ПОСОБИЕ НОСАД- регистрационен режим по ЗПТ – ARCHANGEL

March 27, 2021

ПОСОБИЕ НОСАД- регистрационен режим по ЗПТ

ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЛУЖИТЕЛ ИЛИ ОХРАНИТЕЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕМОНТНИ И СНАБДИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 Чл.60. Въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители

 Правилникът за пропускателния режим определя изискване на територията на обекта да бъде въведен регистрационен режим при извършване на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители.

 Тези дейности започват след получаване на разрешителен документ от Директора/ Управителя/ Отговорника на обекта, в който е описан вида на предстоящите работи, състава на лицата, които ще ги извършват и срока на дейността. Документите се предоставят на оправомощени служители на обекта, които на база на тези разрешителни допускат лицата на територията на обекта.

 При извършването на гореописаните дейности е задължително присъствието на определен служител на обекта. Контролиращите лица трябва да следят за съответствие на дейностите, записани в представеното разрешително и реално извършваните на територията на обекта, както и за недопускане на престъпни посегателства, и нерегламентирани действия по време на работа на външните лица. Особено внимателно трябва да се следи за прояви, свързани с тероризъм. При откриване на такива, незабавно се сигнализира и докладва на служителя по сигурността.

 В разпоредбите на Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него изрично е отделено място за условието външните за обекта изпълнители да бъдат придружавани от служители на собственика или ползвателя на съответния обект или от охраната при извършване на дейности на негова територия.

60.1. Необходими документи за допуск:

 Става въпрос за определени образци документи, при издаването на които външни организации и физически лица получават достъп за извършване на дейности на територията на обекта.

 Препоръка: бланките на тези разрешения за достъп трябва да са достатъчно защитени, с оглед недопускане на тяхното фалшифициране или подправяне. Съдържанието им трябва да отразява личните данни на лицата, които ще извършват дейностите, точния характер и периметър на дейностите, отговорниците на лицата, времето за работа, подпис на издалия разрешителното и др. данни, които да дадат точна представа на контролиращите органи относно дейността на външните лица на територията на обекта.

60.2. Списък на допуснатите лица:

Към издаваните документи за допуск за дейности на територията на обекта на външни организации и лица се прилага поименен списък на лицата, които ще упражняват дейностите. Добре е да се вписват данните по лична карта, за да могат да се проверяват от служебните лица на обекта, оправомощени за такива действия.

60.3. Пред кого се представят разрешителните за допуск и документите на лицата:

Документите трябва да се представят пред оправомощени служители на обекта, които са длъжни внимателно да проверят данните на лицата и да локализират дейностите по периметър и време, като предупредят външните лица да не напускат територията на своята дейност. Отговорните лица от обекта много внимателно трябва да преглеждат всяко разрешително, като следят за истинността на бланката, подписите на разрешилите допуска, печата на разрешилите допуска, да сравняват данните по личните карти на лицата с тези, вписани в разрешителните. Да не се бърза при проверката, за да не се допуснат на територията неоторизирани лица.

60.4.Кой пропуска лицата:

 Външните лица за дейности на територията на обекта се пропускат от оправомощени служители на обекта, на база представените разрешителни за допуск и личните карти на работниците. Да не се правят компромиси с пропускането на външни лица. При несъответствия в разрешителните за допуск и личните документи на вписани в тях лица, същите да не се пропускат. Всеки компромис със сигурността може да се окаже фатален. При необходимост да се приложи двоен контрол. Външните лица се допускат на територията организирано, в група, по определен предварително поставен под контрол маршрут. Лицата задължително се съпровождат през целия маршрут от служебно лице на обекта или от охраната, като се следи броя и състава им през време на цялото движение и престой.

60.5.Кой проверява внасяните материали, оборудване и др.;

Външните лица и организации, които ще действат на територията на обекта почти винаги ще носят със себе си инструменти, материали и др. принадлежности.

 При пропускане на външни лица по този член, ВИНАГИ трябва да проверява щателно внасяното оборудване, инструменти и материали. При съмнение за двойно предназначение или опасни за хората предмети, същите се пропускат само с изричното разрешение на мениджмънта на обекта. Същото важи и при изнасяне на оборудването на външните лица- пълна проверка. Основание за законността на проверките се явява правилника за пропускателния режим.

60.6.Кой присъства физически по време на извършваните дейности;

 Съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него, при извършване на дейности от външни лица на територията на обекта, през цялото време на тяхната дейност е задължително присъствие с контролна функция на представител на обекта. Такива представители могат да бъдат служители, хора от поддръжката или специално определени за целта лица.

 Целта на присъствието на служебни лица е ограничаване на възможността за извършване на нерегламентирани дейности на територията на обекта, както и водене на постоянен контрол за съответствие на извършваните дейности с тези, описани в разрешителното за допуск.

 При контрол на работата на външните лица трябва да се отчита постоянно присъствие на служебни лица на обекта по начин, който да не нарушава работата на звената. Контролирайки работата на външните лица да се следи:

– да не се допуска внасяне на оборудване, материали, инструменти и др., освен проверените от служители на обекта, а при такава необходимост допълнителното оборудване да бъде щателно проверявано;

– да не се допуска напускане на външните лица на зоната на извършваните дейности, освен до тоалетна или за други неотложни нужди, като отлъчилите се лица се контролират от служители на обекта;

– да не се оставят външните лица без контрол през цялото време на извършваните дейности- от влизане до напускане на територията на обекта;

– при наличие на общоопасни средства, външните лица се допускат на територията на обекта с изрично разрешение на Директора/ Управителя. При приключване на дейността и напускане на територията на обекта, контролиращите лица оформят докладна записка до мениджмънта на обекта с описание на процеса на работа, извършените проверки и резултатите, както и с точно вписване на времевия интервал на присъствие на външните лица, разрешителното за допуск и характера на дейностите.

60.7.Ред за напускане на обекта след приключване на дейностите, проверка на изнасяното- след приключване на дейностите на външните физически или юридически лица, същите напускат обекта. При напускане определените служители на обекта проверяват изнасяното оборудвани и материали, които трябва да отговарят на условията на допуска.