ПОСОБИЕ НОСАД- служител за връзка по сигурността – ARCHANGEL

March 25, 2021

ПОСОБИЕ НОСАД- служител за връзка по сигурността

СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА

Чл.51. Избор на служител за връзка по сигурността

 Служителят за връзка по сигурността /СВС/ се определя от Директора/ Управителя на обекта с писмена заповед. При неговия избор се има предвид характера на дейността, която трябва да извършва.

Чл.52. Определяне на служител за връзка по сигурността

 Директорът/ Управителят определя служител за връзка по сигурността със заповед и информира писмено съответната Областна дирекция на МВР за лицето, определено за служител за връзка по сигурността. Информирането става чрез входиране на уведомително писмо в приемната на ОД МВР или чрез териториалното РУ МВР.

Чл.53. Подготовка на служителя за връзка по сигурността

Служителят за връзка по сигурността се запознава детайлно с плана за сигурност, както и с реда за оповестяване и информиране при терористични въздействия. Препоръчително е служителят за връзка по сигурността да премине специализирано обучение по адекватна изпълнение на мерките по противодействие на тероризма на територията на обекта.

Чл.54. Задължение за информиране на органите на МВР

Служителят за връзка по сигурността информира незабавно Областна дирекция на МВР при установяване на опасности и рискове за обекта. Това му задължение не обхваща само категория „терористични въздействия“, а също рискове от престъпен характер, застрашаващи общата сигурност на обекта.

Чл.55. Инструктажи

Служителят за връзка по сигурността задължително провежда първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в обекта по въпроси, касаещи противодействие на тероризма

Чл.56. Насоки за подготвяне на темите за обучение на служителя за връзка по сигурността

56.1. Служителят за връзка по сигурността отговаря за:

– реда за оповестяване и информиране при заплаха от терористично въздействие или извършено такова;

– информиране незабавно ОД МВР при установяване на опасности и рискове за обекта;

– задължително провеждане на първоначален и периодичен (не по-малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в обекта.

56.2. Темите за обучение на СВС са:

– Ред за оповестяване и информиране ОД МВР за заплаха от терористично въздействие или извършено такова;

– Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;

– Действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;

– Действия по недопускане на събирането на голям брой посетители в ограничени пространства;

– Действия при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;

– Начини за оповестяване, информиране и реагиране при основателно съмнение за готвено терористично въздействие или при извършено такова;

– Ред за организиране и провеждане на симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма.

Чл.57. Насоки за подготвяне на темите на инструктажите, които ще бъдат провеждани от служителя за връзка по сигурността

57.1. Препоръчителни теми на инструктажите:

  1. Основни правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
  2. Действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и др.;
  3. Недопускане на събирането на голям брой посетители в малки помещения;
  4. Повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
  5. Начините за оповестяване, информиране и реагиране при основателно съмнение за готвено терористично въздействие или при извършено такова;
  6. Провеждане на симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма.