ОХРАНА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ ОТ СИЧОД – ARCHANGEL

April 23, 2021

ОХРАНА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ ОТ СИЧОД

ПРЕПОРЪКИ

ПРИ ОХРАНА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

 

 

 

Издава: АПТА


България, гр. Варна, 2016 г.                                                                                               

 

 

 

„Частната охранителна дейност/ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълния спектър от мероприятия, мерки, действия/ противодействия, водене, отчетност и съхраняване на документооборотобхващащи, отделно или в пълен обем, превантивния, текущия и последователния етапи при изпълняване на задълженията и упражняване на компетенциите на частните охранители и ръководителите на охранителна дейност, насочени към превенция, противодействие и ликвидиране на последствия от противоправни прояви (нарушаване на обществения ред и престъпления), стихийни бедствия, аварии, кризи, терористични актове, пряко или косвено въздействащи негативно на степента на сигурност и повишаващи степента на риска в поетите, на база сключени договори за охрана, охранителни протекции и ангажименти, от регистрирани по Търговския закон и лицензирани по изискванията на Закона за частната охранителна дейност, физически и юридически лица.“

 

 “АРХАНГЕЛ”

 

 При охраната на големи търговски центрове трябва да организирате работата си по следния начин:                                                                                                                       

1. Предварителен разговор с бъдещия възложител по договора за охрана;

2. При достигане на устна договореност се провежда охранително обследване;

3. Подготвяне на оферта за охрана на обекта;

4. След одобряване и съгласуване на офертата, се подготвя и подписва договор за охрана със съответните приложения;

5. Паралелно с договора за охрана се изработва план за охрана и план за пропускателния режим, които се съгласуват с възложителя по договора за охрана;

6. Изготвя се план за действие при природни бедствия, производствени аварии, кризи;

7. Подготвят се останалите необходими документи, изисквани от ЗЧОД и от възложителя.                                

При извършване на дейност по охрана, служителите, които са задействани в съответния договор за охрана са длъжни да съхраняват, изучават и попълват:

1. Договор за охрана с приложения (ксерокопие);

2. Копие от лиценза за извършваната охранителна дейност;

3. План за охрана;

4. Инструкция за действията на служителите на фирмата при изпълнение на различни охранителни задачи;

5. Инструктаж за спецификата на извършваната охранителната дейност, подписан от охранителите;

6. Списък на охранителите, задействани по договора за охрана;

7. Опис с данни на оръжието, ако охраната е въоръжена;

8. Копия на разрешителните на охранителите;

9. Данни за МПС на фирмата, ако са задействани в изпълнението на охранителната задача;

10. График за смените на охранителите;

11. Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;

 12. Бланка- Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;

13. Бланка- Доклад за използване на огнестрелно оръжие;

14. Бланка- Отчет за изпълнението на охранителната задача;

15. Правилник за пропускателния режим на обекта;

 16. Оценка на степента на сигурност на обекта за охрана;

17. Задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

 18. Оценка на риска;

19. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на органите на МВР;

20. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на огнестрелното оръжие от органите на КОС към МВР;

21. Ежедневен инструктаж;

22. План за действие на охраната при възникване на кризисна ситуация и заплаха от терористичен акт;

23. План за действие на охраната при възникване на рискови и извънредни ситуации/природни бедствия, аварии, пожари и катастрофи/;

24. План за взаимодействие с органите на съответното РУМВР /съгласува се с Началника на съответното РУМВР/;

25. План за комуникация със средствата за масово осведомяване;

26. Други документи, изисквани според спецификата на охранявания обект.

Всички документи трябва да са акуратно подвързани и събрани в папки. Съхранението им трябва да става на сухо и чисто място, достъпът до тях да се извършва с чисти ръце, като след завършване на определените действия всички документи старателно се прибират обратно по местата им.

Подробното съдържание на всеки един от необходимите документи е приложен в  „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС, гр. Варна, 2016 г.

Големите търговски центрове са трудни за охрана и имат високо ниво на риск. Това е продиктувано от площта, потоците от хора и спецификата на организацията на охраната. Най- общо състоят от следните елементи:

1. Търговски площи – магазини, заведения, киоски и др.;

2. Общи части – коридори, мостове, проходи, фоайета и др.;

3. Площи с рекламни материали;

4. Фасадни плоскости, стени, основи, колони, тераси, покривни конструкции;

5. Стълбища, ескалатори, асансьори, пожарни стълби и др., осигуряващи придвижване вътре в територията на центъра и изход от него;

6. Аварийни и евакуационни коридори, изходи, стълбища;

7. Паркинги – надземни и подземни, полунива;

8. Товарно- разтоварни рампи, подходи и др.;

9. Служебни помещения- офиси, складове и др.;

 10. Помещения за управление- контролни зали, видео- наблюдение, централи и т.н.;

11. Сервизни помещения- тоалетни, битовки и др.;

12. Помещения за жизнено осигуряване- помпени, агрегатни, вентилационни, водопроводни, газови, канализационни, електроснабдяващи и др.;

13. Свързани с охраната- караулни, наблюдателни и др.;

14. Други помещения- медицински кабинети, стаи за почивка, кърмене и др.;

15. Спомагателни помещения- извън територията на търговския център;

16. Пропускателно- заградителни съоръжения- бариери, щори, врати и др.;

17. Външни търговски площи- летни заведения, изложби- базари, експозиции, автомивки, сервизи и др.;

18. Градинки, подходи и др.;

19. Ефир, честоти и др.

При организация на охраната на търговски центрове трябва да се имат предвид няколко основни фактора:                                    

1. Многобройния и плътен в определени времеви периоди човекопоток;

2. Сложната конфигурация от комуникации, пространства, аварийни изходи, помещения и др.;

3. Високия риск от противоправни посегателства, нарушаване на обществения и вътрешния ред, както и опасност от бомбени и терористични заплахи;

4. Осъществяване на пропускателен режим в периоди, определени от мениджмънта на центъра;

 5. Тясното и разнопосочно взаимодействие на охранителите с органите на МВР;

6. Голямата по обем и съдържание превантивна дейност по пресичане на противоправните действия срещу търговския център, неговия персонал и клиенти;

7. Видеоконтрол и СОТ;

8. Необходимостта от съобразяване на действията на охраната с интересите на търговците и наемателите;

9. Необходимостта от координиране и съобразяване на работата на охранителите с фирмите или звената по поддръжка, почистване и други съпътстващи  работата на търговския център дейности;

10. Необходимостта от допълнителни и специфични охранителни мероприятия при провеждане на различни рекламни, увеселителни, тематични,  обучаващи, празнични и други мероприятия на територията или по периметъра на търговския комплекс;

11. Необходимостта от постоянно и динамично осъществяване на охранителната дейност, съобразено с промените и процесите, които протичат в търговския център;

12. Необходимостта от осигуряване на безопасност и спазване на обществения, вътрешния ред, както и правилата за движение в паркингите и терените, по които се движат МПС, както и съгласуваността им с трафика извън търговския комплекс;

13. Необходимостта от съответни охранително- осигурителни мероприятия при предоставени от търговския комплекс възможности за въздушен трафик;

14. Съгласуване на охранителната дейност с извършваните на територията и по периметъра на търговския център ремонтни, укрепителни и рекламни дейности, в това число и пропускателният режим за служителите и външните работници, заети в съответната дейност;

15. Съгласуване на действията на охраната с дейностите на търговците и наемателите, провеждани извън работно време;

16. Контрол от страна на охраната на дейностите по извозване на сметта, по другите комунално- битови и спедиторски дейности, изискващи достъп на територията на търговския комплекс на специализирани МПС;

17. Необходимостта от посрещане, изпращане и охрана на организирани посещения на територията на търговския комплекс, а така също паркиране и престой на довелите ги транспортни средства;

18. Осигуряване на периметъра срещу действия на джебчии, ЛБПМ /лица без постоянно местожителство/ и други, целящи извършване на противозаконни действия на територията и по периметъра на търговския център;

19. Осигуряване на евакуацията на персонала, наемателите, служителите, клиентите и гостите на търговския център при възникване на кризисни ситуации.

При поемане на голям търговски обект под охрана се изготвя пакет документи, както при физическата охрана на имущество на физически или юридически лица. Разликата е в съдържанието и обема на информацията, отразени в Плана за охрана и Правилника за пропускателния режим. Възможно е мениджмънта на центъра да изисква и допълнителни документи, които охраната трябва да попълва и отчита. Обикновено това са уведомления за извършване дейности през времето на пропускателния режим, както от наематели, така и от персонала, определен образец разрешителни за изнасяне на имущество и стока, товарителници, приемо- предавателни протоколи за завършени етапи на охрана и др.

Във връзка с качественото изпълнение на договора за охрана, охранителите трябва да бъдат инструктирани относно извършваните от тях действия, за техните права и задължения.Инструктажът е напълно съобразен с изискванията на договора за охрана, плана за охрана и съответните специфични инструкции.Прилагаме примерен инструктаж:

        ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНАТА НА ФИРМА …………… в

                                ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ……………..

ОБЩИ ПРАВИЛА:

  1. Идване на работа най- късно до ………. за дневна смяна и до ………… за нощна смяна.

2. На работа се идва с чиста и изгладена униформа и почистени униформени обувки. Не се допуска подмяна на елементи от униформата.

3. Служителите, които нямат брада и мустаци, да са гладко обръснати, а тези с такива- да ги поддържат в акуратен вид.

4. Служителите да поддържат добра лична хигиена.

5. По време на дежурство не се разрешава носене на обеци и пиърсинги, ако това е уговорено с възложителя. При налични татуировки, същите да бъдат максимално прикрити от облеклото, ако това е предвидено в изискванията на възложителя.

6. Не се допуска даване на дежурство със слънчеви очила, шапки и украшения, освен ако не са част от униформата.

7. При застъпване на дежурство на видно място, се носи правилно попълнен идентификационен бадж със снимка.

8. При застъпване на дежурство, всеки служител е длъжен да носи индивидуално зачисленото му устройство, осигуряващо право на служебен достъп до помещения в търговския център.

9. По време на дежурство категорично се забранява употреба на наркотични,вещества, алкохолни напитки и упойващи вещества.

10. При идване на работа, служителите на застъпващата смяна минават през дежурната стая, където всеки от тях се разписва в книгата за присъствие, инструктира се и се разписва в книгата за ежедневен инструктаж.

11. Приемането и предаването на смените на охраната се извършват на постовете.До физическата смяна на служител със служител, за охраната на обекта отговаря отстъпващата смяна.

По време на носене на дежурство, на служителите от обходите се забранява

1. Да сядат, освен когато не са в почивка;

2. Да се подпират;

3. Да държат ръцете си в джобовете;

4. Да консумират хранителни продукти, да пият други течности, освен вода, да пушат цигари, дъвчат дъвка и др., съгласно инструкциите;

5. При постоянен обход да се спират за по- дълго от 1 минута, освен ако в Плана за охрана не е предвидено друго;

6. Да разговарят по личните си мобилни телефони, освен когато са в почивка или с разрешение на началника на смяната;

7. Да се събират на групи, освен ако не са повикани от началника на смяната;

8. Да напускат поста си без разрешение на началника на смяната;

9. Да разговарят с клиентите и персонала, освен когато се налага по служебни въпроси;

10. Да предприемат самостоятелни действия, освен в случаите на крайна необходимост;

11. Да вземат участие в търговски спорове между персонала и клиентите;

12. Да сядат в заведенията и да влизат в търговските обекти на търговския център облечени с униформа;

13. Да носят на дежурство част от униформата.Униформата се носи в комплект без никакви изменения;

14. Да дават изявления, интервю, мнения и становища пред медии или трети лица по служебни въпроси, независимо дали са на дежурство или не;

15. Да публикуват служебна информация или да изразяват позиции в социалните мрежи по въпроси касаещи служебните им задължения, както и касаещи търговския център;

16. Да изключват служебните телефони и/ или радиостанциите и да ги разместват от установените позиционирания.

 

Задължения на служителите от обходите по време на дежурство

1. Да се движат само съгласно утвърдената охранителна схема, освен в екстрени и извънредни случаи;

2. Да следят внимателно за случващото се около тях и при нарушаване на вътрешния ред, нарушаване на обществения ред или подготовка/ извършване на престъпление незабавно да съобщят на началника на смяната и да предприемат съответните мерки против нарушителите, съгласно инструктажите.

3. Стриктно и незабавно да изпълняват разпорежданията на началника на смяна, като след изпълнение на поставената им задача да му докладват относно изпълнението или неизпълнението.

4. При забелязване на технически неизправности, замърсявания, силни миризми, шумове, вибрации и проблеми с комуникациите, незабавно да сигнализират началника на смяна и да изпълняват указанията му;

5. Да оказват съдействие на персонала и клиентите на търговския център в случаи на рискови и кризисни ситуации, заплаха за здравето или живота им, както и при молба за помощ относно ориентиране в територията на търговския център;

6. Да остават на определения си пост до физическа смяна (очи в очи) със застъпващата смяна;

7. Да ползват полагащите им се почивки съгласно „График за почивките“. Излизането в почивка става само след разрешение на началника на смяна;

8. Да не разгласяват служебната информация и да бъдат дискретни относно изпълняването на служебните си задължения;

9. Да пазят униформата си чиста и опрятна;

10. Да познават до детайли територията, маршрутите, аварийните изходи и противопожарното оборудване на поверените им постове под охрана;

11. Да се разписват в графика за почивка при ползване на почивка;

12. Да поддържат в добро техническо състояние и заредени батерии служебните телефони.

 

Права на служителите от охраната

1. Служителите получават униформа на фирмата;

2. Служителите получават идентификационен бадж на фирмата;

3. Служителите получават съответните устройства, даващи и м право на достъп;

4. Всеки служител на дежурство има право да почива съгласно „График за почивките“;

5. При силна умора или здравословен проблем, всеки служител има право да поиска от началника на смяна да излезе в непланирана почивка. След възстановяването му ползваната почивка се приспада от общото му време за почивка

6. Всеки служител има право да поиска замяна на дежурството със свой колега, при възникване на обективна необходимост.Замяната се разрешава от ръководителя на охранителна дейност;

7.  Служителите имат право на избор на прическа, носене на брада и мустаци, ако са в приличен и поддържан ви

 

Задължения на началниците на смяна

1. Началника на смяна отговаря за изпълнението на организацията на охраната на цялата смяна по време на дежурството;

2. При идване на работа началниците на застъпващата смяна приемат дежурството, както следва:

– следят часа на идване на работа на всеки техен служител да бъде вписан в дневника за явяване на работа;

– преглеждат външния вид и подготовката на всеки служител за започване на работа ( обръснати, добра лична хигиена, чиста и изгладена униформа, лъснати и чисти обувки, наличие на бадж, индивидуално устройство за достъп, изправни и заредени служебни телефони);

– проверяват дали всеки служител е разписал ежедневния инструктаж;

– кратко разясняват текущите задачи и правилата за носене на дежурствата на всеки пост, отговарят на зададените им въпроси;

– съвместно с началника на отстъпващата смяна извършват приемо- предаване на търговския център, като спазват принципа „очи в очи“, т.е. всеки служител от новата смяна сменя колегата си от старата смяна на място- на поста;

– след приемане на търговския център под охрана от новата смяна, новият и старият началници на смяна правят приемо- предаване на задълженията си, както следва:

. проверяват всички входни врати и устройства за нормалното им функциониране;

. проверяват функционирането на всички ескалатори и асансьори;

. правят външен оглед на сградния фонд, като проверяват всички врати, и съоръжения;

 . проверяват паркингите за МПС, които са паркирани към момента на приемо- предаване и при наличие на съмнителни, ги оформят в писмен вид;

. проверяват силовите установки, помпените устройства и др. жизнеосигуряващи системи за нормално функциониране;

. предават си важната информация и задачите за новата смяна, както и намерените документи, лични вещи и ценности, съгласно протоколите;

. предават си имуществото на контролната видео- зала, съгласно описа;

. предават си важни видеоматериали;

3. До приемане на дежурството от застъпващия началник на смяна, отговорност за охраната на търговския център носи отстъпващия началник на смяна;

4. Фактическото приемо- предаване на смените става с подписи в книгата за приемо- предаване на смените, в която се вписва точният час на фактическото приемане на смяната от новия началник на смяна;

5. При установени проблеми или липси, същите се описват в книгата за приемо- предаване на смените.Ако такива са налице и не са описани, отговорността остава в отстъпващата смяна и евентуалните финансови санкции се насочват към нея;

6. Началниците на съответните смени правят най- малко три задължителни огледа на външния периметър на търговския център- един при приемане на смяната, един в свредата на времето на дежурството и един при предаване на смяната.При огледите, всички отворени врати или тези, които предоставят достъп до центъра отвън, се затварят;

7. Особени задължения:

– в ……… часа се пускат всички ескалатори;

-в ……… се отключват всички плъзгащи врати;

-в ……… се отварят всички ролетни щори към ………………;

-на всяко ниво се позиционират по ………..  служителя- единият постоянно покрива периметър, който позволява ПОСТОЯНЕН визуален контакт с гише „Информация“  и …….. служителя постоянен обход. Задачи на охранителите:

…………………………………………………………………………………..

-на ниво ………. се разполагат ……….. служители на обход.Основни задачи:

………………………………………………………………………………………………………………..

-на ниво ……… се разполагат ………… служители.Основни задачи:

………………………………………………………………………………………………………………..

-специфични задачи:

………………………………………………………………………………………………………………..

-при повикване от „Информация“ незабавно се явяват на гишето и вземат мерки по възникналия проблем.Ако има изгубени вещи, същите се приемат с протокол.Всичко взето от „Информация“ се поставя в прозрачни пликове и се запечатва.Взема се с протокол и се носи в контролната зала или в дежурната стая заедно с протокола.Ако има пари и ценности, се описват подробно в протокола на „Информация“- брой и какви копюри и т.н.Да се помни, че се носи лична отговорност, ако нещо изчезне.Един екземпляр от протокола за приетите вещи остава в търговския център;

-началниците на смяна постоянно проверяват как се носи дежурството. Правят устни забележки на служителите, а при повторни или по- тежки провинения, пишат докладна до управителя на охранителната фирма, в която описват случая и предприетите мерки;

-началниците на смяна лично разрешават почивките на дежурните служители и контролират спазването на графика за почивките;

-в ………… часа се спират ескалаторите, заключват се  следните входове и изходи:…………………………………………………………………………………………………..  и се спускат всички ролетни щори /ограничава се възможно най- пълно достъпът до търговската част и паркингите.

-на „Информация“ през цялото време на пропускателния режим(…………… – ………. часа) се оставя служител, който се сменя на всеки час, за да си почива;

-допълнителни мероприятия: …………………………………………………………………

8. Пропускателният режим е от ………. – ………… часа.През този период в търговския център се допускат само: ………………………………………………………, както и външни лица, за които има пуснати съответните документи. Уведомленията трябва да се проверяват от застъпващите нощни смени;

9. Зареждането със стока на наемателите става от ……… и …………… часа.Зареждане от ……….. до …………… става с писмено уведомление,което трябва да се намира в …………………………

10. При получаване на сигнали за автомобилно хулиганство, вандализъм или нарушаване на вътрешния или обществения ред, началникът на смяна, придружен от един или двама охранители проверява сигнала.Ако има нарушители, се звъни на тел. 112 и на управителя на охранителната фирма.

 

Задължения на служителите (видеооператорите) от контролната зала за видеонаблюдение

1. В контролната зала в 100% от времето трябва да присъства физически оператор.Не се допуска под никакъв предлог оставяне на системите и мониторите без наблюдение;

2. Служителите от контролната зала отговарят за имуществото, което се намира в контролната зала;

3. Служителите от контролната зала отговарят за правилното и своевременно попълване на книгата за ежедневен инструктаж, както и за отчетите на изтеклите дежурства;

4. Категорично е забранен достъпът в контролната зала на външни лица. В залата без писмено разрешение могат да влизат само служители и ръководни кадри на охранителната фирма и мениджмънта на търговския център, оторизиран с достъп.

5. За всяко събитие, изискващо реакция от страна на охраната, видеооператорите сигнализират на началника на смяната по служебната телефонна или радио- връзка;

6. Видеооператорите дават дежурства облечени като останалите служители от смяната.За тях важат същите общи правила, както и за останалите;

7. Видеооператорите нямат право да напускат контролната зала под никакъв предлог или причина, без изрично разрешение лично от ръководителя охранителна дейност, освен ако не излизат в почивка, съгласно утвърдения график;

8. При пропускане на оторизирани лица в контролната зала, видеооператорите са длъжни да се убедят в тяхната самоличност на външна камера, както и да гарантират запазването на сигурността на залата, преди да ги пуснат в залата;

9.  Служителите от контролната зала отговарят за съхранението и правилното водене на служебната документация;

10. Видеооператорите отговарят за наличието, изправността и техническото състояние на средствата за пожарогасене, както и за средствата за лична защита;

11. При влизане на лица в залата/освен охранителите на смяна/, данните от личните им карти се записват в специално предвидена, прошнурована и прономерована за целта книга.В нея, освен данните на влизащите се вписват точните времена на влизане и излизане, както и целта на влизане.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Да се пази идеална чистота и ред в контролна зала, в стаята за почивка и в тоалетните. При замърсяване да се известява фирмата за почистване;

2. Желаещите да ползват индивидуални шкафчета да ги опазват в добро състояние и да не допускат оставане на храна, която може да се развали.

3. В контролна зала НЕ СЕ ДОПУСКА внасяне на:

– хранителни продукти от всякакъв вид;

– дрехи и друг личен багаж;

– запалителни и опасни за здравето вешества и материали, както и силно запалими такива;

– лични комуникационни и развлекателни устройства(освен лични телефони), телевизори и т.н.;

– книги, кръстословици, списания и други подобни, отвличащи вниманието;

4. Консумативите са предназначени за всички служители.

5. При реагиране на сигнал винаги действа старшият плюс още един служител /най- близко находящият се/.

Инструктирани:

1. ………………………………..

2. …………………………………

…………………………………….

 УПРАВИТЕЛ: ………………………….

                                                      * * *

 При организация на охраната трябва да се има предвид, че обикновено се практикува разполагане на постовете по етажите, като около възловите и рисковите места охраната се усилва.Не е препоръчително да се оставя по един видеооператор на смяна.

 Охраната на търговските центрове има специфична насоченост, която е в посока осигуряване на:

1. Безопасно и комфортно пазаруване на клиентите;

2. Спокойствие и сигурност на търговците- наематели;

3. Обезпечаване на сигурност и безопасност за всички лица, намиращи се на територията на центъра, както и на прилежащия периметър.

 

Особено внимание трябва да се обръща на децата и на хората в неравностойно положение.Да се оказва всяческа помощ, в рамките на служебните компетенции на охраната, на персонала и клиентите на търговския център.Да се знаят перфектно схемите и маршрутите за евакуация, да се поддържа готовност за адекватна реакция при възникване на рискови ситуации.

 При организиране на охраната на подобни големи търговски обекти имайте предвид приоритета на изпълняваните охранителни задачи. Рисковете и опасностите, които трябва да предвидите са най- общо следните:

1. Терористични актове и кризисни ситуации;

2. Извършване на престъпления на територията на обекта;

3. Грубо нарушаване на обществения и вътрешния ред в търговския център;

4. Възникване на пожар;

5. Извънредни и рискови ситуации;

6. Битови инциденти, травми и наранявания на лица, намиращи се в търговския обект;

7. Инциденти, свързани с МПС, движещи се или паркирани на територията на търговския комплекс, особено внимание на непотърсени и паркирани от дълго време автомобили;

8. Загуба и намиране на лични документи, пари и други ценности;

9. Загубени или намерени сами деца;

10. Поява на опасни вибрации, миризми и шумове, застрашаващи здравето и живота на лицата, намиращи се в обекта;

11. Технически проблеми с ескалатори, асансьори, плъзгащи и ролетни врати и прегради, както и други механични, електрически или хидравлични устройства и апаратура;

12. Счупени или пукнати стъкла, разливи на течности и др., заствашаващи здравето и живота на намиращите се в обекта лица;

13. Проблеми с климатичните инсталации, в и к инсталации и шахти, както и с другите поддържащи системи;

14. Опасни за здравето и живота на лицата в обекта развлекателни и търговски съоръжения;

15. Повишаване на риска при посещение на обекта от големи групи клиенти или от рискови групи туристи;

16. Временни или постоянни проблеми със системите за охрана, видеонаблюдението или сигнално- охранителната техника;

17. Проблеми с охранителния персонал, създаващ опасност от пробиви в сигурността или от снижаване на нивото на сигурност в охранявания обект;

18. Непредвидени опасности и рискове.

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ СТЕПЕНТА НА СИГУРНОСТ

ВЪНШЕН ПЕРИМЕТЪР:

  1. При наличие на защитни и заградителни съоръжения, същите да се държат в състояние „Защитно“ и да се свалят само кратковременно, при неотложна необходимост.

2. Всички ключалки на вратите по външния периметър на търговския комплекс трябва да са изправни и в положение „достъп отвътре- навън“, с цел пълно ограничаване на нерегламентиран достъп на търговската територия на комплекса отвън- навътре.

3. Ограничаване на достъпа на МПС на аварийни ленти, предвидени за подстъп на линейки, пожарни или други автомобили на специален режим;

4. Снабдяване на вратите към силовите установки и на други важни възли и агрегати на търговския център, с допълнителна защита и локална сигнализация за проникване, а при възможност с изведена сигнализация и мониторинг в дежурната стая на охраната;

5. Поставяне на защитни решетки и на отвори и открити пространства, предоставящи възможност за нерегламентирано проникване на територията на охранявания комплекс;

6. Всички рекламни съоръжения, разположени в близост до сградата на комплекса да са от отворен тип и да не предоставят възможност за скрито поставяне на предмети в , около, над и под тях. Същите да са повдигнати на разстояние поне 20 см. от земята;

7. Периодично да се следи състоянието на външните пилони, колони, съоръжения и т.н.;

8. При пристигане на автобуси с туристи или организирани посещения от големи групи хора, както и от рискови групи, охраната да организира посрещане още от автобуса, да се проведе кратък инструктаж относно възможните опасности или заплахи в комплекса, като след това лицата да се ескортират до влизане на територията на търговския център /съответно да се ескортират при напускане на същия/;

9. При създаване на опасни ситуации по външния периметър незабавно да се уведомят органите на МВР и след пристигането им да им се оказва пълно съдействие;

10. Да не се допускат просещи лица, лица във видимо нетрезво състояние, както и такива, които са с неадекватно поведение, външен вид или нарушават обществения ред;

11. Да се прави периодичен обход на външния периметър, включително и през нощните часове;

12. Други непредвидени мероприятия, наложени от конкретни ситуации.

ПАРКИНГИ

  1. Да се изисква своевременно почистване на камерите и датчиците за пожар и вредни емисии;

2. Да се премахват, със съдействието на МВР, нерегламентирано постоянно паркираните или изоставени МПС от територията на паркинга;

3. Да се предвиди възможност за секторно изолиране на нивата, с цел предотвратяване на разпространение на терористична заплаха или други рискови ситуации от ниво към ниво;

4. Да се обезпечава постоянен контрол върху наличността и окомплектовката на средствата за пожарогасене. При възможност пожарогасителите да се приберат в шкафове от мрежа до касетите с шлангове, които да се заключват, освен това да се предвидят обеми с пясък и лопати за попиване на бензин и други запалими материали и вещества;

5. В определени служебни помещения на всяко ниво да се поставят противогази, гумени ботуши и средства за индивидуална защита. За същите да има определено материално отговорно лице;

6. В паркинга да има поне един евакуатор за принудително преместване на МПС, застрашаващи сигурността на комплекса. Действията му да се извършват от оправомощени за това лица;

7. Да се оборудва с огледала за проверка на долни части на МПС, при възможност да се закупи детектор за наличие на взривни устройства;

8. Да се предвиди наличие на крикове за принудително вдигане на МПС при необходимост;

9. Да се оборудва с поне един комплект шипове за принудително спиране на МПС;

10. Да се снабди с ленти, ограничаващи влизане в определени райони от паркинга, както и за отцепване на застрашени участъци;

11. Паркоместата в непосредствена близост до важни за функционирането на търговския център помещения да се забранят за паркиране и спиране на странични лица чрез съответната маркировка и сигнализация;

12. По време, разписано в Правилника за пропускателния режим бариерите да се затварят и да се отварят от охраната;

13. Освен указан дежурен денонощен вход- изход, в извън работно време, указано в Правилника за пропускателния режим, всички останали входове да са затворени с ролетни щори или други трайни заграждения. Достъпът на товарни автомобили през товарните рампи или КПП да става само след предоставяне на неоспорима пропускателна документация, издадена от съответния мениджър. Машините, които влизат и излизат през време на пропускателния режим да се записват по съответния ред, и да се проверяват съгласно Правилника за пропускателния режим;

14. Прозорците на важните за сигурността на търговския център помещения да се снабдят с решетки, ограничаващи достъпа в тях отвън;

15. Да се предвиди възможност за сигнализиране на охраната от всички нива на паркингите чрез селектори и паник- бутони с възможност за проследяване и индикация на мястото, от което е изпратен сигналът;

16. Да се предвидят законни мерки за принуда на водачи на МПС, които спират неправилно, да местят колите си;

17. Да се предвидят платени компресори за надуване на гуми на нивата на паркинга, както и платено подаване на стартов ток при изтощен акумулатор;

18. При влизане в сила на пропускателния режим, да се предвиди и отцепи само един маршрут за движение на МПС, осигуряващ излизане на след приключване на работното време. Останалата част от паркингите да е затворена.

ЦЕНТРАЛНИ ВХОДОВЕ, „ИНФОРМАЦИЯ“ И ТЪРГОВСКА ЧАСТ

1. На всички централни входове за влизане на клиенти местоположението на камерите трябва да осигурява много добра видимост и различимост на лицата на хората;

2. Препоръчително е входно- изходните пропускателни врати да се тонират по начин, който да осигурява видимост само отвътре навън;

3. Препоръчително е в пространството около гише „Информация“ да не се разполагат търговски обекти и обемни реклами, с цел да се осигури видимост;

4. На гише „Информация“ да се предвиди „тиха аларма“ или „паник бутон“ до контролната зала или до дежурната стая, с цел сигнализиране при поява на заплаха.Освен това би било добре служителите на „Информация“ да се отделят от непосредствен контакт с клиентите с помощта на защитна прозрачна преграда.

5. В пространствата около входовете и гише „Информация“ не трябва да се поставят обемни, затворени и създаващи предпоставка за поставяне на вещи във вътрешните пространства, рекламни и други материали и щендери, а ако има такива, те трябва да са на достатъчна, за преглед от разстояние, височина от пода;

6. Да се предвиди възможност служителите на гише „Информация“ да виждат какво има в непосредствена близост до гишето, както и за контрол над мъртвите зони и прикритите пространства;

7. Всички кутии и други съоръжения за дарения, лотарии, томболи и т.н. да са надлежно затворени и запечатани, като предоставят възможност да се проверяват дистанционно;

8. Да се предвиди възможност за надеждно изолиране на гише „Информация“ след работно време и при отсъствие на служителите.Да не се допуска проникване на неоторизирани лица.

9. Да се предвиди отделна камера, контролираща гише „Информация“ и постоянно насочена към него.Тази камера да е с добра разделителна способност и възможност за приближаване;

10. На гише „Информация“ задължително да се изисква наличие на постоянен пост на охраната.Постът да е разположен по оптимален начин, даващ възможност за бърза реакция за защита на гишето;

11. Да се предвиди възможност за затваряне и заключване на входните врати с дистанционен пулт от началниците на смяна на охраната;

12. Охранителите на всяко ниво да разполагат с ключ за принудително стартиране на ескалаторите;

13. При обхода на етажите задължително да се проверяват аварийните помещения, коридори и стълбища за наличие на затрудняващи  евакуацията вещи и предмети;

14. При обхода на етажите периодично да се проверява наличността и техническото състояние на противопожарното оборудване и  пожарогасителите, както и на останалите технически средства за охрана и физическа защита;

15. При обхода на етажите внимателно и постоянно да се следи за наличие на изоставени предмети.При намиране на такива незабавно да се действа съгласно инструкциите и инструктажите;

16. Да не се допускат предмети, стока, багаж и други, забранени за внасяне през работно време на територията на търговския център;

17. Да се следи за поведението на малолетни лица, а при наличието на такива без придружители, незабавно да се вземат мерки за намирането на отговорните за децата лица;

18. Особено внимание да се обръща на помещения и зони с концентрация на деца: увеселителни заведения, детски кътове, атракции и т.н.;

19. При наличие на съмнителни лица или такива с нетипично поведение, да се действа съгласно инструкциите;

20. При провеждане на масови мероприятия, охраната да действа съгласно допълнителните планове за провеждане на мероприятия на територията на охранявания обект;

 

ОБЩИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

  1. Контролът над проходимостта и трафикът на лица през евакуационните коридори и стълбища трябва да е постоянен и качествен.Те трябва да са абсолютно празни, евакуационните врати да са изправни, трафикът да се контролира в динамика;

2. В евакуационните коридори трябва да има монтирани видеокамери по схема, осигуряваща постоянен контрол на случващото се от видеооператора;

3. Пълна забрана за: тютюнопушенето, освен в в определените за целта места, паленето на открит огън, внасянето на запалими, отровни и опасни вещества, субстанции и съединения на територията на охранявания обект;

4. Пълна забрана за употреба на нтаркотични, упойващи и психотропни вещества на територията и по периметъра на търговския център;

5. Пожарогасителите в търговската част и в евакуационните пространства да се фиксират по местата си, за да не се местят и разнасят, като фиксирането не препятства използването им по предназначение;

6. Ескалаторите да са обезопасени против промушване или качване на деца, с цел предотвратяване на падане или притискане;

7. Да се предвидят бутони с локация за тихо сигнализиране на охраната, от страна на персонал и клиенти, на всяко ниво от търговската част;

8. Всички рекламни и търговски оборудвания на територията на търговската част трябва да са вдигнати от пода поне на 20 см.с цел обезпечаване на видимост при ежедневен рутинен преглед;

9. Електрическите контакти и разклонителите трябва да са с капачки, които да препятстват достъп до тях от деца;

10. На всяко ниво, при възможност, да се обособи шкаф за охраната, в който да има противогази, акумулаторен фенер, помощни средства, пожарогасител и аптечка за първа медицинска помощ. На шкафа да има неподвижно монтиран контакт за зареждане на служебните телефони или радиостанции. Ключът от шкафа да се намира у началника на смяната;

11. Преградите на празните помещения трябва да се фиксират по начин, който ограничава и забранява проникването, достъпа и престоя на неоторизирани лица в тях;

12. По възможност охраната да се снабди с уред за измерване на нивото на радиация, както и с уред за измерване на вредни вещества;

13. На всяко ниво или етаж на охранявания обект, в шкафа на охраната трябва да има лента за отцепване на участъци;

14. Търговския център трябва да разполага с няколко броя противокуршумни жилетки, които да се намират на съхранение в помещенията на охраната;

15. На етажите да са монтирани достатъчен брой камери, съгласно утвърдена от мениджмънта схема;

16. Търговският център трябва да бъде снабден с преносими металдетектори;

17. Охраната да разполага с достатъчен брой еднократни силиконови ръкавици за извършване на претърсване при терористична заплаха;

18. Да се оборудва с кутия за събиране на мобилни телефони при сигнал за терористична заплаха. Кутията трябва да се заключва и да се съхранява в залата за видеонаблюдение или в офиса на мениджърите;

19. Рекламните автомобили, намиращи се на територията на търговската част, да се извеждат за измиване извън работно време, тъй като в работно време се създават предпоставки за произшествия;

20. В проектната документация на търговския център трябва да се провери товароносимостта на етажите и мостовете.Данните да се имат предвид при провеждане на масови мероприятия;

21. „Стоп- бутоните“ на ескалаторите трябва да се прикрият с капачета с цел изолиране на злоумишлено натискане;

22. По възможност трябва да се изгради практична схема за видеонаблюдение с подвижни и зумиращи образите видеокамери, която да позволява ефективно проследяване на подозрителни лица, както и минимизиране на зоните извън наблюдение;

23. По решение на мениджмънта на обекта, ежеседмично да се провежда обща оперативка, посветена на въпросите на действията по превенция на терористични заплахи. На оперативката да присъстват представители на мениджмънта, охраната, поддържащите, почистващите фирми, както и на задействаните постоянно външни фирми и подизпълнители. Желателно е да се осигури и присъствие на длъжностни лица от съответното Районно управление на МВР и от пожарната

 

 

ПЛАН ЗА ОХРАНА НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ПЛАН ЗА ОХРАНА                                                                                                                   

по Договор за охрана от ……………………. . 20…г.

Планът е съставен съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД.

 

I.ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ

  1. Резултати от огледа на обекта и прилежащия периметър:

/ описва се подробно периметъра и обекта за охрана. Отразява се по схемата: отвън- навътре и отдолу- нагоре. Да се обърне внимание на последователността: външни прилежащи участъци до оградите, огради и други заградително- ограничителни съоръжения, КПП, бариери, портали; осветеност на външния периметър, състояние на конструкциите, техническа изправност на механичните елементи, видимост на огражденията и подстъпите за влизане в обекта, наличие на пътища, съседни сгради, местности и др. в близост до външните прилежащи периметри; материали и др. , привлекателни за противозаконно отнемане, възможности за скрито проникване на територията на охранявания обект, места за скрито натоварване на незаконно придобито имущество от охранявания обект; време, необходимо на органите на МВР да посетят обекта по сигнал; описание на обекта и подобектите за охрана- обезопасеност, осветеност, места с повишен риск от проникване, опасни вещества и материали и т. н. /

2. Оценка на степента на риска:

/ степента на риск зависи от местоположението на обекта, средата за сигурност, организацията на охраната и възможностите на възложителя. /

3. Значение на обекта за страната и региона:

/ обектът може да е от местно, регионално, национално, международно и др. значение. /

4. Състояние на обекта, подстъпи, фактори, увеличаващи степента на риска: /съгласува се с Охранителното обследване. Целта е да се отбележат слабите места от гледна точка на сигурността както по периметъра и външната част, така и по обектите и подобектите за охрана. Да се предвидят подстъпи за скрито придвижване на охраната, подстъпи за пристигане на органите на МВР. Съобразете се с различните охранителни задачи, както и с различните възможни опасности- противозаконно проникване, нападение, терористична атака, природни бедствия и аварии и др. /

5. Схема на обекта и прилежащия периметър: / чертае се схема на охраняваната територия и обекта, нанасят се улици, важни са сигурността обекти, както в близост до външния периметър, така и на територията. Нанасят се други важни и насочващи елементи, полезни при изпълнението на охранителната задача. Добре е схемата да е подробна и приблизително мащабирана. нанесете разстоянията в метри, маршрутите на охраната, постоянните постове и т. н. /

 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА

1.Необходим брой охранители: /отчитат се постоянните постове, патрулите и останалите заети по договора служители за една смяна/

2. Необходим брой смени: / описват се броя на смените, съгласно графика за работа и почивки/

3.  Постове:

3. 1. Брой: / описват се всички постове, които са предвидени при изпълнение на охранителната задача/

3. 2. Вид:  (дневен, нощен, денонощен): / прави се подробна разбивка на постовете по отношение на времето, в което се дават дежурства/

3.3. Позициониране (подвижен, стационарен, смесен)- описват се подробно постоянните и подвижните постове, съгласно местата и маршрутите

4.Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск:

/ описват се подробно със съответната локация, зоните, местата и точките, представляващи потенциална опасност за проникване или извършване на престъпни действия по отношение на охранявания обект. Същите трябва да се маркират на схемата на охранявания обект/

5.Маршрути за патрулиране:

– Брой: / описва се общият брой на маршрутите за патрулиране/

– Основни: / описват се подробно основните маршрути за патрулиране. Определят се места за засади, места за почивка, пунктове за наблюдение, зони за защита и водене на отбрана при нападение на патрула и т. н. /

– Запасни: / описва се общият брой на маршрутите за патрулиране/

– Основни: / описват се подробно основните маршрути за патрулиране. Определят се места за засади, места за почивка, пунктове за наблюдение, зони за защита и водене на отбрана при нападение на патрула и т. н. /

6.Охрана при придвижване:

/ описва се начинът на охрана на обекта при придвижване на дежурните в работна и аварийна обстановка. да се предвидят начини на охрана на обекта при евакуация на охраната, при изпълнение на общи задачи и при сигнал „Тревога“. /

7.Тактика на действие при различни ситуации: – При нападение на обекта:

 / в зависимост от особеностите на конкретния обект за охрана и на база инструкциите, се разписва тактика на действие на дежурните охранители при нападение над обекта. Тактическите действия включват: подготовка за отразяване на нападението, отразяване на нападението, сигнализиране на органите на МВР, неутрализиране на нападателите, ликвидиране на последствията от нападението, оказване на помощ на съответните органи и организации/

– При опит за извършване на терористичен акт или бомбена заплаха:

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция на заплахата, реагиране на терористичния акт, ликвидиране на последствията от терористичното нападение. От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При посегателство върху охранявания обект:

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При природни бедствия, аварии и катастрофи:

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При пожар:

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

* Инструкция за действията на охранители при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност е подробно описана в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.

8 Средства за комуникация:

–  Вид: …/описват се средствата за свръзка/

–  Брой: …/ описва се броят на задействаните средства за свръзка/

– Начин на използване:

– Ред за оповестяване: …/описва се редът за оповестяване, съгласно инструкциите/

– Сигнали, позивни: …/ описва се позивната на всеки охранител от екипа. По време на изпълнение на служебните си задължения, служителите поддържат връзка САМО с позивни, като спазват строга ефирна дисциплина/

Длъжност, име, презиме, фамилия Позивна
…. …………………………………. ………………..
…. …………………………………. ……………….
…. ………………………………… ……………….

 

 

 

 

 

 

III. ДАННИ И ОПИС НА ОРЪЖИЕТО, БОЕПРИПАСИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

/описват се в таблица марката, моделът, фабричният номер и количеството боеприпаси на всеки отговорник за оръжието, а така също номерът на разрешителните за носене/

Марка, модел, калибър Фабричен № № разрешително Количество боеприпаси Име, презиме, фамилия на отговорника
…. ………. ………. ……… ……… ……….
…. ………. ……… ………. ………. ………
…. ………. ………. ………. ………. ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДАННИ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА:

/ описват се в таблица данните за задействаните по договора за охрана моторни превозни средства. Трябва да се има предвид, че основно ще се работи само с тях/

Марка, модел Регистрационен № Собственост на Забележки
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ……… ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ДАННИ ЗА МОНТИРАНИ ВИДЕОКАМЕРИ, КАКТО И ЗА ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ИЛИ СИСТЕМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДА СЕ ПРАВЯТ ВИДЕОЗАПИСИ: /описват се подробно техническите средства за видеонаблюдение. Данните са попълват в таблица/

Техническо средство Собственост на Отговорник Забележки
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ………. ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ДАННИ ЗА МОНТИРАНА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА:

/ описват се системите за сигнално- охранителна известителна дейност. Трябва да се има предвид възможността да се използват при охрана на лицето. /

Сигнало- охранителна техника Собственост на Отговорник Забележки
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ………. ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. СПИСЪК И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

  1. Имена, адреси и телефонни номера на охранителите:
Име, презиме, фамилия Длъжност Телефонен № Забележки
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ………. ……….
…. ………. ………. ………. ………

                                                                                                                                              

  

VIII. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ, УТВЪРДЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ (АКО ИМА ТАКЪВ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПЛАНА ЗА ОХРАНА):

           Без пропускателен режим                  С пропускателен режим

ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ В РАЙОНА НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ:

Охранителите задържат лице или лица в района на охранявания обект, когато:

1.Са направили реални опити или са извършили престъпления или терористични актове в района на охранявания обект;

2.С действията си създават опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонала на охраняването лице или увреждат имуществото им. При задържане на лица охранителите незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания.

При предаване на задържаните лица на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

– собствено, бащино и фамилно име на съставителя, неговата длъжност;

– дата на съставяне на протокола;

– дата и място на задържането;

– описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;

– собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;

– обяснения или възражения на задържаното лице;

– собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

  Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.

  При изпълнение на служебните си задължения охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства.

  Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.

  Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

  При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

  Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигането на целта на приложената мярка.

  Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

  За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до управителя на фирмата, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

 

IX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ:

 

1.Правна регламентация

 Използването на огнестрелно оръжие от охранителите може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени в Наказателния кодекс.

2.Ред за използване на огнестрелно оръжие:

 За да бъде правомерно използването на ОО, трябва да са изчерпани всички други възможности за неутрализиране на нападателя. Ето защо използването му за постигане на законосъобразните цели се определя като „крайна мярка“.

 От организационна и тактическа гледна точка при използването на ОО охранителите трябва да се ръководят от някои основни правила.

3.Подготовка на ОО за употреба:

– Откопчаване на кобура;

– Поставяне на ръка върху оръжието;

– Зареждане и поставяне оръжието на предпазител;

– Взимане в ръка с готовност за правомерно използване (без поставяне на пръста върху спусъка).

 При използване на ОО охранителят трябва да се ръководи от няколко основни правила и препоръки:                                                                                               

– Оръжието се използва само след идентификация като охранител (с лична идентификационна карта, значка и др. );

– Отправя се ясно и разбираемо устно предупреждение за намерението да се използва ОО (например: „Стой! Охрана! Ще стрелям!“).  Предупреждението може да бъде последвано от предупредителен изстрел във въздуха, който се определя като последно предупреждение.

– Изключение от горното правило са случаите, в които има внезапно нападение с ОО или заплаха с такова от страна на нарушителя;

– При използването на ОО по възможност трябва да се пази живота на лицето, срещу което се използва;

– Недопустимо е при използването на ОО да бъдат нанесени вреди на трети лица, които нямат отношение към извършеното деяние;

– След използването на ОО се оказва първа медицинска помощ на пострадалите. В случай на настъпила смърт незабавно се уведомяват органите на МВР и се осигурява охрана на местопроизшествието до пристигането на полицейските служители;

– За всеки случай на използване на ОО се изготвя писмен доклад до ръководителя на охраната, като екземпляр незабавно се предава на органите на МВР. В доклада се посочват обстоятелствата, свързани с използването на ОО; кога, къде, при наличието на каква фактическа обстановка е възникнала необходимостта; срещу кого е използвано; какви действия са предприети; какви вреди са настъпили; колко изстрела са дадени; има ли пострадали други лица и какви мерки са предприети по-нататък; ако лицето е заловено, използвани ли са физическа сила и помощни средства и какво е било поведението на лицето- оказало ли е съпротива и в какво се изразява тя (например: ако е било въоръжено, с какво оръжие и какви действия е предприело по отношения на кого); има ли установени свидетели, кои са те и какви са показанията им; кой и кога е бил уведомен за инцидента и т. н.

– Не се използва ОО в случаите, когато могат да пострадат други(трети) лица, работещи в обекта или граждани. Това е особено актуално при осъществяване на охрана в затворени помещения, както и в случай на вземане на заложници;

Недопустимо е използването на ОО срещу видимо малолетни и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение срещу охранявани лица и обекти, което не може да се предотврати по друг начин.

 

X. НА ОХРАНИТЕЛИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА:

1.Провокиране към извършване на правонарушения;

2.Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти;

3.Възпрепятстване на държавните органи при изпълнение на законовите им функции;

4.Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;

5.Предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.

 

XI. ДРУГО: /Описват се допълнителни изисквания на възложителя, система за сигурност, особености при изпълнение на охранителната задача и др. служебна информация, неотразена до момента в плана/.

 гр…………………………. .

 Дата: ……………………….

                                                                      УПРАВИТЕЛ: …………………. .

                                                                                               /………………. /

Приложеният план за охрана е примерен и може да послужи за образец при изработване на такъв за конкретния търговски център.

                                                                                                                                                          

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНАТА ПРИ СИГНАЛ ЗА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА

 Действия на частните охранители за предотвратяване и ограничаване на терористични актове и техните последици:

Тероризъм и терористична дейност:

В днешно време тероризмът се усъвършенства и придобива различни измерения- от извършването на отделни терористични актове до официална държавна политика в някои страни. Явлението „тероризъм“ е специфична, с политическа, религиозна или друга мотивировка за извършвано насилие. Под терористична дейност обикновено се разбира широк кръг от действия за постигане на определени политически, религиозни или икономически цели. Към тази дейност се причисляват организиране, планиране, подготовка и извършване на терористични акции; подстрекателство към извършване на такива, насилие върху физически лица и организации, унищожаване на материални и културни ценности за постигането на целите на съответната терористична клетка, група, организация или държава. Практиката показва, че местата, обекти на терористични атаки са територии, сгради или други инфраструктурни елементи, предполагащи струпване на много хора или посетени от важни политически, военни, културни, обществени или икономически лидери. Като правило, терористичните удари се извършват с цел убийство на единици или групи от хора, унищожаване на обществено значими обекти или създаване на масова паника, страх и несигурност. Терористите се стараят да предизвикат паника с помощта на заплахи, отвличания, показни екзекуции, поставяне на взривни устройства или заплаха за поставяне на такива, използване или заплаха за използване на средства за масово поразяване, с които да убедят гражданите в своята ненаказуемост и сила, от една страна, а от друга да покажат безсилието на властите да им противостоят. В последните години нередки са случаите на нов вид тероризъм- компютърният. Чрез действия в интернет- мрежата, хакери- терористи нанасят непоправими вреди на сървърите и мрежите на различни държавни, неправителствени и частни организации.

Противодействието на терористичната дейност е задължение на изградената за тази цел част от сектор сигурност- система от държавни и неправителствени звена, наред с които определени задължения имат и представителите на частните охранителни компании. За предотвратяване и недопускане извършване на терористична дейност, ограничаване последствията от тях, в стопанските, административните и други обекти се предприемат редица превантивни мерки. Планират се и се извършват съответните необходими мероприятия със справяне с различни рискови ситуации, които могат да възникнат в резултат на терористични атаки или удари. Провеждат се и конкретни обучения на охранителния персонал за справяне с подобни ситуации.

Превантивни антитерористични мерки:

За постигане на сигурността в охраняваните обекти и превенция на тероризма се разработват планове, програми и се прилагат конкретни мероприятия:

– прилагане на ефективна система за физическа защита съобразно категорията на обекта;

 – осъществяване на ефективен пропускателен режим и контрол при влизане, пребиваване и напускане на обектите от хора и транспортни средства;

– патрулиране и проверка на територията на обектите и техните външни периметри с особено устойчиво внимание върху рисковите места;

– наблюдение и контрол над периметри с общо предназначение и свободен достъп на лица, техника и транспортни средства;

– въвеждане на строг режим за съхранение или използване само при производствена необходимост на опасни материали, вещества, елементи, конструкции, апаратура и механизми;

– внимателен подбор на персонала, работещ в обектите;

– разработване и поддържане в актуален вид на планове за управление при криза, в т.ч. Предизвикана от терористични заплахи;

– самостоятелно или съвместно с органите на МВР провеждане на инструктажи, мероприятия и практически занятия за отработване действия на охраната в извънредни ситуации, предизвикани от терористична дейност.

Прилагането на тези и други мероприятия от превантивен характер в значителна степен са в състояние да постигнат снижаване на вероятността от извършване на терористична дейност на територията на охранявания обект.Самата природа на тероризма изключва възможностите за отправяне на своевременно предупреждение при извършване на терористичен акт.От тази гледна точка, основната дейност при противодействието и антитерористичните мероприятия са в предприемането на превантивни мерки за недопускането на терористични прояви.

 

Действия на охраната при получени терористични заплахи:

1. Действия при анонимно телефонно обаждане или съобщение:

При получаване на такова, по характера си съобщение, ролята на получаващия е критична и изключително важна.Обикновено това са съобщения със заплахи за поставена бомба или самоделни взривни устройства; по- рядко други заплахи.Основните данни, които трябва да се извлекат от съобщението са следните: какъв е обявеният час или предполагаемото време за детониране на взрива, местоположението на взривното устройство, мотивите за поставянето му, исканията на заплашващото лице, степента на сериозност и истинност на заплахата.Ако съобщението е гласово, основната задача на получаващия е да извлече възможно най- голям обем информация от заплашващия.Това могат да са: тембър на гласа, акцент, околни и странични шумове, нервност и напрегнатост на говорещия.След приключване на разговора, приемащият съобщението НЕ ЗАТВАРЯ линията, ако телефонът е жичен и от друга линия незабавно уведомява ръководителя на охранителната дейност за ситуацията. Незабавно след това се уведомява тел.112.Ако съобщението е текстово, то се запазва и се предоставя на разследващите органи.

Мероприятия, провеждани от охраната при терористична заплаха:                            

– обявява се съответния код за действие на дежурния охранителен екип;

– незабавно се събират всички охранители, с изключение на постоянните постове, за провеждане на оперативен инструктаж;

– въвежда се забранителен режим за влизане на територията на заплашения обект или подобект, с изключение на службите, имащи отношение към антитерористичните мероприятия;                                                                                                                                     

 – инструктиращият, в експресен режим преминава и инструктира постоянните постове с цел повишаване степента на готовност;    

– предприемат се действия по изолиране и отцепване на посочения в съобщението район или периметъра, в който е най- вероятно да е заложено взривното устройство;

– при установяване на предмети, за които може основателно да се предположи, че са част от терористичната заплаха, се ограничава достъпа до тях и се уведомяват специалните екипи на МВР;

– подпомагат се мероприятията на администрацията за организирано извеждане на служителите и посетителите от сградата или територията на обекта, както при изключването на възли и агрегати, които могат да представляват допълнителна опасност.Препоръчително е в сградите, оборудвани с асансьори, кабините да не се ползват при евакуацията.За целта те се застопоряват на приземните етажи от охраната;

– установяват се очевидци или съмнителни лица, имащи отношение към подадения сигнал;

– оказват съдействие на администрацията за привеждане в готовност наличните доброволни формирования;

 

Действия на охраната на обекта при намиране на предмети или вещи със съмнително съдържание или външен вид:

При намиране на багаж или предмети, оставени без надзор или на такива, намиращи се на несвойствени за характера им места, охраната предприема незабавно действия за установяване притежателя им с помощта на свидетели, като:

– уведомяват ръководителя на охраната и представителя на

администрацията на обекта;

– извършват външна проверка на установените предмети, без да ги докосват, отварят или преместват;

– при основателно съмнение за наличие на опасност, свързана с намерените предмети, незабавно отцепват периметъра около тях на безопасно разстояние и уведомяват ръководителя на охраната;

– ограничават движението в района и съгласувано с представител на администрацията и МВР предприемат действия по извеждането на намиращите се в района лица;

– преустановяват достъпа на хора до установените предмети на разстояние не по- малко от 50 метра. В отцепения район не се допуска внасянето на устройства, излъчващи електромагнитни вълни (мобилни телефони, радиостанции, компютърни и други устройства);

 – уведомяват за обстановката тел.112 и изчакват пристигането на екипите на МВР, под чието непряко командване преминават.

 

Проверка на обекта при подаден сигнал за поставено взривно устройство:

 В случаите на получено съобщение за поставено взривно устройство на територията на охранявания обект специализираните служби на МВР извършват проверка за наличието на такова.В случаите когато проверката не се извършва от специализирани служби, тя може да се осъществи от органите на МВР, с помощта на частните охранители, даващи дежурство към момента на заплашения обект. В случай, че органите на полицията не могат да осъществят проверката, тя се извършва от частните охранители, под контрола на ръководителя на охраната. Проверката на сграда започва от общодостъпните места или такива със свободен достъп на посетители и прилежащите им части. След огледа се проверява етаж по етаж, помещение по помещение, като не се пропуска нито едно, като се спазва принципът отдолу нагоре или конкретно позициониране, при получаване на конкретното местоположение на опасния предмет или устройство. Подземните части на сградите се проверяват първи. Обръща се внимание на мази, подземни гаражи и паркинги, служебни помещения, асансьори. Търсят се нетипични за местата си предмети в непосредствена близост до носещите елементи на сградата или до други жизненоважни възли, агрегати, помещения; както и на товарни и лекотоварни закрити МПС. При наличие на детектор за откриване на опасни вещества- да се използва. Проверяват се паркираните транспортни средства с помощта на огледала за оглед на трансмисията и ходовата част. Да се има предвид, че при сериозна терористична заплаха ще се цели да се унищожи цялата сграда, а това обикновено става чрез поразяване на носещите конструкции в подземията и долните етажи. Проверката да се извършва обстоятелствено. Да се има предвид, че съвременните взривни устройства могат да бъдат малки по размер, но с голяма мощност. Взривните вещества могат да бъдат изработени на база прахови, пластични или течни основи. Взривателите също могат да работят на различни принципи- радио- сигнал, часовников механизъм, механичен удар или преместване и др. На всеки етаж се проверяват ниши, кошчета за смет, пожарни кранове, килери, помещения, таванни пространства, тоалетни и т.н. След приключване на проверката на всеки етаж, се докладва на ръководителя на охраната за приключилата проверка и се оставя охрана с цел да се пресече повторен опит за проникване от страна на терористи. При намиране на съмнителни предмети незабавно се докладва на ръководителя на охраната и точно се изпълняват инструкциите му.

При получаване на сигнал за бомбена заплаха се попълва формуляр, примерен образец на който прилагаме:

                                                                                                                                               

 

ФОРМУЛЯР С ВЪПРОСИ                                                              

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ (ЗАПЛАХА, СОБЩЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ  И ДР.)

Точно време на обаждането:……………………………………………            

 Дата: ………………………….                                                                                                                  

Точно съдържание на съобщението:……………………………….                               

ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗАДАЙТЕ  СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ НА   ОБАЖДАЩИЯ СЕ:                                                                                                        

1. Защо е организиран настоящият терористичен акт?                                                                          

2. Има ли конкретно лице, заради което е обаждането?                                      

3.Ако е бомба, кога ще избухне?                                                                                             

4.Колко време остава до взрива?                                                                                

5.Атентатът към хора ли е насочен или към имущество?                                       

6.Защо е избран обект под охрана?                                                                                  

7.Къде се намира взривът?                                                                                                

8.Коя организация ще поеме отговорност?                                                             

 9.Обаждащият се ли е поставил взривното устройство?                                    

(печелете време, опознайте гласа , не затваряйте телефона)                                     

ГЛАСЪТ Е: (Оградете или отбележете)

мъжки          

ядосан            

висок        

бърз             

жаргонен      

запис                                                               

женски        

спокоен           

шепот      

бавен           

образован     

друг                                                            

детски         

напрегнат       

неясен     

маниакален  

безразсъден                                     

електронен  

развълнуван    

акцент    

пиянски         

несвързан                                            

Ако гласът е познат, на чии прилича?                                                                     

Наличие на странични или характерни разпознаваеми шумове или звуци:                                                                                                                   

улични , гласове, музика, шум от съдове, шум от движение-/двигател/,                                                                                                           

офис оборудване, извънградски, животни, домашни  шумове, други      

ИМЕ НА ПРИЕЛИЯ ОБАЖДАНЕТО                                                                              

ДЛЪЖНОСТ:                                                                                                              

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, НА КОЙТО Е  ПРИЕТО                                            

НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДИХ НА:                                                                                                

И НА ТЕЛ.112.

  

ИНСТРУКТАЖ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ НА „………..“ Е/ООД гр. …… ПРИ СИГНАЛ ЗА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА                        

– Сигналът се предава незабавно на старшия на смяната и на управителя на фирмата;

– Сигналът и фактическата обстановка към момента на получаването му се докладват незабавно на дежурния на съответното РУ МВР;

– За получения сигнал се докладва незабавно на Директора на търговския център;

– До пристигане на управителя на охранителното дружество, старшият на групата изпълнява точно дадените му указания от дежурния на съответното РУ МВР и от управителя на фирмата;

– Дежурният в залата за видеонаблюдение води точни и подробни записи в дневника за дежурствата и прави видео- записи на предполагаемите зони обект на терористичната заплаха, както и на действията на охраната;

– Старшият на смяната посреща в указаното му място екипите на полицията, ДАНС и съответните служби;

– Веднага след получаване на сигнала и до идването на екипите на МВР,     ДАНС и др., старшият на смяната предприема пълна проверка на търговския обект със силите на служителите на охранителната фирма на смяна, както следва:

ПРОВЕРКА НА ОБЕКТА

Обектът се проверява поетажно от дежурните на съответния етаж охранители. Проверяват се всички помещения, пространства с ограничена видимост, кошчета за смет, противопожарни шкафове, рекламни щендери, евакуационни коридори и стълбища, търговски площи, шкафове и мебелировка, предполагаща възможност за скрито поставяне на предмети, тоалетни, служебни помещения и др.

Търсят се предмети, чанти, раници, куфари, кутии, пакети, бутилки, вещества, разливи, нетипични миризми, нетипични вибрации, специфични шумове, симптоми на масово главоболие, повръщане, болки в областта на стомаха, виене на свят, силен и упорит сърбеж, видими следи по кожата, кихане, кашляне, сълзене на очите;изоставени автомобили, съмнителни такива,разтяжки, нетипични предмети на нетипични места(да се търси на принципа горе- среда- долу).

При търсенето старшият на групата събира всички мобилни телефони и други източници на електрически, магнитни и радио- вълни и полета от служителите, като ги поставя на отдалечено (около 50 м.) място от предполагаемата зона на терористичната заплаха.Връзка между служителите се поддържа визуално през цялото време на претърсването. Претърсва се методично и не се пропуска нито едно помещение, ниша и затворено пространство.

При намиране на съмнителни предмети или признаци за възможна терористична заплаха, мястото се отцепва и се осигурява от служител на пост до пристигане на управителя и екипите на МВР, ДАНС и съответните служби.До мястото не се допуска абсолютно никой, вкл. и служители на охраната и търговския обект.Служителят на пост се разполага зад надеждно прикритие, на достатъчно разстояние от съмнителния предмет или заплаха.Не се допускат телефонни и радио- комуникации, силни шумове, вибрации, докосване на предмета и друг контакт с него.Използват се подръчни материали за прикритие- пейки, масивни плоскости, стени и т.н.

След пристигане на екипите старшият на смяната изпълнява стриктно техните разпореждания и указания.Забранява се „самодейност“ и вземане на самостоятелни решения, както и поставяне на задачи на служителите различни от тези, издадени изрично от органите на МВР, ДАНС и управителя на фирмата.

Постоянно се докладва  за текущото състояние на обстановката на ръководството на фирмата.Поставя се охрана на офисите на мениджмънта на търговския комплекс, на възловите места, на гише „Информация“, на зала „Видеоконтрол“ и се осигурява персонална охрана на директора на обекта. СЛЕД УКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ЕКИПИТЕ ЗА ПЪЛНО ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТА В СЪСТАВ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОХРАНАТА, МВР, ДАНС И ДР. СЛУЖБИ, се предприема пълно претърсване на търговския комплекс по принципа:

1. Създават се групи (в зависимост от числения състав на претърсващите) за съответните пространства:

–  съответните нива в търговска част и паркинги;

– аварийни коридори и стълбища;

– покрив, паркинги със съответните  нива, външни територии и прилежащи зони;

– външен периметър, фасада, външно заведение, градинки, аварийни пътни подстъпи, пилони, реклами, алеи с декоративни храсти, канали, силови агрегати, външни входови и изходи, заградително- пропускателни елементи;

– други помещения.

2. Необходимо е да се извикат управителите на всички търговски обекти- наематели, както и поддръжката, фирмата за почистване, пожарникарите и др. с цел обезпечаване на достъп до 100% от помещенията и терените на търговския център.

3. След приключване на претърсването се оформят съответните документи, протоколи и докладни за извършените действия и техния резултат. Видео- доказателства се предават на органите на МВР и ДАНС след попълване на съответните протоколи.

 4. След претърсването се осигурява охрана на проверените места с цел недопускане на вторично евентуално „замърсяване“ на претърсения периметър.

5. Не се допуска паника и хаос на територия на комплекса, в случай че претърсването се налага в работно време на обекта.

6. В случай на установена реална заплаха, по указания на МВР и ДАНС, търговският център се евакуира, а клиентите и персоналът се извеждат през евакуационните коридори.Спира се ел. захранването и се обезопасяват ескалаторите, асансьорите и въздуховодите. Използва се системата за евакуация.                                                                               ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ:

………………………………….

СПИСЪК НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „………..“ Е/ООД, ЗАПОЗНАТИ С ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИНСТРУКТАЖА КЪМ НЕГО:

  1. ………………………………………………………………………….. ……………………
  2. …………………………………………………………………………… ……………………
  3. …………………………………………………………………………… ……………………

                    /Длъжност, име, презиме, фамилия/                                    / подпис/

                                                          ***