НАРЪЧНИК ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ARCHANGEL

April 20, 2021

НАРЪЧНИК ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАРЪЧНИК

НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА  

                                                                                                                                                              

Издава: „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“                                                                                                                                                                

България, гр. Варна, 2017 г.                                                                                              

Частната охранителна дейност /ЧОД/ представлява делима  съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълния спектър от мероприятия, мерки, действия/ противодействия, водене, отчетност и съхраняване на документооборот,  обхващащи /отделно или в пълен обем/ превантивния, текущия и последователния етапи при изпълняване на задълженията и упражняване на компетенциите на частните охранители и ръководителите на охранителна дейност, насочени към превенция, противодействие, протекция и ликвидиране на последствия от: противоправни прояви (престъпления и нарушаване на обществения ред), стихийни бедствия, аварии и катастрофи, пожари, терористични въздействия пряко или косвено влияещи негативно на състоянието и степента на сигурност и повишаващи степента на риска от пробиви в сигурността в поетите /на база сключени договори за охрана/ охранителни протекции и   защита на: физически лица, имущество на физически или юридически лица, мероприятия, ценни пратки и товари от регистрирани по Търговския закон и лицензирани по изискванията на Закона за частната охранителна дейност физически или юридически лица- частни охранителни дружества или звена за самоохрана.

 

АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“

 

* * *

У В О Д

 Уважаеми колеги,

Настоящият материал е насочен към ръководителите на охранителна дейност/ управителите на частни охранителни дружества, пряко изготвящи документацията при поемане на обект под охрана. В наръчника ще спрем вниманието ви на вида частна охранителна дейност „охрана на имуществото на физически или юридически лица“, в подвид „охрана на имуществото на физически или юридически лица със силите на служители на частни охранителни дружества“.

 Подготовката на документацията при поемане на обекта под охрана е едно от най- важните мероприятия, които частното охранително дружество трябва да изпълни. Процесът на подготовка на документите обхваща следните сектори:

 1. документи, свързани с охранителния персонал;
 2. документи, свързани с безопасност на труда;
 3. документи, свързани с обекта под охрана;
 4. документи, свързани с начина на охрана /въоръжена или невъоръжена/;
 5. административни документи.

В наръчника ще разгледаме подробно описаните документи и ще дадем примерни образци на такива.

* * *

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ОХРАНИТЕЛНИЯ ПЕРСОНАЛ

 За по- обобщено изследване ще приемем, че охранителният персонал ще се набира и назначава специално за разглеждания обект под охрана.

ДОКУМЕНТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ

 В Закона за частната охранителна дейност е уточнено, че ръководител на охранителна дейност или охранител може да е лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност “ръководител на охранителна дейност”, съответно “охранител” съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите въз основа на сключен трудов договор с лице, извършващо дейност по чл. 5. Освен това е разпоредено, че лицата, извършващи дейност по чл. 5, могат да сключат трудов договор само с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от средно образование за длъжността “ръководител на охранителна дейност”, а за длъжността “охранител” – с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от основно образование, което:

 1. е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер;
 3. няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 4. е психически и физически здраво.

В (3) е даден списък на документите, които лицето, кандидатстващо за длъжност „охранител“ трябва да представи:

При сключването на трудовия договор лицето по ал. 2 представя следните документи:

1.документ, че е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.документ за завършено образование;

3.свидетелство за съдимост;

4.официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;

 1. медицинско удостоверение, че лицето е физически и психически здраво.

 За гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, алинея 4 предвижда изискване за представяне на документи, еквивалентни на посочените в ал. 3, т. 3 и 4, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език.

Алинея 5 определя, че срокът на представените документи не трябва да е изтекъл, т.е. те трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди сключване на трудовия договор с изключение на документите по алинея 3, т. 1 и 2 /документът за гражданство и документът за успешно завършено образование/.

ЗЧОД задължава по компетентност лицата, заемащи длъжност “ръководител на охранителна дейност” и “охранител”, да са преминали успешно първоначално обучение въз основа на учебна програма по част от професия в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия “охранител”. Лицата, които притежават професионална квалификация “охранител”, не преминават първоначално обучение.

Алинея 4 от същият член уточнява, че служителите получават и допълнителна подготовка в зависимост от вида на охранителната дейност, спецификата на охранявания обект, степента на риска, изискванията на възложителя и други.

 В ЗЧОД се вменява задължение при упражняване на дейността охранителите да носят лична идентификационна карта със снимка /бадж/, отличителен знак и униформено облекло.

 Съгласно горенаписаното, при назначаване на охранители вие трябва да изисквате от тях следните документи:

 1. Копие от лична карта /уверете се, че е автентично/;
 2. Копие от диплома за успешно завършено образование;
 3. Медицинско за работа, издадено от личния лекар на кандидата за работа;
 4. Медицинско удостоверение за психическо здраве, издадено от съответния териториален психодиспансер или от лица, оторизирани да издават такива документи;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер /Окръжна следствена служба или Районна прокуратура/;
 7. Удостоверение за успешно преминат курс за първоначално обучение за длъжността „охранител“;
 8. Ако служителят ще изпълнява въоръжена охрана трябва да предостави и удостоверение за успешно преминат курс за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси;
 9. Необходимо е предоставяне на снимка на охранителя за изработване на лична идентификационна карта /практикува се изискване на две снимки- една за идентификационната карта, една за личното досие, а ако охранителят ще има зачислено огнестрелно оръжие и на още две снимки за разрешителното/;
 • Добра практика е служителят да изготви собственоръчно написана автобиография, в която да отбележи квалификацията си, предишни месторабота, служба в силовите структури и т.н. факти от своя живот, имащи пряко и косвено отношение към частната охранителна дейност.

 След представяне на пълния списък от документи, на лицето се изготвят:

 1. Трудов договор;
 2. Длъжностна характеристика.
 3. Освен тях, лицето попълва „Заявление за постъпване на работа“.

Практиката показва, че най- добрият вариант е този пакет документи да бъде изготвен и оформен от счетоводството на дружеството, за да се избегнат грешки, непълноти и неточности. В трудовият договор задължително да се впише датата на постъпване на работа. Ако работодателят прецени, трудовият договор може да бъде издаден със срок за изпитване. Назначаваният служител трябва да предостави трудова книжка, която може да остане на съхранение в офиса на дружеството или да му се върне срещу декларация, че трудовата книжка е върната на лицето.

 След съответната обработка, на назначения служител се връщат:

 1. Един екземпляр от трудовия договор;
 2. Един екземпляр от длъжностната характеристика;
 3. Попълнената трудова книжка.

 В 14-дневен срок от сключването на трудовия договор лицата, извършващи дейност по чл. 5, уведомяват писмено за това компетентния орган, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, като посочват трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на лицето, номера на трудовия договор и срока, за който е сключен. В същия срок компетентният орган се уведомява и за прекратяване на трудовото правоотношение. Уведомяването се извършва чрез директора на съответната областна дирекция на МВР, на чиято територия работят лицата по ал. 1.

 Лицата, извършващи дейност по чл. 5, съхраняват за срок три години след прекратяване на трудовото правоотношение и при поискване представят за проверка на компетентните органи документите по ал. 3 и 6.

В ЗЧОД е разпоредено при упражняване на охранителна дейност служителите носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

 Във връзка с това, при постъпване на работа на всеки охранител се дава служебно облекло и идентификационна карта. Законодателят не е унифицирал тези атрибути, така че всяко частно охранително дружество има свободата и фантазията да изработи униформа и бадж по свое усмотрение.

 Препоръчваме униформата да се дава на охранителите по приемо- предавателен протокол, в който да се отчита срокът на овехтяване и амортизиране на облеклото. Същото трябва да бъде остойностено.

Съгласно изискванията на ЗЧОД идентификационната карта се носи на видно място от охранителят на смяна, което означава, че трябва да предвидите удабен и здрав начин за закрепване и носене, с оглед динамиката на изпълняваната дейност. На картата трябва да е отразена следната информация:

 1. наименованието на частното охранително дружество;
 2. да има снимка на охранителя;
 3. да е изписана длъжността- „охранител“;
 4. да присъстват имената на охранителя/допуска се име и фамилия/.
 5. Добра практика е на баджа да присъства и логото на частното охранително дружество.

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

 

ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ РИСК В ЧОД …………………..

 

 Оценката на условията на труд и професионалния риск се изработва за всяко работно място, стопанисвано от частното охранително дружество.

 Оценката съдържа:

 1. заповед за оценка на риска;
 2. План- програма за извършване на оценката на риска;
 3. Списък на работните места;
 4. Обща характеристика , класификация и списък на трудовите дейности в частното охранително дружество;
 5. стойности на елементите на риска;
 6. идентифициране на опасностите и рисковете;
 7. програма с мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска за здравето и безопасността на служителите;
 8. условия за преразглеждане на оценка на риска;
 9. източници на информация за оценката на риска;
 10. приложения.

 Тази документация се изработва от специализирани организации, занимаващи се с въпросите на трудовата медицина. Охранителното дружество подписва договор с такава организация и получава комплект документи, които касаят работните места. Не съветваме да се опитвате да изработвате пакета документи самостоятелно поради тясната специализация на материала, още повече, че мероприятието не струва прекалено скъпо /за едно работно място- без значение колко охранителя са заети на него, плюс годишен договор излиза в рамките на 130- 150 лв./. договорът се подновява ежегодно.

 Следващите документи, касаещи безопасността на труда са инструктажите.

 Инструктажите са следните видове:

 1. Начален;
 2. На работното място;
 3. Периодичен;
 4. Ежедневен;
 5. Извънреден.

 Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда:

 • при постъпване на работа;
 • при преместване на друга работа или промяна на работата;
 • при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;
 • периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

При назначаване на охранител или ръководител на охранителна дейност, същите се подписват в книгата за начален инструктаж, след като такъв им е проведен. Трябва да се помни, че датата на началният инструктаж не трябва да се различава от датата на постъпване на работа, отразена в трудовия договор. Отново напомняме, че всички охранители, намиращи се на работа по трудов договор трябва да бъдат записани в книгата за начален инструктаж и такъв да им е проведен. Освен новопостъпилите на работа служители, начален инструктаж се провежда на работещи от други фирми, които ще работят или пребивават в обекта и на лица, приети за обучение. Книгата за начален инструктаж се съхранява в офиса на охранителното дружество.

При започване на работа на съответния обект под охрана, на персонала, задействан по договора за охрана се провежда инструктаж на работното място и периодичен инструктаж. На работното място инструктаж се провежда:

 • на работещите преди да им се възложи самостоятелна работа;
 • на работещите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на уреди, апарати и др. технически средства и съоръжения;
 • при преместване на друга работа или промяна на работата;
 • при въвеждане на ново или промяна на работното оборудване и технология.

 Периодичен инструктаж се провежда на всички работещи в дружеството с цел поддържане и допълване на знанията по безопасност и здраве при работа. Провежда се възоснова правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се до дадената професия, работно място или дейност.

Извънреден инструктаж се провежда:

 • след всяка трудова злополука и установени професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие, терористично въздействие.
 • При констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
 • при въвеждане на ново оборудване, при промяна на работното място и организация на работа;
 • по предписание на контролен орган;
 • по преценка на работодателя при организиране на ревонтни или други дейности с участие на работещи и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа;
 • за работещи отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.

Продължителност на инструктажите:

 Началният инструктаж и инструктажът на работното място се провеждат в деня на постъпване на работа и продължават до 4 часа.

 Периодичен инструктаж се провежда не по- малко от 2 часа на всеки три месеца.

 

 Съдържание на инструктажите:

Провеждат се по предварително утвърдена програма, приложена в документацията по оценка на условията на труд и професионалния риск в съответното охранително дружество и се документират в Книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа. Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане. Допускането на инструктираното лице до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на управителя в съответните книги.

 За проведения начален инструктаж се издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работещия.

 Прилагаме образец на служебната бележка:

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 

№ ……./ ……… 20…. г.

 

на основание чл.12, ал.3 от Наредба за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. ДВ бр. 102/22.12.2009 г.

 

 На господин /жа/…………………………………………………………………………………………………………………..

е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на дата:…………………..

20….. г.

 

Провел началния инструктаж:……………………………………………………………………………………………….

                                                                     /длъжност, име, фамилия, подпис/

 

Инструктирано лице:…………………………………………………………………………………………………………….

                                                                     /длъжност, име, фамилия, подпис/

 

* * *

  Инструктажите могат да се провеждат от квалифицирани служители на дружеството, от ръководители на охранителна дейност и от управителя на дружеството.

 Обучение по здраве и безопасност при работа се провежда:

 • на лицата, провеждащи инструктаж- веднъж годишно;
 • на всички работещи, по време на първоначалния инструктаж;
 • на всички работещи по правилата за оказване на първа долекарска помощ- по време на първоначалния инструктаж.

* * *

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С РАБОТЕЩИТЕ

 Цел на инструктажа: -запознаване на лицата с:

 • основните провила и изисквания по безопасност и здраве при работа в обекта;
 • вида и характера на извършваната работа;
 • специфичните опасности и рискове за здравето и живота на работещите;
 • изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето и живота им;
 • практическо запознаване на новопостъпили работещи с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност на съответното работно място.

 Провежда се индивидуално в деня на постъпване на работа по следните въпроси:

Въпроси от общ характер:

 1. Характер на дейността- запознаване със спецификата на работа;
 2. Работно място. Основно и спомагателно оборудване. Правила и изисквания за безопасна работа и начините на обслужване на машините и съоръженията, с които се работи и техните предпазни устройства. Инструменти и приспособления, които се използват при работа, безопасното им използване и опазване.
 3. Запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето.
 4. Правила за организация на работата в дружеството- основни задължения на страните по трудово правоотношение за осигуряване и спазване на изискванията за безопасна работа, работно време и почивки.
 5. Разяснения на причините и характера на най- често срещаните трудови злополуки. Примери за допускани грешки и нарушения.
 6. Основни положения и ред за деклариране, установяване, регистриране и отчитане на трудови злополуки и професионални заболявания.
 7. Общи правила за оказване на първа долекарска помощ- запознаване с инструкцията за първа долекарска помощ при различни видове наранявания.
 8. Пожарна опасност. Противопожарни мерки, които трябва да се спазват. Начин за работа с видовете пожарогасители. Знаци и сигнали за противопожарна охрана. Поведение на работещите в случай на пожар.

 Въпроси свързани със съответната дейност:

 1. Конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа. Инструктиране за работа с работното оборудване за съответното работно място.
 2. Енергийни уредби и съоръжения- общи изисквания за безопасната им експлоатация.
 3. Основни правила и изисквания по хигиена на труда.

 Допускане до самостоятелна работа

 Допускането на инструктираното лице до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в книга за първоначален инструктаж.

 За проведен първоначален инструктаж се издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работещия.

* * *

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

 

 Цел на инструктажа: практическо запознаване на новопостъпили работещи с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност на съответното работно място.

 Провежда се индивидуално. По изключение и при условие, че обучаваните ще работят на общо работно място и ще извършват еднаква работа, може да се провежда групово до 10 души.

 

 Провеждащият инструктажа запознава обучаемия с:

 1. Производсвените задължения;
 2. Работното място;
 3. Основно и спомагателно оборудване. Правила и изисквания за безопасна работа и начините за обслужване на машините и съоръженията, с които се работи и техните предпазни устройства. Инструменти и приспособления, които се използват при работа, безопасното им използване и опазване.
 4. Производствени процеси.
 5. Ред в производственото помещение.
 6. Средстваза индивидуална защита, в т.ч. работно облекло и лични предпазни средства. Как и кога се използват.
 7. Опасни моменти и места в работата, усложненията и повредите, които могат да се появят, причини за това и мерки за предотвратяването.
 8. Предава своите знания и умения за безопасните и здравословни начини на работа.
 9. По време на обучението дава указания и разрешава извършването на производствени операции от обучавания, като го наблюдава.
 • Носи отговорност заедно с обучавания за неспазване правилата по безопасност на труда по време на обучението.

 

 Продължителност на инструктажа:

 • за лицата, обслужващи машини и съоръжения и такива, ръководещи производствени процеси- не по- малко от три дни;
 • за всички останали- един ден.

                                                        

 Приключване на инструктажа:

 за работещи, на които работата е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини, уреди, апарати и други технически устройства и съоръжения и такива, ръководещи производствени процеси, инструктажът и обучението на работното място приключва с провеждане на изпит за проверка на знанията по безопасност и здраве при работа на инструктираното и обучаваното лице.

 За всички останали, инструктажът се счита за завършен, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се до извършваната от него дейност.                                                 

Допускане до самостоятелна работа:

 Допускането на инструктираното лице до самостоятелна работа да се удостоверява с подписа на ръководителя в книгата за инструктаж на работното място.

* * *

 Прилагаме образец за протокол  от проведен изпит за проверка на знанията по безопасност и здраве при работа на инструктираното и обучаваното лице:

ПРОТОКОЛ

  

 Днес,…………………….. г. на основание чл.13 ал.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд/ ДВ бр.102 от 22.12.2009 г./ и съгласно заповед на управителя, комисия в състав:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

проведе изпит /теоретичен и/или практически/ за проверка на знанията по безопасност и здраве при работа на инструктирания на работното място:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия на работещия/

на длъжност:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 На изпитвания бяха зададени следните въпроси:

 1. Основни правила за безопасна работа на работното място и в обекта.
 2. Устройство и принцип на работа на основно и спомагателно работно оборудване.
 3. Практическа задача.

Ззаключение на комисията:

 

Изпитаният………………………………………………………………………………………………………………………….

издържа /не издържа/ изпита и се допуска /не се допуска/ до самостоятелна работа на определеното работно място като………………………………………………………………..

 

 Комисия:                                                                                         Изпитан:

 

1………………………………………………                                                                       ………………………

2………………………………………………                                                                /…………………………………./

3………………………………………………

 

* * *

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ

 Цел на инструктажа: поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

 Теми за провеждане на периодичен инструктаж:

 В зависимост от характера на работа, условията на труд и резултатите от оценката на риска.

 1. Правила, норми и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за даденото работно място или дейност.
 2. Специфичните опасности и рискове за здравето и живота на работещите.
 3. Примери за допускани грешки и нарушения.
 4. Инструкции, касаещи дейността на съответното работно място.
 5. Въпроси, свързани с осигуряване на пожарна безопасност.
 6. Конкретни забранителни разпоредби.

 Периодичност и продължителност на инструктажа: на три месеца с времетраене не по- кратко от два часа.

 Регистрация: регистриране на лицата, с които е проведен периодичен инструктаж в Книга за периодичен инструктаж.

 Що се касае до провеждане на ежедневен инструктаж, то тълкуването на задължителното му провеждане на обекти под охрана е нееднозначно. Обикновено ежедневен инструктаж се провежда на обекти под охрана с повишен риск от пробиви в сигурността или при такива, при охраната на които се използват постоянно служебни МПС, също и при въоръжена охрана. Във всеки случай, не е грешка да провеждате ежедневен инструктаж на служителите си, като съответно проведените инструктажи се регистрират в Книга за ежедневния инструктаж. Практиката показва, че ежедневният инструктаж е най- целесъобразно да бъде провеждан при приемо- предаване на смените на охраната, като го провеждат Старшият на смяна или Старшият на обекта.

 Да се има предвид, че при въоръжена охрана на обекта се изисква застраховка „Гражданска отговорнаст“ на служителите, които охраняват обекта.

* * *

 Уважаеми колеги, гореописаните програми и планове, както и образците носят насочващ характер, тъй като тяхното съдържание и обем на включените мерки зависят от конкретния обект под охрана. Едно е да се изготвят за учебно заведение, друго за хотелски комплекс, трето за промишлено предприятие. Ясно е,че съдържанието на документите ще е съобразена с конкретната обстановка.

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ОБЕКТА ПОД ОХРАНА

  В Закон за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, в Глава трета „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И НА ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ“, е записано, че при организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5 задължително извършват следните дейности:

 1. оценяват състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но не по-малко от веднъж годишно;
 2. създават съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;
 3. изготвят и съхраняват правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител.

В алинея 2 от същият член е разпоредено, че за всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:

 1. особеностите на охранявания обект;
 2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);
 3. данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
 4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
 5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
 6. правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице;
 7. списък и график за работа на охранителите.

 Нека обобщим изискванията на ЗЧОД относно задължителната документация, намираща се на обекта под охрана, отразяваща разпореденото в чл.24, алинея 1 описание на дейностите, необходими за извършване при организиране на охраната на обект под охрана:

 1. Протокол за извършено оценяване на състоянието и степента на сигурност на територията на обекта под охрана;
 2. Книга за ежедневен и периодичен инструктаж/ инструктаж на работното място;
 3. Правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител;
 4. План за охрана.

 Длъжни сме да предупредим, че този записан в закона пакет документи не е достатъчен. Всъщност пълният пакет документи е следният:

 1. Охранително обследване /съставя се във вид на протокол, който се представя и съгласува с Възложителя по договора за охрана/;
 2. Договор за охрана с приложения (ксерокопие);

3.Копие от лиценза за извършвания вид частна охранителна дейност;

 1. Протокол за извършено начално оценяване на състоянието и степента на сигурност на територията на обекта под охрана;
 2. Книги за ежедневен и периодичен инструктаж/ инструктаж на работното място;
 3. Правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител;
 4. План за охрана;
 5. Инструкция за действията на служителите на фирмата при изпълнение на различни охранителни задачи;
 6. Списък на охранителите, задействани по договора за охрана /изготвя се отделно, въпреки, че фигурира в плана за охрана заради евентуалните промени в личния състав- поправки, които не се допускат в плана за охрана/;
 7. График за смените на охранителите /изготвя се отделно, въпреки, че фигурира в плана за охрана заради евентуалните промени в графика за работа на личния състав- поправки, които не се допускат в плана за охрана/;
 8. Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 9. Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;
 10. Доклад за използвано огнестрелно оръжие;
 11. Протокол и Доклад за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 12. Отчет за изпълнението на охранителната задача;
 13. План за пропускателния режим на обекта, съгласуван с Възложителя и изготвен на база Правилник за пропускателният режим и вътрешният ред;
 14. Дневник за преминаващите през КПП лица;
 15. Дневник за преминаващите през КПП МПС;
 16. Протоколи за извършени периодични оценявания на състоянието и степента на сигурност на обекта за охрана /прави се един път на всеки шест месеца или при рязка негативна промяна в средата за сигурност/;
 17. Оценка на условията на труд и професионалния риск в ЧОД …………………..;
 18. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на органите на МВР;
 19. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на автопатрулите и ръководния персонал на ЧОД………………….;
 20. Дневник за сдаване- приемане на дежурството;
 21. Наличие на информационни табели, стикери на фирмата и др.съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗЧОД;
 22. План за управление при природни бедствия, аварии и кризи /не е задължителен/;
 23. План за действие на охраната при терористични въздействия- изготвен от НОСАД …….. /не е задължителен/;
 24. План за взаимодействие с РУ на МВР /не е задължителен/;
 25. Копия от трудовите договори на охранителите /препоръчва се заличаване на личните данни/;
 26. Други документи, изисквани от характера на охранявания обект и от Възложителя по договора за охрана.

 На пръв поглед документите са много, но има случаи, в които при проверка се изискват всички документи от този подробен списък. От гледна точка спестяване на време и средства за допълнително явяване в проверяващата организация при получено предписание да се носят недостигащите документи, по- добре е те да са на обекта изначално, да се попълват и съхраняват правилно и в пълна комплектност. Разбира се, това е само съвет към вас. Всяко ръководство на ЧОД решава каква фирмена политика да провежда потези въпроси.

 В този материал няма да поднасяме образци от документите, изброени в списъка, защото вече многократно сме ги публикували в по- ранни наши издания /основно в „Помощно пособие за извършване на частна охранителна дейност“/ и др.

 Съгласно изискванията на ЗЧОД, в 14-дневен срок от подписването на договора за охрана или от фактическото поемане на обекта за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 5 лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, уведомяват писмено за това органа, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, и съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се извършва дейността. В същия срок компетентните органи се уведомяват писмено и за снемането на охраната. Образец на уведомителните писма също многократно сме публикували, но може да ги намерите основно в „Помощно пособие при извършване на частна охранителна дейност“, издадено от „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА-АРХАНГЕЛ“.

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С НАЧИНА НА ОХРАНА

 

Законът за частната охранителна дейност определя начините за осъществяване на ЧОД:

 Охранителната дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана.

 Невъоръжената охрана се извършва съгласно правилата за съответния вид ЧОД, като охранителните си функции служителите изпълняват без да носят огнестрелно оръжие. В този случай, от комплектите с документи ще отпаднат списъците на огнестрелното оръжие и списъците с ксерокопия на разрешителните за носене на огнестрелно оръжие на охранителите.

 При въоръжената охрана, освен разпоредбите на ЗЧОД, се спазват и изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 По- подробно внимание ще обърнем на осъществяване на охранителна дейност с въоръжена охрана. Материята по този въпрос е обемна и сложна. Ще се постараем да ви запознаем с основното и най- важното от нея.

 На първо място трябва да се има предвид, че придобиването, съхраняването, употребата и носенето на огнестрелни оръжия и боеприпаси според законодателството са дейности, поставени под разрешителен режим. Със спецификата на тези въпроси се занимава ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗОБВВПИ). Този закон регламентира реда, по който  юридическите лица (вкл. охранителните компании) могат да придобиват, съхраняват и употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси, в това число и за целите на въоръжената охрана при извършване от тях дейности.

 Юридическите лица и търговците, които искат да осъществяват някоя от дейностите с оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия определят писмено лицето, което ще осъществява дейността и на чието име се издава разрешението, както и негов заместник.

 Използване на огнестрелно оръжие при охранителна дейност:

Съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, охранителната дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана.

 Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, физическите и юридическите лица могат да придобиват, съхраняват, носят и употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за охрана на собствеността, за самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекциониране и др. Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, имат предмет на дейност охрана, техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. През останалото време огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват в обектите, посочени в разрешението за съхранение.

 Юридическите лица и едноличните търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие задължително застраховат служителите си със застраховка “Гражданска отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

 Съгласно гореизложеното, при изготвяне и комплектоване на документацията при поемане на обект под въоръжена охрана трябва да се изпълни следния списък:

 1. Охранително обследване /съставя се във вид на протокол, който се представя и съгласува с Възложителя по договора за охрана/- не е задължително;
 2. Договор за охрана с приложения (ксерокопие) със заличени финансови параметри;

3.Копие от лиценза за извършвания вид частна охранителна дейност;

 1. Протокол за извършено начално оценяване на състоянието и степента на сигурност на територията на обекта под охрана;
 2. Книги за ежедневен и периодичен инструктаж/ инструктаж на работното място;
 3. Правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител;
 4. План за охрана /в плана за охрана се вписват марките, моделите и серийните номера на огнестрелните оръжия, които се носят на територията на обекта под охрана, както и броят на боеприпасите към всяко от тях/;
 5. Копия от разрешителните за носене на огнестрелно оръжие на всеки служител;
 6. Инструкция за действията на служителите на фирмата при изпълнение на различни охранителни задачи;
 7. Списък на охранителите, задействани по договора за охрана /изготвя се отделно, въпреки, че фигурира в плана за охрана заради евентуалните промени в личния състав- поправки, които не се допускат в плана за охрана/;
 8. График за смените на охранителите /изготвя се отделно, въпреки, че фигурира в плана за охрана заради евентуалните промени в графика за работа на личния състав- поправки, които не се допускат в плана за охрана/;
 9. Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 10. Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;
 11. Доклад за използвано огнестрелно оръжие;
 12. Протокол и Доклад за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 13. Отчет за изпълнението на охранителната задача;
 14. План за пропускателния режим на обекта, съгласуван с Възложителя и изготвен на база Правилник за пропускателният режим и вътрешният ред;
 15. Дневник за преминаващите през КПП лица;
 16. Дневник за преминаващите през КПП МПС;
 17. Протоколи за извършени периодични оценявания на състоянието и степента на сигурност на обекта за охрана /прави се един път на всеки шест месеца или при рязка негативна промяна в средата за сигурност/;
 18. Оценка на условията на труд и професионалния риск в ЧОД …………………..;
 19. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на органите на МВР- не е задължително;
 20. тетрадка за вписване на резултатите от проверка на огнестрелното оръжие от органите на служба КОС на МВР- не е задължително;
 21. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на автопатрулите и ръководния персонал на ЧОД………………….- не е задължително;
 22. Дневник за сдаване- приемане на дежурството;
 23. Наличие на информационни табели, стикери на фирмата и др.съгласно изискванията на от ЗЧОД;
 24. План за управление при природни бедствия, аварии и кризи /не е задължителен/;
 25. План за действие на охраната при терористични въздействия;
 26. План за взаимодействие с РУ на МВР /не е задължителен/;
 27. Копия от трудовите договори на охранителите- не е задължително;
 28. Други документи, изисквани от характера на охранявания обект и от Възложителя по договора за охрана;
 29. Ако има утвърден пропускателен режим, Правилник за пропускателния режим.

 При съхраняване на огнестрелното оръжие на територията на обекта под охрана, трябва да се изпълнят разпоредбите на  ЗОБВВПИ за съхраняване на служебното огнестрелно оръжие с всички произтичащи от това документи, помещения, отговорници и т.н. подробно процедурите сме описали в „Помощно пособие при извършване на частна охранителна дейност“.

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 Под „административни документи“ се разбират всички тези документи, които са свързани с администриране на охранителната дейност на обекта под охрана. Това са:

 • докладни записки от охранителния персонал към преките началници;
 • докладни записки от Изпълнителя към Възложителя по договора за охрана;
 • вътрешнофирмени заповеди на частното охранително дружество;
 • заповеди и разпореждания на управителя на ЧОД по повод организирането на охраната;
 • заповеди и разпореждания на Възложителя по договора за охрана към своите служители, касаещи дейността на частното охранително дружество по договора за охрана;
 • документи, издадени от проверяващи органи;
 • документооборот по безопасност и здраве при труд;
 • документооборот по линия на трудовите правоотношения
 • други документи, извън описаните в предходните раздели.

* * *

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Уважаеми колеги, ръководители на охранителна дейност,

 На това завършваме настоящият материал. Документооборотът, намиращ се на обекта под охрана трябва да е съставен, попълнен и комплектован правилно и в съответният обем, гарантиращ нормална работа на вашите служители в обекта под охрана.

 Многократно сме подчертавали, че изискваните от ЗЧОД, ЗОБВВПИ и останалите нормативни документи, касаещи работата на частните охранителни дружества не са просто прищявка на някого или измислени, за да създават излишни грижи на тези дружества. Всеки конкретен документ рамкира и детайлно описва определени действия, мерки и процедури, необходими за частната охранителна дейност.

 Съветът ни е да оформяте документацията по максималните изисквания, да вписвате реални обстоятелства и факти, конкретно да обучавате и изисквате от охранителите, задействани по конкретните договори за охрана да изучават тези документи, за да могат при необходимост да са подготвени и професионално да изпълняват системата НОРД и своите служебни задължения.

 Ясно е, че в такъв ограничен обем от информация, какъвто се съдържа в настоящият наръчник не може да се побере цялата необходима и полезна информация по темата. За това, ако проявявате по- задълбочен и професионален интерес, може да потърсите нашите издания, свързани с частната охранителна дейност, най- пространно от които е „Помощно пособие при извършване на частна охранителна дейност“, и особено последното издание от 2017 г.

 Надяваме се, че сме ви боли полезни.

 Пожелаваме ви успешна и плодотворна работа!

Екипът на АПТА

                                                                                                                                                                                                    * * *