НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ARCHANGEL

March 11, 2021

НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

В сила от 22.06.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018г.

 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).
Чл. 2. С тази наредба се определя и примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД, както и техните особености.
Чл. 3. (1) Частна охранителна дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана.
(2) При въоръжената охрана се спазват изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл. 4. Частна охранителна дейност се осъществява чрез стационарна и/или мобилна охрана.
Чл. 5. (1) За частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 7 и 9 от ЗЧОД се използват само превозни средства – собственост на или наети от търговеца, наети или предоставени от възложителя по договора за охрана.
(2) Частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8 от ЗЧОД се осъществява с автомобили, отговарящи на изискванията на чл. 37 от ЗЧОД и на глава трета, раздел VIII от тази наредба, собственост на търговеца, наети или предоставени от възложителя по договора за охрана или от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8.
(3) Когато за или при осъществяването на частната охранителна дейност се използват друг вид превозни средства, охраната се организира в съответствие с изискванията на тази наредба и на нормативните актове, регламентиращи съответния вид транспорт.
(4) Когато за или при осъществяването на частната охранителна дейност се използват пътни превозни средства (ППС), се спазват стриктно правилата за движение по пътищата съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и се съблюдава да не се създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия с другите участници в движението.

 

 

Глава втора.
ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. ОСОБЕНОСТИ

Чл. 6. (1) Охраната на имуществото на физически или юридически лица включва следните примерни типове обекти:
1. хотели и други търговски обекти с места за настаняване;
2. банки и финансови институции – банки, офиси на банки и други помещения за обработка и/или съхранение на пари и/или ценности;
3. лечебни заведения;
4. институции в системата на предучилищното и училищното образование;
5. спортни бази;
6. складови бази;
7. производствени предприятия;
8. частни жилищни сгради;
9. водностопански системи и съоръжения;
10. други.
(2) Сигнално-охранителната дейност се осъществява на примерните типове обекти, посочени в ал. 1.
Чл. 7. Особеностите на примерните типове обекти по чл. 6, ал. 1, които се отразяват в организационните документи по глава трета, са:
1. хотелите и другите търговски обекти с места за настаняване, които са общодостъпни, с изключение на тези, за които специални закони предвиждат друго, и се делят на:
а) клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили; характеризират се с възможност за настаняване на по-голям брой посетители и наличие на сграден фонд и имущество, съответни на категорията на обекта;
б) клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги; характеризират се с по-малък брой места за настаняване и ограничен сграден фонд и имущество;
2. банките и финансовите институции, които се категоризират във:
а) обекти първа категория: клонове, офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са над 140 000 лв.; в тази категория са трезорните помещения на банките с дневен и денонощен режим на работа и други помещения за съхраняване на пари и ценности;
б) обекти втора категория: клонове, офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са от 40 000 до 140 000 лв.;
в) обекти трета категория: офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са до 40 000 лв.;
3. лечебните заведения по смисъла на чл. 2 и 10 от Закона за лечебните заведения;
4. институциите в системата на предучилищното и училищното образование са: детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена; организацията на охраната е елемент от образователната среда като съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно протичане на образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането на системата на предучилищното и училищното образование;
5. спортните бази:
а) спортни организации, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта;
б) спортни клубове – доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортносъстезателна дейност по един или по няколко вида спорт;
6. спецификата на складовите бази се определя от вида на съхраняваното имущество;
7. производствените предприятия се обособяват съобразно произвежданата продукция, сградния фонд, прилежащи територии и персонал;
8. особеностите на частните жилищни сгради се определят от тяхното местоположение; режим на съжителство – самостоятелни, в съсобственост или в режим на етажна собственост; обитатели;
9. водностопанските системи включват съоръжения за отнемане, съхраняване, транспортиране, разпределяне, отвеждане и пречистване на води, за използване на водната енергия и за защита от вредното въздействие на водите;
10. всяко друго движимо или недвижимо имущество, владяно и/или ползвано на законно основание от собственика – възложител по договор за охраната му.

 

 

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Раздел I.
Лична охрана на физически лица

Чл. 8. Личната охрана на физически лица е дейност по опазване на телесната неприкосновеност на охраняваното лице от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и се осъществява от търговци, притежаващи лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
Чл. 9. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данни за:
а) дата и номер, ако има такъв, на сключения договор;
б) охранявания обект – имена, ЕГН/ЛНЧ, пол, длъжност, месторабота;
в) постоянния и/или настоящия адрес на охраняемото лице;
г) възложителя по договора за охрана;
д) вида на охраната – въоръжена или невъоръжена;
е) вида на облеклото на охранителния състав – униформено или ежедневно;
ж) датата на фактическото поемане на охраната, ако е различна от датата на сключване на договора за охрана;
2. при прекратяване на договор за охрана – данни:
а) за вида и датата на документа за прекратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви “а” – “г”;
в) за датата на фактическото прекратяване на охраната.
Чл. 10. (1) Лицето по чл. 9, ал. 1 организира и контролира изготвянето и съхранението на следните документи за планиране на личната охрана на физически лица:
1. правила и указания за спецификата на дейността по лична охрана на физически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:
а) проява на максимална бдителност за поведението на лицата в близост до охранявания обект;
б) непровокиране с поведението си намиращите се в близост до тях граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;
в) защитеност на охраняемото лице;
г) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
д) опазване живота и здравето на нападателите при инцидент;
3. изготвянето на маршрутна книжка или пътен лист, съдържащи информация за изминати километри, време, населено място и ползвател на автомобила; при внезапна смяна на използваното превозно средство се изготвя писмен доклад непосредствено след приключване на работната смяна;
4. анализ на риска за охраняемото лице;
5. примерни тактически указания за различни ситуации, които включват действия при:
а) пътнотранспортно произшествие, разграничени на действия при наличие и действия при липса на ранени и/или загинали в пътнотранспортното произшествие;
б) повреда на превозното средство;
в) проблем с комуникациите;
г) нападение на охраняваното лице и/или на извършител на охранителната дейност;
д) демонстрации, протести, други масови прояви;
е) придвижване без превозно средство;
ж) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 2 и 4 – 5 се утвърждават от лицата по чл. 9, ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от тях лице.
(3) Документите по ал. 1 се съхраняват в срока, посочен в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД, и при поискване се представят за проверка на контролните органи.

 

 

Раздел II.
Охрана на имуществото на физически или юридически лица

Чл. 11. (1) Охраната на имуществото на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта и се осъществява от търговци, притежаващи лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
(2) Охраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.
Чл. 12. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данни за:
а) номера на договора, ако съдържа такъв, и датата на сключване;
б) възложителя;
в) охранявания обект съгласно чл. 6, ал. 1; местонахождение, точен адрес;
г) вида на охраната – въоръжена или невъоръжена;
д) превозните средства (регистрационен номер, марка и модел), ако такива се използват за охраната на обекта;
е) извършване/неизвършване на пропускателен режим и/или видеонаблюдение/мониторен контрол;
ж) датата на фактическото поемане на охраната, ако е различна от датата на сключване на договора;
2. при прекратяване на договор за охрана – данни:
а) за вида и датата на документа за прекратяване на договора за охрана, ако същият не е прекратен поради изтичане на срока му;
б) по т. 1, букви “б” и “в”;
в) за датата на фактическото прекратяване на охраната.
Чл. 13. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето на следните документи в писмен или в електронен вид за планиране на охраната на имуществото на физически или юридически лица:
1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации;
3. действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
4. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:
1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект съгласно чл. 6, ал. 1 и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охраняваното имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
г) данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
д) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
е) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;
3. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено/оправомощено от него лице;
4. списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта;
5. седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2 се утвърждават от лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД или от упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 2 – 3 и ал. 2, т. 2 – 5 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват в охранявания обект и се представят за проверка на компетентните контролни органи.

 

 

Раздел III.
Сигнално-охранителна дейност

Чл. 14. (1) Сигнално-охранителната дейност е дейност по защита от престъпни посегателства на имуществото на физически или юридически лица, намиращо се в охранявани обекти, при която чрез монтиране, поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на получените сигнали с мобилни охранителни патрули.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от търговци, притежаващи лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
Чл. 15. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 3 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данните по чл. 12, ал. 2, т. 1, букви “а”, “б” и “в”;
2. при прекратяване на договор за охрана – данните по чл. 12, ал. 2, т. 2.
Чл. 16. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация за:
1. запознаване срещу подпис с документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на сигнално-охранителна дейност в 14-дневен срок от сключване на трудовия му договор;
2. разположение на мобилните охранителни патрули в границите на обслужваните участъци, осигуряващо времето за реагиране при получен сигнал за нарушение на охранявания обект, посочено в договора за охрана;
3. изучаване и практическо проиграване от мобилните охранителни патрули на маршрутите на движение при подаден сигнал за нарушение;
4. извършване на първоначално охранително обследване за установяване състоянието на системата за физическа защита на обекта преди поемането му за охрана;
5. профилактика на сигнално-охранителни известителни системи (СОИС).
Чл. 17. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето на следните документи в писмен или в електронен вид за планиране на сигнално-охранителната дейност:
1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана с технически средства на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
3. действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
4. схеми за разположение на мобилните охранителни патрули в границите на всеки от обслужваните участъци;
5. седмичен или месечен график за работа на изпълнителите на охранителната дейност;
6. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност организират и контролират изготвянето в писмен или в електронен вид на документ, удостоверяващ извършването на оценка на състоянието и степента на сигурност.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се утвърждават от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД или от упълномощено/оправомощено от тях лице и се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(4) Препис от документа по ал. 1, т. 6 след изготвянето и утвърждаването му се съхранява и от мобилния охранителен патрул и се представя за проверка на компетентните контролни органи.

 

 

Раздел IV.
Самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност

Чл. 18. Самоохраната на имущество е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, осъществявана от служители на лице по чл. 2, ал. 3 от ЗЧОД, които отговарят на изискванията на ЗЧОД.
Чл. 19. Самоохраната на имущество се осъществява от лица по чл. 2, ал. 3, т. 2 от ЗЧОД, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, както и от търговци по чл. 2, ал. 2 от ЗЧОД, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.
Чл. 20. Самоохраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни и/или мониторен контрол.
Чл. 21. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 4 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 4 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при поемане на обект за охрана – данни за:
а) номера и датата на заповедта по чл. 22;
б) охранявания обект – местонахождение, точен адрес;
в) вида на охраната – въоръжена или невъоръжена;
г) превозните средства (регистрационен номер, марка и модел), ако такива се използват за охраната на обекта;
д) извършване/неизвършване на пропускателен режим и/или видеонаблюдение/мониторен контрол;
2. при фактическото прекратяване на охраната – данни за номера и датата на заповедта по чл. 22.
Чл. 22. (1) За поемане на обект за самоохрана, както и за фактическото и прекратяване, лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД утвърждава заповед с данни за местонахождението и вида на всеки обект, датата на фактическото поемане на обекта под охрана/датата на фактическото прекратяване на охраната.
(2) В заповедта за поемане на обекта по ал. 1 се вписват и видовете, броят и числеността на екипите, които ще извършват самоохраната на посочения обект.
Чл. 23. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира изготвянето на следните документи за планиране на самоохраната на имуществото на търговеца или юридическото лице:
1. правила и указания за спецификата на дейността по самоохрана на имуществото, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации;
3. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за самоохрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 7-дневен срок от фактическото поемане на обекта под охрана на:
1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охраняваното имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
г) данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
д) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
е) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;
ж) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
3. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява;
4. списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта;
5. седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 се утвърждават от лицето по ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 2 – 3 и ал. 2, т. 2 – 5 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват в охранявания обект и се представят за проверка на компетентните контролни органи.
(6) Лицето по ал. 1 създава организация за запознаване срещу подпис с документа по ал. 1, т. 1 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на дейността по самоохрана в 14-дневен срок от сключване на трудовия договор с лицето.

 

 

Раздел V.
Охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали

Чл. 24. (1) Охраната на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото на едноличния търговец или юридическото лице, както и по тяхното предотвратяване и пресичане.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
(3) Охраната на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали може да включва и извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни и/или мониторен контрол.
Чл. 25. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) охранявания обект – местонахождение, точен адрес;
г) датата на фактическото поемане на обекта под охрана, ако е различна от датата на сключване на договора;
2. при прекратяване на договор за охрана – данни:
а) за вида, номера и датата на документа за прекратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви “б” и “в”;
в) за датата на фактическото прекратяване на охраната.
Чл. 26. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира изготвянето на следните документи в писмен или електронен вид за планиране на охрана на питейно, развлекателно заведение, дискотека, игрална и/или компютърна зала:
1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на питейното, развлекателното заведение, дискотеката, игралната и/или компютърната зала, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:
а) непровокиране с поведението си намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания обект;
в) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
г) защитеност на имуществото на възложителя в рамките на охранявания обект;
д) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
4. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:
1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (постове, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охраняваното имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
г) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
д) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;
3. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено/оправомощено от него лице;
4. списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта;
5. седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2
се утвърждават от лицето по ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 2 – 5 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват в охранявания обект и се представят за проверка на компетентните контролни органи.
(6) Лицето по ал. 1 създава организация за запознаване срещу подпис с документите по ал. 1, т. 1 – 3 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на охранителната дейност в 14-дневен срок след сключване на трудовия договор с лицето.
Чл. 27. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира осигуряването на необходимото оборудване и помощни средства за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната дейност се осигуряват белезници и помощни средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.

 

 

Раздел VI.
Охрана на урбанизирани територии

Чл. 28. (1) Охраната на урбанизирани територии е комплекс от дейности, който включва защита от противоправни посегателства, посредством наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули на имуществото и населението в съответната урбанизирана територия.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 6 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
Чл. 29. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) охранявания обект – местонахождение – населено място, община, област;
г) вида на охраната – въоръжена или невъоръжена;
д) превозните средства (регистрационен номер, марка и модел), ако такива се използват за охраната на обекта;
е) извършване/неизвършване на видеонаблюдение/мониторен контрол;
ж) датата на фактическото поемане на охраната, ако е различна от датата на сключване на договора;
2. при прекратяване на договор за охрана – данни:
а) за вида и датата на документа за прекратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви “б” и “в”;
в) за датата на фактическото прекратяване на охраната.
Чл. 30. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация за:
1. запознаване срещу подпис с документите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на охрана на урбанизирана територия, в 14-дневен срок от сключване на трудовия му договор;
2. разположение на мобилните охранителни патрули в границите на обслужваните участъци;
3. изучаване и практическо проиграване от мобилните охранителни патрули на маршрутите на движение при подаден сигнал за нарушение.
Чл. 31. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира изготвянето на следните документи за планиране охраната на урбанизирана територия:
1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на урбанизирана територия, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:
а) непровокиране с поведението си намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания обект;
в) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
г) защитеност на имуществото на възложителя по договора за охрана в рамките на охранявания обект;
д) действия на изпълнителите на охранителната дейност по време на задържане на лица при инцидент;
е) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
4. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:
1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (наряди, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над физическо лице или охранявано имущество);
в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана;
г) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
д) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;
3. схема за месторазположението на мобилните охранителни патрули, която при настъпили промени своевременно се актуализира и съдържа данни за:
а) вида на мобилния охранителен патрул;
б) точните кадастрални граници на урбанизираната територия;
в) моторните превозни средства, ако такива се използват;
4. списък на охранителния състав;
5. седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 3 се утвърждават от лицето по ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 2 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват и от мобилния охранителен патрул и се представят за проверка на компетентните контролни органи.
Чл. 32. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира осигуряването на необходимото оборудване и помощни средства за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната дейност се осигуряват белезници и помощни средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.

 

 

Раздел VII.
Охрана на мероприятия

Чл. 33. (1) Охраната на мероприятия е комплекс от дейности, насочени към осигуряване на спокойното и нормалното провеждане на масови прояви с краткосрочен характер.
(2) Охраната на мероприятия може да включва и осигуряване на пропускателен режим.
(3) Дейността по ал. 1 се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
Чл. 34. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) охранявания обект – местонахождение – населено място, община, област;
г) вида на охраната – въоръжена или невъоръжена;
д) извършване/неизвършване на пропускателен режим;
е) датата на фактическото поемане на охраната, ако е различна от датата на сключване на договора за охрана;
2. при прекратяване на договор за охрана – данни:
а) за вида и датата на документа за прекратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви “б” и “в”;
в) за датата на фактическото прекратяване на охраната.
Чл. 35. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация за своевременно запознаване срещу подпис чрез инструктаж с правилата, съдържащи се в документите по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2, на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на охрана на мероприятие за всяко конкретно мероприятие.
Чл. 36. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето на следните документи за планиране охраната на мероприятието:
1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на мероприятие, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:
а) непровокиране с поведението си намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания обект;
в) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
г) защитеност на имуществото, собственост или ползвано на правно основание на възложителя по договора за охрана;
д) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
4. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект (мероприятие), поет за охрана, лицето по ал. 1 определя ръководител на охранителната дейност и организира и контролира изготвянето на:
1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (постове, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над физическо лице или имущество в района на провежданото мероприятие);
в) поименна схема (име и фамилия) за разпределение на лицата от охранителния състав;
г) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;
3. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 се утвърждават от лицето по ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от него лице и се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(4) Лицето по ал. 1 организира и контролира своевременното, но не по-късно от 24 часа преди провеждане на мероприятието, предоставяне на препис от документите по ал. 2 на началника на районното управление на Министерството на вътрешните работи, на територията на което ще се провежда мероприятието.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 2 и 3 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват и от ръководителя на охранителната дейност за конкретното мероприятие и се представят за проверка на компетентните контролни органи.
Чл. 37. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира осигуряването на необходимото оборудване и помощни средства за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната дейност се осигуряват белезници и помощни средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.

 

 

Раздел VIII.
Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари

Чл. 38. (1) Охраната при транспортиране на ценни пратки или товари е дейност по защита, предотвратяване и пресичане на противоправни посегателства върху пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството или други ценности при тяхното транспортиране.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
(3) При транспортирането по ал. 1 се използва въоръжена с огнестрелно оръжие охрана, специално оборудван транспорт, средства за връзка и други технически и помощни средства за охрана.
Чл. 39. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данни за:
а) номера, ако има такъв, и датата на сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) видове обекти, от и към които ще се извършва транспортирането (банки, търговски обекти и пр.);
г) териториален обхват на транспортирането – населено място, община, област;
д) превозните средства (регистрационен номер, марка и модел);
2. при прекратяване на договор за охрана – данни:
а) за вида и датата на документа за прекратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви “б” и “в”.
Чл. 40. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира изготвянето на:
1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на ценни пратки и товари, които включват:
а) етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
б) задължение за спазване на зададените графици и маршрути за движение;
в) задължение за товарене и разтоварване на ценните пратки и товари с противокуршумни жилетки и огнестрелно оръжие;
г) забрана за предоставяне и преотстъпване на оръжието и управлението на служебните автомобили на други лица;
д) задължение за водача на автомобила, когато товаренето и разтоварването се извършват в общодостъпни зони, да оставя автомобила с работещ двигател и да не напуска мястото си;
2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:
а) изготвянето и воденето на маршрутна книжка, пътен лист или електронна система за контрол;
б) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
в) защитеност на ценните пратки и товари;
г) действия на изпълнителите на охранителната дейност при инцидент;
д) действия на изпълнителите на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
3. примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват и действия при:
а) непредвидено отклоняване на движението от предварителния маршрут;
б) забелязани по време на движение обстоятелства, застрашаващи сигурността на транспортирането;
в) нападение на екипа;
г) пътнотранспортно произшествие;
д) възникнала необходимост от оказване на спешна медицинска помощ;
4. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД;
5. протоколи от обучението по чл. 41, ал. 1, т. 3.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 се утвърждават от лицето по ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от него лице и се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(3) Преписи от документите по ал. 1, т. 4 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват и от отговорника на екипа и се представят за проверка на компетентните контролни органи.
Чл. 41. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира:
1. осигуряването на екипите за охрана с необходимото оборудване, огнестрелно оръжие, технически средства и необходимата актуална информация относно превозвания товар и подробности по изпълнението на превоза;
2. запознаването срещу подпис на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на охрана при транспортиране на ценни пратки или товари, с документите по чл. 40 в 14-дневен срок от сключване на трудовия договор с лицето;
3. допълнителното периодично обучение на охранителния състав – не по-рядко от веднъж годишно – за правилата и указанията за спецификата на дейността по охрана при транспортиране на ценни пратки или товари и тактическите указания за действие в различни ситуации.
(2) На изпълнителите на охранителната дейност от екипите, извършващи транспортирането, лицето по ал. 1 организира и контролира осигуряването на:
1. служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло;
2. огнестрелно оръжие с необходимите боеприпаси;
3. противокуршумни жилетки;
4. средства за комуникации;
5. противогаз;
6. белезници и други помощни средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД;
7. сигнално електрическо фенерче без зелена светлина в случаите, когато охраната се осъществява по железопътния транспорт.
Чл. 42. (1) Преди извършването на всеки превоз на ценни пратки и товари отговорникът на екипа организира провеждането на инструктаж, който включва:
1. запознаване с особеностите на маршрутите – начален и краен пункт, общите и особените задължения на изпълнителите на охранителната дейност, както и друга информация, касаеща осъществяването на охраната при транспортирането на ценни пратки и товари;
2. тактиката на действие;
3. задачите на всеки изпълнител на охранителната дейност от екипа;
4. други въпроси от организационен и тактически характер.
(2) При подготовката за превоз отговорникът на екипа:
1. извършва проверка и подготовка на оборудването, въоръжението и техническите средства;
2. в случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил, извършва проверка на техническото му състояние;
3. получава необходимите документи за осъществяване на превоза.
Чл. 43. (1) Ценните пратки и товари на стойност до 15 000 лв. се транспортират с автомобил, снабден с трайно прикрепена към конструкцията му метална каса или шкаф, и въоръжена охрана.
(2) Ценните пратки и товари на стойност от 15 000 до 30 000 лв. се транспортират с автомобили, които отговарят на следните технически изисквания:
1. в автомобила са обособени зони за водача и другите изпълнители на охранителната дейност, за материалноотговорните лица и сейф (товарно помещение);
2. вратите за водача, за другите изпълнители на охранителната дейност, за материалноотговорните лица са оборудвани с допълнителни устройства, изключващи възможността за отварянето им отвън;
3. автомобилът е снабден със специални отвори за стрелба;
4. стъклата на автомобилите са куршумоустойчиви без отделяне на отломки;
5. подът на автомобила, двигателят, охладителната система, резервоарът за горивото и акумулаторите са бронирани;
6. гумите на автомобила имат възможност за пробег минимум 30 км след пробиване;
7. в автомобила има средства за радиовръзка, разговорна уредба и климатична инсталация, пожарогасител, подвижна лампа или прожектор;
8. резервната гума е монтирана извън товарното помещение;
9. автомобилът е оборудван с допълнителни фарове за мъгла, огледала за обратно виждане, осигуряващи достатъчна видимост при движение на заден ход, и триточкови предпазни колани за всички седалки.
(3) Ценните пратки и товари на стойност над 30 000 лв. задължително се транспортират със специализирани бронирани автомобили, в които:
1. е обособен сейф (товарно помещение);
2. обособените зони са оборудвани с необходимите по вид и обем пожарогасители.
(4) Извършването на транспорта се планира по възможност само за светлата част на денонощието.
Чл. 44. (1) При извършване на проверка от полицейски органи отговорникът на екипа:
1. изисква от полицейските служители да удостоверят легитимността си със служебна карта или с личен знак;
2. докладва в дежурната част или на ръководителя на звеното, че е спрян за проверка от полицейски орган, като уточнява часа и мястото.
(2) В случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил:
1. екипът влиза във връзка с проверяващите по разговорна уредба или друго свързочно средство, без да отваря вратите на автомобила;
2. необходимите документи се показват през стъклото, без да се напуска автомобилът.
(3) Проверката на автомобила от полицейските органи се извършва само в съответното районно управление на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 45. (1) При разпореждане от полицейските органи за промяна на маршрута или за проверка на товара отговорникът на екипа докладва на ръководителя на дейността по охрана при транспортиране на ценните пратки или товари.
(2) Преди изпълнение на полицейското разпореждане от екипа ръководителят на дейността по охрана при транспортиране на ценните пратки или товари се свързва с дежурната част на съответното структурно звено на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи за потвърждаване на разпореждането.

 

 

Раздел IX.
Охрана на селскостопанско имущество

Чл. 46. (1) Охраната на селскостопанско имущество е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от търговци, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 9 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана.
(3) Дейността по ал. 1 се осъществява само с невъоръжена охрана.
Чл. 47. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат:
1. при сключване на договор за охрана – данни за:
а) номера, ако съдържа такъв, и датата на сключване на договора за охрана;
б) възложителя по договора за охрана;
в) охранявания обект – местонахождение – населено място, община, област;
г) превозните средства (вид, номер, марка, модел и цвят на превозното средство), ако такива се използват за охраната на обекта;
д) датата на фактическото поемане на охраната, ако е различна от датата на сключване на договора за охрана;
2. при прекратяване на договор за охрана – данни:
а) за вида и датата на документа за прекратяване на договора за охрана;
б) по т. 1, букви “б” и “в”;
в) за датата на фактическото прекратяване на охраната.
Чл. 48. Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация за запознаване срещу подпис с документите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на охрана на селскостопанско имущество, в 14-дневен срок от сключване на трудовия му договор.
Чл. 49. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира изготвянето на следните документи за планиране охраната на селскостопанско имущество:
1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на селскостопанско имущество, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
2. примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации;
3. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:
а) непровокиране с поведението си намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;
б) защитеност на лицата в охранявания обект;
в) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;
г) защитеност на имуществото на възложителя по договора за охрана – собствено или ползвано на законно основание;
д) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;
4. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
5. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.
(2) За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на:
1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:
а) особеностите на охранявания обект;
б) организация на охраната (наряди, смени, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охранявано имущество);
3. скица за месторазположението на мобилните охранителни патрули, която при настъпили промени своевременно се актуализира и съдържа данни за:
а) вида на мобилния охранителен патрул;
б) точните кадастрални граници на селскостопанското имущество;
в) превозните средства, ако такива се използват;
4. списък на охранителния състав;
5. седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав;
6. дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта.
(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 3 се утвърждават от лицето по ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от него лице.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.
(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 2 – 6 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват и на охранявания обект и се представят за проверка на компетентните контролни органи.
Чл. 50. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД организира и контролира осигуряването на необходимото оборудване и помощни средства за охранителния състав.
(2) На изпълнителите на охранителната дейност се осигуряват белезници и помощни средства по чл. 60, ал. 2 от ЗЧОД.

 

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 5, ал. 4 и 5 от Закона за частната охранителна дейност.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в “Държавен вестник”.