ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА – ARCHANGEL

April 20, 2023

ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

За пореден път се потвърждава тезата, че най- големите трябва да са най- отговорни! В Гранд Мол проведохме обучение на ръководния състав по теми, заложени в Наредба № 8121з-1225/27.09.2017 г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол.

Като допълнение изработихме конкретизирана и адаптирана към условията на Гранд Мол  ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО В ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ С МАСОВО ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА  ГРАНД МОЛ, във връзка със Заповед № Р-68/ 31.03.2023 г. на Заместник Министър- председателя по обществения ред и сигурност и Министър на вътрешните работи на Република България, издадена на основание чл.11, ал.7, във вр. с ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на МС от 2009 г. В заповедта е утвърдена Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора.

Трябва да отбележим, че екипът на Гранд Мол винаги първи реагира на необходимост от актуализиране и адаптиране на системата си за антитерористична защитеност при промяна в средата за антитерористична сигурност. Освен това за първи път в нашата, вече доста богата практика, изработихме ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  на територията на търговски център. Доста се потрудихме, но резултатът си струва.

За нас е отговорност и приоритет за бъдем партньори с Гранда сред търговските центрове в източна България!