ПАМЕТКА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОЯВИ НА ТЕРОРИЗЪМ – ARCHANGEL

April 28, 2021

ПАМЕТКА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОЯВИ НА ТЕРОРИЗЪМ

ПАМЕТКА

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИЗЪМ

 

 

Издава: АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

                                                                                          

 

Паметката е разработена от екип на АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/ на основата на системно наблюдение и изучаване на човешкото поведение в кризисни ситуации; след разглеждане, систематизиране и анализиране на голям брой терористични въздействия, изследвани и анализирани от „Център за изследвания и обучения в сигурността ЦИОС АПТА“ към АПТА..

 

ЦЕЛ НА ПАМЕТКАТА:  при спазване на настоящите правила за поведение от населението, да повиши степента на антитерористична сигурност в средата на обитаване и защитеността от терористични въздействия чрез  профилактика, ранно откриване, разпознаване и информиране на властите.

 

ЗАДАЧА НА ПАМЕТКАТА:  да ориентира населението как правилно да действа при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия, а така също да осигури създаване на условия, подпомагащи тяхното пресичане, неутрализиране и разследване от властите; да подтикне всеки човек точно и ясно да си представи случващото се около него при възникване на кризисна ситуация, за да успее адекватно да нагоди и адаптира своето поведение и действия към нея, което ще увеличи шансовете за оцеляване при тероризъм.

 

Що е „терористично въздействие“?

Под това понятие се разбират всички възможни терористични заплахи, актове, атаки, нападения и др.

 

Що е „субект на тероризма“?

Субекти на тероризма са всички лица, които са пряко причастни към терористична дейност, както и техните осъзнати помагачи.

 

Що е „средство на тероризма“?

Средство на тероризма е всяко средство, чрез което субекти на тероризма извършват терористични въздействия.

 

Що е „обект на тероризма“?

Обект на тероризма е всяка мишена /планирана или случайна на субектите на тероризма/.

 

Най- често извършвани терористични въздействия:

1.Отправяне на заплахи за терористични въздействия по различен начин, метод и път;

2.Въоръжено нападение над хора с огнестрелно или хладно оръжие;

3.„Таран“ с МПС- газене на хора;

4.Залагане и задействане на взривно устройство с/ без поставени поразяващи елементи /болтове, ролки, сачми и др./- носено от терорист- смъртник; поставено в МПС; скрито в предмет; заложено на терен и др.;

5.Въздействие с биологични зарази;

6.Въздействие с химически отрови;

7.Въздействия с радиоактивни и токсични материали;

8.Отвличане на МПС, влакове, метро, самолети, кораби;

 1. Саботаж на индустриални и промишлени обекти, нападенията над които могат да доведат до голям брой човешки жертви и материални щети и др.

 

 В Закона за противодействие на тероризма са определени следните нива на готовност на компетентните органи за противодействие на тероризма:

Чл. 20. (1) За определяне нивото на готовност на компетентните органи за противодействие на тероризма, в зависимост от нивото на заплаха, се определят следните степени на готовност:

 1. Зелена степен” – постоянна готовност;
 2. Жълта степен” – предупреждение;
 3. Оранжева степен” – повишена готовност;
 4. Червена степен” – реагиране.

(2) Мерките, които се прилагат за отделните степени на готовност, са:

 1. за “Зелена степен” – превантивна дейност с цел намаляване на риска от извършване на терористичен акт;
 2. за “Жълта степен” – наблюдение на конкретни параметри на средата за сигурност и готовност за прилагане на допълнителни мерки за сигурност;
 3. за “Оранжева степен” – привеждане в действие на специфични мерки за сигурност;
 4. за “Червена степен” – незабавно въвеждане в действие на плановете за противодействие на тероризма.

 

Някои мерки, въведени от Закона за противодействие на тероризма, касаещи населението:

Антитерористична операция /провежда се от МВР и министерство на отбраната/:

В зоната на антитерористичната операция органите на МВР, военнослужещите от въоръжените сили, в рамките на своята компетентност, имат право да прилагат следните мерки и временни ограничения:

1.проверка за самоличност на лицата;

2.задържане на лице при невъзможност да се установи самоличността му; при задържане от други органи се уведомяват полицейските органи на МВР и лицето им се предава;

3.задържане на лица, които възпрепятстват изпълнението на мерките при провеждането на операцията; при задържане от други органи се уведомяват полицейските органи на МВР и лицето им се предава;

4.доброволно или принудително извеждане на лица;

5.преместване на превозни средства;

6.използване на превозни средства, принадлежащи на физически лица, за превозване на лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ в лечебните заведения за болнична помощ, както и за преследване на лица, когато забавянето може да застраши човешки живот или здраве;

7.ползване или прекъсване на комуникационни връзки;

8.извеждане на лица, живеещи на територията, в която се провежда операцията, и настаняването им на безопасни места;

9.провеждане на санитарно-епидемиологични,

ветеринарни и други мерки;

10.спиране или отклоняване на движението на превозни средства и пешеходци по улиците в определени участъци или в цялата зона;

11.осигуряване на достъп на лицата, участващи в операцията, до жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;

12.проверка на физическите лица и техните вещи при влизане и излизане от зоната, в която се провежда операцията;

13.проверка на превозните средства и на превозваните в тях вещи, включително чрез използване на технически средства, при влизане и излизане от зоната, в която се провежда операцията;

14.ограничаване или забрана на носенето или продажбата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия;

15.спиране на дейността на институциите в предучилищно, училищно и висше образование и в детските ясли;

16.прекратяване на митинги, събрания или манифестации, тържества, културни и спортни прояви, ритуали или религиозни обреди.

 

Обявяване на извънредно положение при извършено терористично въздействие:

При извършване на терористично въздействие на територията на страната, от което са настъпили смърт или увреждане на здравето на мнозина, имуществени вреди или вреди за икономиката в особено големи размери, или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали, на цялата или на част от територията на страната, може да се обяви извънредно положение. Извънредното положение се обявява, съответно отменя с решение на Народното събрание или с указ на президента по установения в Конституцията ред. Обявяването на извънредно положение се оповестява чрез средствата за масово осведомяване. За начало на извънредното положение се приемат часът и денят на обявяването му, а за край – часът и денят на неговото отменяне.

При обявено извънредно положение МВР и въоръжените сили могат да:

1.охраняват обекти, застрашени от тероризъм;

2.ограничават или забраняват полети на граждански въздухоплавателни средства и да въвеждат особен режим на корабоплаване в териториалното море и вътрешните морски води на страната;

3.забраняват преминаването през държавната граница на Република България;

4.ограничават движението по основни пътни артерии;

5.ограничават движението на железопътния транспорт и да установяват контрол върху пътниците и товарите;

6.ограничават свободното придвижване и да установяват контрол върху гражданите и превозните средства;

7.контролират обектите от критичната инфраструктура на страната;

8.ограничават или забраняват достъпа до държавни учреждения;

9.забраняват провеждането на събрания, митинги и манифестации.

 

ОБЩИ ПРАВИЛА

 

1.Обръщайте внимание на подозрителни лица, предмети, вещи; на всички съмнителни детайли от окръжаващата ви среда. Съобщавайте за всичко, което ви се стори опасно на органите на МВР чрез номер 112;

2.Никога и при никакви обстоятелства не приемайте от непознати лица пакети, чанти и багаж за временно или постоянно съхранение, не оставяйте своите вещи без наблюдение;

3.Всяко семейство трябва да има план за действие при кризисни ситуации /дори и опростен/, всички членове на семейството трябва да имат телефони с активни номера, електронна поща; необходимо е да се избере място за срещи, на което членовете на семейството да се съберат при възникване на кризисни ситуации, ако по някакви причини не е обявен сборен пункт от властите;

4.В случай на евакуация, вземете със себе си комплект предмети от първа необходимост /КОМПЛЕКТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ/, семейните пари, ценности, документи, както и личните документи на всички членове на семейството;

5.Винаги проверявайте къде се намират резервните и евакуационните коридори и изходи от помещенията, пожарогасителите и другите средства за защита;

6.Укрепвайте и запечатвайте входовете към избените и таванските помещения, както и към други помещения, които не се използват често; при възможност установете домофон, освободете стълбищните площадки и стълбищата, евакуационните коридори и изходи от предмети, които пречат на свободното придвижване и евакуация;

7.При повишена степен на терористична опасност, организирайте импровизирани дежурства на живущите във вашия блок, улица или квартал, които да осигуряват редовно и качествено обхождане, наблюдение и сигнализиране на органите на МВР при установяване на съмнителни лица, предмети, вещи и МПС, както и при разтоварване на опаковани товари с подозрителен външен вид и други признаци;

8.Ако е сработило взривно устройство, вследствие на терористичен удар  е възникнал сериозен пожар или разрушения, не използвайте асансьори, ескалатори и други механични подемни устройства;

9.При сериозни основания за терористична заплаха, при терористично нападение или при обявяване на евакуация, се старайте да не изпадате в паника, успокоявайте членовете на вашето семейство, оказвайте помощ на сами деца, болни и немощни хора;

10.Винаги контролирайте ситуацията около себе си, особено когато се намирате в обекти на градския или междуградския транспорт, в културно- развлекателни, спортни и търговски центрове. При откриване на изоставени или непотърсени вещи, предмети или багаж, без да ги докосвате, местите или отваряте, съобщете незабавно на служебно лице, което се намира най- близо до вас.

2.Не се опитвайте да проверите какво съдържа неизвестен изоставен предмет, където и да се намира. Не вземайте изоставени предмети, колкото и привлекателно да изглеждат, ако не сте сигурни от какъв характер са и дали са безопасни.В тях могат да бъдат камуфлирани взривни устройства.Не подритвайте и не вдигайте лежащи на земята предмети, ако не сте сигурни, че са безопасни.

 1. Ако забележите интензивно активизиране на сили за сигурност и правоохранителни органи, не проявявайте любопитство, преминете на другата страна или на място, което е отдалечено и не се пресича със зоната на тяхното действие, но не бегом, за да не ви приемат за подозрително лици или за терорист. Стриктно спазвайте разпорежданията на органите на МВР при отцепване, блокиране и освобождаване на райони, терени и територии.
 2. При взрив или начало на стрелба в близост до вас, незабавно залегнете, желателно зад стабилно прикритие (бордюр, стена, МПС и т.н.). За по- голяма сигурност, прикрийте главата си с ръце, а тила- с длани.
 3. Ако случайно узнаете за готвещо се терористично въздействие, незабавно съобщете за това на органите на МВР или на тел.112.
 4. Ако по някаква причина сте забелязали нелегална лаборатория, работилница /с прикрита дейност/, в които се внасят туби, варели, прахови материали и други съмнителни материали, вещества и субстанции; съмнителни лица, които превозват и складират такива субстанции, незабавно съобщете на ДАНС или МВР.

Ако имате данни или основателни съмнения за:

– лица, причастни към терористична дейност;

– лица, издирвани от органите на МВР;

– създадени или създаващи се терористични клетки и организации, както и за вербуване на лица за терористична дейност;

– за лица, подготвящи атентати или търсещи взривни вещества, оръжие или други опасни субстанции или вещества;

– за лица, които помагат, укриват или оказват помощ на терористи;

незабавно съобщете на ДАНС или на органите на МВР.

 

ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ :

 

1.Забелязване на подозрителни предмети, вещи и багаж, които могат да се окажат средства на тероризма:

Подобни предмети могат да бъдат открити на различни места: в градския транспорт, на спирки, ж.п. гари, автогари, в метрото, летища, пристанища, на публични места, кина, театри, обществени заведения, училища, търговски обекти, на стълбищни площадки, около вратите на апартаментите или домовете, в учреждения и т.н.

ПРИЗНАЦИ: предметът се намира на нехарактерно място, наоколо не се забелязва собственик; времето на нахождение на предмета на това място не е характерно; предметът издава подозрителен шум или вибрации; по предмета има проводници или механизми и др.

Действия:

1.Ако откритият предмет е подозрителен, не оставяйте този факт без внимание. Сигнализирайте на органите на МВР или на най- близко намиращото се униформено служебно лице. При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

2.Ако сте забелязали забравена или безстопанствена вещ в обществения транспорт, питайте околните пътници дали знаят или дали са забелязали лицето, което я е оставило, от колко време стои на това място и т.н. Постарайте се бързо /в рамките на една- две минути/ да установите, чия е вещта и кой може да я е оставил. Ако не получите достатъчно точна и конкретна информация и собственикът не се установи, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице. При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

3.Ако сте забелязали съмнителен предмет или вещ във входа на блока или около своя дом, попитайте съседите дали е техен. Ако не се установи собственикът- незабавно съобщете за случая на тел.112. При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

4.Ако сте забелязали подозрителен предмет в учреждение, незабавно съобщете за неговото местоположение на администрацията, охраната или на тел. 112. При никакви обстоятелства не докосвайте, не местете и не предприемайте други действия спрямо предмети и вещи с неизвестен и неустановен характер.

Помнете: външният вид на предмета може да прикрива истинското му предназначение. Възможно е чанти, раници, кутии, играчки и други подхвърлени предмети да са камуфлирани взривни устройства или други общоопасни средства на тероризма.

Родители, вие отговаряте за живота и здравето на вашите деца! Разяснете на децата, че всеки предмет, който е намерен извън къщи, може да представлява опасност.

Не предприемайте самостоятелно никакви действия с намерени или открити подозрителни предмети и вещи, тъй като те могат да се окажат общоопасни средства. Непредпазливото и необмислено действие от ваша страна може да доведе до тяхното сработване с резултат причиняване на човешки жертви и разрушения.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ:

при всички изброени случаи:

– не докосвайте, не местете, не отваряйте открития

предмет;

– фиксирайте времето на откриване на предмета;

– постарайте се да направите необходимото, за да отведете хората колкото е възможно по- далече от предмета;

– задължително дочакайте пристигането на органите на МВР.

 

2. При засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекти, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение:

 Лица с подобно поведение могат да бъдат субекти на тероризма или причастни към терористична дейност. При засичане на такива лица ги наблюдавайте внимателно, без те да забележат и ако имате основателни съмнения, че поведението им не е адекватно, съобщете на най- близкото служебно лица /охранител, полицай и др./.

 

3. При засичане в зони с концентрация на хора на лица, облечени с дрехи, издаващи носен под тях предмет, можещ да е средство на тероризма /пояс с взривно вещество, огнестрелно или хладно оръжие/:

Лица с подобно поведение могат да бъдат субекти на тероризма или причастни към терористична дейност. При засичане на такива лица незабавно сигнализирайте на тел.112, на най- близкото служебно лице /охранител, полицай и др./, като се стараете подозрителното лице да не забележи вашите действия. По- нататък следвайте указанията на длъжностните лица.

 

4. В места с концентрация на голям брой хора на ограничена територия, освен ако те не са под охрана.

Концентрацията на голям брой хора в ограничени пространства рязко повишава степента на риск от терористични въздействия. Ако все пак попаднете на такива места, старайте се да се позиционирате в близост до изходите, на места в които няма да бъдете затиснати от тълпа при кризисна ситуация.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОПАДАНЕ В ТЪЛПА:

1.Избягвайте големи струпвания на хора.

2.Не се присъединявайте към тълпа, колкото и да ви се иска да видите събитията;

3.Ако попаднете в тълпа, дръжте здраво децата за ръка и в никакъв случай не ги изпускайте, дори и с цената на травми. Ако е невъзможно да се измъкнете от тълпата поради високата й плътност, позволете на множеството да ви влачи, като се стремите плавно да се придвижвате към края й /подобно излизане от течението на река/.

4.Ако тълпата започва да ви притиска и плътността й е висока, дълбоко вдъхнете, сгънете ръцете си в лактите, опрете ги в долната част на тялото си, за да имат опора и ги разтворете встрани, за да остане гръдната ви клетка свободна за дишане.

5.Старайте се да стоите по- далече от високи и крупни хора, от хора, носещи обемен багаж, големи раници и чанти.

6.По всякакъв начин се старайте да останете прави.

7.Не дръжте ръцете си в джобовете.

8.При движение вдигайте краката си възможно най- високо, стъпвайте на цяло стъпало, не подскачайте, не се движете в тръст, не се вдигайте на пръсти.

9.Ако тълпата заплашва да ви притисне сериозно, незабавно се освободете от багажа си, от чанти с дълги дръжки, шалове и др., които могат да ви задушат или контузят.

10.Ако нещо сте изпуснали на земята при движение на плътна тълпа, в никакъв случай не се навеждайте или клякайте, за да го вземете.

11.Ако все пак сте паднали, постарайте се възможно най- бързо да се изправите на крака.При това не се опирайте на ръце.Старайте се поне за миг да стъпите стабилно с цел да се изстреляте нагоре и да се изправите, чрез рязко отблъскване с крака от земята.

12.Ако въпреки усилията не успявате да се изправите, свийте се на кълбо, защитете главата си с ръце, като с длани прикривате тила си.

13.При попадане в препълнено с хора помещение, предварително оценете кои места, при възникване на екстремална ситуация са най- опасни (проходи между сектори на стадион, стъклени врати и прегради в концертни зали и т.н.), обърнете внимание на запасните и аварийните изходи, мислено очертайте пътя си до тях.

14.Най- лесно можете да се спасите от тълпата в ъглите на залата или близо до стената, но имайте предвид, че от тези позиции е най- трудно да се доберете до изходите.

15.При възникване на паника се старайте да запазите спокойствие и способност трезво да оценявате случващото се около вас и неговите последствия.не следвайте стихийните действия на тълпата.

16.По време на масови безредици се старайте да не попаднете в тълпата в ролята на неволен участник.Можете да попаднете под действията на спецподразделенията и да пострадате.

 

5. При посещение на търговски центрове, супермаркети, кинотеатри и други обекти с концентрация на хора:

Първо се ориентирайте къде са евакуационните изходи, къде са стълбищата за евакуация и кои от тях ще са най- близо до вашето местонахождение. Най- лесно това може да се направи от схемите за евакуация, които са поставени на видни места в обектите. Проверете къде са най- близко намиращите се до вашата позиция пожарогасители, противопожарни щитове и медицински принадлежности /ако има такива/. Проиграйте мислено поведението си в кризисна ситуация, най- бързият за вас и вашите близки път за евакуация. Уговорете с хората, с които сте в обекта, място за среща след евентуална евакуация. Ако сред вас има деца, старайте се те постоянно да са около вас или в защитени зони. Обяснете им как да действат, ако се изгубят в обекта /да ви се обадят по телефона и да потърсят най- близкото униформено служебно лице или рецепция/ гише информация/. В никакъв случай да не се доверяват на непознати.

Важно: в обекти от разглеждания тип са налични зони за управление /рецепция, гише информация, каси, офиси, постове на охраната и др., към които трябва да се обръщате при съмнения за тероризъм, ако не сте сигурни, за да позвъните пряко на тел. 112, което ще задейства определени процедури. При евакуация на обектите, асансьорите и ескалаторите на бива да се използват! При наличие на гъст дим се старайте да се придвижвате по най- бездимната зона /обикновено това е близо до пода/.

 

6. На летище и при полети със самолет:

1.Стриктно изпълнявайте разпорежданията на униформените служебни лица в зоната на летището;

2.Внимателно изучете схемата за евакуация, като локализирате най- близките до вас евакуационни изходи и пътищата за евакуация;

3.Обърнете внимание на зоните с елементи от системата за пожарогасене, местонахождението на медицинските пунктове, служителите на МВР.

4.Съкратете до възможния и зависещ от вас минимум времето за преминаване на регистрация за полета.

5.Разполагайте се в близост до укрития и изходи.

6.Изучете съседните пътници дискретно, обърнете внимание на тяхното поведение.

7.Обсъдете с членовете на семейството си или с хората, с които пътувате, действията в стандартна ситуация на отвличане на самолета или терористично въздействие на територията на летището.

8.Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове, намиращи се извън зоната на сигурност на летището.

9.Незабавно съобщавайте на служебните лица за изоставен багаж или наличие на подозрителни лица.

В района на летището:                                                                                                                                      

1.Старайте се да не оставяте багажа си без наблюдение, а когато трябва да се отлъчите- на отговорно пазене.

2.При изчакване за закупуване на билет или регистрация бъдете внимателни, огледайте околните, преценете дали има съмнителни лица /нервно поведение, облечени не според сезона, силно изпотени, блуждаещ поглед, под дрехите се забелязват предмети и т.н./. Ако установите такива, незабавно съобщете на най- близко намиращите се до вас служебни лица от МВР.

3.Съкратете до минимум времето на престой в зони с плътна концентрация на хора.

4.Старайте се да не докосвате без необходимост перила, стъкла, дръжки, кранове и други места, които са обект на съприкосновение с много хора. Ако се налага, използвайте влажни кърпи, ръкавици или ръкавите си.

5.При изчакване за повикване за полета, се разполагайте в близост до укрития и изходи.

6.Водете наблюдение за наличие на изоставени вещи, багаж и други предмети без собственик около тях. При откриване на такива, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице от МВР.

7.Следете внимателно съобщенията, които текат на летището.При възникване на кризисна ситуация, изпълнявайте точно разпорежданията на органите на МВР и служебните лица.

8.Бъдете бдителни, не употребявайте алкохол и вещества, които влияят негативно на преценките и реакциите ви.

9.Ако с вас има деца, болни и немощни хора, не ги изпускайте от погледа си.Не разрешавайте на децата да се отдалечават от вас.

10.При поява на съмнителни или подозрителни лица /облечени не според сезона, прикрити лица, издути дрехи, нервни, притеснени, силно изпотени/ следете поведението им и ако ви се стори неадекватно или подозрително, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице от МВР. При това не оставяйте децата без надзор.

11.Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове, намиращи се извън зоната на сигурност на летищния комплекс.

12.Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице от МВР за багаж без собственик или за наличието на подозрителни лица.

 

В случай на терористично въздействие над летището:

1.Старайте се да се отдалечите незабелязано и по най- защитеният маршрут от мястото на извършване на въздействието. Намерете и използвайте всяко достъпно укритие. Ако сте с деца, следете те да са в безопасност и плътно до вас. Ако се налага, извършете придвижването клекнали или пълзешком.

2.Стигайки до надеждно укритие или ако това е невъзможно на мястото, на което сте преценили, че е сравнително безопасно, залегнете веднага на земята и следете ситуацията без да се излагате на риск. Следете за защитеността на децата. Ако наблизо има подръчни материали, зад или под които може да се прикриете- използвайте ги. Останете в това положение докато не се уверите, че кризисната ситуация е преминала и чакайте разпореждания от органите на МВР. Ако терористите владеят ситуацията и ви открият, изпълнявайте каквото ви наредят. Не се съпротивлявайте и не им противоречете.

3.Ако не сте напълно сигурни, че терористичното въздействие не е овладяно от властите напълно, в никакъв случай не се изправяйте и не се движете без разпореждане от МВР. Старайте се да предпазите и околните от подобни действия.

4.В случай на задействано взривно устройство, имайте предвид, че ще изпаднете в първичен шок от шума, ударната вълна и рязката промяна на налягането в околната среда.След като шокът премине, първо оценете обстановката и вашето състояние, след това позвънете на 112, прегледайте себе си и околните за открити и вътрешни рани, контузии и поражения. Ако откриете забити предмети и осколки по тялото, крайниците и главата, в никакъв случай не ги  вадете. Постарайте се да спрете кръвотечението чрез пристягане над мястото на раната и превръзка с чист материал. Ако след взрива е задимено, запрашено, няма видимост и усетите странна миризма, парене в очите, задушаване, кашлица, спазми, позиви за повръщане, поставете пред носа и устата си /дишайте през него/ обилно намокрен плат /използвайте подръчни материали и урина/. Ако по кожата ви започват да се образуват мехури, зачервявания, усетите щипене, силен сърбеж и други обезпокоителни симптоми, незабавно промивайте с чиста вода. Не обработвайте с препарати.

5.Старайте се да анализирате ситуацията и да предприемете най- адекватното поведение.

6.В никакъв случай не се поддавайте на паника и не следвайте стихийни действия на околните.

7.При първа безопасна възможност напуснете района на терористичното въздействие; изпълнявайте стриктно указанията за евакуация, следвайте разпорежданията на органите на МВР.

8.Стойте настрана от паркирани МПС. Възможно е да са заредени за вторични взривове.

9.Стойте настрана от витрини, зони и предмети, които при взрив могат да нанесат вторични поражения.

10.Не се опитвайте да помагате на силите за сигурност, ако те не са я потърсили.

11.Помагайте на сами деца, ранени, болни и немощни хора;

12.Окажете първа животоспасяваща помощ на ранени, само ако имате достатъчно познания за това.

 

При отвличане на самолет:                                                                                                             

1.Представете си възможния сценарий на отвличането и вашето възможно поведение преди полета и ги обсъдете с хората от близкото си обкръжение.

2.При никакви обстоятелства не изпадайте в паника, не напускайте мястото си, останете в спокойно седнало положение в креслото, като си подготвите възможност за незабавна евакуация.

3.Не влизайте в пререкания с терористите, не ги провокирайте към използване на оръжие, при отсъствие на специална подготовка не се опитвайте самостоятелно да ги обезвредите, не разрешавайте и на съседните пътници да го правят.

4.Не използвайте явно мобилни телефони и други средства за комуникация.

5.Изпълнявайте безпрекословно, бързо и точно командите на терористите.

6.Не вдигайте шум, не говорете силно, не проявявайте агресия или нервност.

7.Старайте се да не се набивате на очи, използвайте гърба на седалката като прикритие, зад което да останете незабележим и да не се откроявате сред останалите пътници.

8.Не се хранете обилно, не употребявайте алкохол и се въздържайте от ставане от креслото по време на терористичното въздействие.

9.Изтърпете евентуалните унижения и оскърбления, на които могат да ви подложат терористите. Не ги провокирайте, защото могат да проявят агресия и да пострадате вие и хората около вас.

10.Не обсъждайте принадлежността, религията и разбиранията на терористите.

11.Ако сред пасажерите има плачещи деца или болни/ ранени стенещи хора, не изразявайте гласно своето недоволство.

12.Не се опитвайте да се застъпвате арогантно за пасажери или за членове на екипажа. Вашата намеса може да усложни ситуацията.

13.Не се възмущавайте гласно от действията на терористите.

14.Не вярвайте на терористите. Те могат да говорят всичко, но преследват единствено и само своите интереси.

15.Дръжте се спокойно, доколкото е възможно. Запазете ума си чист от емоции и паника. Опитайте се трезво да анализирате ситуацията, да намерите своето правилно поведение. Мислете не само за себе си, но и за другите пасажери.

16.Ако забележите, че член на екипажа напуска самолета, в никакъв случай не насочвайте вниманието на други пасажери към това. Действията на екипажа могат да бъдат забелязани от терористите.

17.Бъдете готови за провеждане на антитерористична операция от властите за освобождаване на самолета. Старайте се да обезопасите себе си и околните с подръчни средства.
18.Ако бъде предприета антитерористична операция, постарайте се да заемете такова положение на тялото, че терористите да не могат да ви измъкнат лесно от мястото ви и да ви използват като жив щит срещу силите на реда: паднете на пода, скрийте се зад гърба на креслото или на друго подходящо място и останете в това положение там, докато действащите сили не ви разрешат да се изправите и да напуснете самолета.

Забележка: Силите за сигурност могат да приемат за терорист всеки, който се движи без тяхна команда!

19.След приключване на антитерористичната операция, следвайте стриктно указанията на спецчастите. Не се спирайте и не се бавете за търсене и вземане на личен багаж и вещи.

20.Бъдете готови за предстоящ разпит от следователи и други разследващи органи. Опитайте се да запомните случващото се, да определите подробности и особености във външния вид и в поведението на терористите, техни отличителни белези, начин на говорене и др.

 

7. На гари/ автогари, при пътуване с влак/ автобус

На гари/ автогари:

1.Старайте се да оставите багажа си на отговорно пазене.

2.При изчакване за закупуване на билет бъдете внимателни, дискретно оглеждайте околните, преценявайте дали има съмнителни лица / нервно поведение, облечени не според сезона, силно изпотени, блуждаещ поглед, под дрехите се забелязват предмети и т.н./. Ако установите такива, незабавно съобщете на най- близко намиращите се до вас служебни лица.
2.Съкратете до минимум времето на престой на гишето за билети, при положение, че се е образувала концентрация на хора.

3.Старайте се да не докосвате перила, стъкла, дръжки, кранове и други места, които са обект на съприкосновение с много хора. Ако се налага, използвайте влажни кърпи, ръкавици или ръкавите си.
4.При изчакване на качване във влака/ автобуса, се разполагайте в близост до укрития и изходи.

5.Водете наблюдение за наличие на изоставени вещи, багаж и други предмети без собственик около тях. При откриване на такива, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.

6.Следете внимателно съобщенията, които текат на гарата/ автогарата. При възникване на кризисна ситуация, изпълнявайте точно разпорежданията на органите на МВР и служебните лица.

7.Бъдете бдителни, не употребявайте алкохол и вещества, които влияят негативно на преценките и реакциите ви.

8.Ако с вас има деца, болни и немощни хора, не ги изпускайте от погледа си. Не разрешавайте на децата да се отдалечават от вас.

9.При поява на съмнителни или подозрителни лица /облечени не според сезона, прикрити лица, издути дрехи, нервни, притеснени, силно изпотени/ следете поведението им и ако ви се стори неадекватно, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице. При това не оставяйте децата без надзор.

10.Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове, намиращи се извън зоната на сигурност на гаровия/ автогаровия комплекс.

11.Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице за изоставен багаж или подозрителни лица.

В случай на терористично въздействие на гарата/ автогарата:                                                                                                                    

1.Старайте се да се отдалечите незабелязано и по безопасна траектория от мястото на извършване на нападението. Намерете и използвайте всяко достъпно укритие. Дръжте децата плътно до вас. Ако се налага, извършете придвижването клекнали или пълзешком.

2.Стигайки до укритието или ако това е невъзможно на мястото, на което сте преценили, че е сравнително безопасно, залегнете веднага на земята, прикрийте се добре и водете обезопасено наблюдение над развитието на ситуацията. Гарантирайте максимална защитеност на деца, ако има такива около вас. Ако наблизо има подръчни материали, зад или под които може да се прикриете- използвайте ги. Останете в това положение докато не се уверите, че кризисната ситуация е преминала, но следете обстановката и реагирайте адекватно, ако се наложи. Чакайте разпореждания от органите на МВР. Ако терористите владеят ситуацията и ви открият, изпълнявайте каквото ви наредят. Не се съпротивлявайте и не им противоречете, за да не предизвикате агресия.

3.Ако не сте напълно сигурни, че нападението е преминало или неутрализирано напълно, в никакъв случай не се изправяйте и не се движете. Старайте се да предпазите и околните от подобни действия.

4.В случай на задействано взривно устройство, имайте предвид, че ще изпаднете в първичен шок от шума, ударната вълна и рязката промяна на налягането в околната среда. След като шокът премине, прегледайте себе си и околните за открити и вътрешни рани, контузии и поражения. Ако откриете забити предмети и осколки по тялото, крайниците и главата, в никакъв случай не ги  вадете. Постарайте се да спрете кръвотечението чрез пристягане над мястото на раната и превръзка с чист материал. Ако след взрива е задимено, запрашено, няма видимост и усетите странна миризма, парене в очите, задушаване, кашлица, спазми, позиви за повръщане, поставете пред носа и устата си /дишайте през него/ обилно намокрен плат /използвайте подръчни материали и урина/. Ако по кожата ви започват да се образуват мехури, зачервявания, усетите щипене, силен сърбеж и други обезпокоителни симптоми, незабавно промивайте с чиста вода. Не обработвайте с препарати.

5.Старайте се да анализирате вида на терористичното въздействие и да се отдалечите по най- бързия и безопасен начин от огнището му.

6.В никакъв случай не се поддавайте на паника и не следвайте стихийни действия на околните.

7.При първа възможност напуснете района на терористичното въздействие, изпълнявайте стриктно указанията за евакуация, следвайте разпорежданията на органите на МВР.

8.Стойте настрана от паркирани МПС. Възможно е да са средства на тероризма.

9.Не се опитвайте да помагате на силите за сигурност без това да е поискано от вас.

10.Помагайте на сами деца, ранени, болни и немощни хора;

11.Окажете първа животоспасяваща помощ на ранени, само ако имате достатъчно познания за това;

На перона/ стоянката:

1.Изучете дискретно чакащите пътници, обърнете внимание на тяхното поведение.

2.Старайте се да стоите настрани от групи хора, натрупан багаж, багаж без собственик наблизо, хора със съмнително поведение и външен вид.

3.Ако не пътувате сами, обсъдете със спътниците си действията в стандартна ситуация на терористично нападение над пътуващия влак/ автобус.

4.Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице, ако забележите изоставен багаж или подозрителни лица.

5.Ако забележите нетипичен предмет монтиран или поставен някъде по вагона/ автобуса, веднага съобщете за това на най- близко намиращото се служебно лице.

6.Бъдете бдителни и следете промяната в околната ситуация. Внимателно слушайте съобщенията.

При отвличане или нападение над влак/ автобус:                                                                                      

1.Представете си възможния сценарий на отвличането и вашето възможно поведение преди пътуването.

2.Старайте се да не изпадате в паника, не напускайте мястото си, останете в най- възможното за момента положение, като си подготвите възможност за незабавна евакуация, докато се ориентирате в обстановката.

3.Ако се намирате във вагон, който не е обект на терористично въздействие, стриктно спазвайте указанията на служебните лица.

4.Ако се намирате в купе или място, което е достатъчно отдалечено от района на огнището на терористичното въздействие, прецените, че е безопасно да избягате- незабавно напуснете вагона по направление противоположно на това на въздействието.

5.Допуска се напускането на вагон през прозорците или вратите само ако влакът не е в движение или се движи на скорост, безопасна за екстрено напускане. Скача се с лице по хода на движението, със силно оттласкване назад. При приземяването се преодолява инерцията чрез кълбо напред.

6.Ако сте попаднали в зоната на терористичното въздействие, не влизайте в пререкания с терористите, не ги провокирайте към използване на оръжие, при отсъствие на специална подготовка не се опитвайте самостоятелно да ги обезвредите, съветвайте и съседните пътници да не опитват.

6.Не използвайте явно мобилни телефони и други средства за комуникация.

7.Изпълнявайте безпрекословно, бързо и точно командите на терористите, за да не предизвикате агресия.

8.Не вдигайте шум, не говорете силно, не проявявайте агресия или нервност, които могат да провокират терористите.

9.Старайте се да не се набивате на очи, използвайте облегалката на седалката, подръчни предмети, багажа си, като прикритие, зад което да останете незабележим и да не се откроявате сред останалите пътници.

10.Не се хранете обилно, не употребявайте алкохол и се въздържайте от ставане от мястото си по време на терористичните действия.

11.Изтърпете евентуалните унижения и оскърбления, на които могат да ви подложат терористите.

12.Не обсъждайте с околните лица принадлежността, религията и разбиранията на терористите.

13.Ако сред пътниците има плачещи деца или болни/ ранени стенещи хора, не изразявайте гласно своето недоволство.

14.Не се опитвайте предизвикателно да се застъпвате за пътници или за други лица. Вашата намеса може да усложни ситуацията.

15.Не се възмущавайте  и не коментирайте гласно действията на терористите.

16.Не вярвайте на терористите. Те могат да говорят всичко, но преследват единствено и само своите интереси и цели.

17.Опитвайте да се държите спокойно. Запазете ума си чист от емоции и се опитайте да анализирате ситуацията, да намерите изход. Мислете не само за себе си, но и за другите пътници.

18.Ако забележите, че служебно лице напуска влака/ автобуса, в никакъв случай не насочвайте вниманието на други пътници към това. Действията могат да бъдат забелязани от терористите.
19.По възможност бъдете готови за провеждане на  антитерористична операция за освобождаване на влака/ автобуса.

20.Ако бъде предприета антитерористична операция се постарайте да заемете такава позиция, че терористите да не могат лесно да ви измъкнат от мястото и да ви използват като жив щит срещу силите на реда: паднете на пода, скрийте се зад гърба на креслото или на друго подходящо място и останете в това положение там, докато не ви разрешат да се изправите и да

напуснете вагона/ автобуса.

Забележка: Силите за сигурност могат да приемат за терорист всеки, който се движи без команда!

21.При разпореждане за напускане на вагона/ автобуса, го направете по най- бързия начин. Не се спирайте и не се бавете за търсене и вземане на личен багаж и вещи.
22. Бъдете готови за предстоящ разпит от следователи и други разследващи органи. Опитайте се да запомните случващото се, да определите подробности и особености във външния вид и в поведението на терористите, в техния начин на говорене и особени белези.

 

8. В метрополитен:

На територията на метрополитена:

1.Старайте се да не влизате с обемен и неудобен багаж.

2.При влизане, движение на ескалаторите, пребиваване в общите части, тоалетни и т.н. бъдете внимателни и бдителни, оглеждайте дискретно околните, преценявайте дали има съмнителни лица / нервно поведение, облечени не според сезона, силно изпотени, блуждаещ поглед, под дрехите се забелязват предмети и т.н./. Ако установите такива, незабавно съобщете на най- близко намиращите се до вас служебни лица.

3.Съкратете до минимум времето на престой в/ до групи от хора, до обемни багажи и вещи, до съмнителни лица.

4.Старайте се да не докосвате с непокрита кожа перила, стъкла, дръжки, кранове и други места, които са обект на съприкосновение с много хора.Ако се налага, използвайте влажни кърпи, ръкавици или ръкавите си.

5.При изчакване за качване в метрокомпозицията, се старайте да се разполагате в защитени и безопасни зони.

6.Водете постоянно наблюдение за наличие на изоставени вещи, багаж и други предмети без собственик около тях. При откриване на такива, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице.

7.Следете внимателно съобщенията, които текат. При възникване на кризисна ситуация, изпълнявайте точно разпорежданията на охраната, органите на МВР и служебните лица.

8.Бъдете бдителни, не употребявайте алкохол и вещества, които влияят негативно на преценките и реакциите ви.

9.Ако с вас има деца, болни и немощни хора, не ги изпускайте от погледа си. Не разрешавайте на децата да се отдалечават от вас.

10.При поява на съмнителни или подозрителни лица /облечени не според сезона, прикрити лица, издути дрехи, нервни, притеснени, силно изпотени/ следете поведението им и ако ви се стори неадекватно, незабавно съобщете на най- близко намиращото се служебно лице. При това не оставяйте децата без надзор.

11.Старайте се да не посещавате търговски точки и пунктове,

намиращи се извън зоната на сигурност.

12.Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице за изоставен багаж или подозрителни лица.

В случай на терористично нападение над метростанцията:                                                                                                                   

1.Старайте се да се отдалечите незабелязано и по безопасен маршрут от огнището на терористичното въздействие. Използвайте всяко достъпно укритие. Дръжте децата плътно до вас. Ако се налага, извършете придвижването клекнали или пълзешком.

2.Стигайки до укритието или ако това е невъзможно на мястото, на което сте преценили, че е сравнително безопасно, залегнете веднага на земята, укрийте себе си и децата и следете обстановката, като стриктно спазвате мерки за безопасност. Заставете и децата да направят същото. Ако наблизо има подръчни материали, зад или под които може да се прикриете- използвайте ги. Останете в тази позиция докато не се уверите, че кризисната ситуация е преминала, но продължавайте да следите обстановката и реагирайте адекватно, ако се наложи. Чакайте разпореждания от органите на МВР. Ако терористите владеят ситуацията и ви открият, изпълнявайте каквото ви наредят. Не се съпротивлявайте и не им противоречете, за да не предизвикате агресивно поведение спрямо вас и околните.

3.Ако не сте напълно сигурни, че кризисната ситуация е овладяна от властите, в никакъв случай не се изправяйте и не се движете без разрешение от МВР.Старайте се да предпазите и околните от подобни действия.

4.В случай на задействано взривно устройство имайте предвид, че ще изпаднете в първичен шок от шума, ударната вълна и рязката промяна на налягането в околната среда. След като шокът премине, прегледайте себе си и околните за открити и вътрешни рани, контузии и поражения. Ако откриете забити предмети и осколки по тялото, крайниците и главата, в никакъв случай не ги  вадете. Постарайте се да спрете кръвотечението чрез пристягане над мястото на раната и превръзка с чист материал. Ако след взрива е задимено, запрашено, няма видимост и усетите странна миризма, парене в очите, задушаване, кашлица, спазми, позиви за повръщане, поставете пред носа и устата си /дишайте през него/ обилно намокрен плат /използвайте подръчни материали и урина/. Ако по кожата ви започват да се образуват мехури, зачервявания, усетите щипене, силен сърбеж и други обезпокоителни симптоми, незабавно промивайте с чиста вода. Не обработвайте с препарати. Не използвайте ескалаторите. Евакуирайте се през евакуационните изходи.

5.Старайте се да анализирате вида, характера и интензитета на терористичното въздействие и да се отдалечите по най- бързия и безопасен начин от неговото огнище.

6.В никакъв случай не се поддавайте на паника и не следвайте стихийни действия на околните.

7.При първа възможност напуснете района на терористичното въздействие, изпълнявайте стриктно указанията за евакуация, следвайте разпорежданията на органите на МВР.

8.Стойте настрана от затворени помещения, а при излизане от метрополитена- от паркирани в близост МПС. Възможно е да са заредени за вторични взривове.

9.Избягвайте стъклени пространства, витрини и витражи и зони, които могат да нанесат вторични поражения след действието на ударна вълна.

10.Не се опитвайте да помагате на силите за сигурност, ако подобна помощ не ви е поискана.

11.Помагайте на сами деца, ранени, болни и немощни хора;

12.Окажете първа животоспасяваща помощ на ранени, само ако имате достатъчно познания за това.

На перона:

1.Изучавайте дискретно чакащите пътници, обърнете внимание на тяхното поведение.

2.Старайте се да стоите настрани от групи хора, натрупан багаж, багаж без собственик наблизо, хора със съмнително поведение и външен вид.

3.Ако не пътувате сами, обсъдете със спътниците си действията в стандартна ситуация на терористично въздействие над пътуващото метро.

4.Незабавно съобщавайте на най- близкото служебно лице, ако забележите изоставен багаж или подозрителни лица.

5.Ако забележите нетипичен предмет монтиран или поставен някъде по метрото, веднага съобщете за това на най- близко намиращото се служебно лице.

6.Бъдете бдителни и следете промяната в околната ситуация. Внимателно слушайте съобщенията.

При отвличане или нападение над метрокомпозицията:                                                                                      

1.Представете си възможния сценарий на отвличането и вашето възможно поведение преди да се качите в композицията и я коментирайте с ваши спътници.

2.При никакви обстоятелства не изпадайте в паника, не напускайте мястото си, останете в спокойно седнало положение на мястото си, като си подготвите възможност за незабавна евакуация, докато се ориентирате в обстановката.

3.Ако се намирате във вагон, който не е обект на нападение, стриктно спазвайте указанията на служебните лица.

4.Ако се намирате във вагон, който е достатъчно отдалечен от района на непосредствено нападение и прецените, че е безопасно да избягате, незабавно напуснете вагона по направление противоположно на това на нападението.

5. Допуска се напускането на вагон през прозорците или вратите само ако метрото не е в движение.

6.Ако сте попаднали в зоната на терористичното въздействие, не влизайте в пререкания с терористите, не ги провокирайте към използване на оръжие; при отсъствие на специална подготовка не се опитвайте самостоятелно да ги обезвредите, съветвайте и  другите пътници да не опитват.

7.Не използвайте явно мобилни телефони и други средства за комуникация.

8.Изпълнявайте безпрекословно, бързо и точно командите на терористите, за да не ги провокирате към агресия.

9.Не вдигайте шум, не говорете силно, не проявявайте агресия или нервност. Такова поведение може да провокира терористите към проява на насилие.

10.Старайте се да не се набивате на очи, старайте се да не се откроявате сред останалите пътници.

11.Не се хранете обилно, не употребявайте алкохол и се въздържайте от ставане от мястото си по време на терористичните действия.

12.Изтърпете евентуалните унижения и оскърбления, на които могат да ви подложат терористите.

13.Не обсъждайте с останалите пътници принадлежността, религията и разбиранията на терористите. Това може да ги провокира.

14.Ако сред пътниците има плачещи деца или болни/ ранени стенещи хора, не изразявайте гласно своето недоволство.

15.Не се опитвайте да се застъпвате за пътници или за други лица. Вашата намеса може да усложни ситуацията.
16.Не се възмущавайте  и не коментирайте гласно действията на терористите.
17.Не вярвайте на терористите.Те могат да говорят всичко, но преследват единствено и само своите интереси и цели.

18. Дръжте се спокойно, доколкото успеете. Опитайте се да не се отдавате на емоции и анализирайте текущата ситуация, за да намерите изход. Мислете не само за себе си, но и за другите пътници.

19.Ако забележите, че служебно лице напуска метрокомпозицията, в никакъв случай не насочвайте вниманието на други пътници към това. Действията могат да бъдат забелязани от терористите.
20.Бъдете готови за провеждана антитерористична операция от страна на властите за освобождаване на метрокомпозицията.

21.Ако бъде предприета антитерористична операция от спецчастите, постарайте се да заемете такова положение на тялото, че терористите да не могат да ви измъкнат от мястото и да ви използват като жив щит срещу силите на реда: паднете на пода, като се държите здраво за добре закрепен предмет и останете в тази позиция докато не ви разрешат да се изправите и да напуснете мотрисата.

Забележка: Силите за сигурност могат да приемат за терорист всеки, който се движи

без тяхна команда!

22.Напуснете вагона по най- бързият начин. Не се спирайте и не се бавете за търсене и вземане на личен багаж и вещи.

23.Бъдете готови за предстоящ разпит от следователи и други разследващи органи. Опитайте се да запомните случващото се, да определите подробности и особености в поведението на терористите, техният външен вид, произношение, особени белези.

 

9. При получаване на пратки/ писма:

Рисковете при получаване на пратки/ писма са основно от възможно заложени общоопасни средства в тях. Това могат да са взривни вещества, химически отрови, биологически зарази и др. Бъдете внимателни при получаване на нетипични или непоръчани от вас пратки, както и при получаване на писма. Ако в писмото усетите твърди предмети, проводници, странна миризма, вибрации; налице са нетипични разливи и петна, по- добре не го отваряйте без предпазни средства. Обърнете се към дежурния на най- близкото РУМВР. Ако в пратката са долавят признаци на съдържание, което не очаквате /звуци от течности, вибрации, непознати миризми и др./, препоръчваме пратката да не се отваря без предпазни средства, а ако имате основателно съмнение, че пратката може да е средство на тероризма, незабавно съобщете на тел. 112, като внимателно оставите пратката в защитено място и не я докосвате. Стойте на разстояние, предупредете околните лица. Изчакайте идване на служители на МВР.

 

10. При получаване на терористични заплахи по телефона:

Такива обаждания носят винаги характер на заплаха за предстоящи терористични въздействия. При наличие на възможности за запис на разговора във вашия телефон, трябва незабавно опцията да бъде активирана. Всяка дума на заплашващия е важна за компетентните органи. При отсъствие на подобна опция в телефона ви или при невъзможност или недосещане за нейното включване предприемете следните действия:

– постарайте се да запомните дословно разговора, като паралелно или в последствие го запишете на хартиен носител;

– по време на разговора се старайте да забележите, запомните и запишете следното:

.пол на звънящия;

.примерна възраст на звънящия;

.глас /силен, тих, плътен, писклив и т.н./;

.темпо на речта / бързо, бавно, с големи паузи, без паузи и т.н./;

.произношение /отчетливо, изкривено, с акцент, завалено, характерно и  т.н./;

.маниер на изказа /културно, с нецензурни изражения, пренебрежително, заплашително и т.н./;

.наличен звуков или шумов фон /транспорт, ремонти, камбани, музика, оживена улица и т.н./;

.характера на позвъняването /от скрит номер, оператор, интернет и т.н./;

.точно време на начало на разговора и неговата продължителност/;

– по време на разговора, по възможност да се установи: на кого звъни; на какъв номер звъни; какви са конкретните искания, мотиви; звънящия ли е движещата сила на събитията или е нечий посредник; ако да, то чий посредник е; при какви условия би се отказал от замисъла и изпълнението му; иска ли връзка с властите и ако да, то по какъв начин;

Терористите могат да използват вашият телефонен номер за съобщаване на информация, която вие трябва да предадете в правоохранителните органи.

Не изпадайте в паника. По всякакъв начин се опитайте да спечелите време за реагиране на властите. Ако е възможно, по време на разговора със субекта на тероризма, осъществете паралелна връзка с 112. Ако не е възможно, направете го незабавно след приключване на разговора и изложете ситуацията.

Ако се съмнявате, че телефонът ви се прослушва от терористите, позвънете на 112 от друг номер. Следвайте точно инструкциите на МВР.

 

11. При получаване на терористични заплахи в писмен вид:

Подобен вид терористични заплахи могат да бъдат получени както по пощата, от куриер, така и във вид на различни анонимни материали /бележки, надписи, графити, в електронен вид, на електронна поща, в комуникационни сайтове, социални мрежи и т.н./. При получаване на подобни заплахи на материален носител се постарайте да не оставяте излишни пръстови отпечатъци, както и да запазите съществуващите / не го изтривайте, мокрете, мачкайте, нагрявайте, обработвайте с химикали и т.н./. Ако заплахата е изпратена в плик, то той се отваря внимателно от едната страна с помощта на ножици/не се разкъсва/.Носителят се поставя в плътно затворен полиетиленов плик за запазване на всички доказателства по него и не се отваря.Предава се в този вид на служителите на МВР. Запазва се цялата информация/листи, снимки, флашки, карти или друга памет, дискове и т.н./.

 

12. При попадане в зоната на престрелка

Ако при възникване на престрелка сте на улицата или на обществени места:

 1. Веднага се огледайте за най- близкото сигурно укритие и по най- безопасният маршрут се придвижете до него. Ако се налага- пълзешком или приведени, на кратки прибежки или с бягане. Укрития могат да бъдат сгради, паметници, бетонни стълбове, бордюри, канавки и т.н. При първа възможност напуснете зоната на престрелката и влезте в безопасна сграда, където дочакайте появяването на органите на МВР и неутрализиране на заплахата. Не стойте в близост до паркирани МПС не е изключено да са минирани.

2. Не стойте до стъклени витрини, прозорци и остъклени врати. Прикрийте се с оглед избягване на поражения от осколки.

3. Незабавно съобщете на 112 за възникналата ситуация.

4. Ако забележите сами деца, незабавно се опитайте да ги защитите зад надеждно укритие. Дръжте ги близо до себе си и след приключване на ситуацията ги предайте на органите на МВР. Внимавайте да не попаднат в ръцете на терористите.

5. Пазете се от случайни куршуми или рикошети. Не проявявайте любопитство или самонадеяност.

6. Следете динамиката на ситуацията и движението на престрелката. В случай, че виковете, стрелбата и нападателите се движат в посока на укритието ви, незабавно го сменете на по- безопасно. Помнете, че не трябва да се изправяте в цял ръст.

 1. Внимавайте да не попаднете в зоната на кръстосан огън от стрелбата на терористите и специалните сили, които се опитват да ги неутрализират.

8. Ако сте в зоната на обхват на стрелба на спецчастите, сигнализирайте, че сте в укритието чрез размахване на бял плат или по друг начин, за да не ви приемат за терорист.

9.При никакви обстоятелства не вземайте намерено огнестрелно или хладно оръжие в района на престрелката.

10.Ако сте облечени с ярки дрехи и шапка се постарайте да ги прикриете /можете да ги облечете с лицето към тялото или друг ефективен начин/, за да не привличате внимание.

11.Не се укривайте зад предмети и елементи от инфраструктурата, които при попадане на куршум могат да се пръснат и осколките да ви ранят.

12.Ако сте ранени, не изпадайте в паника. Постарайте се до идване на екипите на спешна помощ да спрете кръвотечението, като пристегнете мястото над раната и я превържете с чист текстилен материал. Незабавно позвънете на 112 и кажете, че сте ранени. Избягвайте резки движения и се старайте да останете в съзнание. Ако раната е в областта на корема, притиснете, за да спре кръвта.

Ако престрелката е около дома ви, а вие сте в него:

1.Незабавно затворете плътно прозорците и се отдалечете от тях;

2.Позвънете на 112 и докладвайте ситуацията;

3.Заключете входните врати и се укрийте в банята или в стая/ помещение без прозорци или изход към улицата. Заключете се и залостете входовете отвън към дома ви. Ако не разполагате с такова помещение, легнете на пода на място, което е най- малко опасно за поразяване от рикошети и попадане на осколки.

4.Дръжте радиото и телевизора включени. Изпълнявайте разпорежданията на властите.

5.В случай на евакуация изпълнявайте бързо и точно разпорежданията на властите.                                                                                               

13. При обявяване на евакуация от властите:

Съобщение за евакуация може да постъпи не само в случай на получена терористична заплаха, откриване на незадействано взривно устройство и ликвидиране на последствия от терористичен акт, но и при пожар, стихийни бедствия и т.н.

При получаване на съобщение от властите или от органите на МВР за начало на евакуация, запазете спокойствие и точно изпълнявайте техните разпореждания.

Ако се намирате у дома си, изпълнявайте следните действия:                                                              

1.Не допускайте паника и припряност. Напуснете дома си организирано. Задължително преди да излезе последният човек, трябва да се огледа цялото жилище- всички стаи, килери, ниши, други пространства и помещения;

2.Вземете документите за самоличност на всички членове на семейството, парите, семейните документи и ценности;

3.Изключете електричеството, водата и газа;

4.Окажете помощ при евакуирането на сами деца, тежко болни хора и на такива в неравностойно положение, които са около вас;

5.Задължително затворете плътно всички прозорци и заключете входните врати. Ако имате дворно място, заключете и портата към двора.

6.Комплектът за оцеляване се носи от най- силния и издържливия в семейството.

7.Към сборните пунктове или безопасните райони вървете заедно, без да се разделяте. Ако има малки деца с вас, задължително родителите да ги държат за ръка или да ги носят. Вървете бързо, но не бягайте. Пазете се от падащи предмети, опасни препятствия, паднали жици под напрежение и т.н. Не използвайте МПС и градски транспорт, освен ако не е разрешено от властите.

8.Ако по пътя за евакуация има прашни участъци или се съмнявате за терористично въздействие с общоопасни средства, използвайте респираторни маски, а ако не разполагате с такива, намокрете плат и го сложете на устата и носа си /също и на децата/;

9.Ако по време на евакуацията сработи мощно взривно устройство в опасен радиус около вас, незабавно легнете на земята и прикрийте децата, като спазвате правилото: стъпалата да са по посока на взрива. Избягвайте укриване зад предмети, стени, витрини и други, които могат да бъдат разрушени от взривната вълна и осколките да ви ранят.

10.При сработване на ядрено взривно устройство или при терористична атака над АЕЦ, в момента на евакуация и вие сте в близост /виждате ефект „гъба“ от взрива/, незабавно се укрийте зад масивна преграда или влезте в канализация, шахта, импровизирана кухина в земята и др. Отчитайте времето на достигане до вас на ударната вълна /от няколко секунди до минута/. Избягвайте укриване зад предмети, стени, витрини и др., които могат да бъдат разрушени от взривната вълна и осколките да ви ранят. Прикрийте лицето си от следващия взривната вълна прах и други фракции. Незабавно потърсете щаба за действие при кризисни ситуации. Трябва да преминете специална обработка на дихателната система, кожата и дрехите /дезактивация/. Не забравяйте, че след светлинния ефект от ядрения взрив идват ударна вълна, електромагнитен импулс /изключват всички комуникации/ и проникваща радиация. Прикрийте се и потърсете квалифицирана защита и помощ.

11.При нападение с биологични зарази и химически отрови в момента на евакуация, следвайте точно инструкциите на ръководещите евакуацията. Старайте се да не докосвате нищо, поставете респираторна маска или противогаз, ако са ви предоставени такива. Ако не разполагате- поставете мокра кърпа пред устата и носа си. Погрижете се за децата. При нападение с отрови от капков тип, се покрийте с найлон, мушама или друго, което ще ви предпази.

12.По време на евакуация имайте предвид, че средствата за масово поразяване действат на: дихателната система, кожата, нервната система, комбинирани.

13.Евакуацията приключва след сигнал „отбой“, но у дома си можете да се приберете само след изричното разрешение на властите.

14.През целия период на евакуацията дръжте децата близко до себе си и ги успокоявайте.

 

КОМПЛЕКТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ:

 Добре е всяко семейство да има готов и опакован комплект за оцеляване при евакуация. Този комплект може съществено да помогне за оцеляване в случай на екстрена евакуация или да осигури преживяване на бедствие или катастрофа.

За опаковане на вещите се използват водонепропускаеми чанти, които се затварят с цип. Комплектът трябва да бъде максимално компактен, за да може лесно и безпроблемно да се носи, като не пречи на движението.

 

Примерен разширен комплект за оцеляване за 72 часа:

– Средства за лична защита: противогази с допълнителни филтри, детски противогази, кислородна маска, респиратори;

– Аптечка, която трябва примерно да съдържа: Деган, Нимезил прах, Аналгин ампули, Спазмалгон, Ранитидин, Хлофадон, Упсарин, Фурантрил, Нитроглицерин, Валидол таблетки, Сулфацетамид /за очи/, Кислородна вода, Риванол, Спирт 90%, амонячен разтвор, активиран въглен, прах за рани, бинт 5/5, бинт нестерилен, цитопласт 1х4 и 5х8 см., стерилни превръзки за повърхностни рани 10х10 см., стерилни превръзки за повърхностни рани 40х60 см., полиетиленови ръкавици, спринцовки 5 мл., игли за спринцовки, комплект за шиниране, хипотермичен (охлаждащ) комплект, шнур за кръвоспиране, устройство за провеждане на изкуствено дишане, ножица и др.;

– Обезводнена суха храна; мултивитамини;

– Метални съдове за термична обработка и готвене на открит пламък /канчета, котлета, тенджери/;

– Запас от вода /препоръчително да не е в пластмасови бутилки, а в манерки или в стъклени бутилки/;

– Тоалетни принадлежности /четки и пасти за зъби, сапун в сапунерка, хавлии, еднократни шампоани, тоалетна хартия, влажни салфетки, клечки за почистване на уши/;

– Бензинова и газова запалки, а така също непромокаем кибрит;

– Два прожектора/със светодиоди по възможност/, допълнителен комплект батерии, няколко свещи;

– Здраво въже с дължина 4-5- 10 метра, здрава връв 10- 15 метра;

– Ножове с подвижно и неподвижно острие, точило за нож, малък топор или брадва;

– Комплект прибори за хранене/по възможност за еднократна употреба/, салфетки, клечки за зъби;

– Щанга, здрав метален лост;

– Комплект от най- използвани инструменти /чук, отвертки, клещи, резачи и т.н./, изолента;

– Палатка;

– Радио с комбинирано захранване /ток и батерии/;

– Дъждобрани, брезентови костюми, тениски и блузи, бельо, чорапи, носни кърпи, шапки, слънчеви очила, ръкавици, гумени ботуши;

– Игли, конци, безопасни игли;

– Комплект за риболов;

– Сухо гориво.                                                                                                                       

 

14. При вземане на заложници:

Всеки човек, по стечение на обстоятелствата може да се окаже заложник на субекти на тероризма.  Гражданите трябва да помнят, че при всички положения живота на заложниците е стока за терористите. Техният стремеж е да разменят живота на заложниците за определени важни за тях неща. Има и вариант, при който вземането на заложници е отвличаща маневра, целяща прикриване на истинските им намерения.

Вземане на заложници може да стане по няколко начина:

1.Планирано от терористите;

2.Случайно, при провеждане на терористично въздействие от съответния вид;

3.При провеждане на антитерористична операция- при отстъпление на терористите.

Вземането на заложници може да стане на различни места:  в транспортни средства, на публични и обществени места, на улицата, в учреждения, в дома, в учебни заведения, търговски и културни центрове и т.н.

Ако сте се оказали в ролята на заложници, препоръчваме да спазвате следните правила на поведение:

1.Запазете спокойствие, не изпадайте в паника и успокоявайте останалите заложници.

2.Неочаквани и резки движения или шум могат да доведат до застрашаваща живота ви реакция от страна на терористите. Не допускайте действия, които могат да провокират терористите към използване на оръжие и да доведат до човешки жертви;

3.Бъдете готови спрямо вас да бъдат използвани превръзки за очите, средства за запушване на устата, белезници или други средства за ограничаване на движенията.

4.Понасяйте търпеливо евентуални лишения, оскърбления и унижения, не гледайте терористите в очите (могат да го приемат като сигнал за агресия), не се дръжте предизвикателно, агресивно, иронично или покровителствено.

5.За всяко свое преместване, движение, промяна на положението или нужда, искайте разрешение от терористите със спокоен и равен тон.

6.Не се опитвайте да оказвате съпротива, героизъм, показност, не се опитвайте да разоръжите терорист или да се промъкнете към изход или прозорец, ако не сте напълно сигурни, че това е безопасно за вас и за останалите заложници.

7.Ако ви заставят да напуснете помещението по причина вземането ви за заложник, не се съпротивлявайте, не се опитвайте да побегнете или да нападнете терористите, освен ако не сте сигурни, че ще успеете и няма да застрашите собствения си и на останалите живот и здраве.

8.Ако с вас има деца, намерете и се опитайте да им осигурите безопасно място, постарайте се да ги предпазите от случайни куршуми и рикошети, по възможност се позиционирайте близо до тях.

9.При необходимост изпълнявайте исканията и разпорежданията на терористите, не им противоречете, не рискувайте своя и на останалите заложници живот и здраве.

10.В случай, че на някого от заложниците е необходима медицинска помощ, поискайте я от терористите спокойно и кратко, без да ги нервирате. Нищо не предприемайте, докато не получите разрешение.

11.В случай, че сте ранени и няма възможност за квалифицирана медицинска помощ, стегнете силно мястото над раната и превържете, за да спрете кръвотечението. В случай на попадане на чужди тела в тялото ви не се опитвайте да ги извадите, а да ограничите движението си, с цел да не нанасят допълнителни поражения. Старайте се да останете в съзнание.

12.Не обсъждайте с останалите заложници принадлежността, религиозните разбирания, политическите мотиви на терористите.

13.Избягвайте всичко, което може да привлече внимание към вас.
14.Ако сред заложниците има плачещи деца или болни / ранени стенещи хора, не изразявайте недоволство. Всяка негативна емоция може да взриви и без това напрегнатата обстановка.
15.Не употребявайте спиртни напитки и упойващи вещества. Ако вземате таблетки и те са недостъпни към момента, помолете терористите да разрешат да ги вземате.

16.При никакви обстоятелства не се опитвайте да се застъпвате за други заложници. Вашето вмешателство може само да усложни ситуацията.

17.Не изразявайте на глас възмущение от действията на терористите.
18.Не вярвайте на терористите, но не го показвайте явно. Те могат да говорят и обещават всичко, но преследват изцяло своите интереси и цели.

19.Дръжте се спокойно. Мислете не само за себе си, но и за другите заложници.

20.В случай, че попаднете в плен на терористи за по- дълъг период от време, спазвайте следните правила:

– решението да окажете съпротива или да се откажете от нея трябва да бъде добре преценено и да съответства на опасността от превъзхождащи сили на терористите;

– не се съпротивлявайте, ако сте преценили, че това ще доведе до прояви на жестокост или до налагане на наказателни мерки спрямо вас и останалите заложници;

– бъдете постоянно нащрек. Съсредоточете вниманието си върху звуци, движения, шумове, график на действие на терористите, техните навици и т.н.

– заемете се с умствени упражнения. Старайте се да анализирате текущата ситуация, за да вземете най- изгодното за вас решение;

– бъдете готови за “спартански” условия на живот /оскъдна храна и недобри условия за пребиваване, липса на тоалетни удобства, средства за лична хигиена и т.н./;

– ако сте с ограничени движения /вързани, с белезници и т.н./, се старайте да възстановявате кръвообращението си с леки упражнения и разтриване на крайниците. Ако има и други заложници- правете го едни на други;

– ако ви държат с оскъдно облекло или без дрехи в хладни и влажни помещения, се старайте да запазите телесната си топлина като се свиете на кълбо, след което загрявайте с упражнения и раздвижване /лицеви опори, клякания, подскоци, коремни преси/. Редувайте ги. Ако сте с други заложници- дръжте се плътно един до друг;

– ако има възможност, задължително спазвайте лична хигиена;

– при наличие на проблеми от здравословен характер, съобщете на терористите за това и помолете за съответните медикаменти;

– при възможност да говорите с близките си по телефона, се старайте да ги успокоите и не споделяйте информация, която може да им навреди;

– задължително водете отчет на времето, което прекарвате в изолация /с помощта на клечки, камъчета, резки и т.н./;

– определете си рутинни задължения /почистване, подреждане и т.н./. Те ще вкарат известен ред в битието ви и ще ви помогнат да се адаптирате към обстановката и ситуацията;

ПОМНЕТЕ! ВАШАТА ЦЕЛ Е ДА ЗАПАЗИТЕ ЖИВОТА- СВОЯ И НА ОСТАНАЛИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ!                                                                                                                                                

– бъдете внимателни, концентрирани и с ясно съзнание.Старайте се да запомните отличителни белези на терористите, техни особености, облекло, имена, позивни, възможни белези и татуировки, особености в речта им, маниер на поведение, тематика на разговорите и т.н.

– помнете, че получавайки съобщение за вашето похищение, спецслужбите и МВР вече са започнали да действат и ще предприемат всички необходими мерки и действия за вашето освобождаване.

По време на провеждане на операция по вашето освобождаване от спецслужбите и МВР, незабавно следвайте следните изисквания:

1.Легнете на пода с лице надолу, закрийте главата си с ръце, а тила- с длани, лицето- отвърнато от секторите на нападение и останете в това положение докато не приключи операцията и не получите разрешение от силите на МВР да станете.

2.По време на щурма от страна на спецчастите, се старайте да приемете такова положение, че терористите да не могат да ви използват като жив щит: паднете долу или се скрийте, обхващайки главата си с ръце. Останете в това положение, докато силите на МВР не ви разрешат да станете.

3.В никакъв случай не бягайте от или към атакуващите сили на МВР, за да не ви приемат за терорист и да ви неутрализират.

4.При възможност стойте настрани от прозорци, врати, входове и други пространства, през които могат да атакуват спецчастите.

5.Ако забележите разузнавателни действия от страна на спецчастите, в никакъв случай не се издавайте и не насочвайте вниманието на терористите към тях.

6.В никакъв случай не се опитвайте да ставате участник в престрелката между спецчастите и терористите.Не се изкушавайте да вземате оръжие, оказало се до вас.

7.Не изпадайте в паника при използване от страна на спецчастите на звукови гранати, димни шашки и други специални средства. Старайте се да останете в адекватно състояние и да се възползвате от изгодна ситуация за вашето освобождаване.

8.След освобождаването ви и при задържане на терористите, не се изкушавайте да изливате гнева си върху тях. Това може да ви причини проблеми от правен характер.

 

* * *

За контакти с АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“:

e-mail: antiterror_archangel@abv.bg