НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ARCHANGEL

March 11, 2021

НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

В сила от 22.06.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът, по който се удостоверява изпълнението на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за издаване на лиценз или на удостоверение на:
1. търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на ЗЧОД;
2. търговци, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
3. бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, кандидатстващи за издаване или с издаден лиценз за самоохрана по реда на ЗЧОД.
Чл. 2. С тази наредба се урежда и:
1. редът, по който лицата по чл. 1 удостоверяват декларираната промяна на обстоятелствата по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД;
2. редът, по който лицата по чл. 1 удостоверяват, че отговарят на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал по глава втора от ЗЧОД.
Чл. 3. Търговците по чл. 1, т. 2 могат да извършват частна охранителна дейност на територията на Република България само след като удостоверят, че имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и след получаване на удостоверение по реда на тази наредба, че отговарят на изискванията на ЗЧОД.

 

 

Раздел II.
Ред за удостоверяване изпълнението на изискванията на ЗЧОД при кандидатстване за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност

Чл. 4. (1) За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към подаденото писмено заявление по чл. 41, ал. 1 от ЗЧОД търговците по чл. 1, т. 1 и лицата по чл. 1, т. 3 прилагат:
1. копие или препис от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придружено с официален превод на български език, издадено не по-рано от един месец преди датата на заявлението по ал. 1;
2. образци на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице;
3. документ за внесена държавна такса.
(2) За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към подаденото писмено заявление по чл. 41, ал. 1 от ЗЧОД търговците по чл. 1, т. 2 прилагат:
1. препис от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придружен с официален превод на български език, издаден не по-рано от един месец преди датата на заявлението по ал. 1;
2. декларация по образец, че търговецът по чл. 1, т. 2 няма задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в държавата, в която е установен; няма задължения към държавата, в която е установен, или към осигурителни фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган, приложение № 1;
3. документите по ал. 1, т. 2 и 3;
4. удостоверение, че търговецът по чл. 1, т. 2 не е обявен в ликвидация или несъстоятелност, придружено с официален превод на български език, издадено не по-рано от един месец преди датата на заявлението по ал. 1.
(3) Към документите по ал. 1 и 2 за физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена отговорност, съдружниците в дружества с ограничена отговорност, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, се прилагат:
1. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
2. декларация по образец от физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност, съдружник в дружество с ограничена отговорност, член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, че не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, приложение № 2.
(4) Освен документите по предходната алинея физическите лица по ал. 3, които не са български граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, прилагат документи за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, и саморъчно попълнена декларация по ал. 3, т. 2, придружени с официален превод на български език.
Чл. 5. Обстоятелствата по чл. 41, ал. 2, т. 1 – 3 и 5 от ЗЧОД за лицата по чл. 1, т. 1 и 3, регистрирани по законодателството на Република България, и обстоятелствата по чл. 41, ал. 3, т. 1 – 2, 4 – 5 от ЗЧОД за физическите лица по чл. 4, ал. 3 – български граждани, се установяват служебно по реда на Закона за електронното управление.

 

 

Раздел III.
Ред за издаване на удостоверение на търговците по чл. 1, т. 2 за изпълнението на изискванията на ЗЧОД

Чл. 6. (1) Търговците по чл. 1, т. 2 подават писмено заявление до органа по чл. 40 от ЗЧОД за издаване на удостоверение, че отговарят на изискванията на ЗЧОД за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България, приложение № 3.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочва и адрес за кореспонденция с търговеца по ал. 1 на територията на Република България.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага заверено от съответния компетентен държавен орган по установяване копие на документ, въз основа на който търговците по чл. 1 извършват частна охранителна дейност на територията на цялата страна, в която са установени.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат и документи, еквивалентни на посочените в чл. 4, ал. 2, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, и саморъчно попълнена декларация по чл. 4, ал. 2, т. 2, придружени с официален превод на български език.
(5) Освен документите по ал. 4 физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена отговорност, съдружниците в дружества с ограничена отговорност, членовете на управителния орган на търговското дружество, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, които не са български граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, прилагат документи за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, и саморъчно попълнена декларация по чл. 4, ал. 3, т. 2, придружени с официален превод на български език.
Чл. 7. Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на ЗЧОД, се спазват разпоредбите на чл. 42 от ЗЧОД.
Чл. 8. (1) Органът по чл. 40 от ЗЧОД отказва издаването или издава удостоверение на търговците по чл. 1, т. 2, че отговарят на изискванията на ЗЧОД, в срок до един месец от подаване на заявлението, съответно от отстраняване на непълнотите или несъответствията в документите, или от представянето на допълнително изисканите документи.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 9. Удостоверението по чл. 8, ал. 1 се издава със срок, равен на срока на разрешителния документ за извършване на частна охранителна дейност, издаден от компетентния орган от държавата, в която са установени търговците по чл. 1, т. 2.
Чл. 10. (1) При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на удостоверението се спазват разпоредбите на чл. 45 от ЗЧОД.
(2) Дубликатът на удостоверението се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 11. При промяна на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 – 5 се подава декларация по реда на чл. 46 от ЗЧОД.
Чл. 12. (1) Удостоверение по чл. 8, ал. 1 не се издава, а издаденото се отнема при наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 47 и чл. 49 от ЗЧОД.
(2) Отказът за издаване на удостоверение или за отнемането му могат да се обжалват по съдебен ред чрез органа, който е издал акта, в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. (1) При прекратяване на дейността на територията на Република България преди изтичане на срока по чл. 9 търговецът по чл. 1, т. 2 е длъжен в 7-дневен срок писмено да уведоми органа по чл. 40 от ЗЧОД и да върне удостоверението.
(2) В 7-дневен срок след изтичане на срока по чл. 9 търговецът по чл. 1, т. 2 е длъжен да върне удостоверението на органа по чл. 40 от ЗЧОД.

 

 

Раздел IV.
Ред за удостоверяване при промяна на обстоятелства, декларирани по чл. 46 от ЗЧОД

Чл. 14. Декларацията по чл. 46 от ЗЧОД се подава по образец, приложение № 4.
Чл. 15. Декларираните по чл. 46 от ЗЧОД промени се удостоверяват по реда на раздели ІІ и ІІІ от наредбата.

 

 

Раздел V.
Ред за удостоверяване, че лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, отговарят на минимални изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал по глава втора от ЗЧОД

Чл. 16. (1) Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 9 от ЗЧОД, за да удостоверят, че отговарят на изискванията на глава втора, раздели I – IІI, раздели V – IХ от ЗЧОД, подават заявление, приложение № 5, до органа по чл. 40 от ЗЧОД и прилагат декларация, приложение № 6, че сключените след 31 март 2018 г. до подаване на заявлението договори за охрана отговарят на изискванията за съответния вид дейност, регламентирани в глава втора на ЗЧОД, с изключение на договори за охрана, сключени за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) преди 30 март 2018 г., като посочват данни за възложителя по договора за охрана и срока на действие на съответния договор.
(2) Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД, към заявлението по ал. 1 прилагат и:
1. копие, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца, на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или на договор за комуникационни услуги;
2. писмено уведомление за изграждане или ползване на мониторинг-център за наблюдение и приемане на сигнали.
(3) При промяна на данните, съдържащи се в декларацията по ал. 1 и в документите по ал. 2, лицата, извършващи частна охранителна дейност, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, подават пред органа, издал лиценза, декларация, че сключените през тримесечието договори за охрана отговарят на изискването на глава втора от ЗЧОД и прилагат актуален документ по ал. 2.
Чл. 17. (1) Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, за да удостоверят пред органа, издал лиценза, че отговарят на изискванията на глава втора, раздел IV от ЗЧОД, към заявлението по чл. 16, ал. 1 прилагат:
1. копие на заповед на лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД за поемане на обект за самоохрана, удостоверено, че отговаря на оригинала, с подпис на управителя/представителя и печат на търговеца;
2. списък на охранителния състав, осъществяващ дейността по ал. 1, който съдържа имена и ЕГН/ЛНЧ на лицето;
3. списък на превозните средства (регистрационен номер, марка и модел на превозното средство), ако такива се използват за извършване на дейността по ал. 1.
(2) При промяна на данните, съдържащи се в документите по ал. 1, в 7-дневен срок от промяната се уведомява органът по чл. 40 от ЗЧОД, като към уведомлението се прилага съответният документ с актуалните данни.
Чл. 18. На лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, удостоверили по реда на раздел V пред органа по чл. 40 от ЗЧОД, че отговарят на изискванията на глава втора от ЗЧОД, се издава служебна бележка с посочена дата на удостоверяването.
Чл. 19. Документите по чл. 4, 6, 14, 16 и 17 могат да бъдат подавани и в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 2, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в “Държавен вестник”.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(имена, ЕГН/ЛНЧ)

управляващ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(точно и пълно наименование на търговското дружество/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на управление)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че управляваният и представляван от мен търговец няма задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в държавата, в която е установен; няма задължения към държавата, в която е установен, към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

Дата:

Декларатор:

гр. ……………………….

(подпис)

(……………………………………………………………)

(име, фамилия)

 

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

(имена, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес, едноличен търговец/собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност/съдружник в дружество с ограничена отговорност/член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице/неограничено отговорен съдружник в …)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(точно и пълно наименование на търговеца/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на управление)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Декларирам, че не съм бил/а през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, и актът за отнемане на издадения лиценз не е бил отменен по надлежния ред.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

Дата:

Декларатор:

гр. ……………………….

(подпис)

(…………………………………………………………….)

(име, фамилия)

 

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1

                                                                                     ДО

                                                                                     ДИРЕКТОРА НА

                                                                                      ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

                                                                                     “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

                                                                                     ГР. СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(имена, ЕГН/ЛНЧ)

управляващ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

(точно и пълно наименование на търговеца)

Идентификационен код на търговеца: …………………………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………………………………

адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

тел.: ………………………………………………………………………………………………….., GSM …………………………………………………………………………………………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ни бъде издадено удостоверение, че ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(точно и пълно наименование на търговеца)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

отговаря на изискванията на Закона за частната охранителна дейност за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. ……………………….. на територията на Република България, за което притежаваме издаден …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се видът на удостоверителния документ)

………………………………………………………………………………………………….., със срок на валидност до ……………. 20 … г.

(номер и дата на издаването му)

Прилагам следните документи съгласно чл. 6, ал. 3, 4 и 5 от Наредбата за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност:

1. ………………………………………………… – ……………………. листа;

2. ………………………………………………… – ……………………. листа.

 

Дата:

С уважение:

гр. ……………………….

(подпис)

(…………………………………………………………….)

(име, фамилия)

Приложение № 4 към чл. 14

                                                                                     ДО

                                                                                     ДИРЕКТОРА НА

                                                                                      ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

                                                                                     “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

                                                                                     ГР. СОФИЯ

                                                                                     ЧРЕЗ: ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                                                                                                        СДВР/ОДМВР – ……………………………………………..

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(имена, ЕГН/ЛНЧ)

управляващ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(точно и пълно наименование на търговското дружество/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на управление)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност

ДЕКЛАРИРАМ:

За управляваното от мен …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(точно наименование на търговеца или юридическото лице и ЕИК/БУЛСТАТ)

………………………………………………………………………………………………, притежаващо лиценз/удостоверение № …………………../…………………….. г., са настъпили промени по чл. 41, ал. ……, т. ……

от Закона за частната охранителна дейност, както следва: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(описват се настъпилите промени)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

За удостоверяване на посочените промени прилагам:

1. ………………………………………………… – ……………………. листа;

2. ………………………………………………… – ……………………. листа.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

Дата:

Декларатор:

гр. ……………………….

(подпис)

(…………………………………………………………….)

(име, фамилия)

Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1

                                                                                     ДО

                                                                                     ДИРЕКТОРА НА

                                                                                      ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

                                                                                     “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

                                                                                     ГР. СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(имена, ЕГН/ЛНЧ)

управляващ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(точно и пълно наименование на търговеца)

Идентификационен код на търговеца: …………………………………………………, със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………………………………….

адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

тел.: ………………………………………………………………………………………………….., GSM …………………………………………………………………………………………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заявявам, че управляваният/ото и представляван/о от мен едноличен търговец/юридическо лице …………………………………………………………………………………………………………………………….

(точно и пълно наименование на едноличния търговец/юридическото лице,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

притежаващ/о лиценз № …………./……………………….. г., отговаря на изискванията на раздел ……. от глава втора от Закона за частната охранителна дейност за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. …………, за удостоверяване на което прилагам:

1. ………………………………………………… – ……………………. листа;

2. ………………………………………………… – ……………………. листа.

 

Дата:

С уважение:

гр. ……………………….

(подпис)

(…………………………………………………………….)

(име, фамилия)

Приложение № 6 към чл. 16, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(имена, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес, едноличен търговец/собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност/съдружник в дружество с ограничена отговорност/член на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице/неограничено отговорен съдружник в …………..)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(точно и пълно наименование на търговеца/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на управление)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Декларирам, че при сключване на договори/анекси към договори след 31 март 2018 г. до подаване на заявлението/за периода от ……………… г. до ………………. г. за ………………………………

(вид дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД)

…………………………………………………………………………………………, са спазени изискванията за извършваната частна охранителна дейност, регламентирани в раздел …., глава втора на ЗЧОД, с изключение на сключените преди 30 март 2018 г. договори за ……………………………………………………………………………………………. за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

(посочват се само при първоначално удостоверяване по § 4, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗЧОД):

№ по ред

Възложител

Срок – от ………. до ………………….

     

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

Дата:

Декларатор:

гр. ……………………….

(подпис)

(…………………………………………………………….)

(име, фамилия)