ПОСОБИЕ НОСАД- заключително – ARCHANGEL

March 29, 2021

ПОСОБИЕ НОСАД- заключително

ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЕКТА

 

Чл.61. Провеждане на начален и периодичен инструктаж по противодействие на тероризма

61.1. Начален инструктаж се провежда на всички служители на обекта при влизане на плана за сигурност в действие, както и при постъпване на работа на всеки нов служител.

61.2. Периодичен инструктаж на служителите се провежда не по- рядко от веднъж годишно.

61.3. Теми на инструктажите:

 1. Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
 2. Действия при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;
 3. Действия за недопускане на събирането на голям брой лица в малки по обем помещения;
 4. Повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
 5. Начини за оповестяване, информиране и реагиране при извършено терористично въздействие;

61.4. Отчетност:

Проведените инструктажи се вписват в съответните инструктажни книги. При провеждане на начален инструктаж на всеки инструктиран служител се издава удостоверение за преминат начален инструктаж.

61.5. Отговорник за провеждане на инструктажите е служителят за връзка по сигурността.

КОНТРОЛ НА ПЛАНА ЗА СИГУРНОСТ

 

Чл.62. Контрол на плана за сигурност

62.1 Контрол на плана за сигурност се осъществява чрез извършване на проверки в обекта  от органите на ОД МВР, РУ МВР и ОД ДАНС- определени от министъра на вътрешните работи и от председателя на ДАНС, след писмено уведомяване на ръководителя на съответния обект.

 

62.2. Ръководителите на обектите, подлежащи на проверка, са длъжни да осигурят достъп на проверяващите органи и да им оказват съдействие при изпълнение на служебните им задължения.

62.3. При извършване на проверка проверяващите органи са длъжни да:

 1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
 2. отразяват точно резултатите от проверката;
 3. не разпространяват информация, станала им известна при или по повод извършване на проверката.

62.4. При извършване на проверката длъжностните лица имат право да изискват само документи, сведения и справки, свързани с изпълнение на задълженията по чл. 23. от Закона за противодействие на тероризма.

62.5. За извършената проверка се съставя протокол.

62.6. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, както и за предотвратяване и отстраняване на негативните последици от тях, проверяващите  органи могат да дават задължителни разпореждания, като разпорежданията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Разпорежданията подлежат на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.

XXI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЪКОВОДНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ОБЕКТА С ОРГАНИТЕ НА ДАНС И МВР

Чл.63. Взаимодействие на ръководния персонал на обекта и охраната с органите на ДАНС и МВР по линия на противодействие на тероризма

Осъществява се от страните, на база плана за сигурност и осъществяваните мерки за противодействие на тероризма на територията на обекта.

Чл.64. Контакт с ОД МВР по изпълнението на плана за сигурност

Осъществява се от служителя за връзка по сигурността.

Чл.65. Взаимодействие по превенция на терористични въздействия

 Взаимодействието с органите на ТД ДАНС и ОД МВР по превенция на терористични въздействия над територията на обекта следва да се осъществява от Управителя на обекта и от служителя за връзка по сигурността. Потока на обмена на информация е двустранен. Препоръчва се въвеждане на постоянен график на съвместни съвещания и оперативки, които да се провеждат поне един път в месеца.

XXII. УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Чл.66. Управление при кризи, предизвикани от терористични въздействия

 При възникване на кризисни ситуации, предизвикани от терористични въздействия на територията на обекта, тяхното управление се извършва от Кризисен щаб. Кризисният щаб на обекта е съставен от представители на ръководния персонал на обекта, от служител по поддръжката и представители на компетентните държавни органи. Като допълнителни лица могат да бъдат привлечени медицински лица и психолози.

 Кризисният щаб се позиционира в специално изградена зона за дейност на кризисния щаб. Зоната е с контрол на достъпа, трябва да е надеждно оградена и обезопасена по направление проникване на неоторизирани лица. Кризисния щаб е под охрана.

 Пълната дейност, мерките и дейността на Кризисния щаб се описват в План за управление на кризисни ситуации, възникнали от терористични въздействия.

 Този план трябва да бъде съгласуван с общинския план.

XXIII. ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЕКТА

Чл.67. Обучение на персонала по противодействие на тероризма на територията на обекта

 Обучението на персонала на обекта се извършва по категории и по конкретни теми. Темите са насочени по няколко направления:

 1. Разпознаване на вероятни субекти на тероризма по външни признаци;
 2. Разпознаване и определяне на средства на тероризма по външни признаци и местонахождение;
 3. Начин на действие при основателно съмнение за открито средство на тероризма;
 4. Начин на действие при протичащо терористично въздействие;
 5. Информиране при терористично въздействие;
 6. Действия на категориите персонал при оповестяване на терористично въздействие;
 7. Действия на длъжностните лица при обявена незабавна евакуация;
 8. Евакуация на обекта;
 9. Район за безопасно пребиваване- маршрути на евакуация;
 10. Мерки за безопасност при евакуация;
 11. Оказване на първа помощ на пострадало лице при терористично въздействие от различни видове;
 12. Запознаване на персонала с плана за сигурност;
 13. Взаимодействие на персонала с частното охранително дружество по линия на превенция и противодействие на тероризма;
 14. Служител за връзка по сигурността- запознаване, пълномощия, взаимодействие, инструктажи;
 15. Претърсване на обекта;
 16. запазване на местопроизшествие;
 17. Други актуални теми по противодействие на тероризма на територията на обекта.

Чл.68. Начини на провеждане на обучението

Обучението се провежда на две части:

 1. теоретична част /лекции, семинари, беседи, инструктажи/- провежда се в закрито помещение със създадени условия за водене на записки, използване на мултимедия, наличие на табло за писане/класна дъска, материали по темата. Препоръчително е да се покани лектор по темите. На обученията задължително присъства служителят за връзка по сигурността, а когато той има необходимите компетенции, обученията се провеждат от него. Допуска се смесено водене на занятията- от външен лектор и от служителя за връзка по сигурността.
 2. практическа част- провежда се на терен. Води се от служителя за връзка по сигурността поради необходимостта да се укажат рисковите места в обекта. Спазва се принципа на ниво на допуск, т.е. обучението се провежда по категории персонал с определените нива на достъп.

 За провежданите обучения трябва да бъдат изготвени учебни планове, които да се утвърдят от Директора/ Управителя на обекта. След преминаване на обученията се допуска провеждане на изпит по наученото. Възможно е издаване на документ за преминатото обучение.

 При изготвяне на учебните планове се допуска привличане на външен консултант, като се отчита нивото на допуск и опазване на информацията по рисковите участъци и зони на обекта.

XXIV. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СТЕПЕНТА НА АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА

Чл.69. Плана за сигурност маркира за изпълнение следните мерки за повишаване степента на антитерористична сигурност на територията на обекта

* Примерно

 1. Актуализиране на Правилника за пропускателния режим;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Изработване на План за незабавна евакуация;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Определяне на адекватни райони за безопасно пребиваване;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Изработване на План- схема за претърсване на обекта или зони от него;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Изработване на План за запазване на местопроизшествие на територията на обекта;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Изработване на План за сигурност;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Определяне на служител за връзка по сигурността;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Обучаване на служителя за връзка по сигурността;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Изработване на теми за инструктажите на служителите на обекта във връзка с изискванията на Закон за противодействие на тероризма;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Привеждане и поддържане в адекватно състояние на всички евакуационни изходи;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Определяне и създаване на кризисен щаб за действие при възникване на кризи, предизвикани от терористични въздействия;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Обезпечаване на „комплекти на евакуиращо лице“;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Подобряване защитеността на кабинетите на ръководството;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Да се осигури видеонаблюдение над кабинетите на ръководството;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Да се направи цялостна проверка на системата за видеонаблюдение /камера по камера/, всички камери да се почистят и настроят така, че да не оставят мъртви пространства. Да се извърши практически „на терен“;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Да се монтират и активират паникбутони: в кабинетите на ръководството, в касата, в КПП;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Да се провери навсякъде дежурното осветление и да се приведе в отличен вид;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Щателно да се поддържа основното осветление;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Да се подбират правилно и да се обезопасяват временните и постоянни щендери, шкафове и стелажи;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. При извършване на дейности от външни фирми, същите да се проверяват и записват на КПП и да се придружават от служебно лице на обекта;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Да се приведе в адекватно състояние маркировката за евакуация;

Срок за изпълнение:……………………………………………………………………………….

 1. Да се ограничи внасянето на личен багаж /по категории/ на територията на обекта /Правилник за пропускателния режим/.