за сигурност и системи за видеонаблюдение;
 6. служебни помещения и оборудване.

Елементите за физическа защита по т. 2 – 6 се изграждат в съответствие с техническите изисквания към тях по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.). Обектите  следва да отговарят на минималните изисквания за физическа сигурност на строежите по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите съобразно техния клас на физическа сигурност.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ- собствениците/ползвателите на обекти, влизащи в обхвата на наредбата или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително провеждат първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в съответния обект, като при инструктажа:

 1. запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
 2. инструктират за действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;
 3. инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки помещения;
 4. инструктират за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
 5. запознават с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен терористичен акт;

 

ПРОВЕЖДАТ СИМУЛАТИВНИ ТРЕНИРОВКИ И УЧЕНИЯ- собствениците/ ползвателите на обекти, влизащи в обхвата на наредбата или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол.

 Материалът на това издание е насочен към последната описана в наредбата мярка за противодействие на тероризма, а именно към правилното провеждане на симулативни тренировки и учения.

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАТИВНИ ТРЕНИРОВКИ

 

Симулативните тренировки се провеждат веднъж на шест месеца. Какво точно включват те и как да се провеждат правилно?

Замисълът на законодателя при включване на това мероприятие в задължителния списък на мерките за противодействие на тероризма е да подготви лицата в определен обект за правилни и доведени до автоматизъм действия за спасяване на здравето и живота на лицата в съответния обект при терористични въздействия.

Факторите, които правят това изискване недостатъчно изяснено са следните:

 1. вариантите за тип и вид терористично въздействие над определен обект са десетки;
 2. вариантите за симулации на реагиране при тези десетки терористични въздействия също са не по- малко.

Какво е решението на този проблем?

Агенция за противодействие на тероризма „Архангел“ след анализи и многократни практически мероприятия на различни обекти прави следните изводи:

1.На база съществуващата към момента среда за антитерористична сигурност на територията на нашата страна, на база изследването на осъществените терористични въздействия в Европейския съюз и в близките до България региони в последните години, нашите експерти изведоха най- вероятните типове и видове терористични въздействия, които биха могли да бъдат осъществени на обекти /без статегически такива/ на територията на страната:

 • терористично въздействие от тип терористична заплаха от всички видове;
 • терористично въздействие от тип терористичен акт, от видове: залагане на взривно устройство в обект или в МПС; залагане на общоопасни средства в обект/ МПС; терористичен акт извършен от терорист- камикадзе;
 • терористично въздействие от тип терористичен акт, от видове: атака от физически присъстващи на обекта, въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие субекти на тероризма- пеша или от МПС; атака вид „таран“ от субекти на тероризма с МПС; атака от дистанция с използване на огнестрелно оръжие ири дронове;
 • терористично въздействие от тип терористично нападение /подобно на предходната позиция, но по- мащабно/;
 • комбинирано терористично въздействие.
 1. При анализа на тези най- вероятни за осъществяване терористични въздействия, ясно се различава разделната линия, която определя възможността за изготвяне на добре работещ унифициран модел за провеждане на симулативни тренировки. Тази разделна линия определя типовете и видовете най- вероятни терористични въздействия, при които се провежда незабавна евакуация и типовете и видовете на такива, при които незабавната евакуация е противопоказна. Втората група ТВ, при които незабавната евакуация е неприложима, се подразделят на два вида:
 • напълно неприложима незабавна евакуация;
 • неприложима незабавна евакуация в определени критични зони.

В случай на напълно неприложима незабавна евакуация, необходимостта от провеждане на симулативна тренировка по евакуиране на лицата отпада, като остава изискването на наредбата да се провеждат учения, посветени на поведението на застрашените от тероризъм лица, които не могат да бъдат евакуирани. Такива случаи се налице при нападение над обекта от въоръжени терористи с вземане на заложници или от терористи, които се намират в зоните на пътищата за евакуация, както и когато системата за евакуация е саботирана напълно.

В случай на възможност за частична или зонова евакуация на обекта, общоприложимият план за незабавна евакуация ще работи за съответната евакуирана зона.

 1. на база гореизложеното, може да се направи обоснован извод, че създаването на унифициран план за незабавна евакуация, приложим за всички случаи на тероризъм, освен при физическо нахождение на терористи на територията на обекта, саботиращо системата за евакуация или компрометиращи важни елементи от нея.

 

При провеждане на симулативна тренировка по някое от описаните терористични въздействия, при които е разрешена незабавна евакуация, следва да се извършат следните важни дейности:

1.да се определи достоверността на постъпилия сигнал за терористично въздействие,

2.при потвърждаване на висока степен на достоверност /винаги се приема, че сигналите са по-скоро истински, отколкото фалшиви/ незабавно трябва да се локализира зоната и мястото на средството на тероризма или зоната, по която терористите нанасят поражения,

3.при локализиране на зоните и мястото на терористичното въздействие, Щабът за евакуация преценява в оперативен режим най- безопасните пътища за евакуация и предприема мерки по извеждане на лицата от обекта.

 Лицата се извеждат съгласно изготвения План за незабавна евакуация на обекта, като трябва да се помни, че при наличие на физическо присъствие на субекти на тероризма в обекта или наличие на техни логистични поддръжници, евакуацията трябва да се обявява без централно оповестяване, а от отговорниците за оповестяване- дискретно, но бързо и организирано, с оглед избягване на подаване на информация към терористичните канали относно започващата евакуация.

 

При изработване на плановете за незабавна евакуация трябва да се спазват следните общи положения:

1.Да се избират пътища за евакуация с оглед защитеност от поразяващи фактори и вторични поражения от осколки, парчета облицовка, метал и др. При избора на пътища за евакуация да се прецени движението на ударната вълна, както и щетите която тя ще причини,

2.Да се предвиди евакуационния поток във всяка зона, като се обезпечи пълна проходимост и подготовка на евакуационните изходи, зоните около тях, евакуационните коридори и стълбища. Специално внимание да се обърне на външните евакуационни изходи /на фасадата на обекта/.

3.При избора на маршрути за евакуация, същите да са максимално защитени и да водят пряко до зоните за евакуация.

4.Зоните за евакуация да се подбират при следните критерии:

-отдалеченост от обекта на отстояние гарантиращо защитеност на евакуираните лица от мощен взрив или разпространение на общоопасни средства,

-възможност за удържане на евакуираните лица в зоната до пристигане на органите на МВР и ДАНС,

-възможност за изграждане на външно КПП, зона на кризисния щаб и защитена зона при необходимост.

 

 В материала на пособието ще ви предложим примерен план за симулативна тренировка, базиран на плана за незабавна евакуация на обект, влизащ в обхвата на наредбата към закона за противодействие на тероризма.

 

 

НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ НА ОБЕКТА ИЛИ НА ЗОНИ ОТ НЕГО

 

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ТЕРОРИЗЪМ

 

 ВАЖНО! Поради характера и замисъла на процедурата НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ, необходимото време за извършване на процедурите по плана трябва да се извършват максимално бързо, точно и в рамките на определеното за конкретния обект време от момента на получаване на сигнала до оповестяване на незабавната евакуация.

Ясно е, че това време при различните обекти ще е различно, но не трябва да надвишава рамките на 10 минути.

 

ВАЖНО! Ако при получаване на сигнала вече тече терористично въздействие, което изисква незабавна евакуация, заповедта за обявяване на такава и за активиране на плана за незабавна евакуация, в предварително уточнен категоричен кратък текст /например: ЗАПОВЕД! ОБЯВЯВАМ НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ/ може да бъде подаден от ръководителя на обекта до служителя за връзка по сигурността или до ръководителя на Щаба за евакуация чрез текстово съобщение /смс, вайбър, месинджър, имейл/ или по друг начин, доказващ издаването на заповедта от оправомощеното за това лице. При тази хипотеза, планът за незабавна евакуация се активира незабавно след получаване на заповедта и доклад от получателя на подателя за активиране на плана за незабавна евакуация.

 

Получаване на сигнала от СВС, оценка на достоверност

Сигнал за тероризъм на територията на обекта може да бъде подаден и да достигне до СВС по различни канали и от различни източници. Такива могат да са:

-служители на обекта от различни категории,

-клиенти/посетители/гости на обекта,

-от субекти на тероризма или техни поддръжници,

-от охраната или от оправомощени по сигурността на обекта лица,

-чрез сигнали или заплахи по телефон, мобилен телефон, интернет- ресурси, в писмен вид,

-чрез пратки,

-от анонимни източници,

-по друг начин.

От изключителна важност е този първи контакт с евентуална възможност за извършване или от извършено ТВ да бъде бързо анализиран, с оглед определяне степента на достоверност на сигнала.

 

ДЕЙСТВИЯ НА СВС ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

Оценка на риска от развитие на кризисната ситуация

Незабавно след получаване на сигнала, СВС вика ръководителя на Щаба за евакуация /РЩЕ/ и всички следващи действия се извършват чрез разпределяне на задачите между двамата, като при необходимост се викат и други членове на ЩЕ/. Целта е всички предварителни мероприятия- до готовност за обявяване на незабавна евакуация, да се извършат в рамките до 10 мин. от момента на получаване на сигнала.

В случай на вероятност сигналът да е достоверен и на територията на обекта да се развива терористично въздействие /освен в случаите, когато ТВ вече е факт към този етап/, СВС трябва да оцени степента на риска от по- нататъшно развитие на кризата и да вземе обосновано решение относно своите действия. Препоръчва се незабавно обаждане на 112 и на дежурния на съответното РУМВР.

При оценка на риска от кризата да се отчита следното:

1.тип, вид и интензитет на терористичното въздействие;

2.физическо наличие на субекти на тероризма на територията на обекта, локализиране, зони на въздействие;

3.степен на риска за лицата в обекта/ в застрашените зони, състав, възраст и групираност на лицата в застрашените зони;

4.степен на саботиране на системата за евакуация;

5.възможни мерки за противодействие на терористичното въздействие и ограничаване на застрашените зони;

6.задействани антитерористични и контратерористични сили;

7.параметри и вектор на кризата;

8.предполагаемо време за потушаване на терористичното въздействие и необходимост от незабавна евакуация.

 

Чл.3. Действия на СВС и привлечените служебни лица от ЩЕ по незабавно провеждане на оперативни действия за установяване на следните параметри:

При възникване на кризисна ситуация, предизвикана от терористично въздействие, СВС управлява останалите оправомощени по сигурността на обекта служители, като поставя, разпределя и контролира попълването на базата данни за ситуацията по следния списък:

Терористично въздействие /ТВ/:

Достоверност за тероризъм:………………………………………………………………………………………

* при доказано отрицателен резултат не се извършват долуописаните проверки и процедури. При дори малка вероятност за достоверност, се продължава по списъка. Процедурата се извършва бързо, в оперативен порядък, допуска се разпределяне на задачите по проверката.

Срок за събиране на изискваните данни- до 8 мин. По преценка на СВС преди приключване на проверката може да се поиска обявяване на незабавна евакуация!

Тип ТВ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Вид ТВ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Особености, други характеристики:……………………………………………………………………………

Използвани средства на тероризма:…………………………………………………………………………..

Наличие на физическо присъствие на субекти на тероризма на територията на обекта:……………………………………………………………………………………………………………………..

Взети заложници:………………………………………………………………………………………………………

Характер:                       еднократно        комбинирано        сложно

Интензитет:………………………………………………………………………………………………………………

Локализация:…………………………………………………………………………………………………………….

Искания на субектите на тероризма:………………………………………………………………………….

Получил сигнала за криза:…………………………………………………………………………………………

Действия на получилия сигнала:………………………………………………………………………………..

Видими въздействия над лицата в обекта:

Жертви:…………………………………………………………………………………………………………………….

Ранени:…………………………………………………………………………………………………………………….

Затрупани лица:………………………………………………………………………………………………………..

Материални щети:…………………………………………………………………………………………………….

Паника:…………………………………………………………………………………………………………………….

Скупчване на лица:……………………………………………………………………………………………………

Сами деца:……………………………………………………………………………………………………………….

Групи деца:……………………………………………………………………………………………………………….

Видими поражения над обекта:

Опасни повреди в конструкцията на обекта, можещи да доведат до мащабни разрушения:……………………………………………………………………………………………………………..

Наличие на разрушения:……………………………………………………………………………………………

Наличие на срутвания:………………………………………………………………………………………………

Наличие на радиоактивно замърсяване:…………………………………………………………………….

Наличие на отрови:…………………………………………………………………………………………………..

Наличие на зарази:……………………………………………………………………………………………………

Наличие на поразяващи газове:…………………………………………………………………………………

Наличие на други общоопасни въздействия:………………………………………………………………

Наличие на пожар:…………………………………………………………………………………………………….

Степен на задименост:………………………………………………………………………………………………

Степен на запрашеност:…………………………………………………………………………………………….

Наличие на осветеност:…………………………………………………………………………………………….

Състояние на системата за евакуация:

Своевременно оповестяване и събиране на Щаба за евакуация /ЩЕ/, оперативни действия на ръководителя, разпределяне на задачите:………………………………………………

Адекватни действия на ЩЕ:……………………………………………………………………………………….

Сработване на автоматизираната система за оповестяване:………………………………………

Извършено дублиращо оповестяване:……………………………………………………………………….

Сработване на автоматизираната противопожарна система /асансьори, ескалатори, дизел- генератори, клапи за отвеждане на дима, отваряне на входове и др./, всички елементи ли са задействани:…………………………………………………………………………………….

Налични и пълни ли са комплектите на евакуиращите лица, получени ли са своевременно, в изправност ли са:…………………………………………………………………………….

Състояние на пътищата за евакуация в зоната на кризата:…………………………………………

Защитеност на пътищата за евакуация:……………………………………………………………………..

Състояние на вътрешните евакуационни изходи и прилежащите им територии в зоната на кризата:…………………………………………………………………………………………………….

Състояние на евакуационните коридори в зоната на кризата:……………………………………..

Състояние на евакуационните стълбища в зоната на кризата:……………………………………

Състояние на външните евакуационни изходи и прилежащите им територии в и извън обекта:……………………………………………………………………………………………………………………..

Състояние и защитеност на маршрутите за евакуация:………………………………………………

Състояние на зоните за евакуация:……………………………………………………………………………

Защитеност на зоните за евакуация:………………………………………………………………………….

Оборудване на зоните за евакуация:………………………………………………………………………….

Организиране на защитена зона и Кризисен щаб /изнесено КПП, ограничаване на достъпа с подвижни заграждения, организиране на охрана на периметъра на защитената зона и др. мерки:…………………………………………………………………………………….

Взаимодействие с органите на МВР, ДАНС, ПБЗН и СМП:

Начин на информиране /на дежурен РУМВР, на 112 или друг начин/:………………………….

Врене на информиране от получаване на сигнала:…………………………………………………….

Информиране за кризата /кой информира, на кой етап от получаване на сигнал за криза, кой получава разпореждания от МВР за действия/:…………………………………………..

Време на пристигане на органите на МВР:…………………………………………………………………

Време на пристигане на органите на ДАНС:……………………………………………………………….

Време на пристигане на екипите на ПБЗН:…………………………………………………………………

Време на пристигане на екипите на СМП:…………………………………………………………………..

 

 Действия на СВС по обявяване на незабавна евакуация /НЕ/ в обекта

След извършените дейности по предходните членове и в случай, че се налага незабавна евакуация, СВС предприема следните действия:

1.незабавно организира спешно заседание с ръководството на Щаба за евакуация, на което вземат колективно решение за необходимостта от обявяване на НЕ и изготвят документ „Искане за обявяване на незабавна евакуация“- срок за извършване на действията до 5 минути Прилагаме образец на бланка- искане за обявяване на незабавна евакуация. Бланките трябва да са изготвени предварително и съгласувани с ръководителя на обекта:

/общо време от получаване на сигнала: до 10 мин./

 

***

……………………………………………………………………………………………………………

/пълно наименование на организацията, собственик или ползвател на обекта/

 

 

ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ

 

№………/…….. 20…. г.

 

Във връзка с възникване на територията на обекта /зони в обекта:

…………………………………………………………………………………………………………..кризисна ситуация, предизвикана от терористично въздействие с параметри:

тип ТВ:…….……………………………………………………………………………………………

вид ТВ:…….……………………………………………………………………………………………

интензитет:.……………………………………………………………………………………………

Физическо присъствие на субекти на тероризма на територията на обекта ……………………………………………………………………………………………………………

След проведена оценка на риска за лицата в застрашените зони в обекта,

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ на територията на обекта /в застрашените зони:……………………….

……………………………………………………………………………………………………………

да бъдат предприети следните мерки:

1.да бъде задействан Щабът за евакуация;

2.да бъде обявена незабавна евакуация;

3.да бъде задействан планът за незабавна евакуация.

 

Час на подаване на искането:…………………

Дата:…………………..

Място:…………………

 

Подали искането:

 

1.Служител за връзка по сигурността:……………………………………………………………

                                                                                                          /име, фамилия, подпис/

2.Ръководител на Щаба за евакуация:…………………………………………………………

                                                                                                            /име, фамилия, подпис/

 

Получил искането в …………………. часа, на дата:…………………………..

 

Ръководител на обекта:……………………………………………………………………………

                                                                             /длъжност, име, фамилия, подпис/

 

***

 

2.докладва на управителя/директора/ръководителя на обекта за ситуацията и обоснованата необходимост от провеждане на НЕ, подава Искане за обявяване на НЕ и чака потвърждение. Обявяване на незабавна евакуация се извършва от най- висшестоящото длъжностно лице в обекта или от оправомощен за това служител. Заповедта за НЕ трябва да бъде предварително изготвена в писмен вид, като се предвиди празно място за вписване на конкретните й параметри за конкретната кризисна ситуация. Заповедта се подписва от оправомощеното за това лице и се предава на СВС. Предоставяме примерен образец на заповед:

 

***

……………………………………………………………………………………………………………

/пълно наименование на организацията, собственик или ползвател на обекта/

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ

 

№………/…….. 20…. г.

 

Във връзка с искане за провеждане на незабавна евакуация №………./………………г., постъпило от служителя за връзка по сигурността и ръководителя на Щаба за евакуация, в което се препоръчва обявяване на незабавна евакуация на територията на обект/ зони от обекта…………………………………………………………………………….., поради възникване на кризисна ситуация, предизвикана от терористично въздействие с параметри:

тип ТВ:…….……………………………………………………………………………………………

вид ТВ:…….……………………………………………………………………………………………

интензитет:.……………………………………………………………………………………………

Физическо присъствие на субекти на тероризма на територията на обекта ……………………………………………………………………………………и на база проведена от служителя за връзка по сигурността и оправомощен служител……………………….………………………………………………………………………оценка на риска за лицата в застрашените зони в обекта,

 

ЗАПОВЯДВАМ на територията на обекта /в застрашените зони:……………………….

……………………………………………………………………………………………………………

да бъдат предприети следните мерки:

1.да бъде задействан Щабът за евакуация;

2.да бъде обявена незабавна евакуация;

3.да бъде задействан планът за незабавна евакуация.

 

Час на издаване на заповедта:…………………

Дата:…………………..

Място:…………………

 

Приели заповедта за изпълнение в …………… часа, на дата:………………………….. :

 

1.Служител за връзка по сигурността:……………………………………………………………

                                                                                                          /име, фамилия, подпис/

2.Ръководител на Щаба за евакуация:…………………………………………………………

                                                                                                            /име, фамилия, подпис/

Издал заповедта:

 

Ръководител на обекта:……………………………………………………………………………

/длъжност, име, фамилия, подпис/

 

***

 1. След получаване на заповедта, СВС и ръководителят на ЩЕ незабавно събират всички членове на ЩЕ, разпределят задачите, съгласно плана за НЕ, провеждат кратък инструктаж по следните въпроси:

-състояние на обстановката към момента;

-типът, видът и интензитетът на текущото ТВ;

-зоните, от които ще се евакуират лицата;

-мерките за лична безопасност на членовете на ЩЕ;

-начините на комуникация в ЩЕ и със СВС /раздават проверените и заредени средства за свръзка/;

-взаимодействие с органите на МВР и ДАНС;

-други въпроси в оперативен порядък.

При необходимост /усложнена обстановка/ се раздават комплектите на евакуиращите лица.

Срок за тези действия- до 5 минути.

 

С изпълнение на тези дейности в рамките на 10 минути обектът е готов за обявяване на незабавна евакуация.

 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ НА ОБЕКТА ИЛИ ЗОНИ ОТ НЕГО

 

Задействане на плана за незабавна евакуация

След приключване в оперативен порядък на описаните в предните глави дейности и обявяване на незабавна евакуация, служебните лица от Щаба за евакуация активират плана за незабавна евакуация.

Планът за евакуация се изработва за всеки конкретен обект, като се спазват няколко принципа:

-опазване живота и здравето на максимален брой евакуиращи се лица;

-гарантирано евакуиране на всички лица от заплашената зона/обекта;

-спазване на процедурите по провеждане на евакуацията;

-стриктно и незабавно изпълняване на разпорежданията на ръководителя на ЩЕ;

-пълноценно взаимодействие, комуникации и съгласуваност в действията на всички членове на ЩЕ;

-взаимодействие и изпълнение на разпорежданията на органите на МВР и ДАНС;

важно!: при обявяване на незабавна евакуация, тя се изпълнява напълно. Не се допуска прекратяване на която и да е фаза от нея!

 

Планът за незабавна евакуация трябва да се обновява и актуализира, като най- важната част от него е съставът на членовете на ЩЕ, тяхната информираност, обученост и готовност за адекватни действия; оборудването на зоните за евакуация; наличието и доброто състояние на комплектите на евакуиращите лица; доброто техническо състояние и готовност за действие на средствата за свръзка на ЩЕ.

Планът за незабавна евакуация /ПНЕ/ се изготвя на база проведено обследване на системата за евакуация на обекта, оценка на евакуационните потоци и след преценка на най- оптималните варианти за бързо защитено извеждане на всички лица от застрашените зони.

ПНЕ обхваща времевия период от момента на обявяване на незабавна евакуация до момента на приемане на евакуираните лица в зоната за евакуация от органите на МВР и/или ДАНС. През време на действието на ПНЕ, длъжностните лица от ЩЕ изпълняват стриктно своите задължения и се стремят към максимално бързо защитено извеждане на ВСИЧКИ лица от евакуираната зона и помещаването им в зоната за евакуация. Ако през време на провеждане на незабавната евакуация пристигнат екипите на МВР /ДАНС /ПБЗН, ръководителят на ЩЕ ги посреща и им докладва ситуацията, като изпълнява техните разпореждания. Препоръчваме евакуацията да не се прекратява, освен при изрична заповед от органите на МВР, като отговорността за прекратяването преминава върху издалите заповедта. Потвърждението на прекратяването на незабавната евакуация трябва да се изисква в  ПИСМЕН ВИД.

ПНЕ се изготвя за целия обект, като е приложим и за незабавна евакуация на определени зони.

Към момента на изготвяне на настоящото пособие не е налично законодателно или нормативно изискване за съгласуване на ПНЕ с органите на МВР или ДАНС, но екипът на Агенция за противодействие на тероризма „Архангел“ е напълно убеден, че това е задължително за рисковите обекти, влизащи в обхвата на наредбата към Закона за противодействие на тероризма.

При определяне на длъжностните лица от състава на Щаба за евакуация трябва да се имат предвид някои фактори:

-работно място на лицето,

-психическа и физическа пригодност за действия при кризи, устойчивост на психиката за неутрализиране на паникатаки,

-лична мотивация за участие в щаба и др.

В следващите редове на пособието ще ви предложим примерен план за незабавна евакуация на обект. Уточняваме, че този план е унифициран и е предназначен да бъде база за надграждане, с оглед конкретиката на всеки обект.

 

***

 

Утвърждавам:

Ръководител на дружество/сдружение/организация/др.:……………………………………

………………………………..

              /подпис, печат/

/………………………………/

               /име, фамилия/

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ

 

Незабавна евакуация се обявява от ръководителя на обекта чрез издадена писмена заповед на утвърдена бланка.

Определеното време за пълна евакуация на обекта е в рамките до……….. мин. от момента на обявяването й.

 

Времето за евакуиране на автономни зони от обекта е в рамките на:

 1. за зона…………………………………………….……………- ……………………… минути;
 2. за зона…………………………………………….……………- ……………………… минути;
 3. за зона…………………………………………….……………- ……………………… минути;

…………………………………………………………………………………………………………

 

Незабавната евакуация се управлява от Щаб за евакуация /ЩЕ/, ръководен от ръководител на щаба за евакуация /РЩЕ/.

 

Незабавната евакуация се извършва на база на настоящия План за незабавна евакуация.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Общи положения

 1. Настоящият план за незабавна евакуация /по- нататък в текста ПНЕ/, е изработен за евакуация на обект под заплаха от терористични въздействия или при извършени такива, изключващи ниска степен на защитеност на евакуиращите се лица, вследствие на физическо присъствие на въоръжени субекти на тероризма на територията на обекта.
 2. Настоящият ПНЕ се актуализира при необходимост, като всички изменения към него са в сила единствено приложени в писмен вид и подписани от Управителя на обекта.
 3. Настоящият ПНЕ се съгласува с органите на МВР, като при поискване от тяхна страна, могат да се добавят или променят условия, мероприятия и действия.
 4. Настоящият ПНЕ е изработен на база създаване на Щаб за евакуация /ЩЕ/ в обекта.
 5. Видове терористични заплахи или нападения, при които се провежда незабавна евакуация:

  5.1. Заплаха за терористичен акт със заложено взривно устройство;

  5.2. Заплаха за атака с химически отрови;

  5.3. Заплаха за атака с биологически зарази;

  5.4. Заплаха за атака с радиоактивни материали и токсични материали;

  5.5. Откриване на незадействани взривни устройства на територията на обекта;

  5.6. Откриване на химически отрови на територията на обекта;

  5.7. Разпространение на биологически зарази на територията на обекта;

  5.8. При достоверен сигнал за готвен терористичен акт от терорист-камикадзе;

  5.9. При терористична атака от вид „таран“ с помощта на МПС;

  5.10. Комбинирани терористични атаки без наличие на въоръжени нападения над обекта.

 

Чл.2. Цел на плана за провеждане на незабавна евакуация:                                                                                                

Да предостави на отговорните за евакуацията лица от всички категории, действащи на територията на обекта, разработен и съобразен с условията в конкретния обект адекватна последователност на изследвания, анализи, вземане на решения и действия, насочени към евакуиране на всички лица и МПС, намиращи се в обекта или в застрашени зони от него, при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия.                                               

 

Чл.3. Задачи на плана за тренировка по провеждане на незабавна евакуация:

 1. Да подготви необходимите процедури, извършвани от длъжностните лица по евакуация на обекта, на база придобитите знания и умения, вследствие проведените с тях обучения и инструктажи, за вземане на най- правилни и адекватни решения в обстановка на повишен риск от тероризъм и колеблива степен на антитерористична сигурност или при пробиви в антитерористичната сигурност, в началните етапи на зараждащата се криза, преди пристигане на органите на МВР;
 2. Да определи и степенува основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени в началните етапи на кризата, като разпише задълженията на всяко от длъжностните лица от ЩЕ за управление на обявена незабавна евакуация;
 3. Да разясни случаите за допустима евакуация при най- разпространените видове терористични атаки;
 4. Да концентрира вниманието на управляващите евакуацията към особеностите и специфичните моменти при извеждане на лицата от застрашения обект;
 5. Да контролира логистичната готовност на обекта за евакуация;
 6. Да контролира поддържането в адекватно състояние на конструктивните елементи на обекта, включени в системата за евакуация;
 7. Да актуализира изготвените модели за най- правилното извеждане на човекопотоците от обекта, за максимално кратък срок.


Чл.4. Основни понятия в плана за незабавна евакуация

Основни понятия:

1.Вътрешен евакуационен изход /ВЕИ/- врати с паник- дръжки за излизане на лицата от нивото/етажа/вътрешни помещения;

2.Евакуационни коридори- конструктивно изградени хоризонтални пространства, свързващи ВЕИ с по- нататъшните елементи от пътя за евакуация;

3.Евакуационни стълбища- конструктивно изградени стълбищни клетки или стълбища- вертикален елемент от пътя за евакуация;

4.Фасадни евакуационни изходи /ФЕИ/- врати, снабдени с паник- дръжки за извеждане на евакуиращите се лица извън територията на обекта;

5.Път за евакуация- траектория на движение на евакуиращите се лица в обекта до ФЕИ;

6.Маршрут за евакуация- траектория за движението на евакуиращите се лица от ФЕИ до Зоната за евакуация;

7.Автономни зони за евакуация- структурно определени зони в обекта, всяка от която трябва да има съответните елементи от системата за евакуация;

7.Зона за евакуация- защитена територия, оборудвана със съответните елементи,в която се събират евакуираните лица;

8.План за евакуация- писмен документ, в който е разписана системата за евакуиране на лицата от съответния обект.                                                                                                                                                 

Чл.5. Допълнителни сведения по плана за незабавна евакуация

Евакуацията при терористично въздействие /ЕТВ/ е специфична животоспасяваща дейност, насочена към безопасно извеждане на всички или максимално възможен брой лица и МПС, намиращи се на територията на заплашения обект, зад пределите на линията на пряка и косвена опасност, в Зоната за евакуация /ЗЕ/.

 При ЕТВ всички сили и средства на евакуиращите органи са насочени главно към спасяване на живота и здравето на всички или максимално възможен брой лица, намиращи се в застрашените зони/обект.

 Способите за евакуация на лицата, намиращи се в застрашените обекти са различни, но подчинени на един общ принцип:

 Максимално бързо, организирано, контролирано и безопасно извеждане на лицата извън застрашения обект на достатъчно разстояние, гарантиращо опазване на живота и здравето им, както и осигуряващо филтриране на изведените лица от компетентните държавни органи.

 Трябва да се има предвид, че при кризисни ситуации, при които са взети заложници или има въоръжени терористи на територията на обекта, евакуация се предприема в присъствие и под ръководството на служители на МВР, диференцирано, с отчитане на особеностите на конкретната обстановка, освен ако обстановката не налага незабавна евакуация под лична отговорност и под контрола на определения в плана Щаб за евакуация. При някои случаи евакуация не се извършва или се извършва чaстично, при други е строго забранена.

 При терористично въздействие от вид терористична атака/терористично нападение и други от по- висок тип, придружени с проникване на въоръжени лица на територията на обекта или при вземане на заложници, действията на щаба за евакуация трябва да са насочени към пълно изключване на каквото и да било провокиране на терористите към проява на насилие. Трябва да се помни, че най- важно в такава ситуация е опазването на живота и здравето на намиращите се в обекта лица.

 

Чл.6. Най- вероятни терористични въздействия над обекта

 В съвременния динамичен свят, белязан от критични промени в статуквото и преместване на големи потоци хора от Африка, Близкия изток и Азия към Европа, тероризмът търпи също изменения и усъвършенстване на методите и средствата за извършването му. Не е тайна, че част от бежанците, навлизащи в Европа, в това число и в България, са с радикални убеждения, като някои от тях са участвали в бойни действия и в терористични групировки. Това трябва да ни подскаже, че те са готови да решават своите проблеми не само по мирен начин, а и с помощта на средствата на тероризма.

 Другият фактор, който трябва да се отчита при определяне на най- вероятните видове терористични нападения над обекта, е разпространението на идеите на екстремизма, радикализирането и споделянето на идеите на различни терористични организации сред маси от местното население, които, при определени обстоятелства, биха били готови да съдействат на терористите по направление осигуряване на средства за терористични въздействия и дори с пряко участие в тях.

При това положение, съществува реална заплаха от осъществяване на различни по своята тежест терористични въздействия, използващи самоделни, с военно приложение, с приложение в индустрията и строителството остарели и съвременни взривни вещества, автоматично огнестрелно оръжие, химически отрови, а не е изключено и бактериологически зарази, както и токсични субстанции.

 Като най- вероятни видове терористични въздействия над обекта могат да се определят:

1.терористична заплаха;

2.терористичен акт;

5.терористична атаки;

6.терористично нападение;

7.комбинирани терористични въздействия.

 

Видовете гореописани терористични въздействия могат да са следните:

1.за терористична заплаха- най- вероятен вид е заплаха през различни комуникации с обекта за заложено взривно устройство;

2.за терористичен акт- видовете са:

– залагане на самоделни взривни устройства или хвърляне на гранати/шашки или други общо опасни средства,

-поставяне на химически отрови или разпространение на биологически зарази- слабо вероятно,

-самоубийствени атентати от терористи-камикадзе;

3.за терористична атака/нападение- видовете са:

-въоръжено нападение /с хладно или огнестрелно оръжие/ над обекта от един или група субекти на тероризма,

-атака/нападение над обекта, при които са взети заложници,

-превземане на обекта или на зони от него от субекти на тероризма,

-водене на стрелба от дистанция със снайпер или автоматично оръжие, както и използване на управляеми снаряди или портативни ракетни установки,

-нападения от тип „таран“ с помощта на МПС;

4.за комбинирани терористични атаки- комбинация от гореописаните видове.

 При разглеждане на възможните видове терористични въздействия над обекта трябва да се отбележи, че те могат да са от три типа:

Първи тип- целенасочено самостоятелно нападение над конкретния обект;

Втори тип- нападение над обекта, като част от по- мащабна атака;

Трети тип- нападение над обекта, като част от военна операция на крупни терористични групировки- слабо вероятно.

 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЗАБАВНАТА ЕВАКУАЦИЯ

 

Чл.7. Управление при кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия и изискващи незабавна евакуация

  Управлението на процесите, породени от терористични въздействия на територията на обекта в началния им етап е изключително важно по своя характер, пълнота, организация и ефективност, като трябва кристално ясно да се разбира, че именно правилното му провеждане е залогът за спасяване на живота и опазване здравето на намиращите се на територията на обекта лица или обратното- за допускане на грешки, можещи да доведат до трагедии.

 Спектърът от управленчески решения и действия е много разнообразен, в зависимост от конкретната обстановка и варира от активни и динамични мерки /например при обявена бомбена заплаха/ до пълно ограничаване на реагирането и пасивно поведение /при ситуации с вземане на заложници/.                                                                       

Трябва да се разбира и правилно оценява следното обстоятелство: в първите минути на кризата, преди идването на органите на МВР, ръководството и служителите в обекта трябва да реагират на ситуацията самостоятелно.                                                                                                      

 В периода от възникване на терористичното въздействие до пристигане на органите на МВР, които да поемат контрола на ситуацията в свои ръце, отговорни за управлението на кризисната ситуация са ръководството и служителите в обекта. Задачата на плана е да изготви и внедри ефективни, адекватни и решителни мерки за правилното управление на незабавна евакуация, като в същото време предпази от прибързани , неорганизирани или хаотични действия, граничещи с паника.

 Терминът „НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ“ означава следното:

 При получаване на сигнал за готвено или извършвано терористично въздействие, изискващо незабавна евакуация, главната цел на управлението на кризата става  опазване на здравето и живота на намиращите се в застрашените зони лица чрез незабавното им безопасно извеждане до Зоните за евакуация. В този момент, оправомощеното лице от обекта трябва да издаде разпореждане за евакуация. Незабавно след разпореждането управлението на кризата се поема от щаба за евакуация. Пълният набор от действия по планиране, организиране и провеждане на безопасното извеждане на лицата от обекта в защитената зона се нарича незабавна евакуация.

Важно уточнение:

 Указанията, които са залегнали в плана за тренировка по извършване на незабавна евакуация обхващат мероприятия и действия, които се извършват изцяло от ръководството и служителите на обекта- щаб за евакуация, при отсъствие на служебни лица от МВР.

 

Чл.8. Незабавна евакуация се извършва САМО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 1. заплаха за терористичен акт от вид заложено взривно устройство;
 2. заплаха за терористичен акт от вид с използване на химически отрови;
 3. заплаха за терористичен акт от вид с използване на биологически зарази;
 4. заплаха за терористичен акт от вид с използване на радиоактивни материали и токсични материали;
 5. откриване на незадействани взривни устройства на територията на обекта;
 6. откриване на химически отрови на територията на обекта;
 7. разпространение на биологически зарази на територията на обекта;
 8. при достоверни сведения за висока степен на риск от терористичен акт на терорист-камикадзе;
 9. при нападения от тип „таран“ с помощта на МПС;
 10. при комбинирани терористични въздействия, в зависимост от обстановката.

 

При провеждане на тренировката да се обяснява, че при наличие на въоръжени терористи на територията на обекта, позицията на които може да застраши евакуиращите се лица, не се предприема евакуация, докато не се осигури безопасен маршрут за напускане! Безопасен маршрут при въоръжено нападение от терористи се осигурява от органите на МВР.                                                                                     

Да се разясни на служителите на обекта, че ако се предприеме евакуация по необезопасен маршрут и при липса на адекватни мерки за сигурност и безопасност, гарантирани от силите на МВР, евакуиращите лица ще поемат отговорността за последствията, а те могат да бъдат трагични.

 

Чл.9. Подготовка на управлението на незабавната евакуация

Планът за провеждане на незабавна евакуация е изграден по следната схема на действие, насочена към организиране и извършване на действията на длъжностните лица от ЩЕ при незабавна евакуация:

1.евакуация на обекта се обявява от оправомощеното за това лице;

2.евакуацията се ръководи от Щаб за евакуация;

3.момента на поемане на управлението на кризата от щаба за евакуация е влизането в сила на заповедта за обявяване на НЕ, издадена от лицето по т.1.

 

Чл.10. Определяне на зоналното деление на обекта при евакуация

 С оглед определяне на длъжностните лица на ЩЕ и техните непосредствени задачи и задължения се изисква обектът да бъде условно разделен на автономни структурни зони за евакуация. За всяка зона се определят съответните длъжностни лица от ЩЕ, чиито задължения са да изведат всички лица от зоната си.

 При определяне на автономните зони трябва да се има предвид следното:

-всяка автономна зона трябва да има конкретни видими и лесно определими граници, дори в усложнена обстановка,

-всяка автономна зона трябва да има свой евакуационен изход, а при по- големи размери- необходимият брой евакуационни изходи,

-всяка автономна зона трябва да е оборудвана със задължителната маркировка и оборудване /противопожарни средства, информационни табели, дежурно осветление, пожароизвестителни бутони, сирени за пожароизвестяване и т.н./,

-всеки отговорник за зоната от ЩЕ трябва да познава перфектно подопечната си зона, да знае начините за насочване и извеждане на потоците от евакуиращи се лица и МПС.

 Във всяка автономна зона, отговорникът постоянно проверява следното:

-наличието и състоянието на информационите табели за евакуация,

-проходимостта на елементите от системата за евакуация,

-наличието, пломбите и състоянието на елементите от противопожарната система,

-състоянието на комплектите на евакуиращите лица в зоната,

-състоянието на средствата за свръзка /особено батериите/ и др.,

-състоянието на елементите от системата за физическа защита в зоната.

 В автономните зони се определят два вида длъжностни лица от ЩЕ:

1.извеждащи лица,

2.обезопасяващи лица /проверяват зоната за останали лица, затварят врати и прозорци, извършват други необходими дейности/.

 

Чл.11. Организиране на дейността на Щаб за евакуация /ЩЕ/

 За правилното, адекватно и своевременно евакуиране на лицата, намиращи се в обекта/застрашената зона, е необходима предварителна подготовка и създаване на определена административна организация и ръководен контролно- изпълнителен орган. Наложително е създаването на оперативно звено, което да управлява процеса на незабавна евакуация, който е достатъчно динамичен и сложен. По тази причина, в обекта се създава Щаб за евакуация /ЩЕ/.

 

Функции на ЩЕ:                                                                                                          

1.планиране на мероприятията по незабавна евакуация на лицата, намиращи се на територията на обекта или в застрашените зони;                                                                                          

2.подготовка на материалната част, необходима за изпълнение на плана за незабавна евакуация;

3.подготовка на елементите от системата за евакуация и постоянен контрол над тяхното състояния;                                                                                                      

4.провеждане на обучения, учебни тренировки и тренировъчни евакуации на служителите в обекта;                                                        

5.изработване на план за взаимодействие с органите на МВР и ПБЗН при управление на кризисни ситуации;                                                                                           

6.прилагане на плана за действие при незабавна евакуация, в случай на необходимост;                                                                                                                      

7.анализ на проведените мероприятия по незабавна евакуация, определяне на задачи за отстраняване на слабостите;                                                                                         

8.усъвършенстване и актуализиране на плана за незабавна евакуация;                        

9.други специфични функции.

 

Състав на ЩЕ:

 1. Ръководител на евакуацията /РЕ/;
 2. Заместник- ръководители на евакуацията /ЗРЕ/;
 3. Отговорници за Зоните за евакуация /ОЗЕ/;
 4. Отговорници за автономните зони/нива /ОАЗ…/;
 5. Отговорници за комуникациите и поддържащите агрегати и системи /ОКПАС/;
 6. Отговорници за оповестяването /ОО/;
 7. Други лица, по преценка на РЕ.

                                                                                                                                                                                

При управлението на незабавна евакуация при кризисните ситуации, предизвикани от терористични въздействия, главното действащо лице е Ръководителят на евакуацията /РЕ/. Неговата основна задача е Щабът за евакуация да бъде създаден и обучен своевременно.

Основните задачи на РЕ, след решение за обявяване на незабавна евакуация от оправомощеното лице в обекта са следните:

 1. Бърза и точна оценка на рисковете от възникналата кризисна ситуация;
 2. Известяване на органите на МВР;
 3. Въвеждане в действие на Плана за действие при незабавна евакуация;
 4. Задействане на Щаба за евакуация;
 5. След пристигане на органите на МВР и ПБЗН- взаимодействие с тях.

 

Функции на РЕ:                                                                                                                             

 1. Получава разпореждане от оправомощеното лице за обявяване на евакуация; 2. Свиква ЩЕ и задейства плана за незабавна евакуация;
 2. В състава на ЩЕ анализира ситуацията и оценява степента на риск; взема решение за последващите действия на ЩЕ по евакуация на обекта или на застрашените зони;
 3. Незабавно сигнализира на тел. 112 и докладва на дежурния на РУ МВР за обстановката;
 4. Контролира действията на ЩЕ, оказва съдействие и помощ при необходимост, като не напуска територията на обекта;
 5. При пристигане на органите на МВР, ПБЗН влиза във взаимодействие с тях и им оказва съдействие;
 6. След извеждане на всички лица от застрашения обект, напуска последен и прави пълна проверка на личния състав. При установено отсъствие на някого незабавно уведомява органите на МВР.

 

Задачи на ЩЕ:

 1. Отговорници за Зоната за евакуация /ОЗЕ/- в състав от един до четирима служители, в зависимост от сложността на ситуацията, по решение на РЕ: защитената зона е територия, отдалечена на безопасно разстояние от обекта, ограничена по периметъра от линия за безопасност. Линията за безопасност е линия, зад която, в случай на евакуация, евакуираните лица са в състояние на безопасност. Тя може да се маркира с ярка светлоотразяваща лента или по друг начин, достатъчен за предназначението си.

 Препоръчва се за ОЗЕ да се определят служители мъже. Ограничителните ленти трябва да се съхраняват в подходящи места и да са в готовност за използване, което означава да не са занемарени, захвърлени и затрупани от друг инвентар, което да ги прави неизползваеми или труднодостъпни.

Задачи на ОЗЕ: При получаване на условен сигнал от РЕ, незабавно предприемат отцепване на безопасния периметър /предполага се предварително уточняване на ориентирите и местата за трайно закрепване на лентата/.След разпъване на лентата активно участват в организираното придвижване и разполагане на евакуираните лица в Зоната за евакуация.

 1. Отговорници за автономните зони /ОАЗ…/- в състав от определени служители, работещи в съответните зони или в близост до тях. ОАЗ.., отговорни за извеждането изпълняват само функции по организирано извеждане на евакуиращите се лица. ОАЗ…, отговарящи за обезопасяване на зоните след извеждане на основните групи евакуиращи се следят след напускане на зоната от всички лица, да го обезопасят, след което се евакуират по общия ред. За паркингите се определят допълнителни служители.

Задачи: Следят евакуационните изходи, евакуационните коридори и евакуационните стълбища на съответните нива да са в техническа изправност, напълно проходими, оборудвани с работещо дежурно осветление и да отговарят на предназначението си. Не се допуска в пространствата, и по маршрутите, предназначени за евакуация да се разполагат предмети, пречещи на придвижването на евакуиращите се лица. Да се има предвид и евакуация при липса на видимост!                                                                                 

 При настъпване на кризисна ситуация, по условен сигнал от РЕ, ОАЗ… по извеждането незабавно извеждат всички лица от зоната, за която отговарят, осигуряват организирано излизане и достигане до зоната за евакуация. Направляват и водят евакуиращите се лица по установените пътища и маршрути за евакуация до разполагане в зоната за евакуация. В ЗЕ отговарят за подопечните си лица, като дават пълна информация за наличността им.

 1. Отговорници за покриви, тавански, складови, избени и други помещения и зони, освен основните нива се определят от РЕ от състава на персонала на обекта.

Задачи: ОАЗ.., отговорни за обезопасяване на зоната следят за правилното придвижване на личния състав по коридорите и включване на етажния поток в общия поток от евакуиращи се по стълбищата към евакуационните изходи. След напускане на зоната от целия личен състав, проверяват всички помещения и пространства в зоната- помещения /вкл. кабинети, зали, тоалетни, ниши, сервизни помещения и т.н./, за да се убедят, че няма останали неевакуирани лица. При наличие на изостанали от общата евакуация лица, ги присъединяват към най- близкия поток евакуиращи се, като предупреждават извеждащото лице. Всички врати в зоната се оставят в положение „затворено“. След изпълнение на задачите докладват на РЕ и се евакуират по утвърдените маршрути. Остават в разпореждане на РЕ и изпълняват неговите указания.

 1. Отговорници на допълнителните зони, зали и помещения, извън основните зони- изпълняват аналогични задачи като отговорниците на автономните зони с цел да не остане неевакуирано лице.
 2. Отговорници за комуникациите и поддържащите агрегати и системи – препоръчваме да се определят технически грамотни лица и хора от поддръжката.

Задачи: по условен сигнал от РЕ следят за автоматичното изключване или изключват системи, възли, агрегати и устройства, съгласно изработен маршрутен лист за действия при кризи. Проверяват включването и изправността на дизеловите генератори, както и за елементите, които те захранват. След изключването им се евакуират по общите правила.

 1. Отговорници оповестяване- определят се от поддържащия персонал.

Задачи: по условен сигнал от РЕ привеждат в действие установените средства за оповестяване на сигнал „ТРЕВОГА“ и „ЕВАКУАЦИЯ“, а ако това се е извършило в автоматичен режим, го дублират. Сигналите се повтарят в течение на цялата евакуация. След изтегляне на личния състав, оповестителите се евакуират по общия ред.

 1. Заместник- ръководители на евакуацията- оказват съдействие на РЕ съгласно възложените им задачи. Контролират работата на всички евакуиращи и длъжностни лица и докладват на РЕ.

За координиране на действията на щаба е необходимо РЕ да провежда периодични срещи, заседания и оперативки с членовете на щаба, на които да се обсъждат и усъвършенстват мероприятията, както и да се търсят начини за съкращаване на времето за евакуация.

                                                                                                                                                                               

Чл.12. Ред за евакуиране на лицата от обекта/нивата/етажите/зоните

 След оповестяване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ ОАЗ… и ОО оповестяват кратко и ясно лицата за предстоящата евакуация. Целта е да не се допуска паника и хаотични действия от страна на евакуиращите се. ОАЗ… разпорежда спазване на тишина и приканва евакуиращите се незабавно да изключат всички устройства, използващи радио- честоти /мобилни телефони, таблети, компютри, преносими такива и др. След това евакуиращите се излизат от помещенията в зоните, като се подреждат до максимално защитената стена в колона, с лице към посоката за евакуация. Времето за напускане на помещенията трябва да е възможно най- кратко, като не се допуска блъскане, пререждане, паника и др. Обемисти вещи не се вземат. Евакуиращите се вземат само връхните си дрехи и изключените средства за комуникация /включват ги в зоната за евакуация, но не по- рано!/. По сигнал на извеждащия ОАЗ… предприемат организирано движение след него. ОАЗ… по обезопасяване на нивото проверява всички помещения, за да се убеди ЛИЧНО, че всички лица са напуснали нивото, след което затваря вратите, докладва на РЩЕ за обезопасяване на нивото и се евакуира по общия ред.

 Движение към евакуационните маршрути започва след пълното построяване в коридора на целия персонал от зоната, след кратка проверка на наличността и за отсъстващи и след подаден сигнал от извеждащия ОАЗ… След получаване на разрешение за евакуация от извеждащия ОАЗ…, евакуиращите се тръгват по определените пътища и маршрути за евакуация. Върви се бързо, БЕЗ ТИЧАНЕ, като се спазва ПЪЛНА ТИШИНА. Извеждащият ОАЗ… върви най- отзад и издава разпореждания на колоната. При необходимост, ако няма видимост или евакуацията е при утежнени условия, задните евакуиращи полагат ръка на рамото на предния. По време на движение извеждащият ОАЗ… следи колоната от евакуиращи се и поддържа контакт с РЩЕ и другите длъжностни лица. Евакуиращите се лица се извеждат по установените маршрути до зоната за евакуация. След влизане в зоната за евакуация, лицата от автономните зони се групират и изчакват проверка от органите от МВР и ДАНС.

* При подготовката на евакуацията препоръчваме да се осигури „КОМПЛЕКТ НА ЕВАКУИРАЩО ЛИЦЕ“, който включва: портативна радиостанция, прожектор, светлоотразяваща жилетка, бял и червен флаг, нож и еднократни ръкавици.

 

Чл.13. Взаимодействие между членовете на ЩЕ

В рамките на активиран план за незабавна евакуация, длъжностните лица от ЩЕ си взаимодействат по хоризонтал и вертикал.

Взаимодействието по хоризонтал се извършва между длъжностните лица, обслужващи автономните зони за евакуация и между членовете на ЩЕ.

Взаимодействието по вертикал се определя от издаването от ръководните лица в ЩЕ разпореждания и получаваните доклади към тях.

Взаимодействието се извършва лично, чрез средства за комуникация /ако използваните средства на тероризма позволяват използване на такива комуникационни устройства- радиостанции, телефони и др./ или чрез лица за свръзка.

 

Чл.14. Взаимодействие между членовете на ЩЕ и органите на МВР/ДАНС

Извършва се по две направления:

-доклади от ръководителя на ЩЕ или от оправомощени лица до органите на МВР,

-получаване на разпореждания от МВР към ЩЕ,

-контакт с органите на ДАНС се осъществява от служителя за връзка по сигурността.

 1. Отговорни лица:

Ръководителя на евакуацията.

 1. Ред за известяване при евакуация:

-непосредствено след обявяване на евакуация.

 1. Взаимодействие с органите на МВР в зоната за евакуация:

Зоната за евакуация трябва да е надеждно маркирана по границите, като до пристигане на органите на МВР и ДАНС, отговорните лица за евакуацията трябва да предприемат действия по позициониране на евакуираните в зоната и тяхното ненапускане. В случай на съпротива, оказалите я лица да бъдат заснемани или да бъде установена тяхната самоличност, с оглед улесняване дейността на органите на МВР.

 

Чл.15. Частно охранително дружество на територията на обекта

Взаимодействие с охранителното дружество при евакуация се осъществява на база предварително разпределени задължения между ЩЕ и охранителите на смяна. Служителите на ЧОД могат да бъдат използвани за охрана на периметри, при претърсване на обекта, при запазване на местопроизшествие, при осигуряване на евакуирани зони и др.

 Препоръчваме да се изготвят протоколи за взаимодействие между ЩЕ и ЧОД при незабавна евакуация.

 

III. ВЪТРЕШНИ ЕВАКУАЦИОННИ ИЗХОДИ И ПРОСТРАНСТВА

 

Чл.16. Общи положения

Вътрешните евакуационни изходи са специално изработени за целите на евакуацията елементи от системата за евакуация, които представляват врати оборудвани с паник-дръжки, през които се извършва извеждане на лицата от застрашената зона.

Пространствата около вътрешните евакуационни изходи са териториите около гореописаните врати, осигуряващи пълна проходимост на лицата към и след вътрешните евакуационни изходи. Тези пространства трябва да са оборудвани с:

-пожарогасители,

-светещи информационни табелки, показващи местоположението на евакуационния изход,

-пожароизвестителен бутон,

-схема за пътищата на евакуация,

-елемент от дежурното осветление и др.

Пространствата около вътрешните евакуационни изходи трябва да се поддържат чисти, в тях да не се поставят предмети, които препятстват пълната проходимост на лицата по пътищата за евакуация, да са надеждно осветени от дежурното осветление. 

 

Чл.17. Описание на вътрешните евакуационни изходи и пространствата около тях

 1. Вътрешни евакуационни изходи във всяка автономна зона /брой, вид, състояние/:

Описание на вратата:………………………………………………………………………………

Описание на дръжката и бравата:……………………………………………………………….

Проходимост на прилежащото пространство:………………………………………………

Описание на оборудването в прилежащото пространство, от гледна точка на системата за евакуация:…………………………………………………………………………..

Отговорници за зоната:……………………………………………………………………………

Препоръки към вътрешните евакуационни изходи:…………………………………………

Препоръки към прилежащите пространства:…………………………………………………

 

IV. ПЪТИЩА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

 

Чл.18. Общи положения

Пътищата за евакуация са маршрути за движение на евакуираните лица по територията на обекта от помещенията, през вътрешните евакуационни изходи, до външните евакуационни изходи на фасадата на обекта. Пътищата за евакуация са нанесени със стрелки на схемите за евакуация. Пространствата около вътрешните евакуационни изходи и от вътрешната страна на фасадните евакуационни изходи са част от пътищата за евакуация. Пътищата за евакуация трябва да бъдат обозначени със светещи информационни табели, указващи със стрелки посоката на движение.

 

Чл.19. Особености

При движение по пътищата за евакуация НИКОГА не се използва асансьор или движещ се ескалатор. Избират се конструктивно изградени трайни елементи от инфраструктурата на обекта, вкл. външни стабилни стълбища.

При усложнена обстановка пътищата за евакуация могат да бъдат задимени, запрашени, с частични разрушения, под висока температура от пожари и под други вредни влияния. Предвид тези обстоятелства, извеждащите лица трябва да оценяват периодично риска за преминаване през тях, като избират най- безопасните и защитени пътища на евакуация. Да се отчита възможността от засади и заложени средства на тероризма по пътищата за евакуация. В тази връзка да се определят и запасни пътища за евакуация.

 С оглед разпоредбите на плана за незабавна евакуация, които изискват евакуиращото лице да се движи зад колоната от евакуиращи се, е целесъобразно в авангарда на колоната да се поставят подходящи за целта водещи. Да им се проведе кратък инструктаж относно възможните заплахи при движение по пътищата за евакуация, като вниманието им да се насочи към откриване на средства на тероризма и засади. Да се уговорят кодирани жестови сигнали за спиране и прикриване на евакуиращите се, за продължаване напред, за връщане назад и др.

 

Чл.20. Описание на пътищата за евакуация по автономни зони

В този член подробно се описват пътищата за евакуация по зони, като се посочват извеждащите лица от ЩЕ. Добра практика е да се описват основни и запасни пътища за евакуация.

Пътищата се описват от изходите от помещенията в автономната зона, през коридори, стълбища, вътрешни евакуационни изходи до фасадните евакуационни изходи. Описват се основните и запасните пътища за евакуация.

 

V. ФАСАДНИ ЕВАКУАЦИОННИ ИЗХОДИ

 

Чл.21. Общи положения

Фасадните евакуационни изходи /външните евакуационни изходи/ са специално изработени за целите на евакуацията елементи от системата за евакуация, които представляват масивни врати оборудвани с паник-дръжки, през които се извършва извеждане на лицата от обекта към маршрутите за евакуация. Фасадните евакуационни изходи трябва да пропускат лицата САМО ОТВЪТРЕ- НАВЪН. Тези изходи не се заключват.

Пространствата около фасадните евакуационни изходи са териториите около гореописаните врати, осигуряващи пълна проходимост на лицата към и след изходите. Тези пространства трябва да са напълно проходими, чисти, в тях да не се поставят предмети, които препятстват пълната проходимост на лицата към маршрутите за евакуация, да са надеждно осветени от дежурното осветление. 

 

Чл.22. Описание на фасадните евакуационни изходи и пространствата около тях

 1. Фасадни евакуационни изходи /брой, вид, състояние/:

Описание на вратите:………………………………………………………………………………

Описание на дръжките и бравите:………………………………………………………………

Проходимост на прилежащото пространство:………………………………………………

Отговорници за изправността на ФЕИ:………………………………………………………..

Препоръки към фасадните евакуационни изходи:…………..………………………………..

Препоръки към прилежащите пространства:…………………………………………………

 

VI. МАРШРУТИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

 

Чл.23. Общи положения

Маршрутите за евакуация са траектории за движение на евакуиращите се лица извън територията на обекта: от фасадните евакуационни изходи до зоните за евакуация. маршрутите за евакуация не са нанесени на схемите за евакуация. Пространствата около външната страна на фасадните евакуационни изходи са част от маршрутите за евакуация. Маршрутите за евакуация не се маркират и техните траектории не се разгласяват. За маршрути за евакуация се избират максимално кратки и защитени траектории от обекта до зоната за евакуация. Да се има предвид възможност от засади и заложени средства на тероризма. При пресичане на пътната мрежа да се организира безопасно преминаване на евакуиращите се лица.

 

Чл.24. Особености

При усложнена обстановка маршрутите за евакуация могат да бъдат задимени, запрашени, с частични разрушения, под висока температура от пожари и под други вредни влияния. Предвид тези обстоятелства, извеждащите лица трябва да оценяват периодично риска за преминаване през тях, като избират най- безопасните и защитени траектории на движение. Да се отчита възможността от засади и заложени средства на тероризма. В тази връзка да се определят и запасни пътища за евакуация.

 С оглед разпоредбите на плана за незабавна евакуация, които изискват евакуиращото лице да се движи зад колоната от евакуиращи се, е целесъобразно в авангарда на колоната да се поставят подходящи за целта водещи. Да им се проведе кратък инструктаж относно възможните заплахи при движение по маршрутите за евакуация, като вниманието им да се насочи към откриване на средства на тероризма и засади. Да се уговорят кодирани жестови сигнали за спиране и прикриване на евакуиращите се, за продължаване напред, за връщане назад и др.

 

Чл.25. Описание на маршрутите за евакуация от всеки фасаден евакуационен изход до зоната за евакуация

В този член подробно се описват основните и запасните маршрути за евакуация от всеки фасаден евакуационен изход до зоната за евакуация, като се посочват съответните извеждащи лица от ЩЕ.

 

VII. ЗОНА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

 

Чл.26. Зона за евакуация

Зона за евакуация- оградени територии, в които се позиционират всички евакуирани и евакуиращи лица, предназначена за престой и изчакване при провеждане на необходимите антитерористични мероприятия на територията на обекта, както и на дейности от страна на МВР и ДАНС. На територията на зоната за евакуация или в близост до нея може да бъде организиран кризисен център. Зоната за евакуация се избира и изгражда на територия, намираща се на разстояние, осигуряващо безопасност на евакуираните лица при сработване на мощни взривни устройства в обекта или в близост до него.                                                           

 

Чл.27. Критерии при избора на зона за евакуация

При избора на зона за евакуация трябва да се спазват следните критерии:

-достатъчна отдалеченост от обекта, осигуряваща защита от преки и вторични поразяващи въздействия над позиционираните в зоната лица и МПС,

-възможност за ограничаване на несанкционирано пресичане на периметъра на зоната във всички посоки,

-наличие на защитени маршрути за евакуация от обекта до зоната за евакуация,

-възможност за изграждане на кризисен щаб, в т.ч. изнесено КПП, охрана на периметъра, медицински пункт и т. н.

-съгласуване на зоната за евакуация от органите на МВР и ДАНС.

 

Чл.28. Линия на безопасност

Линията за безопасност представлява мислена линия, определяща границата на зоната за евакуация. Материалното изражение на линията за безопасност представлява съоръжение по периметъра на зоната за евакуация-  светлоотразяваща лента или друго ограждение, очертаващи зоналните граници.

Линията за безопасност се изгражда на определени опорни точки на изграждане на линията. Опорните точки трябва да са стабилни елементи от инфраструктурата, които дават възможност за надеждно закрепване на материалното изражение на линията за безопасност и запазване на нейното положение и цялост дори и при лоши метеорологични условия.

Място за съхраняване на съоръжението за маркиране на линията за безопасност- определя се с оглед на неговото правилно съхранение, готовност за незабавно използване и бързина на монтиране в зоната за евакуация.

Отговорник за съхранение на съоръжението- служителят по поддръжката на обекта или специално определено за целта длъжностно лице от ЩЕ.                                     

 

Чл.29. Отговорници за подготовката на зоната за евакуация

Отговорниците за подготовка на зоната за евакуация са членове на ЩЕ. Определят се със заповед на ръководителя на обекта. 

Отговорниците за подготовката на зоната за евакуация изпълняват следните задължения: при обявяване на незабавна евакуация докладват готовност за действие на ръководителя на евакуацията, вземат необходимите съоръжения за изграждане на линията за безопасност от мястото за съхранение и предприемат действия за подготовка на зоната за евакуация. Време за подготовка на зоната за евакуация трябва да е по- кратко от времето за пристигане в зоната на първите евакуиращи се лица. За всички завършени етапи от подготовката на зоната за евакуация отговорниците за подготовката й докладват на ръководителя на ЩЕ.

 

VIII. ЩАБ ЗА ЕВАКУАЦИЯ /ЩЕ/

 

Чл.30. Същност на ЩЕ в обекта

ЩЕ е административно звено от състава на служителите на обекта и поддържащия персонал, създадено да управлява оперативно протичането на незабавна евакуация.

 

Чл.31. Функции на ЩЕ:                                                                                                               

1.Планиране на мероприятията по незабавна евакуация на личния състав на обекта;                                                                                            

2.Подготовка на материалната част, необходима за изпълнение на плана за незабавна евакуация;                                                                                                       

3.Провеждане на обучения, учебни тренировки и тренировъчни евакуации на личния състав на обекта;                                                        

 1. Изработване на план за взаимодействие с органите на МВР при евакуацията;
 2. Други специфични функции.

 

Чл.32. Състав на ЩЕ:

1.Ръководител на Щаба за евакуация /РЩЕ/:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Заместник- ръководители на Щаба за евакуация /ЗРЩЕ/:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Отговорници за зоната за евакуация /ОЗЕ/:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Отговорници на автономните зони за евакуация /ОАЗ…/ определят се две вида ОАЗ: отговорници за извеждането /ОИАЗ…/ и отговорници за обезопасяването на зоната след извеждането /ОБАЗ…/:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Отговорници за конкретните допълнителни зони /ОЗ…/:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

6.Отговорници за комуникациите и поддържащите агрегати и системи /ОКПАС/:

………………………………………………………………………………………………………………………………

7.Отговорници за оповестяването /ОО/:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

8.Други лица, по преценка на Ръководителя на Щаба за евакуация:

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Чл.33. Задачи на членовете на ЩЕ

1.Задачи на Ръководителя на ЩЕ:                                                                                                          

– получава разпореждане за евакуация на обекта/зоната;

– известява дежурния на съответното РУ МВР;

– незабавно свиква ЩЕ;

-оценява риска от кризата и взема решение за следващите действия на ЩЕ;

-контролира действията на ЩЕ, оказва съдействие и помощ при необходимост, като не напуска територията на обекта;

-при пристигане на органите на МВР, влиза във взаимодействие с тях и им оказва съдействие;                                                                                                                                           

-след извеждане на всички лица от обекта/зоната, напуска последен и  прави пълна проверка на евакуираните лица. При установено отсъствие на някого незабавно уведомява органите на МВР;                                                                                                                 

-след сигнал „ОТБОЙ“ се грижи за привеждане на обекта в обичайното му състояние за нормално протичане на работния процес;                                                                                          

-събира ЩЕ и провежда анализ на действията на членовете му и на целия личен състав;                                                                                                                                       

-определя мерки за подобряване на протичане на незабавната евакуация;                                            

-възлага задачи на членовете на ЩЕ в тази връзка;                                                                                    

-проверява и контролира изпълнението на поставените задачи;                                          

– поддържа в постоянна готовност ЩЕ за изпълнение на незабавна евакуация.

 

2.Задачи на Отговорниците за зоната за евакуация /ОЗЕ/:                                                                

-отговарят за наличността и съхраняването на маркиращата лента;                                              

-определят местата за трайно закрепване на маркиращата лента;                                          

-определят границите на Линията на безопасност;                                                             

-при получаване на условен сигнал от РЕ, незабавно предприемат маркиране на зоната за евакуация;                                                                                                                                                    

-след маркирането активно участват в организираното придвижване и разполагане на личния състав в зоната за евакуация;                                                                                                                    

-следят никой от евакуираните да не напуска зоната за евакуация;                              

-при пристигане на органите на МВР и ПБЗН им оказват пълно съдействие;                                                                                                                                 

-след сигнал „ОТБОЙ“ прибират маркиращите ленти и другото оборудване и ги съхраняват.

 

 1. Задачи на Отговорниците за автономните зони за евакуация /ОАЗ../:

ОАЗ… са: извеждащи /ОИАЗ…/ и обезопасяващи /ОБАЗ…/ зоната след евакуиране на всички лица.                                                                                                                                         

-следят евакуационните изходи, евакуационните коридори и стълбища на съответната зона да са в техническа изправност, проходими, оборудвани с изправно дежурно осветление и да отговарят на предназначението си;                                                                                                                                              

-не допускат в пространствата и по маршрутите, предназначени за евакуация да се разполагат предмети, пречещи на придвижването на евакуиращите се лица;                                                                                                          

-при настъпване на кризисна ситуация, по условен сигнал от РЩЕ,  незабавно осигуряват пълна проходимост на личния състав през евакуационните пространства и изходи;                                                                                                                                                     

-извеждащите отговорници на автономните зони за евакуация /ОИАЗ…/ поемат евакуиращите се от помещенията в зоната и ги доставят в зоната за евакуация по определените пътища и маршрути за евакуация по установените маршрути;                                                                                                                                              

-обезопасяващите автономните зони /ОБАЗ…/ проверяват зоните след извеждане на всички лица, като следят никой да не остане в зоната, затварят врати и прозорци, докладват на РЩЕ и се евакуират по общия ред;

-след сигнала „ОТБОЙ“ привеждат евакуационните изходи в начално състояние по предназначение.

 

 1. Задачи на Отговорниците на допълнителните зони извън основните автономни зони:

-изпълняват аналогични задачи като отговорниците на автономни зони с цел да не остане неевакуирано лице.

 

 1. Задачи на Отговорниците за комуникациите и поддържащите агрегати и системи:

-по условен сигнал от РЩЕ изключват или контролират автоматичното изключване на системи, възли, агрегати и устройства, свързани с доставка на топла вода, електроенергия, вода, газ и др., които не са свързани към системата за пожарогасене или тя не е сработила;

-контролират работата на резервните генератори, други източници за запасно енергоснабдяване и елементите, които те захранват;                                                                                                                                                

-намират се в непосредствена близост до оборудването и след изключването му се евакуират по общите правила;                                                                                                                 

-след получаване на сигнал „ОТБОЙ“ привеждат всички системи в нормално работно състояние,а в случай на повреди, щети и аварии докладват на РЩЕ.

 

 1. Задачи на Отговорниците за оповестяване:

-по условен сигнал от РЩЕ привеждат в действие установените средства за оповестяване на сигнал „ТРЕВОГА“ и „ЕВАКУАЦИЯ“. Сигналите се повтарят в течение на цялата евакуация. При наличието на автоматична аудио оповестяваща система, я дублират;                                                                                                                                   

-след изтегляне на личния състав се евакуират по общия ред.

 

 1. Задачи на Заместник- ръководителите на евакуацията:

-оказват съдействие на РЩЕ, съгласно възложените им задачи;                                                                 

-контролират работата на ЩЕ и докладват на РЩЕ.

 

 1. Задачи на допълнително привлечените лица в ЩЕ:

Определят се с оглед оперативната обстановка. Разпорежданията могат да се дават устно или писмено.

 

 За координиране на действията на щаба е необходимо РЩЕ да провежда периодични срещи, заседания и оперативки с членовете на щаба, на които да се обсъждат и усъвършенстват мероприятията, както и да се търсят начини за съкращаване на времето за евакуация.

 

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЗАБАВНАТА ЕВАКУАЦИЯ /НЕ/

 

Чл.34. Управление на незабавната евакуация от Щаба за евакуация

 1. Управлението на незабавната евакуация се извършва непосредствено от ЩЕ, под прякото ръководство на РЩЕ и неговите заместници.
 2. Управлението на незабавната евакуация се извършва на база План за незабавна евакуация.
 3. Не се допуска вмешателство на неоторизирани лица в управлението на незабавната евакуация.
 4. При активиране на протоколите за незабавна евакуация, тя се провежда до пълното й приключване, освен с изрична писмена заповед от органите на МВР. Не се допуска прекратяване на незабавната евакуация в други случаи.
 5. Управлението на незабавната евакуация е насочено към извеждане на всички лица, намиращи се в застрашената зона/ обекта.
 6. По време на протичане на провеждане на незабавна евакуация всички разпореждания и заповеди на РЩЕ се изпълняват безпрекословно, точно и максимално бързо.
 7. По време на протичане на незабавна евакуация разпорежданията и заповедите на РЩЕ не се обсъждат, оспорват или игнорират.
 8. Управлението на незабавната евакуация се извършва по начин, изключващ създаването на паника сред евакуиращите се.
 9. Известяването на членовете на ЩЕ се извършва чрез мобилна връзка само ако това не противоречи на безопасността на обекта. В случай, че използването на комуникационни средства е нецелесъобразно, се използва ръчно писмена комуникация, жестова такава или чрез лица за свръзка.

 

X. ЕВАКУАЦИЯ НА ОБЕКТА

 

Чл.35. Процедура за евакуиране на обекта/зони

 След оповестяване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ длъжностните лица по евакуацията изпълняват своите задължения.

Действията на извеждащите и оповестителите са следните:                                                                                                                  

-известяват със спокоен глас кратко и ясно за предстоящата евакуация. Целта е да не се допускат паника и хаотични действия от страна на евакуиращите се. В случай на налично автоматично гласово оповестяване го дублират;                                                                                                                      

Извеждащият ОАЗ…:

-извеждащият разпорежда запазване на тишина и приканва евакуиращите се незабавно да изключат всички устройства, използващи радио- честоти /мобилни телефони, таблети, компютри, преносими такива и др.;                                                                                                    

-разпорежда евакуиращите се да излязат от кабинетите и зоните, в които се намират и да заемат позиция за евакуация, като спазват инструкциите;                                           

-следи времето за напускане на помещението да бъде в рамките на 1-2 минути;                                                                                                                                    

-следи да не се вземат обемисти вещи и багаж. Евакуираните вземат само връхните си дрехи и изключените си средства за комуникация;                                                                                                

-след напускане на кабинета евакуиращите са застават в коридора в близост до максимално защитена стена. Подреждането е в редица по двама или трима, с лице към маршрута за придвижване;                                                                                                             

-застава зад колоната евакуиращи се и докладва на РЩЕ за готовност за евакуация;                                                                                                   

-след получено одобрение, разрешава движение по пътищата за евакуация към фасадните евакуационни изходи. Върви се бързо, БЕЗ ТИЧАНЕ, като се спазва ПЪЛНА ТИШИНА. Извеждащият ОАЗ… върви най- отзад и издава разпореждания на колоната. При усложнени условия, задните евакуиращи се полагат ръка на рамото на предния;                                                                                                                                     

-по време на движение извеждащият ОАЗ… следи колоната евакуиращи се и поддържа контакт с РЩЕ и другите длъжностни лица;

-при основателно съмнение за усложняване на обстановката ОАЗ… оправомощава подходящо лице от колоната за водещ. Инструктира го относно огледи за средства на тероризма, опасни участъци, заложени средства на тероризма и други опасности;                                                                             

-извежда евакуиращите се по установените пътища и маршрути за евакуация до зоната за евакуация.                                                                                                                                                          

-след влизане в зоната за евакуация следи всички евакуирани да изчакат проверка от органите на МВР;

Обезопасяващият автономната зона за евакуация /ОБАЗ…/:

-съдейства на извеждащия ОАЗ… за евакуация на всички лица от зоната;

-след напускане на колоната, проверява всички помещения и зони за останали лица и след като се увери, че всички са напуснали, предприема обезопасяване на зоната- затваря всички врати и прозорци;

-докладва на РЩЕ за обезопасяване на зоната и се евакуира по общия ред.

 

*ВАЖНО! Отговорното лице за сигурността на информационните и комуникационните системи действа по особен протокол, утвърден от ръководителя на обекта.

 

 Към момента на пристигане на първите евакуиращи се лица в зоната за евакуация, тя трябва да е оборудвана за посрещането им, съгласно изискванията на плана за незабавна евакуация. Отговарят съответните длъжностни лица от ЩЕ, в чиито задължения това е разписано.

 

 При евакуация да се следи за автоматичното сработване на системата за евакуация /ако такава е изградена на обекта/. В случай, че автоматична система не е налична, отговорните лица ОКПАС от ЩЕ предприемат ръчно изключване на системите по животоподдържане, енерго-, водо- и газоснабдяване. Да се имат предвид специфичните дейности на лицата, осигуряващи защитата на информационните и комуникационните системи!

В случай, че на територията на обекта има зони за сигурност, да се съставят отделни процедури за тяхната евакуация, съответно нивата на достъп.

 

След разпореждане от МВР се предприема евакуация на МПС от застрашените зони.

 

На всички етапи от евакуацията се докладва на РЩЕ и се изпълняват неговите разпореждания.

 При рязка промяна в терористичната обстановка се действа съгласно ситуацията. При вземане на заложници по време на евакуиране на обекта, зоната, в която е извършено деянието се обезопасява, като при необходимост лицата зе прикриват в защитени пространства, като достъпът на субекти на тероризма до тях се ограничава с подръчни средства.

 При необходимост от водене на преговори със субекти на тероризма, ЩЕ осигурява логистиката за лицата от МВР, с оглед оказване на пълно съдействие по постигане защита на живота и здравето на заложниците.

 При сработване на взривно устройство на територията на обекта по време на евакуацията, пътищата за евакуация могат да бъдат променени, с оглед максимално безопасно извеждане на всички лица от обекта. Действа се според обстановката.

 При възникване на допълнителни усложнения в обстановката се предприемат адекватни ответни мерки, като се следват и разпорежданията на екипите на МВР.

 

XI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МВР и ПБЗН

 

Чл.36.Основни положения при взаимодействието на ЩЕ с органите на МВР и ПБЗН

Първата задача на РЩЕ е да информира постоянно органите на МВР за текущата ситуация в обекта, за обявената незабавна евакуация и за другите оперативни данни, имащи отношение към кризисната ситуация.

 При подаване на сигнала на дежурния на съответното РУ МВР, дежурният служител ще уведоми компетентните служители, които да дадат първични разпореждания за управление на ситуацията до пристигане на екипите на МВР. Тези първични разпореждания не се изчакват за обявяване на незабавна евакуация. 

При пристигане на силите на МВР, пряко задействани за процедури против терористичното въздействие, РЩЕ докладва обстановката и взетите към момента мерки, както и проведените мероприятия. От момента на поемане на оперативната обстановка под контрол от екипите на МВР, РЩЕ  и ЩЕ им оказват пълно съдействие. В зоната за евакуация органите на МВР и ДАНС провеждат оперативна дейност по филтриране на евакуираните. Длъжностните лица от ЩЕ им оказват съдействие. При сериозни терористични въздействия и пълна евакуация на обекта се препоръчва създаване на кризисен щаб от длъжностни лица на обекта, служители на МВР, ДАНС, ПБЗН, органи на държавната и местната власти, медици, психолози и др. При подаване на сигнал „ОТБОЙ“ се предприемат действия по привеждане на обекта в работно състояние. В случай на криза, довела до причиняване на щети, разрушения и жертви, се следват плановете за действия при кризи.

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.37. Действие на плана за незабавна евакуация 

Настоящият ПНЕ е в сила от момента на обявяване на сигнал „ЕВАКУАЦИЯ“ до получаване на сигнал „ОТБОЙ“.

 

Чл.38. Автономност на плана за незабавна евакуация

Допуска се настоящият ПНЕ да се присъедини към други планове с подобна насоченост или за действия при природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, пожари и др. Допуска се ПНЕ да се прилага към Плана за охрана на частно охранително дружество, охраняващо обекта, части от ПНЕ да залегнат в Правилника за пропускателния режим и опазване на вътрешния ред в обекта.

 

Чл.39. достъп до плана за незабавна евакуация

ПНЕ е за служебно ползване и не се препоръчва неговото разгласяване, предоставяне на трети лица или изнасяне извън пределите на определените за целта служебни помещения в обекта, с цел предотвратяване на запознаване с него от страна на субекти на тероризма или техни поддръжници.

 

Чл.40. Водене и съхранение на плана за незабавна евакуация

ПНЕ се съхранява в антитерористичното досие /АНТЕРДО/ на обекта. Право на промени в плана има служителят за връзка по сигурността с разрешение на ръководителя на обекта. При извършени промени незабавно се уведомява РЩЕ.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЗАБАВНАТА ЕВАКУАЦИЯ

 

 Общи препоръки

1.Да се обърне внимание на отговорниците за комуникациите- тяхната роля е изключително важна, тъй като снабдяването с електричество, вода, газ и др. са жизненоважни, но и най- опасната съставляваща при терористично въздействие, тъй като пренебрегването на прекратяване на тяхното подаване може да доведе до вторичен взрив и рязко увеличаване на щетите.

2.Да се следи подаването на налягане в противопожарните системи да е в указаните норми, спринклерната система да е готова за функциониране по предназначение.

3.Да се следи евакуационните изходи и пространствата около тях да са проходими и в готовност за преминаване и извеждане на евакуиращите се. Евакуационните изходи да са готови за бързо отваряне и застопоряване в положение „ОТВОРЕНО“.

 1. Пътищата за евакуация на територията на обекта трябва да са свободни за бързо преминаване /включително и без видимост/, да не са препречени или преградени, да няма наличие на препятстващи движението предмети и вещи. Автономно светещите указателни табели, посочващи пътя на евакуация да се поддържат в изправно състояние и да се следи състоянието на дизел- генераторите или на другите установки за аварийно захранване.
 2. Предварително да се уточнят и да се запознаят всички служители на обекта с пътищата и маршрутите за евакуация.
 3. Да се предвидят защитени маршрути за евакуация, оглед избягване на вторични поражения на евакуиращите се при евентуален взрив от разпръскване на осколки от стъкла и други материали. Маршрутите да се провеждат по максимално възможни мъртви зони по отношение на ударната вълна и другите поразяващи фактори.
 4. Добре да се прецени отдалечеността на зоната за евакуация от обекта, като се съобрази с осигуряването на пълна безопасност на евакуираните, намиращи се в тази зона по отношение не само на заплахата от поразяващите фактори на терористичното въздействие, но и от трафика на МПС, възможностите за въоръжено нападение над евакуираните и т.н. По тези показатели зоната за евакуация трябва да предлага максимална защита на лицата в нея и да е удобен за охрана и филтриране от органите на МВР и ДАНС.
 5. Оповестяването на лицата в обекта за незабавна евакуация трябва да бъде провеждан по начин, който да не предизвиква паника и хаос. Да се определят условни сигнали.
 6. При спиране на електрозахранването е задължително да има предвидени механични източници за оповестяване /звънци и др./. Оповестяването се води до приключване на евакуацията. Наличната аудио- селекторна система за оповестяване да се поддържа в пълна изправност.

 

***

 

Както по- горе в пособието уточнихме, задачата ни е да ви предложим образец на план за провеждане на симулативни тренировки, изискван от чл.7 т.6 от НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол.

Планът за провеждане на симулативни тренировки е базиран на плана за незабавна евакуация и описва процедурите по извеждане на всички лица от застрашен от тероризъм обект или зони от него.

В тази глава от пособието ще ви предоставим примерен план за симулативна тренировка за действие при тероризъм, изискващ евакуация на обекта.

 

***

 

Утвърждавам плана за провеждане на симулативни тренировки

и учения по ЗПТ на територията на

обект:……………………………………………………………………………………………………………………..,

стопанисван/ползван от дружество:……………………………………………………………………….

 

Ръководител/управител/директор на………………………………………………:

                                                                                             

                                                                   /……………………………………………/.

 

 

 

ПЛАН

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАТИВНИ ТРЕНИРОВКИ И УЧЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

 

Планът е изработен за провеждане на симулативни тренировки  и учения за противодействие на тероризма на служителите на дружество/сдружение/организация, др…………………………………………………………………….,

работещи в обект:…………………………………………………………………………………………………..

 

* По- долу в плана обектът на дружество/сдружение и др…………………………………………, намираща се в гр……………………………………, на ул…………………………… №……….. ще бъде изписвана като „обект“.

 

Настоящият план е предназначен за управление на симулативните тренировки и ученията на служителите на дружество/сдружение и др…………………………………………, работещи в обекта.

 

Планът за провеждане на симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма състои от две части:

 1. план за провеждане на тренировки за евакуация на обекта;
 2. план за провеждане на учения за противодействие на тероризма на територията на обекта.

 

Цел на симулативните тренировки и учения: изграждане на отработена система на действие, организация и моторика на действията на служителите на обекта при следните ситуации:

 1. провеждане на превантивни и протекционни мерки от служителите на обекта против тероризъм на неговата територията;
 2. незабавна евакуация на лицата, намиращи се в обекта при получаване на заплаха за терористично въздействие или при осъществено такова.
 3. провеждане на действия и мероприятия в началните етапи на възникнала кризисна ситуация, породена от терористично въздействие, която не изисква евакуация на обекта.

 

Задачи на плана: да се изработи процедура за практическа подготовка и обучение на служителите на обекта за действия при евакуация на обекта и за прилагане на мерките за противодействие на тероризма с цел превенция на терористични въздействия.

 

Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, в чл. 7 разпорежда собствениците/ ползвателите на обекти по чл. 2 на наредбата или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително да провеждат учения на служителите в съответния обект по следните мерки за противодействие на тероризма:

 1. познаване, спазване и довеждане до висока степен на прилагане на основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
 2. правилност на действията им при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;
 3. действия по недопускане на събирането на голям брой посетители в малки помещения;
 4. изграждане на устойчиви знания и умения за действия при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
 5. познаване на начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен терористичен акт;
 6. правилност и адекватност на действията на персонала на обекта при провежданите симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма;
 7. правилност на попълване на протоколите за проведените симулативни тренировки.

 

Ключова роля в плана заема План за незабавна евакуация на обекта. Незабавната евакуация се обявява при кризисни ситуации, реално застрашаващи живота и здравето на лицата, намиращи се на територията на обекта.

 

ОБЩО ВРЕМЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА ОБЕКТА:…………………………….. до ………… мин.

 

ЩАБ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

 

1.Ръководител /РЩЕ:………………………………………………………………………………..

2.Заместник-ръководители /ЗРЩЕ/:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3.Отговорници за оповестяването и свръзките /ОО/:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.Отговорници за автономните зони за евакуация

4.1. извеждащи /ОИАЗ…/:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.2. обезопасяващи /ОБАЗ…/:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5.Отговорници за техническите системи /ОКПАС/:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Отговорници за зоната за евакуация /ОЗЕ/:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

7.Други служебни лица, съгласно плана за незабавна евакуация:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА:

 

До момента: подаден е сигнал за възникнало локално терористично въздействие:

Тип:………………………………………………………………………………………………………

Вид:……………………………………………………………………………………………………..

Интензитет:……………………………………………………………………………………………

Локализиране:………………………………………………………………………………………… на територията на обект, попадащ в обхвата на наредбата към Закона за противодействие на тероризма. Сигналът е приет от служителя за връзка по сигурността /СВС/. Кризисната ситуация изисква незабавна евакуация на целия обект.

Съгласно плана за незабавна евакуация, СВС и ръководителят на Щаба за евакуация /РЩЕ/ са подали искане до Управителя на обекта и незабавно са получили заповед за обявяване на незабавна евакуация.

РЩЕ е свикал Щаба за евакуация /ЩЕ/. Часът е чч : мм

 

Чл.1. Действия на Щаба за евакуация

1.събиране на всички членове на ЩЕ и раздаване средствата за свръзка и комплектите на евакуиращите лица- текущо време до 5-тата минута.

2.свеждане на обстановката от РЩЕ до членовете на ЩЕ и поставяне на задачи по: обявяване на евакуация- до 2 мин /текущо време до 7-мата минута/;

3.активиране оповестяване на обекта за обявяване на евакуация- с изчакване на 45 секунди за достигане на отговорниците до своите позиции. Активира се системата за гласово оповестяване на незабавна евакуация. Оповестяването се спира ръчно след сигнал „отбой“ /текущо време до 00:07:45/;

4.Отговорниците за дублиращо оповестяване провеждат гласово оповестяване- от текущо 00:07 до личната си евакуация от обекта, след евакуиране на всички лица и изпразване на обекта от хора, след доклад до РЩЕ и получено разпореждане за напускане на обекта;

 1. Отговорниците за извеждането на лицата се придвижват до съответните зони /текущо време до 9-тата минута/ и задействат процедура по евакуиране на лицата.
 2. Отговорниците за зоната за евакуация незабавно получават съоръженията за обезопасяване на ЗЕ и започват нейната подготовка за приемане на евакуиращите се лица. Периодично докладват на РЩЕ;
 3. Отговорниците за техническото обезопасяване /ОКПАС/ провеждат мониторинг за правилното действие на автоматичната система за евакуация, а при отсъствие на такава предприемат действия по изключване на силовите агрегати и прекратяване на подаването на ел.енергия, вода, газ и др. Проверява се работата на аварийното захранване на обекта, дежурното осветление и елементите от системата за евакуация, като при неизправности те се отстраняват и се докладва на РЩЕ;

— ДО ТЕКУЩО ВРЕМЕ 9-ТА МИНУТА ИЗВЕЖДАНЕТО НА ЛИЦАТА ТРЯБВА ДА Е В ХОД—

 

Евакуиране на лицата от обекта

 

ГРАФИК НА ЕВАКУИРАНЕТО

 

1.Автономна зона……………….: Отговорникът по извеждането на автономна зона №… /ОИАЗ…/ започва извеждане на лицата от помещенията при текущо време 9-та минута, завършва подреждането на евакуиращите се в евакуационна колона при текущо време 12-та минута. Провежда кратък инструктаж на колоната относно предстоящата евакуация, използва защитени зони, вписани в плана за незабавна евакуация. Следи да не се носят обемни вещи от евакуиращите се. Разпорежда изключване на мобилните устройства. Призовава за запазване на пълна тишина. Докладва на РЩЕ готовност за движение. Започва извеждане при текущо време 12:10-тата минута. Движи се зад колоната. За водещ е определено лицето……………………………………………. от състава на евакуиращите се. ОАЗ… докладва на РЩЕ за преминаване през вътрешен евакуационен изход №…… и поемане към фасаден евакуационен изход №…. при текущо време 12:50 мин. Докладва за състоянието на пътя за евакуация и при усложняване на обстановката. При достигане на фасаден евакуационен изход №…. докладва на РЩЕ за извеждане на евакуиращите се на маршрута за евакуация при текущо време 15- та минута. Докладва за състоянието на видимата част от маршрута за евакуация след 10 секундна оценка и при разрешение на РЩЕ, разпорежда движение на евакуиращите се по маршрута за евакуация към зоната за евакуация. Действа съгласно оперативната обстановка, с оглед безопасното достигане на евакуиращите се до зоната за евакуация. Достигане на зоната за евакуация при текущо време до 18- 20 минута. Докладва на РЩЕ за доставяне на евакуиращите се в зоната за евакуация. Разполага евакуиращите се в ЗЕ и ги предава на органите на МВР. Докладва за поемането на евакуираните от органите на МВР. Изпълнява разпорежданията на РЩЕ.

 1. Автономна зона №….: Отговорникът по обезопасяване на автономна зона №…. /ОБАЗ…/ оказва съдействие на ОИАЗ… по организиране на евакуирането и извеждане на всички лица от зоната. След излизане на лицата през вътрешен евакуационен изход №… предприема обезопасяване на зоната, както следва:

-проверява зоната за неевакуирани лица- ……… мин.,

-затваря всички прозорци и врати на всички помещения-………. мин.,

-докладва на РЩЕ за обезопасяване на зоната и при получено разрешение се евакуира по общия ред.

 

3.Зона за евакуация: Отговорниците за зоната за евакуация /ОЗЕ/ след получаване сигнал за обявяване на евакуация предприемат:

-вземат съоръженията за изграждане на линия на безопасност и незабавно отиват в зоната за евакуация и предприемат бързи действия по нейното оборудване, съгласно плана за незабавна евакуация. При завършване на всеки от етапите по подготовка, докладват на РЩЕ. Приемат групите евакуиращи се и съвместно с органите на МВР ги разполагат в зоната за евакуация. При необходимост оказват помощ на нуждаещите се. За всяко събитие докладват на РЩЕ.

 

4.Технически системи и системи за евакуация- контролират се от ОКПАС. След получаване на сигнал за обявена евакуация, незабавно започват провеждане на мониторинг за правилната работа на системите. Дейността им е до привеждане на всички системи в необходимото състояние за правилно провеждане на евакуацията и защита на обекта от технически неизправности. Докладват за обстановката на РЩЕ. След получено от него разрешение се евакуират по общия ред.

 

 1. Други длъжностни лица по евакуацията- изпълняват разпорежданията на РЩЕ и докладват при изпълнението им. След разрешение се евакуират по общия ред.

 

6.Частно охранително дружество- действа на база плана за незабавна евакуация. Осигурява охраната на обекта при евакуация, като не допуска влизане на лица на територията на обекта при обявена евакуация. След евакуиране на обекта и предаването му на органите на МВР, действа съгласно разпореждането на отговорните лица от дружеството.

 

Евакуиран обект

При завършена евакуация обектът трябва да е напълно изпразнен от лица. Допуска се присъствие на охраната, която да осигурява въведените рестрикции, като се намира в защитени зони. При необходимост от претърсване на обекта за средства на тероризма се действа по плана за претърсвания на обекта.

При необходимост от запазване на местопроизшествия, се действа съгласно плана за запазване на местопроизшествия.

До подаване на сигнал „отбой“, обектът е под контрола на органите на МВР.

След подаване на сигнал „отбой“, обектът започва дейности по минимизиране на евентуалните последици от терористичното въздействие е връщане към нормална дейност.

Препоръчва се при провеждане на симулативните тренировки да участват всички субекти, действащи на територията на обекта.

 

След приключване на симулативната тренировка се изготвя протокол за проведена симулативна тренировка. Прилагаме примерен протокол:

 

 

ПРОТОКОЛ

 

За присъствие на проведената симулативна тренировка- евакуация на обект:

…………………………………………………………………………………………………………… в град/село………………………………., на ул./бул…………………………………№……… от служителите на……………………………………………………………………………………

 

Днес, от ………………………….. до ……………………………… часа, на …………………….. 20….. г., в ………………. часа, в гр./с…………………………………………………, на територията на обект:……………………………………………………………………………………………….. бе проведена симулативна тренировка- евакуация.

Проведената евакуация на обекта е:

пълна        частична        по зони

 

ЩАБ на евакуацията:

Ръководител на щаба:

1……………………………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

Заместник- ръководители:

1………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

2……………………………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

3……………………………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

 

Членове:

1……………………………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

2……………………………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

3……………………………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

4……………………………………………………………………………………………………………………………….

/длъжност, име, фамилия/

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Орган/ лица, контролиращи провеждането на евакуацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Цел на евакуацията:

Незабавно обезопасено извеждане на застрашени лица и МПС от рискови зони или от обекта и позиционирането им в зоната за евакуация.

 

Задачи на евакуацията:

 1. Отработване на изпълнението на задълженията на длъжностните лица от щаба на евакуацията по максимално бързо извеждане на застрашени лица от обекта;
 2. Проверка за адекватност на пътищата за евакуация;
 3. Проверка за адекватност на маршрутите за евакуация;
 4. Проверка за адекватност на зоната за евакуация;
 5. Проверка на оборудването, проходимостта и безопасността на евакуационните изходи, коридори и стълбища;
 6. Проверка работата на дежурното осветление и указателните знаци за потоците при евакуиране;
 7. Проверка на системите и оборудването, действащо при евакуация;
 8. Достигане на максимално кратко време за извеждане на евакуираните до зоната за евакуация;
 9. Други задачи:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Резултати от проведената тренировка:

 

Етап Пълнота Време

мин.

Оценка 0-8 Забележки
Получаване на сигнал и анализ на ситуацията ……………. ……………. ……………. …………….
Подаване на искане за евакуация ……………. ……………. ……………. …………….
Получаване на заповед за евакуация ……………. ……………. ……………. …………….
Събиране на ЩЕ, инструктаж, задачи, раздаване на средства за свръзка и комплекти на евакуиращи лица ……………. ……………. ……………. …………….
Заемане на позициите на отговорниците ……………. ……………. ……………. …………….
Начало на евакуацията ……………. ……………. ……………. …………….
Начало на подготовка на зоната за евакуация ……………. ……………. ……………. …………….
Извеждане на лицата от автономните зони да вътрешните евакуационни изходи /вписва се най- дългото време/ ……………. ……………. ……………. …………….
Извеждане на лицата до фасадните евакуационни изходи /вписва се най- дългото време/ ……………. ……………. ……………. …………….
Движение на лицата от ФЕИ до зоната за евакуация /вписва се най- дългото време/ ……………. ……………. ……………. …………….
Час на навлизане на последното евакуирано лице в зоната за евакуация ……………. ……………. ……………. …………….
Мониторинг на системата за евакуация ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на РЩЕ ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на ЗРЩЕ ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на ОИАЗ ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на ОБАЗ ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на ОО ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на ОКПАС ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на ОЗЕ ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на други длъжностни лица по евакуацията ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на оборудването на ЗЕ ……………. ……………. ……………. …………….
Време на пристигане на органите на МВР от момента на известяване ……………. ……………. ……………. …………….
Изграждане на кризисен щаб ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на дейността на частното охранително дружество ……………. ……………. ……………. …………….
Оценка на взаимодействието на длъжностните лица от ЩЕ ……………. ……………. ……………. …………….
Участие на субектите в обекта ……………. ……………. ……………. …………….
Състояние на евакуираните лица ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. …………….

 

Средна оценка на проведената симулативна тренировка:……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                    /словом/

 

Анализ на проведената симулативна тренировка:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Определени недостатъци:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Положителни прояви:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Задачи за отстраняване на слабостите, срокове:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Поощрени длъжностни лица:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ НА тренировката ЛИЦА:

 

Длъжност, име, фамилия Подпис Забележки
1 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
2 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
3 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
4 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
  …………………………………. …………………………………. ………………………………….
  …………………………………. …………………………………. ………………………………….
  …………………………………. …………………………………. ………………………………….

 

Служител за връзка по сигурността:…………… /..……………………………………………../

 

Ръководител на ЩЕ:…………………………………………………………………………………

/длъжност, име, фамилия/

 

***

 

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЕКТА

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Ученията са задължителни за всички служители, работещи на територията на обекта и включват задължителни теми, разпоредени от чл. 7 т.т. 1- 5 на „Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. на ДАНС и МВР за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол”.

Материалът на учението съдържа теми, необходими за пълноценното изпълняване на мероприятията за противодействие на тероризма от служителите на дружеството, на територията на обекта, както и за тяхната водеща роля по отношение на мерките по противодействие на тероризма.

Учението е съобразени с изискванията на Плана за сигурност на обекта.

 

II. ЦЕЛИ

 

С провеждането на учение се цели подготвяне на служителите на обекта за изпълняване на мерките за противодействие на тероризма, залегнали в Плана за сигурност и спазване на чл.7 т. 1- 5 от наредбата към Закона за противодействие на тероризма.

За достигане на поставените цели, съдържанието на учението предоставя на служителите:

 1. необходимите компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
 2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учението.

При провеждане на ученията не се определя входно ниво, различно от: принадлежност на лицата към дружеството по трудов договор.

Лицата, които преминат учението трябва:

 1. Да са напълно запознати с темите;
 2. Да получат необходимия обем теоретични знания и практически умения по темите;
 3. Да знаят своите права и задължения при изпълняване на мерките за противодействие на тероризма на територията на обекта.

 

Цели за формиране на базисни и специфични знания и компетенции за изпълняване на мерките за противодействие на тероризма на територията на обекта:

След завършване на учението служителите трябва да умеят правилно да осъществяват и прилагат своите задължения и компетенции по пълноценно изпълняване на мерките за противодействие на тероризма на територията на обекта, като:

 1. знаят основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
 2. владеят реда за действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;
 3. следят за недопускане на събирането на голям брой лица /различен от нормалното по предмета на дейност на обекта/ в ограничени зони и пространства със затруднена незабавна евакуация;
 4. упражняват устойчиво и повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
 5. познават и могат да прилагат начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършено терористично въздействие.

 

III. ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЯТА

 

Ученията се провеждат присъствено на територията на обекта и в местата за практически упражнения- по цялата територия и на прилежащите територии на обекта.

 

IV. ВХОДНИ СТАНДАРТИ

 

Задължително е обучаемите лица да са служители на……………………………………… и да са работещи на територията на обекта.

 

V. ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

 

Получаването на учението се освидетелства чрез полагане на подпис в Протокол за преминато учение. Вписването на длъжността, имената и подписа се полагат собственоръчно, с химикал пишещ в син цвят.

 

VI. ДОКУМЕНТИРАНЕ

 

Документиране на провеждането на учението се извършва в „Протокол за преминато учение“.

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОВЕЖДАЩИЯ УЧЕНИЕТО

 

По теория

Право да извършват учение в теоретическата му част имат:

 1. Определеният със заповед служител за връзка по сигурността;
 2. Управителят на обекта или оправомощено от него компетентно лице.

По практика

Право да извършват учения в практическата им част имат:

 1. Определеният със заповед служител за връзка по сигурността;
 2. Управителят на обекта или оправомощено от него компетентно лице.

Препоръчително е инструктиращите периодично да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.

 

VIII. МАТЕРИАЛНА БАЗА

 

 1. Теоретична част

Учебен кабинет

Като учебен кабинет може да се използва зала на обекта, в която да се провежда теоретичната част на учението.

Основно оборудване и обзавеждане

Основно оборудване – работно място на всеки обучаем (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), при необходимост: учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.

Учебни помагала

Учебни помагала – прилагат се при необходимост и по преценка на обучаващия. Могат да бъдат: демонстрационни макети и модели, реални образци на документи, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, мултимедия.

 

 1. Практическа част

Място за провеждане на практическата част от учението е цялата територия на обекта и прилежащите територии. Особено внимание да се обърне на евакуационните маршрути и защитената зона.

 

IX. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

 

ПЪРВИ МОДУЛ- Теоретична част

 

№ п.р. НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ Времетраене
1 Основни положения при противодействие на тероризма. Видове терористични въздействия, най- вероятно възможни терористични въздействия на територията на обекта  

15 мин.

2 Запознаване с Плана за сигурност на обекта 10 мин.
 

3

 

Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават на територията на обекта или на прилежащите територии, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение  

15 мин.

4 Действия на служебните лица на обекта при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др. 15 мин.
5 Действия на служебните лица на обекта за недопускане на събирането на голям брой лица в ограничени зони със затруднена незабавна евакуация за дълго време. 15 мин.
  Почивка 10 мин.  
 

6

Проявяване на повишено внимание и действия на служебните лица на обекта при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели  

15 мин.

7 Начини за оповестяване, информиране и реагиране при извършено терористично въздействие 15 мин.
8 Евакуация при кризисни ситуации, предизвикани от терористично въздействие 15 мин.

 

ВТОРИ МОДУЛ- Практическа подготовка

 

№ п.р. НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ Времетраене
1 Места с концентрация на лица, места с повишен риск от терористично въздействие. Действия на служителите на обекта по превенция на възможни терористични въздействия.  

15 мин

2 Схема и ред на евакуация по подобекти и зони в обекта. Действия на служителите при евакуация на търговската част, служебните зони, коридорите, търговските зони, паркингите и фоайета. Извеждане на лицата при евакуация, маршрути на евакуация, зона за евакуация. Действия на служителите на обекта при евакуация. 30 мин.

 

X. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМИТЕ

 

 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Тема №1: Основни положения при противодействие на тероризма. Видове терористични въздействия, вероятни терористични въздействия на територията на обекта /15 мин./

Съдържание:

 1. Противодействие на тероризма

Определение: Противодействието на тероризма е всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване и децентрализирано изпълнение при постоянна и ефективна координация между държавни и местни органи и структури с цел:

-защита на правата на гражданите, юридическите лица, държавата и обществото от тероризъм;

-превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването на тероризъм;

-разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете и предотвратяване на вредните последици от тероризъм.

 

 1. Закон за противодействие на тероризма

Съдържание:

1.Основни положения

2.Важни членове, касаещи персонала на обекта.

 

 1. НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол:

Съдържание:

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

 1. видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма;
 2. минималните изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в обектите по т. 1;
 3. редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките в обектите по т. 1.

НА КАКВО ДА СЕ ОБЪРНЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ?

 1. план за сигурност- наличие и запознатост на персонала с него;
 2. персонал за физическа защита- наличие и подготвеност за действие при кризисни ситуации, предизвикани от видовете терористични въздействия;
 3. физически бариери- наличност, оценка на адекватност;
 4. охранително осветление- наличност, оценка на адекватност;
 5. компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп- наличност, оценка на адекватност;
 6. алармени системи за сигурност и системи за видеонаблюдение- наличност, оценка на адекватност, подготовка на персонала на пост мониторинг;
 7. служебни помещения и оборудване- наличност, оценка на адекватност;
 8. пропускателен режим в обекта- наличност на Правилник за пропускателния режим, оценка на адекватност, наличност на информационни табели, готовност на персонала и охраната за спазването му;
 9. пропуск-контактна апаратура, детектори за метал, паникбутони- наличност, оценка на адекватност;
 10. осигуряване на места за паркиране на МПС- наличност, оценка на адекватност;
 11. осигурява ли се присъствието на служител на съответния обект при извършване на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители- нормативна база на обекта;
 12. проведен инструктаж и обучение на служителите- налични и правилно попълнени и водени документи;
 13. проведени предишни симулативни тренировки и учения със служителите за противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест месеца- наличен план, протоколи за провеждани тренировки;
 14. ред за оповестяване и информиране, мерки за реагиране и преодоляване на последиците при извършен терористичен акт- обученост на отговорните лица;
 15. други- по мерките за противодействие на тероризма.

 

 1. Терористично въздействие

Съдържание:

Определение:

ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ- всяко въздействие на терористи, техни помагачи и поддръжници върху средата за  антитерористична сигурност и/ или терористичната обстановка в сцена за антитерористична протекция.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- съвкупност от: превенция на терористични въздействия, протекция на населението от терористични въздействия, пресичане на терористични въздействия, преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия; /характерни черти- „ЧЕТИРИТЕ „П“- ПРЕВЕНЦИЯ, ПРОТЕКЦИЯ, ПРЕСИЧАНЕ, ПРЕОДОЛЯВАНЕ/.

 

 1. Видове терористични въздействия

Съдържание:

Терористична заплаха- получени данни от различни разузнавателни, контраразузнавателни и други източници за готвено терористично въздействие.

Терористичен акт- действие или съвкупност от действия на субекти на тероризма, насочени към причиняване на човешки жертви и материални щети, вследствие на: взрив/палеж, използвани общоопасни средства, чрез заложени устройства или осъществени от терористи- камикадзе.

Терористична атака- офанзивна нападателна дейност на субекти на тероризма, базирана на използване на огнестрелно или хладно оръжие, МПС или други средства, предизвикващи човешки жертви и материални щети чрез първични и вторични поразяващи фактори, атака над информационните и комуникационните системи /характерни черти- единични или група терористи, физически атакуващи с използване на хладно или огнестрелно оръжие; хакери- субекти на тероризма/.

Терористично нападение- масирана терористична атака с използване на леко и тежко стрелково оръжие, с възможно извършване на терористични актове, отвличащи маневри и по- сложни тактически действия; /характерни черти- организирани и едновременни, или серия от терористични атаки/.

Терористичен удар- едно или комплекс от терористични нападения с използване на високоточно оръжие, с възможно използване на тактически и стратегически средства за масово поразяване. Могат да бъдат придружени с масирана психологическа и пропагандна дейност;

 

 1. Най- вероятни терористични въздействия на територията на обекта и прилежащите територии

Съдържание:

 1. Терористична заплаха- може да бъде получена по телефона; през интернет ресурс; по пощата- писмо или колет; чрез куриер; чрез устен сигнал и др.
 2. Терористичен акт- възможни:

-чрез предварително заложено взривно устройство;

-чрез палеж на МПС;

-чрез терорист- камикадзе;

-чрез изпратено взривно устройство или общоопасни средства по пощата или с куриер;

-чрез внасяне на територията на обекта на общоопасни средства или чрез пускането им в жизнеобезпечаващите системи /въздушна, водоснабдителна, газоснабдителна/;

-други.

 1. Терористична атака- възможни:

– чрез проникване на въоръжени субекти на тероризма на територията на обекта;

-чрез проникване на МПС в пешеходните зони;

-газене на пешеходци по паркингите;

-хакерски атаки

-други.

 1. Терористични нападения- организирани терористични атаки, комбинирани въздействия и др.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ —

 

Тема №2: Запознаване с Плана за сигурност на обекта /10 мин./

Съдържание:

План за сигурност на обекта- най- общо представяне. Трябва да се наблегне на рисковите места за тероризъм, на задълженията на служителите и др. важни раздели. При лекцията трябва да се използва плана за сигурност.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ —

 

Тема №3: Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават на територията на обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение /15 мин./

Съдържание:

1.Разпознаване на субекти на тероризма- признаци на лица, будещи основателно съмнение за причастност към терористична или радикална дейност:

-облекло;

-поведение;

-поглед;

-маршрут на движение;

-възможност за носене на общоопасни средства под дрехите;

-възможност на територията да действа организирана група субекти на тероризма /комуникация, срещи, влизане и напускане/.

2.Действия при засичане на лица с признаци по т.1.:

-информиране на служителя за връзка по сигурността;

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ —

 

Тема №4: Действия на служебните лица на обекта при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др. /15 мин./

Съдържание:

 1. Важен принцип: „вещта трябва да се намира в типично за нейния характер място и винаги наблизо да има отговорен за нея човек“. Всички останали случаи будят съмнение и трябва да бъдат проверявани.

2.Възможни източници за получаване на информация за багажи и предмети без надзор:

-от клиенти;

-от служители- хигиенисти;

-от служители по поддръжката;

-от служители на наемателите;

-от други източници.

 1. Действия на служителите на обекта:

-доклад на служителя за връзка по сигурността;

-проверка на сигнала, определяне степен на достоверност;

-обявяване за забравен багаж- наблюдава се дали ще се промени обстановката в обекта;

-по преценка- информиране на органите на МВР.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ —

 

Тема №5: Действия на служебните лица на обекта за недопускане на събирането на голям брой лица на ограничени пространства със затруднена евакуация /15 мин./

Съдържание:

Рискове: събирането на голям брой лица в ограничени пространства създава предпоставки за извършване на терористични въздействия, в т.ч. и спонтанни. „Голям брой лица“ трябва да се подразбира като групи лица, надвишаващи нормалния брой, свързано с предмета на дейност на обекта.

Ролята на служителите на обекта е да не допускат концентрацията на лица в ограничени пространства.

Такива концентрации на лица могат да се получат:

-при влизане на организирани групи на територията на обекта;

-при образуване на опашки в и около обекта;

-при провеждане на мероприятия на територията на обекта.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ —

 

Тема №6: Проявяване на повишено внимание и действия на служебните лица на обекта при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели /15 мин./

Съдържание:

1.Кои пратки трябва да будят съмнение за наличие на общоопасни средства:

-пратки без конкретен подател или от подател, будещ съмнение за автентичност;

-пратки, от които се долавят звуци, вибрации;

-пратки, от които се носят остри миризми;

-пратки, в които чрез напипване се определят проводници или конфигурации, напомнящи взривни вещества, колби, епруветки и др.;

-анонимни пратки;

-пратки донесени от лица, които не са служебно ангажирани за това;

-други.

2.Действия при пристигане на такива пратки:

-лицето, което ги носи трябва да бъде дискретно заснето от служителите на обекта;

-за пратката незабавно да се докладва на служителя за връзка по сигурността;

-за пратката да се информират органите на МВР, в случай, че тя буди основателно подозрение за средство на тероризма /задължение на СВС/.

3.Да се работи на принципа „по- добре излишна предпазливост, отколкото недооценяване или подценяване на опасността“

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ —

 

Тема №7: Начини за оповестяване, информиране и реагиране при извършено терористично въздействие /15 мин./

Съдържание:

При извършено терористично въздействие от различните типове ще има различни поражения и щети.

 1. Терористична заплаха- няма преки жертви и материални щети. В случай на незабавна евакуация ще има пропуснати ползи, паника и недоволство от страна на наематели и посетители.
 2. Терористичен акт- възможни човешки жертви и материални щети, предизвикани от първични и вторични поразяващи фактори /ударна вълна, осколки, температура, повишаване на налягането, силен шум, вторично поражение от материали в обекта, паника и др./; задължителна незабавна евакуация и извеждане в район за безопасно пребиваване. Проверка на всички евакуирани лица. Да се отчита пристигане на органите на МВР, ДАНС, ПБЗН, СМП. Целесъобразно претърсване на обекта за средства на тероризма. Да се отчита възможността от комбинирано терористично въздействие, отвличащи терористични маневри и др.; действа се по плана за незабавна евакуация /ако има/.
 3. Терористична атака- наличие на въоръжени субекти на тероризма на територията на обекта /огнестрелно или хладно оръжие/. Да се отчита терористично нападение тип „таран“ с МПС. Зоните, в които има заложници да се поставят под особено наблюдение и да се отцепят. Зоните, които не са пряко застрашени да се евакуират. Незабавно да се уведоми служителят за връзка по сигурността, управителя на обекта, МВР. Поддръжката задейства съответните протоколи за действие.

Комуникациите на служебните лица трябва да бъдат кодирани.

Оповестяване: оповестяване се препоръчва при терористична заплаха и при терористичен акт, както и при терористична атака, ако това няма да доведе до усложняване на обстановката. Задействат се процедури за противодействие на тероризма. Допуска се евакуиране на обекта, като оповестяването става централно, през системата за оповестяване или чрез локални средства, ако системата е блокирана или обектът не разполага с такава.

Известяване: при основателни съмнения за предстоящо терористично въздействие или при извършено такова, информиращото лице е служителят за връзка по сигурността или управителят на обекта. Известява се 03 РУМВР Варна. Възможно е и известяване през номер 112, но това не отменя позвъняване до дежурния на 03 РУМВР Варна.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ —

 

Тема №8: Евакуация при кризисни ситуации, предизвикани от терористично въздействие /15 мин./

Съдържание:

Евакуация при кризисна ситуация, предизвикана от терористично въздействие се извършва с разрешение на управителя на обекта, на служителя за връзка по сигурността, а в тяхно отсъствие- от оправомощено от тях лице.

Целта на евакуацията е да се спасят максимално възможен брой човешки животи. При провеждане на евакуация не се мисли за материални щети. Евакуацията на обекта става през определените в Плана за сигурност евакуационни изходи, пътища за евакуация и маршрути за евакуация до зоната за евакуация.

Съответно МПС от паркингите/ паркоместата  се евакуират от прилежащата територия по разпореждане на органите на МВР.

Служителите на обекта изпълняват разпределените им роли при евакуация, след което се евакуират и отиват в зоната за евакуация.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ –

 

 1. ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА- провежда се „на терен“

Тема №1: Места с концентрация на лица и МПС, места с повишен риск от терористично въздействие. Действия на служителите на обекта по превенция на възможни терористични въздействия. Места с концентрация на лица; места с повишен риск от терористично въздействие. /15 мин/.

Съдържание:

1.обхождане на всички възможни зони с концентрация на лица и МПС;

2.общи мероприятия, които служителите на обекта трябва да извършват:

-подробна проверка на внасяното оборудване на територията на обекта, аналогично мероприятие при демонтаж и изнасяне на оборудването;

-организиране на адекватни мерки с цел опазване на обществения ред и превенция на престъпна дейност и тероризъм;

-правилно организиране на придвижване на големи групи лица със задача недопускане на инциденти и произшествия;

-други мероприятия.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ –

 

Тема №2. Схема и ред на евакуация по зони от обекта. Действия на служителите при евакуация. Извеждане на лицата при евакуация, маршрути на евакуация, зона за евакуация. Действия на служителите на обекта при евакуация.         /30 мин./

Съдържание:

1.Обход на всички евакуационни изходи, пътища за евакуация, маршрути за евакуация и зона за евакуация. Да се обърне внимание на средствата за пожарогасене.

2.Да се определят „на терен“ обема и състава на евакуационните потоци по съответните пътища и маршрути за евакуация;

3.Да се определи примерното взаимодействие между служителите на обекта;

4.Други специфични условия при отсъствие на ел. енергия, без информационни и комуникационни системи.

— ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ –

 

* * *

 

 

ПРОТОКОЛ

 

За присъствие на проведеното учение на служителите на…………………………………., работещи в обект……………………………………………………………………………………..

 

Днес, от ………………………….. до ……………………………… часа, на …………………….. 20….. г., в гр…………………………..,  на ул…………………………..……………………… №………

бе проведено учение на тема:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Ръководител на учението:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

/длъжност, име, фамилия/

 

Орган/ лица, контролиращи провеждането на учението:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Достигнати цели на учението:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Изпълнени задачи на учението:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Резултати от проведеното учение:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Анализ на проведеното учение:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Определени недостатъци:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Положителни прояви:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Задачи за отстраняване на слабостите, срокове:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Поощрени длъжностни лица:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ НА УЧЕНИЕТО ЛИЦА:

 

Длъжност, име, фамилия Подпис Забележки
1 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
2 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
3 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
4 …………………………………. …………………………………. ………………………………….
  …………………………………. …………………………………. ………………………………….
  …………………………………. …………………………………. ………………………………….
  …………………………………. …………………………………. ………………………………….

 

Служител за връзка по сигурността:…………… /..……………………………………………../

 

***

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

1.Глава I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:………………………………………………………….. 2 стр.

 

2.Глава II.ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАТИВНИ ТРЕНИРОВКИ:……………………… 5 стр.

 

3.Глава III.НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ НА ОБЕКТА ИЛИ НА

ЗОНИ ОТ НЕГО:……………………………………………………………………….……… 7 стр.

 

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ТЕРОРИЗЪМ:……………………………………..… 7 стр.

 

5.Получаване на сигнала от СВС, оценка на достоверност:…………………………… 7 стр.

 

6.ДЕЙСТВИЯ НА СВС ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ

ЗА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ:…………………………………………………… 8 стр.

 

7.Оценка на риска от развитие на кризисната ситуация:……………………………… 8 стр.

 

8.Действия на СВС и привлечените служебни лица

от ЩЕ по незабавно провеждане на оперативни действия за

установяване на следните параметри:…………………………………………………… 8 стр.

 

9.Действия на СВС по обявяване на незабавна евакуация

/НЕ/ в обекта:……………………………………………………………….……………….. 10 стр.

 

10.Глава IV. ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ НА ОБЕКТА

ИЛИ ЗОНИ ОТ НЕГО:……………………………………………………….……………… 12 стр.

 

11.Задействане на плана за незабавна евакуация:………………………………….. 12 стр.

 

12.ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ:……………………..… 14 стр.

 

13.Глава  V. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА

НЕЗАБАВНАТА ЕВАКУАЦИЯ:……………………………………………………………. 33 стр.

 

 1. Общи препоръки:……………………………………………………………………….. 33 стр.

 

15.Глава VI  ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАТИВНИ ТРЕНИРОВКИ

И УЧЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА:…………….. 34 стр.

 

16.Глава VII. ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЯ ЗА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ

НА ОБЕКТА:…………………………………………………………………………………. 42 стр.

 

17.СЪДЪРЖАНИЕ:…………………………………………………………………………. 53 стр.