ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ ОТ СИЧОД – ARCHANGEL

April 22, 2021

ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ ОТ СИЧОД

ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

 

Издава: АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА-  „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

 ВАРНА, 2020 г.

 

 УВОД

 

 Уважаеми колеги,

 В самото начало на настоящия материал ще дадем най- опростено и общо определение на понятието „мероприятие“:

 МЕРОПРИЯТИЕ Е СЪБИТИЕ, СЛУЧКА ИЛИ НАЧИНАНИЕ, ПЛАНИРАНО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ЦЕЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НЯКАКВА ЦЕЛ ИЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

 Мероприятията могат да бъдат организирани, спонтанни или предизвикани.

В съвременното общество една от най- разпространените форми за обществена активност на населението, насочена към удовлетворяване на професионални, търговски, социални, комуникативни, спортни, културни, политически, религиозни и други потребности на група от хора, преследващи сходни цели се явява организирането на различни по рода си мероприятия. Реализирането на принципа за демокрация в България в голяма степен се осъществява чрез активно участие на гражданите в организирани мероприятия. Провеждането на мероприятия е едно от формите за реализиране на конституционните права и свободи на гражданите.

 Под мероприятия се разбира провеждането на масови прояви на група от граждани за постигане на конкретни цели, които могат да бъдат:

 1. организирани и провеждани съгласно законоустановения в страната ред;
 2. организирани при и по повод на международна дейност с участие на високопоставени лица.

(2) В зависимост от мащаба и оценката на риска мероприятията могат да бъдат с висока или ниска степен на опасност.

(3) В зависимост от характера и съдържанието си мероприятията могат да бъдат: обществено-политически, културно-просветни, спортни, религиозни и др.

(4) В зависимост от мащаба на мероприятието и състава на участниците мероприятията са международни, национални, областни и местни.

 По смисъла на Закона за частната охранителна дейност, под мероприятие се разбира организирано, спонтанно или предизвикано събиране на групи от хора на определена територия, движение на групи от хора по определени маршрути и спирането им в допълнителни зони, като не се отчитат целите, исканията и характера на мероприятието /културно, спортно, политическо или друго/. Водещо условие за легитимната частна охрана на мероприятие е то да е законно, да има подписан договор за охрана между организатора и охраняващия субект и охраняващото частно охранително дружество да притежава съответния лиценз за охрана.

Настоящото издание на АПТА е предназначено за запознаване на лицата, упражняващи частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.7 от Закона за частната охранителна дейност, а именно- охрана на мероприятия с организацията на охраната, предлагана от нашата организация, с оглед на взаимодействието, което ние осъществяваме с частните охранителни дружества. Това взаимодействие се налага във връзка с концентрацията на голям брой лица на сравнително ограничени територии, което въвежда мероприятията с над 200 посетители в обхвата на антитерористичната превантивна дейност на АПТА.

 В интерес на по- добрата съвместна дейност на нашата организация с частните охранителни дружества, в материала ще интегрираме проектодокументи, касаещи охраната на мероприятия от гледна точка на Закона за частната охранителна дейност и Наредба 611 към него. Освен задължителните документи, които трябва да се изготвят от ЧОД, охраняващи мероприятия, ние сме разработили и серия от инструкции, с които е добре да бъдат запознати изпълнителите и ръководителите на охранителна дейност в дружествата, охраняващи мероприятия.

ГЛАВА ПЪРВА

 

Общи положения

 В тази глава ще представим общите положения, предписани от Закона за противодействие на тероризма и наредба 611, касаещи охраната на мероприятия от частни охранителни дружества, както и някои основни положения при охраната на мероприятия, изведени от практиката.

В Закона за частната охранителна дейност, в чл. 2, ал. 1 е определено, че частната охранителна дейност е търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия. Алинея 2 от същият член уточнява, че дейността по ал. 1 се извършва въз основа на писмен договор от търговци, регистрирани:

 1. по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на този закон;
 2. в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон, а алинея 3 допълва, че частна охранителна дейност по отношение на имущество – собствено или ползвано на законно основание, може да се извършва и от:
 3. търговци по ал. 2, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2;
 4. (доп. – ДВ, бр. 13 от 2019 г.) бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, Българската народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, с издаден лиценз за самоохрана по реда на този закон.

(4) (В сила от 30.01.2018 г.) Министърът на вътрешните работи издава наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на този закон.

* С цел избягване на постоянното изброяване на правоимащите дружества и организации, описани в чл.2 от ЗЧОД в това издание, ние ще ги обединим в едно общо понятие, което ги съдържа. Това понятие е СУБЕКТИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, съкратено СИЧОД.

 

В Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, в чл. 1. е записано, че именно той е основният нормативен документ, който напълно урежда условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, нейното административно регулиране и административен контрол. В чл. 2, ал.1 от закона е записано и това, което касае настоящия материал, а именно че частната охранителна дейност е търговска дейност, насочена и към осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия.

Член 3 от ЗЧОД е установил основните принципи, въз основа на които се осъществява частна охранителна дейност. Тези принципи са основополагащи за охранителната дейност и пряко касаят охраната на мероприятия, като част от общата частна охранителна дейност. Тези принципи са:

 1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна.
 2. Зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство.
 3. Опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите.
 4. Защита на информацията и източниците за нейното придобиване.
 5. Взаимодействие с органите за обществен ред и сигурност.

 При прочита на тези принципи ясно и отчетливо се виждат целите и характера на охранителната дейност и при обезпечаване сигурността на провеждани мероприятия. Тези цели са основно по следните направления:

 1. При охраната на мероприятия трябва да се спазват правата на гражданите на Република България да провеждат регламентирани митинги, демонстрации, протести и други мероприятия, които са вписани в Конституцията. Частните охранители трябва да знаят и помнят, че охранявайки мероприятия, не бива да се приема линия на агресивно и напълно рестриктивно поведение спрямо посетителите на мероприятието, а да се отчитат и интересите на организаторите и участниците. В този прочит „висшият пилотаж“ на охраната е да остане неутрална и с „дигитално поведение“ по отношение на случващото се, като балансира между въвеждане на строги, но прозрачни и справедливи правила към посетителите на мероприятието, без това да влиза в конфликт с интересите на организаторите /в рамките на законността, разбира се/.
 2. Мерките и действията спрямо посетителите на мероприятието трябва напълно да отговарят на втория принцип на частната охранителна дейност, а именно да зачитат и гарантират правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство. Какво означава това изискване и как да се спазва? Всеки охранител трябва да бъде обучен как да контактува с гражданите при осъществяване на пропускателен режим и контрол на лицата на територията на мероприятието. Препоръчваме комуникацията с хората да се вади в позитивен тон, дори с леки премерени шеги за разпръскване на напрежението, което е неминуемо да се появи при изискванията на охраната за проверка на личен багаж, фейсконтрол и други мерки, предписани от правилника за пропускателния режим. Охранителите трябва да могат да правят разлика между нервност и агресия, между подозрително поведение и притеснение и други психологически прояви на проверяваните лица. Трябва да се помнят правилата за проверка на личен багаж- проверяваното лице само отваря и предоставя багажа си за проверка, като е желателно багажи да се проверяват без докосване и ровене в тях, а ако се налага по- обстойна проверка, то охраната да помоли дискретно собственика на багажа да извади някои предмети, с оглед подробно запознаване със съдържанието на багажа. Да се предвиди достатъчно осветление за проверка на багажа в тъмната част от денонощието. При проверка с металдетектор охраната трябва да не докосва тялото на проверявания, но да провери всички зони, в които може да има скрито оръжие или общоопасни средства.
 3. Цялостната дейност на охраната, включително изпълняването на изискванията на пропускателните режими е насочена към снижаване на рисковете от внасяне и използване на опасни за живота и здравето на присъстващите на мероприятието лица предмети и средства. Вторият вектор, по който охраната трябва да работи е опазване на имуществото на организатора и участниците в мероприятието от вандализъм, кражби и умишлено повреждане. Рисковете по отношение степента на сигурност за живота и здравето на присъстващите на мероприятието лица са основно по направление хулиганско поведение, агресия, саморазправа или сблъсъци на лица или групи лица на база непреодолими различия. Трябва да се внимава тези сблъсъци да не преминат в масови безредици и грубо нарушаване на обществения ред.
 4. Изключително важно е взаимодействието на частните охранители с дежурните екипи на МВР на мероприятието. Това взаимодействие се уточнява до началото на мероприятието. Присъствието на екипите на МВР може да бъде различно по интензитет, състав и участие. При рискови мероприятия МВР задейства и жандармерия. Трябва да се помни, че при охраната на мероприятието частните охранители и служителите на МВР са в колегиални отношения, но правомощията на МВР са доминиращи над тези на ЧОД, въпреки че полицията не се намесва в частни правоотношения /договори за охрана/.

 За извършване на частна охранителна дейност, включително и по чл.5, ал.1, т.7, частните охранителни дружества трябва да притежават лиценз, издаден от Главна дирекция на МВР. Това задължение е разписано в член 4. от Закона за частната охранителна дейност, в алинея 1 от който е разпоредено частна охранителна дейност да се извършва само и единствено след получаване на лиценз по реда на този закон или на удостоверение по реда на наредба 610 по чл. 2, ал. 4. В алинея 2 на член 4 от ЗЧОД е определено, че лицензът за законно упражняване на частна охранителна дейност може да се издава за извършване на охрана на територията на цялата страна или на територията на отделна област.

 Алинея 2 на член 5 на ЗЧОД определя, че при осъществяване на частна охранителна дейност, включително и при охрана на мероприятия могат да бъдат използвани физическа сила, помощни и технически средства в случаите и при условията, посочени в този закон.

 Касателно охраната и на мероприятия, в член 6 от ЗЧОД, алинея 1 уточнява, че частна охранителна дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана.

В алинея 2 към същия член е посочено, че при въоръжената охрана се спазват изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

По- нататък в член 5, алинея 3 посочва, че частна охранителна дейност се осъществява чрез стационарна и/или мобилна охрана, но трябва да се знае, че при охрана на мероприятия се организира само пост за охрана /допуска се и пост за наблюдение/, които са стационарни охранителни патрули, т.е. не се организират мобилни охранителни патрули. В алинея 4 на същият член е разпоредено за частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 7 /вкл. охрана на мероприятия/ да се използват само превозни средства – собственост на или наети от частното охранително дружество, както и наети или предоставени от възложителя по договора за охрана.

 Още един нормативен документ, който ще ни е нужен при изясняването на въпросите по охраната на мероприятия от частни охранителни дружества е НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, в сила от 22.06.2018 г., издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ. бр.52 от 22 юни 2018г. С тази наредба се уреждат условията и редът за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), в това число и извършването на охрана на мероприятия.

 Колегите от частните охранителни дружества /ЧОД/, които работят по охрана на мероприятия знаят, че самите мероприятия могат да бъдат много различни по своя вид, начин на организация, преследвани цели, масовост и насоченост. Някои от най- разпространените и често охранявани мероприятия са:

 • В областта на културата /театри, концерти, кинопрожекции на открито, пленери, семинари и т.н./;
 • В областта на сорта /мачове, брифинги, представяния и др./;
 • В областта на професионалните интереси /стачки, митинги, работни срещи, конференции и т.н./;
 • В областта на образованието и науката /откриване и закриване на учебни години, патронни празници, абитуриентски тържества, научни срещи, симпозиуми, семинари, обучения и др./;
 • В политическия живот- мероприятия на политически сили, граждански протести и неподчинения, блокади и т.н./;
 • В религиозния живот- /религиозни празници, служби и др./ и др.

 В настоящия материал ние нямаме за цел да изследваме същността, характеристиките и особеностите на различните мероприятия, а по- скоро да изведем някои унифицирани положения при охраната на мероприятия, приложими при обезпечаване на реда и спазване на законността при тяхното провеждане.

 ЗЧОД ясно е определил охранителните екипи при частна охрана на мероприятия- пост и подвижна охранителна група, чрез което иска да насочи вниманието на субектите, извършващи частна охранителна дейност- еднолични търговци и юридически лица /СИЧОД/ към изискването за прилаганата охранителна схема. Фактът, че при охрана на мероприятие СИЧОД има право да организира охраната с постове /охранителни и наблюдателни или мониторингови/ и с помощта на подвижни охранителни групи определя универсалната охранителна схема:

ВХОДНИ ЗОНИ С КПП И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ /пост за охрана/- МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР /с пост за наблюдение или пост за мониторинг/- ПОСТОВЕ ПО ПЕРИМЕТЪРА ИЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ /стационарни охранителни патрули/- СИЛИ ЗА РЕАГИРАНЕ /подвижни охранителни групи/, като са приложими и следните допълнителни сили:

 1. сили за организиране на кордон;
 2. сили за организиране на пост- секрет;
 3. сили, организирани като групи за блокиране;
 4. сили в резерв.

В следващите глави от материала сме публикували разработена от АПТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА /ПДЧОД/ ПРИ ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ, в която са разяснени подробностите при организиране на постовата дейност на ЧОД при охраната на мероприятия.

ГЛАВА ВТОРА

 

Минимални изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните мероприятия, включително за необходимото техническо оборудване, превозни средства и персонал при охраната

 

 При разглеждане на тази глава, която е от изключителна важност за адекватното организиране на охраната на мероприятия, ще се базираме на два основни нормативни документа- Закон за частната охранителна дейност и Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл.5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл.5, ал.1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност.

 В началото на разглеждане на материала, нека си припомним определението, което ЗЧОД дава за частната охрана на мероприятия:

 „Охраната на мероприятия е комплекс от дейности, насочени към осигуряване на спокойното и нормалното провеждане на масови прояви с краткосрочен характер. Охраната на мероприятия може да включва и осигуряване на пропускателен режим.“.

 Да си припомним и забраната, залегнала в ЗЧОД при охрана на мероприятия, а именно:

 „Забранява се охрана на мероприятия, за провеждането на които не е получено разрешение по установения за това ред.“.

 Тези две основни положения трябва да се помнят и да се спазват при извършване на този вид охранителна дейност.

Нека в началото на материала фиксираме някои основни задължения на управляващия СИЧОД, към които няма да се връщаме по- нататък:

 

В чл. 52, ал.1 от ЗЧОД е записано, че при организиране на охранителната дейност лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД:

 1. контролира воденето на регистър “Видеонаблюдение” в случаите на поемане на задължение по договора за охрана за извършване на видеонаблюдение;
 2. контролира съхранението и предоставянето на служебно огнестрелно оръжие;
 3. създава организация и контролира провеждането на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителния състав за охрана и безопасност, който се отразява в книга за инструктаж;
 4. предоставя срещу подпис служебна идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав;
 5. не допуска лице от охранителния състав да осъществява дейност по охрана без професионална квалификация или без успешно преминат курс, удостоверени съгласно чл. 50, ал. 5, т. 7.

Още положения от Закона за частната охранителна дейност, които имат връзка с настоящия материал:

Чл. 56. (1) При извършване на дейност по чл. 5, ал. 1 изпълнителите на частна охранителна дейност:

 1. осигуряват спазването на установения пропускателен режим за влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него чрез:

а) проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите;

б) проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и металдетекторна рамка, на моторните превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи;

в) видеонаблюдение;

г) мониторен контрол;

д) проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закон вещества чрез технически средства;

 1. проверяват сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност и включени на централизирани и локални системи за наблюдение и контрол, като проверката се извършва от мобилни охранителни патрули.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват по начин, който да не уронва честта и достойнството на гражданите.

(3) Чрез информационни табла, поставени на видно място, гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и че при влизане и излизане от охранявания обект подлежат на проверките по ал. 1, т. 1.

(4) Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър “Видеонаблюдение” два месеца след изготвянето им. Унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност.

(5) Когато охраната се осъществява с повече от един изпълнител на охранителна дейност, на охранителния екип се определя ръководител, който организира и контролира дейността.

(6) Ръководителите и/или лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят достъп на органите на МВР и на Държавна агенция “Национална сигурност” до информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, за извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, незабавно при узнаването и и/или при поискване от съответните длъжностни лица.

В Чл. 31. От ЗЧОД е разписано, че възложител по договор за охрана на мероприятие може да бъде едноличен търговец или юридическо лице, които са организатори на законно основание на мероприятието. Какво означава това и какви задължения носи за частните охранителни дружества, които ще охраняват мероприятието? Очевидно законодателят е дал право на организаторите да провеждат мероприятия, но само след като узаконят това свое действие по установения от законодателството на Република България начин. Към момента за провеждане на мероприятие се изисква подаване на уведомления до компетентните органи, като регламентирането им може да бъде двузначно. С оглед на горенаписаното, съветът ни към ръководителите на охранителна дейност е да изискват от организаторите входираните уведомления до компетентните органи, за да не изпаднат в нарушение на изискванията на ЗЧОД. При отсъствие на входирани уведомления и разрешения за провеждане на мероприятието, охрана трябва да бъде отказана.

 Нека проследим логическата верига за осъществяване на охрана на мероприятие:

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ/ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ ОТ СИЧОД— ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОХРАНАТА ОТ СИЧОД- ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОДОГОВОР— ПРИ ДОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ПО ПРОЕКТОДОГОВОРА ТОЙ СЕ ПОДПИСВА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ /ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ/— СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА, СИЧОД ИЗВЪРШВА УВЕДОМЯВАНЕ ПО ЧЛ.52, АЛ.5 ОТ ЗЧОД— ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА НАРЯДА— ОФОРМЯНЕ НА ИЗИСКВАНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ— ОБОРУДВАНЕ НА НАРЯДА С ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, КАКТО И СЪС СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА— ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА НАРЯДА— ПОЕМАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕТО ПОД ОХРАНА— ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕТО— СВАЛЯНЕ НА ОХРАНАТА И ОТВОД НА НАРЯДА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕТО— РАЗБОР НА ДЕЙСТВИЯТА НА НАРЯДА— ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИТЕ И СЛАБОСТИТЕ.

 Охраната на мероприятия се осъществява от СИЧОД, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗЧОД, въз основа на писмен договор за охрана. Изводът от това изискване е, че законодателят не категоризира мероприятията и не налага различни критерии за законосъобразността при тяхната охрана. При провеждане на всяко отделно мероприятие трябва да е наличен двустранно подписан договор за охрана между организатора /възложител/ и СИЧОД /изпълнител/. Отново напомняме, че договор за охрана може да бъде подписан само при доказано законосъобразно провеждано мероприятие. В противен случай охраняващият СИЧОД ще попадне под ударите на закона с всички произтичащи от това последствия.

 След подписване на договора за охрана с организатора на мероприятието, СИЧОД създава организация и контролира изготвянето, окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 5 от ЗЧОД в законоустановения срок и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 5 от ЗЧОД. Алинея 5 от чл. 52 на ЗЧОД разпорежда при сключване и прекратяване на договор за охрана по чл. 5, ал. 1, т.7 /охрана на мероприятия/, уведомяването да се извършва в 7-дневен срок от сключването или прекратяването, но не по-късно от 48 часа преди първото действие по изпълнение на договора за охрана. като първо действие по договора за охрана обикновено се приема часът на поемане на мероприятието под охрана. Този час изрично трябва да е вписан в договора за охрана. По възможност, в договора за охрана се вписва и часът за приключване на мероприятието и свалянето на охраната. Тези разпоредби на ЗЧОД изискват по- сериозно планиране на поемане на охраната на мероприятие, с оглед спазване на 48- часовия срок за уведомяване по ЗЧОД. С въвеждането на възможността от онлайн подаване на уведомителни писма към съответните РУ МВР, на територията на които се провежда мероприятието, се избягва проблема и неудобството от физическо внасяне на текстови документ в деловодството или при дежурния на съответното РУ МВР, ако офисът на СИЧОД е в друго населено място.

Съгласно изискванията на Наредба 611, в алинея 2 на чл. 34  е разписано, че уведомленията за поемане/ сваляне на мероприятие под/ от охрана съдържат:

 1. при сключване на договор за охрана – данни за:

а) номера, ако има такъв, и датата на сключване на договора за охрана;

б) данни за възложителя по договора за охрана /организатора на мероприятието/;

в) данни за провежданото мероприятие – територия, маршрути, допълнителни зони, местонахождение – населено място, община, област;

г) вида на охраната – въоръжена или невъоръжена;

д) извършване/неизвършване на пропускателен режим;

е) датата на фактическото поемане на охраната, ако е различна от датата на сключване на договора за охрана;

* препоръчваме да се вписва и срокът за сваляне на охраната, а ако не е установен, да се вписва „до приключване на мероприятието“.

 1. при прекратяване на договор за охрана – данни:

а) за вида и датата на документа за прекратяване на договора за охрана;

б) по т. 1, букви “б” и “в”;

в) за датата на фактическото прекратяване на охраната.

Раздел 1

Уведомления за сключване и прекратяване на договори за охрана на мероприятия

 Уведомителните писма за подписване на договор за охрана и за прекратяване на договора за охрана се адресират до директора на ГДНП и Директора на съответната ОД МВР чрез РУ МВР, на чиято територия се провежда мероприятието. Уведомленията се подписват от оправомощеното за това лице от СИЧОД и се подпечатват с печата на дружеството. Писмата могат да се входират в съответното РУ МВР или да се подават на интернет платформи- специално създадени за целта от съответните ОД МВР.

 Прилагаме примерни образци за уведомителни писма за сключване и прекратяване на договор за охрана на мероприятие:

 1. За сключване на договор за охрана на мероприятие:

 

Изх. №:…….. / …… 20… г.                    

 

                                                                           ДО:

                                                                           ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

                                                                           „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ -СОФИЯ

                                                                           ДИРЕКТОРА НА ОДП ………………………

                                                                           ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА РУМВР…………….

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 От СИЧОД, ЕИК:……………………….., със седалище на управление: гр…………………., ул./бул……………, №……, ет….., офис ………..; представлявано от Управителя на дружеството……………………………………………………………………; тел:……………………………; e-mail:……………………………….

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Уведомяваме Ви, че на ………….. 20……. г. в област………………., община………………., град/село/местност……………………………………………………….

се сключи договор за охрана на мероприятие……………………………………..………….., по който нашето дружество е конституирано като ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Договорът е с номер……………………………

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ по договора за охрана е:

Организатор:…………………………………………………………………………..………………

Данни за организатора:………………………………………………..……………………………..

 

Данни за организацията на охраната:

Видът охранителна дейност по договора е по чл.5, ал.1, т. 7 от ЗЧОД /охрана на мероприятие/.

Охраната е…………. / от……… до ……… часа/, стационарна, невъоръжена/ въоръжена.

Охраната се осъществява от………………….. служители на смяна, по следните смени:

……………………………………………………………………………………………………………

Състав на наряда:

1.Стационарни охранителни патрули:…………………………………………………………..

2.Подвижни охранителни групи:…………………………………………….…………………….                                                                     

При охраната не се използват/ не се използват служебни и/или специализирани превозни средства, собственост/ наети от СИЧОД, както следва:

……………………………………………………………………………………………………………                          

При охраната на мероприятието се извършва пропускателен режим, определен от Правилник за пропускателния режим, съгласуван с възложителя по договора за охрана.

При охраната на мероприятието е / не е организиран пост за наблюдение/ пост за мониторинг, разположен в……………………………………………, от който се/ не се извършва видеонаблюдение/ мониторинг от служители на охраната.

Датата и часът на фактическото поемане на охраната са…………………….. 20…… г.

Датата и часът на сваляне на охраната са………………………….……………. 20…… г.

 

Предмет на договора:

……………………………………………………………………………………………………………

/вписва се от договора за охрана/

 

Срок на договора:

Договора е сключен за срок от………………………….., считано от датата на подписването му. 

 

 

  Изготвено в 4 екз.:

Екз. 1- ви – за ГД „Национална полиция“ София,

Екз. 2-ри – за ОДП…………………………………..,

Екз. 3- ти- за РУ МВР………………………..…….,

Екз 4- ти – за СИЧОД.                                                                                                                                       

                                                  

 Дата ……………… 20….. г.

 гр. ………………………..                                                                                                    

                                                                 С УВАЖЕНИЕ: ……………..

                                                                               /…………………………./

***

 

 1. За прекратяване на договор за охрана на мероприятие:

Изх. №:…….. / …… 20… г.                    

 

                                                                           ДО:

                                                                           ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

                                                                           „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ -СОФИЯ

                                                                           ДИРЕКТОРА НА ОДП ………………………

                                                                           ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА РУМВР…………….

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

 От СИЧОД, ЕИК:……………………….., със седалище на управление: гр…………………., ул./бул……………, №……, ет….., офис ………..; представлявано от Управителя на дружеството……………………………………………………………………; тел:……………………………; e-mail:……………………………….

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Уведомяваме Ви, че на ………….. 20……. г. е прекратен договор за охрана на мероприятие……………………………………..………….., по който нашето дружество е конституирано като ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Договорът е с номер……………………………

Вид и датата на документа за прекратяване на договора за охрана:

……………………………………………………………………………………………………………

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ по договора за охрана е:

Организатор:…………………………………………………………………………..………………

Данни за организатора:………………………………………………..……………………………..

 

Охранявано мероприятие:

……………………………………………………………………………………………………………

/данни за провежданото мероприятие – територия, маршрути, допълнителни зони, местонахождение – населено място, община, област/

 

Датата и часът на фактическото прекратяване на охраната са…………………….. 20…… г.

 

 

  Изготвено в 4 екз.:

Екз. 1- ви – за ГД „Национална полиция“ София,

Екз. 2-ри – за ОДП…………………………………..,

Екз. 3- ти- за РУ МВР………………………..…….,

Екз 4- ти – за СИЧОД.                                                                                                                                       

                                                   

 Дата ……………… 20….. г.

 гр. ………………………..                                                                                                    

                                                                 С УВАЖЕНИЕ: ……………..

                                                                               /…………………………./

***

След предходните действия на СИЧОД /подписване на договора за охрана и уведомяване по чл.52, ал.5 от ЗЧОД/, трябва да започне подготовка на необходимата документация по охраната на мероприятието. Изискуемата документация се разделя на два вида:

 1. документация, която се води и съхранява в офиса на СИЧОД и
 2. документация, която трябва да се намира на територията на охраняваното мероприятие.

 В член 35 от Наредба 611 е определено, че СИЧОД създава организация за своевременно запознаване срещу подпис чрез инструктаж с правилата, съдържащи се в документите по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 от наредбата, на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител на охрана на мероприятие за всяко конкретно мероприятие.

 За по- голяма точност и конкретност на материала ще публикуваме чл.36 от Наредба  611 в пълния му вид:

Чл. 36. (1) Лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава организация и контролира изготвянето на следните документи за планиране охраната на мероприятието:

 1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на мероприятие, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
 2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност, която съдържа указания за:

а) непровокиране с поведението си намиращите се в обекта граждани, включително и чрез демонстративно носене на оръжие и/или помощни средства;

б) защитеност на лицата в охранявания обект;

в) защитеност на изпълнителите на охранителната дейност;

г) защитеност на имуществото, собственост или ползвано на правно основание на възложителя по договора за охрана;

д) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД;

 1. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
 2. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.

(2) За всеки обект (мероприятие), поет за охрана, лицето по ал. 1 определя ръководител на охранителната дейност и организира и контролира изготвянето на:

 1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект;
 2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:

а) особеностите на охранявания обект;

б) организация на охраната (постове, комуникации и указания за тактиката на действие при различни случаи на посегателство над физическо лице или имущество в района на провежданото мероприятие);

в) поименна схема (име и фамилия) за разпределение на лицата от охранителния състав;

г) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва;

 1. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице.

(3) Документите по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 се утвърждават от лицето по ал. 1 или от упълномощено/оправомощено от него лице и се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.

(4) Лицето по ал. 1 организира и контролира своевременното, но не по-късно от 24 часа преди провеждане на мероприятието, предоставяне на препис от документите по ал. 2 на началника на районното управление на Министерството на вътрешните работи, на територията на което ще се провежда мероприятието.

(5) Преписи от документите по ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 2 и 3 след изготвянето и утвърждаването им се съхраняват и от ръководителя на охранителната дейност за конкретното мероприятие и се представят за проверка на компетентните контролни органи.

 Започваме разглеждането на изискваните документи по ред, както са описани в чл. 36. И съгласно тяхното местонахождение при охраната на мероприятието.

Документите, които се изготвят и се намират в офиса на СИЧОД– утвърдени от оправомощеното за целта лица от СИЧОД и подписани от запозналите се с тях служители са следните:

 1. правила и указания за спецификата на дейността по охрана на мероприятие, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав;
 2. инструкция за безопасност при действията по охрана, осъществявани от изпълнителите на охранителната дейност,
 3. примерни тактически указания за действие в различни ситуации;
 4. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект.

Преписи от документите, които трябва да се намират на територията на охраняваното мероприятие и да се съхраняват от ръководителя на охранителната дейност са:

 1. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва:
 2. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице.
 3. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.

Раздел 2

Документи водени и съхранявани в офиса на СИЧОД

Прилагаме примерни документи, на базата на които могат да се изготвят конкретни при охраната на мероприятия.

 1. ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ И ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ НА СИЧОД

 Правилата и указанията за спецификата на дейността по охрана на мероприятия са разнообразни и съобразени с характера на съответното конкретно мероприятие под охрана. ще се постараем да предложим на вниманието ви рамкови правила, които ще работят при охраната на различен вид мероприятия, след дообработка и внасяне на допълнения и корекции, с оглед извършваната охрана на съответното мероприятие.

 Ето и примерното съдържание на правилата и Етичния кодекс:

Утвърждавам:

Управител на СИЧОД: ………………………

 

                                /…………………………../

ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ВКЛЮЧВАТ И ЕТИЧНИ НОРМИ И МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ НА СИЧОД

 

УВОДНА ЧАСТ

 

 Настоящите правила и указания са предназначени за ползване от СИЧОД, при  извършване на охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.7 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.

 В чл.52., ал.2 от Закона за частната охранителна дейност е разпоредено за всеки обект лицето по чл. 51, ал. 1 /субектът, извършващ частна охранителна дейност /СИЧОД/ да организира и контролира изготвянето и съхранението на документацията, определена с наредбата по чл. 5, ал. 4.

 НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, в Раздел VII.„Охрана на мероприятия“, в чл. 35, ал.1, т.1 разпорежда на ръководителя на СИЧОД да създава организация и да контролира изготвянето в писмен или в електронен вид за планиране на охраната на всяко мероприятие, правила и указания за спецификата на дейността по охраната му, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав.

Документът се утвърждава от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД или от упълномощено/ оправомощено от тях лице и се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл.1. Основни положения

 Настоящите правила и указания уреждат организацията на охраната, правата и задълженията на лицата, наричани „изпълнители на охранителна дейност”, осъществяващи охранителни функции на мероприятие…………………………………….

 Мероприятието се охранява на основание Договор за охрана, по който частното охранително дружество е „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, а организаторът на мероприятието  е „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”. Възложителят е удостоверил пред Изпълнителя правото си на законно провеждане на мероприятието.

Мероприятието е със следните характеристики:…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Охраната на мероприятието е въоръжена/ невъоръжена.

Мероприятието е под охрана от …….. часа на ……….. 20… г. до …….. часа на ……….. 20… г.

Охраната на мероприятието е в състав от………………………… служителя, работещи по график, осигуряващ охрана през цялото времетраене на мероприятието- от неговото начало до пълното му приключване.

Нарядът е разпределен на ..… смени от по …………… часа. Всяка смяна е в състав от ………. служителя.

Изпълнителите на охранителна дейност са разпределени по участъци за охрана и по постове, съгласно плана за охрана на мероприятието.

 Основни задачи на охранителите са:

1.да обезпечат сигурността и безопасността на лицата, намиращи се в охраняваните зони на мероприятието;

2.да опазват подохранното имущество на възложителя на договора за охрана;  

3.да осъществяват съгласувания с възложителя пропускателен режим към мероприятието и в зоните на неговото провеждане;

4.да следят за спазването на правилата за собствена безопасност;

5.да изпълняват предписаните здравни защитни мерки.

 

* Документацията по ЗЧОД на мероприятието се води и съхранява в…………………..

 

 В Закона за частната охранителна дейност, в чл. 56, ал.5 е разпоредено, че когато охраната се осъществява с повече от един изпълнител на охранителна дейност, на охранителния екип се определя ръководител, който организира и контролира дейността.

 Ръководителите могат да бъдат:

 1. началник на охранителна група- при по- голям числен състав на охраната на обекта- не е наличен на обекта;
 2. началник на охранителна смяна- при повече от един охранител- определени са за всяка охранителна смяна.

При охраната на мероприятието са определени следните ръководители:

1.началници на охранителни групи:………………………………………………………………

2.началници на охранителни смени:………………………………………………………………

 

Чл.2. Задължения на ръководителя на охранителната дейност/ ръководител на охранителната група

При охраната на мероприятия с по- малък брой охранителен състав, практиката е да не се определя началник на охранителна група.

 По управленската верига ръководителят на охранителната дейност е пряк началник на началника на охранителната смяна и на охранителите. На него са възложени всички права и задължения по контрола над управлението на охраната от началника на охранителната смяна и на охраната на мероприятието.

 

Ръководителят на охранителната дейност/ охранителната група има следните функции:

-Непосредствено да организира, ръководи и контролира работата на началника на смяната, а ако се наложи и пряко дейността на охранителите от охраната на обекта.

-Да организира и ръководи действията на началника на охранителната смяна, а ако се наложи и действията на охраната при възникване на рискови или кризисни ситуации, както и при предварително получена информация за такива.

-Да организира и контролира състоянието, отчета, съхранението и използването по предназначение на оръжието, боеприпасите и другите материални средства, предоставени за охраната на мероприятието.

-Непрекъснато да изучава текущата оперативна обстановка на територията на мероприятието, по неговите маршрути и допълнителни зони, да събира, обобщава и анализира същата и да предлага практически мерки за подобряване на действащата охранителна схема, наличните елементи от системата за физическа защита на мероприятието.

-Да контролира правилното водене и съхраняване на документацията по ЗЧОД и други нормативни актове на частното охранително дружество, разположена в зоната на мероприятието, регламентираща охранителната дейност.

-При необходимост да осъществява преки охранителни функции в рамките на утвърдения график за работата.

-Да организира и контролира изпълнението на изискванията на Правилника за пропускателния режим, действащ на територията на мероприятието.

-Да следи за изпълнението на утвърдения график за работата на охранителите и да представя сведения на ръководителя на СИЧОД за неговото изпълнение. При нарушения в графика незабавно да предприема необходимите мерки и да уведомява ръководителя на СИЧОД за нередностите.

-Да следи за правилното и своевременно провеждане на ежедневен инструктаж на застъпващите на смяна охранители, както и записванията на инструктажа в книгата за ежедневен инструктаж.

-Да ръководи действията на охраната при евакуация на мероприятието.

-Да провежда необходимите допълнителни инструктажи и инструкции по спецификата на охранителната дейност на мероприятието.

-При необходимост от приемо- предаване на смените, да контролира правилното приемане на смените /очи в очи/, да следи за записване на докладите на охранителите за обстановката по време на смяната в книгата за приемо- предаване на смените, както и да следи за правилното й водене и съхраняване.

– Да следи района на провежданото мероприятие, с оглед постоянен мониторинг на оперативната обстановка.

-По установен ред и начин да информира ръководителя на СИЧОД или прекия си началник за изпълнението на охранителната дейност на територията на мероприятието.

-Лично да обучава и инструктира новоназначени охранители.

-Да зачислява, предава и приема срещу подпис оръжието и боеприпасите на обекта, съгласно издадените заповеди и разпореждания от ръководството на дружеството.

-Своевременно да реагира при получаване на сигнал от охранители на смяна или от операторите на видеонаблюдението за готвено/ извършващо се/ извършено престъпление или нарушаване на обществения ред/ изискванията на пропускателния режим, като отива на място и организира необходимите действия на охраната по минимизиране/ пресичане на закононарушението.

-Незабавно да уведомява ръководителя на СИЧОД или прекия си началник за произшествия, нарушения и слабости при осъществяване на охранителната дейност и да прави конкретни обосновани предложения по повишаване състоянието и степента на сигурност на територията на мероприятието.

-Да поддържа трайна връзка с определеното за целта длъжностно лице на Възложителя.

-Да поддържа трайна връзка с присъстващите на територията на мероприятието екипи на МВР.

 

Чл.3. Задължения на началника на охранителна смяна

По управленската верига началникът на охранителната смяна е пряко подчинен на ръководителя на охранителната група, а при отсъствие на такъв, на ръководителя на охранителната дейност и е пряк началник на охранителите. На него са възложени всички права и задължения по контрола над правата и задълженията на охранителите.

Началникът на охранителна смяна има следните основни функции:

-Да ръководи и контролира охранителната дейност на дежурната смяна охранители.

-Да провежда инструктаж на застъпващата смяна охранители при отсъствието на началника на охранителната дейност/  група.

-Да приема охраната на мероприятието от предходната смяна след подробен оглед на същия и докладва на началника на охранителна дейност/ група за приемането.

-Да осъществява контрол и оперативна дейност по утвърдения пропускателен режим.

-Да осъществява пряка охранителна дейност, съгласно утвърдения график за работа.

-Да осъществява контрол над охранителния състав за точното спазване на графика за застъпване на смяна.

-Да поддържа връзка с началника на охранителна дейност/ група и да докладва незабавно за всички нарушения и пропуски в охраната.

-Да ръководи действията на смяната при евакуация на мероприятието.

-Да обобщава резултатите от работата на дежурната смяна след сдаването на дежурството и да докладва на началника на охранителна дейност/ група.

-Да съдейства при обучението и усъвършенстването на подготовката на новоназначени охранители.

-Своевременно да реагира при получаване на сигнал от охранители на смяна или от операторите на видеонаблюдението за готвено/ извършващо се/ извършено престъпление или нарушаване на обществения ред/ изискванията на пропускателния режим, като отива на място и организира необходимите действия на охраната по минимизиране/ пресичане на закононарушението.

 

Чл.4. Права и задължения на охранителите

4.1. Охранителят има право:

-Да работи при изискваните от нормативните документи правила за лична безопасност.

-Да използва защитни и предпазни средства, когато това се налага.

– Да бъде инструктиран и обучаван по въпроси на носене на охранителната служба.

-Да прави предложения и забележки по действащата организирана охрана, с оглед нейното подобряване и усъвършенстване.

-Да ползва почивки, съгласно утвърден график.

-Да получава униформено облекло, идентификационен бадж, средства за свръзка, помощни средства, огнестрелно оръжие и боеприпаси/при въоръжена охрана и спазени изисквания на ЗОБВВПИ/ по ЗЧОД.

-Да носи и употребява повереното му оръжие, боеприпаси и помощни средства съгласно изискванията на ЗОБВВПИ, ЗЧОД и НК/НПК.

-Да задържа и предава на органите на МВР лица, които са извършили престъпления на територията на охраняваното мероприятие или с действията си са създали опасност за живота и здравето на намиращи се в района на мероприятието лица.

-Само след отправяне на задължително предупреждение, да използва физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие в интерес на изпълнение на служебните си задължения. Използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие се допуска само когато не е възможно изпълнение на служебните задължения по друг начин. При използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие, охранителят задължително се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и изискванията на ЗЧОД, ЗОБВВПИ и НК. Използването на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие се прекратява незабавно при достигане на желания осмислен резултат.

-Да установява самоличността на нарушителите на режима за охрана или на установения и утвърден пропускателен режим и да докладва по установения ред на прекия си началник;

-Да извършва: проверка на документите за самоличност на външни лица и на служебните пропуски на влизащите на територията на мероприятието; проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните им документи, когато това се изисква от правилника за пропускателния режим.

 

4.2. Охранителят е длъжен:

-Да носи личната си карта при явяване на работа.

-Да се явява на работа отпочинал и бодър, с чиста и изгладена униформа, с бадж, да е в безупречен външен вид, съгласно установените правила в СИЧОД.

-Да поддържа служебното си оръжие и боеприпаси съгласно изискванията на ЗОБВВПИ.

-Да получава и сдава служебното си огнестрелно оръжие съгласно установените в СИЧОД правила.

-Стриктно да изпълнява всички нареждания на прекия си началник.

-Да се намира постоянно на територията на поста си, без да го напуска. Напускане на поста става само след разрешение от прекия му началник.

-Да познава в подробности плана за охрана на мероприятието, правилника за пропускателния режим, както и инструкциите по носене на охранителната служба.

-При застъпване на смяна да получи ежедневен инструктаж и да се подпише в книгата за ежедневен инструктаж.

-При зараждане на конфликт или грубо нарушаване на обществения ред, да направи всичко възможно за тяхното мирно потушаване.

-Да не отговаря на отправени в негов адрес провокации, като запази хладнокръвие и спокойствие.

-Да не нарушава правата и свободите на лицата на територията на мероприятието, освен ако това е заповядано от прекия му началник.

-Да знае и прилага стриктно на практика:

–инструкцията за получаване, сдаване, съхранение, носене и използване на служебното огнестрелно оръжие и боеприпаси,

–задълженията си, произтичащи от приетите актове от управителя на частното охранително дружество и тези на Възложителя по договора за охрана;

–инструкцията за прилагане на изискванията на действащия пропускателен режим и предаване/приемане мероприятието и изискванията на възложителя по договора за охрана за спазване на вътрешния ред,

–реда за използване на средствата за комуникация;

–инструкциите за работа с техническите средства и тактиката за отработване на информация, получена от тях,

–тактиките за действие при рискови ситуации и кризи, посочени в плана за охрана на мероприятието,

–инструкциите за специфичните задължения на охранителите при изпълнение на вида охранителна дейност;

-Да спазва общите правила за безопасни условия на труд, хигиена на труда, пожарна безопасност и изискванията на здравните власти при осъществяване на охранителната дейност на територията на мероприятието.

-Да извършва проверка на документите и багажа, даващи право за пропускане на територията на мероприятието на всички лица, съгласно изискванията на правилника за пропускателния режим.

-Да познава правилата на частното охранително дружество по отношение осъществяването на периодични и внезапни проверки от оправомощени от ръководството лица.

ІДа знае точно ролята си при евакуация на мероприятието.

-Да пази с грижата на добър стопанин зачислените на охраната огнестрелно оръжие, боеприпаси, помощни средства и друго имущество.

-Да оказва съдействие на контролните органи по чл. 54 от ЗЧОД;

-Да умее да работи с намиращите се на територията на мероприятието или в близост до поста средства за гасене на пожар.

-Да не допуска палене на огън, наличие на общоопасни средства и безстопанствени вещи и багажи в района на охранявания от него пост и в близост до него.

 

4.3. На охранителя се забранява:

-Достатъчно време преди застъпването на смяна и по време на дежурство да употребява алкохол и наркотични вещества. При установяване употреба на алкохол, наркотици и/ или други забранени от закона упойващи вещества, охранителят се уволнява дисциплинарно.

-Да проявява агресия към лицата на територията на мероприятието.

-Да напуска територията на поста си без разрешение от прекия си началник.

-Да спи по време на смяната и да занижава бдителността си с несвойствени дейности или с такива, отвличащи вниманието му от охраната на мероприятието.

-Да напуска района на мероприятието дори когато е в почивка, без разрешение от прекия си началник.

-Да оставя без надзор зачислените му помощни и  технически средства.

-Да разглобява и ремонтира оръжието и помощните средства, да ги предоставя на други лица, да ги оставя без надзор и да извършва демонстрации с тях.

-Да извършва ремонт на техническите средства, аварирали по време на смяната му. При подобни ситуации незабавно докладва на прекия си началник.

-Да използва огнестрелно оръжие, физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица, лица с трайна инвалидност и бременни жени;

-Да провокира лица към извършване на правонарушения.

-Да изпълнява нареждания на организатора на мероприятието или негови представители без разрешение от прекия си началник.

-Да се възползва от служебното си положение и под каквато и да е форма да придобива и изнася от охраняваното мероприятие имущество на възложителя.

-Да възпрепятства държавните органи при изпълнение на законовите им дейности.

-Да прави самостоятелни промени в графика за смените.

-Да ползва предоставените на охраната средства за комуникация за нужди, несвързани с пряката му охранителна дейност.

-Да влиза без разрешение в помещения на организатора или участниците в мероприятието.

-Да създава връзки с работници и служители на възложителя или с лица от мероприятието по користни или лични причини.

-Да предоставя или преотстъпва личната си идентификационна карта, отличителния знак и униформата на други лица.

-Да не е по форма и без бадж, поставен на видно място по време на дежурството.

-Да не носи личната си карта при явяване на работа.

-Да извършва телефонни разговори, с изключение на регламентираните по установения в СИЧОД за това ред.

-Да извършва действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите, както и да нарушава основните принципи на частната охранителна дейност, залегнали в Закона за частната охранителна дейност;

-Да се намесва или взема страна при уреждане на колективни трудови спорове на охраняваното мероприятие.

 

4.4. Специфични права и задължения на охранителите:

-За всеки пост се разработва инструкция с характерните специфични задължения на охранителите, схема с участъка за охрана, зоните за сигурност и наличните елементи от СФЗ на територията на поста, които охранителят трябва за познава и да умее да използва.

При застъпване в дежурство охранителят е длъжен:

-да извърши обстоен оглед на състоянието на поста, да оцени рисковите зони и да знае как да реагира при създаване на рискови ситуации,

-да отрази констатираните нередности в книгата за сдаване и приемане на смяната на поста срещу подпис,

-незабавно да докладва на прекия си началник за приемане на смяната и констатираните слабости,

-своевременно да прихваща и пресича опити на лица за неоторизирано проникване на територията на мероприятието,

-да информира незабавно преките си началници и ръководителя на охранителната дейност, както и отговорника на обекта за настъпили рискови ситуации или кризи;

-да следи за изправността на средствата за свръзка, техническите и помощните средства.

-да умее да извършва претърсване и запазване на местопроизшествие.

 

Чл.5. Указания за взаимодействие с органите на МВР

 При осъществяване на функционалните си задължения, охранителите на СИЧОД трябва да оказват пълно съдействие на органите на МВР при изпълнение на служебните им задачи.

 При поискване, охранителите да подпомагат и съдействат на компетентните органи на МВР при извършване на огледи в охранявано от СИЧОД мероприятие, при разследване на извършени на територията на мероприятието престъпления и разкриване на авторите им и пр. и да не възпрепятстват по какъвто и да е начин органите на МВР, като изпълняват стриктно техните указания след доклад до преките са началници.

При необходимост, длъжностните лица от охраната да предоставят незабавно на органите на МВР  придобита информация за извършваща се или подготвяща се престъпна дейност.

При извършване на проверка от органите на МВР, началниците на охранителните смени и дежурните охранители, след поискване, да предоставят охранителната документация, намираща се в зоната на мероприятието.

Същите по установения ред да докладват своевременно на ръководителя на охранителната дейност за началото на проверката и за резултатите от нея.

 

Чл.6. Указания за действие на охранителите при извършени престъпления в зоната на охраняваните мероприятия или предприети опити за такива

 1. При констатирано извършено престъпление или признаци за такова в зоната на охранявано мероприятие:

1.1.Дежурният охранител е длъжен:

-незабавно да уведомява прекия си началник и други лица, съгласно установения ред и начин,

-да взема своевременни мерки за запазване на местопроизшествието, съгласно утвърдения план за запазване на местопроизшествие;

-да взема мерки за запазване на видимите следи и улики от повреда или унищожаване,

-да снеме данните на свидетели,с оглед предоставянето им на органите на МВР,

-да запише марките, моделите и регистрационните номера на МПС в района на местопроизшествието.

1.2. Началникът на охранителната смяна е длъжен:

-да се запознае с фактическата обстановка и незабавно да уведоми ръководителя на охранителната дейност или ръководството на дружеството за обстановката, като докладва добитата информация,

-да предприема мерки за получаване на допълнителна възможно най- пълна и истинна информация по случая,

-до пристигането на органите на МВР или на военната полиция, да изпълнява дадените му от ръководителя на охранителната дейност указания или указанията на управителя на частното охранително дружество;

-ако има пристигнала оперативна група на МВР, уведомена от Възложителя, да изпълнява техните разпореждания.

 

2.При констатирано престъпление и заловен/и извършител/и

2.1. Дежурният охранител е длъжен:

-незабавно да докладва на прекия си началник, след което да съобщи на дежурния на съответното РУ МВР, че има задържан/и престъпник/ци и да иска тяхното съдействие,

-да осигури законосъобразно задържане на лицата, съгласно изискванията на ЗЧОД,

-да взема мерки за запазване на местопроизшествието и оставените следи и улики,

-при необходимост и при наличие на компетентност, да взема мерки за оказване на неотложна долекарска помощ, ако има пострадали лица, до пристигане на екип на „Спешна медицинска помощ”.

За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие, съответният охранител изготвя писмен доклад до ръководителя на охранителната дейност, екземпляр от който незабавно да се предава на съответните органи на МВР.

 

Чл.7. Контрол

Право да осъществяват контрол по изпълнение на охранителната дейност имат:

-От СИЧОД:

……………………………………………………………………………………………………………

–От Възложителя:

……………………………………………………………………………………………………………

 

Ред за извършване на контрол:

Дежурният охранител изисква от лицата легитимиране за правото им да извършват проверка на дейността по охраната на мероприятието, в случай че не ги познава лично и не е информиран предварително относно техните правомощия.

При проверка на дейността по охраната на мероприятието от оторизирани органи, които не са от страна на Възложителя, охранителят уведомява незабавно Възложителя за осигуряване присъствието на негов упълномощен представител по време на проверката.

Проверката се извършва:

-на наличната документация по ЗЧОД на обекта- в присъствието на дежурен охранител и на началника на охранителната смяна;

-на състоянието на охраната на постовете на територията на мероприятието- в присъствието на дежурен охранител, който не нарушава служебните си задължения в интерес на проверката, на началника на охранителната смяна.

При нощни условия проверката на дейността на охранителите от постовете се извършва само със съпровождане на проверяващия от началника на смяната и след  уведомяване на ръководителя на охранителната дейност.

Дежурният охранител на пост спира на безопасно разстояние приближаващото се лице и изисква надеждно разпознаване на проверяващите лица и съпровождащите ги служители.

Не се допуска извършване на проверка чрез скрито приближаване към охранявания пост.

* При действия на органите на МВР на територията на охранявано мероприятие по проверка на сигнал, охраната не препятства влизането на служителите на територията, оказва съдействие в рамките на своите компетенции, без това да пречи на изпълнението на служебните им задължения.

 

Констатациите от извършената проверка се вписват в книга за проверките.

 

Чл.8. Заключителни разпоредби

При нарушаване на разпоредбите на настоящите правила и указания или на другите актове, касаещи охраната на обекта, съответният охранител се санкционира съобразно договорите, по които е страна, както и съгласно правилата на действащите нормативни актове.

 

***

 

Утвърждавам:

Управител на СИЧОД: ………………………

                                /…………………………../

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ НА СИЧОД

 

 

УВОДНА ЧАСТ

 

Частната охранителна дейност е търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид мероприятия. Изпълнителите на частна охранителна дейност и техните ръководители защитават живота и имуществото на възложителите по договори за охрана, опазват обществения и вътрешния ред в охраняваните обекти и противодействат на престъпността при стриктно спазване на закона, зачитане на основните права и свободи на гражданите и спазване принципите на частната охранителна дейност. В своята ежедневна дейност частните охранители трябва да се стремят да въведат професионални стандарти и практики, утвърдени на европейско и световно равнище, да отговорят на очакванията на възложителите по договори за охрана, на обществото и да изградят положителен обществен образ.

В този процес, приемането на етични правила за поведение на служителите на субектите извършващи частна охранителна дейност е осъзната от гилдията необходимост.

 Република България се вписва пълноценно в общоевропейския стремеж към изграждане на единни стандарти на частната охранителна дейност. Настоящият Етичен кодекс e създаден в изпълнение на изискванията на Закона за частната охранителна дейност и наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г.

Етичните правила за поведение ангажират моралния дълг на охранителния състав. Всеки отделен изпълнител/ ръководител на охранителна дейност, осъществяващ своите професионални задължения по изпълнение на договори за охрана и в услуга на обществото, допринася за формиране на облика на частния сектор сигурност.

От охранителния състав се очаква да възприемат етичните норми на поведение и да се стремят да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика. Несъобразяването с етичните норми на поведение води до уронване на престижа на професията „изпълнител/ ръководител на охранителна дейност“, загуба на общественото доверие и уронване на престижа на гилдията.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I

Обхват на кодекса

 

Чл.1. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо охранителния състав на субектите изпълняващи частна охранителна дейност, наричани по-долу частни охранители, и се отнасят до:

 1. взаимоотношенията между частните охранители, възложителите по договори за охрана, гражданското общество и отделните граждани;
 2. взаимоотношенията между частните охранители и органите на МВР;
 3. взаимоотношенията между отделните частни охранители;
 4. правата и задълженията на частния охранител.

 

РАЗДЕЛ II

Цели на кодекса

 

Чл.2. Етичният кодекс има за цел:

 1. да определи етичните стандарти за професионалната дейност на частните охранители;
 2. да развива професионална култура и професионални ценности, основани на принципите на хуманността, зачитането на принципите на частната охранителна дейност и правата на човека при изпълнение на служебните задължения;
 3. да утвърди и внедри в работата на частните охранители принципите на частната охранителна дейност;
 4. да подпомогне обучението на частните охранители за постигане на професионално етично поведение в тяхната работа.

 

РАЗДЕЛ III

Върховенството на закона в работата на частните охранители

 

Чл.3. Частните охранители изпълнява задачите си при спазване на Конституцията на Република България, Закона за частната охранителна дейност, наредбите към него, както и другите касаещи дейността закони и подзаконови нормативни актове.

 

Чл.4. Частните охранители винаги трябва да проверяват законността на действията, които възнамеряват да предприемат.

 

Чл.5. Стриктното спазване на закона от страна на частните охранители допринася за гарантирането на правата и свободите на гражданите, за авторитета на институциите в Република България, опазването на мира и обществения ред, защитата на гражданите и тяхното имущество от противоправни посегателства.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ

ОХРАНИТЕЛИ

РАЗДЕЛ I

Поведение и облик на частните охранители в обществото

 

Чл.6. Частните охранители изпълняват своите задължения в интерес на възложителя по договор за охрана и в услуга на гражданското общество.

 

Чл.7. Частните охранители опазват доброто име на субекта, когото представляват.

 

Чл.8. Частните охранители насърчават хората да уважават закона, като дават личен пример с поведението си.

 

Чл.9. Частните охранители се отнасят с уважение към всички представители на обществото, като отчитат неравностойното положение на уязвимите обществени групи и се съобразяват с тях при прилагане на физическа сила и помощни средства.

 

Чл.10. При изпълнение на своите професионални задължения частните охранители  търсят подкрепата на обществеността и съдействат за установяването на добри отношения частни охранители – гражданско общество.

 

Чл.11. Частните охранители съдействат за ефективното сътрудничество с органите на МВР, с изпълнителната власт, местното самоуправление и местната администрация, неправителствените организации и други представители на обществеността, като запазват независимост по отношение на професионалните си компетенции.

 

Чл.12. Частните охранители изпълняват стриктно и безпристрастно своите професионални задачи, като носят пълна отговорност за своите действия или бездействие.

 

Чл.13. Частните охранители не злоупотребяват с правомощията си, разчитайки че няма да им бъде наложена санкция в качеството им на длъжностни лица.

 

Чл.14. При изпълнение на професионалните си задължения, частните охранители задължително носят на видно място идентификационна табелка и униформа, освен в случаите, предвидени в ЗЧОД, допускащи изпълнение на задълженията в цивилно облекло и с идентификационна карта, която не е на видно място.

 

Чл.15. Частните охранители, независимо дали носят униформа или цивилни дрехи, изпълняват своите задължения в изряден външен вид, който не уронва престижа на гилдията.

 

Чл.16. Абсолютно е забранено частните охранители да бъдат в нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества и медикаменти, влияещи върху изпълнението на служебните им задължения.

 

Чл.17. Частните охранители, дори когато не са на работа, при необходимост се намесват по своя инициатива и в рамките на своите професионални и лични компетенции оказват помощ на всяко лице в опасност, като, в зависимост от възможностите, съдействат за предотвратяване или пресичане на прояви от всякакъв характер, нарушаващи обществения ред, защитават от посегателства личността, личната и обществената собственост.

 

РАЗДЕЛ II

Зачитане на човешките права и свободи на гражданите и недопускане на дискриминационно поведение

 

Чл.18. Частните охранители зачитат и опазват правата на всички хора, заложени в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, релевантните международни актове и българското законодателство.

 

Чл.19. Частните охранители следват принципа, че всеки обвинен в криминално престъпление трябва да бъде считан за невинен до доказване на противното от страна на съда.

 

Чл.20. Във всички свои действия, частните охранители зачитат правото на живот на всеки човек, като използват физическа сила, помощни средства или оръжие само в предвидените от закона случаи, при абсолютна необходимост и пропорционално на заплахата в конкретната ситуация.

 

Чл.21. При изпълнение на професионалните си задължения, частните охранители  зачитат достойнството на всеки човек, като при никакви обстоятелства не извършват, провокират или толерират какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко и унизително отношение или наказание.

 

Чл.22. Частните охранители зачитат правото на свобода и сигурност на личността, като ограничават това право само в законоустановените случаи и по законосъобразен начин.

 

Чл.23. Частните охранители зачитат правото на личен и семеен живот, неприкосновеността на жилището и тайната на кореспонденцията, като ограничават това право само в законоустановените случаи и по законосъобразен начин.

 

Чл.24. Частните охранители изпълняват своите задачи, като се ръководят от принципите за безпристрастност и недопускане на дискриминация, и формират своето вътрешно убеждение само на базата на събраните чрез законоустановени способи факти и данни по конкретния случай.

 

Чл.25. Частните охранители, в действията си, винаги се съобразяват с основните човешки права, между които правото на свобода на мисълта, съвестта, религията, изразяването на мнение, правото на мирни събрания, свободно движение и мирното ползване на собствеността на всеки човек.

 

Чл.26. Частните охранители уважават отделните граждани и общности, като зачитат техните традиции, вярвания и начин на живот, съвместими с правовата държава.

 

Чл.27. Частните охранители не допускат дискриминация на базата на пол, раса, език, религия, образование и убеждения, политическа принадлежност, мнение, национален или социален произход, етническа принадлежност, инвалидност, възраст, сексуална ориентация, лично и обществено положение, имуществено състояние или друго основание.

 

РАЗДЕЛ III

Поведение, недопускащо прояви на корупция

 

Чл.28. Частните охранители не трябва да се поставят във финансова, икономическа, материална или друга зависимост от отделни лица, групи лица или организации.

 

Чл.29. Частните охранители не се възползват от правомощията си с цел лично облагодетелстване или друга користна цел.

 

Чл.30. Частните охранители се противопоставят и са длъжни да информират своите ръководители за всеки акт на корупция сред охранителния състав на субекта, когото представляват, достигнал до тяхното знание.

 

РАЗДЕЛ IV

Взаимоотношения с органите на МВР

 

Чл.31. Частните охранители съдействат за установяването, поддържането и развитието на функционално и ефективно сътрудничество и взаимодействие с представителите на МВР.

 

Чл.32. Със своите професионални знания и умения частните охранители подпомагат органите на МВР.

 

Чл.33. Частните охранители стриктно изпълняват процедурите, предвидени от закона, и допринасят за събирането на информация за противозаконна дейност на територията на охранителната протекция, която предоставят на органите на МВР.

 

Чл.34. Частните охранители са лоялни партньори на органите на МВР, като не възпрепятстват изпълнението на техните служебни задължения на територията на осъществяваната охранителна протекция. 

 

РАЗДЕЛ V

Взаимоотношения между служителите в субекта, извършващ частна охранителна дейност

 

Чл.35. Частните охранители са част от йерархично организирана структура с ясно разпределени отговорности. Ръководните длъжности са: ръководител охранителна дейност, старши на обект, старши на смяна и др.

 

Чл.36. Ръководителите на охранителна дейност са отговорни за разпорежданията и заповедите, които издават, за тяхното изпълнение и последствията от тях.

 

Чл.37. Ръководителите на охранителна дейност трябва да са пример за професионална, безпристрастна и ефективна работа.

 

Чл.38. Ръководителите на охранителна дейност подкрепят частните охранители, за които отговарят и ги окуражават към по-нататъшно професионално развитие.

 

Чл.39. Ръководителите на охранителна дейност насърчават коректното изпълнение на професионалните задължения на своите подчинени посредством съвет, даване на насоки или предприемане на други подходящи корективни мерки.

 

Чл.40. Ръководителите на охранителна дейност проявяват чувство за отговорност към подчинените си, като предприемат адекватни мерки за решаване на техните проблеми, които биха могли да рефлектират върху изпълнението на професионалните им задължения.

 

Чл.41. Частните охранители изпълняват добросъвестно всички законни заповеди на своите ръководители.

 

Чл.42. Частните охранители не трябва да изпълняват заповеди, нареждащи му да извърши явно незаконни действия. Ако считат, че дадена заповед е такава, те трябва да споделят подозренията си пред органа, който я е издал, или, ако е необходимо, пред по-висшестояща инстанция. В случай, че заповедта бъде потвърдена, те имат право да поискат писмено нареждане за нейното изпълнение.

 

Чл.43. Орган, потвърдил заповед, ангажира собствената си отговорност, ако се установи, че тази заповед е незаконна. Ако подозрението за незаконност е било изтъкнато неоснователно, с цел неизпълнение на дадена заповед, може да бъде ангажирана отговорността на съответния частен охранител.

 

Чл.44. Частните охранители дават точен и обективен отчет пред своите ръководители за изпълнението на възложените им задачи.

 

Чл.45. Частните охранители оказват професионална помощ на колегите си при изпълнение на служебните задачи.

 

Чл.46. В отношенията между частните охранители не се допускат никакви форми на дискриминация.

 

Чл.47.