ПОСОБИЕ НОСАД раздел “Запазване на местопроизшествие” при терористично въздействие – ARCHANGEL

March 24, 2021

ПОСОБИЕ НОСАД раздел “Запазване на местопроизшествие” при терористично въздействие

XII. ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ

Чл.40. Запазване на местопроизшествие

Местопроизшествие е място /периметър/ район/ територия, в границите на които се е случило произшествие, извършено е престъпление или са открити следи от тези събития.

 Без значение е дали произшествието се е случило или престъплението е извършено на конкретните място/ периметър/ район/ територия. Самото откриване на следи и веществени доказателства, свързани с разследвано от компетентните органи събитие, също така се приема за местопроизшествие.

 В случай на произшествие на територията на обекта, до пристигане на органите на МВР е необходимо територията му да се запази. Запазването на местопроизшествие е от изключителна важност поради необходимостта от съхраняване на следи, улики, веществени доказателства и други обстоятелства, които биха били в помощ на разследващите органи за изясняване на обстоятелствата по произшествието. Запазване на местопроизшествие се извършва по няколко принципа, насочени към максимално ограничаване на попадане на външни, за обстановката на местопроизшествието, фактори. При запазване на местопроизшествие на територията на обекта основна роля ще имат неговите служители, които, под ръководството на служителя за връзка по сигурността и управителя на обекта, трябва да предприемат необходимите мерки и действия за качествено и пълноценно извършване на това мероприятие.

Чл.41. Основни условия, при наличието на които служебните лица на територията на обекта са длъжни да запазят местопроизшествие

 1. Произшествието/ престъплението/ събитието да са протекли в рамките на обхвата на правомощията на служебните лица на обекта.
 2. Запазването на местопроизшествие не трябва да снижава качеството на охранителната протекция над обекта.
 3. При запазване на местопроизшествие служителите на обекта трябва да бъдат инструктирани от служителя за връзка по сигурността.
 4. Запазване на местопроизшествие се извършва под прякото ръководство на служителя за връзка по сигурността.
 5. Запазване на местопроизшествие се извършва веднага след установяване на произшествие/ престъпление/ събитие, изискващо такова мероприятие и продължава до приемане на местопроизшествието от органите на МВР, пристигнали на местопроизшествието. Местопроизшествие се запазва дори и ако то се е случило преди време, но още не са пристигнали органите на МВР.
 6. Ако има реална обективна възможност, територията на отцепения район трябва да бъде поставена под охрана от служители на обекта, като в нея да не се допускат абсолютно никакви странични лица до пристигане на органите на МВР.
 7. Местопроизшествието да не е обект на текущо нападение и не създава риск за живота и здравето на граждани, клиенти на обекта и охраняващия състав.

 Обстановката на територията на местопроизшествието се нарича „сцена на местопроизшествието /СМп/“. Сцената обхваща не само територията и границите на местопроизшествието, но и съседните елементи от инфраструктурата. Характерно за СМп е, че тя е динамична и непостоянна, поради външните влияния от различен вид, но задачата на служебните лица от обекта, отговарящи за запазване на местопроизшествието е да се стремят максимално да я съхранят в положение, близко до началното, ограничавайки опитите за външно въздействие над нея. Дори на СМп да е констатирано и локализирано външно въздействие, то действията трябва да са насочени към внимателно рамкиране и изолиране на това въздействие /без да се променя каквото и да било на СМп/, като след пристигане на компетентните разследващи органи вниманието им се насочи към него.

Чл.42. Основен мотив за стартиране процедура по запазване на местопроизшествие

 Основният мотив за запазване на местопроизшествие е наличие на територията на обекта на определено събитие /произшествие/ престъпление, което е предмет на последващо разследване. Разследването може да бъде извършвано от компетентните държавни органи, от други компетентни органи, имащи касателство към обекта или от ръководството на обекта. Видът на разследващият орган не е от значение за качеството и интензивността на провежданите на мероприятия по запазване на местопроизшествие.

Чл.43. Основна цел на запазване на местопроизшествие

 Основната цел на запазване на местопроизшествие е съхраняването в началния им вид, състояние, местоположение и качество на улики, веществени доказателства и следи на територията на местопроизшествието, както и на максимално опазване на СМп от външни въздействия.

Чл.44. Задачи при достигане на основната цел на запазване на местопроизшествието

 1. Бързо и точно определяне на периметъра на територията на местопроизшествието. При изпълняване на тази задача служителите на обекта трябва да се ориентират правилно относно възможните граници на територията на местопроизшествието. При изпълняване на тази задача винаги трябва да се изхожда от принципа „презастраховане“, т.е. по- добре да се отбележи, отцепи и осигури по- обширна територия, отколкото да се изпуснат част от уликите. Територията на местопроизшествието се обозначава по периметъра с ограничителна лента, а при отсъствие на такава- с подръчни материали, осигуряващи задоволителен заградителен ефект. Целта на обозначаването на територията с ограничителна лента е да се ограничи и забрани достъпа на неоторизирани лица на територията на местопроизшествието с оглед опазване „чистота“ и съхраняване на уликите и следите в първоначалния им вид, местоположение и състояние.
 2. Осигуряване на територията на местопроизшествието от външни влияния- има се предвид опазване на територията на местопроизшествието от външни влияния, а така също и от умишлени и неумишлени човешки въздействия /влизане; отнемане, местене, подхвърляне или други въздействия върху уликите, следите и веществените доказателства на сцената на местопроизшествието /СМп/.

Чл.45. При запазване на местопроизшествието се извършват следните стъпки

 1. Определяне на територията на местопроизшествието;
 2. Незабавно извеждане на всички лица от територията на местопроизшествието

/освен загиналите, тежко ранените пострадали- лежащи и такива, които не трябва да се местят до пристигане на спешна медицинска помощ/;

 1. Обозначаване на територията на местопроизшествието по целия периметър с ограничителна лента или други подръчни материали;
 2. Осигуряване на постоянна охрана на територията на местопроизшествието до пристигане на органите на МВР;
 3. Предаване на местопроизшествието на органите на МВР- става с доклад относно фактическата обстановка и обстоятелствата по установяване на произшествието/ престъплението/ събитието, както и за организираното запазване на местопроизшествието.
 4. Своевременно, пълно и качествено събиране на пряка и косвена информация относно СМп от свидетели, очевидци; записване на номерата на намиращите в СМп и около нея МПС; локализиране на налични средства за видеонаблюдение на територията на местопроизшествието и в близост до нея; записване на лични данни на преки участници, пострадали и свидетели на произшествието/ престъплението/ събитието, които да бъдат предадени на компетентните органи веднага след пристигането им на СМп.
 5. Изготвяне на подробна докладна до управителя на обекта, в която да се опише подробно как е било установено произшествието/ престъплението/ събитието, какви мерки са взети по запазване на местопроизшествието, как е охранявано то, както и резултатите от предаване на местопроизшествието на органите на МВР.

Чл.46. Периметър и територия на местопроизшествието. Охрана

 Територия на местопроизшествието представлява площ, на която със сигурност има, предположително може да има и е възможно да има наличие на улики, веществени доказателства и следи, можещи да бъдат важни за разследването. При определяне на територията на местопроизшествието се препоръчва винаги да се прибавят 10- 30% над предвидимото. При този разчет трябва да се имат предвид следните обстоятелства:

 1. Характер на произшествието/ престъплението/ събитието;
 2. Динамиката и диаграмата на разположение на елементите- последствия от случилото се, с отчитане на други външни фактори;
 3. Времето от момента на събитието до началото на мероприятията по запазване на местопроизшествието;
 4. Възможното увеличаване на отцепената територия- зоната за допустимо разширение.
 5. Други фактори- по обстановката.

 Територията на местопроизшествието трябва да бъде запазена чрез:

 1. Ограничаване или забрана на достъпа на неоторизирани лица;
 2. Опазване на уликите и следите срещу външни условия /природна и човешка дейност/;
 3. Събиране на информация за случилото се събитие;
 4. Локализиране на намиращите се на СМп средства за видеонаблюдение и други технически средства за сигурност.

Чл.47. Организация при запазване на местопроизшествието

 Осигуряване на периметъра, като част от осигуряване на територията на местопроизшествието- един от начините да се влияе на СМп е чрез преминаване през ограничителната линия, по периметъра на територията на местопроизшествието. Други начини за влияние са:

 1. въздействие над СМп от въздуха- възможностите са доста на брой, но най- вероятните са подхвърляне на предмети с цел объркване на следствените действия, разливане на течности или други вещества и субстанции, с цел въздействие върху СМп, други въздействия извършвани по въздушен път;
 2. въздействия над СМп от източници под земята- възможни са въздействия над комуникации, минаващи под СМп и важни за следствието, възможни са въздействия над СМп от шахти, канали и др., имащи изходи на СМп и др.;
 3. въздействие над СМп по електронен път- има се предвид въздействие над определени електронни устройства на СМп, имащи отношение към следствените действия;
 4. въздействие над СМп чрез оказване на давление върху свидетели и очевидци;
 5. заснемане на подробности от СМп от неоторизирани лица, с цел предоставяне на евентуалните извършители на информация относно оставените улики, веществени доказателства и следи;
 6. манипулиране на видеоизточници и други технически средства за сигурност;
 7. високотехнологични въздействия над СМп;

8.други въздействия над СМп.

Чл.48. Някои от основните изисквания при запазване на територията на местопроизшествие

 1. Да не се разрешава достъп на служебни лица /медицински лица, служители на ПБЗН/ без осигуряване на уликите и следите от страна на охраняващите служители;
 2. Да не се разрешава заснемане на територията на местопроизшествието от близък план от неоторизирани лица;
 3. При опасност от въздействие върху СМп, охраната да нареди изключване на системите за климатизация, вентилация, газоподаване, водоподаване, електроподаване, интернет и др.
 4. При наличие на киберпрестъпления Директорът на обекта трябва да забрани достъпа на всички лица до сървърите, компютрите и другите поддържащи системи до пристигане органите на МВР. Сървърите не се манипулират по никакъв начин.
 5. На наличната система за видеонаблюдение, Директорът на обекта ограничава достъпа до елементите /DVR, монитори и сървъри/ до пристигане на органите на МВР.
 6. При запазване на местопроизшествие да се спазват гражданските права, да не се нарушават законите и по възможност да не се нарушава организацията на движението.

 Периметър на местопроизшествието- представлява линията, определяща границата между територията на местопроизшествието и зоната с пренебрежима или нулева допустимост за наличие на улики, веществени доказателства и следи, имащи отношение към произшествието/ престъплението/ събитието.

 Периметърът /ограничителната линия/ се изгражда от служители на обекта непосредствено след определяне територията на местопроизшествието. Желателно е ограничителната линия да се обозначава с лента в ярки цветове, по възможност с указателни и забранителни надписи на нея. При отсъствие на такава лента могат да се използват подръчни материали- въже с разположени на интервали цветни елементи от хартия, плат, найлон или друго. Ограничителните ленти трябва да са добре опънати, да не лежат на земята. Поставят се на ниво около 50- 60 см. от земята, като опорите им трябва да са достатъчно близо една от друга, за да осигурят трайно състояние на достатъчна натегнатост. Допуска се използване за опори на елементи от ландшафта и инфраструктурата- дървета, храсти, пейки, пътни знаци, лампи и др. Ефективността на ограничителните ленти почти винаги се осигурява от служители на обекта, които следят никой да не влиза в ограничената територия на местопроизшествието.

 Периметърът на територията на местопроизшествието може да бъде различен по дължина, форма, характер и др. Основните видове периметър са:

 1. Материален;
 2. Мислен.

 Материалният периметър ограничава определена територия чрез материални ограничителни линии. По- горе изяснихме този вид, като може да се добави, че ограничителните ленти могат да бъдат прекъснати и непрекъснати. При затворени пространства за ограничителни линии могат да се използват непреодолими стени, врати, коридори, мебели и др. В повечето случаи, при пристигане на екипите на МВР, техните служители поставят свои ограничителни ленти и могат да променят периметъра, в зависимост от поставените им задачи. Ролята на определените служители на обекта е именно да запазят местопроизшествието до пристигане на първия екип на МВР.

 Мисленият периметър се определя в случаите, при които не е възможно или не е целесъобразно поставяне на материални ограничителни линии. Причините за това могат да са различни. В случаи на определяне на мислен периметър, неговите ориентировки се свеждат до служителите на обекта, които физически отговарят за съхраняване на СМп, като в задължението им влиза да осъществяват постоянно наблюдение на този мислен периметър, извършвайки същите дейност като при материалния такъв.

  Охрана на местопроизшествието- осигурява се от служителите на обекта. Ако това е сложно за изпълнение с наличния личен състав, то се търси съдействие от частното охранително дружество, отговарящо за АССНП.

 Определените служители за охрана се разполагат на интервали по периметъра на местопроизшествието, като се прецени дистанцията между тях да е такава, че те да могат качествено да изпълняват задачата по недопускане на лица, МПС и едри животни на територията на местопроизшествието.

 Служителите, осигуряващи запазването на местопроизшествието трябва да имат поставен на видно място идентификационен бадж.

 Непосредствено преди разставяне на охраната, старшето служебно лице провежда инструктаж, в който разяснява целите и задачите на охраната по запазване на местопроизшествието, както и правата и задълженията на длъжностните охранителни лица.

  Задачата на охраняващите служители на обекта, задействани по запазване на местопроизшествието е:

 1. Да не допускат навлизане на лица, МПС и едри животни на територията на местопроизшествието;
 2. Да проведат необходимите мероприятия по оказване на първа помощ на пострадали лица, като се стремят да оставят минимални следи и да не нарушават началния статус на намиращите се на СМп следи, предмети, вещества, субстанции и т.н. При навлизане в СМп, охраняващите са длъжни да обозначат оставените от тях следи по начин, който ги прави лесно разпознаваеми за следствените органи, като в последствие докладват и ги укажат на компетентните органи. Следите на охраняващите не трябва да пресичат или да бъдат оставени над други следи;
 3. Да предприемат съответните адекватни мерки за опазване на уликите, веществените доказателства и следите при влошени условия /покриване с подръчни или специално подготвени за целта материали, които не биха променили началното състояние на СМп /найлон, платнище, картон и др.
 4. Да съберат максимална информация и данни относно свидетели, очевидци, пострадали, регистрационни номера и характеристики на МПС находящи се в района или намирали се в зоната на местопроизшествието и потеглили след събитието, средства за видеонаблюдение на СМп и др., които биха били в помощ на разследващите;
 5. При пристигане на Спешна медицинска помощ да съпровождат медиците по определен трасиран маршрут, възможно най- малко влияещ на местопроизшествието и по възможност да се стараят да не се внасят промени в СМп.
 6. При пристигане на органите на МВР- да предадат местопроизшествието с подробен доклад, да окажат на оставените от тях, от медици, пожарникари и др. служебни лица следи, както и да оказват последващо съдействие на органите на МВР;
 7. След предаване на местопроизшествието на органите на МВР незабавно да изготвят докладна записка до управителя на обекта с подробно описание на случилото се и предприетите от охраната и определените служебни лица от обекта мерки.

Извършени мераприятия на обекта и подобектите

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………