ПОСОБИЕ НОСАД- раздел “Претърсване на обект при основателно съмнение за терористично въздействие” – ARCHANGEL

March 23, 2021

ПОСОБИЕ НОСАД- раздел “Претърсване на обект при основателно съмнение за терористично въздействие”

ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТА ПРИ ОСНОВАТЕЛНО СЪМНЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Чл.38. Претърсване на обекта

 1. Претърсване на обекта:

 Обекта се претърсва при основателно съмнение или при получен сигнал от достатъчно достоверен източник за терористично въздействие, както и при извършено терористично въздействие от вид „терористична заплаха“. Претърсване може да се извърши на целия обект или на отделни негови зони. Претърсването може да бъде извършено от:

– служители на ДАНС, МВР и представители на обекта;

– служители на МВР и представители на обекта;

– представители на обекта.

 Претърсване на обекта може да се наложи при получаване на сигнал за готвено терористично въздействие или при извършено такова. Претърсването се извършва по заповед на Директора на обекта от специално предварително определени и обучени екипи за претърсване от състава на служителите на обекта.

Състав на претърсващите:

 1. Ръководител на претърсването;
 2. Старши на екипи за претърсване;
 3. Членове на екипи за претърсване.

 Екипите за претърсване се ръководят от Ръководител на претърсването, който управлява старшите на екипите, които от своя страна организират и ръководят дейността на поверените им екипи. Претърсването се ръководи от ръководител на претърсването. Всички служебни лица трябва заблаговременно да са определени със заповед на Директора на обекта. Трябва да има изработен План- схема за претърсване на обекта, в която подробно да са указани зоните за претърсване и състава на екипите, претърсващи тези зони. Екипите трябва да са взаимозаменяеми. Трябва да бъдат определени и резерви в екипите. Подготвят се инструктажи на екипите за претърсване. Инструктажите се провеждат от ръководителя на претърсването. Претърсване може да се извърши с евакуация на обекта и без евакуация. Претърсване може да се извърши от смесени екипи /охранители, служители на обекта, поддръжка, служители на МВР, ДАНС/ в различни конфигурации. При претърсването във всеки екип трябва да има представител с достъп до всички помещения в обекта.

 1. План- схема на претърсване на обекта:

 Обектът се претърсва по предварително подготвен и утвърден от Директора План-схема за претърсване на целия обект или на зони от него. При претърсване на целия обект, работата започва отвън- навътре и отдолу- нагоре. Претърсват се всички помещения, ниши, пространство и др. Работи се по метода „стъпка по стъпка“ /при всяка следваща стъпка се оглежда подробно прилежащата територия. Търсят се предмети, можещи да бъдат средство на тероризма.

 1. Оформяне на необходимата документация при претърсване на обекта при сигнал за терористично въздействие:

Издава се „Протокол за извършено претърсване“, в който се нанасят всички данни за претърсващите, начина на претърсване и установените резултати. Оформя се в по един екземпляр за всички участвали в претърсването органи / предвижда се екземпляр за ТД ДАНС и ОД МВР, ако техни служители не са участвали в претърсването/.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………

Чл.39. Проверка на обекта под при подаден сигнал или при основателно съмнение за терористично въздействие

В случаите на получено съобщение за терористично въздействие на територията на обекта, сигнала незабавно се предава на тел. 112 и на дежурния на съответното РУ МВР от служителя за връзка по сигурността.

 Етапите, които трябва да се спазват при претърсване на обекта са следните:

 1. Определяне на личния състав, който ще участва в претърсването на база издадена заповед на Директора на обекта, в която се определят лицата- служители на обекта, които ще участват в претърсването. В заповедта се отразяват и ръководителя на претърсването, както и старшите на екипи за съответните зони за претърсване. За критерий за запознаване със съдържанието на заповедта се приемат подписите на заповедта „запознат“ на задействания в претърсването личен състав.
 2. Определяне на зоните за претърсване- извършва се „на терен“ от ръководителя на претърсването. За всяка зона се определя старши на екипа, отговарящ за съответната зона за претърсване. По практиката зоните обикновено са разпределени по обособени райони и територии на обекта под охрана /мази, етажи, тавански помещения, външни периметри, складови и спомагателни помещение, паркинги т.н.
 3. Обявява се начален час за започване на претърсването, както и ориентировъчен час за доклад по приключването му. Определят се начините за връзка между екипите, позивните и кодовите думи за открити средства на тероризма.
 4. Провеждат се два инструктажа:

– от ръководителя на претърсването- инструктаж на старшите на екипи;

– от ръководителя на претърсването- инструктаж на целия личен състав, задействан в претърсването.

По продължителност инструктажите трябва да са кратки, ясни и конкретни, с оглед ограниченото време.

 1. Определят се времевите моменти за задължителна свръзка на старшите на екипи с ръководителя на претърсването, както и точното съдържание на докладите /има се предвид определено изречение или вмъкната дума, при произнасянето на които за ръководителя на претърсването да стане ясно, че старшият на екип, подава сигнал за извънредна/ кризисна ситуация/. Проверяват се всички средства за радиовръзка. Да се има предвид, че при наличие на средство за терористично въздействие от вида взривно устройство или сходен тип, използването на устройства, използващи радиочестоти е забранено. Такива трябва да бъдат изключени и с извадени захранващи батерии. При този случай се използват гласови доклади, кратки писмени доклади или подаване на знаци по определен начин /наличие на визуална връзка или използване на вестови/.
 2. При пристигане на органи на МВР ръководителят на претърсването докладва подробно обстановката, предприетите мерки и изпълнява техните разпореждания, които свежда до старшите на претърсващите екипи.
 3. При завършване на претърсването на определена зона или подзона, същата трябва да се осигури по начин изключващ проникване на нарушители след преминалата проверка. От практиката това се извършва чрез оставяне на охрана или при липса на човешки ресурс- чрез затваряне на зоните и поставяне на слепки на обекта. Допуска се и използване на подръчни средства, гарантиращи качествено изпълняване на задачата по отцепване на прочистените зони.

 При провеждане на инструктажите особено внимание да се отдели на мерките за лична и колективна безопасност!

 След приключване на претърсването, без значение какъв е изходът и реална ли е била опасността от терористично въздействие, ВИНАГИ се изготвя докладна записка до Директора/ Управителя на обекта.

В докладната подробно се описват:

1.Източник на сигнала или основателното съмнение за терористично въздействие;

 1. Време на получаване на сигнала или на окончателното приемане на решение за провеждане на претърсване;
 2. Лице, което е взело решение за: евакуиране или не на обекта и започване на процедура по претърсване;
 3. Организиране на претърсването, длъжностни лица, ръководител на претърсването, старши на претърсващите екипи;
 4. Пълнота на претърсването, времеви интервал от началото до края на претърсването;
 5. Участие в претърсването на органи на МВР, МО и други, на кой етап са се включили, роля на претърсващите към момента служители на обекта;
 6. Подробни резултати от претърсването;
 7. Предприети мерки за запазване на местопроизшествие, ако е налично такова.

 Съдържанието на докладните е в свободен текст, като целта е Директорът на обекта да придобие пълна представа за случилото се, както и за адекватността на предприетите мерки.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Оценка на адекватност:……………………………………………………………………………………………