ПАТРУЛНО- ПОСТОВА ДЕЙНОСТ НА СИЧОД – ARCHANGEL

March 8, 2021

ПАТРУЛНО- ПОСТОВА ДЕЙНОСТ НА СИЧОД

 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА /ППДЧОД/

 

 

 

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С настоящата инструкция се цели да се помогне работата на ръководителите на охранителна дейност и служебните лица, оправомощени за дейност по ППДЧОД със заповед на управителя на ЧОД при организиране, управление, контрол и изпълнение на патрулно-постовата дейност от служители на частни охранителни дружества (ППДЧОД) по Закона за частната охранителна дейност.

 

Чл. 2. (1) ППДЧОД е вид охранителна дейност, извършвана от частни охранители, свързана със:

 1. опазване живота, здравето и личната неприкосновеност на гражданите при лична охрана на физически лица, в обекти под охрана, при охрана на ценни пратки и товари и при охрана на мероприятия;
 2. опазване имуществото на физически или юридически лица в обекти под охрана, при охрана на ценни пратки и товари или при провеждане на мероприятия;
 3. при опазване на обществения ред;
 4. при изпълняване на пропускателен режим;
 5. при превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления и

противообществени прояви;

(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват чрез наряди за охрана на определена територия или участък.

 

Чл. 3. Управлението и изпълнението на ППДЧОД се основават на следните принципи:

 1. познаване на оперативната обстановка, в т.ч. и в охраняваната територия/ охраняваният участък;
 2. системно анализиране и оптимизиране за съответствие и постигане на ефективност на задачите по чл. 2, ал. 1;
 3. сътрудничество и взаимодействие с държавни органи, органи на местната власт и местното самоуправление, НОСАД /неправителствени организации с антитерористична дейност/, полицейски органи от съответната териториална структура, полицейски органи от други структури на МВР, неправителствени организации и представители на обществеността;
 4. ресурсна обезпеченост, гарантираща качество на изпълнение на задачите по чл. 2, ал. 1;
 5. целесъобразна разстановка на силите и средствата, гарантираща осъществяване на обща превенция и своевременно реагиране на сигнали за извършени правонарушения в рамките на наличните ресурси;
 6. своевременно подаване на информация по служебен ред за констатирани причини и условия, обуславящи извършване на правонарушения и застрашаващи сигурността на гражданите;
 7. системен контрол;
 8. целенасочено и системно обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителите на частните охранителни дружества в съответствие с нивото и потребностите.

 

 

Глава втора.

СИЛИ, СРЕДСТВА И НАРЯДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВА ДЕЙНОСТ

 

Раздел I.

Сили и средства за изпълнение на патрулно-постова дейност

 

Чл. 4. (1) Силите за изпълнение на ППДЧОД са служители на частни охранителни дружества, назначени в организационно обособени звена за ППДЧОД.

(2) Изпълнението на ППДЧОД не може да се възлага на други служители на частното охранителна дружество, освен вписаните в плана за охрана към съответния договор за охрана, освен при действие по договор за охрана на имущество на физически или юридически лица с помощта на СОТ.

(3) Самостоятелно изпълнение на ППДЧОД се извършва от служители на частни охранителни дружества, успешно завършили първоначалния задължителен курс за получаване на квалификация по професия „охранител“ по програма минимум на Академията на МВР.

 

Чл. 5. ППДЧОД може да се изпълнява и съвместно с органи на МВР, със сътрудници на НОСАД /неправителствени организации с антитерористична дейност/ и на други частни охранителни дружества, след предварително съгласуване.

 

Чл. 6. (1) Патрулно-постовата дейност се изпълнява със следните служебни средства:

 1. превозни средства (патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди, велосипеди, вертолети, кораби, моторни лодки, бронирани машини, моторни шейни и ски);
 2. средства за свръзка;
 3. помощни средства по ЗЧОД;
 4. средства за лична и колективна защита;
 5. технически системи за сигурност и контрол;
 6. специална апаратура;
 7. служебни кучета.

(2) Силите изпълняват ППДЗЧОД със средства по ал. 1 съобразно спецификата на изпълняваните задачи и дейности.

 

Раздел II.

Наряди за изпълнение на ППДЧОД

 

Чл. 7. (1) Нарядът е състав, включващ един или повече служители на частното охранително дружество /охранители/, осъществяващ задачите по чл. 2, ал. 1 на определена територия /охранявана територия или охраняван участък/.

(2) Когато нарядът е в състав от двама и повече служители, се определя старши на наряда.

(3) В зависимост от състава си нарядът е:

 1. самостоятелен (съставен от охранители от едно частно охранително дружество, действащо по съответен договор за охрана);
 2. съвместен (съставен от различни конфигурации на служители на две или повече частни охранителни дружества, НОСАД и служители на МВР/ НСО).

(4) Нарядът изпълнява ППДЧОД на територия с определени граници, в които се обособяват участъци за охрана.

(5) Обособяването на участъците се извършва с оглед осигуряване на цялостното покриване и реагиране на охраняваната територия и се съобразява с нейната специфика и налична инфраструктура.

(6) При определяне на границите на участъците се вземат под внимание и границите на районите, охранявани от полицейски органи, от други частни охранителни дружества или НОСАД на съответната територия.

(7) В рамките на участъците за обслужване се определят маршрути за движение на наряда.

 

Чл. 8. Видовете наряди за изпълнение на ППДЧОД са:

 1. пост;
 2. патрул;
 3. подвижна охранителна група;
 4. контролно- пропускателен пункт /КПП/;
 5. оперативно- издирвателна група;
 6. пост за съпровождане;
 7. конвой;
 8. група за съпровождане;
 9. кордон;
 10. секрет;
 11. група за блокиране;
 12. резерв.

 

Чл. 9. (1) Постът е наряд за охрана и/или наблюдение на обект или територия.

(2) Постът има определени център и граници на охрана до 300 метра от центъра.

 

Чл. 10. Постът за охрана е наряд за охрана и/или контрол на спазването на установен пропускателен режим и обществения ред в обекти под охрана, лична охрана на физически лица, транспортиране на ценни пратки и товари, провеждане на мероприятия, запазване на местопроизшествия и други, свързани с превенция, противодействие и пресичане на престъпления и правонарушения.

 

Чл. 11. (1) Постът за наблюдение е наряд за наблюдение на обект и състоянието на оперативната обстановка в рамките на охранявана територия, в т.ч. своевременно информиране за движението на лица и обекти, както и предприемане на действия при изменение на същата.

(2) Наблюдението се провежда от специално оборудвани открити или скрити наблюдателни пунктове, специални служебни автомобили, а така също от най-удобните обекти от инфраструктурата и участъците от определената територия.

 

Чл. 12. Постът за регулиране и подпомагане на провеждана евакуация е наряд за регулиране на движението на евакуирани лица чрез подаване на определени в плановете за евакуация сигнали.

 

Чл. 13. (1) Патрулите са:

 1. автопатрул – на автомобили;
 2. мотопатрул – на мотоциклети/мотопеди;
 3. велопатрул – на велосипеди;
 4. конен патрул;
 5. пеши патрул;
 6. на подвижен железопътен състав;
 7. на кораби или моторни лодки;
 8. на бронирани машини;
 9. въздушен патрул – на вертолети;
 10. на моторни шейни;
 11. скипатрул – на ски.

(2) Границите на участъците за охрана от патрулите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят в зависимост от дължината на маршрута за движение в тях и са, както следва:

 1. за автопатрул – до 20 км;
 2. за мотопатрул – до 15 км;
 3. за велопатрул – до 5 км;
 4. за конен патрул – до 5 км;
 5. за пеши патрули – до 3 км.

(3) При изпълнение на ППДЧОД в няколко населени места или по главните пътища и магистрали от републиканската пътна мрежа, железопътните трасета и/или изпълнение на специални задачи, могат да се обособяват участъци за охрана с по-дълъг маршрут за движение от посочените в ал. 2.

 

Чл. 14. Подвижната охранителна група е наряд със служебно моторно превозно средство, изпълняващ приоритетно задачи, свързани със своевременно реагиране при възникнали усложнения в оперативната обстановка, оказване на съдействие и контрол на други наряди.

 

Чл. 15. (1) Контролно-пропускателният пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на движението на превозни средства и граждани на определена територия.

(2) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за обществено ползване, същите се обозначават с пътни знаци и маркировка, като съставът на наряда е оборудван със светлоотразителни жилетки.

 

Чл. 16. Оперативно-издирвателната група е наряд за издирване и задържане на лица, пътни превозни средства, както и за издирване на вещи, предмет на извършени правонарушения на територията на обект под охрана.

 

Чл. 17. Постът за съпровождане е наряд за опазване на обществения ред и/или охрана на лица, товари, влакове или други транспортни средства по време на тяхното придвижване или транспортиране.

 

Чл. 18. (1) Конвой е наряд за принудително отвеждане на задържани лица до местата за предаването им на органите на МВР по определен служебен ред.

(2) Групата за съпровождане е наряд за опазване на обществения ред и охрана при придвижване на лица, влакове или друг вид транспортни средства.

 

Чл. 19. (1) Кордонът е наряд за отцепване и/или блокиране на определена територия с цел ограничаване на достъпа на лица и пътни превозни средства (ППС) до нея, както и за създаване на направляващи коридори, осигуряващи им посоката на движение. Кордон може да се използва и за претърсване на територия.

(2) Според начина си на построяване кордонът е:

 1. обикновен (съставът е на разстояние от 1 до 2 метра един от друг);
 2. усилен (съставът е на разстояние до 1 метър един от друг);
 3. разреден (съставът е на разстояние повече от 2 метра един от друг).

 

Чл. 20. Секретът е наряд за скрито наблюдение и/или охрана на обекти, уязвими места и лица, както и за задържане на извършители на престъпления или нарушения на обществения ред.

 

Чл. 21. (1) Групата за блокиране е наряд за преграждане/блокиране на определено направление или район от територия.

(2) Съставът на групата за блокиране и видът на техническите и помощните средства, които ще се използват, се разпореждат съобразно дължината и релефните особености на направлението (района) за преграждане/блокиране.

(3) В зависимост от характера на изпълняваната задача и предприеманите действия от състава на групата за блокиране може да се определят секрети, постове за наблюдение, патрули и други.

(4) Разположението на нарядите от състава на групата за блокиране се определя  в плана за охрана от ръководителя на охранителната дейност или от старшия на обекта/ старшият на смяната съобразно характера на изпълняваната задача, оперативната и метеорологичната обстановка, действията на нарушителите, условията на местността, денонощието и др.

 

Чл. 22. (1) Резервът е наряд за решаване на допълнително възникнали задачи съобразно настъпили изменения на обстановката.

(2) Съставът, разпределението, мястото за разполагане и редът за използване на резерва се определя от ръководителя на охранителната дейност или от служителя, който го назначава.

 

Глава трета.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ

 

Раздел I.

Анализиране, планиране и организиране на ППДЧОД

 

Чл. 23. (1) Управлението на ППДЧОД се осъществява чрез анализиране, планиране, организиране, отчетност, ръководство, контролиране и оценяване.

(2) Анализирането на ППДЧОД се извършва за установяване на нейната ефективност, като се посочат проблемни области за изминал период от време и се извеждат приоритети за оптимизирането на дейността.

(3) Анализът на ППДЧОД съдържа информация, базирана на отчетността и извършените контрол и оценка относно:

 1. ефективността на управленските решения, свързани с изпълнение на набелязаните приоритети и планирани мероприятия за оптимизиране на дейността;
 2. целесъобразността на обособените участъци за охрана, както и разстановката на силите и средствата;
 3. възможността за своевременно и ефективно реагиране на сигнали за извършени престъпления и правонарушения в рамките на наличните ресурси;
 4. организацията на работните смени;
 5. ресурсното и кадрово обезпечаване;
 6. нивото на професионална квалификация;
 7. индивидуалния принос на частното охранително дружество за изпълнението/ неизпълнението на задачите по чл. 2, ал. 1 и изведените приоритети;
 8. пропуски при справяне с инциденти;
 9. дисциплина;
 10. отстраняването на пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо ръководство, помощ и контрол;
 11. взаимодействието с държавни органи, органи на местната власт и местното самоуправление, полицейски органи от структурите на МВР, неправителствени организации и представители на общността.

(4) В анализа се отбелязват съпоставки с данни и информация за съответен предхождащ период, както и изводи и насоки за оптимизирането на ППДЧОД.

 

Чл. 24. (1) Анализът на ППДЧОД се изготвя в писмена форма за период от три или шест месеца.

(2) При необходимост и/или вследствие на повишена динамика на оперативната обстановка анализът на ППДЧОД се изготвя за по-кратък период, но не по-кратък от три месеца.

(3) Анализът на ППДЧОД се изготвя от ръководител на частна охранителна дейност и се утвърждава от управителя на ЧОД.

 

Чл. 25. (1) В съответствие с направените в анализа изводи и насоки за оптимизирането на ППДЧОД се набелязват приоритети и се планират мероприятия, свързани с управлението и непосредственото изпълнение на дейността, които се обособяват в отделен раздел в управленския план на съответното частно охранително дружество.

(2) Планирането на мероприятията е за период от шест месеца, освен ако договорът за охрана не предвижда или не определя друг срок.

(3) За реализация на конкретни мероприятия се изготвят и текущи планове.

 

Чл. 26. (1) Организирането на ППДЧОД се извършва от ръководителя на охранителната дейност и се вписва в плана за охрана към всеки договор за охрана, изискващ такава дейност.

(2) ППДЧОД се организира в съответствие с изготвените анализи, планираните дейности, като се отчитат:

 1. природно-географските и инфраструктурните особености (електропреносна мрежа, продуктопроводи, водоизточници, стратегически и особено важни обекти, дипломатически представителства, пътни условия, транспортна мрежа и важни пътни артерии, организация на движението и неговата интензивност и др.) на охраняваната  територия;
 2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението, етнически групи, миграционни процеси и др.);
 3. социално-икономическата характеристика на населените места;
 4. състоянието, структурата, динамиката и концентрацията на престъпленията по вид, време и място;
 5. състоянието на аварийността;
 6. транспортните и пътникопотоците;
 7. наличните сили и средства, в т.ч. и тези на други структури във и извън частното охранително дружество, както и възможност за използване на допълнителни такива;
 8. други конкретни условия.

(3) Ново организиране на ППДЧОД се извършва при промяна на показателите по ал. 2.

(4) Временно организиране на ППДЧОД се извършва по преценка на длъжностните лица на ЧОД при извънредни ситуации и защита при бедствия.

(5) При охрана на масови мероприятия и други подобни с краткосрочен характер, се изготвя план за охрана на мероприятието, който се явява основа за организиране на ППДЧОД за времето на провеждане на даденото мероприятие.

 

Чл. 27. Организацията на ППДЧОД се оформя в писмен вид към плана за охрана и разпорежда:

 1. участъците за охрана на съответната територия;
 2. видовете наряди;
 3. реда за взаимодействие на нарядите с другите служители на частното охранително дружество;
 4. реда за взаимодействие със звена за охрана на други частни охранителни фирми, звена за самоохрана, НОСАД и МВР;
 5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите и други сили;
 6. реда за провеждане на инструктаж и отвод;
 7. реда за осъществяване на контрол на изпълнението на ППДЧОД;
 8. материално-техническото осигуряване на ППДЧОД.

 

Организацията на ППДЧОД се изготвя по следният образец:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на частното охранително дружество/ бланка на ЧОД)

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ППДЧОД

ПО ДОГОВОР ЗА ОХРАНА …../ ………..

 

 1. Обособяване на участъци за охрана на територията.
 2. Определяне на видовете наряди.
 3. Ред за взаимодействие на нарядите с други служители на дружеството, с НОСАД и с полицейски органи.
 4. Ред за взаимодействие със звена за самоохрана на други ведомства, частни охранителни дружества.
 5. Организация на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите и други сили.
 6. Ред за провеждане на инструктаж и отвод.
 7. Ред за осъществяване на контрол на изпълнението на ППДЧОД.
 8. Материално-техническото осигуряване на ППДЧОД.

 

             Ръководител на охранителна дейност на ………………………………………………

                                                                                          (име, фамилия и подпис)

 

 

Чл. 28. (1) При съвместна дейност по чл. 5 се осъществява взаимодействие въз основа на предварително изготвен план, в който се определят:

 1. цел и задачи на съвместната дейност;
 2. период и територия за осъществяване на съвместната дейност;
 3. ръководство, сили, средства и разстановка;
 4. конкретни задачи и ред за изпълнение на ППДЧОД от нарядите;
 5. други.

(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от длъжностни лица, оправомощени от органите, които ще осъществяват съвместна дейност.

 

Чл. 29. (1) За всеки участък за охрана се изготвя указание за изпълнение на ППДЧОД по следният образец:

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на частното охранително дружество/ бланка на дружеството)

 

 

У К А З А Н И Е

 

Относно: изпълнение на ППДЧОД на

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(участък за охрана на територията)

 1. Граници на охрана.
 2. Особености на охраняваната територия (стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, учебни заведения и места с интензивно присъствие на деца, медицински заведения и други значими обекти).
 3. Уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи евентуална заплаха за сигурността на охраняваната територия.
 4. Местонахождение на други ЧОД, РУ МВР, НОСАД, военни поделения.
 5. Маршрут на движение.
 6. Ред за изпълнение на ППДЧОД (установъчни пунктове с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите).
 7. Специфични задължения на нарядите.
 8. Ред за служебно взаимодействие.
 9. Ред за осъществяване на радиообмена и други начини за свръзка между нарядите с други сили.

 

                                                          Изготвил указанията: …………………………………….

                                                                                    (име, фамилия, длъжност и подпис)

 

(2) Указанията по ал. 1 се изготвят от ръководител на охранителната дейност и се утвърждават от управителя на частното охранително дружество.

 

Чл. 30. (1) Служителите на наряда на ЧОД, датата и времето за непосредствено изпълнение на ППДЧОД се определят чрез седмичен или месечен график, който се прилага в плана за охрана.

(2) В случай на придаване на сили за изпълнение на ППДЧОД в друга охранителна структура:

 1. в графика на изпращащото охранителна дружество се отбелязват периодът и приемащата структура;
 2. приемащата структура изготвя отделен график, в който се отразява информацията по ал. 1;
 3. копие от графика по т. 2 се предоставя на изпращащата страна.

 

Чл. 31. (1) Длъжностните лица по съответния договор за охрана или оправомощени от тях длъжностни лица писмено разпореждат разстановката на силите и средствата за денонощието/ смяната, определяща:

 1. участъците, които ще се охраняват приоритетно от наряди през денонощието;
 2. вида и състава на нарядите;
 3. времето и мястото за съсредоточаване на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;
 4. помощните и техническите средства, както и индивидуалните средства за защита, с които ще се оборудват нарядите.

(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява със:

 1. оперативната обстановка;
 2. разпоредени за изпълнение допълнителни задачи;
 3. наличните сили за изпълнение на ППДЧОД, както и такива, придадени от други структури и звена във и извън частното охранително дружество, предназначени за изпълнение на ППДЧОД чрез съвместни наряди;
 4. възможностите за маневреност;
 5. наличните средства за свръзка.

(3) Разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието/ смяната се отразява в ежедневна ведомост, по следният образец:

 

                                                                  Утвърждавам:

                                                                    Управител на …………………………………………

                                                                                               (име, фамилия и подпис)

 

 

ЕЖЕДНЕВНА ВЕДОМОСТ

 

за разстановка на силите и средствата за ………….. 20 ….. г. от ……. ч. до …….. ч.

 

 1. Брой на служителите на ЧОД -………………………………………………………………………………
 2. Разход:

1.1. В годишен отпуск:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия и длъжност)

1.2. В отпуск по болест:           

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия и длъжност)

1.3. Друг разход:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия и длъжност)

 1. Общо разход: …………. бр.
 2. Състав за изпълнение на ППДЧОД: ………….. бр.

III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на ППДЧОД:

 

 1. Състав на нарядите:…………………………………………………………………………………………….
 2. Видове на нарядите:……………………………………………………………………………………………..
 3. Участъци за охрана:………………………………………………………………………………………………
 4. Време за изпълняване на ППДЧОД:………………………………………………………………………..
 5. Забележки:…………………………………………………………………………………………………………….

 

Име, фамилия, длъжност и подписи на инструктираните лица:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….       

                                                                       

                                  Изготвил:

                                 Ръководител на охранителна дейност:  ………………………………….

                                                                                                   (име, фамилия и длъжност)

 

 

                                 Провел инструктажа:

                                                                         ………………………………………..

                                                                          (име, фамилия и длъжност)

 

 

(4) Придадените в помощ сили се преподчиняват, като се записват в ежедневните ведомости на приемащите и предаващите структури или звена.

(5) Ежедневните ведомости се утвърждават от длъжностните лица по ал. 1.

(6) Ръководителите на охранителна дейност/ старшите на обекти/ старшите на смени създават организация за ежедневно информиране на изпълнителя по договора за охрана, а при необходимост и на органите на МВР  за наличието на наряди на други структури или звена, изпълняващи патрулно- постова дейност или антитерористични протекции на охраняваната от тях територия.

 

Чл. 32. (1) Служители на частно охранително дружество- изпълнител по договор за охрана могат да бъдат назначавани в наряд за изпълнение на ППДЧОД в границите на един или няколко участъка за охрана за една смяна.

(2) При изпълнение на ППДЧОД в границите на един или няколко участъка за охрана се указват времето и редът за преместване от един участък на друг, като това се отразява в ежедневната ведомост.

 

Раздел II.

Отчетност на патрулно-постовата дейност

 

Чл. 33. (1) Резултатите от работата на нарядите, изпълняващи ППДЧОД, могат да се отчитат за всяка смяна или за друг период, по решение на ръководител на охранителна дейност или управителя на частното охранително дружество. Към момента не съществува нормативно изискване относно такава отчетност в частните охранителни дружества. По мнение на ЦИОС АПТА, ежедневният отчет на наряда е необходим за ръководствата на частните охранителни дружества, от гледна точка на водената статистика и събирането на информация, необходима за подобряване качеството на работа.

(2) Ако ръководството на частното охранително дружество реши да изисква отчетност на ППДЧОД, то по аналогия на водената такава от органите на МВР, нейните форми могат да са:

 1. информационна карта за дейността на наряда;
 2. доклад за проверени лица и превозни средства;
 3. справка за дейността на частното охранително дружество по конкретния договор за охрана;
 4. справка за индивидуалната дейност на частните охранители на смяна;
 5. друга документация, по решение на ръководството на ЧОД.

 

Чл. 34. (1) Докладът за проверени лица и превозни средства по чл. 33, ал. 2, т. 2 се предоставя на управителя на частното охранителна дружество.

(2) Справките по чл. 33, ал. 2, т. 4 и 5 се изготвят на основата на данните от информационна карта за дейността на нарядите и се обобщават съгласно приетият ред за дейността на частното охранително дружество по конкретния договор за охрана-ежедневно, ежемесечно, на шестмесечие и/ или годишно във връзка с изготвянето на писмените анализи на ППДЧОД.

 

Чл. 35. (1) Информационната карта за дейността на наряда и докладът за проверени лица и превозни средства по чл. 33, ал. 2, т. 1 и 2 могат да се изготвят от:

 1. старшия на смяната или от старшия на обекта;
 2. ръководител на охранителната дейност.

(2) Справките по чл. 33, ал. 2, т. 4 и 5 се изготвят от ръководител на охранителната дейност.

 

Раздел III.

Ръководство, контролиране и оценяване на патрулно-постовата дейност

 

Чл. 36. (1) Ръководството, контролирането и оценяването на ППДЧОД се осъществяват чрез даване на указания и извършване на проверки относно създадената организация на охраната, като предмет на същите са:

 1. взетите решения, съответстващи на състоянието и динамиката на оперативната обстановка, изведените проблемни области, приоритетите и планираните дейности за оптимизация на работата;
 2. изготвените указания за изпълнение на ППДЧОД за съответните участъци за охрана, касаещи границите и особеностите им, уязвимите места, реда за изпълнение на дейността и служебното взаимодействие, както и специфичните задължения на нарядите;
 3. взаимодействието с органи на МВР, НОСАД и други частни охранителни дружества;
 4. целесъобразността на ежедневните и посменните разпореждания за разстановката на силите и средствата;
 5. системността на контролната дейност, извършвана от съответните длъжностни лица, и взето отношение съобразно направените констатации;
 6. състояние на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата на дейността.

(2) Ръководството, контролирането и оценяването на ППДЧОД включват и даване на указания и извършване на проверки, свързани с изпълнението на ППДЧОД, отнасящо се до:

 1. воденето на служебна документация;
 2. провежданите инструктажи и отводи;
 3. непосредственото изпълнение на ППДЧОД;
 4. чрез система за глобално позициониране (GPS) контрол;
 5. спазването на разпоредбите за униформеното облекло, идентификационен бадж, помощни средства, средства за индивидуална и колективна защита, и оборудване.

 

Чл. 37. Ръководството, контролирането и оценяването на ППДЧОД се осъществяват от ръководител на охранителната дейност, старшия на обекта и старшия на смяната, в зависимост от техните компетенции по ЗЧОД и по конкретния договор за охрана.

 

Чл. 38. (1) Проверка на създадената организация за изпълнение на ППДЧОД по чл. 36, ал. 1 се извършва на основание писмена заповед на управителя на частното охранително дружество или оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Чрез заповедта по ал. 1 може да се разпорежда извършването на проверка и на изпълнението на ППДЧОД по чл. 36, ал. 2.

(3) За резултатите от извършената проверка по ал. 1 и 2 се докладва писмено, като се отразяват констатации, изводи, препоръки и срокове за отстраняване на пропуските.

 

Чл. 38а. (1) Редът за осъществяване на контрол по непосредственото изпълнение на ППДЧОД по чл. 36, ал. 2 се разпорежда с вписаната в плана за охрана организация на ППДЧОД по чл. 27.

(2) В разпоредения ред по ал. 1 се определят длъжностните лица с ръководни функции, в чиито длъжностни характеристики са включени задължения за осъществяване на контрол по линия на охранителната дейност.

(3) Контролът и периодът за извършването му се определят съгласно график, но не по-малко от два пъти месечно.

 

Чл. 39. В рамките на работната си смяна старшите на обекта и старшите на смяна  осъществяват проверка на непосредственото изпълнение на ППДЧОД.

 

Чл. 40. (1) Предмет на проверката на непосредственото изпълнение на ППДЧОД от нарядите е:

 1. състав на наряда съгласно графика;
 2. съответствие на местоположението на наряда с разпоредените участъци за охрана;
 3. познаване на особеностите на охраняваната територия и оперативната обстановка;
 4. съответствие на осъществяваната към момента на проверката дейност и възложените на инструктажа задачи;
 5. спазване на тактическите действия при прилагане на охранителни правомощия;
 6. спазване на разпоредените униформено облекло, идентификационен бадж, отличителни знаци, помощни средства, средства и оборудване за изпълнение на ППДЧОД;
 7. при необходимост, водене на информационната карта на наряда.

(2) При проверка на непосредственото изпълнение на ППДЧОД длъжностните лица, които я извършват, се представят и легитимират със служебни карти, ако охранителите  от състава на наряда не ги познават лично или не са придружавани от длъжностни лица, отговарящи за изпълнението на ППДЧОД в съответното частно охранително дружество.

 

Чл. 41. Не се допуска проверката на непосредственото изпълнение на ППДЧОД да се осъществява чрез опити за отнемане на оръжие, помощни, защитни, технически и други средства, както и да се инсценират правонарушения или да се прилагат други нерегламентирани начини за проверка.

 

Чл. 42. (1) При констатиране на нарушение при изпълнението на ППДЧОД проверяващият дава указания и предприема мерки за отстраняването им.

(2) При невъзможност за отстраняване на констатирани пропуски и нарушения, свързани с непосредственото изпълнение на ППДЧОД и/или спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудване, нарядите могат да бъдат снети от длъжностните лица- ръководител на охранителната дейност и нагоре, за което своевременно се докладва на управителя на ЧОД.

 

Чл. 43. (1) Датата, времето и анкетните данни на проверяващия се отразяват в специално направен за целта дневник за проверки от длъжностни лица на ЧОД или в информационната карта на наряда.

(2) Данните по ал. 1 и констатациите от проверката на непосредственото изпълнение на ППДЧОД могат да се отразяват и в книга, водена в офиса на ЧОД.

(3) Констатациите от извършените проверки на непосредственото изпълнение на ППДЧОД се докладват на управителя на ЧОД чрез докладни записки в свободен текст.

 

Чл. 44. (1) При взето решение от ръководството на частното охранително дружество за извършване на оценяване на ППДЧОД, касаещо ефективността на организацията и изпълнението й за опазването на обществения ред, противодействието на престъпността и качествено изпълняване на пропускателният режим, същото се въвежда със заповед на управителя на ЧОД.

(2) Оценяването на ППДЧОД се основава на следните критерии и показатели:

 1. организация на ППДЧОД, съгласно плана за охрана, правилника за пропускателният режим и другите документи:

а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо ръководство, помощ и контрол;

б) ресурсното и кадрово обезпечаване;

в) целесъобразност на разработените участъци за охрана;

г) продължителност на работните смени;

д) актуалност на уязвимите места;

е) ред за изпълнение на дейността;

ж) специфични задължения на нарядите;

з) разстановка на силите и средствата;

 1. взаимодействието с органи на МВР, НОСАД и други ЧОД:

а) информационен обмен;

б) съвместна дейност;

 1. състояние на контролната дейност:

а) системност;

б) конкретност на констатациите и препоръки;

в) взето отношение съобразно направените констатации;

 1. състояние на професионалната квалификация и познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;
 2. информационно обезпечаване на нарядите:

а) състояние на оперативната обстановка;

б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;

в) наличие и местонахождение на други наряди в обслужваната територия за съответната смяна;

г) възложени задачи на нарядите;

 1. непосредственото изпълнение на ППДЧОД:

а) законосъобразност и етичност;

б) тактика на действие при различни ситуации;

в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления и правонарушения;

г) подадени сигнали за извършени правонарушения;

д) подадена информация от значимост за охранителната дейност;

 1. състояние на служебна документация:

а) наличие на разпоредената документация;

б) съответствие на документацията с разпоредените образци;

в) системност и правилност при водене на документацията.

 

 

Глава четвърта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАТРУЛНО- ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 45. Нарядите са подчинени на длъжностните лица, които отговарят за изпълнението на ППДЧОД: старши на смяна, старши на обекта, ръководител на охранителната дейност или други оправомощени от управителя на ЧОД лица.

 

Чл. 46. (1) Изпълнението на ППДЧОД се организира и осъществява чрез работни смени.

(2) В рамките на работните смени се извършват инструктаж, непосредственото изпълнение на дейността и отвод.

 

Чл. 47. Ползването на разпореденото време за хранене и почивка се съобразява с оперативната и метеорологичната обстановка, както и с особеностите на охраняваната територия, като се гарантира своевременно реагиране при необходимост.

 

Чл. 48. За изпълнение на задачите съставът на наряда се определя съобразно индивидуалните качества на охранителите, моментното им физическо състояние, нивото на професионална квалификация и опит.

 

Чл. 49. (1) Охранителите изпълняват ППДЧОД с разпоредените униформено облекло, идентификационен бадж, отличителни знаци и оборудване, включващо задължително:

 1. при въоръжена охрана- оръжие (пистолет), боеприпаси, кобур и средства за техническо обслужване на оръжието;
 2. помощни средства (заводски изработени белезници, гумена или пластмасова палка);
 3. средства за свръзка.

(2) Охранителите от наряда могат да бъдат оборудвани допълнително със защитни, технически и други средства, съответстващи на спецификата на задачите.

(3) Разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на ППДЧОД се предоставят служебно.

(4) Не се разрешава изпълнение на ППДЧОД с униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване, които не са служебно разпоредени и предоставени за ползване.

 

Чл. 50. (1) За изпълнение на ППДЧОД на всеки наряд се провеждат инструктаж и отвод.

(2) Инструктажът и отводът на нарядите се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и периодично.

(3) За провеждане на инструктаж и отвод се обособява служебно помещение, оборудвано със:

 1. карта (схема) на охраняваната територия, обозначена с определените постове, маршрути и патрулни участъци;
 2. образци от служебни документи, използвани от охранителните наряди, и други нагледни пособия, необходими за изпълнение на ППДЧОД.

(4) При служебна необходимост на нарядите, изпълняващи ППДЧОД, инструктаж и отвод може да се провеждат на място, извън помещението по ал. 3.

(5) Охранителите от нарядите, изпълняващи ППДЧОД в отдалечени райони/обекти, се инструктират периодично най-малко два пъти в месеца, като при необходимост им се дават и указания по телефон или друго средство за свръзка от инструктиращия или ръководителя на охранителната дейност/ други оправомощени от управителя на ЧОД служебни лица.

(6) Общата продължителност на ежедневните инструктаж и отвод не може да надвишава 30 минути.

 

Чл. 51. (1) Ежедневен инструктаж и отвод на нарядите се извършва от старшия на смяна, старшия на обекта, ръководителя на охранителната дейност или от друго служебно лице, оправомощено от управителя на ЧОД, съгласно утвърдения график.

(2) В ЧОД, където няма предвидени/заети длъжности по ал. 1, управителят на ЧОД или оправомощени от него други длъжностни лица, чрез писмена заповед, поименно, възлагат провеждането на инструктаж и отвод на дежурни в ЧОД или други служители.

 

Чл. 52. Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж длъжностните лица, определени да го извършат:

 1. се запознават с оперативната обстановка и решението за разстановка на силите и средствата;
 2. изготвят поименно разпределение на охранителите, съгласно даденото разпореждане по чл. 31 за разстановката на силите и средствата за денонощието или работната смяна, което отразяват в ежедневната ведомост;
 3. проверяват наличността на служителите, определени за изпълнение на ППДЧОД, униформеното им облекло и оборудване, като се информират за здравословното им състояние и готовността им за работа;
 4. дават указания за отстраняване на констатирани пропуски.

 

Чл. 53. В рамките на инструктажа инструктиращият:

 1. информира охранителите за по-характерните правонарушения през денонощието, в т.ч. в пропускателният режим, други данни, имащи отношение към състоянието на оперативната обстановка, състоянието и степента на сигурност на охраняваната територия;
 2. запознава охранителите с разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието/ работната смяна и поименното им разпределение по видове наряди;
 3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в охраняваната територия за съответната смяна;
 4. възлага конкретни задачи на нарядите, като при необходимост указва и часови графици за изпълнение на ППДЧОД на установъчните пунктове, разпоредени в указанията по чл. 29;
 5. определя старшите на нарядите;
 6. предоставя разпоредените документи за изпълнение на служебната дейност.

 

Чл. 54. Инструктиращият и инструктираните се подписват за проведения инструктаж в книгата за ежедневен инструктаж, в други, предвидени за целта документи и ако има такава- в информационната карта на наряда.

 

Чл. 55. След приключване на инструктажа нарядите пристъпват към непосредствено изпълнение на ППДЧОД на територията на разпоредените им участъци за охрана, като:

 1. докладват на старшия на смяната/ старшия на обекта/ ръководителя на охранителната дейност, че се намират в техните граници;
 2. извършват първоначален обход на охраняваните обект или територия.

 

Чл. 56. (1) При изпълнение на ППДЧОД нарядите осъществяват дейността си съгласно плана за охрана, правилника за пропускателният режим и друга нормативна документация, насочени към превенция на правонарушенията и реагиране при необходимост.

 

Чл. 57. (1) При обхождане на участъците за охрана нарядите избират най-подходящите места за придвижване, които им осигуряват възможност за максимална видимост на охраняваната територия и лична безопасност.

(2) При обхождане на участъците за охрана нарядите със служебни превозни средства осъществяват периодичен контакт с другите видове наряди, изпълняващи ППД, Антитерористична протекция или ППДЧОД в границите на същите, като взаимно се информират за състоянието на оперативната обстановка.

(3) Скоростта на придвижване на нарядите със служебни превозни средства се съобразява с възможностите за наблюдение на охранявания участък и намиращите се в него обекти и своевременна реакция при сигнали за извършени правонарушения или при друга служебна необходимост.

 

Чл. 58. (1) Когато в състава на нарядите са включени служебни кучета, същите се водят от водачите си на повод и с поставен намордник, като дължината на повода се преценява така, че да позволява контрол над поведението на кучето.

(2) При изпълнение на специфични задачи и по преценка на водача служебното куче може да бъде без намордник и/или повод.

(3) Времето за използване на служебното куче е с продължителност до 6 часа на смяна.

 

Чл. 59. (1) Нарядите своевременно докладват на старшия на смяната/ старшия на обекта/ ръководителя на охранителната дейност за:

 1. всяко изменение в оперативната обстановка, извършено правонарушение, прилагано охранително правомощие и взето отношение;
 2. констатирани причини и условия, обуславящи рискове за живота и здравето на гражданите, като по възможност на място предприемат мерки за отстраняването им.

(2) При необходимост нарядите извършват справки за лица и превозни средства чрез съответното териториално РУ МВР.

 

Чл. 60. При изпълнение на ППДЧОД охранителите от състава на нарядите:

 1. не напускат границите на разпоредените им за охрана участъци без съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на ППДЧОД;
 2. спазват разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен;
 3. не допускат в служебните помещения и служебните превозни средства лица и товари, в т.ч. и превозването на такива, когато това не е свързано с изпълнение на служебните им задължения.

 

Чл. 61. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на ППДЧОД или за извършена смяна нарядите докладват на отговарящия за изпълнението на ППДЧОД и само след негово разпореждане могат да напуснат разпоредените им за охрана участъци.

(2) В случаите по ал. 1, когато смяната на наряда не се осъществи в определеното време, нарядът, който трябва да бъде сменен, докладва на отговарящия за изпълнението на ППДЧОД и само след негово разпореждане може да напусне охранявания участък.

 

Чл. 62. (1) Смяната на охранителните наряди приключва с отвод.

(2) В рамките на отвода старшият или друг от състава на наряда докладва:

 1. резултатите от изпълнение на ППДЧОД, като при необходимост предоставя попълнена информационна карта на наряда ведно с нейното приложение, която се заверява с подпис на провеждащото отвода длъжностно лице;
 2. изготвените докладни записки и други документи, свързани с изпълнение на служебната дейност;
 3. наличието и състоянието на предоставените средства за изпълнение на ППДЧОД.

(3) Охранителите от нарядите, изпълняващи ППДЧОД в отдалечени райони/обекти, не се явяват на отвод, като докладват за резултатите от дейността си по телефон или друго средство за свръзка.

(4) Охранителите от нарядите, изпълняващи ППДЧОД в отдалечени райони/обекти, предоставят информационни карти, изготвени докладни записки и други документи, свързани с изпълнение на служебната дейност, в рамките на инструктажите по чл. 50, ал. 5, освен ако не е наложително незабавно предаване. При такива случаи се действа според обстановката.

 

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. По смисъла на тази инструкция:
 1. Взаимодействие” е съгласуване по цел, време и място на дейността на всички сили, изпълняващи ППДЧОД.
 2. Интерактивна карта на престъпността на територията на обект под охрана” е карта, изготвяна от ръководствата на ЧОД, в която се отразяват данни за извършените престъпления на определена охранявана територия за определен период от време (седмица, месец, тримесечие).
 3. Територия с определени граници” е територия, охранявана от наряд по линия на ППДЧОД, определена в плана за охрана. В рамките на така определената територия се набелязват конкретни маршрути за изпълнение на ППДЧОД.
 4. Инструктаж и отвод” са основни организационни форми за проверка на наличността и готовността на състава на нарядите за изпълнение на ППДЧОД и тяхното информационно обезпечаване.
 5. Контролиране и оценяване” са управленски функции, насочени към установяване на състоянието на организацията и изпълнението на ППДЧОД относно нейната законосъобразност и ефективност.
 6. Маневреност” е организирано и целесъобразно пренасочване и съсредоточаване на нарядите с оглед своевременно и ефективно реагиране при възникнали изменения в оперативната обстановка.
 7. Отчетност” е дейност за събиране, обобщаване и систематизиране на информация за дейността на охранителните наряди, изпълняващи ППДЧОД.
 8. Разстановка на сили и средства” е разпределение на наличните наряди по време и място, отчитайки възложените общи и специфични задачи за изпълнение, произтичащи от състоянието на оперативната обстановка.
 9. Тактика на действие” е съвкупност от методи и правила, свързани с анализ на обстановката, оценка на опасностите и степента на риска за възможни заплахи и нападения и избор на подходящи способи и начини за тяхното неутрализиране, с цел ефективно и законосъобразно прилагане на охранителни правомощия по конкретен договор за охрана.

 

 

ЦИОС АПТА

08 септември 2017 г.

гр. Варна