ПЛАН ЗА ОХРАНА, ИЗГОТВЕН ОТ АТЛАС /НАСТОЯЩ АПТА/ ПРЕЗ 2016 – ARCHANGEL

May 4, 2021

ПЛАН ЗА ОХРАНА, ИЗГОТВЕН ОТ АТЛАС /НАСТОЯЩ АПТА/ ПРЕЗ 2016

ПЛАН ЗА ОХРАНА                                                                                                                                  

ПРИ ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Издава: АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС

 

България, гр. Варна, 2016 г.                                                                                                

 

 „Частната охранителна дейност/ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълния спектър от мероприятия, мерки, действия/ противодействия, водене, отчетност и съхраняване на документооборотобхващащи, отделно или в пълен обем, превантивния, текущия и последователния етапи при изпълняване на задълженията и упражняване на компетенциите на частните охранители и ръководителите на охранителна дейност, насочени към превенция, противодействие и ликвидиране на последствия от противоправни прояви (нарушаване на обществения ред и престъпления), стихийни бедствия, аварии, кризи, терористични актове, пряко или косвено въздействащи негативно на степента на сигурност и повишаващи степента на риска в поетите, на база сключени договори за охрана, охранителни протекции и ангажименти, от регистрирани по Търговския закон и лицензирани по изискванията на Закона за частната охранителна дейност, физически и юридически лица. “

 

АТЛАС

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Уважаеми колеги,

АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС е неправителствена организация, създадена и действаща в сектор „Сигурност“. В това издание ще спрем вниманието ви на изготвянето на План за охрана при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност/ЧОД/. В Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ са определени следните видове ЧОД:

Чл. 5. (1) По реда на този закон се извършват следните видове дейности:

 1. Лична охрана на физически лица;
 2. Охрана на имуществото на физически или юридически лица;
 3. Охрана на мероприятия;
 4. Охрана на ценни пратки и товари;
 5. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г.) самоохрана на имущество на търговци или юридически лица.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се осъществяват и чрез технически системи за сигурност и помощни средства. “

Подробното описание на видовете частна охранителна дейност и съпътстващата ги документация е оформено в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.

В ЗЧОД на Плана за охрана е отредено важно и еднозначно място:

Чл. 24. (2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2011 г. ) За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:

 1. особеностите на охранявания обект;
 2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);
 3. данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
 4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
 5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
 6. правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице;
 7. списък и график за работа на охранителите. “

При разглеждане на проблематиката, касаеща изготвянето на План за охрана, искаме да насочим вниманието ви към задължителното спазване на следната логическа верига:  ОХРАНИТЕЛНО ОБСЛЕДВАНЕ— ОФЕРТА ЗА ОХРАНИТЕЛНА УСЛУГА— ДОГОВОР ЗА ОХРАНА— ПЛАН ЗА ОХРАНА— ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ВИД ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. Тази логическа последователност означава следното: Данните и информацията, която вписвате в Плана за охрана трябва да е съгласувана и да не се разминава с параметрите, вписани и съгласувани с Възложителя по договора за охрана. Реално това се случва по следния начин: След получаване на предложение за поемане на определен обект/ личност/ мероприятие/ ценни пратки и товари, вие трябва да проведете среща с потенциалния възложител и да се ориентирате дали имате реален шанс да подпишете договор за охрана. Тази възможност зависи от много специфики, както зависещи от вашето дружество, така и от желанията и възможностите на искателя на охранителна услуга. При убеденост от ваша страна, че има достатъчно висок шанс за поемане под охрана на съответния охранителен казус, вие трябва да направите Охранително обследване. Изготвянето на такова обследване сме описали в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС, а подробно и в пълнота ще ви го представим в някое от следващите ни издания. След оформянето на пълно и подробно Охранително обследване, то се съгласува с възложителя с всички произтичащи от това последствия. Следващата крачка от вашите действия е изготвяне на справедлива и обоснована Оферта за предлаганата охранителна услуга. Пълният текст и вариантите на подобни оферти сме публикували в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”. Тук няма да се спираме на съдържанието на офертата. Единствено искаме да акцентираме вниманието ви на коректността на попълване на параметрите в нея, тъй като те стават основа за всички останали преговори и задължения в последващите звена в логическата верига. След обсъждане и договаряне по офертата, вие и възложителя достигате до определени конкретни договорености, които се оформят и подписват в Договор за охрана. Договорът за охрана става база, на която вие стъпвате в следващите си крачки и тълкувателно привеждате в изпълнение, като съответно надграждате. Именно в договорът за охрана се описва подробно организацията на охраната, протекциите, начините на плащане и т. н. Примерни договори за охрана сме предоставили в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”. Паралелно с оформянето на Договор за охрана се изготвят и останалите изключително важни документи: План за охрана, останалите планове, инструкции и т. н.                                                                                                                                                                                      

ОБЩА ЧАСТ

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ/ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 Във вида частна охранителна дейност „лична охрана на физически лица“ се изготвя План за действие/ противодействие. Същността на този план е да изпълнява същите функции като План за охрана- да конкретизира организирането на охраната и останалите необходими елементи за качественото и професионално изпълнение на охранителната задача. По- долу прилагаме примерен План за действие/ противодействие, който можете да прилагате, усъвършенствате или създавате свои планове, в зависимост от конкретната охранителна задача.                                                                                                                                                                                                                                                

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ/ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

по Договор за  лична охрана от ……………………. . 20…г.

 

ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЛИЧНАТА ОХРАНА НА …/ описва се имената и данните по лични документи ва лицата, които ще бъдат охранявани/

1 Резултати от огледа:                                                                                                                              

1. Място на приемане на охраняемия:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/описва се подробно мястото, от което поемате лицето под охрана- характер, разположение, близост до оживени места или улици, подстъпи с МПС, господстващи високи места или сгради, важни комуникации, маршрути- основни и запасни и т. н. – всичко, което може да бъде важно при охраната и защитата на възложителя/;                                                                                                                                                        

2. Описание на местата и позициите, представляващи потенциален риск за нападение над обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се господстващите високи места и сгради, удобни за изстрел от дистанция, скрити участъци, даващи възможност за скритно нападение над възложителя, отвори, шахти и други подземни съоръжения или природни образувания, удобни за прикриване на нападател; наземни обекти или места, удобни за прикриване и нападение над възложителя, над земни укрития, позиции и др. , даващи възможност за нападение над възложителя/;                                                                                                                                 

3. Място и начин на извеждане на охраняемия, маршрути, резервни маршрути, места за прикриване:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ точно преценете възможностите за извеждане на възложителя от зоната на нападение. Изберете трайни и надеждни укрития, по възможност в непосредствена близост при извеждане. Преценете местата за критични ситуации и се подсигурете превантивно. Винаги предвиждайте действията на нападателите. Осигурете си поне два маршрута, както и резервни такива/;                                                                                                

4. Място на изчакване на охраняемия от автомобила за транспортиране, подстъпи, укрития:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ важно при избора на място за изчакване е да се осигури възможност за маневра и екстрено напускане на зоната на нападение, като се избягват участъци, в които можете да бъдете блокирани. Дистанцията между точката на извеждане и изчакващия автомобил трябва да е оптимална. Проявете творчество и предвидливост/;                                                                                     

5. Маршрути за движение на автомобила /резервни маршрути, опасни участъци и др.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ в съвременната градска среда изборът на безопасни маршрути е силно затруднен, поради трафика и свързаните с него възможности за нападение. От друга страна, именно натовареното и наситено движение са пречка за нападателите, поради големия брой свидетели и участници в движението. Обикновено атакуващите избират местата за удар в зависимост от целта, която преследват. Тук е вашата задача- да сте запознати с конкретната заплаха над охраняемия. Естествено най- висок риск носи заплахата от физическо отстраняване на охраняемия, тъй като в този случай заплахата може да идва от нападатели, използващи различни видове превозни средства- автомобили/ леки, лекотоварни и товарни, мотори, велосипеди, дронове, дори и от пеши атакуващи. Местата за нападение могат да са избрани в тихи улици, на паркинги, на светофари и т. н. От изключителна важност е изборът на маршрути. Оптималният вариант е движението на вашите автомобили да не се осъществява в един и същи час и по един и същ маршрут/;                                   

6. Оборудване на автомобила за безопасността на охраняемия:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ при охрана на ВИП- персони, разполагащи с достатъчен финансов ресурс, е препоръчително използването на бронирани автомобили. При това обстоятелство нещата са прости и ясни. По- сложно е осигуряване на защита на охраняем в автомобил от среден клас, без бронировка. При подобен казус трябва да предвидите следните особености: автомобилът трябва да е напълно технически изправен и зареден с гориво, осигуряващо трикратно надвишаване на планирания километраж за изпълняване на конкретната задача. На дълги дистанции трябва да се дозарежда своевременно, като се избират възможно най- защитени бензиностанции. При реална заплаха за здравето и живота на охраняемия в автомобила задължително трябва да има противокуршумни жилетки за охраната и охраняемия. По възможност да има предвидени такива, които да се поставят на прозорците на автомобила. По време на движение оръжието да е в готовност, но на предпазител с куршум в цевта. При движение се стапайте да поддържате централно положение върху лентата за движение, като не допускате по никакъв начин автомобилът да бъде изтласкан от пътя, както и да не бъде блокиран. Охранител, определен от старшия на охраната трябва постоянно да следи за преследващи ви участници в движението, както и за странични опасности. Шофьорът да не се отвлича със странични функции. Неговата роля е да управлява автомобила и при ситуация да изведе охраняемия на безопасно място. Да се поддържа постоянна връзка с останалите участници в охранителната схема. В случай на реална опасност, незабавно да се сигнализира на тел. 112/. ;                                                                                                

7. Места за доставка на охраняемия /междинни и крайни дестинации/:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ внимателно и детайлно трябва да се огледат точките на приемане и доставка на охраняемия, а така също междинните спирки. Оценката да се извършва от гледна точка на сигурността и защитеността. Да се предвидят възможностите за реагиране на нападение , пътищата за отход и евакуация на охраняемия. В случай, че точките не са обезопасени, предприемете мерки , за да сте сигурни. Проверявайте ги периодично./

8. Особености /засичане на времена за придвижване, взаимодействие с органите на МВР, взаимодействие с други екипи на фирмата, ред и начини на поддържане на свръзка, позивни и т. н. /:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/описва се редът за придвижване на охраняемия и мероприятията за осигуряване на неговата защита. За целта е необходимо да се засекат времената на придвижване по различните маршрути от точката на приемане до точката на доставка, като се предвидят евентуални задръствания, час- пик, ремонти на улици и т. н. да се определят местата за оказване на взаимопомощ, както и начините за получаване на подкрепа от сили на охраната, както и от органите на МВР. Да се уточни редът за поддържане на свръзка. /                                                               

9. Места за настаняване на охраната през времето на изчакване за поемане на охраняемия:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Оценка на степента на риска:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/степента на риска зависи от много фактори. На първо място това е характерът на заплахата за живота и здравето на охраняемия. Останалите фактори при оценката са: средата на сигурност, нивото на подготовка на вашите служители, взаимодействието с органите на МВР, вашите възможности, както и ред външни и вътрешни, по отношение на организирането на охраната фактори.

 

3. Значение на лицето за страната и региона:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ информацията касае охраняемото лице/ лица. Има значение при организиране на охраната положението на лицето в обществото, връзки с криминогенни фактори, степен на заплаха за здравето и живота му, характер, поведение, участие във важни политически, икономически или др. проекти и т. н. /

 

4. Оценка на средата за сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/средата за сигурност е от изключителна важност при организиране на охраната. От нея зависи нивото на сигурност, нивото на риск, както и страничните/ косвени фактори, имащи отношение към охраната на лицето/.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА

1. Необходим брой охранители:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ избира се оптимален брой охранители. Зависи от степента на сложност на охранителната задача, както от степента на риск/

2. Необходим брой смени:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/зависи от часовата охрана на лицето, местоположението му и начина на охрана/

3. Постове: – Брой:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ зависи от маршрутите, начина на охрана, степента на риск и др. /                                                                                   

– Вид: (дневен   нощен   денонощен)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Позициониране  (подвижен   стационарен   смесен):………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               

– Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Маршрути:                                                                       

– Брой:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се подробно, като се фиксират местата за междинно спиране, пътищата за отход при блокиране, постоянните постове на МВР и др. /                                                                                           

– Основни:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се подробно. Вписват се брой светофари, трафик, задръствания и др. особености/.                                                                                                      

– Запасни:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се подробно. Вписват се брой светофари, трафик, задръствания и др. особености/.

5. Охрана при придвижване:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Тактика на действие при различни ситуации:………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. 1. При нападение на охраняемия:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/описва се подробно с разстановка на конкретните задачи на всеки охранител от екипа. Зависи от поставената охранителна задача/.

6. 2. При опит за извършване на терористичен акт или бомбена заплаха:……………………………………………………………………………………………….

/описва се подробно с разстановка на конкретните задачи на всеки охранител от екипа. Зависи от поставената охранителна задача/.

6. 3. При посегателство върху личността, живота, здравето, имуществото на охраняемия:………………………………………………………………….

/описва се подробно с разстановка на конкретните задачи на всеки охранител от екипа. Зависи от поставената охранителна задача/.

6. 4. При природни бедствия, аварии и катастрофи:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. 5. При пожар:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/описва се подробно с разстановка на конкретните задачи на всеки охранител от екипа. Зависи от поставената охранителна задача/.

6. 6. Средства за комуникация:

  –  Вид: …/описват се средствата за свръзка/………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  –  Брой: …/ описва се броят на задействаните средства за свръзка/…………………………………………………………………………………………………………….

  – Начин на използване:

  – Ред за оповестяване: …/описва се редът за оповестяване, съгласно инструкциите/………………………………………………………………………………..

  – Сигнали, позивни: …/ описва се позивната на всеки охранител от екипа. по време на изпълнение на служебните си задължения, служителите поддържат връзка САМО с позивни, като спазват строга ефирна дисциплина/………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Длъжност, име, презиме, фамилия Позивна
…….. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. ………………………………….
……. …………………………………. ………………………………….

 

ДАННИ И ОПИС НА ОРЪЖИЕТО, БОЕПРИПАСИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

/описват се в таблица марката, моделът, фабричният номер и количеството боеприпаси на всеки отговорник за оръжието, а така също номерът на разрешителните за носене/

Марка, модел, калибър Фабричен № № разрешително Количество боеприпаси Име, презиме, фамилия на отговорника
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

 

ДАННИ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА:

/ описват се в таблица данните за задействаните по договора за охрана моторни превозни средства. Трябва да се има предвид, че основно ще се работи само с тях/

Марка, модел Регистрационен № Собственост на Забележки
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
……. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

 

ДАННИ ЗА МОНТИРАНИ ВИДЕОКАМЕРИ, КАКТО И ЗА ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ИЛИ СИСТЕМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДА СЕ ПРАВЯТ ВИДЕОЗАПИСИ:

/описват се подробно техническите средства за видеонаблюдение. Данните са попълват в таблица/

Техническо средство Собственост на Отговорник Забележки
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

 

ДАННИ ЗА МОНТИРАНА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА:

/ описват се системите за сигнално- охранителна известителна дейност. Трябва да се има предвид възможността да се използват при охрана на лицето. /

Сигнало- охранителна техника Собственост на Отговорник Забележки
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

 

СПИСЪК И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

 

Имена, адреси и телефонни номера на охранителите:

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефонен № Забележки
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

 

 

График на смените: /Прилага се график за работа и почивки на охранителите;/

 

ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ОХРАНЯВАНИЯ:

Охранителите задържат лице или лица, застрашаващи охранявания, когато:

 1. Са направили реални опити/ извършили престъпления или терористични актове в близост до охранявания;
 2. С действията си създават опасност за живота и здравето на охранявания или увреждат имуществото му.

При задържане на лица охранителите незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания.

При предаване на задържаните лица на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

– Собствено, бащино и фамилно име на съставителя, неговата длъжност;

– Дата на съставяне на протокола;

– Дата и място на задържането;

– Описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;

– Собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;

– Обяснения или възражения на задържаното лице;

– Собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

  Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.

  При изпълнение на служебните си задължения по охраната на лицето, охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства.                                                                                                                                                

НАЧИН И ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА:

  Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя. Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение. При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигането на целта на приложената мярка. Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

  За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до управителя на фирмата, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ:

 

1. Правна регламентация

 Използването на огнестрелно оръжие от охранителите може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени в Наказателния кодекс.

2. Ред за използване на огнестрелно оръжие:

 За да бъде правомерно използването на ОО, трябва да са изчерпани всички други възможности за неутрализиране на нападателя. Ето защо използването му за постигане на законосъобразните цели се определя като „крайна мярка“.

 От организационна и тактическа гледна точка при използването на ОО охранителите трябва да се ръководят от някои основни правила.

3. Подготовка на ОО за употреба:

– Откопчаване на кобура;                                                                                                    

– Поставяне на ръка върху оръжието;                                                                            

– Зареждане и поставяне оръжието на предпазител;                                                                

– Взимане в ръка с готовност за правомерно използване (без поставяне на пръста върху спусъка).

 При използване на ОО охранителят трябва да се ръководи от няколко основни правила и препоръки:                                                                                              

– Оръжието се използва само след идентификация като охранител (с лична идентификационна карта, значка и др. );                                                                   

– Отправя се ясно и разбираемо устно предупреждение за намерението да се използва ОО (например: „Стой! Охрана! Ще стрелям!“). Предупреждението може да бъде последвано от предупредителен изстрел във въздуха, който се определя като последно предупреждение.                                                                                                                

– Изключение от горното правило са случаите, в които има внезапно нападение с ОО или заплаха с такова от страна на нарушителя;                                        

– При използването на ОО по възможност трябва да се пази живота на лицето, срещу което се използва;                                                                                           

– Недопустимо е при използването на ОО да бъдат нанесени вреди на трети лица, които нямат отношение към извършеното деяние;                                         

– След използването на ОО се оказва първа медицинска помощ на пострадалите. В случай на настъпила смърт незабавно се уведомяват органите на МВР и се осигурява охрана на местопроизшествието до пристигането на полицейските служители;                                                                              

– За всеки случай на използване на ОО се изготвя писмен доклад до ръководителя на охраната, като екземпляр незабавно се предава на органите на МВР. В доклада се посочват обстоятелствата, свързани с използването на ОО; кога, къде, при наличието на каква фактическа обстановка е възникнала необходимостта; срещу кого е използвано; какви действия са предприети; какви вреди са настъпили; колко изстрела са дадени; има ли пострадали други лица и какви мерки са предприети по-нататък; ако лицето е заловено, използвани ли са физическа сила и помощни средства и какво е било поведението на лицето- оказало ли е съпротива и в какво се изразява тя (например: ако е било въоръжено, с какво оръжие и какви действия е предприело по отношения на кого); има ли установени свидетели, кои са те и какви са показанията им; кой и кога е бил уведомен за инцидента и т. н.                                                                                            

– Не се използва ОО в случаите, когато могат да пострадат други(трети) лица, работещи в обекта или граждани. Това е особено актуално при осъществяване на охрана в затворени помещения, както и в случай на вземане на заложници;

 

Недопустимо е използването на ОО срещу видимо малолетни и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение срещу охранявани лица и обекти, което не може да се предотврати по друг начин.                                                                                                                                             

 

НА ОХРАНИТЕЛИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. Провокиране към извършване на правонарушения;
 2. Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове, по които охранявания е страна;
 3. Възпрепятстване на държавните органи при изпълнение на законовите им функции;
 4. Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 5. Предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.
 6. ДРУГО: /В тази последна точка на плана се уточняват всички неописани по- горе условия при организиране на охраната, както и специфичните изисквания на възложителя. Съветът ни е да се придържате строго към изискванията на Закона за частната охранителна дейност и Наказателния кодекс. Има случаи, в които желанията на възложителя се разминават с вашите компетенции като частни охранители. /

 

 гр…………………………. .

 Дата: ……………………….                             

                                                              

                                                                        УПРАВИТЕЛ: …………………. .

                                                                                            /………………. /

                                                                                                                                                                

* * *

 

 

ПЛАН ЗА ОХРАНА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Охраната на имуществото на физически и юридически лица е най- разпространеният вид частна охранителна дейност. Като подвид трябва да се има предвид охраната със сигнално охранителна известителна техника. В материала по- долу ще предоставим някои особености при изготвянето на План за охрана и при този вид ЧОД.

 

ПЛАН ЗА ОХРАНА

 

по Договор за охрана от ……………………. . 20…г. 

 

Планът е съставен съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД.

 

I. ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ

 

 1. Резултати от огледа на обекта и прилежащия периметър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описва се подробно периметъра и обекта за охрана. Отразява се по схемата: отвън- навътре и отдолу- нагоре. Да се обърне внимание на последователността: външни прилежащи участъци до оградите, огради и други заградително- ограничителни съоръжения, КПП, бариери, портали; осветеност на външния периметър, състояние на конструкциите, техническа изправност на механичните елементи, видимост на огражденията и подстъпите за влизане в обекта, наличие на пътища, съседни сгради, местности и др. в близост до външните прилежащи периметри; материали и др. , привлекателни за противозаконно отнемане, възможности за скрито проникване на територията на охранявания обект, места за скрито натоварване на незаконно придобито имущество от охранявания обект; време, необходимо на органите на МВР да посетят обекта по сигнал; описание на обекта и подобектите за охрана- обезопасеност, осветеност, места с повишен риск от проникване, опасни вещества и материали и т. н. /                                                                                         

2. Оценка на степента на риска:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ степента на риск зависи от местоположението на обекта, средата за сигурност, организацията на охраната и възможностите на възложителя. /

3. Значение на обекта за страната и региона:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ обектът може да е от местно, регионално, национално, международно и др. значение. /

4. Състояние на обекта, подстъпи, фактори, увеличаващи степента на риска:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/съгласува се с Охранителното обследване. Целта е да се отбележат слабите места от гледна точка на сигурността както по периметъра и външната част, така и по обектите и подобектите за охрана. Да се предвидят подстъпи за скрито придвижване на охраната, подстъпи за пристигане на органите на МВР. Съобразете се с различните охранителни задачи, както и с различните възможни опасности- противозаконно проникване, нападение, терористична атака, природни бедствия и аварии и др.

5. Схема на обекта и прилежащия периметър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ чертае се схема на охраняваната територия и обекта, нанасят се улици, важни са сигурността обекти, както в близост до външния периметър, така и на територията. Нанасят се други важни и насочващи елементи, полезни при изпълнението на охранителната задача. Добре е схемата да е подробна и приблизително мащабирана. нанесете разстоянията в метри, маршрутите на охраната, постоянните постове и т. н. /

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА

 

 1. Необходим брой охранители:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/отчитат се постоянните постове, патрулите и останалите заети по договора служители за една смяна/

2. Необходим брой смени:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се броя на смените, съгласно графика за работа и почивки/

3. Постове:                                                                                                                    

-Брой / описват се всички постове, които са предвидени при изпълнение на охранителната задача/………………………………………………..                                                                         

-Вид:  (дневен, нощен, денонощен): / прави се подробна разбивка на постовете по отношение на времето, в което се дават дежурства/……………………..

-Позициониране (подвижен, стационарен, смесен):/ описват се подробно постоянните и подвижните постове, съгласно местата и маршрутите/…………….

 1. Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск:……………………………………………………………………………………………………………………………………

/ описват се подробно със съответната локация, зоните, местата и точките, представляващи потенциална опасност за проникване или извършване на престъпни действия по отношение на охранявания обект. Същите трябва да се маркират на схемата на охранявания обект/

 1. Маршрути за патрулиране:

– Брой: / описва се общият брой на маршрутите за патрулиране/……………………………………………………………………………………………………………………….

– Основни: / описват се подробно основните маршрути за патрулиране. Определят се места за засади, места за почивка, пунктове за наблюдение, зони за защита и водене на отбрана при нападение на патрула и т. н. /…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Запасни: / описва се общият брой на маршрутите за патрулиране/………………………………………………………………………………………………………………….

– Основни: / описват се подробно основните маршрути за патрулиране. Определят се места за засади, места за почивка, пунктове за наблюдение, зони за защита и водене на отбрана при нападение на патрула и т. н. /…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. Охрана при придвижване:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описва се начинът на охрана на обекта при придвижване на дежурните в работна и аварийна обстановка. да се предвидят начини на охрана на обекта при евакуация на охраната, при изпълнение на общи задачи и при сигнал „Тревога“. /

 1. Тактика на действие при различни ситуации: – При нападение на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ в зависимост от особеностите на конкретния обект за охрана и на база инструкциите, се разписва тактика на действие на дежурните охранители при нападение над обекта. Тактическите действия включват: подготовка за отразяване на нападението, отразяване на нападението, сигнализиране на органите на МВР, неутрализиране на нападателите, ликвидиране на последствията от нападението, оказване на помощ на съответните органи и организации/

При опит за извършване на терористичен акт или бомбена заплаха:…………………………………………………………..

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция на заплахата, реагиране на терористичния акт, ликвидиране на последствията от терористичното нападение. От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

При посегателство върху охранявания обект:………………………………………………………………………………………………. 

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

При природни бедствия, аварии и катастрофи:………………………………………………………………………………………………

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При пожар:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

* Инструкция за действията на охранители при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност е подробно описана в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.                                                                                                              

8. Средства за комуникация:                                                                                                  

–  Вид: …/описват се средствата за свръзка/………………………………………………………………………………………………………………

–  Брой: …/ описва се броят на задействаните средства за свръзка/………………………………………………………………………….

– Начин на използване:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ред за оповестяване: …/описва се редът за оповестяване, съгласно инструкциите/………………………………………………

– Сигнали, позивни: …/ описва се позивната на всеки охранител от екипа. По време на изпълнение на служебните си задължения, служителите поддържат връзка САМО с позивни, като спазват строга ефирна дисциплина/

 

Длъжност, име, презиме, фамилия Позивна
…….. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. ………………………………….
…….. …………………………………. ………………………………….

 

  III. ДАННИ И ОПИС НА ОРЪЖИЕТО, БОЕПРИПАСИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

/описват се в таблица марката, моделът, фабричният номер и количеството боеприпаси на всеки отговорник за оръжието, а така също номерът на разрешителните за носене/

 

Марка, модел, калибър Фабричен № № разрешително Количество боеприпаси Име, презиме, фамилия на отговорника
…….. …………………………………. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. …………………………………. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ………………………………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

IV. ДАННИ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА:

/ описват се в таблица данните за задействаните по договора за охрана моторни превозни средства. Трябва да се има предвид, че основно ще се работи само с тях/

 

Марка, модел Регистрационен № Собственост на Забележки
…….. ……………….. ………………. ……………….. ……………….
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

V. ДАННИ ЗА МОНТИРАНИ ВИДЕОКАМЕРИ, КАКТО И ЗА ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ИЛИ СИСТЕМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДА СЕ ПРАВЯТ ВИДЕОЗАПИСИ: /описват се подробно техническите средства за видеонаблюдение. Данните са попълват в таблица/

 

Техническо средство Собственост на Отговорник Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

VI. ДАННИ ЗА МОНТИРАНА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА:

/ описват се системите за сигнално- охранителна известителна дейност. Трябва да се има предвид възможността да се използват при охрана на лицето. /

 

Сигнално- охранителна техника Собственост на Отговорник Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. …………………
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

VII. СПИСЪК И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ

 

Имена, адреси и телефонни номера на охранителите:

 

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефонен № Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

                                                                                                                                          

VIII. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ, УТВЪРДЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ (АКО ИМА ТАКЪВ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПЛАНА ЗА ОХРАНА):        

                     

           Без пропускателен режим                  С пропускателен режим

 

IX. ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ В РАЙОНА НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ:

Охранителите задържат лице или лица в района на охранявания обект, когато:

 1. Са направили реални опити или са извършили престъпления или терористични

актове в района на охранявания обект;

 1. С действията си създават опасност за живота и здравето на намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонала на охраняването лице или увреждат имуществото им. При задържане на лица охранителите незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания.

При предаване на задържаните лица на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

– Собствено, бащино и фамилно име на съставителя, неговата длъжност;

– Дата на съставяне на протокола;

– Дата и място на задържането;

– Описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;

– Собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;

– Обяснения или възражения на задържаното лице;

– Собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

  Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.

  При изпълнение на служебните си задължения охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства.

  Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.

  Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

  При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

  Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигането на целта на приложената мярка.

  Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

  За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до управителя на фирмата, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

 

X. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ:

 1. Правна регламентация

 Използването на огнестрелно оръжие от охранителите може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени в Наказателния кодекс.

 1. Ред за използване на огнестрелно оръжие:

 За да бъде правомерно използването на ОО, трябва да са изчерпани всички други възможности за неутрализиране на нападателя. Ето защо използването му за постигане на законосъобразните цели се определя като „крайна мярка“.

 От организационна и тактическа гледна точка при използването на ОО охранителите трябва да се ръководят от някои основни правила.

 1. Подготовка на ОО за употреба:

– Откопчаване на кобура;                                                                                                     

– Поставяне на ръка върху оръжието;                                                                            

– Зареждане и поставяне оръжието на предпазител;                                                                 

– Взимане в ръка с готовност за правомерно използване (без поставяне на пръста върху спусъка).

 При използване на ОО охранителят трябва да се ръководи от няколко основни правила и препоръки:            

– Оръжието се използва само след идентификация като охранител (с лична идентификационна карта, значка и др. );                                                                   

– Отправя се ясно и разбираемо устно предупреждение за намерението да се използва ОО (например: „Стой! Охрана! Ще стрелям!“). Предупреждението може да бъде последвано от предупредителен изстрел във въздуха, който се определя като последно предупреждение.                                                                                                                

– Изключение от горното правило са случаите, в които има внезапно нападение с ОО или заплаха с такова от страна на нарушителя;                                         

– При използването на ОО по възможност трябва да се пази живота на лицето, срещу което се използва;                                                                                           

– Недопустимо е при използването на ОО да бъдат нанесени вреди на трети лица, които нямат отношение към извършеното деяние;                                        

– След използването на ОО се оказва първа медицинска помощ на пострадалите. В случай на настъпила смърт незабавно се уведомяват органите на МВР и се осигурява охрана на местопроизшествието до пристигането на полицейските служители;                                                                             

– За всеки случай на използване на ОО се изготвя писмен доклад до ръководителя на охраната, като екземпляр незабавно се предава на органите на МВР. В доклада се посочват обстоятелствата, свързани с използването на ОО; кога, къде, при наличието на каква фактическа обстановка е възникнала необходимостта; срещу кого е използвано; какви действия са предприети; какви вреди са настъпили; колко изстрела са дадени; има ли пострадали други лица и какви мерки са предприети по-нататък; ако лицето е заловено, използвани ли са физическа сила и помощни средства и какво е било поведението на лицето- оказало ли е съпротива и в какво се изразява тя (например: ако е било въоръжено, с какво оръжие и какви действия е предприело по отношения на кого); има ли установени свидетели, кои са те и какви са показанията им; кой и кога е бил уведомен за инцидента и т. н.                                                                                             

– Не се използва ОО в случаите, когато могат да пострадат други(трети) лица, работещи в обекта или граждани. Това е особено актуално при осъществяване на охрана в затворени помещения, както и в случай на вземане на заложници;

 

Недопустимо е използването на ОО срещу видимо малолетни и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение срещу охранявани лица и обекти, което не може да се предотврати по друг начин.

 

XI. НА ОХРАНИТЕЛИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. Провокиране към извършване на правонарушения;
 2. Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти;
 3. Възпрепятстване на държавните органи при изпълнение на законовите им функции;
 4. Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 5. Предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.

 

XII. ДРУГО: /Описват се допълнителни изисквания на възложителя, система за сигурност, особености при изпълнение на охранителната задача и др. служебна информация, неотразена до момента в плана/.

 

 гр…………………………. .

 Дата: ……………………….                             

                                                               

УПРАВИТЕЛ: …………………. .

                        /………………. /

 

 ***

 

При изпълнение на охранителна дейност по охрана на имущество на физически и юридически лица с помощта на сигнално- известителна оповестителна техника, наред с плана за охрана се изработва и План за действие при сигнал „Аларма“:  

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ                                                                        

ПРИ СИГНАЛ „АЛАРМА“ НА ОБЕКТ …. . , ОХРАНЯВАН СЪС СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНА ИЗВЕСТИТЕЛНА  ТЕХНИКА ОТ ФИРМА: ……………………………. .

   Охраната на обекта се извършва съгласно Договор от …………………

 

I. СХЕМА НА ВЪНШНИЯ ПЕРИМЕТЪР И ПОДСТЪПИТЕ КЪМ ОБЕКТА /чертае се подробна и точна схема на охранявания обект, нанасят се пътища, подстъпи, съседни сгради, дворове, места с повишен риск за укриване на нападатели, маршрути за скрит достъп до обекта от патрула и т. н. /

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

II. СХЕМА НА ОБЕКТА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ чертае се подробна схема на охранявания обект. Нанасят се входове, изходи, прозорци, аварийни пространства, средства за пожарогасене, точките на елементите на СОТ, пътищата за евакуация и т. н. /

 

III. ПОЗИЦИИ И ДЕЙСТВИЯ НА РЕАГИРАЩИЯ ЕКИП ПРИ СИГНАЛ „Аларма“

 

1. Тактически действия на нарядите при проверка на алармен сигнал от охраняван обект:

 • Носят със себе си необходимите лични и служебни документи;
 • Познават обстановката в обслужвания оперативен район;
 • Особености на обекта:

. места за подхождане: ……..

. уязвимите за проникване места: ……..

. охранителния режим: ……..

. очаквано присъствие на хора, превозни средства или групи хора, както и 3. 2. Други обстоятелства от значение за охраната и сигурността:……..

2. Схема за блокиране, тактически варианти за действие, ред за взаимозаменяемост:…………………………………………………………………………………………

 

IV. ОСНОВНИ СПОСОБИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАПАДЕНИЕ НАД ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ И НАЧИНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

/ на база Охранителното обследване и Планът за охрана, трябва да се направят съответните изводи относно възможните способи за извършване на нападение над охранявания обект и начините за противодействие от страна на охраната. Трябва да се има предвид системата за защита, детайлните огледи, разписани в Плана за охрана/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

V. ЗАЧИСЛЕНА ТЕХНИКА:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описва се подробно, по модели, марка и номера зачислената техника

 

VI. ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИТЕ ПОДВИЖНИ НАРЯДИ, КАКТО И С ОРГАНИТЕ НА МВР

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се начините за взаимодействие с другите наряди и с органите на МВР. В случай на необходимост да се определят начини за извикване на подкрепление/

 

VII. ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описани са подробно в Инструкцията*/

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ РЕАГИРАНЕТО НА СИГНАЛИ- СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНАТА ИНСТРУКЦИЯ*

 * Инструкция за действията на охранители при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност е подробно описана в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Дата: ………………………

 гр………………………………

 

УПРАВИТЕЛ:  ……………………

/ ……………………. /

 

 * * *

 

ПЛАН ЗА ОХРАНА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

                                                                                                                                         

ПЛАН ЗА ОХРАНА

по Договор за охрана на ценни пратки и товари от …………………. 

     

Планът е съставен съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД.

 

I. ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНАТА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

 

1. Резултати от огледа на местата за приемане и предаване на ценните пратки и товари, на основните и запасни маршрути, на местата за евентуално укриване, както и на прилежащия периметър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ изхожда се от схемата: товарене- превоз- междинни пунктове- предаване на товара. по всички пунктове от схемата се прави подробна разбивка: на стационарните части от схемата- оглед на местата за възможно нападение, скритни подстъпи, рискови зони, среда за сигурност. По маршрута- опасни зони, време за преминаване по основните и запасните маршрути, евентуални възможности за блокиране и нападение, възможни засади и т. н. /

2. Оценка на степента на риска:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ извършва се на база Охранително обследване и на анализа на средата за сигурност. Изготвя се подробно и конкретно/.

3. Значение на обекта за страната и региона:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ има значение за организиране на охраната, както и за типът служебно МПС, което ще се използва. /

4. Състояние на приемните и предавателните пунктове, основните и запасните маршрути, подстъпи, фактори, увеличаващи степента на риска:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ в тясна взаимовръзка с предната точка, с Охранителното обследване, както и с организиране на охраната. В случай на необходимост, да се изисква подобряване на системата за сигурност/

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА

 

 1. Необходим брой охранители:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/отчита се оптималният брой заети по договора служители за една смяна/

2. Необходим брой смени: / описват се броя на смените, съгласно графика за работа и почивки

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Постове:                                                                                                                                         

-Брой:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се всички постове, които са предвидени при изпълнение на охранителната задача/                                                                                                                       

-Вид:  (дневен, нощен, денонощен):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ прави се подробна разбивка на постовете по отношение на времето, в което се дават дежурства

-Позициониране (подвижен, стационарен, смесен):……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ описват се подробно постоянните и подвижните постове, съгласно местата и маршрутите/

4. Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се подробно със съответната локация, зоните, местата и точките, представляващи потенциална опасност за блокиране, нападение или извършване на други престъпни действия по отношение на охранявания обект. Същите трябва да се маркират на схемата на охранявания обект/

5. Маршрути:

– Брой……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описва се общият брой на маршрутите/

– Основни:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описват се подробно основните маршрути за патрулиране. Определят се места за засади, места за почивка, пунктове за наблюдение, зони за защита и водене на отбрана при нападение на патрула и т. н. /

– Запасни:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описва се общият брой на маршрутите за патрулиране/

6. Охрана при придвижване:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ описва се начинът на охрана на обекта при придвижване на дежурните в работна и аварийна обстановка. Да се предвидят начини на охрана на обекта при евакуация на охраната, при изпълнение на общи задачи и при сигнал „Тревога“. /

7. Тактика на действие при различни ситуации:

– При нападение:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 / в зависимост от особеностите на конкретния договор за охрана и на база инструкциите*, се разписва тактика на действие на дежурните охранители при нападение над обекта. Тактическите действия включват: подготовка за отразяване на нападението, отразяване на нападението, сигнализиране на органите на МВР, неутрализиране на нападателите, ликвидиране на последствията от нападението, оказване на помощ на съответните органи и организации/

При опит за извършване на терористичен акт или бомбена заплаха:………………………………………………………………………………….

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция на заплахата, реагиране на терористичния акт, ликвидиране на последствията от терористичното нападение. От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

При посегателство върху охранявания обект:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

При природни бедствия, аварии и катастрофи:………………………………………………………………………………………………………………………

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

– При пожар:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. Разписват се подробно, като на всеки пост се поставят конкретни задачи. Работата се води по три направления: превенция, противодействие и ликвидиране на последствията . От огромна важност са мероприятията по взаимодействие на органите на МВР. За целта трябва да се изготви подробен и ефективен План за действия при природни бедствия, аварии, рискови ситуации и терористични атаки. Планът да се съгласува с възложителя и с органите на МВР. /

 

* Инструкция за действията на охранители при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност е подробно описана в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.                                                                                                              

8. Средства за комуникация:                                                                                                  

–  Вид: ……../описват се средствата за свръзка/

–  Брой: ……../ описва се броят на задействаните средства за свръзка/

– Начин на използване:……..

– Ред за оповестяване: ……../описва се редът за оповестяване, съгласно инструкциите/

– Сигнали, позивни: ……../ описва се позивната на всеки охранител от екипа. По време на изпълнение на служебните си задължения, служителите поддържат връзка САМО с позивни, като спазват строга ефирна дисциплина/

 

Длъжност, име, презиме, фамилия Позивна
…….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ………………..

 

  III. ДАННИ И ОПИС НА ОРЪЖИЕТО, БОЕПРИПАСИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ

/описват се в таблица марката, моделът, фабричният номер и количеството боеприпаси на всеки отговорник за оръжието, а така също номерът на разрешителните за носене/

 

Марка, модел, калибър Фабричен № № разрешително Количество боеприпаси Име, презиме, фамилия на отговорника
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

IV. ДАННИ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА

/ описват се в таблица данните за задействаните по договора за охрана моторни превозни средства. Трябва да се има предвид, че основно ще се работи само с тях/

 

Марка, модел Регистрационен № Собственост на Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

V. ДАННИ ЗА МОНТИРАНИ ВИДЕОКАМЕРИ, КАКТО И ЗА ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ИЛИ СИСТЕМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДА СЕ ПРАВЯТ ВИДЕОЗАПИСИ

/описват се подробно техническите средства за видеонаблюдение. Данните са попълват в таблица/

 

Техническо средство Собственост на Отговорник Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

VI. ДАННИ ЗА МОНТИРАНА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА

/ описват се системите за сигнално- охранителна известителна дейност. Трябва да се има предвид възможността да се използват при охрана на лицето. /

 

Сигнало- охранителна техника Собственост на Отговорник Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

  VII. СПИСЪК И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ

 1. Имена, адреси и телефонни номера на охранителите:
Име, презиме, фамилия Длъжност Телефонен № Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

                                                                                                                                              

VIII. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ, УТВЪРДЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ОХРАНА ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ (АКО ИМА ТАКЪВ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПЛАНА ЗА ОХРАНА):        

                     

              Без пропускателен режим                  С пропускателен режим

 

IX. ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ

Охранителите задържат лице или лица , когато:

 1. Са направили реални опити или са извършили престъпления или терористични актове по отношение на обекта на охрана или в местата за приемане, предаване на пратките, както и на маршрутите;
 2. С действията си създават опасност за живота и здравето на намиращите се в района на действие на договора, на лица или на персонала на охраняваните пратки, 8както и в случай, че увреждат имущество на охранителното дружество или на клиентите му.

  При задържане на лица охранителите незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания.

  При предаване на задържаните лица на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

– Собствено, бащино и фамилно име на съставителя, неговата длъжност;

– Дата на съставяне на протокола;

– Дата и място на задържането;

– Описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;

– Собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;

– Обяснения или възражения на задържаното лице;

– Собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

  Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи. 

 

X. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

При изпълнение на служебните си задължения охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства.                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                              

 

XI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА:                                                                                                      

Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.

  Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

  При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

  Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигането на целта на приложената мярка.

  Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

  За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до управителя на фирмата, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.                                                                                                                                             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

XII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ:

 

1.Правна регламентация

 Използването на огнестрелно оръжие от охранителите може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени в Наказателния кодекс.                                                                                    

2. Ред за използване на огнестрелно оръжие: 

 За да бъде правомерно използването на ОО, трябва да са изчерпани всички други възможности за неутрализиране на нападателя. Ето защо използването му за постигане на законосъобразните цели се определя като „крайна мярка“.

 От организационна и тактическа гледна точка при използването на ОО охранителите трябва да се ръководят от някои основни правила.

3. Подготовка на ОО за употреба:

– Откопчаване на кобура;                                                                                                     

– Поставяне на ръка върху оръжието;                                                                            

– Зареждане и поставяне оръжието на предпазител;                                                                 

– Взимане в ръка с готовност за правомерно използване (без поставяне на пръста върху спусъка).

 

При използване на ОО охранителят трябва да се ръководи от няколко основни правила и препоръки:                                                                                               

– Оръжието се използва само след идентификация като охранител (с лична идентификационна карта, значка и др. );                                                                   

– Отправя се ясно и разбираемо устно предупреждение за намерението да се използва ОО (например: „Стой! Охрана! Ще стрелям!“). Предупреждението може да бъде последвано от предупредителен изстрел във въздуха, който се определя като последно предупреждение.                                                                                                                

– Изключение от горното правило са случаите, в които има внезапно нападение с ОО или заплаха с такова от страна на нарушителя;                                        

– При използването на ОО по възможност трябва да се пази живота на лицето, срещу което се използва;                                                                                           

– Недопустимо е при използването на ОО да бъдат нанесени вреди на трети лица, които нямат отношение към извършеното деяние;                                        

– След използването на ОО се оказва първа медицинска помощ на пострадалите. В случай на настъпила смърт незабавно се уведомяват органите на МВР и се осигурява охрана на местопроизшествието до пристигането на полицейските служители;                                                                             

– За всеки случай на използване на ОО се изготвя писмен доклад до ръководителя на охраната, като екземпляр незабавно се предава на органите на МВР. В доклада се посочват обстоятелствата, свързани с използването на ОО; кога, къде, при наличието на каква фактическа обстановка е възникнала необходимостта; срещу кого е използвано; какви действия са предприети; какви вреди са настъпили; колко изстрела са дадени; има ли пострадали други лица и какви мерки са предприети по-нататък; ако лицето е заловено, използвани ли са физическа сила и помощни средства и какво е било поведението на лицето- оказало ли е съпротива и в какво се изразява тя (например: ако е било въоръжено, с какво оръжие и какви действия е предприело по отношения на кого); има ли установени свидетели, кои са те и какви са показанията им; кой и кога е бил уведомен за инцидента и т. н.                                                                                             

– Не се използва ОО в случаите, когато могат да пострадат други(трети) лица, работещи в обекта или граждани. Това е особено актуално при осъществяване на охрана в затворени помещения, както и в случай на вземане на заложници;

 

Недопустимо е използването на ОО срещу видимо малолетни и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение срещу охранявани лица и обекти, което не може да се предотврати по друг начин.

 

XIII. НА ОХРАНИТЕЛИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. Провокиране към извършване на правонарушения;
 2. Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти;
 3. Възпрепятстване на държавните органи при изпълнение на законовите им функции;
 4. Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 5. Предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.

 

XIV. ДРУГО: /Описват се допълнителни изисквания на възложителя, система за сигурност, особености при изпълнение на охранителната задача и др. служебна информация, неотразена до момента в плана/.

 

 гр…………………………. .

 Дата: ……………………….                             

                                                               

УПРАВИТЕЛ: …………………. .

                     /………………. /

 

Освен План за охрана се изработва и „План за транспортиране на ценни пратки и товари“. Той се прилага към плана за охрана.

 

    ПЛАН ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ                                                             

Транспортна характеристика на маршрутите на движение, опасните участъци от пътя, създаващи предпоставки за нападение на транспорта (свлачища, наводнения, други природни бедствия, места без покритие на мобилен оператор и с радиосянка, възлови пътни участъци с концентрация на ПТП и други рискови зони):                         

2. Информация за състоянието на обществения ред в районите, където ще се транспортират ценни пратки и товари, и проучване на възможните събития, които могат да забавят превоза (задръстване, ПТП, блокиране на пътя и др. ):                                                                                                                                        

3. Разположението на екипа и конкретните задачи при осъществяване на транспортирането:                                                                                                                    

4. Отговорник на екипа, съответното материалноотговорно лице (когато има такова) и реда за провеждане на инструктаж и контрол:                                           

5. Посочване на превозното средство, с което ще се извършва превозът:                        

6. Маршрути – основен и резервни, по които ще се движи товарът, както и местата, където се допуска спиране:                                                                                      

7. Часови график за движението:                                                                                             

8. Ред за връзка между екипа и дежурните части и други патрули на фирмата:                                                                                                                                          

9. Реда за взаимодействие с полицейските органи:                                                                  

10. В случаите на транспортиране с железопътен транспорт – указания за специфичните изисквания за транспортиране с железопътен транспорт (сигналите между екипа и машиниста и влаковата бригада за потегляне и спиране на влака, слизане и качване от него, взаимодействие при извънредни ситуации и др. ):                                 

11. Ред за действие при извънредни ситуации:                                                           

Резултати от проучването на маршрутите, по които ще се извършва транспортирането, и обектите, където ще се товарят и разтоварват ценни пратки и товари:                                                                                                                             

 

В случаите на превоз на ценни пратки и товари с железопътен транспорт един час преди потеглянето на влака ръководителят на звеното уведомява оперативната дежурна част на съответното районно управление на Транспортна полиция за вида и собствеността на товара и неговия получател, маршрута на движение, влака, с който ще се превозва, и броя и имената на охранителите.

                                                    

* * *                                                                                             

 

ПЛАН ПРИ ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ

 ПЛАНЪТ за охрана определя целите и задачите на охраната, оперативната обстановка, ръководството на охраната(назначава се началник и заместник), силите и средствата на охраната и тяхната разстановка, предохранителни мерки в района на мероприятието, организация на връзките, управлението и взаимодействието на силите и средствата ). В заключителната част се включват разпореждания относно мястото на разполагане на телефоните, ръководителя на щаба , пункта за свръзка, инструктажа, състава и др. Прилага се и план на разстановката за охрана на мероприятието, по възможност върху мащабна карта. При масово мероприятия с висока степен на опасност се изработва План за действие.

                 

ПЛАН ЗА ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ

По Договор за охрана на масово мероприятие от …………………. 

     

 

Планът е съставен съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД.

 

I. МЕРОПРИЯТИЕ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ОПАСНОСТ

1. План за действие: …/Изработва се заедно с инструктажите/                                                                                             

2. Схема на периметъра на охраняемото мероприятие:                                                                                       

/чертае се подробна схема и се нанасят особеностите/                                                                 

3. Информация за характера и мащаба на проявата: време и място за провеждане, програма на официалните лица и други: …;                                                                                                                                                  

4. Подготвителни мероприятия със съответните срокове и отговорници: …;                                                                       

5. Организация на управлението: …;                                                                                                                                              

6. Определяне на зони за сигурност, маршрути за придвижване на официалните лица (основен и резервни), оперативните райони, сектори и техните отговорници. Зоните за сигурност може да се обозначават със съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа, като при необходимост по периметъра им се изграждат временни КПП или постови помещения (може и със служебни МПС): …;                                                                                                                                                             

7. Разстановка на силите и средствата: …;                                                                                                                                   

8. Определяне на резерв от сили и средства:                                                                                                         

местата, където ще се установи …                                                                                                                                         

задачите, които ще изпълнява …,                                                                                                 

ред за включването му в разстановка: …,                                                                                           

9. Ред и последователност за изпълнение на задачите: …;                                                                                                      

10. Организиране на взаимодействието между различните оперативни райони и сектори по време и място …;                                                                                                                        

11. Ред за действие при усложнена обстановка, вследствие на групово нарушаване на обществения ред, предполагаемо наличие на взривни устройства, други общоопасни средства и др. : …;                                                                                                                                    

12. съдействие на органите на МВР при осигуряване на групи за работа с евентуално задържани лица, екипи за филмиране, медицинско, психологическо, противопожарно, материално-техническо, финансово и комуникационно осигуряване, маршрути за извеждане на пострадали граждани, охранители, служители на МВР и др. : …;                                                                                                                  

13. Частни разпореждания:                                                                                                                                          

– време за заемане на охраната: …;                                                                                                      

– вид на униформено облекло: …;                                                                                                   

– оборудване на служителите: …;                                                                                                                               

– мерки за безопасност: …;                                                                                                     

– Състав на служителите, определени за контакт със структури на Европейския съюз, организации и страни: …;                                                                             

– партньори/ ако има такова изискване от страна на МВР/:                                                                                      

/Трите имена, длъжност и данни по лична карта/                                                                                    

14. При висока степен на опасност да се предвидят следните възможности:                  

– струпването на граждани при определени обстоятелства могат да прераснат в групово нарушаване на обществения ред;                                                           

– участието на официални лица, за сигурността на които може съществува повишен риск;                                                                                                                                 

– придобиване на информация за повишен риск за сигурността на участниците или други граждани;                                                                                        

– повишен интерес от страна на противоправни субекти при провеждане на събития с международно значение (олимпийски игри или други големи спортни събития, големи социални събития или политически срещи на високо ниво и др. ).                                                                                                                                            

 

II. МАСОВО МЕРОПРИЯТИЕ С НИСКА СТЕПЕН НА ОПАСНОСТ                                       

/не се изработва план за действие/                                                                                                     

1. Извършват следните мероприятия: …;                                                                                     

2. Дейността по опазване на обществения ред при провеждане на мероприятието да се организира със силите на фирма: …;                                                     

3. При необходимост действията на определените служители да се подсили от допълнителни екипи на фирмата по сигнал …;                                                                                

 

III. ПРИ ГРУПОВО НАРУШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД                                         

1. Действия за възстановяване на обществения ред вкл. с използване на физическа сила и помощни средства, съгласно ЗЧОД. : …;                                                  

2. За опазване на обществения ред при мероприятия с висока степен на опасност, при провеждане на специализирана полицейска операция (СПО) служителите на …оказват пълно съдействие: …;                                                             

3. След приключване на специализираната операция, ръководителят на охранителна фирма …прави анализ на резултатите. При поискване, анализът се предоставя на директора на Главна дирекция Охранителна полиция” (ГДОП), по установения в МВР ред.                                                                                        

4. В случаите, когато при охрана на мероприятие или овладяване на групово нарушаване на обществения ред настъпят обстоятелства за възникване на криза, действията за овладяване на същата от страна на фирма …
се осъществяват изцяло под управлението на МВР.                                                       

5. Общото ръководство на силите и средствата, участващи в дейността за опазване и възстановяване на обществения ред при провеждане на мероприятия, се осъществява от директора на областната дирекция на МВР (ОДМВР), на чиято територия се провежда мероприятието или е възникнало групово нарушаване на обществения ред. В тази връзка служителите на  …оказват пълно съдействие на МВР, съгласно проведения инструктаж.                      

6. За координиране на действията на всички участници в операцията и подпомагане дейността на ръководителя на операцията се формира Временен оперативен щаб (ВОЩ). В състава на ВОЩ се включват ръководители на всички участващи в операцията структури на МВР, а при необходимост и представители на други ведомства, органи и организации, физически и юридически лица, които могат да допринесат за успешното изпълнение на задачите.                                                                                                        

 

IV. ХРАНЕНЕ, НАСТАНЯВАНЕ, МАТЕРИАЛНО- ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Храненето, настаняването и материалнотехническото осигуряване на служителите на …се организира със собствени сили и средства по следния начин и ред: …/време, място, начин/;                                                                                        

 

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ                                                                                                                  

За осигуряване на управлението и сигурността на охранителите се планират и използват:                                                                                                                  

1. Транспортни средства;                                                                                                        

2. Средства за свръзка и комуникация;                                                                                        

3. Подвижни пунктове за управление;                                                                                 

4. Въоръжение, защитни и помощни средства;                                                                   

5. Съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа;                                                                

6. Мегафони, средства за заснемане, видео филмиране и наблюдение, стационарни и преносими метал детектори и др.                                                                             

 

VI. ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА РИСКА                                                                                       

1. Оценка на степента на риска: …;                                                                                   

2. Значение на масовото мероприятие за страната и региона: …;                                                                                                                               

3. Оценка на средата за сигурност: …;                                                                                    

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА                                                                                        

1. Необходим брой охранители: …;                                                                                           

2. Необходим брой смени: …;                                                                                                                      

3. Постове:                                                                                                                                         

3. 1. Брой: …;                                                                                                                       

3. 2. Вид:  (дневен,   нощен,   денонощен)                                                                                

3. 3. Позициониране  (подвижен,   стационарен,   смесен)                                                                              

4. Сектори и зони за охрана с повишена степен на риск: …;                                                   

5. Маршрути:
– Брой: …;                                                                                                                                      

– Основни: …;
– Запасни: …;                                                                                                                                         

– Основни: …;                                                                                                                                          

6. Охрана при придвижване и смяна: …;                                                                                            

7. Тактика на действие при различни ситуации:                                                                   

– При нападение: …;  / в зависимост от особеностите на конкретния договор за охрана и на база инструкциите*, се разписва тактика на действие на дежурните охранители при нападение/.                                                                                                                      

– При опит за извършване на терористичен акт или бомбена заплаха: …; / действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. /                                                                                

– При посегателство върху имущество: …;  / действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията*. /                                                                                        

– При природни бедствия, аварии и катастрофи: …;/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. /                                                                                                                                        

– При пожар: …;/ действията на дежурните охранители са съобразени с инструкцията* и протоколите за действие при подобни ситуации. /                                                   

* Инструкция за действията на охранители при изпълняване на различните видове частна охранителна дейност е подробно описана в „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС.                                                                                                               

8. Средства за комуникация:                                                                                                 

–  Вид: …/описват се средствата за свръзка/                                                                                   

–  Брой: …/ описва се броят на задействаните средства за свръзка/                                           

– Начин на използване:                                                                                                                    

– Ред за оповестяване: …/описва се редът за оповестяване, съгласно инструкциите/                                                                                                                                          

– Сигнали, позивни: …/ описва се позивната на всеки охранител от екипа. по време на изпълнение на служебните си задължения, служителите поддържат връзка САМО с позивни, като спазват строга ефирна дисциплина/

 

Длъжност, име, презиме, фамилия Позивна
…….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ………………..

 

  VIII. ДАННИ И ОПИС НА ОРЪЖИЕТО, БОЕПРИПАСИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

/описват се в таблица марката, моделът, фабричният номер и количеството боеприпаси на всеки отговорник за оръжието, а така също номерът на разрешителните за носене/

 

Марка, модел, калибър Фабричен № № разрешително Количество боеприпаси Име, презиме, фамилия на отговорника
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

IX. ДАННИ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНАТА:

/ описват се в таблица данните за задействаните по договора за охрана моторни превозни средства. Трябва да се има предвид, че основно ще се работи само с тях/

 

Марка, модел Регистрационен № Собственост на Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

X. ДАННИ ЗА МОНТИРАНИ ВИДЕОКАМЕРИ, КАКТО И ЗА ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ИЛИ СИСТЕМИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДА СЕ ПРАВЯТ ВИДЕОЗАПИСИ:

/описват се подробно техническите средства за видеонаблюдение. Данните са попълват в таблица/

 

Техническо средство Собственост на Отговорник Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

XI. ДАННИ ЗА МОНТИРАНА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА:

/ описват се системите за сигнално- охранителна известителна дейност. /

 

Сигнално- охранителна техника Собственост на Отговорник Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

XII. СПИСЪК И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ:

Имена, адреси и телефонни номера на охранителите:

 

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефонен № Забележки
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

XIII. ОСНОВАНИЯ И НАЧИН НА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ:

Охранителите задържат лице или лица , когато:

 1. Са направили реални опити или са извършили престъпления или терористични актове по отношение на обекта на охрана или в местата за приемане, предаване на пратките, както и на маршрутите;
 2. С действията си създават опасност за живота и здравето на намиращите се в района на действие на договора, на лица или на персонала на охраняваните пратки, 8както и в случай, че увреждат имущество на охранителното дружество или на клиентите му.

  При задържане на лица охранителите незабавно уведомяват съответните полицейски органи и изпълняват техните разпореждания.

  При предаване на задържаните лица на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:

– Собствено, бащино и фамилно име на съставителя, неговата длъжност;

– Дата на съставяне на протокола;

– Дата и място на задържането;

– Описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;

– Собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;

– Обяснения или възражения на задържаното лице;

– Собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

  Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи. 

 

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА:                                                                                                                                      

При изпълнение на служебните си задължения охранителите могат да използват лични предпазни и защитни средства.                                                                                                                                                

XV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА:                                                                                                     

Охранителите имат право да използват физическа сила и помощни средства- белезници, каучукови и пластмасови палки, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин, като се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.

  Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение.

  При използване на физическа сила и помощни средства охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

  Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигането на целта на приложената мярка.

  Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на малолетни лица и бременни жени.

  За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до управителя на фирмата, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.                                                                                                                                             

 

XVI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ: 

 1. Правна регламентация

 Използването на огнестрелно оръжие от охранителите може да става само в условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост, предвидени в Наказателния кодекс.
2. Ред за използване на огнестрелно оръжие: 

 За да бъде правомерно използването на ОО, трябва да са изчерпани всички други възможности за неутрализиране на нападателя. Ето защо използването му за постигане на законосъобразните цели се определя като „крайна мярка“.

 От организационна и тактическа гледна точка при използването на ОО охранителите трябва да се ръководят от някои основни правила.

 1. Подготовка на ОО за употреба:

– Откопчаване на кобура;                                                                                                    

– Поставяне на ръка върху оръжието;                                                                             

– Зареждане и поставяне оръжието на предпазител;                                                                

– Взимане в ръка с готовност за правомерно използване (без поставяне на пръста върху спусъка).

 При използване на ОО охранителят трябва да се ръководи от няколко основни правила и препоръки:                                                                                              

– Оръжието се използва само след идентификация като охранител (с лична идентификационна карта, значка и др. );
– Отправя се ясно и разбираемо устно предупреждение за намерението да се използва ОО (например: „Стой! Охрана! Ще стрелям!“). Предупреждението може да бъде последвано от предупредителен изстрел във въздуха, който се определя като последно предупреждение.                                                                                                               

– Изключение от горното правило са случаите, в които има внезапно нападение с ОО или заплаха с такова от страна на нарушителя;
– При използването на ОО по възможност трябва да се пази живота на лицето, срещу което се използва;
– Недопустимо е при използването на ОО да бъдат нанесени вреди на трети лица, които нямат отношение към извършеното деяние;
– След използването на ОО се оказва първа медицинска помощ на пострадалите. В случай на настъпила смърт незабавно се уведомяват органите на МВР и се осигурява охрана на местопроизшествието до пристигането на полицейските служители;
– За всеки случай на използване на ОО се изготвя писмен доклад до ръководителя на охраната, като екземпляр незабавно се предава на органите на МВР. В доклада се посочват обстоятелствата, свързани с използването на ОО; кога, къде, при наличието на каква фактическа обстановка е възникнала необходимостта; срещу кого е използвано; какви действия са
предприети;
какви вреди са настъпили; колко изстрела са дадени; има ли пострадали други лица и какви мерки са предприети по-нататък; ако лицето е заловено, използвани ли са физическа сила и помощни средства и какво е било поведението на лицето- оказало ли е съпротива и в какво се изразява тя (например: ако е било въоръжено, с какво оръжие и какви действия е предприело по отношения на кого); има ли установени свидетели, кои са те и какви са показанията им; кой и кога е бил уведомен за инцидента и т.н.                                                                                           

– Не се използва ОО в случаите, когато могат да пострадат други(трети) лица, работещи в обекта или граждани. Това е особено актуално при осъществяване на охрана в затворени помещения, както и в случай на вземане на заложници;

 

Недопустимо е използването на ОО срещу видимо малолетни и бременни жени, освен в случаите на въоръжено нападение срещу охранявани лица и обекти, което не може да се предотврати по друг начин.

 

XVII. НА ОХРАНИТЕЛИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. Провокиране към извършване на правонарушения;
 2. Намеса или вземане на страна при уреждане на колективни трудови спорове в охраняваните обекти;
 3. Възпрепятстване на държавните органи при изпълнение на законовите им функции;
 4. Извършване на действия, с които се ограничават правата и свободите на гражданите;
 5. Предоставяне или преотстъпване на личната идентификационна карта, отличителен знак или униформа на други лица.

 

XVIII. ДРУГО: /Описват се допълнителни изисквания на възложителя, система за сигурност, особености при изпълнение на охранителната задача и др. служебна информация, неотразена до момента в плана/.

 

 гр…………………………. .

 Дата: ……………………….                             

                                                              

УПРАВИТЕЛ: …………………. .

                        /………………. /           

 

                              

 

***

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

 1. База данни на АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ- АТЛАС;
 2. „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС, гр. Варна, 2016 г.
 3. „ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ ПРИ ОХРАНА НА СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА СЪС СИЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”, издадено от АЛИАНС ЗА ТЕРИТОРИАЛНА, ЛОГИСТИЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИГУРНОСТ-АТЛАС, гр. Варна, 2016 г.