ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ- част 1 – ARCHANGEL

May 7, 2021

ПОМОЩНО ПОСОБИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ- част 1

ПОСОБИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Уважаеми колеги,

Настоящото издание има за цел да бъде в услуга на имащите намерение да се занимават професионално с частна охранителна дейност; на сега навлизащите в сферата на частната охранителна дейност (ЧОД), както и на тези, които искат да се усъвършенстват в това си поприще.

На пръв поглед лесна и елементарна за извършване, дейността по охрана на обекти, лица, ценни пратки или мероприятия е специфичен и подчинен на строги правила и закони свят. Отговорностите, които ЧОД възлага на изпълнителите на договори за охрана- частни охранителни дружества, т.е. на ползвателите на това пособие, често са изключително сериозни и отговорни, касаещи здравето и живота на хора и групи от хора, тяхната лична свобода и неприкосновеност; опазване на имущество на физически или юридически лица от противоправни посегателства; осигуряване на спокойно протичане на мероприятия; опазване на ценни пратки и товари и др.

Всеки от нас, който се нагърбва с носенето на тази отговорност, трябва да се подготви за упорит и скрупольозен труд, за детайлно познаване на документалната, материалната и техническата база, да бъде готов да обучава и възпитава своите подчинени в дух на защита и опазване сигурността и безопасността на гражданите, както и на охраняваното движимо и недвижимо имущество, да се самоусъвършенства, гради и надгражда собствената си квалификация.

Документите, примерите, таблиците и останалите материали в пособието са внимателно подбрани. Те многократно са работили при теоретичното и практическото прилагане на Закона за частната охранителна дейност, преминали са проверки на ниво Главна дирекция, Областни дирекции на МВР, Районни управления на МВР, служби КОС и са доказали своята пригодност, пълнота и законосъобразност.

Имаме и специално послание за тези колеги, които сега стъпват на пътя на частната охранителна дейност: не възприемайте частната охрана просто като търговска дейност и бизнес. Отговорността за здравето, живота, имуществото, правата, свободите и достойнството на хората е много повече от търговска дейност. Това е ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. Да бъдеш охранител /пазител/ е призвание. Това е тежък кръст, който трябва да се носи постоянно. Знанията, уменията и опитът ви ще потрябва на обществото. Възприемайте се като част от системата за сигурност на държавата, възприемайте служителите на МВР като свои колеги. Ние сме от една и съща страна на барикадата, наречена Национална сигурност. Запомнете една от основните аксиоми в охранителната дейност: „Постоянството е майка на успеха“. Старайте се да приучавате своите служители постоянно да развиват професионалната си наблюдателност, да се упражняват бързо и точно да анализират ситуациите и да вземат верните решения. Обучавайте ги да спазват и да се усъвършенстват в прилагането на системата „НОРД“ /наблюдавам, оценявам, решавам, действам/. Колкото по- кратко време отнема този процес, толкова работата им ще е по- професионална, качествена и стойностна.

Охранителната дейност представлява съвкупност от материалноправни норми, които уреждат обществени отношения в сферата на изграждащото се гражданско общество. Тя е допълнение на функцията на правовата държава и е насочена към подпомагане на държавните полицейски и други силови структури в борбата им срещу правонарушенията, а именно против нарушаване на обществения ред и престъпността. Това е дейност, извършвана с цел защита на определено лице, група лица, обекти, имущество и материални ценности. Частната охранителна дейност, като дял от охранителната дейност, се осъществява от частни охранители, управлявани от ръководители на охранителната дейност. Тяхната основна задача е да организират и изпълнят по най- качествен и прецизен начин възложените им охранителни задачи чрез организирана охрана, описана в договорите и плановете за охрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

По своите субекти охранителната дейност се дели на два сектора – публичен и частен.                                                                                                                              

 Публичният охранителен сектор включва Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Национална служба за охрана, Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието и други, дейността на които е регламентирана в съответните нормативни актове касаещи ведомствата.

Частният охранителен сектор включва частните охранители – физически лица и частните охранителни търговски дружества – юридически лица. Неговата дейност е регламентирана от „Закона за частната охранителна дейност” /ЗЧОД/.

Разкриването на същността на понятието “частна охранителна дейност”  (ЧОД) има значение както за законодателството, така и за лицата, осъществяващи частните охранителни  търговски услуги. Ето защо, преди да бъде изяснено понятието “ЧОД”,  е необходимо да се изясни понятието “частна охранителна търговска услуга”. Услугата, извършвана от частните охранителни търговски дружества е действие в полза на собствениците, които изискват да се охранява имущество, лица, мероприятия, ценни пратки и товари. “Услугата е всяка дейност, която води до удовлетворяване на потребности и желания, свързани с размяната на стойности, и не води до форма на собственост върху получената стойност в смисъл на придобиване на материален продукт”. Тук „тънкият момент“ е да се спазва границата между интересите на съответния клиент и законовите рамки, определящи ЧОД.

В различните специализирани издания съществуват множество определения на понятието частна охранителна дейност. Най- възприемани и прилагани от тях са две: тези на професор И. Илиев: “Частната охранителна дейност обособява частните полицаи за охрана и защита на крупни търговски обекти, райони, вили и жилищни домове с определени структури” и на доцент Н. Арабаджийски: “Частната охранителна дейност е съвкупност от превантивни действия по опазване на лица, имущество и обекти от посегателства, като вид търговска услуга за противодействие на престъпността, осъществявана от частни длъжностни лица и разрешена по съответен от закона ред”.

Частната охранителна дейност е насочена към осъществяването на действия- както за превенция на правонарушения, аварии и кризи, така и към противодействие и ликвидиране на последствията от действията на същите. ЧОД се осъществява въз основа на разрешение (лиценз), издадено от МВР на физически и юридически лица, регистрирани въз основа на Търговския закон.

За изясняване същността на понятието “ЧОД”  следва да бъде посочено, че дейността е частна, защото се извършва от регистрирано частно търговско дружество по Търговския закон и охранителна поради регистрирания предмет на дейност на търговското дружество/лиценз/. Осъществява от физически и юридически лица въз основа на разрешителен (лицензионен и регистрационен) режим, определящ както конкретния вид извършвана охранителна дейност по ЗЧОД, така и територията, на която тя се извършва законно.

От всичко гореизложено следва, че Частната охранителна дейност /ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, планиране, подготвяне, организиране, осъществяване, анализиране и усъвършенстване на пълния спектър от мероприятия, мерки, действия/ противодействия, водене, отчетност и съхраняване на документооборот,  обхващащи /отделно или в пълен обем/ превантивния, текущия и последователния етапи при изпълняване на задълженията и упражняване на компетенциите на частните охранители и ръководителите на охранителна дейност, насочени към превенция, противодействие, протекция и ликвидиране на последствия от: противоправни прояви (престъпления и нарушаване на обществения ред), стихийни бедствия, аварии и катастрофи, пожари, терористични въздействия пряко или косвено влияещи негативно на състоянието и степента на сигурност и повишаващи степента на риска от пробиви в сигурността в поетите /на база сключени договори за охрана/ охранителни протекции и   защита на: физически лица, имущество на физически или юридически лица, мероприятия, ценни пратки и товари от регистрирани по Търговския закон и лицензирани по изискванията на Закона за частната охранителна дейност физически или юридически лица- частни охранителни дружества или звена за самоохрана.

Извършвайки частна охранителна дейност, целяща защита правата и законните интереси на клиентите при реална заплаха, освен законовата регламентация са необходими и определни сили и ресурс, способни да противостоят на противоправните посегателства. Терминът “заплаха” в охранителния бизнес означава намерение или целенасочено посегателство към личността, задълженията и компетенциите на конкретния частен охранител на смяна или към личността, правата, свободите, личното достойнство и имуществото на възложителя по договор за охрана. Посегателството може да има разностранен характер: психологическо, физическо или комбинирано въздействие.

 Психологическото въздействие е съвкупност от действия по отношение на охраняваното лице или на частния охранител на служба, насочени към заплашване с цел принуждаване към определени отстъпки или налагане изисквания с цел подчинение. Методите на психологическо въздействие включват различни акции на външно безобидни заплахи по телефона, разпространяване на снимки, поръчкови слухове, материали в Интернет, изнудване, престъпления с терористична насоченост и т.н.

 Физическото въздействие се изразява в ред особено опасни престъпления против юридически и физически лица, насочени към унищожаване на неудобни личности или създаване на обстановка на непосредствена заплаха за техните здраве, живот или лично достойнство, с цел решаване на определени задачи. Основните методи  на физическо въздействие са: вербални заплахи, отвличане, директни нападения, монтиране на взривни устройства, използване на огнестрелни оръжия от всички видове и типове, използване на силно отровни вещества, използване на различни видове хладно оръжие и подръчни средства, както и организиране на преднамерени аварии, катастрофи и други.

 Комбинирано въздействие– прилагане и на двата гореописани типа.

Повишаването на степента на сигурност в охраняваните обекти зависи преди всичко от процесите и явленията, които протичат както вътре в държавата, така и в международен план. Безопасността се гарантира в максимална степен от защитата на правата и интересите на гражданите, на обществото и държавата. В правото понятието “обществена безопасност” се разглежда еднозначно, като установен от държавата ред за строго спазване и изпълнение на правилата, насочени към предотвратяване на тежки последствия, които могат да възникнат в резултат на дейност, свързана с използването на източници на повишена опасност за хора или от действия на природни сили.

 Гарантирането на безопасността в охраняваните обекти е една от целите на ЧОД за опазване на обществения ред, тъй като  осигуряването на обществения ред е невъзможно без гарантирането на безопасността, тоест целта на установяването и поддържането на обществения ред е осигуряването на общественото спокойствие и безопасност в охраняваните обекти.

Подходи при гарантирането на сигурността и безопасността в охраняваните обекти:

Неактивен подход:

Той е свързан с пренебрегването на сигурността като цяло и безопасността в частност. Допускането на прилагането му води до криза  и пробиви в сигурността и безопасността в охранявания обект. Съществува реална опасност от екстремни ситуации с отрицателен знак, придружени с много тежки последствия както за охранителите, така и за охраняваните лица и обекти. При този работа, базирана на този подход, частните охранители разчитат на шанса и на надеждата нищо негативно да не се случи на охранявания обект, мероприятие и др.

Реактивен подход:

При неговото прилагане гарантирането на сигурността и безопасността в охраняваните обекти се извършва в условията на вече настъпила извънредна ситуация. Застрашени са както охраняваните лица, така и охраняваните обекти, а също и охранителите. Обикновено в условията на кризисна ситуация се прави повърхностна оценка на възникналата ситуация, която обикновено води до постигане на изключително слаби резултати. Характерни за този подход са липсата на предварителна подготовка(обучение), липсата на време за реална преценка и обикновено недостиг на квалифициран персонал. Отново е налице реална опасност от екстремни ситуации придружени с тежки последици за гарантиране на сигурността и безопасността на охраняваните обекти.

Аналитичен подход:

Гарантирането на сигурността и безопасността в охраняваните обекти се базира на анализа на същата като система. Тя задължително трябва да бъде изградена, като се дава и оценка на състоянието на отделните й елементи. Основното при този подход е изучаването практиката, анализирането и оценката на опита на структурите, работещи в сферата на сигурността, в това число и практиката на полицията. Използването на този подход понижава рязко опасността от извънредни ситуации в охранявания обект и снижава до минимум пряката опасност за охранителите.

Активен подход:

При неговото прилагане се постига реализиране на основните функции на управленския процес. Подходът изисква творческо използване на най-съвременните принципи и методи за гарантиране сигурността и безопасността при охраната на обекти, като включва основно превантивната дейност, осъществявана от частните охранители.                                                                 

Субекти на охранителната дейност в частния сектор

В общата система за сигурност на Република България, наред с публичния сектор, важно място заема и частният сектор. Основните субекти на частния сектор за сигурност и охрана са тези, които осъществяват ЧОД. Отделните субекти от частния сектор могат да се обединяват в асоциации, в национални сдружения и други, което е показател за по-високо равнище по организираност на тяхната дейност.

Субекти на частната охранителна дейност са:                                                                                         

  1. Физически лица, регистрирани като еднолични търговци, членове на управителния орган на търговски дружества или на юридически лица, или други лица, оправомощени да ги управляват и представляват;
  2. Ръководители на охранителна дейност;
  3. Началници на охранителни екипи;
  4. 3. Началници на охранителни смени;
  5. Служители, осъществяващи конкретната охранителна дейност /изпълнители на частна охранителна дейност/.

 

*  Търговци, регистрирани:

  1. по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на този закон;
  2. в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон.
  3. търговци, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2;
  4. бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, Българската народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, с издаден лиценз за самоохрана по реда на този закон

 ще бъдат изписвани в настоящото пособие като СИЧОД /субекти, изпълняващи частна охранителна дейност/.

 

Охраняван обект е физическо лице при лична охрана; движимо или недвижимо имущество – при охрана или самоохрана на имуществото на физически или юридически лица; недвижим имот и намиращото се в него движимо имущество – при сигнално-охранителна дейност; недвижим имот и намиращите се в него лица и движимо имущество – при охрана на обекти – недвижими имоти; пътното превозно средство и намиращите се в него ценности – при охрана при транспортиране на ценни пратки или товари; конкретното мероприятие – при охрана на мероприятие; селскостопанското имущество – при охрана на селскостопанско имущество.

 

Успешното реализиране на дейността на частния сектор за сигурност съществено зависи от решаване на редица  въпроси. Сред тях се открояват тези, свързани с:

– подбора на персонала на ЧФ;

– професионалното им назначение;

– осигуряване на добри условия за труд;

– осъществяване на контрол над охранителите;

– спазването на организационно-тактическите изисквания за осъществяване на ЧОД и др.

 Подборът на персонала в частните охранителни фирми е от изключително значение за тяхното развитие и авторитет. Кадрите са ключов фактор за качеството на предоставяните услуги. Качеството и стойността на частните услуги за сигурност се влияят силно от качествата и уменията на служителите, които осигуряват и оказват тези услуги. Особено важно е новите служители да се подбират въз основа на обективни критерии, които позволяват да се направи реална и справедлива преценка на професионалните качества и умения на кандидатите. Също толкова важно е да се вземат предвид моралните качества на кандидатите. При спазване на законодателството по отношение на защитата на личните данни, следва да се прилагат стриктни правила за миналото на персонала при активно съдействие от държавните органи за установяване на ефективни процедури. За целта е целесъобразно да се изготвят конкретни вътрешнофирмени длъжностни характеристики за съответните длъжности. Всички сме наясно, че кадри за охранители се намират сравнително лесно, но не всички от тях са пригодни да бъдат качествени и отговорни към работата си охранители.

 Професионалното обучение на всички нива и периодичното повишаване на придобитата квалификация са ключов момент и основна предпоставка за постигане по-високо качество на предлаганите охранителни услуги, респективно за повишаване престижа на охранителните компании. Охранителните дружества трябва да гарантират, че служителите им на всички нива са преминали съответното основно и специализирано обучение, изисквано от съществуващите норми и стандарти, в зависимост от спецификата на конкретната дейност. Нужно е частните фирми да предложат на своите служители продължаващо обучение с цел те да разширяват своите професионални знания и умения. То следва да бъде предпоставка за професионално израстване. Всеки служител трябва да разбере важността от непрекъснато обучение през цялата си кариера, което разбиране следва да намери отражение в отношението му към предлаганите възможности за обучение, заплащани от работодателя.

 Добрите условия на труд са важен компонент от развитието на охранителните фирми и потенциала на техните служители. Те намаляват рисковете от нелоялна конкуренция, водят до по-висока производителност и допринасят за привлекателността на професията „охранител“ в бранша. Частните фирми за сигурност се ангажират да прилагат безусловно и в духа в който са написани, всички законодателни и договорни разпоредби, които регулират условията на труд в Република България. Според Етичния кодекс, качествената работа трябва да бъде възнаграждавана по подобаващ начин, да се взима под внимание и да се оценява извършеното и конкретните условия, като в същото време се гарантира конкурентноспособността на фирмата. Във всички търговски дружества трябва да се взимат предвид значимите професионални опасности при някои функции в индустрията за сигурност. Всички фирми следва да прилагат установените в страната норми за здравословни и безопасни условия на труд, за да се осигури максимално възможната превенция на професионалните рискове.

 Спазването на организационно-тактическите изисквания се явява важно условие за осъществяване на всички видове ЧОД. Това в най-голяма сила важи за личната охрана на физически лица. За личния охранител съществуват специфични практически правила на поведение при официални и делови мероприятия, към които е необходимо строго да се придържа. Нарушението на правилата на етикецията може да нанесе  вреда на клиента, довеждайки до усложняване на отношенията с деловите му партньори. Личния охранител трябва да притежава професионална етика която е съвкупност от нравствени принципи, норми, етически категории, изразяващи и определящи отношението му към изпълнение на службата, към професионалния му  дълг. За жалост, към настоящия момент не всички частни охранители, задействани по това направление отговарят на гореописаните изисквания. Има служители на частни охранителни дружества, за които етиката и професионалното поведение все още е в сферата на добрите пожелания, тъй като нелоялната конкуренция между охранителните дружества е довела до силно и нереално снижение на цените на предлаганите услуги. Това „остъргване“ на оферираните цени води до намаляване на възможностите за подобряване и усъвършенстване на условията на труд на охранителите.

 Целите, задачите и функциите на частната охранителна дейност са в пряка зависимост и неизменна връзка. Те се определят от множество фактори от най-различен характер. Като основа се явяват законодателната база и определените от нея граници. Своето влияние оказват и други съществени фактори от икономическо, социално-психологическо и организационно-техническо естество, като всички те, взети заедно, определят общата сфера на действие и реализация на частната охранителна дейност, към което и ние се стремим чрез предлаганото пособие. Задачите и дейностите на частния сектор за сигурност и охрана, както и на неговата цялостна дейност, са законодателно регламентирани. Това е направено в Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Така например, по отношение на цялостната дейност на лицата, извършващи ЧОД, законодателят е разпоредил материя, която регулира техните права и задължения, обособена в глава трета. Обикновено функциите определят задачите, но при частната охранителна дейност, с оглед договорното начало, задачите, поставени на частните охранителни търговски дружества от възложителя, са основата за конкретизиране на функциите, които тя ще реализира. В практиката, наличните финансови средства или липсата им, в повечето случаи значително ограничават структурните и функционалните задачи с цената на по-малки или по-големи компромиси. Задачите и функциите на частната охранителна дейност са изцяло продиктувани от целите и конкретно формулирани от спецификата на охранявания обект както и от договорните отношения между възложителя и изпълнителя/ в лицето на охраняващото търговско дружество/.

 Под обект на ЧОД се разбират всички материални ценности и интелектуални възможности, носещи печалба на търговското дружество. Обектите на охранителната дейност са много и най-различни. Определят се от вида на охраната, начина на осъществяването й, както и от поставените цели.

На пазара на частните услуги за сигурност в Република България оперират търговски дружества, в които са наети десетки хиляди служители. Публичните и частните клиенти изискват все по-високо качество на услугите, въвеждане и спазване на професионални стандарти и практики, утвърдени на европейско и световно равнище, при стриктно спазване на принципите на демокрацията и правовата защита на гражданите. От друга страна сигурността на служителите, които често са изложени на опасни ситуации, не оставя място за аматьорско отношение и от решаващо значение е всички дейности да бъдат извършвани с необходимите рутина и професионализъм.

Частните услуги за сигурност са важни за укрепването на сигурността не само в рамките на Националната сигурност на конкретната държава, но и за сигурността в регионален мащаб.

От всеки търговски субект и от всеки отделен служител се очаква да спазва принципите на професионалната етика, да допринася за престижа на частния сектор и за общественото доверие към него. Във връзка с това е създаден Етичен кодекс, съдържащ правила, които са приложими за ръководителите и за останалите служители и се отнасят до:

– отношенията работодател – работник;

– поведението на служителите и взаимоотношенията с клиентите, държавните

институции и между фирмите.

 

* * *