ПОСОБИЕ НОСАД- раздел “Антитерористично обследване” – ARCHANGEL

March 18, 2021

ПОСОБИЕ НОСАД- раздел “Антитерористично обследване”

АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ

 1. Какво представлява антитерористичното обследване

 Както сме изяснявали и в други издания на АПТА, антитерористичното обследване представлява мероприятие по изследване, анализиране и даване на предписания на обект, зона или територия /Сцена под антитерористична протекция- САТП/, свързани с провеждане на мерки по протеводействие на тероризма.

 Антитерористичното обследване има характерни черти и действия, които го отличават от охранителното обследване. Най- важната отлика е насочеността на обследването. Докато охранителното обследване се извършва в интерес на системата за сигурност, конкретно охранителната система и схемата за охрана, то антитерористичното обследване преследва основни цели, свързани с определяне на всички рискове за антитерористичната сигурност на САТП /по стъпки/, даване предписания за мерки, насочени към повишаване на степента на антитерористична сигурност за всяка стъпка, както и определяне на общи рискове за САТП и предписания за тяхното неутрализиране.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНОТО ОБСЛЕДВАНЕ

 1. Да се установят слабите места в антитерористичната защитеност на обследваната САТП;
 2. Да се опишат рисковете за антитерористичната сигурност във всички обследвани зони;
 3. Да се направят обосновани предписания за отстраняване на факторите, водещи към повишаване степента на рисковете за всеки риск конкретно;
 4. Да се изведат на вниманието на възложителя необходимите мероприятия за повишаване степента на антитерористична защитеност на САТП;
 5. Антитерористичното обследване да стане добра и достатъчна основа за последващо използване като база за изработване на план за сигурност и друга документация по Закона за противодействие на тероризма. 

 

При провеждането на антитерористичното обследване задължително се спазват принципи, които са изведени от практиката и опита на АПТ- „АРХАНГЕЛ“.

ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ

 1. Принцип отвън- навътре и отдолу- нагоре при провеждане на обследването;
 2. Принцип на стъпково обследване;
 3. Принцип на стъпково анализиране на рисковете за антитерористичната сигурност на САТП;
 4. Принцип на стъпково предписание за неутрализиране на рисковете за антитерористичната сигурност /на всяка стъпка за всеки риск/;
 5. Принцип на опазване на добитата информация за САТП;
 6. Принцип на спазване на интересите и ненарушаване на работния процес на възложителя;
 7. Принцип на непазпространяване на материалите и документите по изготвените антитерористични обследвания;
 8. Принцип на контролиран допуск на сътрудници на НОСАД за и4звършване на антитерористични обследвания;
 9. Зачитане на правата и основните свободи на човека при извършване на антитерористичното обследване;
 10. Зачитане и спазване на законите и нормативните документи при извършване на антитерористично обследване;
 11. Предимство на спасяването на човешките здраве и живот при отчитане на рисковете за антитерористичната сигурност в антитерористичното обследване;

 1. Сътрудничество и взаимодействие със служителите и персонала на възложителя при извършване на антитерористичното обследване;
 2. Откритост и прозрачност пред възложителя и оправомощени негови представители, имащи достъп до информацията, предмет на антитерористичното обследване;
 3. Контрол и управление на сътрудниците на НОСАД, извършващи антитерористичното обследване от старшето служебно лице от НОСАД, отговарящо за съответното обследване;
 4. Своевременен и превдив обмен на информация по компетентност между Възложителя и НОСАД;
 5. Съгласувано провеждане на дейностите на антитерористичното обследване между възложителя и НОСАД.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ

 При извършване на антитерористично обследване се действа по определен протокол /технология/, които са различни за различните САТП, но имат някои основни общи черти, с които ще ви запознаем.

 Преди да се провежда антитерористично обследване е необходимо задължително между НОСАД и ръководството на САТП, която ще се обследва да бъде подписан договор за антитерористична протекция. В този договор трябва изрично да бъдат отразени мероприятията и действията, които НОСАД предстои да извърши на съответната поддоговорна САТП.

 След подписване на договора и определяне на удобните за страните дати и часове за извършване на антитерористична протекция, НОСАД трябва с вътрешна заповед да определи компетентните сътрудници, които ще извършат обследването.

 При провеждане на антитерористичното обследване се обособяват няколко основни етапа:

 1. Подробно обследване на прилежащата територия извън периметъра на обследваната САТП;
 2. Подробно обследване на периметъра на САТП;
 3. Подробно обследване на вътрешната прилежаща територия на САТП;
 4. Подробно обследване на подобектите и основните обекти в САТП;
 5. Изследване на информация, касаеща антитерористичната сигурност и защитеност на САТП.

 Качеството и пълнотата на събраната за анализ информация при обследването зависи от подовката и обучеността на сътрудниците на НОСАД, които извършват обследването, от техния практически опит, но също така и от пълнотата на съдействието, оказвано им от възложителя по договора за антитерористична протекция.

 Център за изследвания и обучение в сигурността  към АПТА /ЦИОС АПТА/ провежда обучения на сътрудници на НОСАД за правилно и пълноценно провеждане на антитерористични обследвания, предназначени за различни цели.

 За да добиете по- пълна представа за описаното по- горе, прилагаме примерен протокол за проведено антитерористично обследване, който е приложим за някои видове САТП:

ПРОТОКОЛ

                                                                                                                                                                                                                ЗА ИЗВЪРШЕНО АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА БАЗА ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА ОБЕКТ ……………………………………

 Антитерористичното обследване е извършено на база сключен Договор за антитерористична протекция между НОСАД ……… и ………………….. от ……… 20…. г.

Съдържа …….. листа

 По- долу в антитерористичното обследване ……………………… ще бъде  назоваван за краткост „Обект“.                                                                                                                                                    

 

Извършили антитерористичното обследване:

Представители на НОСАД:

Длъжност в НОСАД      Име, презиме, фамилия
1 ……………………………………… …………………………………………………………………
2 ……………………………………… …………………………………………………………………

 

Чл.1. Цялостна и подробна характеристика на обекта

Забележка: При изследване на територията, периметъра и външните зони на обекта, за начална точка за отчитане приемаме ………………………………………………………………….

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

– Област, община, град:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

– Адрес на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ВАЖНИ СЪСЕДНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Направление приет север……………………………………………………………………………………….;

Направление приет юг…………………………………………………………………………………………….;

Направление приет изток………………………………………………………………………………………..;

Направление приет запад………………………………………………………………………………………..

 Анализ на рисковете за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:……………………………………………………………………………………………………………..

ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ ИЗВЪН ПЕРИМЕТЪРА НА ОБЕКТА

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

БЛИЗКОНАХОДЯЩИ СЕ УЛИЦИ, КРЪСТОВИЩА, ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ И ДР. ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Централни улици и булеварди:……………………………………………………………………………….

Второстепенни улици:……………………………………………………………………………………………..

Кръстовища:……………………………………………………………………………………………………………

Транспортни връзки:………………………………………………………………………………………………..

Елементи от пътната инфраструктура:……………………………………………………………………..

Анализ на рисковете за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:……………………………………………………………………………………………………………..

 

ВЪНШНИ ЗА ОБЕКТА ПАРКИНГИ И ТЕРИТОРИИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ГО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НАД ТЯХ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ГРАНИЦИ НА ОБЕКТА

Северно…………………………………………………………………………………………………………………;

Южно……………………………………………………………………………………………………………………..;

Източно………………………………………………………………………………………………………………….;

Западно…………………………………………………………………………………………………………………..

Разстояния:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ПЕРИМЕТЪР НА ЗОНАТА НА ОБЕКТА

Периметърът на зоната на обекта е:

1.от изток……………………………………………………………………………………………………………….;

2.от запад……………………………………………………………………………………………………………….;

3.от юг……………………………………………………………………………………………………………………;

4.от север………………………………………………………………………………………………………………..

 Територията на обекта по периметъра е ограничена от……………………………………………

Защитни съоръжения по периметъра:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Елементи от системата за охрана:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Анализ на рисковете за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ЗОНА „ВХОД КЪМ ОБЕКТА“

Размер, характеристики и описание на входовете:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Основни маршрути за достъп на територията на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Фронталната зона на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Входна зона на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

На входа на обекта са разположени:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Функции на входната зона на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Охрана на входната зона:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Защитеност на входната зона:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Персонал на входа:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ КЪМ ОБЕКТА

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ И ПО ПЕРИМЕТЪРА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

       

ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА

КПП:………………………………………………………………………………………………………………………..

Характеристика, оборудване, охрана:……………………………………………………………………….

Анализ на рисковете за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:……………………………………………………………………………………………………………..

 

ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕКЛАМА И ДЕКОРАЦИЯ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ

Постоянни елементи:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Временни елементи:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

 Съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за  физическа сигурност на строежите, в сила от 04.04.2017 г.; издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството; обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., обектът представлява сграда за ………………………… с разгъната застроена площ от …………………… кв. м и с капацитет ………………. места. Тази характеристика на обекта го определя като обект от ….. клас на физическа сигурност.

Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, в Раздел II “Обекти, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма”, в чл. 2. “Мерки за противодействие на тероризма по тази наредба се разработват и прилагат в следните обекти по чл. 1, т. 1, с изключение на включените в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност:” в точка втора от този член: “сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м, както следва:” в подточка/ точка …………………. обектът, предмет на антитерористичното обследване е определен като обект, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма поради своя капацитет и РЗП/ друго.

 Обектът представлява…………………………………………………………………………………………….

 Обектът е изграден в ……………………………………………………………………………………………..

 Структурата на обекта е следната:………………………………………………………………………….

 Технологично жизнеподдържащата система на обекта е………………………………………….   Системата за вентилация и климатизация /ОВК/ е ……………………………………………………

 В обекта има/ няма външни фирми- наематели. Дейността се осъществява от служители на дружеството/ от …………………………………………………………………………………

Функционалната схема на действие на обекта е следната:

……………………………………………………………………………………………………………………………….Изходи за клиенти/ посетители/ гости от обекта се осъществява през

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Изходи за персонала……………………………………………………………………………………………….

Изходи за ВИП/ служебни………………………………………………………………………………………..

Приемане на стока и материали се осъществява:

……………………………………………………………………………………………………………………………….Охраната на обекта се осъществява чрез:

……………………………………………………………………………………………………………………………….Обектът се управлява:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Работно време, почивни дни:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Работни смени:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Количество на персонала:………………………………………………………………………………………..

Състав на персонала:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Категории работещи в обекта:

 1. ръководен персонал………………………………………………………………………………………
 2. касиери/счетоводители………………………………………………………………………………….;
 3. продавачи- консултанти/ персонал…………………………………………………………………;
 4. общи работници……………………………………………………………………………………………;
 5. техническа поддръжка…………………………………………………………………………………..;
 6. звено за самоохрана……………………………………………………………………………………..;
 7. други……………………………………………………………………………………………………………..

Среден и натоварен трафик и нахождение на лица в обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Наличие и характеристика на паркинги:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Системата за охрана на обекта е изградена от следните елементи:

 1. АСП /алармена система срещу проникване/…………………………………………………..;
 2. Система за видеонаблюдение……………………………………………………………………….;
 3. Детектори……………………………………………………………………………………………………..;
 4. Системи за контрол на достъпа……………………………………………………………………..;
 5. Частно охранително дружество- физическа охрана през работно време…………;
 6. Охранително осветление………………………………………………………………………………;

Противопожарната система в обекта е ………………….. и състои от следните елементи:

 1. оптикодимни датчици /ОДД/…………………………………………………………………………..;
 2. спринклери за пожарогасене………………………………………………………………………….;
 3. пожарни помпи……………………………………………………………………………………………..;
 4. пожарогасителни тръбопроводи с кранове……………………………………………………..;
 5. системи за управление на зоните за пожарогасене…………………………………………;
 6. пожароизвестителни сирени………………………………………………………………………….;
 7. бутони за сигнализиране при пожар……………………………………………………………….;
 8. противопожарни шлангове…………………………………………………………………………….;
 9. противопожарни щитове………………………………………………………………………………..;
 10. пожарни хидранти…………………………………………………………………………………………;
 11. пожарогасители…………………………………………………………………………………………….;
 12. пожароизвестителни централи………………………………………………………………………;
 13. други елементи………………………………………………………………………………………………

 Мониторинга на противопожарната система се извършва от централа, разположена в……………………………. и е под контрола на…………………………………………………………………

 Противопожарната система се проверява и поддържа от…………………………………………

данни за контакт с лицата, огтоварящи за изправността на ППС……………………………….

Най- общо обзавеждането на обекта е следното:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Налични товаро/ разтоварни рампи………………………………………………………………………….

Асансьори /за лица и товарни…………………………………………………………………………………..

Ескалатори……………………………………………………………………………………………………………..

Транспортни ленти…………………………………………………………………………………………………..

Евакуационни изходи от обекта………………………………………………………………………………..

Евакуационни коридори…………………………………………………………………………………………..

Евакуационни стълбища………………………………………………………………………………………….

Входове, изходи………………………………………………………………………………………………………

Прозорци, витражи…………………………………………………………………………………………………..

Стълбища, коридори………………………………………………………………………………………………..

Обзавеждане, интериор…………………………………………………………………………………………..

Постоянни и временни реклами, щендери и др…………………………………………………………

Фасада на обекта…………………………………………………………………………………………………….

Изнесени и др. елементи от фасадата……………………………………………………………………..

Наличие на КПП на входовете на сградата……………………………………………………………….

Наличие на блиндирани врати…………………………………………………………………………………

Достъпни външни стени, подове и покриви……………………………………………………………….

Достъпни прозорци и врати………………………………………………………………………………………

Заключващи устройства…………………………………………………………………………………………..

Защитно остъкляване………………………………………………………………………………………………

Основни врати…………………………………………………………………………………………………………

Система за видеонаблюдение………………………………………………………………………………….

Алармени системи срещу проникване и нападение…………………………………………………..

Системи за контрол на достъпа………………………………………………………………………………..

Технически средства за контрол………………………………………………………………………………

Хранилища за ценности…………………………………………………………………………………………..

ВХОДОВЕ

Към основните помещения:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Към фоайета, сервизни, помощни и др. помещения:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Към служебни помещения:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Към товарно/ разтоварни рампи, складове, приемни и др.:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Други входове:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ОСНОВНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАЛИ

Антитерористичното обследване започва от……………………………………… и се провежда по……………………………………………..:

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ПРИЕМНА И СКЛАДОВА ЗОНА

Пълно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Анализ на рисковете за антитерористичната сигурност в приемната:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Анализ на рисковете за антитерористичната сигурност на складовата зона:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

СЛУЖЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Подробно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

КУХНИ, ЦЕХОВЕ, ЗОНИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Подробно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

РАБОТИЛНИЦИ, ГАРАЖИ И ДР.

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ ЗА КОНТРОЛИРАНО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЦА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ СЪС ЗАБРАНЕН ДОСТЪП

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

КОНТРОЛНИ ЗАЛИ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ОРЪЖЕЙНИ, СКЛАДОВЕ ЗА БОЕПРИПАСИ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ХРАНИЛИЩА ЗА ЦЕННОСТИ, ТРЕЗОРИ И ДР.

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

БАНКОМАТИ, ДРУГИ УСТРОЙСТВА УСТАНОВЕНИ АВТОНОМНО

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ОТДЕЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ УСТРОЙСТВА, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАПИТКИ И КАФЕ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ВЪТРЕШНИ АВТОМИВКИ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ВЪТРЕШНИ АВТОСЕРВИЗИ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Подробно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, КАМЕРИ, ФРИЗЕРИ И ДР.

Подробно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

СЪБЛЕКАЛНИ, БИТОВКИ И ДР. ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ПОМЕЩЕНИЯ И ЗОНИ ЗА ОТДИХ НА КЛИЕНТИ/ ПОСЕТИТЕЛИ/ ПЪТНИЦИ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БАГАЖ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ ЗА ДЕЦА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪНШНИ ЛИЦА И БАГАЖ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ЗОНИ ЗА НАХОЖДЕНИЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗОНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

МЕСТА ЗА КОНТАКТ С ОХРАНАТА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ТОАЛЕТНИ, БАНИ, СЪБЛЕКАЛНИ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ОФИСИ, КАБИНЕТИ, ЛАБОРАТОРИИ И ДР.

Подробно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ПОМЕЩЕНИЯ С КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Подробно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ОФИС НА МЕНИДЖЪРИТЕ

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ, НЕОПИСАНИ ДО МОМЕНТА

Подробно описание:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЕСКАЛАТОРИ, ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

АСАНСЬОРИ /ЗА ЛИЦА И ТОВАРНИ/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ТОВАРНО/ РАЗТОВАРНИ ЗОНИ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕКЛАМА И ДЕКОРАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА

Постоянни елементи:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Временни елементи:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ВЛИЗАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА РАБОТНОТО МЯСТО

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ВЛИЗАНЕ НА ВЪНШНИ ЛИЦА И ПОСЕТИТЕЛИ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

СИСТЕМИ ЗА ЧЕКИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ЗОНАТА НА ОБЕКТА

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Рискове за антитерористичната сигурност:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ДРУГО

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл.2. Изследване на привлекателността на обекта за извършване на терористични въздействия

 Привлекателността на обекта, като цел на субекти на тероризма се определя от следните фактори:

 1. Причиняване на голям брой човешки жертви при извършване на терористично въздействие;
 2. Причиняване на крупни материални щети, които ще предизвикат вторично причиняване на човешки жертви;
 3. Атакуване на рискови места, при терористично въздействие над които ще бъдат предизвикани кризисни ситуации от различен характер;
 4. Достигане на голям обществен отзвук и отлив на клиенти, както и подронване на авторитета на обекта, като неспособен да противостои на субекти на тероризма.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл.3. Състояние на средата за антитерористична сигурност в района на обследвания обект,  терористична обстановка

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл.4. Наличие на рисков контингент клиенти в обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Чл.5. Система за физическа защита- елементи, състояние, адекватност

(1) Алармени системи срещу проникване и нападение /Алармени системи за сигурност/- /сигнално-охранителни и известителни системи, предназначени за откриване, за установяване на наличието на опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от системи за физическа защита на обекта и за подаване на сигнал при нерегламентирано влизане, опит за влизане и/ или при нападение на наблюдаван обект, които включват централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(2) Достъпни външни стени, подове и покриви–  /всички външни фасадни стени на обекта и покривната част/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(3) Достъпни прозорци и врати/прозорци и врати (без определените като основни) в обекта, които могат да бъдат достигнати с помощта на елементарни средства/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(4) Задържащи достъпа съоръжения/съоръженията за възпрепятстване достъпа на лица и транспортни средства до територията на обекта, които се разполагат в близост или върху физическите бариери, в т.ч.

а) физически (кльонови допълнения – единични и двойни, шипове, бодливи рулони от тел, ламели, мрежи и др.);

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

б) звукозаглушаващи;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

в) светлиннозаслепяващи;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

г) химически вещества, които образуват дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(5) Заключващи устройства/всички брави, ключалки и катинари, предотвратяващи отварянето на врати, прозорци, капаци (щори, ролетки), решетки, без използване на механичен, електронен или друг способ/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(6) Защитно остъкляване/представлява прозрачен многослоен материал, притежаващ свойства на стъкло, устойчив на ръчна атака и/ или куршуми, и/ или налягане при експлозия/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(7) Клас на физическа сигурност (КФС)/класификатор на строежите или отделни обекти в тях в зависимост от степента на съществуващия риск от посегателства

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(8) Ограда/съоръжение около обекта, което го предпазва от нерегламентирано проникване/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(9) Оградни съоръжения/всички видове врати, монтирани на оградата, със задвижващи и заключващи устройства към тях; задържащи, спиращи и контролиращи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самото съоръжение или до сградата, неподвижно или задвижвани ръчно или автоматично/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(10) Основни вративходните врати на обекта с основно предназначение за осигуряване на преход между прилежащата територия и обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(11) Система за видеонаблюдение/система за наблюдение, формирана от телевизионни камери, устройства за контрол, предаване и управление на сигнала до определено място (център за наблюдение), оборудвано с монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори, превключватели и др., необходими за наблюдение и/ или заснемане на определена зона/ и за сигурност/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(12) Системи за контрол на физическия достъп/всички видове биометрични, електронни или магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и др., които при подадена команда деблокират спиращите съоръжения или заключващите устройства, като осигуряват възможност и за запазване/изпращане на информацията в контролен пункт /център за наблюдение/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(13) Система за периметрова охрана/алармена система за сигурност, монтирана за контрол на оградата и/ или на полосата между две огради и/ или прилежащата територия на обекта/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(14) Спиращи достъпа съоръжения/подвижни и неподвижни съоръжения около обекта- различни видове бариери, барикади, стълбове, рогатки, парапетни ограничители, стоманобетонни блокове, ровове, боларди (потъващи в земята защитни метални цилиндри), неравности по пътната настилка и др/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(15) Технически средства за контрол/скенери за проверка на посетители и техния багаж, входяща кореспонденция, пощенски пратки и превозни средства (металдетекторни рамки, ръчни металдетектори, детектори за откриване на експлозиви), огледала за проверка на превозни средства и др.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(16) Устойчивост на взлом/свойство на конструкцията на обекта и физическите бариери да устоят на опитите за проникване с взлом, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(17) Устойчивост на експлозия/свойство на конструкцията на обекта и вложените/ монтираните елементи да устоят на разрушително действие на ударна вълна, образуваща се при взрив, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(18) Устойчивост на куршуми– /свойство на монтажните елементи (врати, прозорци, капаци и защитно остъкляване) да оказват съпротивление срещу изстрели от определено оръжие и боеприпаси, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(19) Физически бариери/всички видове огради; оградни съоръжения; врати, прозорци, капаци (щори, ролетки за врати и прозорци) и решетки; заключващи устройства; защитно остъкляване; хранилища за ценности и др.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(20) Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали/постоянно обслужван център, в който постъпва информация за състоянието на една или повече алармени системи срещу проникване и нападение и системи за видеонаблюдение/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(21) Охранително и дежурно осветление

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

(22) Служебни помещения и оборудване.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.6. Пропускателен режим. Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност и обекта, контрол и режим на влизането, оценка на пропускателния режим

6.1.Пропускателен режим

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 6.2.Контрол на физическия достъп в зоната за сигурност или обекта /огнестрелно оръжие, общоопасни средства/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

  6.3.Влизане на територията на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

  6.4.Режим на посещение от външни лица

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 6.5. Режим на дейността на външни фирми

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 6.6. Режим на дейността на наемателите

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 6.7. Контрол над служителите на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

  6.8. Преглед и анализ на правилника за пропускателния режим на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

  6.9.Препоръки към пропускателния режим:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл.7. Организация на охраната към момента на обследването

Охраната на обследвания обект се осъществява от ………………………………………………..

7.1.Система за охрана- системата за охрана на обекта състои от:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.2.Схема на охраната

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.3.Алармени системи против проникване /АСПП/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.4.Система за видеонаблюдение

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.5.Системи за контрол на достъпа

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.6.Периметрова охрана

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.7.Специални системи за наблюдение, контрол и охрана

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.8.Проверка на системата за охрана

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.9.Управление, контрол на ефективността на системата за охрана

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.10.Анализ и усъвършенстване на системата за охрана

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.11.Комуникация с възложителя по договора за охрана

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.12.Взаимодействие с екипи на „инкасо“

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.13.Наличие, техническо състояние на оборудването на охраната /помощни средства, средства за лична и колективна защита/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.14. Документация на частното охранително дружество, задължителна по Закона за частната охранителна дейност

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.15.Детекторна система за наблюдение и охрана на периметъра, контролирана от частното охранително дружество

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.16.Система за видеонаблюдение на периметъра, контролирана от частното охранително дружество

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.17.Система за периметрова охрана, контролирана от ЧОД

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.18.Степен на ефективност при обход

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.19.Брой извършени практически тактически учения на охраната

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

7.20.Обучение на охраната за противодействие на тероризма

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 

 

Чл.8. Наличие на други охранителни дружества на територията на обекта.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл. 9. Документооборот /от гледна точка на сигурността/

9.1. Наличие, окомплектованост, водене и съхраняване на документооборота на обекта- защитеност на информацията

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

9.2. Документооборота се води на:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

9.3. Документооборота може да бъде находящ се:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

9.4. Отговорни лица за съхраняването и сигурността на документооборота

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.10. Зони за сигурност на територията на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.11. Осветеност на прилежащата територия и на територията на обекта

 Прилежащата територия се осветява от:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Територията на обекта се осветява:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.12.Наличие на пробиви в сигурността през последните 12 месеца

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл.13. Пожароизвестяване и пожарогасене

13.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожароизвестяване и пожарогасене

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

13.2. Средства за пожарогасене- разположение, комплектност, техническо състояние, срокове на годност

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

13.3.Отговорни лица, начин на известяване и посрещане на екипите на ПБЗП при пожар

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

13.4.Размери на подходите, влизане на територията на обекта от специализирани пожарни машини

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

13.5.Начин на пожарогасене

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

13.6.Взаимодействие на служебните лица на обекта с екипите на ПБЗН при крупни произшествия и опасни пожари

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.14. Спешна медицинска помощ, долекарска помощ до пристигане на екипите на СМП

14.1.Наличие, техническо състояние и местоположение на средства за долекарска помощ /аптечки и медицински шкафове за първа помощ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

14.2.Отговорни лица, начин на известяване и посрещане на екипите на СМП

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

14.3.Размери на подходите, влизане на територията на обекта от специализирани машини на СМП, маршрути на екипите на СМП до местопроизшествието, разположение на специализираните автомобили на СПМ, изнасяне на пострадал

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

14.4.Взаимодействие на служебните лица на обекта с екипите на СМП

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.15. Полицейски сили на най- близкото РУ МВР

15.1.Ситуации, при които служебните лица на обекта искат съдействие от органите на МВР

……………………………………………………………………………………………………………………………….

15.2.Време за пристигане на дежурни полицейски служители

……………………………………………………………………………………………………………………………….

15.3.Отговорни лица, начин на известяване и посрещане на екипите на МВР

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

15.4.Взаимодействие на служебните лица на обекта с екипите на МВР

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.16. ТД ДАНС

16.1. Ситуации, при които служебните лица на обекта искат съдействие от органите на ТД ДАНС

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

16.2. Отговорни лица, начин на известяване и посрещане на екипите на ТД ДАНС

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.17. Детектори- наличие, характеристики

17.1.За откриване на вредни и опасни биологични субстанции

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

17.2.За откриване на вредни и опасни химични вещества

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

17.3.За откриване на повишен радиоактивен фон

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

17.4.За откриване на други вредни вещества

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

17.5.За откриване на метали

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

17.6.Други детектори

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.18. Евакуация на обекта

 Евакуация на обекта се обявява при следните случаи:

 1. При мащабен пожар, който застрашава живота на хора и не може да се овладее за кратко време от служители на обекта и охраната и от служебни лица на търговския център;
 2. При терористично въздействие, освен от вид терористична атака и терористично нападение с вземане на заложници /според обстановката/;
 3. При обявяване на евакуация от властите;
 4. При други обстоятелства, налагащи евакуация.

 Незабавна евакуация на обекта се обявява при създала се кризисна ситуация, налагаща незабавно напускане на сградата на обекта.

Наличен План за незабавна евакуация

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Схема на евакуация на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Евакуационни изходи от обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Пътища за евакуация

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Маршрути за евакуация

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Отговорни лица за евакуацията

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Налично евакуационно оборудване- техническа изправност

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Район за безопасно пребиваване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Взаимодействие с МВР и ДАНС при евакуацията

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Кризисен щаб за управление при терористично въздействие

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Друго

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл.19. Претърсване на обекта

Претърсване на обекта може да се наложи при получаване на сигнал за готвено терористично въздействие или при извършено такова. Претърсването се извършва по заповед на управителя на обекта или от компетентните държавни органи, от специално предварително определени и обучени екипи за претърсване от състава на служителите на обекта и охраната с или без участие на МВР и ДАНС. Екипите за претърсване се ръководят от старши на екипите. Претърсването се ръководи от ръководител на претърсването. Всички служебни лица трябва заблаговременно да са определени със заповед на мениджмънта на обекта. Трябва да има изработена схема за претърсване на обекта, в която подробно да са указани зоните за претърсване и екипите, претърсващи тези зони. Трябва да бъдат определени и резерви в екипите. Подготвят се инструктажи на екипите за претърсване. Инструктажите се провеждат от ръководителя на претърсването. Претърсване може да се извърши с евакуация на обекта и без евакуация. Претърсване може да се извърши от смесени екипи /охранители, служители на обекта, поддръжка, служители на МВР, ДАНС/ в различни конфигурации. При претърсването във всеки екип трябва да има представител с високо ниво на достъп до всички помещения в обекта.

Към момента на обследването обекта няма изготвен план за претърсване на обекта.

План за претърсване на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Екипи за претърсване на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Схема за претърсване на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Ред за взаимодействие с органите на МВР и ДАНС

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Бланки- протоколи за извършено претърсване на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Инструктажи за претърсване на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.20. Запазване на местопроизшествие

 В случай на произшествие на територията на обекта, до пристигане на органите на МВР е необходимо то да се запази. Запазването на местопроизшествие е от изключителна важност поради необходимостта от съхраняване на следи, улики, веществени доказателства и други обстоятелства, които биха били в помощ на разследващите органи за изясняване на фактите по произшествието. Запазване на местопроизшествие се извършва по няколко принципа, насочени към максимално ограничаване на попадане на външни, за обстановката на местопроизшествието, фактори. При запазване на местопроизшествие на територията на обекта основна роля ще имат неговите служители и охраната, които трябва да предприемат необходимите мерки и действия за качествено и пълноценно извършване на това мероприятие.

План за запазване на местопроизшествието

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Инструктажи за запазване на местопроизшествието

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.21. Документация, пряко касаеща антитерористичната сигурност на обекта

 Издадена и водена от мениджмънта на обекта- необходимо е изработване на системна документация по Закона за противодействие на тероризма, водена от  служител за връзка по сигурността. Документацията трябва да съдържа:

 1. Закон за противодействие на тероризма- на хартиен носител;
 2. Наредба на МВР и ДАНС към закона за противодействие на тероризма- на хартиен носител;
 3. Протокол за извършено Антитерористично обследване;
 4. План за сигурност;
 5. Теми за инструктаж на служителите на обекта за противодействие на тероризма на неговата територия;
 6. Книга за начален инструктаж на служителите на обекта по противодействие на тероризма на неговата територия;
 7. Книга за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж на служителите на обекта по противодействие на тероризма на неговата територия;
 8. Служебни бележки за проведен начален инструктаж.

Чл.22. Ред и условия за допускане на територията на обекта външни изпълнители на ремонтни, рекламни и други дейности

 Този член и мероприятията, разглеждани в него са от изключителна важност за обекта, още повече, че разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него изрично е отделено място за условието външните фирми да бъдат придружавани от служители на собственика или ползвателя на съответния обект или от охраната при извършване на дейности на негова територия.

22.1.Необходими документи за допуск:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

22.2.Списък на допуснатите лица

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

22.3.Пред кого се представят разрешителните за допуск и документите на лицата

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

22.4.Кой пропуска лицата

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

22.5.Кой проверява внасяните материали, оборудване и др.;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

22.6.Кой присъства физически по време на извършваните дейности;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

22.7.Ред за напускане на обекта след приключване на дейностите, проверка на изнасяното

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.23. Ред и условия за дейността на куриерските фирми на територията на обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.24. Ред и условия за дейността на частни охранителни дружества при „инкасо“

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.25. Ред за отчитане на ел. енергията, газа и водата /кой съпровожда проверяващите, кой има достъп до силовите установки/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.26. Захранване на обекта с електроенергия

26.1 Описание, особености

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

26.2. Защитеност на трансформатора

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

26.3.Резервно захранване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

26.4.Аварийно захранване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

26.5.Друго

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Чл.27. Системи за жизнеобезпечаване

27.1.Системи за жизнеобезпечаване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.28. Звено за поддръжка и ремонт- численост, състав, йерархия, задължения, функции по сигурността

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 

                                                                    

Чл.29. Звено за чистота

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

От гледна точка на сигурността персоналът по почистването трябва да има адекватно поведение при:

 1. откриване на средства на тероризма;
 2. установяване на съмнителни лица;
 3. откриване на предмети, будещи съмнение за средства на тероризъм;
 4. забелязване на общи симптоми на лицата в обекта, можещи да са в резултат на терористично въздействие с общоопасни средства;
 5. забелязване на подготовка за извършване или извършване на престъпна дейност;
 6. грубо нарушаване на обществения ред;
 7. грубо нарушаване на вътрешния ред в обекта;
 8. друго.

 Във връзка с тези задължения, персоналът по почистването трябва да бъде обучен и инструктиран за правилни действия при рискови и кризисни ситуации, както и как да реагира при обявяване на евакуация. За целта „АРХАНГЕЛ“ е изготвил теми за провеждане на инструктаж по теми за противодействие на тероризма както следва:

Примерни теми за инструктаж по противодействие на тероризма на служителите по почистването:

№                  НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ НА ИНСТРУКТАЖА Времетраене
 

 

1

 

Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават на територията на обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение  

…….. мин.

 

 

2

Действия на служебните лица по почистване на обекта при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др. …….. мин.
3 Разпознаване на признаци на терористично въздействие …….. мин.
4 Евакуация при кризисни ситуации, предизвикани от терористично въздействие …….. мин.

Чл.30. Сигурност на информационните и комуникационните системи

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………  

Чл.31. Зони за сигурност

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 

 

Чл.32. Първоначален и периодичен инструктаж и обучение на служителите на обекта, на служителите от поддръжката, от чистотата, от охраната

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.33. Кризисен щаб при възникване на кризисни ситуации, причинени от терористични въздействия, бедствия, аварии и др.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.34. Провеждане на обучения на служителите на обекта по въпроси, касаещи сигурността

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

 

Чл.35. Рискови, от гледна точка на антитерористичната сигурност, зони и точки в обекта

 Основни показатели за наличието на рисковите зони са:

 1. Концентрация на лица в зоната на входа и касите на обекта;
 2. Пунктове за управление на обекта- офиси на мениджърите;
 3. Пунктове за охрана на обекта- КПП, гише информация, контролна зала за видеонаблюдение /офиси на мениджърите/;
 4. Комуникации- ел.захранване, ВиК, интернет, телекомуникации и др.;
 5. Места и зони, удобни за извършване на терористични въздействия- входна зона към обекта, зона на касите, зона сепаре и др.;

Предприети превантивни мерки по обезопасяване и намаляване на риска от терористични въздействия

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.36. Места, възли, агрегати и установки, с повишен риск от осъществяване на терористични въздействия със СМП /средства за масово поразяване/. Мерки за обезопасяване и превенция на тероризъм

– по капково- въздушен път:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

– по воден път:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

– чрез допир до повърхности:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

– чрез източници извън обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

– чрез източници на територията на обекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

– друго:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.37. Участъци, маршрути и траектории с повишен риск от осъществяване на терористично въздействие от тип „таран“

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.38. Входове и подстъпи с повишен риск от незабелязано внасяне на средства на тероризма

– хладно оръжие:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

– огнестрелно оръжие:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

– взривни вещества, устройства и материали от лица:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

– средства за масово поразяване- устройства, субстанции и материали от лица:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

– средства за генериране на вредни вибрации:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

– средства за генериране на вредни шумови честоти:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

– средства за създаване на паникатаки:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

– други:

Да се имат предвид следните допълнителни възможности за терористично въздействие:

 1. чрез отровни насекоми и влечуги;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

 1. чрез агресивни животни;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

 1. чрез провокиране на неадекватни лица за извършване на терористични действия;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

 1. чрез диверсионни действия /спиране на ел. захранване, климатизация, отопление и др./;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

 1. чрез блокиране на мобилните и интернет комуникации;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

 1. чрез създаване на фалшиви терористични въздействия, с цел създаване паника;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

 1. други……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Чл.39. Възможни терористични въздействия над обекта

39.1. ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА /получени данни от различни достоверни източници за готвено терористично въздействие/:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

39.2. ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ /действие или съвкупност от действия на субекти на тероризма, целящи предизвикване на човешки жертви и материални щети чрез използване на взрив, палеж, средства за масово поразяване; чрез заложени устройства или осъществени от терористи- камикадзе/:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

39.3. ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА /офанзивна нападателна дейност на субекти на тероризма, придружена от използване на огнестрелно и хладно оръжие, МПС- „таран“ и др./:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                          

39.4. ТЕРОРИСТИЧНО НАПАДЕНИЕ /масирана терористична атака или паралелно извършване на няколко атаки, с използване на хладно, леко и тежко стрелково оръжие, плюс възможно извършване на терористични актове, отвличащи маневри и по- сложни тактически действия/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

39.5. ТЕРОРИСТИЧЕН УДАР /едно или комплекс от терористични нападения с използване на високоточно оръжие, с възможно използване на тактически и стратегически средства за масово поразяване. Могат да бъдат придружени с масирана психологическа и пропагандна дейност/:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

 

Най- вероятно възможни за извършване терористични въздействия:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Мерки за обезопасяване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка на адекватност:…………………………………………………………………………………………

Чл.40. Някои виждания на НОСАД относно подобряване на антитерористичната сигурност на обекта /примерни/

 1. Актуализиране на Правилник за пропускателния режим;
 2. Изработване на План за незабавна евакуация;
 3. Определяне на адекватни райони за безопасно пребиваване;
 4. Изработване на План за претърсване на обекта или зони от него;
 5. Изработване на План за запазване на местопроизшествие на територията на обекта;
 6. Изработване на План за сигурност;
 7. Определяне на служител за връзка по сигурността;
 8. Обучаване на служителя за връзка по сигурността;
 9. Изработване на теми за инструктажите на служителите на обекта във връзка с изискванията на Закон за противодействие на тероризма;
 10. Привеждане в адекватно състояние на всички евакуационни изходи;
 11. Определяне и създаване на кризисен щаб за действие при възникване на кризи, предизвикани от терористични въздействия;
 12. Обезпечаване на „комплекти на евакуиращо лице“;
 13. Подобряване защитеността на крило мениджмънт;
 14. Да се направи цялостна профилактика на системата за видеонаблюдение /камера по камера/, всички камери да се почистят и настроят така, че да не оставят мъртви пространства. Да се извърши практически „на терен“;
 15. Да се провери навсякъде дежурното осветление и да се приведе в добро техническо състояние;
 16. Щателно да се поддържа основното осветление;
 17. Да се организира защитено посрещане/изпращане на клиенти от рисковите контингенти;
 18. Да се подбират правилно и да се обезопасяват временните рекламни щендери и стелажи;
 19. При извършване на дейности от външни фирми, същите да се придружават от служебно лице на обекта или от охраната;
 20. По възможност в системата на контрол на достъпа да се въведе поименно разпознаване на чиповете;
 21. Да се подобри маркировката за евакуация.

 

Координати на служебните лица от НОСАД:

Длъжност в НОСАД Име, Фамилия Телефонен номер
1 ……………………………. …………………… …………….
2 …………………………… …………………… …………….

За контакти: e- mail: ………………………………………………

„Протокол за проведеното антитерористично обследване“ се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за страните:

Първи екземпляр за …………….;

Втори екземпляр за НОСАД.

Гр. …………………………………

Дата: ………………….. 20…. г.

ИЗГОТВИЛИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОТО ОБСЛЕДВАНЕ:

…………………………………………………………………………………………..:    …………………….;

…………………………………………………………………………………………..:    …………………….;

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА ЗА ПРОВЕДЕНОТО АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ:     

Възложител по договора за антитерористична протекция от …………………………. г.

                                                                                       ……………………

                                                                                     /…………………../

* * *

 След издаване срещу подпис от страна на възложителя на приложения протокол, се счита че НОСАД е извършило ангажимента си по договора за антитерористична протекция, касаещ члена, касаещ антитерористичното обследване.

 При писмено искане от страна на възложителя се допуска някои от членовете да бъдат препроверени, но не трябва да се правят компромиси с качеството и пълнотата на обследване. Особено е важно да са точни и обосновани анализите на рисковете за антитерористичната сигурност и предписанията към тях.

 Следващият документ, изработване на който възложител по договор за антитерористична протекция може да поиска от НОСАД е обследване на наличните елементи от СФЗ /системата за физическа защита/. Такова обследване е наложително при изпълняване на разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма и наредбата на ДАНС и МВР към него.

  Наредбата, в чл. 5. разпорежда: „(1) В обектите по чл. 2 се изграждат елементи за физическа защита така, че да осигуряват физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите, живота и здравето на гражданите, без да се нарушават условията на предвиденото за тях функционално предназначение, като се спазват изискванията, регламентирани в ЗУТ.

(2) Елементите за физическа защита могат да са:

 1. персонал за физическа защита;
 2. физически бариери;
 3. охранително осветление;
 4. компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп;
 5. алармени системи за сигурност и системи за видеонаблюдение;
 6. служебни помещения и оборудване.

(3) Елементите за физическа защита по ал. 2, т. 2 – 6 се изграждат в съответствие с техническите изисквания към тях по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.).

 

Чл. 6. Обектите по чл. 2 следва да отговарят на минималните изисквания за физическа сигурност на строежите по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите съобразно техния клас на физическа сигурност.

 На база тези изисквания е необходимо да се направи обследване на състоянието, адекватността и приложимастта на наличните елементи от системата за физическа защита на САТП. За извършеното обследване се издава протокол, който се съгласува с възложителя по договора за антитерористична сигурност. Целта на обследването е да се опишат съществуващите елементи от СФЗ, като се проверят по следните признаци:

 1. работоспособност;
 2. техническо състояние;
 3. установяване съгласно изискванията на стандартите;
 4. адекватност на избор, монтаж и ефективност.

 Разбираемо е, че повечето инвеститори търсят максимален защитен ефект при влагане на минимална сума за инвестицията, като се позовават на изискванията за минимално допустимо приложими елементи от СФЗ. При обследването сътрудниците на НОСАД не само анализират наличните елементи и тяхната ефективност /както автономна, така и във взаимовръзка/, но и преценяват реалната степен на погасяване на евентуални опити за терористични въздействия от тази налична система.

 Препоръчваме при обследване на СФЗ елементите да се тестват при различни условия, да се извършват необходимите замервания, които да се отразяват в таблици за нагледност. При необходимост паник бутоните да се задействат, за да се прецени адекватността на охранителното дружество, което ги обслужва.

 При провеждане на обследването е задължително използването на публикуваната в този материал наредба за СФЗ, тъй като в нея са залегнали нсички параметри, необходими за определяне адекватността на действащата на обекта система за защита.