НОСАД И ЗПТ – ARCHANGEL

April 21, 2021

НОСАД И ЗПТ

Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ /АПТА/

МЯСТОТО И РОЛЯТА НА НОСАД ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

 Тероризмът е едно от най- мащабните негативни предизвикателства пред достиженията на човечеството в областите на законността, правовия ред, гарантирането на правата и свободите на всеки човек в съвременния свят.  Една от основните характеристики на тероризма, която в последно време се размива е политическата или религиозната му насоченост, като основно правило е, че дейността на терористичните организации винаги преследва основно политически цели. В тази връзка, за „Архангел“ е неприемливо обобщаването на тежката криминална престъпност, в това число и тероризма под общ знаменател. Ние считаме, че в пирамидата на организираната и тежката криминална престъпност тероризмът заема свое определено и конкретно място, което е в най- високите и опасни нива. Това е така поради целите на тероризма, които винаги са насочени към отнемане на възможно по- голям брой човешки животи в името на политически искания на субекти на тероризма.

 Периодично извършваните терористични въздействия в различни точки от земното кълбо, реализираните в по- ограничени и в мащабни военни действия стремежи на големи терористични групировки за промяна на световния политически ред, ясно сигнализираха на световната общественост за необходимостта от бързо стратегическо, тактическо и оперативно преобразуване на системата за противодействие на тероризма в качествено ново и адекватно състояние, позволяващо да се извършват локални, зонални и териториални антитерористични и контратерористични действия и операции.

 Идеологията на тероризма и радикализма проповядва пълно доминиране на определения от нея за правилен световен ред, градящ обществени отношения, подчинени на принципи, коренно различни от общоприетите човешки норми и основан на консервативни, антихуманни, потиснически и жестоки норми. Проповядваните и налагани с насилие, подли терористични въздействия и военни операции идеи на тероризма рязко противоречат и влизат в конфликт с общоприетите световни морални и етически правила, грубо потъпкват основни човешки права, унищожават и заличават вековни достижения на общочовешката история, наука и култура. За терористите човешкият живот е без значение. Анализът на терористичните въздействия, разпитите на заловени терористи, публикациите и възванията на терористичните организации ясно доказват, че идеологията на тероризма и радикализма използва живота на хората /дори и на своите поддръжници/ като разменна монета за достигане на конкретни /често доста прагматични и материални/ цели. Стремежа на тероризма чрез пропаганда, насилие и заплахи да държи големи групи хора в постоянен страх, стрес и безнадеждност; извършваните показни терористични актове, атаки, нападения, убийства, екзекуции, масово клане, които са обичаен и предпочитан похват на терористичните организации, е насочен именно към подклаждане на недоверие в устоите на създадения обществен ред, към демонстриране на неспособността на изпълнителната власт и държавността да се справят с обезпечаване на сигурността на населението. Терористите- „бойци“ не се свенят да посягат и отнемат живота дори и на деца. Факт е, че в големия си брой терористичните въздействия са подли, от засада и прикритие. Субектите на тероризма, извършващи подобни античовешки деяния са фанатизирани, заслепени от замаскираната под религиозна отдаденост или фалшифицираната борба за правда, не осъзнават или не искат да осъзнаят, че причиняват болка, страдание и смърт на напълно невинни и странични за противоборствата им с политическата система хора.

 За жалост, налице са неоспорими факти, че от национален и регионален тероризмът се превръща в глобален и като такъв, влиянието му върху народите и нациите се увеличава прогресивно. Анализирайки тези промени, световната общност инициира и задейства преосмисляне на стратегиите на държавите за борба с тероризма и вграждането им в единна глобална мрежа за противодействие на радикализма, екстремизма, сепаратизма и тероризма. В тази посока са предприети конкретни стъпки за обединяване на антитерористичните и контратерористичните структури в световен мащаб, за привличане на нови участници в борбата с тероризма, за откриване на нови източници за адекватно противодействие на това изключително опасно за човечеството негативно явление. Дейността по превенция на тероризма, протекция от тероризъм, пресичане на терористични въздействия и преодоляване на последствията от тероризъм /ЧЕТИРИТЕ „П“/, включваща в себе си подготовка на стабилна и фундаментална теоретична база, както и разработване на оперативно- тактически планове за подготовка и действия на компетентните органи и специални сили „на терен“, насочени към създаване и разработване на оптимални методики за минимизиране на заплахите от тероризъм, доведоха в нашата страна до създаване на Закона за противодействие на тероризма, обнародван в Държавен вестник, бр.103 от 27 декември 2016г. В този закон, в чл. 2. е разписано, че основните принципи при противодействието на тероризма са:

  1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна, както и правото на Европейския съюз;
  2. зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи;
  3. предимство на спасяването на човешкия живот и здраве пред останалите дейности;
  4. сътрудничество с гражданите и техните организации;
  5. откритост и прозрачност при провеждането на политиките за противодействие на тероризма;
  6. централизирано управление и контрол на дейността за противодействие на тероризма;
  7. своевременен обмен на информация по компетентност между държавните и местните органи и администрации;
  8. съгласувано провеждане на дейностите за противодействие на тероризма.

 На база чл.2, т.4. от Закона за противодействие на тероризма организации на граждани /в случая сдружения с нестопанска цел/ имат право да действат по линия на противодействие на тероризма, като сътрудничат с компетентните по закона органи- Държавна агенция „Национална сигурност“ и МВР. Мнението на „Архангел“ по четвъртия принцип, залегнал в чл.2 от Закона за противодействие на тероризма е следното: предвид спецификата и високата степен на риск при упражняване на дейности по антитероризъм, гражданските организации и по- точно техните членове и сътрудници, които искат да упражняват такъв род дейност, трябва да притежават начална подготовка в сектор „сигурност“, да имат опит в охранителната дейност и компетенции за работа по документация и на терен. Имайки предвид, че в България специалността „антитероризъм“ и нейните производни не са добре залегнали в учебните планове дори на специализираните в сектор „сигурност“ Висши учебни заведения, се наложи Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ /АПТА/ да създаде теоретична база за противодействие на тероризма от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/, която да съответства на Закона за противодействие на тероризма и на Закона за частната охранителна дейност, както и на други нормативни документи, имащи касателство и допир до темата за борбата с тероризма. По пътя на логиката, ползвайки получените във Висши военни учебни заведения знания и на база професионалния опит на нашите сътрудници и членове, АПТА създаде основите, необходими за действия на подобни организации в обществената платформа за борба с тероризма. В серия от пособия, методики, насоки, тълкования и др., издадени от АПТА, ние конкретизирахме и разписахме подробно протоколите за действие при различните видове противодействие на тероризма на територията на Република България. В обема на изданията намериха място новоизведени понятия за проявите на тероризъм, основните определения за типовете и видовете тероризъм, както и подробно обяснение на разликите в понятията АНТИТЕРОРИЗЪМ и КОНТРАТЕРОРИЗЪМ.

 След издаването на НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г. АПТА разработи методика и протоколи за изготвяне на изискваните мерки за противодействие на тероризма от субекти, попадащи в обхвата на наредбата. Въведохме понятието АНТЕРДО /антитерористично досие/ на обектите. В АНТЕРДО се събират всички документи, касаещи мерките за противодействие на тероризма за дадения обект. АНТЕРДО се води и съхранява от служителя за връзка по сигурността на всеки обект. С натрупания опит, екипите на АПТА, които изготвят АНТЕРДО достигнаха много добри резултати, от гледна точка на целесъобразност, последователност и пълнота на АНТЕРДО- признато от компетентните органи ОД МВР и ТД ДАНС.

 При изпълнение на задачи на терен, АПТА успя да изготви подробни и работещи методики за провеждане на начален и периодичен антитерористичен мониторинг и съответните протоколи към тях.

 В целите на законосъобразността на извършваните дейности, АПТА създаде база за документооборот, изготвян при работата на НОСАД. Този документооборот включва примерни договори за антитерористична протекция, протоколи за оценка на състоянието и степента на антитерористична сигурност на обектите под антитерористична протекция, протоколи за извършени антитерористични обследвания, нормативна база и стандарти за обучения на служители за връзка по сигурността, за провеждане на начални и периодични инструктажи на персонала на обектите, които влизат в обхвата на Закона за противодействие на тероризма, методика за провеждане на симулативни тренировки и учения по Закона за противодействие на тероризма и др. Нашите сътрудници преминават задължително обучение в създадения към АПТА Център за изследвания и обучение в сигурността /ЦИОС АПТА/, като се определя принадлежността им към мониторингови или тактически екипи.

 В заключение предлагаме едно от нашите определения:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е неправителствена, нестопанска, автономна или във взаимодействие с компетентните органи на държавна и местна власти, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния състав на сдруженията и специално създадените в състава им структурни подразделения, представляваща делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на работата по:

 -провеждане на консултации, обучение, контрол, научна дейност;

 -оперативно осъществяване на мероприятия, мерки, действия от общ антитерористичен характер или по договори за антитерористична протекция;                              

-съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти, с частните охранителни дружества и с други неправителствени организации;

 – водене и съхраняване на необходимия документооборот, при борбата с тероризма чрез: превенция / профилактика/ на терористични въздействия- обща и конкретно по договори за антитерористична протекция; протекция от терористични въздействия /престъпления, пряко или косвено влияещи негативно на степента на антитерористична сигурност и повишаващи степента на риск от терористични въздействия/ над поетите под антитерористична протекция сцени за антитерористична протекция, изпълнявайки задължения и прилагайки компетенции по договори за антитерористична протекция от специално създадени, в рамките на ЧАС,  антитерористични центрове; съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по пресичане на терористични въздействия върху населението и сцените за антитерористична протекция; съдействие и взаимодействие с компетентните органи на държавната и местната власти по преодоляване и минимизиране на последствията от терористични въздействия, по разкриване, залавяне или неутрализиране на лица, причастни към радикална, екстремистка и терористична дейност,спазвайки разпоредбите на законите и действащата нормативна уредба в Република България.

Председател на АПТА