ПОЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПОД ОХРАНА- 2017 г. – ARCHANGEL

May 5, 2021

ПОЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПОД ОХРАНА- 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОЕМАНЕ ПОД ОХРАНА НА ОБЕКТ

 

/Вид охрана по ЗЧОД- чл.5 (1), т.2 , подвид: охрана със силите на служители на частно охранително дружество/                                                                            

Издава: „АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“

България, гр. Варна, 2017 г.                                                                                               

 

 

Частната охранителна дейност /ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълния спектър от мероприятия, мерки, действия/ противодействия, водене, отчетност и съхраняване на документооборот,  обхващащи /отделно или в пълен обем/ превантивния, текущия и последователния етапи при изпълняване на задълженията и упражняване на компетенциите на частните охранители и ръководителите на охранителна дейност, насочени към превенция, противодействие, протекция и ликвидиране на последствия от: противоправни прояви (престъпления и нарушаване на обществения ред), стихийни бедствия, аварии и катастрофи, пожари, терористични въздействия пряко или косвено влияещи негативно на състоянието и степента на сигурност и повишаващи степента на риска от пробиви в сигурността в поетите /на база сключени договори за охрана/ охранителни протекции и   защита на: физически лица, имущество на физически или юридически лица, мероприятия, ценни пратки и товари от регистрирани по Търговския закон и лицензирани по изискванията на Закона за частната охранителна дейност физически или юридически лица- частни охранителни дружества или звена за самоохрана.

 

 “Алианс за противодействие на тероризма- АРХАНГЕЛ“ /АПТА/

 

* * *

 

 

У В О Д

 

Уважаеми колеги,                              

С настоящият материал “АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- АРХАНГЕЛ“ цели да предостави на вниманието на лицата, планиращи, организиращи, ръководещи и контролиращи охранителната дейност на обекти под охрана, когато такава се извършва със силите на служители на частно охранително дружество /с или без помощта на технически средства за сигурност/ някои виждания на Алианса, насочени към етапа на поемане на обекта под охрана, касаещи последни щрихи от планиране на дейността, провеждане на необходимите мероприятия и действия, както и окончателно подготвяне и разполагане в дежурната стая на задължителния и препоръчителния обем документооборот, осигуряващи успешно стартиране на изпълняване на договора за охрана.

Разглежданата тема е интересна и от гледна точка на разпространение на вида частна охранителна дейност, определен в чл.5 (1), т.2. От ЗЧОД, а именно- „Охрана на имуществото на физически или юридически лица“, като се обърне внимание конкретно на подвид, касаещ осъществяване на така наречената и приела популярност в средите на частните охранители, физическа охрана.

Както вече отбелязахме, този материал ще се конкретизира върху мероприятието „поемане на обекта под охрана“, т.е. обхваща етап, рамкиран от факта на подписване на договора за охрана и изготвяне на необходимите документи и до започване на пряко изпълняване на служебните задължения на охраната по този договор чрез разполагане на охранителен състав и начало на първото дежурство.

 

Моментът на поемане на обекта под охрана фактически дава началото на охранителната протекция над обекта, предмет на договора за охрана. Алиансът винаги препоръчва в договорите за охрана да се описва изрично часът , датата и годината на поемане на обекта под охрана. Тези данни могат да са различни от датата на подписване на договора /поемане на обекта под охрана да се извърши на по- късен етап от момента на подписване на договора за охрана/. В случай, че времето на поемане на обекта под охрана не е изрично вписано в договора, за такова се приема датата на подписване на договора за охрана. За някои колеги това обстоятелство е формалност, но практиката показва друго. Точните времеви координати на стартиране на охранителната протекция се явяват тези, които определят началната рамка на поетата от частното охранително дружество отговорност. От друга страна, фактическото поемане на обекта под охрана от изпълнителя по договора за охрана- частното охранително дружество, е и началния момент за отчитане на плащанията по договора, освен ако не е предвидено друго обстоятелство, изрично вписано в договора.

 

Поемане на обект под охрана не е моментно краткосрочно и формално мероприятие. В МЕТОДИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИД ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: „ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА“ /Подвид: „Охрана на имуществото на физически или юридически лица със силите на служители на частни охранителни дружества“/“, издадена от Алианса през 2017 г., поемане на обект под охрана е изведено в трети етап, стъпка 5 от процедурата за организиране на охраната на обект под охрана.

Конкретно в методиката стъпка 5 е описана по следният начин:

„…Стъпка 5- подготовка за поемане на обекта под охрана. При тази стъпка се извършва следното:

– подготовка на дежурните стаи, КПП;

– подготовка на наличната система за физическа защита, като особено внимание се обръща на пропускателно- заградително- филтриращите елементи;

– подготовка пригодността и оборудването на площадките за проверка на МПС, техните товари, както и за проверка на личния багаж на лицата, преминаващи през КПП;

– подготвя се помещение за пребиваване на задържани лица до предаването им на органите на МВР;

– проверка на системите за видеонаблюдение, системите за контрол на достъпа, СОТ и другите спомагателни системи за сигурност;

– на всички охранители, които ще бъдат задействани в обекта под охрана се прави обучение от две части- теоретична подготовка и инструктаж на работното място- относно особеностите на охраната на обекта; реда и начина за изпълняване на служебните им задължения; реда и начина за съхраняване и водене на документооборота на обекта;  носене на униформата, идентификационните баджове; използване средствата за радиовръзка; графиците за работа; начините за смяна на дежурните при заболяване или лични проблеми; реда за приемо- предаване на смените; реда за пропускане на лица през КПП; реда за пропускане на МПС и товари през КПП; правилно и качествено водене на служебните книги, дневници и книги за ежедневния инструктаж; забраните на охранителите; действията на охраната при различни рискови и кризисни ситуации, както и при нападение над обекта; запознаване с възложителя и упълномощените от него лица, техните автомобили; списъците на служебните МПС на възложителя; образците от разрешителни документи за пропускане на външни лица и такива по външни договори на територията на обекта и др. и практическо обучение на терен- посещават се дежурните стаи, КПП, залите за видеоконтрол, установките с противопожарно оборудване; обхождат се маршрутите за обход /основни и резервни/; указват се местата за блокиране и засади; посещават се евакуационните изходи, пътищата и маршрутите за евакуация, районите за безопасно пребиваване; отработва се тактиката на действие на охраната при различни оперативни ситуации; отработват се действията на охраната по опазване на местопроизшествие; отиграва се примерно извършване на претърсване на обекта и територията; обозначават се местата за посрещане на екипите на МВР при взаимодействие; обозначават се местата за подход на реагиращите екипи при получаване на сигнал „ТРЕВОГА“ от СОТ и др. Целта на работата с охранителите е те да бъдат теоретично и практически напълно подготвени за поемане на обекта под охрана, а не да се учат по време на работа…“.

 

Моментът на поемане на обекта под охрана е от изключителна важност за успешното стартиране на изпълняване на договора за охрана от съответното частно охранително дружество, поради ред причини, някои от които са:

 1. Правилна подготовка на охранителния персонал за изпълняване на охранителната задача;
 2. Правилно и пълноценно подготвяне на дежурните стаи, дежурните автомобили и останалото оборудване, задействано по договора за охрана;
 3. Доброто екипиране и оборудване на охранителния състав;
 4. Окончателното определяне на постовете, основните и запасните маршрути, районите за блокиране, засади и неутрализиране на нарушители „на терен“;
 5. Укомплектоването на обекта под охрана със съответната документация;
 6. Укомплектоване и оборудване на обекта с указаните в ЗЧОД информационни табели и указания;
 7. Подготовка за пълноценно изпълняване на пропускателния режим;
 8. Стартов оглед на системата за физическа защита;
 9. Провеждане на проверка на системите, включващи технически средства за сигурност;
 10. Окончателни инструктажи и обучения на охранителния състав;
 11. Други мероприятия.

 

Отговорността, кояточастните охранителни дружества /респективно служебните лица, които организират охраната на съответния обект/ поемат още от момента на подписване на съответния договор за охрана, изисква задълбочени знания и при възможност придобит опит относно провеждане на пълния комплекс мероприятия при поемане на обект под охрана.

 

От всичко гореизложени може да се определят:

 1. Цел на правилното поемане на обекта под охрана- адекватна подготовка на обекта и охранителния състав за успешно стартиране на изпълняването на договора за охрана.
 2. Задачи на правилното поемане на обекта под охрана- изпълняване на всички предписани от методиката на Алианса мерки и мероприятия за успешно последващо изпълняване на договора за охрана от частното охранително дружество.

 

* * *                                                                                                                                                                               

 

ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СИЛИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА /С ИЛИ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА СИГУРНОСТ/

 

Видът охрана на имуществото на физически или юридически лица със силите на служители на ЧОД /с или без помощта на технически средства за сигурност/ е на второ място по търсене от клиентите на охранителните услуги.

Лидерското място, като относителен дял от общата охранителна дейност, в охранителния бизнес неотменно принадлежи на охраната на имущество на физически или юридически лица с помощта на СОТ и видеонаблюдение. В настоящия материал ние няма да се занимаваме с този подвид охрана на имущество, а само ще го отчетем като помощен /използване на технически средства за сигурност/ към охраната със силите на служители на частните охранителни дружества.

По смисъла на ЗЧОД, охраната на имуществото на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, но погледнато в дълбочина, трябва да се добави еднозначно, че охранителната протекция при извършване на този вид частна охранителна дейност не се изчерпва с изрично написаното в ЗЧОД. По същество, видът ЧОД, описан в Чл.5, (1), т.2 от ЗЧОД предполага следната охранителна протекция:

 1. Защита на живота, здравето и личната неприкосновеност на намиращите се в обекта под охрана лица;
 2. Защита целостта и неприкосновеността на обекта и подобектите под охрана;
 3. Опазване целостта и неприкосновеността на имуществото на възложителя, намиращо се на територията на обекта под охрана;
 4. Опазване целостта и неприкосновеността на имуществото на лицата, намиращи се на територията на обекта и подобектите под охрана;
 5. Осигуряване на нормален работен процес на територията на обекта под охрана;
 6. Адекватни действия на охраната при възникване на рискови и кризисни ситуации, предизвикани от природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари и терористични въздействия.

 

Охраната на имущество е неразривно свързана с гарантираното от Конституцията на Република България право на собственост. Освен нея и националното законодателство гарантира на всички български граждани и юридически лица еднакви правни условия за развитието и защитата на собствеността.

Обект на охрана на имущество могат да бъдат ценности, материали, стоки, готова продукция, селскостопанско и домашно имущество, технически съоръжения и системи.

Обектите на охрана могат да бъдат както стационарни, така и подвижни. В повечето случаи се касае за охрана на обекти, в които се намира определен вид имущество.

Осъществяването на този вид частна охранителна дейност е свързано със съчетанието на отделните елементи, чрез които се постига защита срещу противоправни посегателства и противозаконни намеси в дейността на обектите /система за физическа защита/.

Такава система се изгражда в комбинация от следните елементи:

 1. Персонал за физическа защита;
 2. Физически бариери, портали и други заграждащи приспособления;
 3. Сигнално-охранителни известителни системи;
 4. Видео и телевизионна техника;
 5. Охранително осветление и аудио- сигнализация;
 6. Комуникационни средства;
 7. Транспортни средства;
 8. Служебни животни;
 9. Служебни помещения и тяхното оборудване.

За постигането на пълноценна физическата защита на обектите под охрана, от основно и съществено значение е осигуряването на пропускателния режим. Пропускателният режим, чрез осъществяване по отношение на влизащи/ излизащи и пребиваващи в охранявания обект лица и превозни средства, оказва филтриращ ефект и поддържа висока степен на сигурност по отношение на преминаващите и пребиваващите в обекта лица и МПС.

Охраната на имуществото на физически или юридически лица се извършва по три основни начина:

 1. Фзическа охрана- със служители на частни охранителни дружества или звена за самоохрана;
 2. Охрана с технически средства- видеонаблюдение, СОТ, системи за контрол на достъпа и др.;
 3. Смесен тип- физическа охрана плюс технически средства за сигурност /СОТ, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и др./.

Практиката от последните години ясно показва, че предпочитан начин на извършване на охрана на имуществото се явява смесеният тип. При неговото използване знанията, уменията и професионализмът на служителите на частното охранително дружество, подплатен от достоверна, своевременна и отсята информация, придобивана в реално време от техническите средства за сигурност, дават най- добри плодове. Умело разставените технически средства за сигурност дават по- добър обзор и представа за състоянието на сигурност на територията на обекта под охрана в реално време, дори и при отсъствие на видимост.

 

 Нека се върнем на момента преди поемане на обекта под охрана.

Към този момент се предполага, че необходимите мероприятия, предписани от „Методика за организиране на охраната“- изработена и предоставена от АПТ- АРХАНГЕЛ, са извършени от специалисти на частното охранително дружество. Приемаме, че същите са посещавали обекта под охрана и са направили подробен оглед, както следва: отвън- навътре.  При огледа трябва да са били определени:

– наличие и състояние на оградата на обекта;

– подстъпи до порталите и входовете (асфалтови и черни пътища);

– брой, състояние и осигуреност на порталите и входовете, наличие на функциониращо КПП или помещение за дежурния по КПП със съответните жизненоподдържащи функции;

– техническо състояние и пригодност на заградителните и пропускателните устройства и съоръжения;

– основни помещения и площадки под охрана, комуникации и подстъпи към тях, наличие на СОТ или видеонаблюдение;

– места и условия за нахождение на постоянни постове (ако клиентът изисква такива);

– маршрути и техните особености за патрулиране на територията на обекта;

– количество служители за качествено изпълнение на охранителната задача;

– необходимост от въоръжена охрана;

– материално осигуряване на караулните помещения, съгласно конкретната охранителна задача и спецификата на обекта;

– пропускателен режим- условия, особености, изисквания на клиента;

– наситеност на преминаването през КПП и товарните портали, особености при отбелязването на преминаващите хора и МПС;

– способи и начини за взаимодействие със служителите на клиента;

– допълнителни условия по охранителната протекция.

След уточняване на гореописаните подробности, би трябвало експерти от охранителното дружество да са извършили пълно и подробно охранително обследване на обекта под охрана, което да е било представено във вид на писмен протокол на клиента. След приемане на охранителния пакет от негова страна /виж „Методика за организиране на охраната“, изд. от АТЛАС през 2017 г./ и в последствие подписан договор за охрана, трябва да е изготвен план за охрана на обекта. Паралелно с оформянето на плана за охрана, трябва да е била приложена грамотно и ясно начертана схема на обекта, на която да са нанесени оградата, външните подстъпи към входовете- товарните и КПП, помещенията, вътрешните пътища и комуникации, дежурните стаи, местата за постоянни постове, маршрутите на движение на патрулите и всички други особености на охранявания обект. Схемата трябва да е максимално нагледна и детайлна. Ще бъде полезно при работата ви, а и органите на МВР държат на прегледността и точността й.

 

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, КОЯТО СЕ НАМИРА В ДЕЖУРНАТА СТАЯ

 

Към момента на поемане на обекта под охрана, трябва да се извърши подготовка на документацията, необходима в дежурната стая:

При извършване на дейност по охрана, служителите, които са задействани по изпълнение на съответната охранителна задача са длъжни да съхраняват, изучават и попълват:

 1. Договор за охрана с приложения (ксерокопие);
 2. Копие от лиценза за извършваната охранителна дейност;
 3. Протокол за извършено охранително обследване;
 4. План за охрана;
 5. План за пропускателния режим на обекта;
 6. Инструктаж за спецификата на извършваната охранителната дейност, подписан от охранителите;
 7. Начална оценка на състоянието и степента на сигурност на обекта под охрана /изисква се при охрана на обекти с повишен риск от пробиви в сигурността/;
 8.  Опис с данни на оръжието /при въоръжена охрана/;
 9. Копия на разрешителните за носене на оръжие на охранителите /при въоръжена охрана/;
 10.  Данни за МПС на фирмата, ако са задействани в изпълнението на охранителната задача;
 11. График за смените на охранителите;
 12. Бланка- протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР;
 13. Доклад за използване на физическа сила и помощни средства;
 14. Доклад за използване на огнестрелно оръжие;
 15. Отчет за изпълнението на охранителната задача;
 16. Инструкция за действията на служителите на фирмата при изпълнение на различни охранителни задачи;
 17. Списък на охранителите, задействани по договора за охрана;
 18. Задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;
 19. Оценка на риска;
 20. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на органите на МВР;
 21. Тетрадка за вписване на резултатите от проверка на огнестрелното оръжие от служба „КОС“ на МВР;
 22. План за действие на охраната при възникване на кризисна ситуация, предизвикана от терористични въздействия;
 23. План за действие на охраната при природни бедствия, аварии и катастрофи, пожари;
 24. План за взаимодействие с органите на съответното РУ на МВР/съгласува се с Началника на РУ на МВР/;
 25. План за комуникация със средствата за масово осведомяване;
 26. Други документи, изисквани според спецификата на охранявания обект.

Всички документи трябва да са акуратно подвързани и събрани в папка. Съхраняват се на сухо и чисто място, достъпът до тях да се извършва с чисти ръце, като след завършване на определените действия всички документи старателно да се приберат обратно по местата им.

Наличието на всички необходими документи е от изключителна важност за нормалното протичане на изпълняване на договора за охрана. Като изключим факта, че при проверка от компетентните органи, първото, което се контролира е наличието, комплектността и правилното водене на документацията, същата е полезна при изпълняване на служебните задължения на охранителите. Особено важни са инструкциите и инструктажите, които водят служителите на ЧОД по правилния път при възникване на рискови или кризисни ситуации, предизвикани от различни въздействия.

Наличността, правилното попълване и доброто съхраняване на документацията се проверява от:

 1. Старшите на смени- постоянно по време на смените;
 2. Старшия на обекта- поне веднъж на три дни;
 3. Ръководителя на охранителната дейност- при проверка и посещаване на обекта.

При откриване на нередности или неточно/ непълно водене на документооборота, старшите служебни лица незабавно вземат мерки за привеждането му съгласно изискванията. Особено внимание да се обръща на водене на ежедневния инструктаж. Със заповед трябва да са определени отговорни лица за провеждане на ежедневния инструктаж във всяка смяна. Темите на инструктажите да са актуални и съобразени с реално изпълнямваните служебни задължения на охраната, със спазване правилата за лична и колективна безопасност, с тактиката на действия на наряда при възникване на рискови или кризисни ситуации, предизвикани от различни въздействия над обекта под охрана.

Документооборота да се води четливо, грамотно, със син химикал. Поправки, зачерквания, късане на листи и други неправилни манипулации по документацията не се допускат. Книгите, тетрадките и кочаните трябва да са прошнуровани и прономеровани по съответния начин. Копието на договора за охрана трябва да е със заличени служебни данни /суми на договора, лични данни и др./. Планът за пропускателния режим трябва да е съгласуван с възложителя по договора за охрана и да е закачен на видно място в дежурната стая.

Препоръчваме в дежурната стая да присъстват и копия от трудовите договори на задействаните служители, като личните им данни да са затъмнени.

 

ИНФОРМАЦИОННИ И УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ                                                                                                                                                    

 В алинея 2 на чл.30 от ЗЧОД е фиксирано изискването, че гражданите трябва задължително да се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, а това обикновено е централният вход- изход, контролно- пропускателният пункт, товарните КПП и други входове, че: „Чл.30 (1) При извършване на дейността по чл. 5 охранителите:

изискват спазването на установения от възложителя по договора пропускателен режим при влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него, включително чрез даване и спазване на задължителни указания при:

а) проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите;

б) проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните им документи“).

Тези изисквания са двустранни:

– от една страна, да се опази охраняваният обект съобразно подписания договор и в съответствие с националното законодателство;

– от друга, да се спазват гражданските права, свободи и достойнство на гражданите, които да се уведомяват за съответните изисквания.

За да се изпълни този двустранен процес, частните охранители трябва теоретично и практически да бъдат обучени относно познаването на ЗЧОД и опазването на гражданските права, свободи и достойнство на гражданите. Предназначението на информационните табла е насочено по няколко направления:

 1. Превенция на евентуални опити за проникване на територията на обекта, внасяйки забранени или ограничени по количество, качество и съдържание багажи и товари;
 2. Повишаване на нивото на дисциплината и вътрешния ред на територията на охранявания обект;
 3. Ограничаване и пресичане на изнасянето от обекта на багажи, товари и документи, забранени или ограничени от пропускателния режим;
 4. Повишаване отговорността на частните охранителни компании по о съществяване на охранителния режим на територията на охранявания обект;
 5. Защита на интересите на възложителя по договора за охрана от кражби, нелоялна конкуренция, промишлен шпионаж и икономическо разузнаване в ущърб на неговите интереси;
 6. Ограничаване на възможностите за извършване на терористични актове и бомбени атентати на територията на охранявания обект;
 7. Оптимизирано и оперативно съдействие на органите на МВР при издирване, установяване и задържане на извършители на противоправни дияния на територията на охранявания обект.

Полезна практика е частните охранители да насочват вниманието на преминаващите лица към съдържанието на информационните табла. Самите табла е препоръчително да се изготвят в ярки и лесно забележими цветове, с едър и достатъчно различим шрифт. Таблата да се поставят на равнището на очите на среден на ръст човек, но по начин, който да препятства повреждането им от недоброжелатели. Препоръчително е таблата да не се изработват във вид на лепяши стикери, а от стабилни и плътни материали, позволяващи преместването им без разрушаване или повреждане.

Алинея 3 от същия член предписва проверката да се извършва по начин, който да не уронва честта и достойнството на гражданите. На практика комуникацията с лицата, преминаващи процедури на проверка по чл.30 от ЗЧОД се изгражда с опита на извършващия проверката частен охранител. Сложността в самото извършване на действията по проверка е наличието на противоречие и конфронтация между проверяващия и проверявания. От едната страна е охранителят- изпълнява служебните си задължения, въпреки своите разбирания и желания, а от другата страна стои проверяваният- с предварителната си психологическа настройка за уронване на достойнството и авторитета. Именно, за да не се наруши тънката граница в отношенията проверяващ- проверяван, частните охранители трябва да са подготвени и инструктирани относно следното:

– избирателен подход към всеки проверяван (разликата е в степента на съмнение, пораждаща у частния охранител личността на проверявания);

– висок праг на търпимост у частния охранител, спрямо поведението на проверявания, но точно спазване на границите на допустимото;

– служебна учтивост и сдържаност при контакта с проверявания, преодоляване на агресията от негова страна с помощта на отработени прийоми и психологични похвати;

– отлично познаване и спазване на нормативната уредба, предписваща правата и задълженията както на проверяващия, така и на проверявания.

В алинея 4 е предписано чрез информационните табла гражданите да се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. Техническите средства за наблюдение и контрол са разнообразни и все по- високотехнологични. В широката практика, обаче най- често приложение намира дигиталното видеонаблюдение. То е изключително удобно поради следните си характеристики:

– безпристрастност и обективност при отразяване и фиксиране на обстановката;

– непрекъснат режим на работа без необходимост от специално обслужване и контрол;

– голям капацитет на складираната информация, възможност за нейното текущо и архивно систематизиране;

– възможност за гъвкавост при изграждане на системи за наблюдение и контрол;

– възможност за включване и съвместна безконфликтна работа с други системи за охрана и сигурност;

– възможност за предаване на информация по безжичен път;

– възможност за предаване на информация по интернет до различен брой потребители, включително и в онлайн режим;

– възможност за осъществяване на оперативна обратна връзка и изпълнение на дистанционни команди;

– съвместимост на системата с GPS- наблюдение и локализация;

– признаване на записите от системата като веществени доказателства.

Освен чрез основните информационни табла, охранителните дружества практикуват изработване на стикери и табелки с графично изображение на видеокамера и текст : „обектът е под видеонаблюдение“ или други подобни текстове. Тези материали се поставят на видно място, обикновено на централните входове и КПП.                                                                                                                                                

       

     ВИДЕОЗАПИСИ:

В чл. 30 (5) от ЗЧОД законодателят разпорежда получените видеозаписи от системите за видеонаблюдение и контрол да се унищожават най-късно в 30-дневен срок след извършването им, за което да се съставя протокол от ръководителя на охранителната дейност, освен в случаите, когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление. Непосредствено след това задължително указание, алинея 6 гласи: „Получените видеозаписи, съдържащи данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление, се предават на правоохранителните органи“.

Унищожаването на видеозаписите в законно установения 30- дневен срок става по установена процедура, която изисква ръководителят на охранителната дейност да състави протокол за унищожаването им. Изключение от тази процедура са случаите, когато направените записи съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или белези за извършено престъпление. В тези случаи получените записи трябва да се предадат на органите на МВР, като за предаването се съставя протокол за доброволно предаване /обикновено служителите на МВР или Прокуратура го носят със себе си/, екземпляр от който остава при ръководителя на охранителната дейност.

 

Прилагаме примерен протокол за проверка и унищожаване на видеозаписи:

 

ПРОТОКОЛ

 

За проверка и унищожаване на видеозаписи, получени от използвани за обезпечаване на сигурността системи за наблюдение и контрол на охраняван обект:………………………………………………………………………………………………………………………..

Днес, …………………………… г.,

подписаният: ……………………………………………………………………………………………………………,

на длъжност:……………………………………………………………………………………………………………..

(ръководител на охранителна дейност),

в присъствието на:

1……………………………………………………………………………………………………………………………….,

на длъжност:…………………………………………………………………………………………………………….,

2……………………………………………………………………………………………………………………………….,

на длъжност:…………………………………………………………………………………………………………….,

извърших проверка на направените видеозаписи за периода:

от: …………………………………..

до: ……………………………………

(носители: …………………………………………………………………) на основание чл.30, ал.5 от Закона за частната охранителна дейност и не констатирах съдържание на данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление съгласно чл.30, ал.6 от Закона за частната охранителна дейност.

При наличието на това основание унищожавам направените записи за посочения период.

 

Ръководител на охранителна дейност:

 

Подпис: ………………………..

 

Присъствали:                                                                              

                                                                                                 

                               1: ………………………………..

 

2: ………………………………..

 

* * *

Видеозаписите, при преглеждането на които се установи, че има фиксирано нарушение на обществения ред или престъпление, се предават от ръководителя на охранителната дейност на органите на МВР или МО.При предаването се оформя докладна записка, в която се описват обстоятелствата, които съдържа заснетото, какво е нарушението и на кого се предава информацията.В тази алинея основна роля има ръководителят на охранителната дейност, тъй като преценката относно състав на престъпление или наличие на нарушение на обществения ред, е изцяло негова- основана на опита и компетентността му.Прилагаме примерна докладна записка:

 

 

До:

……………………………………..

/описва се органът на когото се предава информацията/

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Относно предаване на заснет видео- материал от

………………………………………………………………………………………………………………………………….

на обект:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Записът е направен на …………………….. от ………………………….  до …………………….  часа

от техническо средство за сигурност:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

След извършения преглед на записаната информациа от комисия в състав:

 1. ……………………………………………………………………………….. – Председател
 2. ……………………………………………………………………………….. – Член
 3. ……………………………………………………………………………….. – Член

се установиха обстоятелства, даващи обективно основание за предположение за извършване на:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ нарушение на обществения ред или престъпление/

Описание на видяното:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

/съдържателна част/

 

Длъжностно лице- ръководител на охранителна дейност :

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

гр………………………

Дата: …………………….

 

* * *

 

 

ОБОРУДВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА КПП И ДЕЖУРНИТЕ СТАИ                                                                     

 

За да сте изрядни и подготвени за приемане на обекта под охрана, оборудвайте дежурните стаи и КПП със следното:

 1. Информационни табели с указания относно пропускателния режим- поставят се на видно място. Изработват се от плексиглас или фолио. Ако има технически системи СОТ или видео-наблюдение, също трябва да са обозначени с информационни табели или стикери;
 2. План на пропускателния режим- закача се на видно място;
 3. Образец от пропуска или определения от пропускателния режим документ, с който лицата могат да влизат и да се придвижват на територията на обекта;
 4. Прибрани в папка или кутия всички необходими документи, съгласно ЗЧОД;
 5. Обозначителен стикер, указващ коя фирма охранява обекта;
 6. Окачват се на лесно достъпно място помощните средства на охраната- гумена или пластмасова палка и белезници;
 7. Пригответе изправен и зареден мощен прожектор с резервни батерии;
 8. В резерв имайте свещи и кибрит, желателно и фенер на течно гориво/ съхранявайте ги съгласно противопожарните изисквания;
 9. Проверете средствата за комуникация, ако има такива;
 10. Проверете за наличието и изправността на средствата за индивидуална и колективна защита- противогази (ако се полагат), пожарогасители, средства за потушаване на пожари, ПП табло, каски (ако са предвидени);
 11. Изисквайте от дежурните да си обособят постоянно място за закачане на връхните дрехи;
 12. Не разрешавайте хранене в района на прием на документи на граждани и МПС на КПП.За консумиране и почивка определете отдалечени от работното място на дежурния пространство или друга стая;
 13. За проверка на товарите на МПС предвидете стълба и осветление;
 14. Погрижете се да има запасни химикалки и други офис- материали;
 15. Проследете за хигиената и наличието на консумативи в местата за физиологични нужди;
 16. Дежурните стаи трябва да са снабдени с достатъчно количество питейна вода, а при възможност и с устройства за правене на чай и кафе;
 17. При възможност снабдете дежурната стая с дигитален фотоапарат с достатъчна памет;
 18. Проследете средствата за свръзка на охраната да имат изправни зарядни устройства и да са в постоянна готовност за използване;
 19. Предвидете подходящо помещение за пребиваване на задържани лица, съобразено с изискванията, докато се изчаква предаването им на органите на МВР;
 20. При възможност осигурете шкафчета или други мебели, които трайно се заключват за личните вещи на наряда;
 21. В случай на съхраняване на служебното оръжие и боеприпаси на територията на дежурната стая, направете справка със служба КОС на съответното РУ МВР относно изискванията.Спазвайте ги точно и стриктно;
 22. Погрижете се за поддържане на добра температурна среда и достатъчно достъп на свеж въздух в дежурните помещения;
 23. Внимателно подгответе дежурните стаи и КПП за отбрана, в случай на нужда. Проверете ключалки, ключове, резета, защитни решетки, определете рисковите места за евентуален саботаж на наряда. Във връзка с това определете, запишете и изисквайте от охраната да научи позивните при различните ситуации (нападение на поста, пожар, природни бедствия, ранен или убит охранител,СИГНАЛ „СБОР“ и т.н.);
 24. Поставете на удобни за писане постоянни места документите, които се водят ежедневно. Изисквайте да се поддържат в добър външен вид и да са правилно попълвани;
 25. Направете двустранен (между вас и възложителя) приемо- предавателен протокол за имуществото, което приемате в дежурните помещения. Прикрепете го към договора за охрана.

    

 ПОДГОТОВКА НА ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ                                                     

 

 Пропускателните съоръжения са особено важно звено при изпълняване на пропускателния режим в обекта под охрана. Най- разпространените пропускателни съоръжения са портали, бариери и врати. Пропускателните съоръжения могат да бъдат автоматични, механични или ръчни, според начина на привеждане в действие. Някои пропускателни съоръжения са свързани в системата за контрол на достъпа, което ги прави особено ефективни. При такова свързване, възложителят има възможност да проследи времето и личността на всеки, който преминава през пропускателното съоръжение, нещо повече- часто се използват и нива на достъп за определени зони на територията на обекта под охрана, като за всяка зона може да бъде установено отделно пропускателно съоръжение.

 1. Проверете работата и функционирането на бариери, портали и други заградително- пропускателни съоръжения. При нужда изискайте да се смажат, боядисат, освежат, поправят или заменят от възложителя. Ако прецените, че има нужда от допълнителни средства за охрана, поискайте от възложителя да ги установи (по договор за негова сметка);
 2. Оборудвайте заградително- пропускателните съоръжения със съответните знаци „СТОП“ и с информационни табели относно пропускателния режим;
 3. Проследете заградителните съоръжения да бъдат настроени на изходно положение „ЗАТВОРЕНО“, ако са автоматични;
 4. Проследете дежурните да поддържат периметъра около заградително- пропускателните съоръжения чист и подреден. Ако има нужда от основно почистване, изискайте го от възложителя, ако той откаже- направете го със силите на наряда и след това изисквайте да се поддържа;
 5. Подгответе подстъпите и приспособленията за проверка на товарите на преминаващите МПС. Избирайте, по възможност, заслони, завет и добре осветени площадки, в непосредствена близост (визуална) с КПП.

По този пункт прилагаме Наредба за системите за физическа защита на строежите:

 

 

НАРЕДБА № 7 от 08 .06.1998 г. ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СТРОЕЖИТЕ

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С тази наредба се определят категориите на системите за физическа защита (СФЗ) на строежите и техническите изисквания към техните елементи.

(2) Наредбата не се отнася за строежите със специален режим на допуск към Министерството на отбраната и другите видове войски, Министерството на вътрешните работи (МВР), Националната следствена служба и Министерството на външните работи.

(3) Системите за физическа защита на ядрените съоръжения и за съхраняване на ядрен материал се определят съгласно Наредба № 8 от 1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал (ДВ, бр. 83 от 1993 г.).

Чл. 2. (1) Системите за физическа защита са комплекс от елементи за охрана на даден строеж или отделни негови обекти (сгради, помещения или съоръжения), който може да включва:

 1. персонал за физическа защита;
 2. физически бариери;
 3. сигнално-охранителни известителни системи;
 4. телевизионна техника;
 5. охранително осветление;
 6. комуникационни средства;
 7. транспортни средства;
 8. служебни животни;
 9. служебни помещения и тяхното оборудване.

(2) Проектирането на СФЗ и изборът на елементите, включително тяхната комбинация, се извършва съобразно категорията на СФЗ, определена по приложение № 1, като се отчитат условията, при които ще работят елементите, в зависимост от вида, големината и спецификата на охранявания строеж.

Чл. 3.(1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Отделни обекти (сгради и помещения) в строежи, които са предназначени за съхранение на злато и други благородни метали, парични средства и ценни книжа, взривни вещества, оръжия, боеприпаси, силнодействащи отровни вещества и материали, отделящи вредни тежки газове, радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, опиати и наркотични средства и материали, които съдържат секретна информация, се осигуряват с I категория СФЗ, като за тях се предвижда самостоятелна телефонна или радиотелефонна връзка.

(2) Съблекалните за състезателите, служебните помещения за длъжностните лица и репортерските кабини се осигуряват с физически бариери. Проходите за влизане и излизане на състезателите и длъжностните лица на игралното поле на стадионите се осигуряват с тунелни проходни съоръжения, в това число и подвижни.

Чл. 4. Жилищни сгради над два етажа и с повече от 6 жилища се предвиждат с входни врати с електрически секретни брави, домофонни уредби и слаботокови инсталации за самостоятелни телефонни чифтове.

 

Глава втора

КАТЕГОРИИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) (1) Категорията на СФЗ се определя в зависимост от осигуряване на необходимата надеждност на физическа защита на строежите по приложение № 1.

(2) (Попр. – ДВ, бр. 82 от 1998 г.) Първа категория СФЗ са системи, които включват елементите, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 1-6, и необходимите за тяхното обслужване служебни помещения, оборудване и транспортни средства, като елементите физически бариери се дублират със сигнално-охранителни известителни системи или телевизионна техника.

(3) (Нова – ДВ, бр. 52 от 1999 г., изм., бр. 84 от 2000 г., попр., бр. 93 от 2000 г.) За посочените в приложение № 1 обекти първа категория СФЗ с номера по ред 1, 2, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 26 и 27 елементите физически бариери се дублират със сигнално-охранителни известителни системи и телевизионна техника.

(4) (Попр. – ДВ, бр. 82 от 1998 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Втора категория СФЗ са системи, които при необходимост включват следните елементи:

 1. персонал за физическа защита или сигнално-охранителни известителни системи, изведени на централен пулт;
 2. физически бариери;
 3. телевизионна техника-в случаите, когато се предвижда персонал за физическа защита;
 4. охранително осветление;
 5. комуникационни средства- в случаите, когато се предвижда персонал за физическа защита;
 6. необходимите служебни помещения, оборудване и транспортни средства за обслужване на съответно предвидените персонал за физическа защита, сигнално-охранителни известителни системи и/или телевизионна техника.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Трета категория СФЗ са системи, елементите на които се определят по целесъобразност, в съответствие с желаната от собственика надеждност на физическата защита.

Чл. 6. Категорията на СФЗ за отделни обекти в един строеж може да бъде различна от категорията на СФЗ на строежа като цяло.

Чл. 7.(1) В генералния (застроителния) план на строежите с I и II категория СФЗ по правило се предвижда еднопосочен охранителен обходен път с трайна настилка и с широчина най-малко 3 m. Изключения се допускат, когато не съществуват градоустройствени възможности за изграждане на охранителен обходен път.

(2) Когато се предвиждат сигнално-охранителни известителни средства, комбинирани с телевизионни системи за наблюдение и контрол, по периметъра на строежите се проектира ивица между оградата и охраняваните строежи с широчина най-малко 3 m.

(3) Изключения се допускат за случаите, когато не се предвижда охранителен обходен път или не съществуват градоустройствени възможности за проектиране на ивицата по ал. 2. В тези случаи сигнално-охранителните известителни средства и телевизионните системи за наблюдение и контрол се разполагат по фасадните стени и/или оградите.

Чл. 8. (1) За строежите се осигурява охранителен контролно-пропускателен режим, както следва:

 1. при СФЗ I категория-до 3 входно-изходни контролно-пропускателни пункта (КПП);
 2. при СФЗ II категория-до 2 входно-изходни КПП;
 3. при СФЗ III категория-един входно-изходен КПП;
 4. за стадиони-най-малко 3 входно-изходни КПП.

(2) Резервни или непостоянно използвани входно-изходни КПП се допускат, когато това е свързано със спецификата на ползване на строежа и след съгласуване с териториалните органи на МВР при условие, че по време на тяхното неизползване не се нарушават изискванията на категорията СФЗ.

(3) Индустриалният железопътен транспорт на територията на предприятията се осигурява с охранителен контролно-пропускателен режим чрез един обединен или по един входен и изходен КПП.

(4) За изпълнение на контролно-пропускателен режим до входно-изходните КПП се предвиждат допълнителни съоръжения (подвижни стълби, платформи, площадки и др.), които осигуряват възможност за проверка на товара в транспортните средства.

 

Глава трета

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СФЗ

Раздел I

Решетки

Чл. 9.(1) Решетки се предвиждат за отделни обекти или за целите строежи, в зависимост от категорията на СФЗ.

(2) С решетки се защитават врати, прозорци, капандури, колектори и други отвори, през които може да се проникне.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Елементите на решетките трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. за строежи със СФЗ I и II категория да са изпълнени от стомана клас АIII или конструкционна стомана;
 2. да са надеждно закотвени, а за строежи със СФЗ I категория да са закотвени в обрамчващи отвора стоманобетонни пояси;
 3. стъпката на вертикалните елементи на решетките трябва да е най-много 150 mm.

 

Раздел II

Огради, оградни съоръжения и задържащи съоръжения

Чл. 11.(1) Огради и оградни съоръжения се предвиждат за отделни обекти или за целите строежи.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Оградите и оградните съоръжения могат да бъдат стоманобетонни, решетъчни или мрежести. Типът и височината им се определят в зависимост от големината, предназначението и местоположението на строежа и от предписанията на извършеното охранително обследване.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Оградите и оградните съоръжения се проектират по индивидуални проекти с височина от 1,5 до 2,5 m. Оградите на строежи, чиято технологична дейност е свързана с лесно запалими материали, взривни и силнодействащи отровни вещества, се проектират с височина най-малко 2,2 m.

Чл. 12.(1) Външният вид на оградите и оградните съоръжения се проектира в хармонично съчетание с околната среда.

(2) Оградата по възможност се проектира с правилни геометрични форми, без излишни чупки и криви.

(3) При наклонени терени за оградите и оградните съоръжения се осигурява минимално изискващата се за различните категории СФЗ височина по цялата им дължина.

Чл. 13. Оградите и оградните съоръжения трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) стъпката на вертикалните елементи на решетъчните огради и оградните съоръжения трябва да е най-много 150 mm;
 2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) при монтиране на мрежести огради долният край на мрежите задължително се вбетонира;
 3. други специални изисквания, свързани с повишаване надеждността за преодоляване на оградата и оградните съоръжения, поставени със заданието за проектиране.

Чл. 14. За строежите с I категория СФЗ към оградите и оградните съоръжения се предвиждат задържащи, контролиращи и спиращи достъпа съоръжения.

Чл. 15.(1) Към оградата се предвиждат отделни врати за транспортните средства и пешеходците.

(2) Допуска се за КПП с денонощен режим вместо врати да се проектират спиращи достъпа съоръжения.

(3) Вратите на КПП на стадионите, включително на резервните и непостоянно използваните, се проектират за отваряне навън и застопоряване в отворено положение.

 

Раздел III

Охранително осветление

Чл. 16.(1) Охранителното осветление се проектира с показатели, удовлетворяващи изискванията на съответната категория СФЗ и нейните елементи (телевизионни камери, сигнализиращи устройства и др.).

(2) Охранителното осветление трябва да осигурява осветяване и възможност за наблюдение на целия строеж, оградите и оградните съоръжения, подстъпите към тях, дворните пространства и отделните охранявани сгради, техните фасади или съоръжения.

Чл. 17. Системата за охранителното осветление трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да е осигурена защита срещу умишлено прекъсване и повреждане;
 2. да е със самостоятелно захранване и централно включване и изключване;
 3. да е осигурена с резервно захранване;
 4. да може безпрепятствено да се включват и изключват отделни части от нея;
 5. да осигурява минималната осветеност от 5 lx за наблюдение с просто око;
 6. (изм. – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) да осигурява осветеност съобразно техническите параметри на телевизионната техника в строежа;
 7. да осигурява номиналната изисквана осветеност за време не повече от 15 s от момента на включване;
 8. осветителните тела се монтират на пилони, върху фасадите на сгради или върху строителни съоръжения на височина най-малко 3 m; когато се използват за наблюдение на оградите и оградните съоръжения, осветителните тела се монтират на пилони, които са различни от пилоните на оградите и оградните съоръжения, на разстояние не по-малко от 3 m навътре в строежа.

 

Раздел IV

Сигнално-охранителни известителни системи

Чл. 18.(1) Сигнално-охранителните известителни системи за защита се предвиждат в зависимост от категорията на СФЗ на строежа.

(2) Проектите на сигнално-охранителните известителни системи могат да се изработват от:

 1. специализираните органи на МВР;
 2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) проектанти, на които е дадено разрешение от МВР.

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Проектите и елементите на сигнално-охранителните известителни системи, телевизионните системи, контролиращите достъпа съоръжения и сигнално-охранителните известителни системи за периметрова охрана трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са избрани в съответствие с технологичните изисквания на фирмите производители при спазване на изискванията на чл. 2, ал. 2;
 2. системите за физическа защита от I и II категория, изработени по реда на чл. 18, ал. 2, т. 2, да са съгласувани със специализираните органи на МВР.

(2) В случаите, когато физическата защита на даден строеж се поема от МВР, независимо от категорията на СФЗ, проектите на сигнално-охранителните известителни системи, изработени по реда на чл. 18, ал. 2, т. 2, се съгласуват със специализираните органи на МВР.

 

Раздел V

Сгради и помещения, необходими за експлоатацията на системите за физическа защита

Чл. 20.(1) Сгради и помещения за нуждите на експлоатацията на СФЗ на даден строеж се проектират в зависимост от елементите, включени в системата. Сградите и помещенията се проектират при спазване на изискванията на приложение № 2.

(2) Видът, броят и площите на сградите и помещенията по ал. 1 се определят при отчитане на числеността на персонала за физическа защита, възложените му функционални задължения, броя и вида на монтираните технически съоръжения и системи, използваните служебни животни и използваните транспортни средства.

Чл. 21.(1) Когато физическата защита на даден строеж се осъществява от звена на МВР с общ числен състав над 40 служители, сградите и помещенията по чл. 20, ал. 1 се предоставят безвъзмездно за стопанисване и управление на МВР. Тяхното месторазположение се определя от териториалните органи на МВР.

(2) Допуска се сградите и помещенията за звената по ал. 1 да се проектират или устройват в общи сгради със звената на противопожарната охрана.

Чл. 22. Помещения за служебни животни се проектират в случаите, когато такива се предвиждат за ползване в СФЗ. Местоположението, броят и видът на помещенията се определят от териториалните органи на МВР.

Чл. 23. Помещенията за транспортните средства се проектират при спазване на условията и техническите изисквания за съхранение, експлоатация и ремонт на моторните превозни средства.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. “физически бариери” са всички видове огради, оградни съоръжения, решетки, метални или усилени с метал врати, капандури и прозорци, укрепващи метални елементи, механични заключващи устройства, тунелни проходни съоръжения, които осигуряват безопасното придвижване на състезатели и служебни лица до и от игралното поле на стадиони, и др.;
 2. “оградни съоръжения” са всички видове врати, заключващи устройства към тях, спиращи, контролиращи и задържащи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самата ограда неподвижно или задвижвани ръчно или автоматично;
 3. “спиращи достъпа съоръжения” са подвижни и неподвижни ограничаващи или спиращи движението на моторни превозни средства или на лицата съоръжения по пътя им към контролно-пропускателните пунктове с цел улесняване на проверката им, като различни видове бариери, рогатки, парапетни ограничители, разположени зигзагообразно стоманобетонни блокове, неравности по пътната настилка и др.;
 4. “контролиращи достъпа съоръжения” са всички видове биологични, електронни или магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и др., които при подадена им команда деблокират спиращите съоръжения или врати; тези устройства могат и да запазват информацията за контролирания достъп;
 5. “задържащи достъпа съоръжения” са съоръженията за възпрепятстване достъпа на лица до охранявания обект, които се разполагат в близост или върху физическите бариери, в т. ч.:

а) физически (кльонови допълнения-единични и двойни, шипове, бодливи рулони от тел, ламели, мрежи и др.);

б) звукозаглушаващи;

в) светлиннозаслепяващи;

г) химически вещества, които образуват дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.;

 1. “сигнално-охранителни известителни системи” са централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават сигнал при евентуален опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от СФЗ на даден строеж;
 2. (нова – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) “периметрова охрана” е сигнално-охранителна известителна система за контрол на оградата или на полосата между две огради;
 3. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) “телевизионна техника” е система от телевизионни камери, монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори, превключватели и др., с които се наблюдават, констатират и/или заснимат извършителите на опити за проникване или проникналите в даден строеж;
 4. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) “комуникационни средства” са всички видове директни проводни, телефонни и радиовръзки, които се ползват от персонала за физическа защита за ръководство, предислоциране и повикване на допълнителни сили за предотвратяване на противозаконно проникване или преследване на незаконно проникналите в даден строеж;
 5. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 52 от 1999 г.) “строежи” са комплекси от сгради и/или строителни съоръжения или отделни сгради и съоръжения, неподвижно свързани със земята и с обособено функционално (производствено, обслужващо, спомагателно, за обитаване и/или др.) предназначение, които подлежат на цялостна или частична физическа защита.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 на Закона за териториално и селищно устройство във връзка с ПМС № 255 от 10.Х.1996 г. и Решение № 105 на МС от 23.I.1997 г. и отменя Наредба № 7 от 1985 г. за инженерно-техническите мероприятия за охрана на обектите (ДВ, бр. 57 от 1985 г.).
 • 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на вътрешните работи.

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 52 от 1999 г., изм., бр. 84 от 2000 г.)

 

Определяне на категорията на системите за физическа защита за отделните видове строежи

 

№ п.р. Наименование на строежа Категория на СФЗ
1 2 3
1. Търговски комплекси и сгради за тър-   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
…..
……
…..
…..
  говия със злато и златарски изделия от                                
  масивно злато, с благородни метали,                                
  с отровни вещества и лекарствени                                
  средства, представляващи опиати и                                
  наркотични средства I                              
2. Сградите на БНБ, на търговските банки   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  ….. …..
  и небанкови институции, в които се съх-                                
  раняват и извършват операции с парич-                                
  ни средства и ценни книжа, злато и                                
  други благородни метали, печатници                                
  за парични средства, ценни книжа и                                
  монетопроизводството I                              
3. Детски и учебни заведения II ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  …..
4. Здравни заведения (болници, поликли-   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  ники, диспансери за психично и заразно                                
  болни и здравни пунктове) II                              
5. Специализирани здравни заведения, за-   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  …..
  ведения за социални грижи, здравни заве-                                
  дения за неотложна медицинска помощ II                              
6. Лаборатории или помещения в специа-   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  лизирани здравни заведения, в които се                                
  съхраняват лекарствени средства, пред-                                
  ставляващи опиати и наркотични сред-                                
  ства, радиоактивни изотопи и скъпо-                                
  струваща диагностична апаратура I                              
7. Хигиенно-епидемиологични инспекции   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  (ХЕИ) и дезинфекционни станции или                                
  помещения в тях, в които се съхраняват                                
  отровни препарати II                              
8. Сгради и комплекси за научна, развойна   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  ….. ….. …..
  и проектантска дейност, институти, ла-                                
  боратории или помещения в тях, в които                                
  се работи и се съхраняват силно действа-                                
  щи отровни вещества, материали, отде-                                
  лящи вредни тежки газове, радиоактив-                                
  ни вещества, радиоактивни отпадъци,                                
  опиати и наркотични средства, материа-                                
  ли, съдържащи поверителна и секретна                                
  информация, или скъпоструваща                                
  апаратура I                              
9. Многофункционални комплекси за кул-   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  …..  …..  …..
  турни дейности от национално и регио-                                
  нално значение, музеи и художествени                                
  галерии от национално и регионално                                
  значение II                              
10. Административни сгради за органите на   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  държавната власт (Народно събрание,                                
  Президентство, правителство, министер-                                
  ства и други ведомства), сгради на                                
  органите на местното самоуправление,                                
  резиденции, посолства, легации, сгради                                
  на съдебната власт и митници II                              
11. Производствени сгради и комплекси,   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  лаборатории и производствени помеще-                                
  ния на военнопромишления комплекс,                                
  на добивната и преработващата про-                                
  мишленост, на машиностроенето и при-                                
  боростроенето и др., в които се преработ-                                
  ват и съхраняват благородни и тежки                                
  метали, радиоактивни вещества,                                
  радиоактивни отпадъци, силно действа-                                
  щи отровни вещества, материали, отделя-                                
  щи вредни газове, опиати и наркотични                                
  средства, или за секретни производства I                              
12. Производствени сгради и комплекси,   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  производствени лаборатории, строител-                                
  ни съоръжения (басейни, резервоари,                                
  силози, бункери, кули и др.) или отдел-                                
  ни производствени и др. помещения на                                
  добивната и преработващата промиш-                                
  леност, на машиностроенето и приборо-                                
  строенето и др., в които се преработват                                
  и съхраняват отровни вещества и                                
  пожароопасни материали и вещества II                              
13. Производствени сгради и комплекси на   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  хранително-вкусовата промишленост II                              
14. Комплекси, сгради и обекти на съобще-   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  нията, телекомуиикациите, телевизията,                                
  радиото, вкл. телекомуникационните и                                
  диспечерските обекти на Министерст-                                
  вото на транспорта II                              
15. Язовири и други хидротехнически   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  съоръжения, чието разрушаване може                                
  да доведе до човешки жертви и големи                                
  материални щети I                              
16. Пречиствателни станции за питейни   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  води и I санитарноохранителна зона                                
  около водоизточниците за питейно                                
  водоснабдяване II                              
17. Магистрални газопроводи и магистрални   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  продуктопроводи на нефтопреработ-                                
  ващата промишленост и сградите                                
  и съоръженията към тях II                              
18. Централно диспечерско управление   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  на енергийната система I                              
19. Пристанища и пристанищни комплекси,   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  фериботни комплекси, летища                                
  и летищни комплекси II                              
20. Бензиностанции, газостанции, складове и   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  складови бази за нефт и нефтопродукти II                              
21. Складове и складови бази, в които се   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  съхраняват, радиоактивни вещества,                                
  радиоактивни отпадъци, силнодейства-                                
  щи отровни вещества, материали, от-                                
  делящи вредни газове, опиати и нарко-                                
  тични средства, продукти за секретни                                
  производства, ракетни противоградни ба-                                
  зи, складове и бази на държавния резерв I                              
22. Складове и складови бази, в които се   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  съхраняват отровни вещества и пожаро-                                
  опасни материали и вещества II                              
23. Термични и водни електроцентрали, те-   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..  …..  ….. …..
  риториални диспечерски управления и                                
  електрически подстанции от 220 kV,                                
  вкл. и нагоре II                              
24. Национални и регионални стадиони I ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
25. Инсталации и строителни съоръжения   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  за третиране на опасни отпадъци съглас-                                
  но Закона за ограничаване на вредното                                
  въздействие на отпадъците върху                                
  околната среда II                              
26. Сгради и съоръжения на територията   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  на ГКПП I                              
27. Сгради за производство и съхранение   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  на взривни вещества, огнестрелни оръжия                                
  и боеприпаси и за ремонт (разснарядяване)                                
  на боеприпаси I                              
28. Магазини за търговия с огнестрелни   ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
  оръжия, боеприпаси и пиротехнически                                
  изделия, складове (хранилища) за                                
  огнестрелни оръжия, боеприпаси и                                
  пиротехнически изделия към магазини,                                
  складове на спортни организации,                                
  стрелбища, музеи, театри и др.,                                
  работилници за ремонт на огнестрелни                                
  оръжия, стрелбища (закрити и                                
  полузакрити), лаборатории за изпитване                                
  на взривни вещества, огнестрелни                                
  оръжия и боеприпаси и площадки за                                
  унищожаване на взривни вещества                                
  и боеприпаси II                              
29. Охраняеми паркинги, гаражи и автокъщи II ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
30. Строежите, непосочени в т. 1-29 III ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

 

 

                                                                        Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1

(Предишно приложение № 3 – ДВ, бр. 84 от 2000 г.)

 

Сгради и помещения за нуждите на СФЗ

 

№ п.р. Видове помещения Брой на помещенията Площ на помещенията
1 2 3 4
1. Сектор за дежурство* 1  
1.1. стая за дежурство и спомагателни технически

помещения към нея

1 съгласно изискванията на предвиждащите се в тях съоръжения и инсталации
1.2. стая за почивка на дежурните 1 от 10 до 12 кв. м.
1.3. стая за дежурни техници по поддържане на съоръженията и инсталациите 1 от 10 до 15 кв.м.
1.4. спални помещения за персонала за физическа

защита

по изчисление съгласно санитарно- хигиенните изисквания
1.5. баня с тоалетна и мивка към всяко спално помещение от 2,9 до 3,6 кв. м.
1.6. тоалетна с мивка 1 от 1,6 до 2 кв. м.
2. Сектор административен    
2.1. кабинети за ръководния състав по изчисление 5 кв. м./човек, но не по- малко от 12 кв.м. кабинет
3. Сектор за учебна подготовка 1 1,4 кв. м./човек
4. Складове (помещения за съхраняване на оръжие и боеприпаси, за почистване и смазване на оръжията, за вещево имущество и резервни части за съоръженията и инсталациите) по изчисление съгласно вида, количеството и изискванията за съхранение на имуществото
5. Спомагателни помещения със специално предназначение (акумулаторни помещения, гаражи, питомник, кухня и склад за храна и медикаменти, за храна на служебните животни, ремонтни работилници и др.) в съответствие с предвиждащата се технике и броя на служебните животни определят се от териториалните органи на МВДР
6. Помещения за входно- изходни КПП    
6.1. помещение “бюро-пропуски 1 съгласно монтираните спиращи и контролиращи достъпа съоръжения
6.2. битово помещение със санитарен възел**** 1 от 12 до 15 кв. м.
6.3. помещение за съхранение на вещи на външни посетители и контрол и проверка на влизащите и излизащите 1 от 6 до 10 кв. м.

 

* В стадионите при провеждане на мероприятия се обособява сектор за дежурство, който включва команден пункт с достатъчна видимост върху игралното поле и трибуните, стая за дежурство и помещение за изолиране на правонарушителите.

** Проектира се при общ числен състав на персонала за физическа защита над 15 човека.

*** За осъществяване на контролно-пропускателен режим при оградата помещението се проектира като самостоятелна сграда, а за контролно-пропускателен режим при отделни обекти-като самостоятелно обособен сектор във входа на съответния обект. Помещението трябва да осигурява видимост на КПП.

**** Проектират се при денонощен контролно-пропускателен режим.

 

                                                             

ДЕТАЙЛЕН ОГЛЕД НА ОГРАДИТЕ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ                                          

 

 Отново преминете пеша по цялото протежение на оградата на охраняемия обект- първо отвън, след това от вътрешната страна. Обърнете внимание и фиксирайте местата, през които може да се проникне на територията на обекта. Ако има възможност, изолирайте тези слаби места с подръчни материали- бодлива тел, платна и др. Незабавно уведомете възложителя за резултатите от направения оглед и направете констативен протокол. Препоръчваме при огледа да присъстват и вземат дейнос участие старшите на смени и старшия на обекта.

Констативният протокол е стандартен, изглежда примерно по този начин:

                                                      

НА ВНИМАНИЕТО                                                                                    

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ПО ДОГОВОР ЗА ОХРАНА   …………………………………….

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА ЗАГРАДИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП „МАСИВНА МЕТАЛНА ОГРАДА“

/или каквото е огрждението/                                                                                                             

 

От ……………………………………./данните на вашето дружество/

                                                            

 Уважаеми ……………………………………,                                                                                                                

В резултат на извършенатапроверка на заградително съоръжение на обекта, охраната на който е предмет на договор за охрана от ……….., бе установено следното:                                                                                             

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 Слабите места на заграждението са:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Предприети са следните мерки за укрепване с подръчни материали:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Необходими допълнителни укрепителни мерки и изграждане на система за сигурност:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Молим за Вашето съдействие при:

…………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

Дата: …………….

гр. ……………….                                                            

 

                                                                                 С УВАЖЕНИЕ: …………………………..                                   

                                                                                                           / ………………………../

 

                                                                    * * *                                                          

Поставете на контрол укрепването на оградата от страна на възложителя. В противен случай работата на охраната силно ще се утежни. Ако се бави с ремонта, бъдете настоятелни. В случай на обективно забавяне на ремонтните работи, както вече препоръчахме, използвайте подръчни материали за укрепване на оградата- платна, мрежа, клони и др., като създадете и съответната организация за мониторинг на рисковите участъци.

                                                                                                                                                 

ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБХОД И ОГЛЕД НА МАРШРУТИТЕ НА ПАТРУЛА                                  

 

  Маршрутите на обхода са основни и резервни. Резервните маршрути се използват при компрометиране на основните. Патрулът може да е пеши, моторизиран или смесен. Съответно маршрутите се подбират в зависимост от вида на патрула.

Основните маршрути се очертават по достъпни за вида на патрула пътища, пътеки или мислени линии, които дават достатъчно възможност на обхождащия да извършва пълноценен охранителен мониторинг.

Маршрутите трябва да обхващат периметъра и територията на охранявания обект. При наличие на повече от един обхождащи, препоръчваме те да се движат по различни маршрути, като посоката на движение да бъде срещуположна. По маршрутите трябва да се предвидят удобни стоянки, на които патрулът да прекратява движение за кратък период, като насочи вниманието и сетивата си към улавяне на шумове и други признаци за наличие на нарушители, които се отслабени по движение. Препоръчва се по време на обход патрулните да осъществяват радиовръзка с постоянните постове или със старшия на смяна/ старшия на обекта, като подават кратки рапорти и доклади относно ситуацията и обстановката. Да се установят места и зони, извън територията на обекта под охрана, от които външен наблюдател може да проследи движението на патрула и да се нанесат на схемата на обекта със съответните обяснения. Тези места да се наблюдават.

Съвместно с охранителите от патрула направете пълен пеши обход по отразените в плана за охрана маршрути. Обърнете внимание на служителите на опасните и рискови места, инструктирайте ги да внимават за скрити ями, препятствия и други опасни места и участъци, способни да навредят на здравето им. Засечете лично времето, за което се извършват пълни обиколки с нормален ход, осигуряващ пълноценен оглед на територията. При наличие на повече от един маршрут, преценете местата за тръгване, пресичане и визуален контакт на патрулните. Определете места за прикрит оглед. При фиксиране на началното време за започване на обхода, направете пълзящ график, за да не могат евентуални нарушители, наблюдаващи патрула, да предвидят в кое време се извършват обходите. Обърнете детайлно внимание на облеклото и оборудването на пешите патрулни. Хората ви трябва да са облечени според сезона, осигурени срещу дъжд, сняг, студ, вятър, високи температури и други непредвидени ситуации. Ясно е,че всичко не може да се предвиди, но се опитайте да премислите максимален брой варианти. За целта осигурете на охранителите следното оборудване:

 1. Служебно облекло, според съответния сезон;
 2. Дъждобран;
 3. Гумени ботуши;
 4. Мощни фенери с резервни батерии;
 5. Средства за комуникация;
 6. Помощни средства (гумени или силиконови палки, белезници);
 7. Допълнителни средства и оборудване, съгласно конкретната обстановка.

При обход на територията със служебен автомобил (с един или двама охранители), същият трябва да бъде оборудван със следното (освен щатното оборудване):

 1. Отличителни знаци на фирмата;
 2. Прожектор с резервни батерии;
 3. Допълнителен комплект помощни средства;
 4. Зарядно устройство на 12 волта за зареждане на средствата за комуникация на патрула;
 5. Пожарогасител за гасене на индустриални материали;
 6. Противогази – 2 бр.;
 7. Брадва, лопата, кирка и трион;
 8. Здраво въже с дължина поне 20 м.;
 9. Вода за пиене- поне 3 литра;
 10. Достатъчен брой пътни листи;
 11. Допълнителна аптечка с разширен асортимент;
 12. Дъждобрани- 2бр.;
 13. Гумени ботуши- 2 чифта;
 14. Консумативи за автомобила.

Ще предложим на вниманието ви още няколко практични съвета при поемане на обекта пид охрана, с цел подготовка за по- качествено изпълнение на служебните задължения на патрула:

– Смените на охраната обособете като отделни звена, ръководени от старши на смяната. Това ще улесни и вашата работа, тъй като ще държите пряка връзка със старшите на смени, а те, от своя страна ще ви докладват за изпълнението на договора за охрана във всеки един момент. Приучете ги да ви информират за всяко важно събитие, както и задължително при приемо- предаване на смените.

– Когато под охрана се намират помещения, в които по- рядко се влиза, препоръчваме на вратите да се поставят хартиени слепки с печати на вашата фирма и с дати на залепването им, също и подпис на старшия на смяната, която ги е залепила. Белият цвят на слепките дава възможност да се проследи наличието и целостта им от разстояние, което дава удобство на патрула.

– Когато под охрана се намират помещения, съдържащи ценни материали и вещи, препоръчваме да се поставят пластилинови слепки, които да се подпечатат с ваш фирмен печат, клеймо или уникален знак. Пластилиновите слепки се поставят в метални капачки, прикрепени към рамката на вратата или към единия от порталите, а на вратата или на подвижния портал се прикрепва насмолена връв. При запечатване връвта се впива в пластилина и се подпечатва с ваш знак или печат.

– На местата, помещенията и обектите, за които имате съмнение, че стават обект на посегателство или кражба, но извършвани от вътрешни за обекта хора, в присъствието на старшия на смяна поставете незабележими за останалите белези.

– Предупредете охраната, че ще извършвате чести внезапни и планови проверки в охранявания обект в различни часове от денонощието. Това ще държи служителите нащрек и те ще си вършат работата по- добре.

– Разпределете справедливо и равномерно времето за отдих на наряда. При определянето на количеството почиващи се старайте да не се нарушава сигурността на обекта. Проверявайте дали графикът се спазва точно и от всички.

– Подчертано повишавайте авторитета на старшите на смени. Целта е те реално да бъдат старши на екипите си , за да могат по-пълно и точно да изпълняват вашите разпореждания.

– При наличие на служебни автомобили, които се използват от охраната при изпълнение на служебните им задължения, задължително назначете отговорници от всяка смяна, които да следят за техническото състояние на автомобилите, както и да извършват ежедневно техническо обслужване и преглед. При повреда на автомобилите по вина на охраната, търсете отговорност от тези служители, а при отлично справяне с работата, довела до отсъствия на неизправности, при добро поддържане на външен и вътрешен вид на автомобилния парк, ги поощрете.

– Добра практика е в началото на всяко застъпване на смяна старшите на смени да правят развод на хората си. На развода се проверява външния вид, опрятността и готовността за работа на всеки един охранител. При наличие на неподготвени служители, старшият на смяна ви уведомява и по ваше решение ги подменя, като подменените служители не получават съответния надник за смяната, а при повторно провинение понасят финансови санкции по ваша преценка.

– Още при поемане на обекта под охрана, доведете до знанието на старшите на смени изискването да пишат подробни докладни записки до старшия на обекта или до ръководителя на охранителна дейност при всяко сериозно произшествие. Това помага за анализа на сигурността на обекта.

– Периодично да се провеждат с охраната занятия по различни теми с практическа насоченост, касаещи носенето на охранителната служба по конкретния договор.

 

Специално внимание обърнете на зоните за блокиране и зоните за засади за залавяне на евентуални нарушители. Тези зони трябва да притежават няколко много важни свойства:

 1. Да дават възможност за скритно достигане от страна на наряда по основни и резервни маршрути;
 2. Да предоставят добро и надеждно прикритие на наряда;
 3. Да дават възможност за бързо излизане и организиране на захват на нарушителите, с използване на природни елементи и съставляващи на инфраструктурата, с оглед осигуряване лична безопасност на охранителите;
 4. Достатъчно осветени, за да може нарядът да следи обстановката и да взема адекватни решения, а в случай на липса на осветление, да се предвиди мобилно такова;
 5. Да предоставят свободен достъп за МПС.

 

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОЕМАНЕ НА ОБЕКТА ПОД ОХРАНА

 

В този раздел ще обърнем вниманието ви на мероприятията, които останаха неразгледани по общия ред на подготовка за поемане на обекта под охрана. Тези мероприятия обхващат основно действията на дежурните охранители при възникване на рискови и кризисни ситуации, предизвикани от различни въздействия- природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари, тероризъм и др.

Основна база за действията на охраната при възникване на кризисни ситуации се явяват плановете за действие при кризи. По описа на Алианса, тези планове са задължителни в пакета документи, които трябва да се намират в дежурната стая, но към момента няма ясно регламентирано законово изискване за това обстоятелство. Така или иначе, добре изработените конкретизирани и съобразени с особеностите на обекта под охрана планове за действия на охраната при кризи, остават единственото налично материално средство, с което охраната може да си служи при възникване на кризи. Другият вектор, характеризиращ правилните и адекватни на обстановката действия на охраната е началното и периодичното обучение на служителите на частното охранително дружество, на базата на които всеки охранител трябва да се самоусъвършенства. Защо обръщаме такова внимание на процедурите при възникване на кризисни ситуации? Отговорът се крие в отговорностите. В зависимост от конкретния договор за охрана, но и на база предписанията на ЗЧОД, както и на другите нормативни документи, касаещи длъжностните лица от частно охранително дружество по време на изпълнение на служебните им задължения, охраната може да бъде отговорна при лошо построена схема за действие при възникване на кризи, като при реални поражения върху лица, имущество и интеректуална собственост на възложителя, последният, а след това и компетентните държавни органи, да потърсят сметка от служителите на смяна и техните ръководители. Разбирате , че при наличие на жертви, материални разрушения и др. от този спектър, действията на охраната ще се гледат под лупа, като предмет на проверката ще бъдат:

 1. Договорът за охрана;
 2. Планът за охрана;
 3. Планът за пропускателния режим;
 4. Графикът на смяната;
 5. Трудовите договори и личните досиета на всички охранители на обекта;
 6. Книгите за проведените инструктажи;
 7. Актуалните списъци на охранителния състав;
 8. Вътрешнофирмените заповеди за назначаване на старши на обекта и старши на смените;
 9. Планът за действие на охраната при кризи;
 10. Проведени обучения на охраната /първо се проверява наличието на удостоверение за успешно преминат курс за охранители/;
 11. Други документи, свързани със спецификата на охранявания обект, касаещи дейността на охраната.

За никого от колегите не е тайна, че при възникване и развитие на криза на обекта под охрана, компетентните държавни органи щателно търсят и определят виновните за случилото се организации и лица. За да не се окаже частното охранително дружество в списъка на доказано виновните е необходимо стриктно да се спазват указанията и да се следват протоколите и стъпките, които Алиансът предлага на вниманието ви. Всички необходими документи за достигане на приемливо ниво на риск от страна на частното охранително дружество /техни образци и модели/ сме издали в серията от публикации, основната от които е „ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“, издадено от „Алианс за териториална, логистична и административна сигурност- АТЛАС“ през 2016 г.

Освен в това издание, Алиансът е издал и примерни планове за незабавна евакуация при възникване на кризи, предизвикани от терористични въздействия- мероприятие, което се извършва в голяма част от случаите от служителите на ЧОД на смяна.

 

При поемане на обект под охрана, всичко гореизложено трябва да се доведе до знанието на целия охранителен състав, задействан по договора за охрана. Основно внимание трябва да се обърне на следните въпроси:

 1. Признаци за наличие на кризисна ситуация;
 2. Определяне на вида въздействие, причинил кризисната ситуация;
 3. Обученост на охраната за работа с документите, препоръчващи схема на действие при определена криза;
 4. Действие на охраната съгласно протокола за действие /план за действие на охраната при кризи;
 5. Наличие, местонахождение, оборудваност и подготвеност на евакуационните коридори, евакуационните изходи;
 6. Обозначаване на пътищата за евакуация;
 7. Обозначаване на маршрутите за евакуация;
 8. Запознаване на охраната с Районите за безопасно пребиваване;
 9. Разпределяне на ролите на дежурните охранители на смяна по осъществяване на евакуация.

 

Освен с тези въпроси, с охранителния състав трябва да се проведе обучение относно наличните средства за пожарогасене- тяхното местонахождение, комплектност, годност, както и пректическо применение / в зависимост от видовете пожари/.

Препоръчваме и провеждане на занятие /теоретична и практическа части/ по оказване на първа помощ на пострадали лица, като материалът се насочи към поражения, описани в Инструкция за действия на охранителния персонал , издадена от АТЛАС през 2016 г.

 

Следващото обучение на охранителния състав трябва да бъде на тема „Осъществяване на радиовръзка“. При обучението да се разясни на охранителите начина на водене на радиообмен, позивните, чистотата на радиоефира, контролните времена за връзка, поддържането на непрекъсната радиовръзка и други специфични елементи.

 

При използване на огнестрелно оръжие на обекта под охрана да се проведе специално обучение на целия охранителен състав, посветено на начините на носене на оръжието по време на дежурство, да се концентрира вниманието им към задължителното почистване и смазване на оръжието преди и след работа, да се обясни редът за приемане и сдаване на оръжието и боеприпасите, както и редът за неговото съхраняване.

 

Ако на обекта под охрана ще има задействани служебни МПС на охраната, да се проведе обучение на охранителния състав относно ежедневното техническо обслужване на автомобилите, начините за проверка на гориво, консумативи и др. разходни материали, да се назначат отговорници за автомобилите,на отговорниците да се  определят задачите и задълженията по опазване и поддържане на автомобилите в изправност и добър външен вид.

 

Да се извърши зачисляване на служебното оборудване и помощните средства на отговорните лица или на старшите на смени. При приемо- предаване на смените собствеността на охранителното дружество да се проверява по наличност, състояние и брой.

 

Да се демонстрира на старшия на обекта и на старшите на смени как се изготвят слепки и печати за ограничаване на достъпа на лица до забранени зони. Всички слепки трябва да бъдат еднотипни и с подписа на старшия на обекта.

 

Да се обясни на охранителния състав начините за взаимодействие с МВР и 112, като се определят най- честите случаи, при които тези органи се търсят за помощ и съдействие.

Да се проведе кратко обучение относно видовете конфликти и как те да бъдат потушаване от охранителния състав, без това да носи последствия за частното охранително дружество и неговите служители.

 

Да се проведат няколко практически занятия на тема „Тактика на действие на дежурните охранители при възникване на рискови или кризисни ситуации“.

 

Препоръчваме на ръководителите на охранителна дейност по възможност по- често да посещават обекта под охрана с планирани и внезапни инспекции, като се възползват от случая и провеждат разговори и кратки обучения „на терен“ с охранителния персонал на смяна.

 

Добра практика е ежеседмично, в първия ден от седмицата, ръководителите на охранителна дейност да провеждат оперативки със старшите на смени, старшите на обекти и други отговорни лица. На оперативките се поставят нови задачи и се отчитат поставените предната седмица.

 

Това, най- общо са допълнителните мероприятия, които трябва да бъдат проведени преди поемане на обекта под охрана. При обекти със специфика, допълнителните мероприятия могат да имат и други направления, съобразени с изискванията на обстановката и исканията на възложителя. Допуска се и представители на възложителя да проведат инструктажи относно характера и спецификата на охраната на конкретния обект. Добре е да се проведе среща на охранителния състав с представители на антитерористични центрове, които, във формата на открит и свободен разговор да разяснят основните положения и конкретните действия на охраната при възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия.

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ОБЕКТА ПОД ОХРАНА

 

Ясно е, че за да се постигна професионално и качествено изпълнение на договора за охрана, работата на дежурните служители трябва да се контролира, слабостите да се показват, а положителните достижения да се поощряват. За изпълняване на тези цели, както за подобряване изпълняване на служебните задължение на охранителите, препоръчваме на обекта под охрана на бъдат назначени следните отговорни лица:

 1. Старши на обекта;
 2. Старши на смяна.

Задачата на отговорните лица е да осъществяват пълен контрол над изпълняваната охранителна протекция, да насочват действията на дежурните охранители, да посочват грешките им и да изискват те да бъдат своевременно отстранени. Освен това, в задълженията на отговорните лица влиза правилното изпълняване на плана за охрана, мониторинг на предписаната охранителна схема и осъществяване на постоянна връзка с ръководителя на охранителна дейност.

На обекта под охрана трябва да действа определена йерархична схема, задължителна за спазване от охранителния персонал. По силата на действащите правила на тази схема /длъжностна пирамида/, нисшестоящият персонал докладва на висшестоящия. Така например, старшите на смени докладват и отчитат дейността на смените на старшия на обекта, който от своя страна докладва и отчита дейността на цялата охрана на ръководителя на съответния вид охранителна дейност.

 

ПРИ РАБОТАТА С ЛИЧНИЯ СЪСТАВ е добре да се внедри точкова или цифрова система за текущо и крайно оценяване работата на служителите по съответния договор за охрана. Това оценяване се вписва в текущи Анализи на дейността и оказва добър ефект при подобряване на качеството на работа на охранителите и техните ръководители. При възможност препоръчваме да се системата да предвижда определени поощрителни бонуси, но да не се привързва към пряко получаваното от служителите възнаграждение. По този начин по- старателните и съвестни служители ще получават по- справедливо възнаграждение за разлика от тези, които се отнасят формално към задълженията си.

Точковата система се въвежда чрез нанасяне на текуща и обобщаваща информация за всеки служител на конкретно работно място. Изискванията трябва да са еднакви, законни и справедливи за всички служители. Ще представим възможна схема за точково оценяване при осембална система за оценка:

 

№ п.р. Име, фамилия,длъжност Дата на оценка, смяна Критерии  Оценка       /1- 8/ Други
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
…….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

 

При въвеждането на таблици за точково оценяване от подобен вид трябва да се процедира по следния начин: всеки от служителите трябва да бъде оценен по съответните критерии в края на отработената си смяна и той трябва да види оценките си. Критериите за оценяване включват периода от идване на работа, през застъпване на смяна, външен вид, изпълняване на задълженията, специфичните изисквания, почивките, сдаване на смяната и др. Критериите се изработват в съответствие с конкретната охранителна задача. В края на месеца, преди раздаване на трудовите възнаграждения, резултатите на служителите се анализират и по решение на ръководството на дружеството, се дават бонуси или се санкционира.

Този модел на работа е изпитан и носи добри резултати. Ключовото в него е оценяването да е справедливо, прозрачно и подчинено на единни, определени в задълженията на служителите правила и изисквания. Да не се допускат различни стандарти при оценяване на служителите.

                                                                                                         

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Уважаеми колеги, с това приключваме настоящия материал. Постарахме се накратко да разкрием вижданията на Алианса по темата „поемане на обект под охрана“ и да предложим някои препоръки, наложени от практиката.

 

Тази инструкция е предназначена да подпомогне професионалните действия и самообучението на ръководителите на охранителна дейност, на старшите на обекти и на старшите на смени при осъществяване на пълния обем мероприятия в момента на поемане на обекта под охрана.

 

Материалът трябва да се възприема кото общ и примерен и да се използва като основа за надграждане на първоначалната подготовка на ръководители на охранителната дейност и други отговорни служители.

 

Съдържанието на инструкцията е съобразено с теорията и практиката на частната охранителна дейност, както и с учебната програма минимум на МВР, насочена към подготовка на частни охранители.

 

Препоръчваме настоящата Инструкция да се добави към задължителния пакет документи, намиращ се на охранявания обект.

 

За контакти с нас:

antiterror_archangel@abv.bg

 

* * *