МЕТОДИ НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА” – ARCHANGEL

March 9, 2021

МЕТОДИ НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ТЕРОРИЗМА”

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  от неправителствени

организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е

неправителствена, нестопанска, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавна и местна власти, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния състав на сдруженията и специално създадените в състава им структурни подразделения, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на работата по:

– провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;

– оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действия от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, с частните охранителни дружества и с други неправителствени организации;

– водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата

с тероризма чрез:

превенция / профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция;

протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени за антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в

рамките на ЧАС,  антитерористични центрове;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените за антитерористична протекция;

– съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност, спазвайки разпоредбите на законите и действащата

нормативна уредба в Република България.

 

„АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“

 

* * *

 

 

 

 

         УВОДНА ЧАСТ

 

 

Здравейте, уважаеми читатели,

Агенция „Борба с тероризма“ /АБТ/ към Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ /АПТА/ е структурно подразделение, създадено за работа „на терен“ по прилагане на Закона за противодействие на тероризма /ЗПТ/ в частта му касаеща изработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма от частни системи, лица и мероприятия. Голям дял от дейността на АБТ заема подготвяне на Антитерористични досиета на системи /АНТЕРДО/, включващи в съдържанието си множество документи, необходими за правилното и пълноценно прилагане на ЗПТ от частни субекти. В настоящият материал ние няма да се спираме на този необходим документооборот, тъй като той е с достатъчно конкретно съдържание и ще е предмет на други публикации.

Читателите, които следят публикациите на АПТА са запознати с големия обем от информация, които дружеството предлага във вид на печатни издания и материали в нашия сайт, но работата на АБТ е до известна степен „секретна“, тъй като АНТЕРДО съдържа конкретни измерения на антитерористичната сигурност на системи, които са били потребители на нашите услуги. Това се налага, поради реалната възможност материалите, изготвени в следствие на проведени подробни антитерористични обследвания, разкриващи и слабите места на проверявани системи /от гледна точка на антитерористичната им защитеност/ да попаднат в ръцете на субекти на тероризма, които да се възползват от тях.

В редовете по- долу ще ви запознаем с някои от теоретичните основи, на които се опира АБТ при дейността си. Тези основи са изведени през годините от екипите на Алианса и са прилагани многократно в дейността ни, както в теоретичен план, така и на „терен“.

Защо се наложи създаване на Агенция „Борба с тероризма“? както и по- горе споделихме, като една от малкото организации в сектор „сигурност“, занимаваща се конкретно и специализирано с противодействие на тероризма на територията на България, в нашите редици се вливат различни хора. Тези членове и сътрудници са с различни разбирания за дейността на АПТА, действат на различни направления и изпълняват различни задачи. Предвид добиването на служебна информация, нейното обработване, съхраняване и водене при провеждане на антитерористични обследвания, в т.ч. и на високорискови, от гледна точка на тероризма системи, ръководството на Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“, след съгласуване с компетентен държавен орган, прие решение дейността по изготвяне на АНТЕРДО на терен да се отдели от другите дейности на алианса. Отделянето трябваше да се осъществи и възложи на нова структура на АПТА, чиято дейност да се снабди със съответните нива на достъп и да се извършва от оторизирани сътрудници на АПТА. С решение на Управителния съвет на АПТА, бе създадена Агенция „Борба с тероризма“ /АБТ/. Агенцията е пряко подчинена и се управлява от Председателя на Управителния съвет на АПТА, който е и неин представляващ. АБТ представлява стройна структура, изградена на военен принцип. Лицата, които действат в нея са сътрудници на АПТА, но имат особен статус в АБТ. По разбираеми причини не можем да споделим по- точна информация.

В това издание ще ви запознаем с някои от основите на теоретичното обезпечаване на Агенция „Борба с тероризма“ /АБТ/.

 

 

 

 

МЕТОДИ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА АБТ

 

 

Каква точно антитерористична дейност извършва АБТ? В предишни издания на АПТА многократно сме давали определения и тълкования на характера на работата на неправителствени организации с антитерористична дейност, като сме се старали да обобщим и стандартизираме основните стълбове в дейността. Нека си припомним някои основни положения.

Антитерористичната дейност на НПО може да се извършва от специализирани граждански сдружения /неправителствени организации с антитерористична дейност- НОСАД/, които на база конкретна съдебна регистрация/ обстоятелства, вписани в Търговския регистър, обучение по компетентност на техните сътрудници, оборудване и реална дейност. НОСАД могат да осъществяват мероприятия по противодействие на тероризма в рамките на Закона за противодействие на тероризма, като остават позиционирани в публичния сектор „сигурност“. Най- големият дял от дейността на НОСАД се извършва по направление „превенция на тероризъм“, където техните задачи са да създават обществена платформа за противодействие на тероризма, на база своите компетенции и правомощия.

В изработената от АПТА теоретична база, регламентираща дейността на НОСАД, общото направление на тяхната работа се определя като противодействие на тероризма и състои от две съставляващи:

 1. Антитерористична дейност;
 2. Контратерористична дейност.

По- рано, в някои наши издания сме въвели това разделение, което към момента не е прието от официалните власти на страната, но сме доказали, че противодействието на тероризма състои от тези два компонента, без които не може да се направят следващите уточнения на дейностите, представляващи „4-П“- ПРЕВЕНЦИЯ, ПРОТЕКЦИЯ, ПРЕСИЧАНЕ, ПРЕОДОЛЯВАНЕ на тероризъм и последствията от неговите проявления. Съгласно теоретичните положения, приети в АПТА:

 

АНТИТЕРОРИЗЪМ = ПРЕВЕНЦИЯ + ПРЕОДОЛЯВАНЕ,

 

КОНТРАТЕРОРИЗЪМ = ПРОТЕКЦИЯ + ПРЕСИЧАНЕ.

 

Какво означават тези изрази? По своят характер, антитероризмът има дефанзивен и предимно превантивен характер. Дейността на НОСАД по това направление е насочена към населението и съдържа мерки по неговото обучение, инструктиране и подготовка за реагиране на терористични заплахи, както и определяне на основните положения при преодоляване на последствията от тероризъм. В по- ранните тълкования на тези термини и действията по тяхното осъществяване, АПТА причисляваше изготвянето на АНТЕРДО към групата на превенцията, но след влизането в сила на Закона за противодействие на тероризма и задължението на собственици и ползватели да изготвят АНТЕРДО за управляваните от тях системи, което предполага достъп до пална информация, касаеща антитерористичната защитеност на системите, нашите специалисти извадиха тази дейност „пред скоби“ и я прехвърлиха в групата на контратерористичните мерки. Правилно ли беше това решение? По наше мнение, да, не само правилно, но и напълно задължително. Определяйки изготвянето на АНТЕРДО в групата на протекционните мерки над система, АПТА обезпечи опазването на степента на защита на информацията, добита при провеждане на антитерористичните обследвания.

Изяснявайки и въвеждайки тези категоризации, АПТА се базираше на аксиомата, че възможност за действие НОСАД имат единствено в съставляващата „антитерористична дейност“. Това положение е неоспоримо поради действащото законодателство в България, категорично определящо единствената възможност за пряко пресичане на терористични въздействия да бъде възложено на държавните компетентни органи за борба с тероризма /МВР, МО/.

Както става ясно от гореизложеното, законодателят не определя забрани относно участието на НОСАД в противодействие на тероризма /дори е записал принцип за взаимодействие на държавата с граждански организации по направление противодействие на тероризма/, но конкретно е разписал кои са участниците при провеждане на антитерористична операция. Сред тези участници НОСАД нямат отредено място, дори и при логистичното обезпечаване на подобни операции. Какво се получава? НОСАД, като „беден роднина“ са допуснати само с единия крак в вай- крайния ъгъл на общата платформа за борба с тероризма, като с „половин уста“ им е отредено място като евентуално възможно взаимодействаща структура с държавата, но изнесен зад скоби и незначителен придатък.

Правилно ли е това положение? Допускаме, че при съставяне на Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него законодателят не е бил информиран относно степента на подготвеност и възможности на НОСАД, въпреки писмата, които АПТА многократно изпращаше при обсъждането на проекта за ЗПТ. Сега, след ретроспекция на изминалите години, след промените в подготвеността на АПТА, след няколко хиляди страници печатни материали, нашите специалисти прецениха, че се налага актуализиране на някои теоретични основи на АПТА и полагане на такива за Агенция „Борба с тероризма“.

В най- общи линии, описаната от АПТА антитерористичната дейност на НОСАД се състоеше в следното:

 1. превенция на терористични въздействия;
 2. протекция на Сцени под антитерористична протекция /САТП/ от терористични въздействия;
 3. съдействие на държавните силови структури при пресичане на терористични въздействия;
 4. съдействие и взаимодействие с компетентните органи при преодоляване на последствията от терористични въздействия.

Това бяха така наречените „4 П“. Още в началните периоди от изработване на теоретичната база за НОСАД, за нас беше ясно, че основният дял от дейността на подобни организации ще се позиционира в т.1- „превенция на терористични въздействия“, като се отчиташе че и протекции над САТП също е изключително важен дял от тяхната дейност, но тя ще е свързана с подписване на договори за антитерористична протекция и ще носи по- конкретен характер. След влизането в сила на Закона за противодействие на тероризма, ролята на НОСАД като съдействащи на компетентните държавни органи при пресичане на терористични въздействия бе изцяло зачеркната, тъй като при разпоредбите за провеждане на антитерористични операции НОСАД никъде не фигурира. За разлика от Закона за противодействие на тероризма, в Закона за защита при бедствия е отредена роля и за доброволните формирования, част от които са и НОСАД. В нашата теоретична база съдействието на компетентните държавни органи при минимизиране и ликвидиране на последствията от прояви на тероризъм бе отразена, въпреки че мнението на АПТА е двояко по този въпрос. Ние виждаме участието на НОСАД в платформата за противодействие на тероризма повече в сектор „сигурност“, а много по- малко при преодоляване на последствия от тероризъм, което е приоритет на други граждански сдружения с насока към защита от бедствия.

Какво се получава на практика? Базирайки се на горните разсъждения, към настоящия момент /месец март 2021 г./ НОСАД са оставени на движение „по инерция“. АПТА непрекъснато действа по направление „противодействие на тероризма“ на база на въведените от самия себе си стандарти и основи за дейност, без участие на държавен регулатор, който да следи за адекватността на извършваната работа. Правилно ли е това? Очевидно не. За нас е неприемливо дейност по борба с тероризма да се извършва от НПО, които не са НОСАД, не притежават необходимата теоретична, материална, кадрова и друга база, позволяваща им да участват в платформата „противодействие на тероризма“. Ако се „вгледаме“ в частния сектор „сигурност“, ще видим, че дори СИЧОД /субекти, извършващи частна охранителна дейност“ имат отделен закон и две наредби, които много подробно и адекватно определят, рамкират и насочват тяхната дейност. Но нека сложим на везните частната охранителна дейност и противодействието на тероризма… Очевидно второто ще натежи повече, много повече. Трябва да се помни, че при борбата с тероризма ВИНАГИ говорим за опазване на ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО на групи хора. Докато при различните видове частна охранителна дейност се опазва имущество, физическа неприкосновеност на лице, ценни пратки и т.н., то при противодействие на тероризма винаги дейността е насочена към спасяване на множество човешки животи. При отчитане на тези различни ценностни характеристики, на тяхната стойност за обществото, може ли дейността на НОСАД да бъде неглижирана от държавата? Не е ли време да се внесат промени в Закона за противодействие на тероризма, с които да се регламентира техният статус? Да се определят минимални изисквания, на които да отговарят подобни НПО, които желаят да бъдат НОСАД? В това направление АПТА може да бъде изключително полезна на законодателя със своя вече 8- годишен опит в теорията и практиката при противодействие на тероризма, с десетките АНТЕРДО, изготвени на различни категории системи, включително и на високорискови такива, АНТЕРДО, съгласувани от компетентните държавни органи без нито една забележка или слабост. Това говори, че разработената от АПТА методика за процедиране при изготвяне на АНТЕРДО работи, нещо повече, тя вече се прилага в много градове на България и е призната от професионалистите в областта.

Като всяка друга дейност, антитерористичната дейност на НОСАД /АТДНОСАД/ решава своите задачи като прилага определени методи. В общоприетият смисъл на понятието, метод е възприет начин на подход към действителността. Методът е начин за познаване, изучаване, изследване на явленията в природата и обществения живот, начин на достигане на определена цел, на решаване на проблем или задача. Действителното познание е процес на преход от незнание към непълно знание, а от него- към по-пълно знание, процес на непрекъснат стремеж към обективната истина. В този смисъл, процесът на познание в сферата на противодействие на тероризма, се подчинява на най- общите закони на познанието, отразяващи най- общите и съществени връзки и отношения на обективната действителност.

Като се основава на принципа на всеобщата връзка и взаимозависимост на явленията в обществото и обществените отношения, методиката на АТДНОСАД ще изисква да не се подхожда към всяко изучавано терористично въздействие като към изолирано такова, а да се търсят причинно- следствени връзки между тези престъпления в различни среди за антитерористична сигурност, като се проектират техните възможни проявления над антитерористичната защитеност на нашата страна.

Методите при  АТДНОСАД са звена от единна система на методи, състояща от:

 1. Общи методи;
 2. Частни методи;
 3. Специални методи.

Нека ги разгледаме по- подробно.

Общият метод позволява да се разкрие сигурностната същност на специфичните за  АТДНОСАД проблеми, да се изяснят ролите на теорията и практиката както в научното изследване на процесите при противодействие на тероризма, така и в дейността на сътрудниците на антитерористичните формирования на терен. Характерно за общия метод е, че той е базисен метод, т.е. метод, на който се основават и от който произтичат всички други методи, прилагани за изучаване и овладяване на предмета на противодействие на тероризма, за изучаване на свързани с терористичните въздействия конкретни процеси, логистика, организационни въпроси, начини на извършване и сходни техни черти. Общият метод създава „програмата“, „протоколите“ за извършване на дейността на НОСАД и задава направленията, по които следващите методи трябва да доработят цялостната противодействаща на тероризма система за работа на подобни организации. При общият метод винаги се търси причината, зародишът, пътищата за поява, развитие и усъвършенстване на тероризма, като АПТА го конкретизира в рамките на нашата страна. Търси се генезисът на тероризма, срещу който да се строи стената на противодействие и да се подготвят „ударните сили“. Общият метод, обаче, не е нещо дадено за постоянно, завършено и консервирано. Този метод е в постоянно развитие, като трябва да съответства на изменящите се условия в средата за антитерористична сигурност в страната и региона. Общият метод, както отбелязахме, не може да следва измененията на детайлите и микро- проявите на тероризъм /на ниво клетка/. За тези микро изменения са необходими приспособени методи за изследване. Такива методи са частните и специалните.

Системата от определени способи, правила и препоръки за изучаване на конкретни терористични въздействия в тяхната детайлност, общи черти и характеристики се нарича частен метод на изследване. Под „изучаване“ трябва да се разбира не само сетивното, но и рационалното познание, необходимо на НОСАД в дейността по противодействие на тероризма в страната. Това познание, изготвените методики и протоколи трябва да са насочени към разкриване същността, подобията и разликите в терористичните въздействия, можещи да бъдат осъществени в страната. Способите, правилата и препоръките за изследване на тази престъпна дейност представляват обобщен израз на новаторството и на приетата практика при подобни изследвания, като тук се включват не само официално одобрените от практиката теоретични положения, но и достиженията на екипите на НОСАД, доказали се във времето. Този метод се нарича частен, защото той съчетава в себе си само част от познавателните способи, определена комбинация от тях, която именно отличава този метод от другите методи. Прилагането на частни методи трябва да отчита, че те само се модифицират в зависимост от обекта на изучаване и в зависимост от условията на процеса на познание, придобиват специфични особености, но запазват същността си.

Частните методи биват:

 1. Наблюдение;
 2. Вписване на резултатите от наблюденията;
 3. Анализиране на резултатите от наблюдението;
 4. Сравнение с подобни процеси;
 5. Извеждане на изводи относно необходимите действия на НОСАД.

В зависимост от специфичните особености на дадена разновидност на АТДНОСАД,

частните методи придобиват различни характерни черти. Тези черти зависят и от степента на подготовка на екипите, които ги извършват, от натрупаните бази данни, които се използват за откриване на характерни черти на изучаваното терористично въздействие.

Другата част от системата на методите са специалните методи на АТДНОСАД. Под специален метод на изследване трябва да се разбира метод, който се прилага само в една или няколко разновидности на процеса на  АТДНПО. Към специалните методи на  АТДНПО се отнасят само методи, които са характерни и се използват основно при дейност по противодействие на тероризма от НПО. Някои от тези методи са:

 1. Собствени методи;

1.1. технически методи;

1.2. структурни методи;

 1. Моделиране;
 2. Математически методи;
 3. Социологически методи;
 4. Физически и химически методи;
 5. Антропологични  и антропометрични методи;
 6. Други методи.

Трябва да се прави разлика между „специални методи на  АТДНОСАД /СМАТДНОСАД/“ и специални методи от други науки и направления /охранителна дейност, военно дело, криминалистика и др./, използвани при противодействие на тероризма. Кръгът на специалните методи, използвани при противодействие на тероризма непрекъснато се разширява, а СМАТДНОСАД непрестанно се усъвършенстват. Съществува разлика между методите на  АТДНОСАД като теоретична платформа и методите при осъществяване на практическа дейност. Практиката се отличава от научната дейност. Практическата дейност на органите на антитерористичните НПО, чиято теоретична основа е изградена от множество науки и познания, по съдържание, цели, средства и условия, се отличава от научното изследване. Както в практиката, така и при научното изследване могат да се прилагат еднакви методи на познание, същността на които остава еднаква, независимо от сферата на тяхното прилагане. Различието става по- осезаемо, когато става дума за прилагане не на частни, а на специални методи на познание. Някои от специалните методи на  АТДНОСАД могат да се окажат неприложими при събиране, изследване и оценка от сътрудници на НОСАД, например на улики и доказателства за терористична дейност, поради липса на законова база за този вид дейност от частни лица. При извършване на  АТДНПО, ефективността на прилагането на методите на изследване се определя от практиката като критерий на истината. В процеса на реалната антитерористична дейност, предназначена за лица от частния сектор „сигурност“, се проверява работеща ли е системата от способи, средства и методика, предлагана от „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“. При това тази практика се явява част от колективната практика за борба с тероризма в държавата от публичния и частния сектори „сигурност“.

Трите метода, представляващи системата от методи при антитерористична дейност се използват в единство и взаимовръзка. Комплексното прилагане на тези методи образува съдържанието на понятието метод на  АТДНОСАД. Всички елементи на това понятие са неразривно свързани един с друг. Освен това всяко следващо звено от системата представлява детайлизиране и специализиране на предходното, съобразено със задачите и условията на дейността по противодействие на тероризма.  Във всеки частен метод се проявяват законите и категориите на общия метод; всеки специален метод представлява специфична комбинация от няколко частни метода. Нито един отделен метод не трябва да се счита за абсолютен и самодостатъчен, тъй като никой от методите, сам по себе си не може да доведе до успех, ако е изолиран от другите.

Имайки предвид, че дейността на Агенция „Борба с тероризма“ е повече на терен, то логично нейните екипи прилагат частни и специални методи, базиране на общи методи, изведени от АПТА и приети на въоръжение. Спецификата на добиваната информация от АБТ предполага по- ограничен кръг от лица, прилагащи тези методи.

 

ЧАСТНИ МЕТОДИ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА АБТ /АТДАБТ/

 

Частните методи при АТДАБТ имат специфични особености във връзка с предмета, целта и средствата на противодействие на тероризма от това подразделение. Особеностите на частните методи, прилагани от агенцията могат да се охарактеризират по следния начин:

Наблюдение. Под наблюдение се разбира преднамерено, планомерно, целесъобразно възприятие, извършвано с цел изучаване на състоянието на предмет, явление, обстановка и т.н., свързани със състоянието на антитерористичната сигурност и защитеност. При извършване на наблюдение в процеса са наблюдават следните участници:

 • обект на наблюдението- физически или юридически лица, процеси, системи, средства и др., които се наблюдават от екипи на АБТ при изпълнение на определена задача;
 • субект на наблюдението /наблюдаващ/- сътрудници на АБТ, които извършват наблюдението;
 • средства за наблюдение- всички технически средства, с които се извършва наблюдението;
 • помощни средства при наблюдението- МПС, укрития и др., от които се води наблюдението;
 • база данни, събрани от наблюдението- информацията /текстова, аудио-, видео и др., добита при извършване на наблюдението.

Субекти на наблюдението могат да са само изрично определените служебни лица от състава на АБТ, провеждащо наблюденията. Тези лица се подбират след предварително обучение и подготовка на терен. Определят се със заповед на Председателя на АБТ за всяка конкретна задача. Трябва да се знае, че извършеното от тези лица наблюдение постъпва пряко към аналитичния отдел, без да преминава през междинни звена. Наблюдаващият изследовател пряко и без посредници лично се убеждава в съществуването или отсъствието на едни или други факти, признаци и свойствата, определящи и влияещи на степента на антитерористична сигурност/ защитеност. Естествено той носи лична отговорност за достоверността на данните, придобити при наблюдението Такова наблюдение се нарича непосредствено наблюдение. Наблюдението може да се води от няколко екипа, ако изисква по- продължителен период от време. При определяне на графика на наблюдение трябва да се отчитат субективните човешки възможности за възприемане на постъпващата информация. При наблюдението се събира снимков и видеоматериал, правят се текстови доклади, както и устни такива. При установяване на оперативна информация, която трябва незабавно да се предаде на ръководството, това се прави в кодиран вид, съгласно инструкциите и приетите протоколи.

От друга страна, с оглед на компонента на човешкия фактор на обектите за наблюдение, дейността по наблюдение на процеси и обекти, свързани с противодействие на тероризма се занимава и с хора, тяхното състояние, емоции, постъпки, действия, част от които не се случват в момента на наблюдение, а в миналото или се очаква да се случат в бъдещето, то в ход се въвежда и друга форма на наблюдение- опосредено наблюдение: субектът на наблюдение не възприема наблюдавания обект лично, а опосредено чрез други лица, чрез техните сетивни органи като от информация за наблюдаваното. При опосреденото наблюдение субектът на изследването е принуден да решава задача, която не се поставя пред него в резултат на непосродствено наблюдение, т.е. той е длъжен да провери доколко сведенията, които е получил от трети лица съответстват на това, което тези лица са наблюдавали в действителност /да провери получената информация/.

 Характерни обекти за наблюдение при антитерористичната дейност са основно няколко:

 1. Веществени образувания- следи от извършено или такива, свидетелстващи за готвено терористично въздействие, предмети, документи и др., свързани с терористично въздействие, техните признаци, свойства и състояние;
 2. Хора- техните външни признаци както статични, така в динамика, външни прояви на емоционалното им състояние, на характера, темперамента им, зависимости, склонност към подаване на вербовка от субекти на тероризма, социален статус, рискови групи и т.н.;
 3. действия на хора, в т.ч. и такива действия, които отразяват начина на извършване и скриване на терористични въздействия или обратно- пропагандиране и разпространяване на терористични и радикални послания;
 4. Явления и събития, например процеси на следообразуване, други носещи информация за терористични въздействия /минали, извършени или готвени/ и т.н.

Главната цел на наблюдението е установяване на факти и тяхното опознаване. Същността на наблюдението е в анализиране на възприеманото. Ефективността на наблюдението зависи от способностите, обучеността, навиците и уменията на наблюдаващото лице, но зависи и от техническите средства, с които изследователят разполага. На база на тези данни, за наблюдението може да се дава оценка относно степента на неговата квалифицираност и ефективност. Към техническите спомагателни средства за наблюдение най- общо могат да се определят следните групи:

 • средства за откриване на невидими или трудно забележими за невъоръжено око елементи от средата;
 • средства за разширяване на границите на зоната за наблюдение;
 • средства за подобряване условията за наблюдение.

Средствата за откриване на невидими или трудно забележими за невъоръжено око елементи от средата са от редиците на механични, химическите, термичните, електрооптични и др. устройства, вещества и приспособления, с помощта на които се установяват гореописаните елементи.

Към средствата, разширяващи границите на зоната за наблюдение се отнасят различните оптически уреди и приспособления, даващи възможност за наблюдение във видимите и невидимите за невъоръжено око зони на спектъра.

Средствата за подобряване на условията за наблюдение са различните осветителни прибори, , средствата за видеонаблюдение в различните честотни спектри, термичните камери и т.н.

Като специализирани способи за наблюдение могат да се считат:

 • наблюдение на обектите при специално осветление, вкл. в различните спектри;
 • наблюдение при промяна на обикновения зрителен ъгъл;
 • наблюдение чрез филтриране на светлината;
 • наблюдение по ориентири и др.

С посочените средства за наблюдение не се изчерпва техният брой и свойства. Използването на различните технически средства може да изисква разработва не на различни способи за наблюдение, в т.ч. и на такива, които са приложими за конкретни случаи.

Измерване. Не често, но понякога в процеса на изследване на средата се налага да се извършват някои измервания, чрез които да се установят конкретни количествени характеристики на някои свойства на обекти, вещества, предмети, звуци и др. Това се постига чрез измерване. При измерването се осъществява сравняване на две величини, едната от които е известна и взета за стандартна норма. От гледна точка на съдържание всяко измерване изисква наличие на следните елементи:

 1. Обект за измерване- предмет, вещество, обект или отношение, което подлежи на измерване;
 2. Мерки- това, с което се сравнява измерването- количествен израз на сравняваните величини;
 3. Субект, извършващ измерването, притежаващ необходимите средства за измерване.

Обектите на измерване са:

 • различните свойства на предметите, тяхното количество или количеството на съставните им части, размерите, теглото, обемът, температурата, интензивността на поглъщане и изпускане на топлина, светлина, радиовълни, лъчение, вибрации и т.н.;
 • количествената страна на пространствените отношения- ръзстоянието между предметите, пунктовете, границите на пространството;
 • количествената страна на времевите отношения- честотата , продължителността и устойчивостта във времето на процеси и явления;
 • скоростта на движение, на развитие на процеси, на явления и т.н.

Описание. Под описание се разбира посочване на признаците на обекта или явлението. При описанието могат да се отбелязват съществените и несъществените признаци на обекта или явлението, а така също и прогнозираните такива. Описваните признаци се установяват чрез наблюдение, измерване или чрез получена по други  канали информация. Да се различава непосредственото от опосреденото описание.

Сравнение. Представлява едновременно съотносително изследване и оценка на свойства или признаци, които са общи за няколко обекта или явления. При сравняване съдържанието и значението на сравняваните обекти, предмети, явления и др. се опознават не само и не толкова чрез отделното им изучаване и оценяване, колкото чрез тяхното съпоставяне. Да се има предвид, че обектите на сравняване трябва да бъдат съпоставими, т.е. да имат общи признаци или свойства, наличието или липсата на които се изследват при сравняването. По тези принципи се установяват сходството, различието и същността на измененията ва сравняваните обекти или явления. Прилагането на сравнителния метод предполага наличие на не по- малко от два обекта или явления или един съотносително определена константна база.

Експеримент. При експеримента се проявява връзката между сетивното и логичното познание и тъй като той се провежда на база определени теоретични постулати и постановки, това позволява те да бъдат практически усвоени и проверени и на свой ред да служат за основа на нови теоретични постановки. Експериментът е изкуствено систематично изменение на условията на наблюдаваното явление и на неговите връзки с други явления. Целта на експеримента е да се открие естеството на наблюдаваното явление, неговата същност и произход, пътищата и методите на съзнателното им овладяване.

 

СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ

 

Някои от най- разпространените специални методи на АТДАБТ са:

Собствени методи. Към тази група методи се отнасят методите, които са разработени от формированията на АПТА или са разработени от други екипи, но се прилагат основно при АТДАБТ. В група „собствени методи“ са обособени две подгрупи:

 1. Технически антитерористични методи- това са методи, използвани преди всичко в областта на антитерористичната техника, като раздел от дейността по противодействие на тероризма. В подгрупата влизат редица използвани технически, технологични, информационни и други технологии, а така също различните устройства, апаратура, спомагателни средства и т. н. Трябва да се отбележи, че при дейността на АБТ техническите антитерористични методи повече отговарят на условията за причастност към група „собствени“ от гледна точка на това, че към момента на оформяне на настоящото издание у нас все още граждански сдружения с антитерористична дейност са сравнително малко, което означава, че подгрупата отговаря на изискванията методите да са разработени от други екипи, но да се прилагат основно при АТДАБТ.
 2. Структурни антитерористични методи- това са методите за построяване на определени структурни системи в АБТ. Такива системи се изграждат на база направления на дейността. Например, при провеждане на антитерористичен мониторинг основното звено в системата се явява мониторинговият екип /със съответната структура/, а при осъществяване на антитерористични протекции звеното е тактически екип. Структурните антитерористични методи са методи за избиране и натрупване на изходна и текуща информация, необходима за построяване на структурата и за използването й в практическата антитерористична дейност на АБТ. За източници на изходна информация трябва да се приемат нормите на Конституцията, НК, НПК, Закона за противодействие на тероризма, както и материалите, издадени от водещите НПО в областта на антитероризма, сведенията за начините за подготовка, извършване и укриване на извършителите на терористични въздействия и за признаците на прилагане на тези начини, за насоките на развитие на практиката при превенция, протекция и противодействие на терористичните въздействия. Въз основа на тази изходна информация се разработват структури на типизирани действия /съдържание, последователност, методика и т.н./ на сътрудниците- антитерористи. Съществени елементи на структурните антитерористични методи са формално- логичните способи на мислене /обобщение, анализ, хипотеза, аналогия и др./. В тези методи могат да се определят и чертите на метода „моделиране“, който придобива голямо значение за антитерористичната дейност.

Методът моделиране подразбира специално създадени предмети, устройства, системи, обстановка, среда и др., които като възпроизвеждат обекта на изследване, могат да го заместят в процеса на антитерористичната дейност. Създаването на модели има за цел отразяване на пространствени свойства и отношения на обект или съвкупност от обекти или възпроизвеждане на динамиката на наблюдавани или изучаване процеси, Сцени под антитерористична протекция /САТП/, на връзките и зависимостите в тях. Заместването на обекта на изследване с модел и изучаване на модела с последващо разпространение на резултатите от изследването върху конкретния обект е същността на методът „моделиране“.

Моделирането може да се използва както за изучаване и изследване на отделни обекти /подобекти/ от конкретна САТП, така и за изучаване, прогнозиране и управляване на процеси с различна степен на сложност и влияние върху средата за антитерористична сигурност.

Математически методи- могат да се използват от по- развитите АБТ, оборудвани с антитерористични центрове, разполагащи с необходимия ресурс от кадри и финансово обезпечение. Такива методи обхващат вероятностно- статистически направления, компютърно моделиране на процеси в САТП, създаване на математически модели на поведение, на определени процеси и т.н.

Социологически методи- представляват събиране и анализиране на проведени наблюдения, изследвания и проучвания на групи от населението или отделни индивиди; изучаване на проведени анкети, обществени дискусии, дебати, лекции, семинари, обучения и други, даващи възможност за събиране на информация относно причините за извършване на терористични въздействия и обстоятелствата, спомогнали за тяхното реализиране и скриване от закона; изясняване на честотата на извършване на различните терористични въздействия, за причините, довели до избора именно на даден способ терористично въздействие. С помощта на тези методи се събира информация за условията, които облекчават или затрудняват прилагането на различните видове терористични въздействия, изясняват нуждите на практиката и се решават други задачи, даващи материал за анализи.

Физикохимични методи- отнасят се към изключително важна група методи. Много от тези методи /микроскопия, луминесцентен анализ, дифузен, молекулярна спектроскопия, рентгеноструктурен анализ и др./ се използват от много добре развитите антитерористични центрове съвместно с криминалистични лаборатории при разкриване на опасни и мащабни терористични въздействия. Използването на тези методи е нова перспектива в развитието на АТДАБТ, но изисква преминаване на качествено ново стъпало в развитието й.

Антропологичните и антропометричните методи касаят установяване на личностни характеристики на лица, на групи лица и на потенциално опасни такива за извършване на терористични въздействия. Този метод е по- скоро научен, но изводите от получените резултати са от изключителна полза за  АТДАБТ.

 

След разглеждане на методите на  АТДАБТ става кристално ясно, че една от закономерностите на този вид дейност се заключава в непрекъснатото усъвършенстване и попълване на този арсенал от методи, от тяхното взаимодействие и комбиниране, като се отчита, че именно специалните методи са най- динамичната и оперативна част.

 

 

За контакти с нас:

antiterror@archangel.bg

 

* * *