НОВО ИЗДАНИЕ НА АПТА – ARCHANGEL

March 12, 2021

НОВО ИЗДАНИЕ НА АПТА

Излезе от печат новото издание на АПТА “Теоретични основи на охраната на имуществото на физически или юридически лица”. Материалът частично е публикуван в сайта, за да добиете представа какво обхваща. Идеята на нашите екипи бе да започнат дискусия по създаване на теоретична база за изпълняване на частна охранителна дейност.

В материала ние каним желаещите компетентни лица и колеги да се включат в тази отговорна и амбициозна задача:

 

 

“… Уважаеми колеги и читатели,

Постарахме се накратко да разкрием някои виждания на Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ /АПТА/ по теоретични аспекти на тема „поемане на обект под охрана“, както и да предложим някои препоръки, наложени от практиката.

Както и винаги при разглеждане на материал с подобно съдържание, целящ да създаде някои стандартни, уеднаквени /дигитални/ правила за изпълняване на частна охранителна дейност по ЗЧОД, възниква едно и също основно и труднопреодолимо противоречие: противоборството между субективното и обективното, между „аналоговото“ и „дигиталното“. За всички е ясно, че колкото една процедура е по- слабо зависима от субективния фактор- човешката съставляваща в нея, толкова тя е по- прецизна и точна, но има условия, при които този „нежелан“ човешки фактор е неоценимо оръжие и именно подсъзнанието, опитът, „шестото чувство“ помагат на СИЧОД при изпълнение на неговите охранителни задължения.

Реално погледнато, всички методики, процедури и процеси в частната охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2. зависят от човешкия фактор още в своята основа- охранителното обследване. Каквито и методики да се изработят, колко и те да са прецизни, докато охранителното обследване, началното и текущите оценявания на защитеността на системи се извършват от хора, те ще съдържат субективна компонента, която ще ги прави относително неточни.

Нашата цел с това издание не е да заменим охранителите с роботи. Ясно е, че това ще се случи в бъдещето. Идеята на АПТА е да създадем платформа, която да обоснове и стабилизира частната охранителна дейност на  здрави теоретични основи, приложими и в практиката „на терен“. Изведените определения, понятия, категории и процедури изцяло са насочени към практическото им прилагане в частната охранителна дейност, колкото и отвлечен да ви се струва материалът на изданието. Един пример: как при обикновен диалог между професионалисти, с две – три думи да се предаде информация относно степента защитеността на система? Да я описваме, да говорим за организация на охраната, за система за физическа защита? Да, но това не я характеризира с няколко думи. Сега, след издаване на настоящия материал, професионалистите ще могат да предават информация за степента на защитеност на система просто като споменат категорията на нейната сигурностна маса. Съдържанието на това понятие е толкова всеобхватно, но конкретно, че само при споменаване на категорията на СгМС, всеки специалист автоматично ще разбира именно за каква система се говори и какви са нейните приблизителни сигурностни характеристики. Ако по- внимателно проанализираме сигурностната маса на система, ще разберем че това понятие не характеризира размера на системата, нито нейната възприета важност от субективни фактори. СгМС характеризира именно сигурностната тежест на дадена система, без значение от нейните останали показатели. Така например, един малък магазин може да има по- голяма сигурностна маса от търговски център, ако степента му на защитеност е по- висока.

Същото касае и понятията „защитен потенциал“, „протекционен потенциал“, защитни „характеристики на система“ и други изведени в материала- все понятия, които са предназначени за изработване на строга и съдържателна лексика, с която да се обозначават ясни и недвусмислени  понятия, процеси и мерки в частната охранителна дейност.

Възникват ред въпроси, свързани със задълбочено проучване и извличане на емпирични зависимости за всяко от изведените в материала понятия и категории. Това може да бъде извършено на един по- късен етап от разработката на теоретичните аспекти на частната охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД. След публикуване на този материал, АПТА ще е готова да взаимодейства с подготвени по темите специалисти, които биха искали да безвъзмездно да участват в подробното и задълбочено разработване на теоретичните основи на този вид частна охранителна дейност.

Защо въобще се налага създаването на подобна теоретична база? Мнението на АПТА, което нееднократно сме изразявали в множество наши публикации е, че частната охранителна дейност има нужда от систематизиране, привеждане към общи стандарти и въвеждане на единни критерии при организиране на охранителните протекции. Както е видно от материала, който разработихме, при поемане на системи под охрана има приблизително постоянни величини, но има и променливи в тях. Говорим от гледна точка на защитеността им. При анализите ясно се проследиха множество елементи от защитните характеристики на системите, които са с постоянно или трудно променливи величини, като съответно и защитните потенциали, които създават също отговарят на тези им особености. От тук направихме извода, че такива величини могат да се „изведат пред скоби“ при планиране, организиране и прилагане на охранителните протекции, за да се създаде основа за създаване на стабилна и работеща класификация и категоризация на тези елементи, включително и на тези от тях, които ще станат част от системата за сигурност, т.е. ще бъдат управлявани от наряда на СИЧОД.

Както отбелязахме, създаването на теоретична база на изпълняваната от СИЧОД охрана на имуществото на физически или юридически лица не е самоцел, а е насочено към наливане на основи в практическата дейност. За да се справим с тази задача, излъчихме наши екипи, които извършват проверки, вкл. и оценки на моментни състояния на сигурността /МОС/ в пространството на различни охранявани системи /ОХРС/. Данните, които се събират при проверките и мониторинга ще бъдат систематизирани и анализирани, за да се открият „скрити дефекти“ в теоретичната база. Твърдо сме решени да не допуснем компромиси в теоретичната база, които могат да компрометират работата дори и на един СИЧОД, който ги прилага при дейността си.

 

Напълно разбираме, ме настоящият материал е само основа, първа крачка от един труден път, който частната охранителна дейност трябва да извърви по направление изграждане на стройна наука, предназначена конкретно за нейните нужди. Ще се радваме, ако професионалисти в тази област се свържат с нас и пожелаят да ни подкрепят със знания, опит и нови идеи при този градеж.

След изграждане на „носещите стени“ на бъдещата теоретична база, ще се създадат екипи, които да я допълват с подробни разработки по всяка от основните теми, с цел достигане на цялостен продукт, приложим за частната охранителна дейност в страната.

След това..? Нека за сега да спрем с мечтите и да запрятаме ръкави за работа. Очакваме вашите становища, предложения е заявки за участие в този амбициозен проект, който е жизнено необходим за дейността по частна охрана.

Предлагаме редът за изготвяне на теоретичната база на частната охранителна дейност да протича по следния ред:

  1. Желаещите да се включат в разработките да изпращат мотивационни писма, които ще публикуваме на сайта на ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ „АРХАНГЕЛ“. В тези писма молим да указвате в кое направление желаете да се включите със свои разработки и материали. Естествено в мотивационните писма не се изписват подробности, а само общи положения.
  2. Всички, които бъдат избрани за участие в проекта трябва да попълнят декларации, че се отказват от авторски права и предоставят материалите за общо ползване, като при издаване на материали, които включват техни разработки, те ще бъдат изписвани като съавтори.
  3. Окончателният вид и съдържание на всички одобрени материали трябва да се вписват в общия контекст и стил на теоретичните основи.
  4. Всички теоретични материали трябва да са тествани и да са дали положителни резултати при практическото им прилагане на терен. За удостоверяване на това, съответните автори прилагат протоколи от проведени изпитания или проверки на терен. В протоколите се изписва на кои охранявани системи са проведени тестовете и кои СИЧОД ги охраняват. Желателно е и становище от охраняващите СИЧОД относно адекватността на теоретичния материал към практическото прилагане на дейността.
  5. АПТА си запазва правото да одобрява материалите, като председател на комисия по разглеждане на изпращаните материали.
  6. Членовете на комисията ще бъдат избрани сред подалите заявки за участие, на база професионален опит и компетентност. Изборът ще е явен, на база представените мотивационни писма.

Надяваме се от това взаимодействие да се родят добри резултати.

 

Бъдете здрави и работете!

 

За контакти с нас:

antiterror@archangel.bg

 

Нашият уеб- сайт:

https://archangel.bg/

 

Контакт във Фейсбук:

Неправителствена организация с антитерористична дейност „Архангел“…”