ПОСОБИЕ НОСАД раздел “План за сигурност” – ARCHANGEL

March 20, 2021

ПОСОБИЕ НОСАД раздел “План за сигурност”

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПО ЗПТ

 Следващият документ, който ще разгледаме е план за сигурност.

 В закона за противодействие на тероризма е разпоредено:

„Чл. 23. (1) Собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма.

(2) Видовете обекти по ал. 1, минималните изисквания към мерките и редът за упражняване на контрол се определят с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.“

 Препратката на чл.23 (2) ни води към Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г.

за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол /на МВР и ДАНС/, в която е уточнено:

“Чл. 3. Всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2 разработва план за сигурност, който задължително включва:

 1. анализ на риска – степента на съществуващия риск (лесно- или трудноуязвими обекти и съоръжения) от извършване на посегателство се определя от функционалното предназначение и капацитета на обекта, неговото местоположение, транспортна достъпност, вид, количество и стойност на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в него, наличие на потенциална опасност за хората, намиращи се в обекта и/или в неговия териториален обхват;
 2. зони за сигурност в обекта с осигурен контрол на достъпа чрез технически и други средства;
 3. мерки и процедури за действие – технически мерки, инсталиране на детектори, уреди за контрол на достъпа, защитни и предпазни средства; организационни мерки, включително процедури за сигнализиране; мерки за контрол и проверка; комуникация; повишаване на осведомеността и обучение; сигурност на информационните системи;
 4. ред за оповестяване и информиране, мерки за реагиране и преодоляване на последиците при заплаха от терористичен акт или извършен такъв;
 5. наличие или не на физическа охрана, пропускателен режим, изграждане на временни пропускателни пунктове, временно ограничаване на достъпа до обекта чрез подвижен пост и поставяне на масивни заграждения, недопускащи преминаване на превозни средства;
 6. въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители;
 7. описание на елементите за физическа защита на обектите.“

 С този текст законодателят определя примерното минимално съдържание на плановете за сигурност, но нашият съвет към НОСАД е при консултациите, които давате на служителя за връзка по сигурността да настоявате плановете да не се изработват по минималните изисквания, а водещ да е принципът на полезността.

 Планът за сигурност е базов елемент от антитерористичната документация на обектите. Неговото изработване трябва да е прецизно и конкретно, съдържанието му- пълно и достатъчно за предназначението си.

 Цел на Плана за сигурност

 1. Защита на правата на лицата, намиращи се, посещаващи или планиращи да посетят обект ………………………………………………… от тероризъм;
 2. Превенция на терористични въздействия на територията на обект……………………………… чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването им;
 3. Разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете и предотвратяване на вредните последици от тероризъм на територията на обект………………………………………………………….

  Задачи на Плана за сигурност

 Да обезпечи адекватни състояние и степен на антитерористична сигурност на територията на обект……………………………………………………… при наличната система за защита и спазване на основните принципи при противодействието на тероризма.

 Особености при изработване и изпълняване на Плана за сигурност

 1. Всеки собственик/ ползвател на обект по чл. 2 от Наредбата към ЗПТ разработва план за сигурност;
 2. Всеки собственик/ ползвател на обект по чл. 2 от Наредбата определя служител за връзка по сигурността и информира писмено съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), на чиято територия се намира обектът, за лицето, определено за служител за връзка по сигурността;
 3. Служителят за връзка по сигурността се запознава детайлно с плана за сигурност, както и с реда за оповестяване и информиране при терористични въздействия;
 4. Служителят за връзка по сигурността информира незабавно съответната ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, при установяване на опасности и рискове за съответния обект;
 5. Собствениците/ ползвателите на обекти по чл. 2 от Наредбата или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително провеждат първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в съответния обект по въпроси, касаещи противодействие на тероризма;
 6. При извършване на проверка на обекта по линия на противодействие на тероризма, на проверяващите длъжностни лица се представят всички изискани документи, сведения и справки, свързани с изпълнение на задълженията за разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма;
 7. За всяка извършена проверка се съставя протокол съгласно приложението, екземпляр от който се предоставя на ръководителя на обекта или на негов представител.
 8. При констатиране на нарушения контролните органи дават разпореждания за преустановяването им и за предотвратяване и отстраняване на негативните последици от тях.

 Необходими мероприятия за осигуряване на правилното изпълняване на Плана за сигурност

 1. Провеждане на специализирано теоретично обучение на лицата, изработващи плана за сигурност:

 1.1 обучение могат да провеждат:

 • лица, притежаващи професионална квалификация по противодействие на тероризма, сигурност и военно дело,
 • неправителствени организации с антитерористична дейност,
 • оправомощени за целта центрове за професионално обучение,
 • …………………………………………………………………………………………………………………………..

 1.2. време на обучение: теоретична част-……………………. учебни часа, практика „на терен“- ……………………………………….. учебни часа.

 1.3. срок за обучение: до началото на изработване на плана;

 1. Собствениците/ ползвателите на обекти по чл. 2 от Наредбата или определеният от тях служител за връзка по сигурността задължително провеждат първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в съответния обект.

Важно е да се знае, че няма изискване на ЗПТ или наредбата към него плановете за сигурност да се съгласуват с МВР или ДАНС.

 

*** В печатното издание на пособието сме приложили работещ и проверен от всички държавни компетентни органи примерен план за сигурност.