ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕГОВИТЕ ПРОЯВИ /от новото издание на АПТА/ – ARCHANGEL

March 20, 2022

 ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕГОВИТЕ ПРОЯВИ /от новото издание на АПТА/

 Основни тенденции в развитието на съвременния тероризъм

 

 Някои от съвременните тенденции в развитието на тероризма ще споделим в настоящия раздел.

– разширяване на географските граници на тероризма в света и неговата интернационализация;

– усилването на взаимното влияние на различни вътрешни и външни социални, политически, икономически и други фактори, способстващи за възникването и разпространението на тероризма;

– повишаване на степента на организираност на терористичната дейност, създаване на крупни терористични формирования с развита инфраструктура;

– увеличаване на взаимосвързаността на тероризма и организираната престъпност;

– ръст на финансовото и материално- техническото осигуряване на терористичните структури;

– стремеж на субектите на тероризма да придобият различни средства за масово поразяване на хора;

– опити да бъде използван тероризмът като инструмент за вмешателство във вътрешните работи на държавите;

– използване на субекти на тероризма- международни неправителствени организации, както и използване на такива НПО за финансиране на тероризма;

– разработване и усъвършенстване на нови форми и методи на тероризма, насочени към разширяване на мащабите на последствия от терористични въздействия и към достигане на максимално увеличаване на броя на жертвите и пострадалите от прояви на тероризъм.

 Степента на опасност от терористични въздействия се базира на достигнатото ниво на усъвършенстване на формите, методите, силите и средствата на терористичната дейност, тактиката за нейното осъществяване, а така също от ефективността на антитерористичните меки на националните и международните системи за противодействие на тероризма.

 Субекти на тероризма, способи за извършване на терористични въздействия

 Субекти на тероризма- отделни лица, групи лица и организации, организиращи и осъществяващи терористична дейност или подпомагащи нейната подготовка и провеждане, като подобна дейност е насочена към нанасяне на ущърб на охраняваните от държавните закони права и интереси на личността, обществото и държавата. Разнообразието на субекти на тероризма определя многоплановостта и обществената опасност от преследваните от тях цели.

 Способи за извършване на терористични въздействия- представляват  определен порядък и последователност при използване на средства и похвати на тероризма при извършване на терористично въздействие.

Най- типичните способи за извършване на терористична дейност:

 

– нападение, извършвано както открито, така и от засада или от дистанция;

-миниране на обекти от промишлеността, транспорта, връзките, военни обекти, жилищни и административни здания и др.;

– миниране на места и зони с постоянно нахождение или маршрути за придвижване на обекти на тероризма;

– използване на взривни и отровни вещества, камуфлирани като битови предмети, а така също заложени в пощенски пратки, писма и др., адресирани до конкретно лице;

– въоръжено пленяване на заложници;

– разпространение на вредни за здравето на хората радиоактивни, химически, биологически и други опасни вещества и техни компоненти;

– използване на елементи от компютърни и информационни технологии.

 През последните години много държави са приели редица ефективни мерки по противодействие на тероризма и са започнали да изграждат динамично адаптиращи се системи от общодържавни процедури за превенция, протекция и пресичане на неговите прояви.

 Противодействие на тероризма

Противодействие на тероризма е дейност на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и на други компетентни структури по:

– превенция на тероризъм, в това число по разкриване и последващо отстранение на причините и условията, способстващи извършването на терористични въздействия (профилактика на тероризма);

– разкриване, превенция, пресичане, разкриване и разследване на терористични въздействия;

– минимизация и/или ликвидиране на последствията от терористична дейност.

Общодържавна система за противодействие на тероризма /ОДСПТ/

 Целта на противодействието на тероризма в държавите е да бъдат защитени личността, обществото и самата държава от прояви на тероризъм. За достигане на тази цел е необходимо да бъдат мобилизиране всички компетентни ресурси, в т.ч. държавни, органи на местното самоуправление, юрисдикциите и неправителствените организации. Работейки в тази насока, компетентните участници в ОДСПТ трябва да решават редица задачи.

Основните задачи при достигането на целите за успешно противодействие на тероризма са:

 

– разкриване и отстраняване на факторите, способстващи възникването и разпространяването на тероризма;

– установяване, профилактика и пресичане на действия на лица и организации, насочени към подготовка и извършване на престъпления с терористичен характер и/или оказване на съдействия на такава дейност;

– привличане към отговорност на субекти на тероризма, в съответствие с действащото в държавите законодателство;

– пресичане на опити за „внос и износ“, както и на трансфери на тероризъм между отделните държави от международни терористични организации, привличане към този процес на потенциала на международната антитерористична общност;

– постоянно усъвършенстване на ОДСПТ, поддържане в състояние на готовност за използване на сили и средства, предназначени за разкриване, превенция, пресичане на терористични въздействия и минимизиране (ликвидиране) на последствията от извършена такава дейност;

– обезпечаване на антитерористична защита на обекти на тероризма – критическа инфраструктура, жизнеобезпечаване и места с концентрация на хора;

– противодействие на разпространението на идеологии на тероризма, осъществяване на активни информационно- пропагандистки мероприятия с антитерористична насоченост.

 Общодържавната система за противодействие на тероризма (ОДСПТ) представлява съвкупност от организационни структури (субекти на противодействието на тероризма), които в рамките на своите компетенции и правомощия, установени от законите и издадените на тяхната база нормативни правови актове, осъществяват дейност по противодействие на тероризма, като разработват и реализират комплекс от мерки за профилактика на терористична дейност, разкриване и пресичане на такава дейност, минимизиране и ликвидиране на възможни последствия от терористични въздействия.

 Изпълнявайки тези задачи, ОДСПТ, трябва да обезпечи системно и ефективно използване на пълния потенциал на държавата, компетентните организации и на обществото за защита от тероризъм.